Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 766 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 497 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,
    in temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Corpul de Control al Guvernului este institutie publica, cu personalitate juridica, sub directa coordonare a primului-ministru si in subordinea Autoritatii Nationale de Control.
    (2) Sediul Corpului de Control al Guvernului este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    (3) Corpul de Control al Guvernului se organizeaza prin preluarea atributiilor si a personalului existent in cadrul Corpului de control al primului-ministru, precum si a atributiei de coordonare a corpurilor de control din cadrul ministerelor si institutiilor publice, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice.
    Art. 2
    Corpul de Control al Guvernului colaboreaza cu toate institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Autoritatii Nationale de Control, conform strategiei aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 3
    (1) Corpul de Control al Guvernului are urmatoarele atributii si competente:
    a) controlul administrativ intern privind verificarea respectarii prevederilor legale in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in ministere, institutii publice centrale si locale sau la alte organe de specialitate din subordinea sau coordonarea primului-ministru sau a Guvernului;
    b) verificarea sesizarilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare;
    c) asigurarea coordonarii luptei antifrauda si de protejare efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF);
    d) asigurarea coordonarii activitatii corpurilor de control din cadrul ministerelor si autoritatilor publice centrale;
    e) coordonarea actiunilor de monitorizare a implementarii Programului national de prevenire a coruptiei si a Planului national de actiune impotriva coruptiei;
    f) verificarea sesizarilor primite de primul-ministru si repartizate Corpului de Control al Guvernului;
    g) indeplinirea oricaror alte atributii stabilite prin acte normative speciale sau prin decizii ale primului-ministru.
    (2) In activitatea sa Corpul de Control al Guvernului, ca structura a puterii executive, colaboreaza cu autoritatile legislative si judecatoresti, fara a se substitui sau a interveni in activitatile specifice acestora.
    Art. 4
    Controlul administrativ intern se realizeaza prin:
    a) verificarea respectarii legislatiei privind reforma economica si administrativa, procesul de privatizare si postprivatizare, aplicarea mecanismelor economiei de piata;
    b) controlul modului de constituire si de administrare a stocurilor rezerva de stat, inclusiv a resurselor alocate acesteia;
    c) controlul modului de utilizare a creditelor guvernamentale, a celor garantate de Guvern, precum si a celor acordate institutiilor din subordinea Guvernului de catre organismele financiare internationale;
    d) verificarea utilizarii alocatiilor si subventiilor bugetare;
    e) controlul realizarii investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat;
    f) verificarea modului de administrare a patrimoniului institutiilor publice;
    g) verificarea aplicarii dispozitiilor legale privind stabilirea si reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere, precum si a celor referitoare la restituirea imobilelor preluate in mod abuziv de stat;
    h) verificarea utilizarii fondurilor publice in relatiile dintre autoritatile locale si centrale si societati comerciale;
    i) verificarea si constatarea oricaror alte disfunctionalitati in activitatea curenta a institutiilor publice executive.
    Art. 5
    Verificarea sesizarilor cu privire la conflictul de interese se realizeaza astfel:
    1. Primul-ministru poate fi sesizat de orice persoana sau se poate sesiza din oficiu cu privire la incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
    2. Verificarea acestor sesizari se efectueaza de catre Corpul de Control al Guvernului.
    3. Rezultatul verificarilor cu privire la conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect sau subprefect, este prezentat primului-ministru, care dispune prin decizie asupra masurilor ce se impun.
    4. Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunica, in scris, modul de solutionare a sesizarii, in termen de 30 de zile de la data solutionarii.
    5. Rezultatul verificarii poate fi contestat conform prevederilor legale.
    Art. 6
    Asigurarea coordonarii luptei antifrauda si de protejare efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), se realizeaza astfel:
    1. Corpul de Control al Guvernului coordoneaza lupta antifrauda si protejeaza interesele financiare ale Uniunii Europene in Romania, actionand pe baza de deplina autonomie functionala si decizionala, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de Romania.
    2. Corpul de Control al Guvernului primeste spre verificare, din partea OLAF sau a oricarei alte institutii ori persoane interesate, sesizari privind nereguli sau eventuale fraude in obtinerea, derularea sau utilizarea fondurilor provenite din programele de asistenta ale Uniunii Europene si intocmeste o nota de control cuprinzand rezultatul verificarilor; nota este transmisa de indata primului-ministru si OLAF.
    3. In vederea verificarii sesizarilor referitoare la nereguli sau eventuale fraude privind obtinerea, derularea ori utilizarea sumelor provenite din programele de asistenta ale Uniunii Europene, Corpul de Control al Guvernului va solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste institutii si agenti economici au obligatia sa raspunda corespunzator si complet in termen de 30 de zile.
    4. Pentru aducerea la indeplinire a obligatiei prevazute la alin. (1), toate institutiile si autoritatile publice centrale si locale, care deruleaza sau beneficiaza de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Persoanele respective vor beneficia de pregatire specifica si dotare tehnica pentru indeplinirea corespunzatoare si operativa a solicitarilor Corpului de Control al Guvernului.
    5. La solicitarea OLAF, reprezentantii acestuia pot participa direct la verificarile efectuate de Corpul de Control al Guvernului, care au ca obiect verificarea sesizarilor OLAF. Reprezentantii OLAF pot avea acces la datele si informatiile care au stat la baza intocmirii notei de control, in conditiile legii.
    6. In cazul constatarii unor elemente de natura penala in obtinerea sau utilizarea fondurilor comunitare, nota de control este transmisa si organului de urmarire penala competent, in vederea luarii de indata a masurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate.
    7. Necomunicarea, comunicarea incompleta sau eronata, cu stiinta, a datelor si informatiilor solicitate, in conditiile prevazute la art. 5, atrage raspunderea administrativa sau penala, dupa caz, in conditiile legii, a persoanelor cu functii de coordonare ori de conducere din institutiile, autoritatile publice sau agentii economici respectivi.
    8. Corpul de Control al Guvernului poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenta si dotare tehnica, precum si de programe de pregatire specifica a personalului.
    Art. 7
    Coordonarea activitatii corpurilor de control din ministere si din institutii publice centrale se realizeaza astfel:
    1. transmiterea catre Corpul de Control al Guvernului a notelor de control, aprobate de conducatorul institutiei, in vederea constituirii unei baze de date cu privire la eficienta actelor de control administrativ intern;
    2. actele de control transmise Corpului de Control al Guvernului vor fi utilizate, cu respectarea regimului privind circulatia documentelor, pentru corecta informare a primului-ministru si a Guvernului;
    3. desemnarea unor specialisti din cadrul institutiilor aflate in coordonare, care sa participe in mod direct la controalele efectuate de Corpul de Control al Guvernului;
    4. numarul de posturi pentru structura de control este stabilit de conducatorul institutiei, in functie de obiectul de activitate al acesteia;
    5. trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, conducatorii structurilor de control administrativ intern din autoritatile sau institutiile aflate in coordonare se vor reuni in cadrul Colegiului corpurilor de control, care va fi coordonat de catre seful Corpului de Control al Guvernului.
    Art. 8
    Coordonarea actiunilor de monitorizare a implementarii Programului national de prevenire a coruptiei si a Planului national de actiune impotriva coruptiei se realizeaza prin:
    1. organizarea reuniunilor periodice ale Grupului central de analiza si coordonare a activitatilor de prevenire a coruptiei, la care vor fi invitati experti din cadrul institutiilor cu atributii de prevenire si combatere a coruptiei, precum si reprezentanti ai societatii civile si ai organismelor internationale;
    2. elaborarea de rapoarte cu privire la indeplinirea sarcinilor stabilite prin politica anticoruptie promovata de Guvern;
    3. elaborarea de propuneri pentru eficientizarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei, urmand a fi inaintate Guvernului.
    Art. 9
    (1) Pentru realizarea atributiilor Corpului de Control al Guvernului, personalul sau efectueaza controale directe ori in colaborare cu reprezentantii altor institutii de specialitate, intocmind note de control, note de informare si sinteze.
    (2) Institutiile de specialitate au obligatia de a nominaliza la cererea Corpului de Control al Guvernului, in timp util, persoane competente care sa participe la verificari complexe, sub directa coordonare a acestuia.
    (3) Pentru verificarea sesizarilor primite, declansarea actiunilor de control se face cu aprobarea sefului Corpului de Control al Guvernului.
    (4) Verificarea tuturor sesizarilor care privesc persoane cu functii de demnitate publica se va efectua numai cu aprobarea primului-ministru si cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, notele de control si sintezele avand regim confidential.
    (5) Sinteza notei de control sau de informare, cuprinzand eventuale propuneri, este prezentata spre aprobare primului-ministru.
    (6) Propunerile aprobate de primul-ministru in Sinteza notei de control se transmit de indata institutiilor vizate. In cazul in care exista indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Sinteza notei de control, anexele si documentele care justifica constatarile si masurile aprobate de primul-ministru se transmit Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau Parchetului National Anticoruptie.
    (7) In termen de 30 de zile de la primirea propunerilor aprobate de primul-ministru, institutiile vizate au obligatia sa prezinte in scris acestuia masurile luate. In cazul in care aceasta obligatie nu a fost indeplinita, secretarul de stat il informeaza pe primul-ministru.
    Art. 10
    (1) In baza imputernicirii de control, personalul nominalizat este indreptatit sa solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul actiunii de control.
    (2) Institutiile asupra carora se desfasoara controlul au obligatia sa puna la dispozitie personalului cu atributii de control documentele, informatiile si datele necesare in vederea finalizarii controlului.
    (3) In exercitarea controlului personalul Corpului de Control al Guvernului are obligatia sa ia masurile necesare pentru asigurarea si conservarea mijloacelor de proba si sa instiinteze de indata procurorul competent despre luarea acestor masuri.
    Art. 11
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu personalul Corpului de Control al Guvernului se bucura de protectia legii si de sprijinul autoritatii publice.
    (2) Personalul din cadrul Corpului de Control al Guvernului si cel din cadrul corpurilor de control din ministerele si autoritatile aflate in coordonare nu raspund pentru continutul notelor intocmite in exercitarea atributiilor de serviciu, decat in situatia in care se dovedeste reaua-credinta.
    (3) In cazul in care asupra personalului Corpului de Control al Guvernului se exercita orice fel de presiuni, acesta este obligat sa anunte de indata, in scris, conducerea Corpului de Control al Guvernului pentru a dispune masuri in consecinta.
    Art. 12
    (1) Corpul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, sef al Corpului de Control al Guvernului, ajutat de un subsecretar de stat, adjunct al sefului Corpului de Control al Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin seful Corpului de Control al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    (3) Seful Corpului de Control al Guvernului are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza si conduce intreaga activitate a Corpului de Control al Guvernului;
    b) este ordonator tertiar de credite, in conditiile legii;
    c) asigura gestionarea fondurilor banesti si a patrimoniului Corpului de Control al Guvernului, potrivit legii;
    d) aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara;
    e) numeste si elibereaza din functie, potrivit legii, personalul Corpului de Control al Guvernului.
    (4) Secretarul de stat aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Corpului de Control al Guvernului.
    (5) Subsecretarul de stat este inlocuitorul de drept al secretarului de stat si exercita atributiile delegate de acesta.
    Art. 13
    Structura organizatorica a Corpului de Control al Guvernului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Numarul maxim de posturi al Corpului de Control al Guvernului este de 73, exclusiv demnitarii.
    Art. 15
    (1) Personalul din cadrul Corpului de Control al Guvernului este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile salarizarii personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalului din structura Corpului de Control al Guvernului nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1991 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    (3) Personalul cu functii de conducere din cadrul Corpului de Control al Guvernului se numeste si se elibereaza din functie de catre secretarul de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 16
    Resursele financiare necesare functionarii Corpului de Control al Guvernului sunt cuprinse in bugetul Autoritatii Nationale de Control, al carei conducator are calitatea de ordonator principal de credite.
    Art. 17
    (1) Corpul de Control al Guvernului va utiliza in continuare spatiile aferente desfasurarii activitatii fostului Corp de control al primului-ministru, situate in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, imobilul "Iancu de Hunedoara".
    (2) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in folosinta fostului Corp de control al primului-ministru, precum si fondurile aferente desfasurarii activitatii acestuia se transmit Corpului de Control al Guvernului pe baza de protocol incheiat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    (3) Corpul de Control al Guvernului utilizeaza un numar de 4 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri, pentru activitati operative de inspectie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Corpul de Control al Guvernului,
                         Victor Ponta,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a Corpului de Control al Guvernului

    Numarul maxim de posturi = 73,
    (exclusiv demnitarii)

                           __________________
                          | Secretar de Stat |
                          |__________________|
                          _________|___________
                         | Subsecretar de Stat |
                         |_____________________|
                 _______________|     |_________________
        ________|__________                    _________|_________
       | Directie Generala |                  | Directie Generala |
       | Control           |                  | Juridica si       |
       |                   |                  | Administrativa    |
       |___________________|                  |___________________|
         _____|     |_____                    _______|    |________
    ____|____        _____|____         _____|_____         _______|________
   |Directia |      |Directia  |       |Directia   |       |Directia        |
   |OLAF     |      |Control si|       |Juridica si|       |Economico-      |
   |         |      |Coordonare|       |Conflicte  |       |Administrativa  |
   |         |      |          |       |de interese|       |si Resurse Umane|
   |_________|      |__________|       |___________|       |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 766/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 766 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu