E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 85 din 29 ianuarie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din 10 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 695/1998 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 19 octombrie 1998.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         REGULAMENT
de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Masa lemnoasa pe picior sau fasonata, care se valorifica anual, potrivit legii, din fondul forestier proprietate publica, se vinde agentilor economici in conditii specifice economiei de piata, prin licitatie sau prin negociere directa.
    (2) Licitatiile sau negocierile directe se organizeaza si se desfasoara conform prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Masa lemnoasa pe picior care face obiectul recoltarii anuale este pusa in valoare, estimata cantitativ si calitativ de catre personalul silvic autorizat, indiferent de natura resursei sau a proprietatii.
    (2) Masa lemnoasa pusa in valoare este constituita din produsele principale, produsele secundare, produsele accidentale si produsele de igiena.
    (3) Cu 15 zile inaintea anuntarii primei licitatii, fiecare organizator este obligat sa intocmeasca lista de partizi pentru anul de productie urmator, la nivelul cotei de taiere aprobate. Aceasta lista de partizi va fi inclusa in caietul de sarcini al licitatiei respective.
    (4) Cu 15 zile inaintea anuntarii fiecarei licitatii de masa lemnoasa pe picior, organizatorul este obligat sa intocmeasca lista partizilor care se scot la licitatia respectiva, prin gruparea partizilor din lista de partizi intocmita in conditiile prevazute la alin. (3).
    (5) Lista de partizi intocmita in conditiile prevazute la alin. (3) se poate modifica in cursul anului de productie, in functie de:
    a) precomptarile determinate de aparitia produselor accidentale;
    b) precomptarea stocurilor de masa lemnoasa neexploatata, ramasa pe picior sau doborata si nescoasa din parchete la sfarsitul anului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) inaccesibilitatea masei lemnoase, determinata de forta majora constatata in conditiile legii: distrugerea podurilor ori a platformei drumurilor auto de viituri, inundatii, avalanse, cutremure, incendii, avarii la constructii hidrotehnice din zona de acces, caderi masive de zapada care nu permit realizarea de lucrari de deszapezire;
    d) cererea pietei lemnului: specii, sortimente si altele asemenea, cu conditia respectarii regimului silvic.
    (6) Modificarea listei de partizi se poate realiza in cadrul volumului prevazut in cota de taiere aprobata pentru anul de productie respectiv.
    Art. 3
    (1) Au dreptul sa participe la licitatie sau la negociere directa pentru masa lemnoasa pe picior numai agentii economici atestati pentru activitatea de exploatari forestiere, care fac dovada ca dispun de mijloacele materiale si financiare necesare, precum si de forta de munca specializata.
    (2) Atestarea agentilor economici se realizeaza de catre comisia de atestare, formata din 9 membri, in urmatoarea structura: 5 membri - specialisti in silvicultura din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, proprietarilor de paduri si 4 membri - specialisti in exploatari forestiere, propusi de Asociatia Patronala a Forestierilor din Romania - ASFOR, de asociatiile profesionale sau patronale din domeniul exploatarii si prelucrarii lemnului, cu reprezentare nationala.
    (3) Comisia de atestare se numeste in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Comisia de atestare functioneaza pentru o perioada de 2 ani.
    (5) Prin ordinul prevazut la alin. (3) se aproba si criteriile de atestare, si regulamentul de functionare al comisiei de atestare.
    Art. 4
    (1) Agentii economici care desfasoara activitate de industrializare a lemnului, dar nu sunt atestati si pentru activitatea de exploatari forestiere, pot participa la licitatie sau la negociere directa, in conditiile prezentului regulament, daca fac dovada ca dispun de mijloacele financiare necesare.
    (2) Pentru exploatarea masei lemnoase contractate de agentii economici prevazuti la alin. (1), acestia incheie contracte pentru prestari de servicii cu agenti economici atestati pentru exploatari forestiere.
    (3) Contractele prevazute la alin. (2) vor avea prevederi prin care se imputernicesc agenti economici atestati pentru exploatari forestiere, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), sa reprezinte titularul de contract in relatia cu detinatorul fondului forestier si cu organele statului pentru controlul regimului silvic. Acesti agenti economici poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea normelor specifice din cadrul regimului silvic.
    (4) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are dreptul sa exploateze masa lemnoasa pentru nevoile proprii, in conformitate cu prevederile actului normativ care aproba volumul maxim de masa lemnoasa care poate fi recoltat anual. Exploatarea masei lemnoase se va face in regie proprie sau prin agenti economici atestati.

    CAP. 2
    Licitatiile

    Art. 5
    Detinatorii de fond forestier proprietate publica, care valorifica masa lemnoasa conform prevederilor prezentului regulament, denumiti in continuare organizatori, sunt:
    a) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, care poate delega atributul de organizator unitatilor din subordinea sa;
    b) ceilalti detinatori legali de fond forestier proprietate publica: unitati administrativ-teritoriale, unitati militare, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si altele asemenea.
    Art. 6
    (1) Forma de licitatie care se utilizeaza este licitatia publica deschisa cu preselectie.
    (2) Licitatiile pentru adjudecarea de masa lemnoasa pe termen lung din padurile proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, se desfasoara in conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

    SECTIUNEA 1
    Pregatirea si organizarea licitatiilor

    Art. 7
    (1) Pregatirea licitatiilor de masa lemnoasa pe picior se face de catre organizatori, prin:
    a) nominalizarea partizilor care se vor licita din lista de partizi a anului de productie respectiv;
    b) intocmirea caietului de sarcini.
    (2) Caietul de sarcini cuprinde:
    a) lista partizilor care se scot la licitatie;
    b) fisa tehnico-economica a fiecarei partizi; modelul de fisa tehnico-economica a partizii se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    c) alte conditii si dispozitii legale care trebuie cunoscute si respectate de agentul economic care exploateaza masa lemnoasa.
    (3) Caietul de sarcini in original este pus la dispozitia solicitantilor, care, la cerere, primesc copii conforme.
    Art. 8
    (1) Licitatiile de masa lemnoasa pe picior se organizeaza pentru partizi intregi, constituite conform instructiunilor in vigoare.
    (2) Licitatia masei lemnoase fasonate in sortimente se desfasoara pentru loturile constituite conform normelor tehnice si inscrise in lista loturilor afisata, pentru care se tine licitatia.
    (3) In situatia in care volumul pe piesa din sortimentele valoroase determina o valoare ridicata de pornire la licitatie pentru lotul intreg, licitatia se poate realiza si pe piese individuale.
    (4) Pentru masa lemnoasa fasonata in sortimente se nominalizeaza locatiile sau depozitele situate in zone accesibile mijloacelor de transport.
    Art. 9
    (1) Organizatorii pregatesc licitatiile in functie de conditiile specifice, de structura masei lemnoase si de perioadele de taiere si scoatere a lemnului, prevazute de normele legale.
    (2) Licitatiile principale pentru masa lemnoasa pe picior se organizeaza dupa cum urmeaza:
    a) in perioada 1 - 30 noiembrie, pentru minimum 40% din cota de masa lemnoasa a anului urmator;
    b) in perioada 1 - 31 martie, pentru diferenta pana la 80% din cota anului curent;
    c) in luna august, pentru volumul de masa lemnoasa din rezerva de 20% ramas dupa efectuarea precomptarilor.
    (3) Pentru partizile ramase neadjudecate la licitatiile organizate in conditiile prevazute la alin. (2) si care nu se pot exploata in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) se organizeaza licitatii intermediare, respectandu-se termenele prevazute la art. 2 si 11.
    (4) Pentru produsele accidentale aparute pe parcursul anului se organizeaza licitatii, respectandu-se termenele de valorificare stabilite prin normele tehnice si realizandu-se precomptarile corespunzatoare.
    (5) Licitatiile pentru masa lemnoasa fasonata se organizeaza pe tot parcursul anului, corelat cu volumul exploatat si cu perioadele permise pentru stocarea fiecarei specii.
    Art. 10
    Pretul de incepere a licitatiei se stabileste de catre organizator si se exprima:
    a) pentru masa lemnoasa pe picior - in lei/mc, volum fara coaja lemnului de lucru;
    b) pentru masa lemnoasa fasonata:
    - pentru sortimentele de lemn rotund - in lei/mc, volum fara coaja;
    - pentru celelalte sortimente de materiale lemnoase - in lei/U.M. conventionala.
    Art. 11
    (1) Anuntul privind organizarea licitatiei de masa lemnoasa pe picior se face de catre organizator, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data tinerii acesteia, cu exceptia licitatiilor intermediare si a celor pentru produse accidentale care se anunta cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data tinerii licitatiei. Anuntul se face prin presa, in cel putin doua cotidiene, dintre care unul local, prin Internet, prin afisare la sediul organizatorului, precum si prin orice alte mijloace de comunicare.
    (2) Anuntul publicitar va cuprinde:
    a) denumirea organizatorului licitatiei, adresa sediului acestuia, numarul de telefon si de fax;
    b) locul, data si ora la care se va tine preselectia;
    c) locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si felul in care se face oferta, si anume prin strigare sau in plic inchis;
    d) volumul de masa lemnoasa, total si pe grupe de specii care se liciteaza.
    (3) Anunturile afisate la sediul organizatorului si prin Internet, in afara datelor din anuntul publicitar, vor mai cuprinde:
    a) lista partizilor care se liciteaza;
    b) pretul de incepere a licitatiei si treapta de licitare pentru fiecare partida.
    (4) Pentru masa lemnoasa fasonata se aplica prevederile alin. (2), iar anunturile afisate la sediul organizatorului si prin Internet vor cuprinde lista si volumul fara coaja ale loturilor sau ale pieselor, pe grupe de specii, dupa caz, scoase la licitatie, preturile de pornire si treptele de licitare.
    Art. 12
    (1) Agentilor economici care intentioneaza sa participe la licitatie si doresc informatii privitoare la cantitatea si calitatea masei lemnoase din partizile care urmeaza a fi licitate li se va pune la dispozitie, la sediul organizatorului licitatiei, documentatia de punere in valoare.
    (2) In situatia in care agentii economici isi manifesta intentia de a viziona masa lemnoasa care se liciteaza, acestia vor depune in scris o solicitare in acest sens la sediul organizatorului, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.
    (3) Organizatorul va programa, in functie de solicitari, vizionarea masei lemnoase, in perioada dintre ultimul termen de depunere a solicitarii de vizionare si data preselectiei.
    (4) Vizionarea se va programa, pentru toti solicitantii unei partizi sau ai unui lot, in aceeasi zi.
    (5) In situatia in care un solicitant isi manifesta intentia de a viziona mai multe partizi sau loturi, programarea se va realiza astfel incat sa se asigure participarea acestuia la toate vizionarile.
    (6) Programarea vizionarilor se va transmite prin mijloace operative: fax, telefon, e-mail si altele asemenea, de catre organizator, tuturor solicitantilor.
    (7) In cazul in care, in urma unei vizionari, agentul economic constata, prin metodele stabilite prin normele tehnice, ca masa lemnoasa nu corespunde cantitativ si/sau calitativ, va instiinta despre aceasta, in scris, organizatorul.
    (8) Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii licitatiei, documentatia de preselectie, care va cuprinde:
    a) datele de identificare a agentului economic: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-mail si altele asemenea;
    b) numarul de inregistrare al solicitarii de participare la preselectie, din registrul de corespondenta al agentului economic;
    c) numele, in clar, al conducatorului agentului economic, semnatura si stampila acestuia;
    d) documentele de existenta legala a firmei si certificatul de bonitate financiara, atat pentru societatile de prelucrare a lemnului, cat si pentru cele de exploatare;
    e) atestatul de exploatare emis de comisia imputernicita in acest scop, numai pentru societatile de exploatare;
    f) cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al agentului economic, numai pentru societatile de exploatare.
    Art. 13
    (1) Pentru admiterea la licitatie sau la negociere directa a agentilor economici, preselectia acestora se organizeaza cu 5 zile calendaristice inainte de data tinerii licitatiilor principale si cu 3 zile calendaristice inaintea licitatiilor organizate pentru adjudecarea produselor accidentale sau a licitatiilor intermediare.
    (2) Comisia de preselectie formata din 5 membri se numeste de catre conducatorul organizatorului licitatiei. Secretariatul comisiei se asigura de unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte.
    (3) Preselectia se realizeaza prin analiza documentatiilor depuse de solicitanti.
    (4) In urma verificarii documentatiei si a modului de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 3, comisia de preselectie elibereaza, dupa caz:
    a) confirmarea scrisa, in care se precizeaza cantitatea maxima de masa lemnoasa ce va putea fi adjudecata de agentul economic;
    b) comunicarea neadmiterii inscrierii agentului economic la licitatie, datorita neindeplinirii de catre agentul economic a conditiilor prevazute la art. 3 si/sau nerespectarii prevederilor contractelor incheiate anterior, reziliate in conditiile legii.
    (5) In cazul unitatilor Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, comisia de preselectie organizata in cadrul unei unitati va comunica in timp util tuturor celorlalte unitati si Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice denumirea agentilor economici neadmisi la preselectie si motivele respingerii lor, in vederea respingerii acestora la preselectiile organizate pentru licitatiile de masa lemnoasa organizate de celelalte unitati ale regiei, pana la eliminarea motivelor care au determinat respingerea.
    (6) Cazierul tehnic de exploatare prevazut la art. 12 alin. (8) lit. f) este documentul care se completeaza de catre furnizorii de masa lemnoasa pe picior, cu ocazia reprimirii fiecarei partizi pentru care a existat contract de masa lemnoasa cu agentul economic respectiv, si de catre institutiile cu atributii de control al regimului silvic, in cazul in care reprezentantii acestora au aplicat sanctiuni.
    (7) Formularul de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si se pune la dispozitie agentilor economici de catre comisia de atestare prevazuta la art. 3.
    (8) Fiecare agent economic atestat pentru activitatea de exploatare este obligat sa puna la dispozitie furnizorilor de masa lemnoasa pe picior, cu ocazia reprimirii fiecarei partizi, si institutiilor cu atributii de control al regimului silvic cazierul tehnic in vederea consemnarii informatiilor solicitate de formular.
    (9) Fiecare furnizor de masa lemnoasa pe picior este obligat sa faca consemnarile cerute de formular, pentru fiecare societate de exploatare cu care a incheiat contract de livrare de masa lemnoasa pe picior. Aceasta obligatie revine si institutiilor cu atributii de control cu ocazia efectuarii inspectiilor, in cazul in care reprezentantii acestora au aplicat sanctiuni.
    (10) Punctajele acordate pentru sanctiunile penale si contraventionale aplicate agentilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum si numarul total de puncte prevazut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitatii pe o perioada de un an se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, al conducatorului autoritatii publice centrale sub autoritatea careia isi desfasoara activitatea agentii economici care exploateaza masa lemnoasa si al conducatorului autoritatii publice centrale cu atributii de control al regimului silvic.
    (11) In situatia cumularii numarului total de puncte pentru abateri savarsite prin nerespectarea regimului silvic stabilit in conditiile prevazute la alin. (10), consemnate in cazierul tehnic de exploatare, agentul economic este suspendat pentru participare la licitatii pentru o perioada de un an calendaristic, incepand cu data de 1 ianuarie urmatoare datei acumularii numarului respectiv de puncte.
    Art. 14
    (1) Agentii economici admisi pentru licitatie sau negociere directa, in urma preselectiei, sunt obligati sa achite anterior orei anuntate pentru inceperea licitatiei sau negocierii directe respective, in contul organizatorului, prin unul dintre instrumentele legale de plata, tariful de participare la licitatie, stabilit de organizator pe baza cheltuielilor efective de organizare si pregatire a licitatiei, fara ca acest tarif sa fie prohibitiv sau sa constituie sursa de profit.
    (2) Agentii economici admisi, in urma preselectiei, pentru licitatie sau negociere directa sunt obligati sa faca dovada depunerii anterior datei tinerii licitatiei, in contul organizatorului, a garantiei de 5% din valoarea de incepere a licitatiei pentru partizile, loturile sau piesele pentru care sunt inscrisi, prin unul dintre instrumentele bancare legale. Dovada respectiva se depune la secretariatul comisiei de licitatie anterior orei de incepere a sedintei de licitatie/negociere directa. Prezentarea dovezii de depunere a garantiei in timpul sedintei de licitatie/negociere directa nu da dreptul agentului economic respectiv sa participe la licitatie/negociere.
    (3) Garantia se restituie in termen de cel mult o zi lucratoare agentului economic care nu castiga licitatia sau celui cu care nu se convine prin negociere directa.
    (4) Garantia nu se restituie in cazul agentului economic care castiga licitatia sau agentului economic cu care s-a convenit prin negociere directa, in urmatoarele cazuri:
    a) in cazul agentilor economici care incheie contractele in termen, valoarea garantiei se va lua in calcul la plata primei facturi;
    b) in cazul agentilor economici care nu incheie contractele in termen, garantia incasata de organizator ramane la acesta, constituindu-se ca venit.
    Art. 15
    (1) Comisia de licitatie se numeste de conducatorul organizatorului si va fi formata din 5 - 9 membri.
    (2) Prin decizia de numire a comisiei se stabileste si persoana care indeplineste functia de presedinte al comisiei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Desfasurarea licitatiilor

    Art. 16
    (1) Licitatiile se desfasoara la locul, data si la ora comunicate prin anuntul publicitar.
    (2) Licitatiile se desfasoara in sistemul clasic, cu participarea comisiei de licitatie si a licitatorilor in aceeasi sala.
    (3) Cu ocazia fiecarei sedinte de licitatie se incheie proces-verbal de licitatie, in care se consemneaza obligatoriu: membrii comisiei de licitatie prezenti, licitatorii pentru fiecare partida, lot sau, dupa caz, piesa, reprezentantii oficiali ai acestora, mentionandu-se numele si prenumele, functia, numarul si data imputernicirii, pretul de pornire la licitatie, treapta de licitare, ofertele facute de licitatori, ultima oferta facuta, castigatorul licitatiei.
    (4) Sedintele de licitatie se deschid prin prezentarea membrilor prezenti ai comisiei de licitatie. Comisia de licitatie este legal intrunita daca sunt prezente cel putin trei patrimi din numarul de membri ai acesteia.
    Art. 17
    (1) Licitatia cu strigare incepe prin anuntarea partizii, lotului sau, dupa caz, a piesei de catre presedintele comisiei de licitatie, a pretului de incepere a licitatiei stabilit si a treptei de licitare, de maximum 5% din pretul de incepere a licitatiei rotunjit, in plus, la mii lei.
    (2) Licitarea se face prin anuntarea verbala a fiecarei oferte de catre reprezentantii imputerniciti ai agentilor economici participanti, intr-un interval de timp stabilit de comisia de licitatie, pentru fiecare strigare, dar care nu poate fi mai mare de doua minute.
    (3) Este declarat castigator al licitatiei agentul economic care a oferit cel mai mare pret.
    Art. 18
    (1) Licitatia cu oferta scrisa se face prin prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat. Plicul cu oferta scrisa se introduce in alt plic care se depune de catre reprezentantul agentului economic la organizatorul licitatiei, cu cel putin o zi lucratoare anterior datei anuntate pentru tinerea licitatiei. Plicurile depuse se inregistreaza in registrul de corespondenta al organizatorului.
    (2) Licitatia cu oferta scrisa incepe prin prezentarea participantilor, a numerelor de inregistrare ale plicurilor sigilate, continand ofertele agentilor economici atestati si admisi la licitatie. Participantii la licitatie au dreptul sa verifice daca toate plicurile sunt sigilate si nedesfacute.
    (3) Comisia de licitatie deschide plicurile depuse de agentii economici ofertanti, in prezenta participantilor, comunica tuturor participantilor si inregistreaza in procesul-verbal preturile oferite pentru fiecare partida.
    (4) Este declarat castigator al licitatiei agentul economic care a oferit pretul cel mai mare.
    Art. 19
    (1) La sfarsitul sedintei de licitatie se comunica participantilor si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de licitatie data la care se poate semna contractul de vanzare-cumparare al masei lemnoase cu agentul economic castigator.
    (2) Procesul-verbal al sedintei de licitatie se semneaza de catre toti membrii comisiei de licitatie prezenti si se semneaza si se stampileaza de reprezentantii agentilor economici, inclusiv cu obiectiuni, daca este cazul. Pentru agentii economici ai caror reprezentanti refuza sa semneze, secretarul comisiei de licitatie va consemna motivele de refuz prezentate.
    Art. 20
    (1) Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusiva a agentului economic care a castigat licitatia, atrage anularea licitatiei pentru masa lemnoasa respectiva.
    (2) Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase in termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusiva a organizatorului, se sanctioneaza potrivit dreptului comun. Totodata acesta va restitui agentului economic garantia depusa.
    Art. 21
    (1) Licitatia nu poate avea loc daca se prezinta un singur ofertant. In asemenea situatii se va organiza o noua licitatie, in conditiile prevazute la art. 11. Daca la a doua licitatie se prezinta tot un singur cumparator, partida se vinde prin negociere directa, in conditiile prevazute in prezentul regulament.
    (2) Pentru masa lemnoasa fasonata, in vederea evitarii deprecierii, negocierea directa se poate desfasura la sfarsitul primei licitatii daca se prezinta un singur ofertant.
    Art. 22
    (1) Masa lemnoasa pe picior care nu se vinde dupa doua licitatii si nici prin negociere, din lipsa de cumparatori, se poate exploata de catre organizator prin prestari de servicii de catre agenti economici atestati pentru activitatea de exploatare forestiera, angajati in conditiile legii, sau in regie proprie, daca indeplinesc conditiile legale.
    (2) Masa lemnoasa fasonata in conditiile prevazute la alin. (1) se valorifica conform prevederilor prezentului regulament, cu exceptia lemnului de foc destinat nevoilor locale.

    CAP. 3
    Negocierea directa

    Art. 23
    (1) Masa lemnoasa care nu a fost valorificata prin licitatie in conditiile prevazute la art. 21 se vinde prin negociere directa. Sedinta de negociere directa se poate organiza dupa incheierea celei de-a doua licitatii in situatiile prevazute de art. 21 alin. (1) sau dupa incheierea primei licitatii in situatiile prevazute de art. 21 alin. (2).
    (2) Tot prin negociere directa se vinde si masa lemnoasa constituita din produsele prevazute la art. 25 alin. (1) si (2).
    Art. 24
    (1) Vanzarea masei lemnoase prin negociere directa se realizeaza de catre comisia constituita conform prevederilor art. 15.
    (2) In cazul in care la negocierea directa nu se obtine pentru partida respectiva cel putin pretul de incepere a licitatiei, aceasta se va exploata in conformitate cu prevederile art. 22.
    (3) Cu ocazia negocierii directe, comisia de licitatie incheie un proces-verbal in care se consemneaza denumirea agentului economic participant, datele de identificare a reprezentantului acestuia, partizile/loturile si volumul de masa lemnoasa negociat, pretul pe partizi/loturi la care a fost negociata masa lemnoasa si data limita pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 25
    (1) Produsele accidentale aparute in cursul anului, in suprafata de padure unde este constituita partida contractata cu un agent economic, se pun in valoare cu prioritate, conform instructiunilor in vigoare, si se contracteaza cu agentul economic care exploateaza partida respectiva, la pretul stabilit prin negociere, in functie de specie, de structura dimensionala si de calitatea lemnului.
    (2) Produsele accidentale, altele decat cele mentionate la alin. (1), produsele de igiena care prezinta pericol de depreciere a lemnului si de infestare a padurilor, precum si produsele accidentale rezultate din punerea in aplicare, in regim de urgenta, a aprobarilor legale de defrisare emise cu scopul realizarii unor obiective sau lucrari de interes national, clasificate astfel de lege, anuntate la licitatie conform art. 10, se vor vinde prin negociere directa agentilor economici interesati, daca dupa primul anunt nu se inscriu la licitatie cel putin 2 agenti economici.
    (3) In caz de lipsa de cerere, exploatarea produselor prezentate la alin. (2) se asigura in regim de urgenta de catre detinatorii de padure, proprietate publica, in conformitate cu prevederile art. 22.
    Art. 26
    Regia Nationala a Padurilor - Romsilva valorifica, prin licitatie sau negociere, sortimente de material lemnos (lemn pentru celuloza si sortimente de lemn marunt), stabilite pe baza prevederilor actelor de punere in valoare, urmand ca livrarea sa se faca in cadrul graficelor de fasonare.
    Art. 27
    Prevederile art. 20 se aplica in mod corespunzator si in cazul negocierilor.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 28
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) modificarea listei de partizi dupa alte criterii decat cele prevazute la art. 2 alin. (4);
    b) neincluderea in caietul de sarcini al licitatiei a informatiilor prevazute la art. 7 alin. (2) sau refuzul de a pune la dispozitie solicitantilor caietul de sarcini;
    c) admiterea la licitatie a persoanelor juridice care nu indeplinesc una sau mai multe conditii prevazute de prezentul regulament pentru a fi admise la licitatie;
    d) necomunicarea rezultatelor preselectiei, prevazuta de art. 13 alin. (4) si (5);
    e) nerezolvarea, din motive imputabile, a contestatiilor in termenul prevazut de prezentul regulament;
    f) neasigurarea de catre organizatori a conditiilor prevazute pentru vizionarea partizilor sau a loturilor licitate;
    g) necompletarea sau completarea incorecta a cazierului tehnic de exploatare;
    h) modificarea de catre organizator a datei, locului si/sau a orei de incepere a licitatiei, dupa comunicarea prin anuntul publicitar;
    i) neintocmirea sau intocmirea incorecta ori incompleta, din eroare, a procesului-verbal de licitatie prevazut la art. 16 alin. (3) si/sau a procesului-verbal de negociere prevazut la art. 24 alin. (3);
    j) acceptarea si inregistrarea in cazul licitatiilor cu oferta scrisa in plic inchis, de catre organizatori, a plicurilor cu oferte scrise, nesigilate sau desfacute;
    k) refuzul neintemeiat de a semna procesul-verbal de desfasurare a licitatiei sau de negociere;
    l) neprezentarea de catre agentul economic a cazierului tehnic de exploatare, pentru completare, reprezentantului furnizorului de masa lemnoasa sau reprezentantilor institutiilor cu atributii de control al regimului silvic.
    Art. 29
    (1) Faptele prevazute la art. 28 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevazute la lit. a), b), d), e), f) si k);
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, faptele prevazute la lit. c), g), h), i), j) si l).
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 30
    Urmatoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator si au dreptul si obligatia sa constate contraventiile prevazute la art. 28 si sa aplice sanctiunile prevazute la art. 29:
    a) personalul silvic de control, special abilitat;
    b) ofiterii si agentii de politie, precum si ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati;
    c) personalul care exercita controlul financiar al statului, inclusiv organele de control ale Garzii Financiare, pentru contraventiile prevazute la art. 28 lit. c), h), i) si j).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 31
    (1) Semnarea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate prin licitatie sau negociere va avea loc in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data licitatiei, respectiv a negocierii directe.
    (2) Autorizatiile de exploatare se elibereaza la inceperea exploatarii intr-o partida pentru intreaga partida.
    (3) Predarea spre exploatare se face pe postate delimitate exploatabile intr-o luna, conform esalonarii. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar.
    (4) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de eventualele prejudicii de natura celor prevazute in art. 45 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii autorizatiilor de exploatare vor depune la emitentul autorizatiei de exploatare, anticipat emiterii acesteia, o garantie echivalenta cu 5% din valoarea lemnului, stabilita prin contractul de furnizare a masei lemnoase, intr-un cont special. Acest cont este purtator de dobanda, iar restituirea, dupa caz, a sumei si a dobanzilor aferente se va face numai dupa reprimirea parchetelor respective.
    Art. 32
    Actele de punere in valoare, caietele de sarcini, lista de partizi, precum si contractele prevazute de prezentul regulament se intocmesc in conformitate cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si cu celelalte reglementari in vigoare.
    Art. 33
    (1) Detinatorii de fond forestier proprietate publica pot scoate la vanzare si partizi pentru care nu sunt asigurate conditiile corespunzatoare pentru transportul masei lemnoase exploatate ca urmare a starii drumurilor auto forestiere si pentru care, prin contract, se convine ca lucrarile de intretinere si reparatie a acestora sa fie executate de agentul economic cumparator si sa fie platite prin compensare cu valoarea masei lemnoase contractate in urma licitatiilor/negocierilor, la preturile stabilite prin deviz pentru repararea si/sau intretinerea drumurilor forestiere, intocmit de o persoana fizica independenta autorizata sau o persoana juridica autorizata.
    (2) Masa lemnoasa neexploatata, ramasa pe picior sau doborata si nescoasa din parchete pana la sfarsitul anului, constituie cu prioritate resursa pentru anul urmator. Aceasta se va inventaria si, in functie de volumul neexploatat, se va reesalona la taiere, prin act aditional la contractul respectiv.
    (3) Prin reesalonare se va avea in vedere sa nu se depaseasca termenul de exploatare de 15 aprilie din anul de productie respectiv, in zona de campie, si 30 aprilie din anul de productie respectiv, in zona de munte.
    Art. 34
    (1) Agentii economici participanti la preselectie sau la licitatie, care considera ca au fost respinsi din motive neintemeiate sau ca nu au fost respectate prevederilor prezentului regulament, pot face contestatie. Contestatia se formuleaza in scris, pe loc, si se adreseaza spre solutionare organizatorului licitatiei. Conducatorul organizatorului licitatiei este obligat sa ia masuri pentru solutionarea contestatiei, in termen de doua zile lucratoare de la data depunerii ei, in cazul preselectiei, si in termen de 5 zile lucratoare, in cazul licitatiei.
    (2) Daca in urma analizarii contestatiei se stabileste ca aceasta a fost intemeiata, organizatorul anuleaza licitatia si ia masuri pentru organizarea unei noi licitatii, dispunand totodata masuri de sanctionare corespunzatoare impotriva celor vinovati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 85/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 85 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu