Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 766 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 497 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,
    in temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Corpul de Control al Guvernului este institutie publica, cu personalitate juridica, sub directa coordonare a primului-ministru si in subordinea Autoritatii Nationale de Control.
    (2) Sediul Corpului de Control al Guvernului este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    (3) Corpul de Control al Guvernului se organizeaza prin preluarea atributiilor si a personalului existent in cadrul Corpului de control al primului-ministru, precum si a atributiei de coordonare a corpurilor de control din cadrul ministerelor si institutiilor publice, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice.
    Art. 2
    Corpul de Control al Guvernului colaboreaza cu toate institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Autoritatii Nationale de Control, conform strategiei aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 3
    (1) Corpul de Control al Guvernului are urmatoarele atributii si competente:
    a) controlul administrativ intern privind verificarea respectarii prevederilor legale in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in ministere, institutii publice centrale si locale sau la alte organe de specialitate din subordinea sau coordonarea primului-ministru sau a Guvernului;
    b) verificarea sesizarilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare;
    c) asigurarea coordonarii luptei antifrauda si de protejare efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF);
    d) asigurarea coordonarii activitatii corpurilor de control din cadrul ministerelor si autoritatilor publice centrale;
    e) coordonarea actiunilor de monitorizare a implementarii Programului national de prevenire a coruptiei si a Planului national de actiune impotriva coruptiei;
    f) verificarea sesizarilor primite de primul-ministru si repartizate Corpului de Control al Guvernului;
    g) indeplinirea oricaror alte atributii stabilite prin acte normative speciale sau prin decizii ale primului-ministru.
    (2) In activitatea sa Corpul de Control al Guvernului, ca structura a puterii executive, colaboreaza cu autoritatile legislative si judecatoresti, fara a se substitui sau a interveni in activitatile specifice acestora.
    Art. 4
    Controlul administrativ intern se realizeaza prin:
    a) verificarea respectarii legislatiei privind reforma economica si administrativa, procesul de privatizare si postprivatizare, aplicarea mecanismelor economiei de piata;
    b) controlul modului de constituire si de administrare a stocurilor rezerva de stat, inclusiv a resurselor alocate acesteia;
    c) controlul modului de utilizare a creditelor guvernamentale, a celor garantate de Guvern, precum si a celor acordate institutiilor din subordinea Guvernului de catre organismele financiare internationale;
    d) verificarea utilizarii alocatiilor si subventiilor bugetare;
    e) controlul realizarii investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat;
    f) verificarea modului de administrare a patrimoniului institutiilor publice;
    g) verificarea aplicarii dispozitiilor legale privind stabilirea si reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere, precum si a celor referitoare la restituirea imobilelor preluate in mod abuziv de stat;
    h) verificarea utilizarii fondurilor publice in relatiile dintre autoritatile locale si centrale si societati comerciale;
    i) verificarea si constatarea oricaror alte disfunctionalitati in activitatea curenta a institutiilor publice executive.
    Art. 5
    Verificarea sesizarilor cu privire la conflictul de interese se realizeaza astfel:
    1. Primul-ministru poate fi sesizat de orice persoana sau se poate sesiza din oficiu cu privire la incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
    2. Verificarea acestor sesizari se efectueaza de catre Corpul de Control al Guvernului.
    3. Rezultatul verificarilor cu privire la conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect sau subprefect, este prezentat primului-ministru, care dispune prin decizie asupra masurilor ce se impun.
    4. Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunica, in scris, modul de solutionare a sesizarii, in termen de 30 de zile de la data solutionarii.
    5. Rezultatul verificarii poate fi contestat conform prevederilor legale.
    Art. 6
    Asigurarea coordonarii luptei antifrauda si de protejare efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), se realizeaza astfel:
    1. Corpul de Control al Guvernului coordoneaza lupta antifrauda si protejeaza interesele financiare ale Uniunii Europene in Romania, actionand pe baza de deplina autonomie functionala si decizionala, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de Romania.
    2. Corpul de Control al Guvernului primeste spre verificare, din partea OLAF sau a oricarei alte institutii ori persoane interesate, sesizari privind nereguli sau eventuale fraude in obtinerea, derularea sau utilizarea fondurilor provenite din programele de asistenta ale Uniunii Europene si intocmeste o nota de control cuprinzand rezultatul verificarilor; nota este transmisa de indata primului-ministru si OLAF.
    3. In vederea verificarii sesizarilor referitoare la nereguli sau eventuale fraude privind obtinerea, derularea ori utilizarea sumelor provenite din programele de asistenta ale Uniunii Europene, Corpul de Control al Guvernului va solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste institutii si agenti economici au obligatia sa raspunda corespunzator si complet in termen de 30 de zile.
    4. Pentru aducerea la indeplinire a obligatiei prevazute la alin. (1), toate institutiile si autoritatile publice centrale si locale, care deruleaza sau beneficiaza de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Persoanele respective vor beneficia de pregatire specifica si dotare tehnica pentru indeplinirea corespunzatoare si operativa a solicitarilor Corpului de Control al Guvernului.
    5. La solicitarea OLAF, reprezentantii acestuia pot participa direct la verificarile efectuate de Corpul de Control al Guvernului, care au ca obiect verificarea sesizarilor OLAF. Reprezentantii OLAF pot avea acces la datele si informatiile care au stat la baza intocmirii notei de control, in conditiile legii.
    6. In cazul constatarii unor elemente de natura penala in obtinerea sau utilizarea fondurilor comunitare, nota de control este transmisa si organului de urmarire penala competent, in vederea luarii de indata a masurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate.
    7. Necomunicarea, comunicarea incompleta sau eronata, cu stiinta, a datelor si informatiilor solicitate, in conditiile prevazute la art. 5, atrage raspunderea administrativa sau penala, dupa caz, in conditiile legii, a persoanelor cu functii de coordonare ori de conducere din institutiile, autoritatile publice sau agentii economici respectivi.
    8. Corpul de Control al Guvernului poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenta si dotare tehnica, precum si de programe de pregatire specifica a personalului.
    Art. 7
    Coordonarea activitatii corpurilor de control din ministere si din institutii publice centrale se realizeaza astfel:
    1. transmiterea catre Corpul de Control al Guvernului a notelor de control, aprobate de conducatorul institutiei, in vederea constituirii unei baze de date cu privire la eficienta actelor de control administrativ intern;
    2. actele de control transmise Corpului de Control al Guvernului vor fi utilizate, cu respectarea regimului privind circulatia documentelor, pentru corecta informare a primului-ministru si a Guvernului;
    3. desemnarea unor specialisti din cadrul institutiilor aflate in coordonare, care sa participe in mod direct la controalele efectuate de Corpul de Control al Guvernului;
    4. numarul de posturi pentru structura de control este stabilit de conducatorul institutiei, in functie de obiectul de activitate al acesteia;
    5. trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, conducatorii structurilor de control administrativ intern din autoritatile sau institutiile aflate in coordonare se vor reuni in cadrul Colegiului corpurilor de control, care va fi coordonat de catre seful Corpului de Control al Guvernului.
    Art. 8
    Coordonarea actiunilor de monitorizare a implementarii Programului national de prevenire a coruptiei si a Planului national de actiune impotriva coruptiei se realizeaza prin:
    1. organizarea reuniunilor periodice ale Grupului central de analiza si coordonare a activitatilor de prevenire a coruptiei, la care vor fi invitati experti din cadrul institutiilor cu atributii de prevenire si combatere a coruptiei, precum si reprezentanti ai societatii civile si ai organismelor internationale;
    2. elaborarea de rapoarte cu privire la indeplinirea sarcinilor stabilite prin politica anticoruptie promovata de Guvern;
    3. elaborarea de propuneri pentru eficientizarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei, urmand a fi inaintate Guvernului.
    Art. 9
    (1) Pentru realizarea atributiilor Corpului de Control al Guvernului, personalul sau efectueaza controale directe ori in colaborare cu reprezentantii altor institutii de specialitate, intocmind note de control, note de informare si sinteze.
    (2) Institutiile de specialitate au obligatia de a nominaliza la cererea Corpului de Control al Guvernului, in timp util, persoane competente care sa participe la verificari complexe, sub directa coordonare a acestuia.
    (3) Pentru verificarea sesizarilor primite, declansarea actiunilor de control se face cu aprobarea sefului Corpului de Control al Guvernului.
    (4) Verificarea tuturor sesizarilor care privesc persoane cu functii de demnitate publica se va efectua numai cu aprobarea primului-ministru si cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, notele de control si sintezele avand regim confidential.
    (5) Sinteza notei de control sau de informare, cuprinzand eventuale propuneri, este prezentata spre aprobare primului-ministru.
    (6) Propunerile aprobate de primul-ministru in Sinteza notei de control se transmit de indata institutiilor vizate. In cazul in care exista indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Sinteza notei de control, anexele si documentele care justifica constatarile si masurile aprobate de primul-ministru se transmit Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau Parchetului National Anticoruptie.
    (7) In termen de 30 de zile de la primirea propunerilor aprobate de primul-ministru, institutiile vizate au obligatia sa prezinte in scris acestuia masurile luate. In cazul in care aceasta obligatie nu a fost indeplinita, secretarul de stat il informeaza pe primul-ministru.
    Art. 10
    (1) In baza imputernicirii de control, personalul nominalizat este indreptatit sa solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul actiunii de control.
    (2) Institutiile asupra carora se desfasoara controlul au obligatia sa puna la dispozitie personalului cu atributii de control documentele, informatiile si datele necesare in vederea finalizarii controlului.
    (3) In exercitarea controlului personalul Corpului de Control al Guvernului are obligatia sa ia masurile necesare pentru asigurarea si conservarea mijloacelor de proba si sa instiinteze de indata procurorul competent despre luarea acestor masuri.
    Art. 11
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu personalul Corpului de Control al Guvernului se bucura de protectia legii si de sprijinul autoritatii publice.
    (2) Personalul din cadrul Corpului de Control al Guvernului si cel din cadrul corpurilor de control din ministerele si autoritatile aflate in coordonare nu raspund pentru continutul notelor intocmite in exercitarea atributiilor de serviciu, decat in situatia in care se dovedeste reaua-credinta.
    (3) In cazul in care asupra personalului Corpului de Control al Guvernului se exercita orice fel de presiuni, acesta este obligat sa anunte de indata, in scris, conducerea Corpului de Control al Guvernului pentru a dispune masuri in consecinta.
    Art. 12
    (1) Corpul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, sef al Corpului de Control al Guvernului, ajutat de un subsecretar de stat, adjunct al sefului Corpului de Control al Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin seful Corpului de Control al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    (3) Seful Corpului de Control al Guvernului are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza si conduce intreaga activitate a Corpului de Control al Guvernului;
    b) este ordonator tertiar de credite, in conditiile legii;
    c) asigura gestionarea fondurilor banesti si a patrimoniului Corpului de Control al Guvernului, potrivit legii;
    d) aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara;
    e) numeste si elibereaza din functie, potrivit legii, personalul Corpului de Control al Guvernului.
    (4) Secretarul de stat aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Corpului de Control al Guvernului.
    (5) Subsecretarul de stat este inlocuitorul de drept al secretarului de stat si exercita atributiile delegate de acesta.
    Art. 13
    Structura organizatorica a Corpului de Control al Guvernului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Numarul maxim de posturi al Corpului de Control al Guvernului este de 73, exclusiv demnitarii.
    Art. 15
    (1) Personalul din cadrul Corpului de Control al Guvernului este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile salarizarii personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalului din structura Corpului de Control al Guvernului nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1991 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    (3) Personalul cu functii de conducere din cadrul Corpului de Control al Guvernului se numeste si se elibereaza din functie de catre secretarul de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 16
    Resursele financiare necesare functionarii Corpului de Control al Guvernului sunt cuprinse in bugetul Autoritatii Nationale de Control, al carei conducator are calitatea de ordonator principal de credite.
    Art. 17
    (1) Corpul de Control al Guvernului va utiliza in continuare spatiile aferente desfasurarii activitatii fostului Corp de control al primului-ministru, situate in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, imobilul "Iancu de Hunedoara".
    (2) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in folosinta fostului Corp de control al primului-ministru, precum si fondurile aferente desfasurarii activitatii acestuia se transmit Corpului de Control al Guvernului pe baza de protocol incheiat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    (3) Corpul de Control al Guvernului utilizeaza un numar de 4 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri, pentru activitati operative de inspectie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Corpul de Control al Guvernului,
                         Victor Ponta,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a Corpului de Control al Guvernului

    Numarul maxim de posturi = 73,
    (exclusiv demnitarii)

                           __________________
                          | Secretar de Stat |
                          |__________________|
                          _________|___________
                         | Subsecretar de Stat |
                         |_____________________|
                 _______________|     |_________________
        ________|__________                    _________|_________
       | Directie Generala |                  | Directie Generala |
       | Control           |                  | Juridica si       |
       |                   |                  | Administrativa    |
       |___________________|                  |___________________|
         _____|     |_____                    _______|    |________
    ____|____        _____|____         _____|_____         _______|________
   |Directia |      |Directia  |       |Directia   |       |Directia        |
   |OLAF     |      |Control si|       |Juridica si|       |Economico-      |
   |         |      |Coordonare|       |Conflicte  |       |Administrativa  |
   |         |      |          |       |de interese|       |si Resurse Umane|
   |_________|      |__________|       |___________|       |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 766/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 766 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu