E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.778 din 09.10.2013

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 631 din 11 octombrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 din lege, transformat în lei. 2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. 3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 din lege, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului. 4. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate. 5. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2) - (5) , cu următorul cuprins:(2) Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la alin. (1), cuprinde clădiri şi alte bunuri mobile, precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.(3) Pentru determinarea sumelor menţionate la alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispoziţia primarilor, pe bază de protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de producţie pentru suprafeţe de teren, animale şi păsări.(4) Documentul rezultat în urma stabilirii valorii nete prevăzute la alin. (3) se listează şi se anexează la fişa de calcul prevăzută în anexa nr. 3.(5) În situaţia în care suprafeţele de teren deţinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă ce poate rezulta în urma aplicării elementelor prevăzute la alin. (3). 6. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social, este dat în închiriere/arendă/ concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului. 7. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmite pe bază de borderou la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 5.(6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 6. 8. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 7. 9. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele: 10. La articolul 28, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului de acţiuni prevăzut la alin. (3), se transmite agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din lege. Situaţia se va completa potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. 11. La articolul 29 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9. 12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30 (1) În aplicarea prevederilor art. 7 şi art. 15 alin. (1)-(3) din lege, se procedează după cum urmează:a)pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în scris şi în format electronic, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinţe potrivit art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b)în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege, primarii transmit lunar, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din lege, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; c)pe baza listei prevăzute la lit. b), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite în termen de 10 zile de la primirea listei, iar inspectoratul teritorial de muncă, în termen de 20 de zile lucrătoare, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12 şi 13, atât primarilor, cât şi agenţiei teritoriale. (2) În vederea asigurării unei evidenţe centralizate la nivel naţional, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea tabelelor prevăzute la alin. (1) lit. c), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspecţia Muncii vor transmite în format electronic la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială tabelele centralizatoare cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională. Modalitatea de transmitere şi formatul acestora se stabilesc prin protocol. 13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31 Datele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. c) privind încadrarea în muncă, care se transmit de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, cuprind şi informaţiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din sectorul public sau privat, acreditaţi în condiţiile Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 14. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)dacă nu prezintă adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4); 15. La articolul 35 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, transformate în lei, sau dacă familia sau persoana singură deţine cel puţin unul din bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18; 16. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361 , cu următorul cuprins: Articolul 361 (1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condiţiile art. 21 din lege se procedează după cum urmează:a)dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor social, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi; b)dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare; c)dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care constituie titlu executoriu conform art. 21 alin. (3) din lege, debitul se transmite la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, această instituţie urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv; d)debitorii declaraţi insolvabili se scad din activul agenţiei teritoriale şi se trec într-o evidenţă specială, cu respectarea procedurilor legale. (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condiţiile art. 21 din lege, se va face de la ceilalţi membri ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), precum şi ale art. 32, dacă situaţia de fapt impune schimbarea titularului şi modificarea cuantumului ajutorului social.(3) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social. 17. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) În situaţia în care se impune acordarea ajutorului de urgenţă în situaţii deosebite care afectează un număr mai mare de persoane, la efectuarea anchetei sociale se poate utiliza modelul prevăzut în anexa nr. 16a. 18. Anexele nr. 1 , 2, 4-13 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre. 19. După anexa nr. 16 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 16a , al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre. Articolul II Anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Articolul III Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1) , cu următorul cuprins: b^1) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică; 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.(2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), b1) şi c), formularele de cerere şi declaraţie sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primării.(3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.(4) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.(5) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa de urgenţă. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite la art. 8, 9, 10 şi 11 din ordonanţa de urgenţă.
(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, potrivit prevederilor art. 18 din ordonanţa de urgenţă. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
(3) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
(4) Lista menţionată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Pentru informarea solicitanţilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută la alin. (4), se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti. 5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Pe baza datelor cuprinse în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum şi a informaţiilor sau, după caz, a documentelor obţinute potrivit art. 14 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziţie scrisă. Dispoziţia se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. 6. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11 ) -( 13 ), cu următorul cuprins: (11 ) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat. (12 ) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistenţă socială definit la
art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (13 ) În cazul beneficiarilor de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situaţia în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor potrivit art. 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 24 şi 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare. 7. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1) , cu următorul cuprins: b^1) pentru ajutorul pentru energie electrică: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local, în condiţiile art. 10 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia; 8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţii centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c), numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, precum şi codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 1c. Situaţiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.(2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (31) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor de energie electrică şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b1), numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă, precum şi codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelului prevăzute în anexa nr. 1d. Situaţia centralizatoare se transmite lunar, actualizată cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece. 9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:a)prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; b)prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; c)prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 10. La articolul 13 alineatul (4) , sintagma „anexa nr. 6“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 2“. 11. La articolul 14 alineatul (5) , sintagma „anexa nr. 7“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 3“. 12. La articolul 16 alineatul (2) , sintagma „anexa nr. 8“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 4“. 13. La articolul 19 alineatul (3) , sintagma „anexa nr. 9“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 5“. 14. La articolul 20 alineatul (3) , sintagma „anexa nr. 10“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 6“. 15. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. 16. După articolul 22 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21 -a „Ajutorul pentru energie electrică“, alcătuită din articolele 221 -224 , cu următorul cuprins: Secţiunea a 21 -a Ajutorul pentru energie electrică Articolul 221 În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (31) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condiţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă. Articolul 222 (1) Pe baza consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a)la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; b)la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. (2) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă. Articolul 223 (1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condiţiile art. 222 alin. (1) şi (2).
(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. Articolul 224 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 223 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.
(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului. 17. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) şi art. 223 alin. (2), solicită Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. 18. La articolul 26 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică, gaze naturale sau energie electrică; 19. La articolul 27 , sintagma „anexele nr. 12-20“ se înlocuieşte cu sintagma „anexele nr. 9 şi 10“. 20. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 (1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzire, în condiţiile art. 30 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, se procedează după cum urmează:a)dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor pentru încălzire, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare; b)dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă la primărie, în termenul prevăzut de dispoziţia de recuperare; c)dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înştiinţare la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor confirma preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv; d)sumele cu titlu de ajutor pentru încălzire diminuate în condiţiile lit. a) nu se mai solicită agenţiilor teritoriale pentru decontare; e)sumele încasate în condiţiile lit. b) se virează agenţiilor teritoriale. (2) În situaţia în care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor, se va face de la ceilalţi membri ai familiei.(3) În situaţia în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit. 21. Articolul 30 se abrogă. 22. La articolul 33 alineatul (2) , sintagma „anexa nr. 23“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 11“. 23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34 Anexele nr. 1a-1d şi 2-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 24. Anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 la prezenta hotărâre. Articolul IV(1) Pentru drepturile de ajutor social acordat în bazaLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alocaţie pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, primarii au obligaţia să reevalueze îndeplinirea condiţiilor de acordare, precum şi cuantumul dreptului, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, până cel târziu la 31 martie 2014, cu excepţia situaţiei în care, în această perioadă, titularii acestor drepturi solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care, odată cu stabilirea acestui drept, se reevaluează şi drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei.
(2) Modificările, suspendările, încetările drepturilor menţionate la alin. (2) se stabilesc prin dispoziţie a primarului care se comunică agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti conform procedurilor şi în termenele prevăzute de lege pentru aceste drepturi.(3) În situaţia în care formularul cuprinzând cererea şi declaraţia pe propria răspundere în vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri a fost completat potrivit modelului aprobat în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările ulterioare, înainte de modificările aduse prin prezenta hotărâre, ajutorul se va acorda pe baza acestui formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta hotărâre, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările ulterioare. Articolul V(1) Protocolul prevăzut la art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie în termen de maximum 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) O copie a protocolului va fi transmisă agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul VI
(1) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p. Ministrul economiei, Bogdan Nicolae Badea, secretar de stat Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niţă Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin
ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la normele metodologice) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2*) ( Anexa nr. 2 la normele metodologice) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3 ( Anexa nr. 4 la normele metodologice) LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social. ANEXA Nr. 4 ( Anexa nr. 5 la normele metodologice) BORDEROU documente stabilire plăţi drepturi noi model -

Unitatea administrativ-teritorială
Judeţul
Adresa
Delegat unitate administrativ-teritorială
CUI
Nume
Cod poştal
Prenume
Oficiu poştal
CNP

Nr. ........ .............. Data ........ ........... Însuşit primar LS

Nr. crt. Titular Adresa Nr. membri/ familie Tip locuinţă* Risc seismic** Nr. înregistrare cerere Nr. dispoziţie Cuantum lunar ajutor Documente transmise***
Nume Prenume CNP Strada Nr. Bloc Scara Etaj Apart. Sector Localitatea Oficiu poştal Cod poştal dispoziţie fişă calcul cerere

* Se va trece tipul locuinţei, respectiv „A“ sau „B“, conform clasificării din Legea nr. 260/2008. ** Se completează în cazul locuinţelor încadrate în clasa I de risc seismic. *** Se bifează pe coloană documentul corespunzător ataşat borderoului. ANEXA Nr. 5 ( Anexa nr. 6 la normele metodologice) model -

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
Plăţi VMG aferente lunii
ÎNREGISTRARE IEŞIRE UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
APROBAT. Primar,
Nr.
Nume Prenume
Data
Semnătură şi ştampila
Unitatea administrativ-teritorială
Judeţul
DELEGAT UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
Adresa
Nume
CUI
Prenume
Cod poştal
CNP
Oficiu poştal
Adresa
Nr. crt. Prestaţie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bloc Scara Etaj Apart. Sector Localitatea Oficiu poştal Cod poştal Suma curentă Suma restantă Total sumă (suma restantă + total sumă) Luna drept An drept Mod de plată M/C IBAN Banca
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TOTAL:

ANEXA Nr. 6 ( Anexa nr. 7 la normele metodologice) model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ........ ........ .........../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DECIZIE Nr. ..... din ............. privind aprobarea acordării ajutorului social Directorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ........ ............../ Municipiului Bucureşti ........ ........ ........., numit prin decizia directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ..............., având în vedere:

art. 16 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012;

art. 131 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ........ ............./Municipiului Bucureşti,

dispoziţia primarului nr. .............. din ........ ........ ..........şi în temeiul competenţelor conferite de lege, d e c i d e: Articolul 1 Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ........ ................ ......... lei pentru doamna/domnul ........ ................ ................ ........, în calitate de titular. Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ........ ........ .........(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........ ........ .............. a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ................ ........./Municipiului Bucureşti. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........ ............, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Director executiv, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 7*) ( Anexa nr. 8 la normele metodologice) * Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 8*) ( Anexa nr. 9 la normele metodologice) *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 9 ( Anexa nr. 10 la normele metodologice) model -TABEL NOMINAL cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidenţa ..... (se completează numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti .............), pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare anul ........... luna ..............

Nr. crt. Numele, prenumele, iniţiala tatălui CNP Domiciliul/ Reşedinţa Adeverinţa, nr. şi data A refuzat/Nu a refuzat un loc de muncă oferit (se completează DA/NU) Data încadrării în muncă (se completează, după caz) A refuzat/Nu a refuzat participarea la programe de formare profesională, cursuri etc. (se completează DA/NU)
1 2 3 4 5 6 7
1
2

Director executiv, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 10 ( Anexa nr. 11 la normele metodologice) model -Unitatea administrativ-teritorială ........ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ ........ Adresa ........ ................ ................ ........ ........ CUI ........ ................ ................ ........ ............. Cod poştal ........ ................ ................ ......... Oficiu poştal ........ ................ ................ ........ LISTA persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Nr. crt. Nume Prenume CNP Localitatea de domiciliu (municipiu/oraş/comună)
1.
2.
...

Aprobat primar LS ANEXA Nr. 11 ( Anexa nr. 12 la normele metodologice) model --TABEL NOMINAL cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională anul........... luna..............

Nr. crt. Numele, prenumele, iniţiala tatălui CNP Domiciliul/ Reşedinţa Adeverinţă nr. şi dată - se completează, după caz Locul de muncă oferit încadrat/ neîncadrat refuz loc de muncă - se completează, după caz Data încadrării în muncă - se completează, după caz Program de formare profesională, curs/refuz curs - se completează, după caz Contract de muncă în străinătate (perioada valabilitate contract) - se completează, după caz
1
2

NOTĂ: Tabelul este întocmit pe baza listei persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social transmise de către primării conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (col. 1-3), şi a informaţiilor existente în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la data întocmirii tabelului. Director executiv Numele şi prenumele ........ ........ ........... Semnătura ........ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 12 ( Anexa nr. 13 la normele metodologice) model -TABEL NOMINAL cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, care au încheiat un contract de muncă anul .............. luna ........ ........... LS

Nr. crt. CNP salariat Stare conform registrului salariaţilor* Nume şi prenume salariat Localitate de domiciliu salariat Denumire angajator CUI angajator Nr. şi data C.I.M. Dată început activitate Tip C.I.M. Normă C.I.M.

* Stare conform Registrului salariaţilor (REVISAL) la data verificării în baza de date. ANEXA Nr. 13*) (Anexa nr. 16a la normele metodologice) *) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 1a la normele metodologice)

model -ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ .......... (codul, denumirea) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............ (codul, denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termică luna ........../an ..........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Nr. membri în familie Cod furnizor/ client Venit lunar/ membru familie Valoare maximă ajutor Număr dispoziţie primar Compensare
Buget de stat Buget local Buget de stat Buget local

Primar, ........ ................ ........ ........ NOTĂ: Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 15 (Anexa nr. 1b la normele metodologice) model -ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ .......... (codul, denumirea) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............ (codul, denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale luna ........../an .........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Cod furnizor/ client Nr. membri în familie Venit lunar/ membru familie Număr dispoziţie primar Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului
Buget de stat Buget local
TOTAL:

Primar, ........ ................ ........ ........ NOTĂ Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 16 (Anexa nr. 1c la normele metodologice) model -ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ .......... (codul, denumirea) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............ (codul, denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică luna ........../an ..........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Cod furnizor/ Client Nr. membri în familie Venit lunar/ membru familie Număr dispoziţie primar Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului
Buget de stat Buget local
TOTAL:

Primar, ........ ................ ........ ........ NOTĂ: Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 17 (Anexa nr. 1d la normele metodologice) model -ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ .......... (codul, denumirea) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............ (codul, denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi luna ........../an ..........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Număr dispoziţie primar Nr. membri în familie Venit lunar/Membru familie Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului
Buget de stat Buget local
TOTAL:

Primar, ........ ................ ........ ........ NOTĂ: Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 18 (Anexa nr. 2 la normele metodologice) model -PROCES-VERBAL CONSTATATOR încheiat astăzi, data ........ ........ .......... între 1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ........ ................ ................ ................ ............., reprezentat prin dna/dl ........ ................ ........ ........, în calitate de ........ ................ ........ .........., şi 2. Asociaţia de proprietari/locatari ........ ................ ..........., reprezentată prin dna/dl ........ ................ ..........., în calitate de ........ ........ ........, am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ........ ........ ............., înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branşamentului imobilului din localitatea ........ ................ ............., str. ........ ........ ........... nr.........., în cantitate de ........ ........ ........... . Reprezentat furnizor, ........ .......... Reprezentant asociaţie proprietari/locatari, ........ ............... LS LS ANEXA Nr. 19 (Anexa nr. 3 la normele metodologice) model -SITUAŢIA cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică Perioada de consum ........ ........ .......... Denumirea titularului de contract ........ ........ ........... Adresa titularului de contract ........ ................ ......... Codul titularului de contract ........ ................ ...........

Nr. crt. Nr. ap. Nr. camere Beneficiar ajutor CNP Număr dispoziţie primar Valoare ajutor maxim stabilit prin dispoziţie a primarului Consum defalcat pe apartamente (Gcal)
Buget de stat Buget local Total ajutor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. . .
TOTAL:

Valorile din coloana 9 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Reprezentant titular de contract Numele şi prenumele ........ ........ ............. Data şi semnătura ........ ................ .......... Ştampila (după caz) Preluat de furnizor Numele şi prenumele ........ ........ ............ Funcţia ........ ................ ........ ............ Data şi semnătura........ ................ .......... NOTĂ: Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire. ANEXA Nr. 20 (Anexa nr. 4 la normele metodologice) model -BORDEROU CENTRALIZATOR cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada ........ ............... Denumirea furnizorului ........ ................ .............. Adresa furnizorului ........ ................ ........ ........... Anexă la factura nr. ........../........ .......... Denumirea titularului de contract ........ ........ ......... Adresa titularului de contract ........ ................ ............... Codul titularului de contract ........ .............. CERTIFICARE PRIMAR

Nr. crt. Nr. ap. Nr. dispoziţie primar Beneficiar ajutor CNP Compensare (%) Consum repartizat de asociaţia de proprietari/ locatari Preţul energiei termice facturată populaţiei Valoare ajutor efectiv Valoare ajutor maxim stabilit prin dispoziţia primarului Cuantum efectiv ajutor încălzire buget de stat Cuantum efectiv ajutor încălzire buget local Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
Buget de stat Buget local Total Buget de stat Buget local Buget de stat Buget local
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5 + 6) x 7 x 8 10 11 12 13 14 15 16
. . .
TOTAL:

NOTĂ: Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011. Semnătură şi ştampilă furnizor, ........ ................ ................ .............. Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului. Col. 13-16 vor fi completate în funcţie de autoritatea căreia i se cere decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei. ANEXA Nr. 21 (Anexa nr. 5 la normele metodologice) model -PROCES-VERBAL încheiat azi, data ........ ........ .......... între 1. Furnizorul de gaze naturale ........ ................ ................ ................, reprezentat(ă) prin dna/dl ........ ................ ........ .........., şi 2. Asociaţia de proprietari/locatari ........ ................ ..........., reprezentată prin dna/dl ........ ........ ............., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ........ ........ ............., pe baza citirii contorului. Index citit: Data citirii: Reprezentat furnizor, ........ ................ ........ ........... Reprezentant asociaţie proprietari/locatari, ........ ................ ........ .......... LS LS ANEXA Nr. 22 (Anexa nr. 6 la normele metodologice) model -SITUAŢIA CENTRALIZATOARE cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale Perioada de consum ........ ........ .......... Denumire titular de contract (client) ........ ................ ........... Adresă titular de contract (client) ........ ................ ............... Cod titular de contract (client) ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Beneficiar ajutor de încălzire CNP Număr dispoziţie primar Cuantum ajutor stabilit prin dispoziţie a primarului Consum defalcat pe apartamente (NMC)
Total Buget de stat Buget local
0 1 2 3 4 5 6 7
. . .
TOTAL:

Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Reprezentant titular de contract (client) Numele şi prenumele ........ ........ .............. Data şi semnătura ........ ................ ........... Ştampila (după caz) Preluat de furnizor Numele şi prenumele ........ ........ .............. Funcţia ........ ................ ................ ........... Data şi semnătura ........ ................ ........... NOTĂ: Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire. ANEXA Nr. 23 (Anexa nr. 7 la normele metodologice) model -BORDEROU cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia Perioada de consum ........ ................ ............. Denumire furnizor ........ ................ ........ ........ Adresă furnizor ........ ................ ........ ............ Anexă la factura nr. .............../............... Denumire titular de contract (client) ........ ............. Adresă titular de contract (client) ........ .............. Cod titular de contract (client) ................ CERTIFICARE PRIMAR

Nr. crt. Beneficiar ajutor CNP Nr. dispoziţie primar Consum repartizat de asociaţia de proprietari/ locatari Preţul gazelor naturale (lei/NMC) Valoare consum Cuantum ajutor stabilit prin dispoziţie a primarului Cuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
Total Buget de stat Buget local Total Buget de stat Buget local Buget de stat Buget local
0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10 11 12 13 14
. . .
TOTAL:

NOTĂ: Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Semnătură şi ştampilă furnizor, ........ ................ ................ .............. Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului. Col. 13 şi 14 se vor completa în funcţie de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire. ANEXA Nr. 24 (Anexa nr. 8 la normele metodologice) model -BORDEROU cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia Perioada de consum ........ ........ ......... Denumire furnizor ........ ................ .......... Adresă furnizor ........ ................ .............. Anexă la factura nr. .............../ ............... Denumire titular de contract (client) ........ ........ .......... Adresă titular de contract (client) ............... Cod titular de contract (client) ........ ......... CERTIFICARE PRIMAR

Nr. crt. Beneficiar ajutor CNP Nr. dispoziţie primar Consum efectiv înregistrat de consumatorul vulnerabil individual Preţul energiei electrice (lei/kW/h) Valoare consum Cuantum ajutor stabilit prin dispoziţie a primarului Cuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
Total Buget de stat Buget local Total Buget de stat Buget local Buget de stat Buget local
0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10 11 12 13 14
. . .
TOTAL:

NOTĂ: Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Semnătură şi ştampilă furnizor, ........ ................ ................ .............. Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului. Col. 13 şi 14 se vor completa în funcţie de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire. ANEXA Nr. 25*) (Anexa nr. 9 la normele metodologice) model -UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ RAPORT STATISTIC *) Anexa nr. 25 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 26 (Anexa nr. 10 la normele metodologice) model -Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ......... Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi lichizi pentru beneficiarii de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Tip familie Nr. ajutoare aprobate la începutul sezonului rece noiembrie decembrie ianuarie februarie martie
Nr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentă Nr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentă Nr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentă Nr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentă Nr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentă
persoană singură
familii cu 2 membri
familii cu 3 membri
familii cu 4 membri
familii cu 5 membri
familii cu > 5 membri
TOTAL
Plăţi La începutul sezonului rece În luna noiembrie În luna decembrie În luna ianuarie În luna februarie În luna martie

ANEXA Nr. 27 (Anexa nr. 11 la normele metodologice) Denumirea furnizorului ........ .............. Adresa furnizorului ........ ........ ........ SITUAŢIE cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor în luna ........ ..............

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Plăţi efectuate în luna raportată* ) (lei)

*) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau al persoanei singure, conform dispoziţiei primarului sau facturilor emise de furnizori. NOTĂ: Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 778/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 778 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 778/2013
Metodologie - 2011
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
Hotărârea 920 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
Norma 0 2011
Norme metodologicede aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Hotărârea 38 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Hotărârea 50 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 416 2001
privind venitul minim garantat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu