E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 695 din  8 octombrie 1998

pentru aprobarea Regulamentului de vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 19 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 342/1995 referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru vanzarea masei lemnoase destinate agentilor economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 5 iunie 1995.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Masa lemnoasa pe picior, destinata anual, potrivit legii, agentilor economici, se vinde acestora, in conditii specifice economiei de piata, prin licitatie sau prin negociere directa, care se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Masa lemnoasa pe picior care face obiectul recoltarii anuale este pusa in valoare de catre unitatile silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor, indiferent de natura resursei sau, a proprietatii, si este constituita din produse principale, produse secundare - rarituri, produse accidentale si de igiena.
    Art. 3
    (1) Au dreptul sa participe la licitatie sau la negociere directa, in conditiile prezentului regulament, numai agentii economici atestati, in al caror statut de functionare este prevazuta activitatea de exploatare si transport tehnologic al lemnului si care fac dovada ca dispun de mijloacele materiale, de mijloacele financiare si de forta de munca specializata. Atestarea agentilor economici se realizeaza de catre o comisie formata din 9 specialisti din: silvicultura - 4 membri, exploatari forestiere - 4 membri si industria lemnului - 1 membru. Comisia va fi numita in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu consultarea patronatelor, pentru o perioada de 2 ani. Prin acelasi ordin se va aproba si regulamentul de functionare a comisiei.
    (2) Agentii economici care au numai activitate de industrializare a lemnului pot participa la licitatie sau la negociere directa, daca fac dovada ca dispun de mijloacele financiare necesare si cu obligativitatea ca exploatarea masei lemnoase sa se faca numai prin agentii economici atestati, potrivit alin. (1).
    (3) Regia Nationala a Padurilor nu participa la licitatii, dar are dreptul sa exploateze masa lemnoasa, in regie proprie sau prin agentii economici atestati, pentru volumul aprobat in cadrul cotei anuale prin hotarare a Guvernului, in scopul gospodaririi rationale a padurilor si al valorificarii superioare a lemnului, asigurarii regenerarii la timp a arboretelor, accesibilizarii bazinelor forestiere infundate, precum si al evitarii declasarii lemnului.
    (4) Nu pot participa la licitatie sau la negociere directa, in calitate de ofertanti-cumparatori, direct sau prin reprezentanti, in nume propriu, salariatii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, ai Regiei Nationale a Padurilor, ai agentilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea si prelucrarea lemnului si ai celorlalte persoane juridice detinatoare de paduri si de vegetatie forestiera din afara fondului forestier national.

    CAP. 2
    Licitatiile

    Art. 4
    Formele de licitatie care se utilizeaza sunt: licitatiile deschise si licitatiile inchise.

    Sectiunea A
    Pregatirea si organizarea licitatiilor
    Art. 5
    (1) Pregatirea licitatiilor se face din timp, de catre unitatile silvice, inainte de publicarea anuntului privind organizarea acestora, prin nominalizarea partizilor care se vor licita si prin intocmirea caietului de sarcini.
    (2) Caietul de sarcini va cuprinde regulile silvice de exploatare, epocile permise pentru taierea si scoaterea materialului lemnos din parchete, alte conditii si dispozitii legale, care trebuie cunoscute si respectate de agentii economici care exploateaza masa lemnoasa, precum si termenul de incheiere a contractului de vanzare-cumparare.
    (3) Unitatile silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor si alti detinatori de masa lemnoasa pe picior, pusa in valoare, vor pregati pentru consultare, la sediul acestora, lista si amplasarea partizilor destinate agentilor economici, in vederea stabilirii din timp de catre acestia a optiunilor lor si a asigurarii mijloacelor materiale si financiare necesare activitatii de exploatare a masei lemnoase. Aceasta lista se va intocmi pana la data de 30 aprilie pentru masa lemnoasa aferenta anului de productie urmator, care se va autoriza incepand cu data de 1 septembrie, avandu-se in vedere epocile de taiere si de scoatere a materialului lemnos din paduri, in scopul asigurarii regenerarii la timp a arboretelor.
    (4) Documentatia tehnico-economica a fiecarei partizi se asigura agentilor economici interesati, contra cost, la preturi stabilite de unitatea silvica, in functie de cheltuielile efective determinate de intocmirea si de multiplicarea acesteia.
    Art. 6
    Licitatiile de masa lemnoasa pe picior se organizeaza pentru partizi intregi, constituite conform instructiunilor in vigoare.
    Art. 7
    (1) Unitatile silvice organizeaza si pregatesc licitatiile, in functie de conditiile specifice, de structura masei lemnoase si de epocile de taiere si scoatere a lemnului.
    (2) Licitatiile principale se organizeaza la inceputul anului forestier, in perioada 1 august - 15 septembrie, pentru masa lemnoasa ce constituie rezerva de 20% din cota anului curent si pentru 40% din cota anului urmator si, respectiv, la inceputul sezonului de vegetatie, in perioada 1 martie - 15 aprilie, pentru restul de masa lemnoasa (40%) din cota de productie a anului curent. Intre licitatiile principale, unitatile silvice pot organiza licitatii si negocieri pentru resursele ramase neadjudecate, precum si pentru produsele accidentale aparute pe parcursul anului forestier, in functie de situatiile concrete.
    Art. 8
    Pretul de incepere a licitatiei, exprimat pentru masa lemnoasa pe picior in lei/mc, volum cu coaja, iar pentru masa lemnoasa fasonata in lei/mc fara coaja, se stabileste de catre fiecare unitate silvica, in functie de nivelul cheltuielilor de gospodarire, de natura produselor, calitatea lemnului, conditiile de exploatare a masei lemnoase si de alti factori de influenta specifici economiei de piata.
    Art. 9
    (1) Anuntul privind organizarea licitatiei se face de catre unitatile silvice, cu minimum 30 de zile lucratoare inainte de tinerea licitatiilor principale si cu minimum 10 zile lucratoare inainte de data desfasurarii licitatiilor intermediare, in presa, in cel putin doua cotidiene, dintre care unul local, precum si prin afisare la sediul acestora.
    (2) Anuntul publicitar va cuprinde:
    - denumirea organizatorului licitatiei, sediul acestuia, numarul de telefon si de fax;
    - locul, data si ora la care se va tine preselectia;
    - locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si felul acesteia (deschisa sau inchisa);
    - partizile care se supun licitatiei, pe ocoale silvice;
    - termenul de depunere a ofertelor sau de inscriere la licitatie;
    - pretul de incepere a licitatiei; treapta de licitare.
    Art. 10
    Agentii economici atestati, care intentioneaza sa participe la licitatie si doresc sa cunoasca, cantitativ si calitativ, masa lemnoasa care urmeaza a fi licitata, vor putea consulta documentatia de punere in valoare, in prezenta personalului silvic autorizat.
    Art. 11
    (1) Pentru admiterea la licitatie a agentilor economici se va organiza o preselectie a acestora cu 5 zile lucratoare inainte de data tinerii licitatiei.
    (2) Comisia de preselectie este constituita din directorul tehnic al unitatii silvice sau directorul economic al acesteia, in calitate de presedinte, seful compartimentului de fond forestier si un alt specialist numit prin decizie a directorului unitatii. Secretariatul comisiei se asigura de unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte.
    (3) In urma verificarii documentatiei si a conditiilor prevazute la art. 3 comisia de preselectie elibereaza o confirmare scrisa, in care se precizeaza cantitatea maxima de masa lemnoasa ce va putea fi licitata de agentul economic sau, dupa caz, comunica neadmiterea inscrierii agentului economic la licitatie, datorita neindeplinirii acestor conditii, neachitarii obligatiilor financiare sau nerespectarii altor prevederi ale contractelor incheiate anterior cu unitati silvice.
    (4) Comisia de preselectie va comunica, in timp util, Regiei Nationale a Padurilor denumirea agentului economic neadmis la preselectie si motivele respingerii sale, in vederea informarii celorlalte unitati silvice.
    Art. 12
    (1) Comisia de licitatie, care se constituie la nivel de unitate silvica, va fi formata din 5 - 9 membri si anume:
    - directorul tehnic sau directorul economic al unitatii silvice, care este presedintele comisiei;
    - reprezentantul desemnat de catre Regia Nationala a Padurilor;
    - reprezentantul organului teritorial al Ministerului Finantelor, imputernicit de catre directorul general al acestuia;
    - consilierul juridic al unitatii silvice;
    - seful compartimentului fond forestier sau alt specialist din cadrul compartimentului fond forestier;
    - seful ocolului silvic in a carui raza teritoriala se liciteaza masa lemnoasa;
    - 1 - 3 specialisti din cadrul unitatii silvice, numiti prin decizie de catre directorul acesteia. Secretariatul comisiei se asigura de unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte.
    (2) In situatii deosebite, cu implicatii economice sau ecologice majore, presedintele comisiei de licitatie va fi directorul unitatii silvice.
    Art. 13
    Pentru a participa la licitatii sau la negocieri, agentii economici admisi in urma preselectiei sunt obligati sa achite la unitatea silvica organizatoare un tarif de participare, stabilit de aceasta pe baza cheltuielilor efective de organizare si pregatire a licitatiei, respectiv a negocierii, fara a fi prohibitiv sau a constitui sursa de profit.
    Art. 14
    (1) Agentii economici admisi la preselectie si care participa la licitatie vor achita anticipat, printr-unul dintre instrumentele legale de plata, conform normelor bancare in vigoare, la unitatea silvica care organizeaza licitatia, o garantie de 5% din valoarea de incepere a licitatiei pentru partizi mai mari de 500 mc si de 10% din valoarea de incepere a licitatiei pentru partizi mai mici de 500 mc.
    (2) Garantia achitata de agentul economic castigator, in conditiile alin. (1), ramane la unitatea silvica, reprezentand parte din valoarea masei lemnoase ce urmeaza a fi contractata.
    (3) Agentilor economici, care nu au castigat licitatia de masa lemnoasa, li se vor restitui garantiile in termen de 3 zile lucratoare de la data tinerii licitatiei.

    Sectiunea B
    Desfasurarea licitatiilor
    Art. 15
    (1) Licitatiile se tin la locul, data si ora, comunicate prin anuntul publicitar.
    (2) Sedintele de licitatie, stabilite in baza prevederilor art. 9, se deschid prin prezentarea si consemnarea in procesul-verbal al sedintei a membrilor comisiei prezenti. Comisia este legal intrunita, daca sunt prezenti cel putin 5 membri ai acesteia.
    (3) La urmatorul punct din procesul-verbal al sedintei se inscriu agentii economici prezenti, dintre cei admisi la preselectie, si persoanele imputernicite de acestia sa-i reprezinte, mentionandu-se numele si prenumele, functia, numarul si data imputernicirii, fiecare prezentand, la inscriere, chitantele de plata a tarifului de participare, a garantiei de licitare si confirmarea scrisa, eliberata de comisia de preselectie.
    Art. 16
    (1) Licitatia deschisa incepe prin anuntarea partizii de catre secretarul comisiei de licitatie, a pretului de incepere a licitatiei stabilit si a treptei de licitare de maximum 5%, care se va rotunji la mii lei.
    (2) Licitatia deschisa se face prin strigarea ofertelor de catre agentii economici participanti.
    (3) Comisia de licitatie va inregistra in procesul-verbal al sedintei suma maxima oferita, agentul economic care si-a adjudecat partida, respectiv numele si prenumele persoanei imputernicite de acesta.
    Art. 17
    (1) Licitatia inchisa se face prin prezentarea ofertelor in plic inchis si sigilat. Plicul cu oferta se introduce in alt plic, care se expediaza prin posta sau se depune direct de catre agentii economici la unitatea silvica organizatoare a licitatiei.
    (2) Licitatia inchisa incepe prin inregistrarea in procesul-verbal a numarului de ordine al plicurilor sigilate, din registrul de intrari-iesiri al unitatii organizatoare, continand ofertele agentilor economici atestati si admisi la licitatie. Participantii la licitatie au dreptul sa verifice daca toate plicurile sunt sigilate si nedesfacute.
    (3) Comisia de licitatie va deschide plicurile depuse de agentii economici ofertanti, in prezenta participantilor, si va inregistra in procesul-verbal sumele oferite pentru fiecare partida in parte. Este declarat castigator al licitatiei agentul economic care a oferit cel mai mare pret.
    Art. 18
    (1) In procesul-verbal al sedintei de licitatie se va consemna termenul la care se va semna contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase cu agentul economic castigator.
    (2) Procesul-verbal al sedintei de licitatie se semneaza de catre toti membrii comisiei de licitatie prezenti si de reprezentantii agentilor economici, inclusiv cu obiectiuni, daca este cazul. Pentru agentii economici ai caror reprezentanti refuza sa semneze se vor inscrie si motivele de refuz prezentate.
    Art. 19
    (1) Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termenul stabilit prin procesul-verbal al sedintei de licitatie, din vina agentului economic care a castigat licitatia, atrage dupa sine anularea licitatiei si pierderea garantiei depuse conform art. 14.
    (2) Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in termenul stabilit prin procesul-verbal al sedintei de licitatie, din vina unitatii silvice, se sanctioneaza potrivit legii civile. Totodata unitatea silvica va restitui agentului economic garantia depusa.
    Art. 20
    Licitatia nu poate avea loc daca se prezinta un singur ofertant. In asemenea situatii se va organiza o noua licitatie, in termenul prevazut la art. 9. Daca la doua licitatii consecutive se prezinta un singur ofertant, partida se vinde prin negociere directa, in conditiile prevazute in prezentul regulament.

    CAP. 3
    Negocierea directa

    Art. 21
    Masa lemnoasa care nu a fost valorificata prin licitatie in conditiile art. 20 se vinde prin negociere directa. Procedura de negociere directa incepe in prezenta agentului economic participant la cea de-a doua licitatie, imediat ce se constata ca nu sunt intrunite conditiile de licitatie.
    Art. 22
    Vanzarea masei lemnoase prin negociere directa se realizeaza de catre comisia constituita in baza prevederilor art. 12. Aceasta incheie un proces-verbal in care se consemneaza denumirea agentului economic participant, volumul de masa lemnoasa negociat, partida, pretul la care a fost adjudecata masa lemnoasa si termenul de incheiere a contractului de vanzare-cumparare. In cazul in care negocierea se anuleaza datorita oferirii unui pret sub nivelul celui de incepere a licitatiei, in procesul-verbal se va consemna si acest aspect.
    Art. 23
    (1) Produsele accidentale aparute, in cursul anului de productie forestiera, pe suprafata partizilor contractate cu agentii economici si aflate in lucru, vor fi puse in valoare cu prioritate, conform instructiunilor in vigoare, si se vor contracta cu agentul economic care exploateaza partida respectiva, la preturi stabilite prin negociere, in functie de specie, de structura dimensionala si de calitatea lemnului.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt valabile si pentru parchetele exploatate de unitatile silvice.
    (3) Produsele accidentale, altele decat cele mentionate la alin. (1), si produsele de igiena, care prezinta pericol de depreciere si de infestare a padurilor, precum si produsele accidentale rezultate din punerea in aplicare, in regim de urgenta, a aprobarilor legale de defrisare, emise in scopul realizarii unor obiective sau lucrari de interes national, se vor vinde prin negociere directa agentilor economici, daca dupa primul anunt nu se inscriu la licitatie cel putin doi agenti economici, iar in caz de lipsa de cerere, se vor exploata, in regim de urgenta, de catre unitatea silvica, cu aprobarea organului de conducere al acesteia.
    (4) In situatiile mentionate la alineatele precedente, anuntul privind organizarea negocierii se va face cu 5 zile lucratoare inainte de data tinerii efective a negocierii, prin afisare la sediul unitatii silvice.
    Art. 24
    Prevederile art. 19 se aplica in mod corespunzator si in cazul negocierilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 25
    (1) Semnarea contractului de vanzare-cumparare a partizii licitate sau negociate va avea loc in maximum 10 zile lucratoare de la data castigarii licitatiei sau de la data tinerii efective a negocierii.
    (2) La eliberarea autorizatiei de exploatare a masei lemnoase agentul economic va prezenta unitatii silvice documentul bancar prin care va dovedi constituirea fondului de 5% din valoarea masei lemnoase contractate, drept garantie pentru eventualele prejudicii care ar putea fi produse padurii si semintisului utilizabil; acest fond este purtator de dobanda, iar deblocarea se va face la terminarea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase, prin confirmare de la unitatea silvica.
    Art. 26
    Actele de punere in valoare si caietele de sarcini, precum si contractele prevazute de prezentul regulament se intocmesc in conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare si transport ale materialului lemnos din paduri, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, si cu celelalte reglementari in vigoare.
    Art. 27
    (1) Unitatile silvice pot scoate la vanzare si partizi pentru care nu sunt asigurate conditii pentru transportul masei lemnoase exploatate si pentru care, prin contract, se convine ca lucrarile de constructie, intretinere si reparatie a drumurilor forestiere sa fie executate de agentul economic cumparator si sa fie platite, prin compensare, cu valoarea masei lemnoase contractate. Lucrarile de constructie, intretinere si reparatie a drumurilor forestiere vor fi receptionate de o comisie al carei presedinte este directorul tehnic al unitatii silvice.
    (2) Masa lemnoasa neexploatata, ramasa pe picior sau doborata si nescoasa din parchete pana la sfarsitul anului calendaristic, din motive independente de agentul economic in cauza, constituie, cu prioritate, resursa pentru anul urmator. Aceasta se va inventaria si, in functie de volumul neexploatat, se va reesalona la taiere, printr-un act aditional la contractul respectiv, dar nu mai tarziu de data de 31 martie, evitandu-se dubla percepere a contravalorii sale.
    Art. 28
    (1) Agentii economici participanti la preselectie sau la licitatie, care considera ca au fost respinsi din motive neintemeiate sau ca nu au fost respectate prevederile prezentului regulament, pot face contestatie. Contestatia se formuleaza in scris, pe loc, si se adreseaza spre solutionare directorului unitatii silvice, iar in cazul in care acesta este presedintele comisiei, directorului general Regiei Nationale a Padurilor. Contestatia se solutioneaza in termen de doua zile lucratoare de la data depunerii sau inregistrarii ei, in cazul preselectiei, si in termen de 5 zile lucratoare, in cazul licitatiei.
    (2) Daca in urma analizarii contestatiei se stabileste ca aceasta a fost intemeiata, directorul unitatii silvice sau directorul general al Regiei Nationale a Padurilor, dupa caz, va anula licitatia si va decide organizarea unei noi licitatii, dispunand totodata masuri de sanctionare corespunzatoare.
    Art. 29
    (1) Regia Nationala a Padurilor va trece treptat la organizarea recoltarii masei lemnoase pe picior, cu agenti economici atestati, pe baza licitarii operatiunilor de recoltare, colectare, transport tehnologic, inclusiv sortare pe specii si sortimente.
    (2) Pentru masa lemnoasa pe picior, destinata agentilor economici, neadjudecata prin licitatii sau negocieri, Regia Nationala a Padurilor va organiza exploatarea acesteia prin agenti economici atestati sau in regie proprie.
    Art. 30
    (1) Prevederile prezentului regulament aplica in mod corespunzator si pentru vanzarea masei lemnoase destinate agentilor economici din padurile si vegetatia forestiera din afara fondului forestier, proprietate publica, din administrarea altor persoane juridice decat Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Unitatile silvice pot organiza licitatii si pentru alti detinatori de masa lemnoasa, numai la cererea acestora, ca prestare de serviciu, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 31
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 695/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 695 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu