E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 767 din 20 septembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 24 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Unitatile care functioneaza in subordinea Inspectiei Muncii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REGULAMENTUL
    de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.
    (2) Inspectia Muncii are personalitate juridica si este finantata de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare constituite din comisioane si tarife percepute pentru prestari de servicii, consultanta, asistenta de specialitate, precum si din alte surse prevazute de lege.
    (3) In subordinea Inspectiei Muncii functioneaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti inspectorate teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica.
    Art. 2
    (1) Inspectia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile din sectorul public, mixt, privat, precum si la alte categorii de angajatori.
    (2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatorii prevazuti la alin. (1), in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 3
    (1) In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca preiau atributiile care revin camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala, conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile ulterioare, precum si atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si de alte acte normative in vigoare, avand urmatoarele atributii:
    A. Atributii generale:
    a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
    b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a unitatilor infiintate potrivit art. 6 alin. (1);
    c) reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;
    d) elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in domeniu;
    e) elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie a muncii;
    f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre agentul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
    g) organizeaza sistemul informational necesar activitatii proprii;
    h) face propuneri in vederea initierii si elaborarii de proiecte de acte normative in domeniu;
    i) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
    j) organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atributii in domeniu, angajate la persoanele fizice si juridice;
    k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
    l) gestioneaza veniturile realizate din consultanta, asistenta de specialitate si din alte prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale;
    m) controleaza in limita competentelor modul de aplicare a prevederilor legale in domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice;
    n) elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat pe care il inainteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale spre aprobare;
    o) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea extrabugetara.
    B. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:
    a) indruma si controleaza aplicarea unitara a legislatiei muncii;
    b) organizeaza activitatile de control si evidenta a angajatorilor, a muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca si de conventii civile de prestari de servicii;
    c) controleaza respectarea legalitatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si a conventiilor civile de prestari de servicii;
    d) verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;
    e) controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
    f) asigura intocmirea si completarea, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are in pastrare, precum si evidenta acestora;
    g) controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii;
    h) certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
    i) verifica documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-au achitat contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de asigurari de sanatate, conform legii, si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri in legatura cu incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
    j) tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
    k) verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;
    l) controleaza modul de intocmire a registrului special de evidenta a personalului angajat in baza contractelor individuale de munca sau a conventiilor civile de prestari de servicii;
    m) stabileste procedura de acreditare a societatilor comerciale cu obiect de activitate in domeniul evidentei muncii;
    n) stabileste metodologia de lucru pentru societatile comerciale care solicita dreptul de pastrare si completare a carnetelor de munca.
    C. Atributii specifice in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:
    a) controleaza aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996, ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si ale Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, precum si ale altor acte normative in vigoare, notificand prin inscrisuri neconformitatile dintre acestea si situatia constatata;
    b) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
    c) verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;
    d) urmareste respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
    e) controleaza, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie importate, din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea pe teritoriul national si la comercializarea pe piata a acestora, sau a produselor, echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie fabricate si comercializate in tara;
    f) elaboreaza metodologia si procedura de verificare a persoanelor fizice si juridice care au ca obiect de activitate prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    g) controleaza respectarea parametrilor mediului de munca prin efectuarea de masuratori si determinari proprii sau prin laboratoare de specialitate abilitate;
    h) solicita masuratori si determinari in vederea stabilirii categoriilor de salariati care lucreaza in conditii deosebite de munca, realizate prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional sau prin alte laboratoare abilitate;
    i) controleaza modul de aplicare a masurilor medicale preventive privind asigurarea starii de sanatate a salariatilor expusi la noxe;
    j) controleaza respectarea legislatiei privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;
    k) controleaza respectarea normelor si dispozitiilor tehnice emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii privind imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu pentru prevenirea bolilor profesionale si cresterea capacitatii de munca;
    l) controleaza respectarea prevederilor legale in domeniul medicinei muncii;
    m) controleaza respectarea principiilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;
    n) controleaza modul in care este pregatit personalul pentru a acorda primul ajutor in caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi detaliate prin regulamentul de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.
    Art. 4
    (1) Inspectia Muncii, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesati urmatoarele servicii:
    A. In domeniul relatiilor de munca:
    a) asistenta de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor de munca;
    b) pregatirea si perfectionarea in domeniul evidentei muncii a personalului societatilor comerciale care au obtinut aprobarea pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca in conditiile Legii nr. 130/1999;
    c) consultanta de specialitate pentru constituirea si acreditarea societatilor comerciale care au ca obiect de activitate evidenta muncii;
    d) pregatirea si perfectionarea in domeniul evidentei muncii a personalului ce desfasoara activitate la societatile comerciale care au ca obiect de activitate evidenta muncii, acreditate in conditiile legii.
    B. In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
    a) asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
    b) expertizarea persoanelor fizice si juridice in vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii autorizatiei la schimbarea conditiilor initiale;
    c) expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei pentru producerea, detinerea, transportul, comercializarea si utilizarea substantelor toxice si explozive;
    d) consultanta privind metodele si mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor legislative in scopul normalizarii conditiilor de munca;
    e) organizarea cursurilor, consultanta si asistenta de specialitate pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului cu activitate in domeniul protectiei muncii;
    f) consultanta si asistenta de specialitate la evaluarea nivelului de risc, in vederea stabilirii programelor de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
    g) organizarea cursurilor de pregatire a evaluatorilor nivelului de risc;
    h) consultanta pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
    i) analize, expertize si asistenta tehnica privind activitatile specifice sectorului minier si utilizarea materialelor explozive;
    j) analiza si avizarea documentatiilor aferente instalatiilor din mediile cu potential exploziv;
    k) masuratori si determinari privind parametrii mediului de munca prin prelevari de probe, produse si materiale pentru cuantificarea riscurilor de imbolnavire profesionala sau de accidentare.
    (2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiari si constituie venituri ce se gestioneaza in regim extrabugetar de catre Inspectia Muncii.
    (3) Pentru prestarile de servicii se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale la propunerea Inspectiei Muncii.
    Art. 5
    (1) Sumele realizate in regim extrabugetar in conditiile art. 4, potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 130/1999, si cele din prestatiile efectuate in baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 vor fi administrate la nivelul Inspectiei Muncii si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal, materiale si de capital, fiind repartizate prin bugete de venituri si cheltuieli pentru Inspectia Muncii si unitatile subordonate.
    (2) Din sumele realizate potrivit alin. (1) se poate constitui un fond aflat la dispozitia inspectorului general de stat pentru stimularea personalului. Metodologia de acordare a stimulentelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 6
    (1) Inspectia Muncii poate infiinta, in conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 108/1999, unitati cu personalitate juridica care efectueaza prestatii in domeniul sau de competenta, respectiv:
    a) pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu al Inspectiei Muncii;
    b) pregatirea si perfectionarea pregatirii personalului din alte sectoare de activitate in domeniul protectiei muncii;
    c) alte tipuri de prestatii legate de specificul activitatii.
    (2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiarii serviciilor.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii

    Art. 7
    (1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.
    (2) Inspectorul general de stat reprezinta Inspectia Muncii in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu persoane fizice si juridice.
    (3) Inspectorul general de stat reprezinta Inspectia Muncii in relatiile cu organismele internationale in domeniu.
    (4) In exercitarea atributiilor de conducere inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti si un Corp de control al calitatii inspectiei.
    (5) Inspectorul general de stat si cei doi inspectori generali de stat adjuncti sunt inspectori de munca.
    (6) Pana la adoptarea unei legi proprii de salarizare inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti vor fi asimilati ca salarizare cu una dintre functiile de executie pe grade profesionale cuprinse in anexa nr. V si pentru functia de conducere cu cele din anexa nr. IX/1 pozitia 1 si, respectiv, pozitia 2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Inspectorul general de stat poate delega competente si atributii inspectorilor generali de stat adjuncti.
    Art. 9
    (1) In cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza Colegiul Inspectiei Muncii, organ consultativ in domeniul de activitate.
    (2) Componenta si competentele Colegiului Inspectiei Muncii se stabilesc de catre inspectorul general de stat.
    (3) Colegiul Inspectiei Muncii se intruneste periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei si dezbaterea problemelor deosebite.
    Art. 10
    (1) Corpul de control al calitatii inspectiei verifica modul in care personalul Inspectiei Muncii respecta prevederile legale in domeniu.
    (2) Competentele, atributiile si metodologia de lucru ale Corpului de control al calitatii inspectiei se stabilesc de catre inspectorul general de stat.
    Art. 11
    (1) Atributiile compartimentelor functionale ale Inspectiei Muncii se stabilesc prin regulament de organizare propriu.
    (2) Atributiile personalului Inspectiei Muncii se stabilesc prin fisa postului.
    Art. 12
    (1) Inspectoratele teritoriale de munca subordonate Inspectiei Muncii sunt conduse de inspectori-sefi. In exercitarea atributiilor inspectorii-sefi au in subordine cate doi inspectori-sefi adjuncti.
    (2) Inspectorii-sefi si inspectorii-sefi adjuncti sunt inspectori de munca.
    Art. 13
    In realizarea atributiilor sale Inspectia Muncii poate apela la serviciile unor experti sau organisme specializate, urmand ca acestea sa fie finantate si din surse extrabugetare, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de munca si din alte categorii de personal.
    (2) Inspectorii de munca au studii superioare si specializarea necesara pentru realizarea activitatii de control, conform obiectivelor si atributiilor prevazute de lege, in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.
    (3) La alte categorii de personal se incadreaza personalul din activitatile economice, financiare, juridice, administrative, al laboratoarelor toxicologice, precum si personalul de deservire.
    (4) Salarizarea personalului incadrat in Inspectia Muncii si in inspectoratele teritoriale de munca se stabileste prin lege. Pana la adoptarea unei legi proprii de salarizare personalul Inspectiei Muncii va fi asimilat ca salarizare functiilor de executie pe grade si functii profesionale, conform anexelor nr. V si VIII/2 din Legea nr. 154/1998.
    (5) Inspectorii de munca sunt echivalati cu una dintre functiile cuprinse la pozitiile 1 - 6 din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998.
    (6) Personalul Inspectiei Muncii si al unitatilor subordonate poate fi stimulat din veniturile extrabugetare realizate si din amenzile aplicate, potrivit legii.
    Art. 15
    Personalul inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii si al municipiului Bucuresti, al camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, preluat de Inspectia Muncii, se considera transferat in interesul serviciului.

    CAP. 4
    Inspectorul de munca

    Art. 16
    (1) Inspectorii de munca sunt independenti fata de orice schimbare guvernamentala si sunt incadrati prin concurs sau examen conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Functia de inspector de munca poate fi ocupata de persoane cu studii superioare tehnice, juridice, economice, psihosociologice si de medicina a muncii.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor lor inspectorii de munca aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare in domeniul de competenta.
    Art. 18
    (1) Inscrierea la concurs sau la examen pentru functiile de conducere din cadrul Inspectiei Muncii se face avandu-se in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    a) aptitudini manageriale;
    b) activitatea desfasurata anterior;
    c) capacitate deplina de exercitiu;
    d) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;
    e) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania.
    (2) Metodologia de selectie, angajare, pregatire, definitivare si promovare a personalului admis in Inspectia Muncii in urma concursului sau a examenului se stabileste prin regulament de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.

    CAP. 5
    Conducerea pe niveluri ierarhice a Inspectiei Muncii

    Art. 19
    In exercitarea atributiilor sale inspectorul general de stat emite decizii, metodologii si instructiuni.
    Art. 20
    Inspectorul general de stat are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce activitatea Inspectiei Muncii;
    b) aproba incadrarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a personalului din cadrul Inspectiei Muncii, al inspectoratelor teritoriale de munca, la propunerea inspectorilor generali de stat adjuncti si a inspectorilor-sefi;
    c) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    d) exercita atributiile delegate de ministrul muncii si protectiei sociale;
    e) urmareste realizarea obiectivelor principale ale Inspectiei Muncii la nivel national si teritorial;
    f) analizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, cu inspectorii-sefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de munca;
    g) stabileste masurile necesare pentru realizarea obiectivelor institutiei si pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii si protectiei sociale;
    h) organizeaza actiuni de importanta nationala in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca;
    i) elaboreaza anual proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Inspectiei Muncii, distinct pentru activitatile finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, pe care le supune aprobarii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    j) aproba bugetele de venituri si cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de munca si pentru celelalte unitati subordonate;
    k) organizeaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei specifice domeniilor de activitate;
    l) aproba tematicile si programul de pregatire profesionala pentru personalul Inspectiei Muncii;
    m) intocmeste aprecierile personalului din directa lui subordonare;
    n) indeplineste atributiile ce ii revin din actele normative in vigoare si orice alte atributii stabilite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 21
    (1) Inspectorii-sefi adjuncti ai inspectoratelor teritoriale de munca sunt numiti in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.
    (2) Atributiile si competentele inspectorilor-sefi si ale inspectorilor-sefi adjuncti se stabilesc de catre inspectorul general de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    (1) Inspectia Muncii preia in administrare de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza de protocol, cladirile, spatiile si terenurile aferente unde se desfasoara activitatile camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala si al inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum si toate celelalte bunuri aflate in patrimoniu, necesare desfasurarii activitatii specifice, inclusiv fondurile financiare obtinute in regim extrabugetar, existente la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pentru dezvoltarea activitatilor proprii autoritatile administratiei publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Muncii, cu prioritate, in conditiile prevazute de lege, terenuri, cladiri si spatii.
    Art. 23
    (1) Sumele realizate in conditiile art. 5, care se gestioneaza in regim extrabugetar, se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1), neutilizate pana la sfarsitul anului, se reporteaza in anul urmator, putand fi folosite in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 108/1999.
    Art. 24
    Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca pot detine un numar de maximum 300 de autoturisme, pentru realizarea actiunilor de control, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 350 litri, o salupa cu un consum mediu lunar de carburant de 1.500 litri, precum si doua ambarcatiuni cu motor, pentru interventii urgente la accidente de munca si pentru actiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcatiune de 350 litri.
    Art. 25
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii ale actelor normative care privesc organizarea, functionarea si atributiile Inspectiei Muncii.

    ANEXA 2

                              UNITATILE
    care functioneaza in subordinea Inspectiei Muncii

    1. Inspectoratele teritoriale de munca   466 de posturi finantate din bugetul de stat; 2.500 de posturi finantate din venituri extrabugetare;
    2. Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional   20 de posturi finantate din venituri extrabugetare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 767/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 767 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu