E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.0 din 19.01.2011

Norme metodologicede aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 21 ianuarie 2011SmartCity1

Articolul 1


(1) Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare alocaţie, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare lege, familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România.
(2) Alocaţia se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a)sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b)sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; c)sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
Articolul 2
(1) Beneficiază de alocaţie familiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din lege.
(2) În perioada în care unul dintre soţi este detaşat pe perioadă determinată în interes de serviciu ori efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită.
(3) Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2 din lege, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.
(4) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreţinerea familiei ori a persoanei singure.
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege.
Articolul 3
(1) Alocaţia se acordă lunar, pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere întocmite de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa.
(2) În cazul familiei fără domiciliu sau reşedinţă şi al celei fără locuinţă, cererea de acordare a alocaţiei se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta trăieşte, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat alocaţia de la alte primării.


(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială domiciliază ori îşi are reşedinţa familia.


(4) Formularul „Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială“ este prevăzut în anexa nr. 1.

Articolul 4Reprezentantul familiei prevăzut la art. 3 alin. (1) se stabileşte în condiţiile prevăzute de art. 12 din lege. Articolul 5


(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 3 alin. (1) este însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.


(2) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege este beneficiară de ajutor social, alocaţia se acordă la cererea reprezentantului familiei, însoţită numai de livretul de familie.
Articolul 6
(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
(2) În situaţia în care livretul de familie nu este completat la zi cu modificările survenite în componenţa familiei, serviciul de stare civilă al consiliului local are obligaţia de a-l actualiza în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocaţiei.
(3) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:a)certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2 din lege; b)certificatul de căsătorie; c)hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; d)hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; e)hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii; f)decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii; g)hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

h)actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;

i)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; j)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; k)după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.


(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se solicită livretul de familie. Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi legalizate, precum şi cu alte documente eliberate de autorităţile române competente.

Articolul 7
(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1)-(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere.
(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele stabilite potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire şi altele asemenea şi se verifică prin ancheta socială prevăzută la art. 9.
(4) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de alocaţie se iau în calcul:a)partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie; b)sumele reprezentând obligaţii legale de întreţinere faţă de copiii pentru care se solicită dreptul/şi sau, după caz, faţă de părinţii acestora.
(5) În cazul în care nu se poate determina partea prevăzută la alin. (4) lit. a), fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
Articolul 8
(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub 8.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar numai din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.
(4) Alocaţia se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.
(5) Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă legală de învăţământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege.
(6) În aplicarea art. 28 alin. (2) din lege, diminuarea cu 20% a cuantumului alocaţiei se calculează pentru un număr de 10 absenţe nemotivate şi se menţine până la înregistrarea unui număr de 20 de absenţe nemotivate pentru care se aplică diminuarea cu 50%.
(7) În situaţia în care mai mulţi copii înregistrează absenţe nemotivate, diminuarea prevăzută la art. 28 alin. (2) din lege se aplică pentru fiecare copil în parte în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocaţiei.
(8) Cuantumul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (7) se calculează ca diferenţă între cuantumul alocaţiei prevăzut de lege, stabilit prin dispoziţie a primarului, şi valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.
(9) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin. (8) este următoarea:Exemplu: Familie formată din soţ şi soţie şi 2 copii de vârstă şcolară. Cuantumul alocaţie stabilit prin dispoziţia primarului: 60 lei Primul copil a înregistrat 10 absenţe şcolare nemotivate. Al doilea copil a înregistrat 20 de absenţe şcolare nemotivate. Calculul diminuării: Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei Diminuarea totală pentru absenţele nemotivate înregistrate: 12 lei + 30 lei=42 lei Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei – 42 lei= 18 lei.
Articolul 9
(1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, verificarea prin anchetă socială, la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului, a situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.


(2) În cazul familiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua la locul indicat de solicitant, de către o comisie formată din cel puţin două persoane.


(3) Ancheta socială se efectuează, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (1) din lege, de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(4) Pentru definitivarea anchetei sociale personalul prevăzut la alin. (3) poate utiliza şi informaţii de la persoane sau instituţii care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a familiei solicitantului de alocaţie.
(5) Ancheta socială prevăzută la alin. (1), precum şi anchetele sociale prevăzute la art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) şi art. 29 alin. (2) din lege se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Articolul 10


(1) Dreptul la alocaţie se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului şi se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii, inclusiv pentru situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3).


(2) Dispoziţia primarului de stabilire a dreptului la alocaţie se transmite la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, însoţită de copia cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar.
(3) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale, pe bază de borderou, documentele prevăzute la alin. (2), până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară. Borderoul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(4) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.
Articolul 11
(1) Plata drepturilor de alocaţie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2).
(2) Plata alocaţiei se asigură lunar de către agenţiile judeţene pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit dispoziţiilor art. 23 din lege, ţinând seama de opţiunea beneficiarului. Plata se efectuează în luna curentă pentru drepturile lunii anterioare.
(3) În cazul familiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, plata alocaţiei se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primarii organizează activitatea de plată a drepturilor de alocaţie pentru aceste situaţii.
Articolul 12
(1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, au obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii, conform formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii.
(3) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale transmit inspectoratelor şcolare, până la data de 15 a ultimei luni a semestrului şcolar, evidenţa electronică a copiilor de vârstă şcolară din familiile beneficiare de alocaţie.
(4) Evidenţa electronică, în formatul transmis de agenţiile teritoriale, va fi completată de către inspectoratele şcolare pe baza situaţiei centralizate a absenţelor şcolare nemotivate comunicate de unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii din familiile beneficiare de alocaţie.
(5) Evidenţa electronică a absenţelor şcolare nemotivate pentru copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de alocaţie va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau de reşedinţă şi numărul de absenţe nemotivate înregistrate.
(6) Procedura de transmitere a situaţiei centralizate a absenţelor şcolare nemotivate, prevăzută la alin. (3), de către unităţile de învăţământ va fi stabilită de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7) Pentru anul şcolar 2010-2011, în vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(5), inspectoratele şcolare transmit prima situaţie a absenţelor şcolare nemotivate până la data de 15 a lunii următoare încheierii celui de-al II-lea semestru şcolar.
Articolul 13
(1) După stabilirea dreptului la alocaţie, titularul acesteia are obligaţia de a depune, la termenul prevăzut la art. 25 din lege, la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia acestuia, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.
(3) În funcţie de modificările intervenite în situaţia familiei titularului, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (2)-(5) din lege.
Articolul 14
(1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.
(2) În situaţia în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocaţiei sau, după caz, la încetarea dreptului de alocaţie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (2)-(4) din lege.
Articolul 15
(1) Dreptul la alocaţie, respectiv plata acesteia se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege.
(2) Reluarea plăţii drepturilor de alocaţie suspendate se face după cum urmează:a)cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial, în situaţia revenirii în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, pentru situaţia prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege; b)cu luna următoare celei în care, după verificarea prevăzută la art. 29 alin. (2) din lege, primarul comunică agenţiei teritoriale îndeplinirea de către beneficiari a condiţiilor de acordare, pentru situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din lege;

c)cu luna următoare celei în care s-a primit evidenţa electronică prevăzută la art. 12 alin. (1), pentru situaţia prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. d) din lege.


(3) Plata alocaţiei în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face în cuantumul stabilit prin dispoziţia primarului sau, după caz, în cuantumul diminuat conform art. 28 alin. (2) din lege.
(4) În situaţia prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în care copilul/copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial nu revine/revin în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, dreptul încetează pentru familia în cauză.
Articolul 16
(1) Modificarea cuantumului alocaţiei şi încetarea dreptului în condiţiile prevăzute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispoziţie a primarului.
(2) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenţiei teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3). Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispoziţiei primarului, directorul agenţiei teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plăţii.
Articolul 17
(1) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10, atât dispoziţia primarului, cât şi decizia directorului agenţiei teritoriale pot fi emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizată individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agenţiei teritoriale se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale.
Articolul 18
(1) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei, precum şi a cheltuielilor de transmitere se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.


(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la alocaţie, precum şi pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială prevăzute la art. 3 alin. (4) şi art. 13 alin. (1) se asigură din bugetele locale.


(3) Lunar, până la data de 15 a lunii, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2), fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocaţiei.


(4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până la data de 20 a fiecărei luni necesarul de credite bugetare centralizat.
Articolul 19În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Articolul 20Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 11 )

la normele metodologice____1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 21 )la normele metodologice____1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 31 )la normele metodologice model -BORDEROU DOCUMENTE STABILIRE PLĂŢI DREPTURI NOI ____1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 41 )la normele metodologice

model -BORDEROU DISPOZIŢII MODIFICARE CUANTUM/ÎNCETARE DREPT ____ 1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Norma 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu