E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie Nr.- din 21.09.2011

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 23 septembrie 2011SmartCity1


Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.(2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se definesc în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi sunt:a)ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică; b)ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale; c)ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri. Articolul 2(1) Beneficiază de ajutoarele prevăzute la art. 1 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români, precum şi persoanele singure care locuiesc în România.(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a)sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b)sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; c)sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii. Articolul 3(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.(2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) formularele de cerere şi declaraţie sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primării.(3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.(4) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe siteurile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale şi agenţiilor judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.(5) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 4Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa de urgenţă. Articolul 5(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite la art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă.(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.(3) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.(4) Lista menţionată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 2.(5) Pentru informarea solicitanţilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută în anexa nr. 2, se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti. Articolul 6(1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziţie scrisă, care se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.(2) În funcţie de tipul ajutorului acordat, dispoziţia primarului trebuie să conţină obligatoriu temeiul legal al aprobării dreptului, precum şi următoarele:a)pentru ajutorul pentru energie termică: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea ajutorului maxim lunar, care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat şi din bugetele locale acordate în condiţiile art. 8 alin. (2)-(8) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia; b)pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local în condiţiile art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia; c)pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv cel acordat din bugetul local în condiţiile art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, perioada de acordare a acestuia, precum şi data efectuării plăţii. (3) Pentru familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziţia prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.(4) Pentru familiile şi persoanele singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanţilor dispoziţia motivată privind respingerea cererii.(5) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. Articolul 7(1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă. Articolul 8În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţii centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1, numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3-5. Situaţiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece. Articolul 9(1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:a)prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; b)prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; c)prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale acordă din bugetele proprii ajutoare în condiţiile alin. (1), cuantumul acestora va fi cuprins atât în dispoziţia prevăzută la art. 6, cât şi în situaţia centralizatoare prevăzută la art. 8. Capitolul IIStabilirea şi plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei Secţiunea 1Ajutorul pentru energie termică Articolul 10(1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică.(2) Potrivit prevederilor alin. (1), ajutorul pentru energie termică se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere. Articolul 11Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează: Ajutor efectiv = (Cps + Cpl) x Cid x PL, unde:

Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul de stat;

Cpl reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul local;

Cid reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii; PL reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor. Articolul 12(1) Ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 11 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 8 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă.(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:Ajutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL, unde:

Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul de stat;

Cpl reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul local;

CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă;

PL reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor. Articolul 13(1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.(2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.(3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de reglementările legale în vigoare.(4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.(5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/locatari cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. Articolul 14(1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 13 alin. (4), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii.(4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.(5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 15Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 14, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică, astfel: a)la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2); b)la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar. Articolul 16(1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, conform prevederilor art. 21 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 15.(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada de referinţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. Articolul 17(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 16 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului. Secţiunea a 2-aAjutorul pentru gaze naturale Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în condiţiile art. 9 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform art. 8. Articolul 19(1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale.(2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.(3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. Articolul 20(1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale.(2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale.(3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.(4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a)la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; b)la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. (5) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă. Articolul 21(1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în condiţiile art. 20 alin. (4) şi (5).(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11. Articolul 22(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului. Secţiunea a 3-aAjutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri Articolul 23(1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în cuantumul şi condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) şi art. 25 din ordonanţa de urgenţă.(2) În cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc şi gospodăresc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.(3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la alin. (1) se acordă pe baza listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social, întocmită de serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.(4) În termen de 5 zile după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, lista prevăzută la alin. (3) se comunică şi agenţiilor teritoriale şi va conţine obligatoriu numele şi prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la care au dreptul, suma efectiv plătită şi data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece. Articolul 24(1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în cazul familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează diferenţiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) şi, după caz, alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.(2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c), serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi cuantumul aferent, conform art. 8.(3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agenţiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.(4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată şi se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond. Articolul 25În situaţia în care în aceeaşi gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 26(1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2), solicită Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.(2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii ţări.(3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare.(4) În baza creditelor bugetare deschise, agenţiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează:a)în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică sau gaze naturale; b)în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea plăţii lunare la beneficiari a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 24. Articolul 27În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la solicitarea agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 12-20. Articolul 28Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 27, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până la data de 25 a fiecărei luni. Articolul 29(1) În aplicarea art. 30 din ordonanţa de urgenţă, agenţiile teritoriale comunică primarilor, lunar, până la data de 5 a lunii, lista cu beneficiarii pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale în cursul respectivei luni.(2) În baza listei prevăzute la alin. (1) primarii dispun efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru cel puţin 60% din beneficiari.(3) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau la persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21.(4) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a solicitantului de ajutor pentru încălzirea locuinţei. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (3) şi se semnează de persoanele în cauză.(5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială. Articolul 30(1) După efectuarea anchetelor sociale, conform art. 29, primarii au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale situaţia nominală privind anchetele sociale efectuate şi rezultatul acestora, la data de 1 a fiecărei luni, pentru anchetele efectuate în luna anterioară. Modelul situaţiei este prevăzut în anexa nr. 22.(2) În situaţia în care din lista prevăzută la alin. (1) rezultă că nu au fost efectuate anchete sociale pentru toţi beneficiarii cuprinşi în lista transmisă de agenţiile teritoriale, aceştia vor fi cuprinşi în lista pentru luna următoare, astfel încât în termenul prevăzut la art. 30 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să fie acoperit procentul de 60%. Articolul 31În cadrul verificărilor efectuate de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă se consideră îndeplinită dacă se înregistrează una dintre următoarele situaţii: a)ajutoarele acordate de la bugetul local în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă sunt stabilite la nivelul de minimum 10% din maximul acesteia; b)suma totală reprezentând subvenţii lunare conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat; c)suma totală cumulată acordată cu titlu de ajutor şi subvenţie lunară conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat. Articolul 32În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Articolul 33(1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de energie termică şi gaze naturale transmit lunar agenţiei teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2), situaţia cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor.(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23 şi se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile teritoriale. Articolul 34Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1*)la normele metodologice *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2la normele metodologice LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei Bunuri imobile: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.Bunuri mobile: 1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze; 2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; 3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; 4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; 5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei. *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“. Terenuri:

Terenuri Familii cu 1-3 persoane Familii cu peste 3 persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes
- arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha
- forestier 2,00 ha 3,00 ha
- vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha 1,50 ha
3. Terenuri în zona montană
- forestier 2,00 ha 3,00 ha
- vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha
- păşuni şi fâneţe 4,00 ha 5,00 ha

Categorii de animale/păsări: 1. peste 3 bovine; 2. peste 5 porcine; 3. peste 20 de ovine/caprine; 4. peste 15 familii de albine. NOTĂ Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă, precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale ANEXA Nr. 3la normele metodologice ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ........ ........... (codul şi denumirea) Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ........ ........ ........... (codul şi denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termică luna ........ ......../anul ........ .........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Numărul de membri în familie Venit lunar/ membru de familie Valoarea maximă a ajutorului Numărul dispoziţiei primarului Compensare
Buget de stat Buget local

Primar, ........ ............ NOTĂ: Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 4la normele metodologice ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ........ ........... (codul şi denumirea) Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ........ ........ ........... (codul şi denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale luna ............./anul .........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Numărul de membri în familie Venit lunar/ membru de familie Numărul dispoziţiei primarului Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului
Buget de stat Buget local
TOTAL:

Primar, ........ ............ NOTĂ: Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 5la normele metodologice ROMÂNIA Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ........ ........... (codul şi denumirea) Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ........ ........ ........... (codul şi denumirea) SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi luna ............./anul .........

Nr. crt. Titular CNP Adresa Numărul dispoziţiei primarului Numărul de membri în familie Venit lunar/ membru de familie Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului
TOTAL:

Primar, ........ ............ NOTĂ: Se transmite în scris şi în format electronic. ANEXA Nr. 6la normele metodologice PROCES-VERBAL CONSTATATOR încheiat astăzi, ........ ........ .........., între 1. Furnizorul de energie termică în sistem centralizat ........ ................ ................ ..............., reprezentat prin domnul/doamna ........ ................ ........ ........, în calitate de ........ ................ ........ ........... şi 2. Asociaţia de proprietari/locatari ........ ................ ................ ........ ........., reprezentată prin domnul/doamna ........ ................ ..........., în calitate de ........ ........ ........, am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ........ ........ ............., înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branşamentului imobilului din localitatea ........ ................ ............., str. ........ ........ ........... nr. ........., în cantitate de ........ ........ ........... . Reprezentatul furnizorului, ........ ........ ............. Reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, ........ ............... L.S. L.S. ANEXA Nr. 7la normele metodologice SITUAŢIA cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică Perioada de consum ........ ............ Denumirea titularului de contract ........ ........ ............... Adresa titularului de contract ........ ................ ............. Codul titularului de contract ........ ................ ...............

Nr. crt. Nr. apt. Nr. camere Beneficiarul ajutorului CNP Numărul dispoziţiei primarului Valoarea ajutorului maxim stabilit prin dispoziţie a primarului Consumul defalcat pe apartamente (Gcal)
0 1 2 3 4 5 6 7
. . . .
TOTAL:

Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Reprezentantul titularului de contract Numele şi prenumele ........ ................ ............ Data şi semnătura ........ ................ ........ ........ Ştampila (după caz) Preluat de furnizor Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia ........ ................ ................ ........ ........ Data şi semnătura ........ ................ ........ ........ NOTĂ: Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire. ANEXA Nr. 8la normele metodologice CERTIFICARE PRIMAR BORDEROU CENTRALIZATOR cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada ........ ............ Denumirea furnizorului ........ ................ ............... Adresa furnizorului ........ ................ ........ ............ Anexă la factura nr. ........ ............/........ ............ Denumirea titularului de contract ........ ........... Adresa titularului de contract ........ ........... Codul titularului de contract ........ ...........

Nr. crt. Nr. apt. Numărul dispoziţiei primarului Beneficiarul ajutorului CNP Compensare (%) Consumul repartizat de asociaţia de proprietari/ locatari Preţul energiei termice facturate populaţiei Valoarea ajutorului efectiv Valoarea ajutorului maxim stabilit prin dispoziţia primarului Cuantumul ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzire
Buget de stat Buget local
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5+6)x7x8 10 11=min.(9,10) 12=(7x8)-11
. . .
TOTAL:

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită prin dispoziţie a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Semnătura şi ştampila furnizorului ........ ................ ................ NOTĂ: Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului. ANEXA Nr. 9la normele metodologice PROCES-VERBAL CONSTATATOR încheiat astăzi, ........ ........ .........., între 1. Furnizorul de gaze naturale ........ ........ ........., reprezentat prin domnul/doamna ........ ........ ..........., şi 2. Asociaţia de proprietari/locatari ........ .............., reprezentată prin domnul/doamna ........ ........ ........., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ........ ........ ............., pe baza citirii contorului. Index citit: Data citirii: Reprezentatul furnizorului, ........ ........ ............. Reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, ........ ............... L.S. L.S. ANEXA Nr. 10la normele metodologice SITUAŢIA CENTRALIZATOARE cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale Perioada de consum ........ ......... Denumirea titularului de contract (client) ........ ................ ........ Adresa titularului de contract (client) ........ ................ .............. Codul titularului de contract (client) ........ ................ ................

Nr. crt. Beneficiarul ajutorului de încălzire CNP Numărul dispoziţiei primarului Cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului Consumul defalcat pe apartamente (NMC)
0 1 2 3 4 5
. . . .
TOTAL:

Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Reprezentantul titularului de contract (client) Numele şi prenumele ........ ................ ................ Data şi semnătura ........ ................ ........ ............ Ştampila (după caz) ........ ................ ........ ......... Preluat de furnizor Numele şi prenumele ........ ................ ................ Funcţia ........ ................ ................ ........ ............ Data şi semnătura ........ ................ ........ ............ NOTĂ: Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire. ANEXA Nr.11la normele metodologice BORDEROU CENTRALIZATOR cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia Perioada de consum ........ .......... Denumirea furnizorului ........ ................ ............... Adresa furnizorului ........ ................ ........ ............ Anexă la factura nr. ........ ............/........ ............ Denumirea titularului de contract ........ ........... Adresa titularului de contract ........ ........... Codul titularului de contract ........ ........... (client) (client) (client)

Nr. crt. Beneficiarul ajutorului CNP Numărul dispoziţiei primarului Consumul repartizat de asociaţia de proprietari/locatari Preţul gazelor naturale (lei/NMC) Valoarea consumului Cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului Cuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzire
0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = min. (6, 7) 9 = 6 - 8
. . .
TOTAL:

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Semnătura şi ştampila furnizorului ........ ................ ................ NOTĂ: Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului. ANEXA Nr. 12la normele metodologice AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ persoane singure -

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Numărul de luni Buget de stat Buget local
Procentul de compensare Numărul de persoane singure Procentul de compensare Numărul de persoane singure
până la 155 5 luni 100% 7%
4 luni
3 luni
2 luni
1 luna
155,1-210 5 luni 90% 14%
4 luni
3 luni
2 luni
1 luna
210,1-260 5 luni 80% 20%
4 luni
3 luni
2 luni
1 luna
260,1-310 5 luni 70% 27%
4 luni
3 luni
2 luni
1 luna

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Numărul de luni Buget de stat Buget local
Procentul de compensare Numărul de persoane singure Procentul de compensare Numărul de persoane singure
310,1-355 5 luni 60% 33%
4 luni
3 luni
2 luni
1 luna
355,1-425 5 luni 50% 40%
4 luni
3 luni
2 luni
1 luna
425,1-480 5 luni 40% 46%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
480,1-540 5 luni 30% 53%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1-615 5 luni 20% 59%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
615,1-786 5 luni 15% 61%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
786,1-1082 5 luni 10% 63%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
Total: 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL GENERAL: 0 0

La data de
31 octombrie 30 noiembrie 31 decembrie 31 ianuarie 28 (29) februarie 31 martie
Numărul total de cereri depuse
Numărul total al ajutoarelor de la bugetul de stat
Numărul total al ajutoarelor de la bugetul local

ANEXA Nr. 13la normele metodologice AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ familii -

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Numărul de luni Buget de stat Buget local
Procent de compensare Total familii Familii cu Procent de compensare Total familii Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri 2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri
până la 155 5 luni 90% 0 0 0 0 0 0 7% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
155,1-210 5 luni 80% 0 0 0 0 0 0 14% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
210,1-260 5 luni 70% 0 0 0 0 0 0 20% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
260,1-310 5 luni 60% 0 0 0 0 0 0 27% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
310,1-355 5 luni 50% 0 0 0 0 0 0 33% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
355,1-425 5 luni 40% 0 0 0 0 0 0 40% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Numărul de luni Buget de stat Buget local
Procent de compensare Total familii Familii cu Procent de compensare Total familii Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri 2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri
425,1-480 5 luni 30% 0 0 0 0 0 0 46% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
480,1-540 5 luni 20% 0 0 0 0 0 0 53% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
540,1-615 5 luni 10% 0 0 0 0 0 0 59% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
615,1-786 5 luni 5% 0 0 0 0 0 0 61% 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La data de
31 octombrie 30 noiembrie 31 decembrie 31 ianuarie 28 (29) februarie 31 martie
Numărul total de cereri depuse
Numărul total al ajutoarelor de la bugetul de stat
Numărul total al ajutoarelor de la bugetul local

ANEXA Nr. 14*) la normele metodologice PLĂŢI ENERGIE TERMICĂ


persoane singure -*) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 15*)la normele metodologice PLĂŢI ENERGIE TERMICĂ familii - ANEXA Nr. 16la normele metodologice AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Cuantumul ajutorului Numărul de luni Total Numărul de beneficiari
Persoană singură Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri
până la 155 262 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
155,1-210 162 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
210,1-260 137 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
260,1-310 112 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
310,1-355 87 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
355,1-425 62 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
425,1-480 44 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Cuantumul ajutorului Numărul de luni Total Numărul de beneficiari
Persoană singură Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri
480,1-540 31 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1-615 19 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
Total: 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
TOTAL GENERAL: 0 0 0 0 0 0 0 0
La data de
31 octombrie 30 noiembrie 31 decembrie 31 ianuarie 28 (29) februarie 31 martie
Numărul total de cereri depuse
Numărul total al ajutoarelor

ANEXA Nr. 17*)la normele metodologice PLĂŢI GAZE NATURALE *) Anexa nr. 17 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 18la normele metodologice AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI pentru familii şi persoane singure, altele decât beneficiarii de ajutor social

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Cuantumul ajutorului pentru încălzire Numărul de luni Numărul de beneficiari
Total, din care Persoană singură Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri
până la 155 54 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
155,1-210 48 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
210,1-260 44 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
260,1-310 39 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
310,1-355 34 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
355,1-425 30 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
425,1-480 26 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei) Cuantumul ajutorului pentru încălzire Numărul de luni Numărul de beneficiari
Total, din care Persoană singură Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri > 5 membri
480,1-540 20 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
540,1-615 16 5 luni 0
4 luni 0
3 luni 0
2 luni 0
1 lună 0
Total: 5 luni 0 0 0 0 0 0 0
4 luni 0 0 0 0 0 0 0
3 luni 0 0 0 0 0 0 0
2 luni 0 0 0 0 0 0 0
1 lună 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL: 0 0 0 0 0 0 0
La data de
31 octombrie 30 noiembrie 31 decembrie 31 ianuarie 28 (29) februarie 31 martie
Numărul total de cereri depuse
Numărul total al ajutoarelor aprobate

ANEXA Nr. 19*)la normele metodologice PLĂŢI LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI *) Anexa nr. 19 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 20la normele metodologice AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI pentru beneficiarii de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001

Tipul de familie Numărul ajutoarelor aprobate la începutul sezonului rece noiembrie decembrie ianuarie februarie martie
Numărul ajutoarelor aprobate în luna curentă Numărul ajutoarelor încetate în luna curentă Numărul ajutoarelor aprobate în luna curentă Numărul ajutoarelor încetate în luna curentă Numărul ajutoarelor aprobate în luna curentă Numărul ajutoarelor încetate în luna curentă Numărul ajutoarelor aprobate în luna curentă Numărul ajutoarelor încetate în luna curentă Numărul ajutoarelor aprobate în luna curentă Numărul ajutoarelor încetate în luna curentă
persoană singură
familii cu 2 membri
familii cu 3 membri
familii cu 4 membri
familii cu 5 membri
familii cu > 5 membri
TOTAL:

PLĂŢI La începutul sezonului rece În luna noiembrie În luna decembrie În luna ianuarie În luna februarie În luna martie

ANEXA Nr. 21*)la normele metodologice *) Anexa nr. 21 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 22la normele metodologice Primăria ........ ................ ................ ........ ......... SITUAŢIE privind anchetele sociale efectuate şi rezultatele acestora în luna ........ ................ ................ ..........

Nr. crt. Numele şi prenumele titularului CNP Nereguli constatate*) Măsuri*)
Venituri eronate Numărul de membri familie eronat Bunuri nedeclarate Altele Încetare ajutor Modificare nivel (cuantum) Amendă Recuperare sume Sesizare organe de anchetă penală

Primar, ........ ........ .......... L.S. *) Se vor marca cu X rubricile corespunzătoare. ANEXA Nr. 23la normele metodologice Denumirea furnizorului ........ .............. Adresa furnizorului ........ ........ ........... SITUAŢIE cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor în luna ........ ..............

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Plăţi efectuate în luna raportată*) (lei)


NOTĂ: Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferentă titularului nominalizat, care se solicită direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispoziţiei primarului ori facturilor emise de furnizori.


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu