Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 257 din 19 aprilie 2004

privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 392 din  4 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 3 din Regulamentul de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004,
    in baza art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Componenta Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera este prevazuta in anexa nr. 1*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa nr. 1 la prezentul ordin se comunica celor interesati.

    Art. 2
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 70/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 5 martie 1999.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

         Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea masei lemnoase pe picior, indiferent de natura proprietatii asupra fondului forestier, procedura, conditiile si criteriile de atestare conform unei metodologii unitare.
    (2) Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, denumita in continuare comisia, este singura abilitata sa emita certificate de atestare pentru agentii economici persoane juridice care solicita atestarea in conditiile prezentului regulament.
    Art. 2
    Obtinerea certificatului de atestare emis de catre comisie este obligatorie pentru persoanele juridice care desfasoara activitatea de exploatare forestiera si care participa, potrivit legii, la licitatiile sau negocierile pentru cumpararea de masa lemnoasa pe picior sau pentru efectuarea prestarii de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior.
    Art. 3
    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) certificatul de atestare/reatestare - documentul emis in conditiile prevazute de prezentul regulament, care da dreptul posesorului acestuia sa participe la licitatiile sau negocierile pentru cumpararea de masa lemnoasa pe picior si/sau sa efectueze prestari de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior;
    b) atestare - obtinerea certificatului de atestare in conditiile prevazute de prezentul regulament;
    c) reatestare - obtinerea certificatului de reatestare de catre agentul economic care anterior obtinerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestiera;
    d) revizuire - corectarea de catre comisie a capacitatii anuale de exploatare forestiera pentru care a fost atestat/reatestat un agent economic. Corectarea se face in functie de modul de indeplinire de catre agentul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii sau in cazul in care conditiile si criteriile de atestare au suferit modificari datorita schimbarii cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea comisiei de atestare

    Art. 4
    Membrii comisiei isi pastreaza calitatea de angajat al institutiei de la care provin.
    Art. 5
    Activitatea comisiei este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret dintre membrii acesteia la prima sedinta de lucru care va avea loc in maximum 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    Art. 6
    Secretariatul comisiei este asigurat de Asociatia Patronala a Forestierilor din Romania - ASFOR.
    Art. 7
    (1) Comisia functioneaza regulamentar in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui, iar in lipsa acestora, a unui membru delegat de presedinte si a unui numar de minimum 6 membri.
    (2) Hotararile comisiei sunt legale daca se iau prin votul a cel putin 5 membri. Voturile membrilor vor fi inregistrate nominal in procesul-verbal al sedintei.
    Art. 8
    Atributiile comisiei sunt urmatoarele:
    a) examinarea cererilor si documentelor prezentate pentru atestare si emiterea hotararii asupra indeplinirii conditiilor de atestare;
    b) eliberarea certificatului de atestare/reatestare agentilor economici care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament;
    c) respingerea cererilor de atestare/reatestare ale agentilor economici care nu indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii si comunicarea motivarii, solicitantilor, prin secretariatul comisiei;
    d) analizarea si luarea hotararii asupra propunerilor de inlocuire a membrilor care nu isi indeplinesc atributiile prevazute de prezentul regulament, formulate de presedintele comisiei;
    e) revizuirea, retragerea sau anularea, dupa caz, a certificatelor de atestare/reatestare, in conditiile legii;
    f) stabilirea tarifelor de atestare/reatestare;
    g) verificarea activitatii secretariatului comisiei.
    Art. 9
    Atributiile presedintelui comisiei sunt urmatoarele:
    a) aprobarea graficelor cu programarea sedintelor comisiei, la propunerea secretariatului;
    b) semnarea, in conformitate cu hotararile comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare sau, dupa caz, a comunicarilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare, cu motivatia aferenta;
    c) urmarirea prezentei si activitatii membrilor comisiei la sedintele acesteia;
    d) formularea propunerii de inlocuire a membrilor comisiei care nu isi indeplinesc atributiile prevazute de prezentul regulament;
    e) informarea, la cerere, a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, a autoritatii publice sub a carei autoritate se desfasoara exploatarea masei lemnoase, inclusiv a federatiei sindicatelor din silvicultura si a federatiei sindicatelor din industria lemnului, despre modul de desfasurare a activitatii comisiei si despre hotararile luate;
    f) aprobarea documentelor financiare care privesc activitatea comisiei;
    g) delegarea competentei de conducere a sedintei unui alt membru al comisiei;
    h) intocmirea procesului-verbal de sedinta si consemnarea modului in care se desfasoara lucrarile comisiei.
    Art. 10
    Vicepresedintele comisiei exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia si il informeaza despre actiunile intreprinse, in urmatoarea sedinta a comisiei.
    Art. 11
    Atributiile membrilor comisiei:
    a) participarea la sedintele comisiei si exercitarea dreptului de vot la adoptarea hotararilor acesteia;
    b) analizarea cererilor de atestare/reatestare si a documentatiilor aferente, prezentate de agentii economici;
    c) semnarea proceselor-verbale intocmite in cadrul sedintei la care a participat;
    d) solicitarea consemnarii in procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere divergente proprii fata de hotararile adoptate.
    Art. 12
    Drepturile si obligatiile membrilor comisiei:
    a) sa anunte conducerea comisiei, cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de data sedintei de lucru programata, despre neparticiparea la sedinta de lucru si motivarea neparticiparii;
    b) sa beneficieze de indemnizatia de sedinta, precum si de contravaloarea cheltuielilor de deplasare si de cazare, pe baza de decont, pentru participarea la sedintele de lucru.
    Art. 13
    Atributiile secretariatului comisiei:
    a) primirea cererilor cu documentatiile aferente depuse de agentii economici;
    b) intocmirea graficului de sedinte, pe care-l supun spre aprobare presedintelui comisiei;
    c) pregatirea sedintelor si asigurarea logisticii necesare desfasurarii acestora;
    d) redactarea certificatului de atestare/reatestare si prezentarea acestuia spre semnare presedintelui comisiei;
    e) intocmirea comunicarilor catre agentii economici carora li s-au respins cererile de atestare/reatestare, precizarea motivelor de respingere si prezentarea acestora pentru semnare presedintelui comisiei;
    f) reactualizarea, in termen de 7 zile calendaristice dupa fiecare sedinta a comisiei, a listei agentilor economici atestati/reatestati, in ordine alfabetica pe suport electronic, precum si a celor respinsi, cu toate datele aferente, in conformitate cu evidenta dosarelor inregistrate de secretariat si prezentate comisiei.
    g) arhivarea dosarelor care au fost analizate de comisie;
    h) pregatirea sedintelor comisiei;
    i) comunicarea catre agentii economici a retragerii sau a anularii, dupa caz, a certificatului de atestare, in baza hotararii comisiei;
    j) comunicarea informatiilor solicitate de catre agentii economici interesati, pentru intocmirea documentatiilor aferente cererilor de atestare/reatestare.

    CAP. 3
    Criterii de atestare

    Art. 14
    Hotararea comisiei se va lua pe baza urmatoarelor criterii:
    a) agentul economic este persoana juridica, cu obiect de activitate in domeniul exploatarilor forestiere;
    b) este respectat gradul de incadrare cu personal tehnic de specialitate prevazut pentru executarea lucrarilor de exploatari forestiere, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament;
    c) exista dotarea tehnica cu utilaje si echipamente de lucru specifice, necesara pentru realizarea lucrarilor de exploatari forestiere, la nivelul volumului solicitat, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.

    CAP. 4
    Documentele necesare pentru atestare/reatestare

    Art. 15
    (1) In vederea obtinerii certificatului de atestare/reatestare, persoanele juridice au obligatia de a depune la secretariatul comisiei documentatia care trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) cererea de atestare/reatestare, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament;
    b) statutul sau actul constitutiv din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este prevazuta activitatea de exploatare forestiera, cod CAEN 0201, in copie;
    c) actul sau autorizatia de functionare a agentului economic, in copie: sentinta civila, incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului, autorizatia consiliului local si altele asemenea;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;
    e) situatia asigurarii cu personal de specialitate pentru activitatea de exploatare a lemnului, semnata de conducatorul societatii conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Agentii economici care solicita atestare/reatestare vor prezenta comisiei diplomele de absolvire/licenta in copie si adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca sau copii legalizate ale contractelor de munca, inregistrate la inspectoratul teritorial de munca, pentru personalul cu studii medii si superioare de specialitate.
    Agentul economic atestat/reatestat care nu mai are angajat personalul de specialitate pentru care a fost atestat/reatestat va anunta, in scris, comisia despre aceasta, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data ivirii situatiei. Neanuntarea in termenul mentionat conduce la anularea certificatului de atestare/reatestare;
    f) situatia asigurarii cu utilaje active specifice pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera si transport tehnologic al lemnului, si anume: ferastraie mecanice, tractoare forestiere, funiculare, capacitati de cazare, mijloace de transport, echipamente si mijloace pentru protectia muncii si pentru paza contra incendiilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentul regulament, insotita de urmatoarele documente ale firmei: fisa de la ultimul inventar al patrimoniului, autentificata de reprezentantul economic al societatii, copiile facturilor autentificate de reprezentantul economic al firmei, pentru conformitate cu originalul, acte de vanzare-cumparare autentificate la notariat si altele asemenea;
    g) situatia contractarii masei lemnoase pe picior in perioada ultimei atestari, daca se solicita reatestare sau majorarea capacitatii atestate, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentul regulament;
    h) calculul capacitatii anuale de exploatare forestiera;
    i) copia cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase, completat la zi, numai pentru societatile care solicita reatestarea sau majorarea capacitatii atestate.
    (2) Documentatiile se depun la secretariatul comisiei, prin posta sau prin delegat. Programarea la comisie se va face in ordinea inregistrarii documentatiilor, cu respectarea unei perioade de minimum 3 zile lucratoare pana la data programarii sedintei.
    Art. 16
    (1) Prezentarea incompleta a documentelor prevazute la art. 15 determina respingerea cererii agentului economic respectiv.
    (2) Prezentarea de date incomplete, eronate sau false in documentele prevazute la art. 15 determina respingerea cererii de atestare/reatestare sau anularea certificatului de atestare/reatestare emis, dupa caz.

    CAP. 5
    Procedura de atestare/reatestare

    Art. 17
    Procedura de atestare/reatestare se desfasoara in urmatoarele etape:
    a) analiza documentatiilor inregistrate si prezentate de secretariat, pentru agentii economici care solicita reatestare. In anumite situatii, presedintele comisiei poate sa solicite ca analiza sa se faca in prezenta conducerii agentilor economici sau a imputernicitilor acestora;
    b) analiza documentatiilor inregistrate si prezentate de secretariat, pentru agentii economici care solicita atestare initiala ori suplimentarea volumului fata de un atestat valabil. Aceasta analiza se face in prezenta conducatorului societatii solicitante sau a unui imputernicit din personalul tehnic de specialitate al societatii respective;
    c) deliberarea comisiei pentru eliberarea certificatelor de atestare/reatestare sau de respingere a cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la aceasta decizie.
    Art. 18
    Comisia este obligata sa analizeze, sa decida si sa comunice fiecarui agent economic hotararea adoptata privind eliberarea certificatului de atestare/reatestare sau comunicarea de respingere a cererii, motivata, in conditiile prevazute in prezentul regulament.
    Art. 19
    Datele stabilite pentru sedintele de atestare, potrivit graficului de sedinte aprobat de presedintele comisiei, precum si programarea solicitantilor pentru discutii si sustinerea cererilor de atestare/reatestare vor fi comunicate solicitantilor de catre secretariatul comisiei.
    Art. 20
    (1) Concluziile analizelor si hotararile adoptate de comisie vor fi consemnate in procese-verbale de sedinta, fiind semnate de toti membrii prezenti.
    (2) Procesele-verbale si alte date necesare privind agentii economici vor fi inregistrate intr-un registru.
    (3) Procesele-verbale si registrele prevazute la alin. (2) se arhiveaza la secretariatul comisiei pe o perioada de 2 ani dupa data expirarii valabilitatii certificatelor de atestare emise in baza hotararilor comisiei consemnate in acestea.
    Art. 21
    (1) Membrii comisiei poarta intreaga raspundere pentru hotararile luate.
    (2) Hotararile comisiei cu privire la atestarea, reatestarea ori respingerea cererilor de atestare sunt aduse la cunostinta celor interesati de catre secretariatul comisiei.
    Art. 22
    (1) Certificatele de atestare/reatestare a agentilor economici se intocmesc conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentul regulament.
    (2) Certificatele de atestare/reatestare se elibereaza pentru o perioada de 2 ani, cu obligatia agentului economic de a solicita reatestarea inainte de expirarea acestei perioade. In cazurile in care conditiile si criteriile de atestare au suferit modificari dupa atestare, agentul economic are obligatia sa solicite revizuire sau reatestare, in termen de 10 zile lucratoare de la schimbarea conditiilor initiale.
    (3) In urma sesizarilor primite sau din oficiu, comisia reevalueaza indeplinirea conditiilor si criteriilor de atestare de catre agentul economic respectiv, caruia ii solicita documentele necesare, si retrage certificatul de atestare/reatestare emis, daca este cazul.
    (4) Agentul economic caruia i s-au solicitat documente in conditiile prevazute la alin. (3) este obligat sa le puna la dispozitia secretariatului comisiei in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
    (5) Nepunerea la dispozitia secretariatului comisiei a documentelor in conditiile prevazute la alin. (4) atrage retragerea certificatului de atestare existent.
    (6) Revizuirea, retragerea sau anularea, dupa caz, a certificatului de atestare/reatestare se va comunica in termen de 48 de ore catre detinatorii de fond forestier proprietate publica de catre secretariatul comisiei.
    (7) In cazul pierderii certificatului de atestare/reatestare, la solicitarea agentilor economici, comisia poate elibera un duplicat al acestuia, in baza anuntarii pierderii intr-un cotidian central.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Evidenta si gestionarea fondurilor rezultate din activitatea de atestare a agentilor economici pentru exploatari forestiere se asigura de catre Asociatia Patronala a Forestierilor din Romania - ASFOR, in conformitate cu protocolul incheiat intre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si Asociatia Patronala a Forestierilor din Romania - ASFOR.
    Art. 24
    Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrarii in vigoare a prezentului ordin sunt valabile pana la data expirarii lor.
    Art. 25
    Eventualele contestatii la hotararile comisiei se vor solutiona conform legii.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    Agentul economic ........................
                     (denumire, telefon, fax)
    Nr. ............ din ....................

                        CERERE DE ATESTARE/REATESTARE
                          Nr. ...... din ...........

    Subscrisa .................................................................,
                      (denumirea agentului economic si forma juridica)
cu sediul in ...............................................,
                 (localitatea, judetul, strada nr. etc.)
telefon ................., infiintata prin .....................................
                                                (tipul, nr., data emiterii)
si inregistrata la oficiul registrului comertului ................. la nr. ................., solicit eliberarea certificatului de atestare pentru executia de lucrari de exploatari forestiere. In sustinerea prezentei cereri declar pe propria raspundere urmatoarele elemente cu privire la situatia actuala a societatii:
    1. Date generale:
    - actul constitutiv (statut, contract de asociere);
    - vechimea in activitatea de exploatare forestiera ......... ani;
    - cod SIRUES .................;
    - codul fiscal .................;
    - capitalul social subscris .................;
    - banca ................. .
    2. Obiectul de activitate principal ......................, secundar ....................... .
    3. Masa lemnoasa pe picior exploatata in ultimii 2 ani .......... mc.
    4. Volumul anual de exploatat ................. mc.
    5. Numarul total de salariati ................., din care:
    a) personal de specialitate in domeniul silviculturii sau exploatarii forestiere:
    - ingineri .................;
    - tehnicieni .................;
    - muncitori calificati .................;
    b) muncitori necalificati ............... .
    6. Baza materiala proprie (numar):
    - ferastraie mecanice .................;
    - tractoare forestiere .................;
    - tractoare universale .................;
    - incarcatoare (IFRON) .................;
    - funiculare .................;
    - autovehicule speciale pentru transportul materialelor lemnoase, cu o capacitate totala de ........... tone;
    - animale de munca .................;
    - altele (mijloace de lucru) ............... .
    7. Datorii la alti agenti economici:
    Cunosc prevederile regimului silvic in domeniul exploatarii forestiere si transportului masei lemnoase si ma angajez sa asigur instruirea continua a angajatilor in vederea cunoasterii si respectarii acestor prevederi.
    Anexez la prezenta cerere documentele prevazute de art. 15 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 257/2004.

                     Semnatura autorizata si stampila
                     ................................

    ANEXA 2*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusa in facsimil.

    Agentul economic ...........................

                                  SITUATIA
asigurarii cu personal de specialitate pentru activitatea de exploatare a lemnului

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele si   |Data     |Functia |Pregatirea de |   Vechimea (ani)     |
|crt.|    prenumele   |nasterii |        |specialitate  |______________________|
|    |                |         |        |              |     in      |   in   |
|    |                |         |        |              |specialitate |unitate |
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
| 0  |        1       |    2    |    3   |      4       |       5     |    6   |
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|
|____|________________|_________|________|______________|_____________|________|

    NOTA:
    La reatestare, pentru personalul cu pregatire medie si superioara, se va prezenta copie de pe diploma si copie de pe cartea de munca.
    Agentii economici care nu au mai fost atestati si cei reatestati, care angajeaza alt personal de specialitate vor prezenta comisiei diplomele si cartile de munca in original pentru personalul cu studii medii si superioare.

           Data completarii            Semnatura autorizata si stampila
        ......................       ....................................

    ANEXA 3*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 3 la regulament este reprodusa in facsimil.

    Agentul economic ...........................

                                  SITUATIA
asigurarii cu utilaje active specifice pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera si transport tehnologic al lemnului

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea si   |Anul de    |Anul       |Numarul de    |Gradul |Observatii|
|crt.|marca          |fabricatie |achizitiei |inmatriculare |de     |          |
|    |utilajului,    |           |           |(dupa caz)    |uzura  |          |
|    |a capacitatii  |           |           |              |   %   |          |
|    |de casare, a   |           |           |              |       |          |
|    |mijloacelor de |           |           |              |       |          |
|    |transport, a   |           |           |              |       |          |
|    |echipamentelor |           |           |              |       |          |
|    |de protectia   |           |           |              |       |          |
|    |muncii         |           |           |              |       |          |
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|  0 |       1       |      2    |      3    |        4     |   5   |     6    |
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|
|____|_______________|___________|___________|______________|_______|__________|

           Data completarii            Semnatura autorizata si stampila
        ......................       ....................................

    ANEXA 4 *1)
    la regulament

    *1) Anexa nr. 4 la regulament este reprodusa in facsimil.

    Agentul economic S.C. ___________________

                                               Seria ___ nr. ____ din ________

                                 SITUATIA*)
        contractarii masei lemnoase pe picior in perioada atestarii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Contractul*) nr. ..... din .......
    O - Organizatorul licitatiei*)
 ______________________________________________________________________________
|N |Anul/    | C|       Volumul contractat (mii mc)      |  Viza detinatorului |
|r.|Parchetul|  |________________________________________|_____________________|
|  |         |  |Total |Rasinoase |Fag |Cvercinee |Alte  |Volum   | O|Semnatura|
|c |         |  |      |          |    |          |specii|cumulat |  |   si    |
|r |         |  |      |          |    |          |      |in      |  |stampila |
|t.|         |  |      |          |    |          |      |anul*)|  |         |
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
| 0|    1    | 2|   3  |     4    |  5 |     6    |   7  |    8   | 9|    10   |
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
|__|_________|__|______|__________|____|__________|______|________|__|_________|
    *) Insoteste certificatul de atestare a agentului economic si se completeaza, la fiecare contractare de masa lemnoasa pe picior, de catre organizatorul licitatiei/negocierii.
    *) In coloana 2, se va mentiona tipul contractului si se va nota, dupa cum urmeaza:
    (A) Contract de achizitie masa lemnoasa pe picior.
    (PS) Contract prestari servicii de exploatare forestiera.
    *) Rezulta prin cumulul volumului contractat pentru anul in curs si nu poate avea o valoare mai mare decat cea pentru care a fost emis certificatul de atestare.
    *) Conform definitiei din Hotararea Guvernului nr. 85/2004 sau hotararii guvernului de stabilire a cotei de taiere pe natura de proprietari de fond forestier, anual.

                                           Presedintele comisiei de atestare,
                                           ..................................

    ANEXA 5*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 5 la regulament este reprodusa in facsimil.

                                  ROMANIA
    COMISIA DE ATESTARE A AGENTILOR ECONOMICI IN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERA

                    CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

                     Seria ....... Nr. ..............

    Comisia de atestare in activitatea de exploatare forestiera a agentilor economici, constituita in baza prevederilor Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica catre agentii economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004.
    In urma desfasurarii procedurii de atestare conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. .....

    emite prezentul

                     CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

    Agentului economic ________________________________________________________
                                   (denumirea si forma juridica)
cu sediul in __________________________________________________________________
                        (localitatea, judetul, strada, numarul etc.)
infiintat prin ________________________________________________________________
                    (numarul actului constitutiv si data emiterii acestuia)
si inregistrat la oficiul registrului comertului la nr. _______________
i se ATESTA, prin prezentul, ca are capacitatea de a exploata anual un volum brut de ___________ mii mc masa lemnoasa pe picior.

    Prezentul certificat este valabil pana la data de __________ putand fi revizuit, retras sau anulat, dupa caz.

    Dosar _______________

                             PRESEDINTE COMISIE

                                  L.S./S.S.

    Mentiuni cu ocazia revizuirii:
 ____________________________________________________________________
|Nr. |Data       |Capacitatea de exploatare stabilita |Semnatura     |
|crt.|revizuirii |            la revizuire            |presedintelui |
|    |           |[mii mc masa lemnoasa pe picior/an] |comisiei      |
|____|___________|____________________________________|______________|
|  0 |     1     |                   2                |       3      |
|____|___________|____________________________________|______________|
|____|___________|____________________________________|______________|
|____|___________|____________________________________|______________|
|____|___________|____________________________________|______________|
|____|___________|____________________________________|______________|
|____|___________|____________________________________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 257/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 257 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu