Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 769 din 20 septembrie 1999

pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din 30 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 130 alin. (1) lit. b) si al art. 131 alin. (1) - (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba metodologiile privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor, precum si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor, prevazute in anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu utilizatorii organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale poate face reduceri ale cotelor procentuale sau ale sumelor forfetare prevazute in anexele prezentei hotarari, in masura in care este abilitat de membrii sai.
    Art. 3
    Organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale raspunde fata de utilizatori pentru eventualele pretentii ale tuturor detinatorilor de drepturi pe care ii reprezinta.
    Art. 4
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) refuzul nejustificat al utilizatorilor de opere muzicale de a pune la dispozitie organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale informatiile si documentele prevazute la pct. 6 din anexa nr. 1, la pct. 2.2 din anexa nr. 2 si la pct. 2.2, 2.3, 12 si 13 din anexa nr. 3;
    b) refuzul nejustificat al societatilor de intermediere a serviciilor publicitare de a prezenta organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale situatia incasarilor realizate in contul publicitatii difuzate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune, prevazute la pct. 7 din anexa nr. 1;
    c) refuzul nejustificat al utilizatorilor de opere muzicale de a permite accesul delegatilor organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale potrivit pct. 14 din anexa nr. 3.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si amenzile contraventionale se aplica de catre personalul imputernicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau de catre organele de specialitate ale Politiei Romane, din oficiu sau la cererea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale.
    Art. 5
    Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Utilizatorii care au contracte in curs de executare, incheiate cu organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, au obligatia ca in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa le renegocieze conform tabelelor si metodologiilor din anexe.
    Art. 7
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga dispozitiile art. 70 - 86 din anexa B la Hotararea Consiliului de Ministri nr. 632/1957 privind aprobarea normelor de remunerare a autorilor si stabilirea tarifelor si a modalitatilor de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Oficiul Roman
                      pentru Drepturile de Autor,
                      Rodica Parvu,
                      director general

                      Ministrul culturii,
                      Ion Caramitru

                      Ministrul muncii
                      si protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Ministru de interne,
                      Constantin Dudu-Ionescu

                      p. Presedintele Autoritatii
                      Nationale pentru Turism,
                      Dorin Anton

    ANEXA 1

                             METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de catre organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii prin cablu si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

    1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii prin cablu vor putea utiliza in cadrul propriilor programe repertoriul de opere muzicale al unui organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor numai in baza unei autorizatii eliberate de acesta si in conditiile prezentei hotarari.
    2. Utilizatorii autorizati potrivit pct. 1 au obligatia sa plateasca o remuneratie reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, calculata procentual din veniturile brute lunare, potrivit tabelului urmator:
-------------------------------------------------------------------------
 Anul              Organismele de      Organismele        Distribuitorii
                   radiodifuziune      de televiziune     prin cablu
-------------------------------------------------------------------------
 1999               2,3%                1,55%               1,1%
 2000 si urmatorii  3%                  2%                  1,2%
-------------------------------------------------------------------------
    3. Remuneratiile datorate de utilizatori potrivit pct. 1 si 2 nu vor putea fi mai mici decat cuantumurile prevazute in tabelul urmator:
-------------------------------------------------------------------------
 Anul              Organismele de      Organismele        Distribuitorii
                   radiodifuziune      de televiziune     prin cablu
-------------------------------------------------------------------------
 1999               610.000 lei         610.000 lei        290.000 lei
 2000 si urmatorii  800.000 lei         800.000 lei        315.000 lei
-------------------------------------------------------------------------
    4. Sumele cuprinse in tabelul de la pct. 3 se pot modifica periodic de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, conform prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Modificarea remuneratiilor minime se va comunica utilizatorilor de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale prin cel putin doua anunturi succesive, publicate in doua ziare de raspandire nationala.
    5. Baza de calcul a remuneratiei reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, datorata de catre organismele de radiodifuziune si de televiziune, o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata si taxa locala de publicitate. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul a remuneratiei o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata.
    6. Organismele de radiodifuziune si de televiziune au obligatia sa puna la dispozitie organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale lista cuprinzand toate operele transmise in emisiuni sau inregistrate pentru necesitatile propriilor emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza lista completa cuprinzand programele retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale respectiv.
    7. In situatia in care organismele de radiodifuziune sau de televiziune utilizeaza serviciile unor societati de intermediere a serviciilor publicitare, baza de calcul a remuneratiei reprezentand dreptul de autor de opere muzicale o constituie incasarile societatii de intermediere in contul publicitatii difuzate de utilizatorii respectivi, astfel:
    a) daca incasarile din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mari de 60% din incasarile societatii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este reprezentata de incasarile organismului de radiodifuziune sau de televiziune;
    b) daca incasarile din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mici de 60% din incasarile societatii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este de 60% din incasarile societatii de intermediere.
    8.1. Plata remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, datorate de organismele de radiodifuziune si de televiziune, se efectueaza trimestrial. Termenul limita de plata este ziua a 10-a din trimestrul urmator celui pentru care se efectueaza plata.
    8.2. Plata remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, datorate de distribuitorii prin cablu, se efectueaza lunar. Termenul limita de plata este ziua a 25-a a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    8.3. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente cu dobanzile practicate de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.
    9. Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune vor plati remuneratiile reprezentand drepturile de autor conform contractelor negociate si incheiate direct cu organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale.

    ANEXA 2

                             METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor in scop ambiental si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

    1. Prin utilizarea operelor muzicale in scop ambiental se intelege comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii, prin prezentarea directa de catre interpreti sau prin intrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparatura de redare a inregistrarilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).
    2.1. Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, oricare persoana fizica sau juridica autorizata, care foloseste cu orice titlu (de proprietate, administrare, inchiriere, sau inchiriere etc.) spatii in care sunt utilizate in scop ambiental opere muzicale.
    2.2. Utilizatorii au obligatia sa obtina, din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, autorizatia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora si sa plateasca remuneratii potrivit tabelului din prezenta metodologie, indiferent de durata efectiva a utilizarii.
    2.3. Remuneratiile se reduc proportional cu numarul efectiv de zile ale lunii in care, in spatiile respective, a fost imposibila utilizarea echipamentelor de sonorizare.
    3. Remuneratiile vor putea fi modificate dupa constituirea asociatiilor patronale ale utilizatorilor, precum si periodic de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, conform prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996.
    4. Modificarea remuneratiilor se va comunica utilizatorilor de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale prin cel putin doua anunturi succesive, publicate in doua ziare de raspandire nationala.
    5. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectueaza lunar. Termenul limita de plata este ziua a 25-a a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    6. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente cu dobanzile practicate de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.

                              TABELUL
cuprinzand remuneratiile datorate pentru utilizarea operelor muzicale in scop ambiental
----------------------------------------------------------------------------
                           Utilizatori                        Remuneratii
                                                                 (lei)
----------------------------------------------------------------------------
                                0                                  1
----------------------------------------------------------------------------
A. Unitati de alimentatie publica (restaurante,
baruri, berarii, birturi, cofetarii, pizzerii,
placintarii, fast-food si orice asemenea unitati)
si sali de jocuri*1) (remuneratii/luna)
   1. In orase sau in statiuni balneoclimaterice:
      a) cu suprafata pana la 100 mp sau in spatii deschise     115.000
      b) cu suprafata cuprinsa intre 100 mp - 200 mp            173.000
      c) cu suprafata cuprinsa intre 200 mp - 500 mp            230.000
      d) cu suprafata de peste 500 mp                           345.000
   2. In comune si in sate:
      a) cu suprafata pana la 50 mp                              58.000
      b) cu suprafata de peste 50 mp                             86.000
B. Unitati comerciale sau de prestari cu activitate
continua*2) (remuneratii/luna)
   1. In orase sau in statiuni balneoclimaterice:
      a) cu suprafata pana la 100 mp sau in spatii deschise      58.000
      b) cu suprafata cuprinsa intre 100 mp - 200 mp            115.000
      c) cu suprafata cuprinsa intre 200 mp - 500 mp            173.000
      d) cu suprafata de peste 500 mp                           230.000
   2. In comune si in sate:
      a) cu suprafata pana la 50 mp                              58.000
      b) cu suprafata de peste 50 mp                             92.000
C. Evenimente ocazionale (remuneratii/manifestatie)
Petreceri cu muzica (nunti cu dar si alte asemenea petreceri
organizate de catre particulari)                                 58.000
Petreceri organizate in cadrul unor colocvii, simpozioane,
congrese, vernisaje, lansari de carte sau de disc si alte
reuniuni profesionale similare                                  230.000
D. Targuri si expozitii*3) (remuneratii/zi)
   1. Targuri, iarmaroace, talciocuri in aer liber              115.000
   2. Targuri sau expozitii de prezentare a produselor
      agroalimentare, industriale sau a bunurilor de larg
      consum:
      a) in spatii cu suprafata pana la 500 mp                  173.000
      b) in spatii cu suprafata de peste 500 mp                 230.000
   3. Expozitii de arta, stiinta, carte si altele asemenea:
      a) in spatii cu suprafata de pana la 200 mp                12.000
      b) in spatii cu suprafata de peste 200 mp                  35.000
   4. Standuri mobile, vehicule publicitare activand in
      spatii publice                                             58.000
E. Sport si agrement (remuneratii/luna)
   1. Piscine, plaje, stranduri, partii pentru schi              58.000
   2. Patinoare deschise publicului                             115.000
   3. Scoli de dans, centre de sanatate si de gimnastica
      aerobica                                                  115.000
   4. Sali de sport, patinoare si piscine de antrenament
      sportiv                                                    58.000
   5. Parcuri de distractie, orasele si sate de vacanta         173.000
   6. Orasele ale copiilor, serbari, alte activitati
      dedicate copiilor                                         115.000
F. Turism*4) (remuneratii/luna)
   1. Hoteluri pana la categoria 3 stele, situate in statiuni
      balneoclimaterice:
      a) cu capacitate de cazare mica                            58.000
      b) cu capacitate de cazare medie (31 - 100 camere)        115.000
      c) cu capacitate de cazare mare                           173.000
   2. Hoteluri pana la categoria 3 stele inclusiv, situate
      in orase:
      a) cu capacitate de cazare mica                            69.000
      b) cu capacitate de cazare medie (31 - 100 camere)        115.000
      c) cu capacitate de cazare mare                           207.000
   3. Hoteluri de categoria 4 stele sau superioare              460.000
   4. Unitati de cazare montane, moteluri, cabane,
      amenajamente cu casute de vacanta, campinguri              58.000
   5. Unitati de cazare agroturistice, popasuri turistice,
      pensiuni                                                   58.000
G. Transporturi*5) (remuneratii/mijloc de transport)
   1. Transporturi rutiere de pasageri cu:
      a) autobuze, troleibuze, tramvaie                          35.000
      b) microbuze si taxiuri                                    58.000
      c) autocare in transport intern si international          173.000
      d) vehicule de agrement (atelaje, trenulete, remorci,
      platforme)                                                 58.000
   2. Transporturi feroviare cu:
      a) trenuri de pasageri in trafic intern                   173.000
      b) trenuri de pasageri in trafic international            230.000
      c) vagoane-restaurant sau bar in trafic intern            173.000
      d) vagoane-restaurant sau bar in trafic international     230.000
   3. Transporturi aeriene de pasageri:
      a) zboruri interne                                        173.000
      b) zboruri continentale                                   345.000
      c) zboruri transcontinentale                              690.000
   4. Transporturi pe apa de pasageri:
      a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri                      58.000
      b) transporturi fluviale si maritime                      173.000
   5. Transport pe cablu de pasageri cu:
      a) telecabine                                              58.000
      b) ascensoare                                              12.000
H. Spatii de asteptare (remuneratii/luna)
   1. Aeroporturi:
      a) interne                                                115.000
      b) internationale                                         230.000
   2. Gari si statii de metrou (pentru fiecare statie):
      a) in Bucuresti si in municipii-resedinta de judet        115.000
      b) in orase                                                92.000
      c) sali de asteptare clasa I                               69.000
   3. Autogari                                                   58.000
----------------------------------------------------------------------------
    *1) In calculul suprafetelor vor fi luate in considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Daca acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activitati, remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plati pentru fiecare activitate in parte. Cumulul remuneratiilor platite nu va depasi 10% din valoarea incasarilor brute ale utilizatorului.
    *2) In calculul suprafetelor vor fi luate in considerare spatiile comerciale utile.
    *3) Remuneratiile aplicabile pentru targurile si expozitiile organizate in afara oraselor sau in comune si sate vor fi reduse cu 40% fata de cele indicate in tabel.
    *4) Remuneratiile prevazute pentru unitatile de cazare se percep numai in cazul existentei echipamentelor radio-Tv in camere.
    *5) La transportul de pasageri aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursa in parte, dar numai in cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar nu se platesc remuneratii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare si pe apa sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, dupa caz).

    ANEXA 3

                              METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor in scop lucrativ si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

    1. Prin utilizarea operelor muzicale in scop lucrativ se intelege orice comunicare publica a acestora prin interpretarea directa de catre artisti sau prin orice mijloc tehnic prin care muzica este prezentata in sine sau insoteste alte actiuni, cum ar fi dansul, spectacolul de circ, sportul, prezentarile de moda sau altele asemenea, in spatiu inchise sau deschise, in care publicul plateste bilete de acces si/sau consumatii, ori in care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.
    2.1. Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, oricare persoana fizica sau juridica autorizata, care organizeaza activitati de natura celor enumerate la pct. 1.
    2.2. Utilizatorii au obligatia sa obtina, din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, autorizatia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora si sa plateasca remuneratii potrivit tabelelor cuprinse in metodologie.
    2.3. In vederea obtinerii autorizatiei utilizatorii au obligatia sa puna la dispozitie organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 48 de ore inainte, toate informatiile privind data, locul, bugetul actiunii si sursele de finantare.
    3. Baza de calcul a remuneratiei o reprezinta, dupa caz:
    a) incasarile brute obtinute prin vanzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc., la locul reprezentatiei;
    b) bugetul de cheltuieli al altor manifestari decat cele prevazute la lit. a);
    c) bugetul de cheltuieli pentru campaniile publicitare, promotionale sau electorale.
    4.1. Remuneratia se calculeaza prin aplicarea procentelor din tabelul nr. I col. 1 si din tabelul nr. II col. 1 asupra incasarilor din vanzarea de bilete sau a procentelor din tabelul nr. II col. 2 asupra incasarilor obtinute din vanzarea de programe, materiale promotionale, consumatii etc.
    4.2. In cazul spectacolelor fara vanzare de bilete la intrare, cuantumul remuneratiilor reprezentand dreptul de autor de opere muzicale se stabileste prin aplicarea procentelor indicate in tabelul nr. I col. 1 asupra a 60% din bugetul de cheltuieli al spectacolului.
    5.1. Remuneratia minima ce va fi platita de utilizatori se va calcula prin aplicarea procentului prevazut in tabelul nr. I col. 1 asupra procentului din capacitatea salii, prevazut in tabelul nr. I col. 2, sau a unui numar minim de bilete, conform tabelului nr. III.
    5.2. Pentru categoriile de spectacole mentionate in tabelul nr. I remuneratiile minime nu vor fi inferioare celor calculate prin aplicarea procentelor mentionate in tabelul nr. I col. 1 asupra a 60% din bugetul de cheltuieli al spectacolului.
    6. In cazul in care operele muzicale sunt utilizate in acelasi local atat in scop lucrativ, cat si in scop ambiental, se platesc remuneratii pentru ambele utilizari, potrivit tabelelor din prezenta metodologie, dar nu mai mult de 10% din totalul veniturilor brute.
    7. Pentru manifestari ocazionale, in care sunt utilizate opere muzicale din repertoriul organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, se platesc remuneratii calculate din bugetul de cheltuieli pentru organizarea acestora, aplicandu-se procentele din tabelul nr. IV col. 1, dar nu mai putin decat sumele forfetare indicate in tabelul nr. IV col. 2.
    8. Utilizatorii cu activitate permanenta au obligatia sa plateasca remuneratiile trimestrial. Termenul limita de plata este ziua a 10-a din trimestrul urmator celui pentru care se efectueaza plata.
    9.1. Utilizatorii cu activitate ocazionala au obligatia sa plateasca sumele datorate in cel mult 3 zile de la data actiunii.
    9.2. In cazul turneelor sau al reprezentatiilor repetate ale aceluiasi spectacol, utilizatorii pot conveni cu organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale ca plata remuneratiilor sa aiba loc dupa ultimul spectacol al seriei.
    10. Remuneratiile prevazute in tabelul nr. I si IV se vor reduce proportional cu durata de utilizare a operelor muzicale ce nu apartin repertoriului organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, raportata la durata totala a operelor muzicale ce fac obiectul utilizarii.
    11. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente cu dobanzile practicate de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.
    12. Utilizatorii au obligatia sa prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale informatiile si documentele financiar-contabile indispensabile stabilirii bazei de calcul a remuneratiilor.
    13. In vederea repartizarii corecte a remuneratiilor incasate de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorii au obligatia sa comunice acestora operele muzicale utilizate, indicand autorul operei si durata utilizarii ei.
    14. Organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea utilizarii operelor muzicale in scop lucrativ.
    Delegatii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai pe baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale si a delegatiilor care indica ora si scopul accesului.
    Delegatii pot utiliza echipamente de inregistrare audio, portabile, in spatiile in care sunt utilizate opere muzicale in scop lucrativ.
    15. Organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale pot folosi inregistrarile realizate, conform prevederilor pct. 14, exclusiv in scopul stabilirii procentului de utilizare a operelor muzicale din repertoriul lor.

                           TABELUL Nr. I
privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale in spectacole si procentele aplicabile capacitatii salii sau a teatrului de vara, stadionului, amfiteatrului etc., pentru stabilirea numarului de bilete luat in calculul remuneratiei minime
----------------------------------------------------------------------------
 Tipul spectacolului                         Remuneratia  Procentul din
                                             procentuala  capacitatea salii
                                                          pentru remuneratia
                                                          minima
----------------------------------------------------------------------------
         0                                        1               2
----------------------------------------------------------------------------
A. Concerte si spectacole cu caracter
   muzical
1. Concerte simfonice, corale, de camera      10%                10%
2. Opera                                       9%                10%
3. Opereta                                     8,5%              10%
4. Balet                                       7%                 2%
5. Spectacole de varietati, revista,
   musicaluri                                  8,5%              10%
6. Concerte rock, pop si altele asemenea       8,5%              10%
7. Concerte de fanfara                         8,5%              10%
8. Auditii muzicale                            8,5%              10%
B. Alte spectacole
1. Circ sau altele asemenea, precum
   delfinarii, manejuri etc.                   7%                 2%
2. Spectacole pe gheata                        7%                 2%
3. Teatru, alte spectacole cu caracter
   predominant literar, cu actori sau cu
   papusi, recitaluri de muzica si poezie:
   a) pentru o durata de utilizare a
      muzicii sub 10 minute                    3%                  1%
   b) pentru fiecare 5 minute sau transa
      de 5 minute suplimentare se adauga       1%                  1%
   c) peste 40 de minute, indiferent de
      durata muzicii                           8,5%                1%
4. Cinematografe                               2,25%               1%
5. Manifestari sportive pe fond muzical
   (gimnastica, patinaj artistic, balet
   nautic, dans sportiv si altele asemenea)    5%                  1%
6. Parade de moda, concursuri de frumusete     5%                  1%
----------------------------------------------------------------------------

                              TABELUL Nr. II
privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale in localuri
----------------------------------------------------------------------------
 Tipul localului                                     Procentul    Procentul
                                                     aplicabil    aplicabil
                                                     incasarilor  celorlalte
                                                     din bilete   incasari
----------------------------------------------------------------------------
         0                                                1            2
----------------------------------------------------------------------------
 1. Discoteci, videodiscoteci                             8,5%         4%
 2. Cabarete                                              8,5%         2%
 3. Baruri si restaurante cu program de varietati         8,5%         1%
 4. Karaoke                                               8,5%         4%
 5. Tonomate (jukebox, video, multimedia)                 8,5%         2%
 6. Cafe-concert, piano-bar, baruri sau cafenele in
    care muzica are o contributie la specificitatea
    acestora (specific regional, de grup, curente de
    moda sau altele asemenea)                             8,5%         1%
----------------------------------------------------------------------------

                             TABELUL Nr. III
privind numarul de bilete pentru calculul remuneratiei minime pentru utilizarea operelor muzicale in localuri
----------------------------------------------------------------------
 Tipul localului                                   Numarul de bilete
----------------------------------------------------------------------
      0                                                   1
----------------------------------------------------------------------
1. Discoteci, videodiscoteci                              11
2. Caberete                                               11
3. Baruri si restaurante cu program de varietati          11
4. Karaoke                                                11
5. Tonomate (jukebox, video, multimedia)              11 bilete sau
                                                      jetoane (fise)
6. Cafe-concert, piano-bar, baruri sau cafenele
   in care muzica are o contributie la
   specificitatea acestora (specific regional,
   de grup, curente de moda sau altele asemenea)          11
----------------------------------------------------------------------

                            TABELUL Nr. IV
privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale in cadrul manifestarilor ocazionale si remuneratiile minimale pentru utilizarea operelor muzicale in cadrul manifestarilor ocazionale
----------------------------------------------------------------------------
       Manifestarile ocazionale                 Procentul      Minimul
                                                pentru         remuneratiei
                                                calculul       de plata
                                                remuneratiei
----------------------------------------------------------------------------
                   0                                 1              2
----------------------------------------------------------------------------
1. Parade stradale cu caracter festiv                1%         115.000/ora
2. Parade stradale cu caracter publicitar
   sau electoral                                     3%         230.000/ora
3. Muzica transmisa prin difuzoare, parade sau
   fanfare care deschid sau insotesc
   manifestari sportive                              0,1%       Valoarea a
                                                                11 bilete
4. Spectacole de strada istorice, de sunet si
   lumina, artificii etc.                            1%         100.000/ora
5. Concursuri sportive in spatii publice
   (alergari, karting, auto moto, ciclism etc.)      0,1%       100.000/ora
                                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 769/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 769 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu