E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 767 din 20 septembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 24 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Unitatile care functioneaza in subordinea Inspectiei Muncii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REGULAMENTUL
    de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.
    (2) Inspectia Muncii are personalitate juridica si este finantata de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare constituite din comisioane si tarife percepute pentru prestari de servicii, consultanta, asistenta de specialitate, precum si din alte surse prevazute de lege.
    (3) In subordinea Inspectiei Muncii functioneaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti inspectorate teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica.
    Art. 2
    (1) Inspectia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile din sectorul public, mixt, privat, precum si la alte categorii de angajatori.
    (2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatorii prevazuti la alin. (1), in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 3
    (1) In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca preiau atributiile care revin camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala, conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile ulterioare, precum si atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si de alte acte normative in vigoare, avand urmatoarele atributii:
    A. Atributii generale:
    a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
    b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a unitatilor infiintate potrivit art. 6 alin. (1);
    c) reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;
    d) elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in domeniu;
    e) elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie a muncii;
    f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre agentul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
    g) organizeaza sistemul informational necesar activitatii proprii;
    h) face propuneri in vederea initierii si elaborarii de proiecte de acte normative in domeniu;
    i) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
    j) organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atributii in domeniu, angajate la persoanele fizice si juridice;
    k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
    l) gestioneaza veniturile realizate din consultanta, asistenta de specialitate si din alte prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale;
    m) controleaza in limita competentelor modul de aplicare a prevederilor legale in domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice;
    n) elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat pe care il inainteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale spre aprobare;
    o) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea extrabugetara.
    B. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:
    a) indruma si controleaza aplicarea unitara a legislatiei muncii;
    b) organizeaza activitatile de control si evidenta a angajatorilor, a muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca si de conventii civile de prestari de servicii;
    c) controleaza respectarea legalitatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si a conventiilor civile de prestari de servicii;
    d) verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;
    e) controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
    f) asigura intocmirea si completarea, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are in pastrare, precum si evidenta acestora;
    g) controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii;
    h) certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
    i) verifica documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-au achitat contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de asigurari de sanatate, conform legii, si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri in legatura cu incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
    j) tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
    k) verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;
    l) controleaza modul de intocmire a registrului special de evidenta a personalului angajat in baza contractelor individuale de munca sau a conventiilor civile de prestari de servicii;
    m) stabileste procedura de acreditare a societatilor comerciale cu obiect de activitate in domeniul evidentei muncii;
    n) stabileste metodologia de lucru pentru societatile comerciale care solicita dreptul de pastrare si completare a carnetelor de munca.
    C. Atributii specifice in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:
    a) controleaza aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996, ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si ale Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, precum si ale altor acte normative in vigoare, notificand prin inscrisuri neconformitatile dintre acestea si situatia constatata;
    b) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
    c) verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;
    d) urmareste respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
    e) controleaza, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie importate, din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea pe teritoriul national si la comercializarea pe piata a acestora, sau a produselor, echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie fabricate si comercializate in tara;
    f) elaboreaza metodologia si procedura de verificare a persoanelor fizice si juridice care au ca obiect de activitate prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    g) controleaza respectarea parametrilor mediului de munca prin efectuarea de masuratori si determinari proprii sau prin laboratoare de specialitate abilitate;
    h) solicita masuratori si determinari in vederea stabilirii categoriilor de salariati care lucreaza in conditii deosebite de munca, realizate prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional sau prin alte laboratoare abilitate;
    i) controleaza modul de aplicare a masurilor medicale preventive privind asigurarea starii de sanatate a salariatilor expusi la noxe;
    j) controleaza respectarea legislatiei privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;
    k) controleaza respectarea normelor si dispozitiilor tehnice emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii privind imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu pentru prevenirea bolilor profesionale si cresterea capacitatii de munca;
    l) controleaza respectarea prevederilor legale in domeniul medicinei muncii;
    m) controleaza respectarea principiilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;
    n) controleaza modul in care este pregatit personalul pentru a acorda primul ajutor in caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi detaliate prin regulamentul de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.
    Art. 4
    (1) Inspectia Muncii, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesati urmatoarele servicii:
    A. In domeniul relatiilor de munca:
    a) asistenta de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor de munca;
    b) pregatirea si perfectionarea in domeniul evidentei muncii a personalului societatilor comerciale care au obtinut aprobarea pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca in conditiile Legii nr. 130/1999;
    c) consultanta de specialitate pentru constituirea si acreditarea societatilor comerciale care au ca obiect de activitate evidenta muncii;
    d) pregatirea si perfectionarea in domeniul evidentei muncii a personalului ce desfasoara activitate la societatile comerciale care au ca obiect de activitate evidenta muncii, acreditate in conditiile legii.
    B. In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
    a) asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
    b) expertizarea persoanelor fizice si juridice in vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii autorizatiei la schimbarea conditiilor initiale;
    c) expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei pentru producerea, detinerea, transportul, comercializarea si utilizarea substantelor toxice si explozive;
    d) consultanta privind metodele si mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor legislative in scopul normalizarii conditiilor de munca;
    e) organizarea cursurilor, consultanta si asistenta de specialitate pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului cu activitate in domeniul protectiei muncii;
    f) consultanta si asistenta de specialitate la evaluarea nivelului de risc, in vederea stabilirii programelor de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
    g) organizarea cursurilor de pregatire a evaluatorilor nivelului de risc;
    h) consultanta pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
    i) analize, expertize si asistenta tehnica privind activitatile specifice sectorului minier si utilizarea materialelor explozive;
    j) analiza si avizarea documentatiilor aferente instalatiilor din mediile cu potential exploziv;
    k) masuratori si determinari privind parametrii mediului de munca prin prelevari de probe, produse si materiale pentru cuantificarea riscurilor de imbolnavire profesionala sau de accidentare.
    (2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiari si constituie venituri ce se gestioneaza in regim extrabugetar de catre Inspectia Muncii.
    (3) Pentru prestarile de servicii se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale la propunerea Inspectiei Muncii.
    Art. 5
    (1) Sumele realizate in regim extrabugetar in conditiile art. 4, potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 130/1999, si cele din prestatiile efectuate in baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 vor fi administrate la nivelul Inspectiei Muncii si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal, materiale si de capital, fiind repartizate prin bugete de venituri si cheltuieli pentru Inspectia Muncii si unitatile subordonate.
    (2) Din sumele realizate potrivit alin. (1) se poate constitui un fond aflat la dispozitia inspectorului general de stat pentru stimularea personalului. Metodologia de acordare a stimulentelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 6
    (1) Inspectia Muncii poate infiinta, in conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 108/1999, unitati cu personalitate juridica care efectueaza prestatii in domeniul sau de competenta, respectiv:
    a) pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu al Inspectiei Muncii;
    b) pregatirea si perfectionarea pregatirii personalului din alte sectoare de activitate in domeniul protectiei muncii;
    c) alte tipuri de prestatii legate de specificul activitatii.
    (2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiarii serviciilor.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii

    Art. 7
    (1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.
    (2) Inspectorul general de stat reprezinta Inspectia Muncii in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu persoane fizice si juridice.
    (3) Inspectorul general de stat reprezinta Inspectia Muncii in relatiile cu organismele internationale in domeniu.
    (4) In exercitarea atributiilor de conducere inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti si un Corp de control al calitatii inspectiei.
    (5) Inspectorul general de stat si cei doi inspectori generali de stat adjuncti sunt inspectori de munca.
    (6) Pana la adoptarea unei legi proprii de salarizare inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti vor fi asimilati ca salarizare cu una dintre functiile de executie pe grade profesionale cuprinse in anexa nr. V si pentru functia de conducere cu cele din anexa nr. IX/1 pozitia 1 si, respectiv, pozitia 2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Inspectorul general de stat poate delega competente si atributii inspectorilor generali de stat adjuncti.
    Art. 9
    (1) In cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza Colegiul Inspectiei Muncii, organ consultativ in domeniul de activitate.
    (2) Componenta si competentele Colegiului Inspectiei Muncii se stabilesc de catre inspectorul general de stat.
    (3) Colegiul Inspectiei Muncii se intruneste periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei si dezbaterea problemelor deosebite.
    Art. 10
    (1) Corpul de control al calitatii inspectiei verifica modul in care personalul Inspectiei Muncii respecta prevederile legale in domeniu.
    (2) Competentele, atributiile si metodologia de lucru ale Corpului de control al calitatii inspectiei se stabilesc de catre inspectorul general de stat.
    Art. 11
    (1) Atributiile compartimentelor functionale ale Inspectiei Muncii se stabilesc prin regulament de organizare propriu.
    (2) Atributiile personalului Inspectiei Muncii se stabilesc prin fisa postului.
    Art. 12
    (1) Inspectoratele teritoriale de munca subordonate Inspectiei Muncii sunt conduse de inspectori-sefi. In exercitarea atributiilor inspectorii-sefi au in subordine cate doi inspectori-sefi adjuncti.
    (2) Inspectorii-sefi si inspectorii-sefi adjuncti sunt inspectori de munca.
    Art. 13
    In realizarea atributiilor sale Inspectia Muncii poate apela la serviciile unor experti sau organisme specializate, urmand ca acestea sa fie finantate si din surse extrabugetare, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de munca si din alte categorii de personal.
    (2) Inspectorii de munca au studii superioare si specializarea necesara pentru realizarea activitatii de control, conform obiectivelor si atributiilor prevazute de lege, in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.
    (3) La alte categorii de personal se incadreaza personalul din activitatile economice, financiare, juridice, administrative, al laboratoarelor toxicologice, precum si personalul de deservire.
    (4) Salarizarea personalului incadrat in Inspectia Muncii si in inspectoratele teritoriale de munca se stabileste prin lege. Pana la adoptarea unei legi proprii de salarizare personalul Inspectiei Muncii va fi asimilat ca salarizare functiilor de executie pe grade si functii profesionale, conform anexelor nr. V si VIII/2 din Legea nr. 154/1998.
    (5) Inspectorii de munca sunt echivalati cu una dintre functiile cuprinse la pozitiile 1 - 6 din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998.
    (6) Personalul Inspectiei Muncii si al unitatilor subordonate poate fi stimulat din veniturile extrabugetare realizate si din amenzile aplicate, potrivit legii.
    Art. 15
    Personalul inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii si al municipiului Bucuresti, al camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, preluat de Inspectia Muncii, se considera transferat in interesul serviciului.

    CAP. 4
    Inspectorul de munca

    Art. 16
    (1) Inspectorii de munca sunt independenti fata de orice schimbare guvernamentala si sunt incadrati prin concurs sau examen conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Functia de inspector de munca poate fi ocupata de persoane cu studii superioare tehnice, juridice, economice, psihosociologice si de medicina a muncii.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor lor inspectorii de munca aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare in domeniul de competenta.
    Art. 18
    (1) Inscrierea la concurs sau la examen pentru functiile de conducere din cadrul Inspectiei Muncii se face avandu-se in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    a) aptitudini manageriale;
    b) activitatea desfasurata anterior;
    c) capacitate deplina de exercitiu;
    d) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;
    e) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania.
    (2) Metodologia de selectie, angajare, pregatire, definitivare si promovare a personalului admis in Inspectia Muncii in urma concursului sau a examenului se stabileste prin regulament de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.

    CAP. 5
    Conducerea pe niveluri ierarhice a Inspectiei Muncii

    Art. 19
    In exercitarea atributiilor sale inspectorul general de stat emite decizii, metodologii si instructiuni.
    Art. 20
    Inspectorul general de stat are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce activitatea Inspectiei Muncii;
    b) aproba incadrarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a personalului din cadrul Inspectiei Muncii, al inspectoratelor teritoriale de munca, la propunerea inspectorilor generali de stat adjuncti si a inspectorilor-sefi;
    c) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    d) exercita atributiile delegate de ministrul muncii si protectiei sociale;
    e) urmareste realizarea obiectivelor principale ale Inspectiei Muncii la nivel national si teritorial;
    f) analizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, cu inspectorii-sefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de munca;
    g) stabileste masurile necesare pentru realizarea obiectivelor institutiei si pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii si protectiei sociale;
    h) organizeaza actiuni de importanta nationala in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca;
    i) elaboreaza anual proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Inspectiei Muncii, distinct pentru activitatile finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, pe care le supune aprobarii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    j) aproba bugetele de venituri si cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de munca si pentru celelalte unitati subordonate;
    k) organizeaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei specifice domeniilor de activitate;
    l) aproba tematicile si programul de pregatire profesionala pentru personalul Inspectiei Muncii;
    m) intocmeste aprecierile personalului din directa lui subordonare;
    n) indeplineste atributiile ce ii revin din actele normative in vigoare si orice alte atributii stabilite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 21
    (1) Inspectorii-sefi adjuncti ai inspectoratelor teritoriale de munca sunt numiti in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.
    (2) Atributiile si competentele inspectorilor-sefi si ale inspectorilor-sefi adjuncti se stabilesc de catre inspectorul general de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    (1) Inspectia Muncii preia in administrare de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza de protocol, cladirile, spatiile si terenurile aferente unde se desfasoara activitatile camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala si al inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum si toate celelalte bunuri aflate in patrimoniu, necesare desfasurarii activitatii specifice, inclusiv fondurile financiare obtinute in regim extrabugetar, existente la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pentru dezvoltarea activitatilor proprii autoritatile administratiei publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Muncii, cu prioritate, in conditiile prevazute de lege, terenuri, cladiri si spatii.
    Art. 23
    (1) Sumele realizate in conditiile art. 5, care se gestioneaza in regim extrabugetar, se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1), neutilizate pana la sfarsitul anului, se reporteaza in anul urmator, putand fi folosite in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 108/1999.
    Art. 24
    Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca pot detine un numar de maximum 300 de autoturisme, pentru realizarea actiunilor de control, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 350 litri, o salupa cu un consum mediu lunar de carburant de 1.500 litri, precum si doua ambarcatiuni cu motor, pentru interventii urgente la accidente de munca si pentru actiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcatiune de 350 litri.
    Art. 25
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii ale actelor normative care privesc organizarea, functionarea si atributiile Inspectiei Muncii.

    ANEXA 2

                              UNITATILE
    care functioneaza in subordinea Inspectiei Muncii

    1. Inspectoratele teritoriale de munca   466 de posturi finantate din bugetul de stat; 2.500 de posturi finantate din venituri extrabugetare;
    2. Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional   20 de posturi finantate din venituri extrabugetare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 767/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 767 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu