Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 717 din 14 iulie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 537 din 2 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.18."

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -Anexele nr. 1 şi 2.1-2.18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

3.  Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4.  După anexa nr. 2.15 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2.16-2.18, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

LISTA

standardelor de cost

Elaboratorul

Denumirea standardului

Indicativul

1.

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului

1.

Sală de sport şcolară nivel competiţional

SCOST-01/MDRT

2.

Centru cultural

SCOST-02/MDRT

3.

Bloc de locuinţe pentru tineri

SCOST-03/MDRT

4.

Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţe

SCOST-04/MDRT

5.

Modernizare drum comunal clasa tehnică V

SCOST-05/MDRT

6.

Reabilitare drum judeţean clasa tehnică III - V

SCOST-06/MDRT

7.

Modernizare drum judeţean clasa tehnică III - V

SCOST-07/MDRT

8.

Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural

SCOST-08/MDRT

2.

Ministerul Mediului şi Pădurilor

1.

Reabilitare drum forestier principal

SCOST-01/MMP

2.

Reabilitare drum forestier secundar

SCOST-02/MMP

3.

Reabilitare drum forestier magistral

SCOST-03/MMP

4.

Drum forestier secundar

SCOST-04/MMP

Elaboratorul

Denumirea standardului

Indicativul

3.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

1.

Şcoală cu 8 săli de clasă

SCOST-01/MEdCTS

2.

Grădiniţă cu 4 săli de grupă

SCOST-02/MEdCTS

3.

Cămin studenţesc

SCOST-03/MEdCTS

4.

Ministerul Sănătăţii

1.

Spital regional de urgenţă

SCOST-01/MS

2.

Spital judeţean de urgenţă

SCOST-02/MS

5.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1.

Canale de irigaţii impermeabilizare

SCOST-01/MADR

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2.161a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

REABILITARE DRUM JUDEŢEAN CLASA TEHNICĂ III + V

Indicativ: SCOST-06/MDRT

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Prezentul standard se referă la reabilitarea unui kilometru de drum judeţean prin ranforsare.

Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.

Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenţa unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podeţe, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.

Scopul reabilitării:

- asigurarea conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale şi cea de drumuri comunale sau de interes local;

- facilitarea legăturilor dintre centrele urbane din judeţ şi celelalte localităţi;

- economisirea timpului şi a carburanţilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătăţirea capacităţii portante;

- reducerea gradului de poluare a mediului.

III.2. Date tehnice

In situaţia existentă drumul are următoarea configuraţie geometrică şi caracteristici tehnice:

- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lăţime acostament: 2 x 1,0 m;

- lăţime platformă: 8,0 m;

- structură rutieră:

• 5-6 cm straturi asfaltice;

• 20-30 cm fundaţie din material granular: piatră spartă şi balast. Situaţia proiectată urmăreşte:

- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în funcţie de nivelul traficului;

- realizarea unei suprafeţe de rulare cu planeitate corespunzătoare;

- sporirea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;

- suprapunerea traseului peste traseul existent. Situaţia proiectată prevede:

- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lăţime acostament: 2 x 1,0 m;

- lăţime platformă: 8,0 m;

- pantă transversală a părţii carosabile 2,5% repartizată simetric faţă de axa drumului;

- pantă transversală a acostamentelor 4%;

- clasă de trafic greu: nivel de trafic de 0,3-1,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);

- structură rutieră:

• frezarea stratului asfaltic pe grosime de cca. 6 cm;

• completarea fundaţiei existente cu piatră spartă pe grosime medie de 20 cm;

• amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/m2;

• strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;

• strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;

- şanţuri secţiune naturală 50% şi secţiune pereată 50%.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumirea

Clasa/Nivelul de performanţă

Categoria de importanţă

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

C - normală

Clasa tehnică

Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea

clasei tehnice a drumurilor publice

III+V

Zona climatică STAS 1709/1-90

II

Tipul de pământ STAS 1709/1-90

P3

Adâncime de îngheţ STAS 1709/1-90

80 cm

Teren de fundare STAS 2914-84

Simbol 2

Calitate bună

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice

Secţiune transversală

REABILITARE PRIN RANFORSAREA

STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV. 1 (valori de referinţă)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări de drumuri

1.150.191

273.855

4.1.1.

Sistem rutier

927.931

220.936

4.1.2.

Şanţuri

222.260

52.919

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

1.150.191

273.855

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

- C.A.S, C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;'

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

- transport materiale 25 km;

- transport pământ 10 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:

3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:

1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:

1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:

2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2.17 1a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN CLASA TEHNICĂ III + V

Indicativ: SCOST-07/MDRT

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Prezentul standard se referă la modernizarea unui kilometru de drum judeţean prin refacerea structurii rutiere.

Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.

Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenţa unui drum dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podeţe, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.

Scopul modernizării:

- asigurarea conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale şi cea de drumuri comunale sau de interes local;

- facilitarea legăturilor între centrele urbane din judeţ şi celelalte localităţi;

- economisirea timpului şi a carburanţilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătăţirea capacităţii portante;

- reducerea gradului de poluare a mediului.

III.2. Date tehnice

In situaţia existentă drumul are următoarea configuraţie geometrică şi caracteristici tehnice:

- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lăţime acostamente: 2 x 1,0 m;

- lăţime platformă: 8,0 m;

- structură rutieră:

•  10-20 cm împietruire din material granular: piatră spartă şi balast. Situaţia proiectată urmăreşte:

- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în funcţie de nivelul traficului;

- realizarea unei suprafeţe de rulare cu planeitate corespunzătoare;

- sporirea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;

- suprapunerea traseului peste traseul existent. Situaţia proiectată prevede:

- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lăţime acostamente: 2 x 1,0 m;

- lăţime platformă: 8,0 m;

- pantă transversală a părţii carosabile 2,5% repartizată simetric faţă de axa drumului;

- pantă transversală a acostamentelor 4%;

- clasă de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0-3,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);

- structură rutieră:

• excavarea şi evacuarea împietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestată cu pământ);

• aşternerea unui strat separator din geotextil;

• strat inferior de fundaţie din balast cu grosime de 30 cm;

• strat superior de fundaţie din piatră spartă cu grosime de 25 cm;

• amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/m2;

• strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;

• strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16; - şanţuri secţiune naturală 50% şi secţiune pereată 50%.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumirea

Clasa/Nivelul de performanţă

Categoria de importanţă

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare

C - normală

Clasa tehnică

Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998

III  - V

Zona climatică STAS 1709/1-90

II

Tipul de pământ STAS 1709/1-90

P3

Adâncime de îngheţ STAS 1709/1-90

80 cm

Teren de fundare STAS 2914-84

Simbol 2

Calitate bună

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice

Secţiune transversală

MODERNIZAREA UNUI DRUM JUDEŢEAN IMPIETRUIT

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV. 1 (valori de referinţă)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări de drumuri

1.397.894

332.832

4.1.1.

Sistem rutier

1.175.634

279.913

4.1.2.

Şanţuri

222.260

52.919

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

1.397.894

332.832

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii nr. 12/2010;

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

- transport materiale 25 km;

- transport pământ 10 km;

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:

3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:

1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:

1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:

2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 2.18 1a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN MEDIUL RURAL

Indicativ: SCOST-08/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" şi cap. 6 „Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2000-2009;

- costul investiţiei rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural, cuprinzând în cadrul obiectivului de investiţii totalitatea obiectelor, construcţiilor şi instalaţiilor care asigură alimentarea cu apă, cu respectarea tuturor cerinţelor ce privesc calitatea apei din perspectiva aplicării normelor europene.

Proiectarea şi execuţia unui sistem de alimentare cu apă sunt condiţionate de o multitudine de condiţii:

- caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief şi clima;

- structura şi capacitatea surselor de apă (caracteristicile şi debitele capabile ale apelor subterane sau ale apelor de suprafaţă, dacă acestea constituie surse de apă) şi calitatea apei brute din punct de vedere al încărcării bacteriologice şi fizico-chimice;

- numărul de locuitori deserviţi de sistemul de alimentare cu apă;

- gradul de dispersie sau concentrare a populaţiei din localităţile beneficiare;

- condiţiile economico-sociale de dezvoltare a localităţilor în următorii 20 de ani;

-  perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă avută în vedere, în raport cu perspectiva de dezvoltare a localităţii (30-40 de ani).

Toate aceste condiţii determină diferenţe în privinţa schemei tehnologice adoptate şi a structurii construcţiilor şi instalaţiilor. La acestea se adaugă diversitatea materialelor, construcţiilor şi instalaţiilor, ce necesită a fi corelate cu condiţiile concrete de amplasament. Diversitatea acestor situaţii concrete implică nu numai concepţii de proiectare adecvate, ci şi costuri diferite.

In condiţiile de mai sus, în prezentul standard a fost preluată o schemă generală completă cuprinzând toate componentele tehnice şi tehnologice ce pot apărea în cadrul unui sistem de alimentare cu apă în mediul rural, detaliindu-se distinct elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe bază de costuri unitare, urmând ca în aplicarea concretă să fie preluate în concepţia de proiectare numai construcţiile şi instalaţiile necesare, potrivit condiţiilor specifice din fiecare amplasament.

III.2. Date tehnice şi costuri unitare

Un sistem de alimentare cu apă a unei localităţi rurale cuprinde următoarele componente:

- frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare;

- aducţiunea de la frontul de captare până la staţia de clorinare;

- staţia de clorinare a apei, inclusiv instalaţia hidraulică de racordare la rezervor;

- staţiile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a amoniacului, desalinizare şi mineralizare, degazeificare şi alte tratamente);

- rezervorul de înmagazinare a apei potabile;

- staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie;

- reţelele de distribuţie;

- anexele administrative şi împrejmuirile.

Frontul de captare, aducţiunea, staţia de clorinare, rezervorul, staţiile de pompare şi repompare, reţeaua de distribuţie a apei, anexele administrative şi împrejmuirile reprezintă componente comune şi obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural.

Staţiile de tratare a apei sunt concludent diferenţiate în funcţie de situaţiile concrete şi se constituie componente ale sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural, numai în măsura în care acestea necesită corectarea componenţei chimice a apei pentru a corespunde prevederilor legale şi normelor europene.

Intr-o altă structură de sistem, cu excepţia frontului de captare, a aducţiunii şi a reţelei de distribuţie, toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu apă constituie „gospodăria de apă".

III.2.1. Front de captare

Fronturile de captare pot fi captări subterane şi captări de suprafaţă.

Funcţia tehnologică a captărilor subterane sau de suprafaţă în cadrul sistemelor de alimentare cu apă este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem (Qnec - 1.2 Qmax zi, exprimat în l/s).

III.2.1.1. Captările subterane se realizează prin puţuri forate de mică adâncime (până la 20 m), de adâncime medie (între 20 şi 50 m) şi de mare adâncime (peste 50 m).

Unitatea de măsură a captării subterane prin puţuri forate este metrul liniar de foraj.

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia captării subterane, raportate la unitatea de măsură:

- cheltuielile de transport, montaj, punere în operă, dezasamblare după foraj şi transport în bază a instalaţiilor de foraj, la o distanţă medie de 50 km;

- lucrările de forare-etansare;

- tuburile de cămăşuială a forajului;

- pompele submersibile, inclusiv instalaţiile electrice aferente;

- componentele de racorduri hidraulice până la conducta de captare a frontului;

- instalaţiile electrice aferente până la tabloul electric de separaţie;

- cabina fiecărui puţ forat, inclusiv tabloul electric de separaţie;

-  racordurile, fitingurile, armăturile, debitmetrele, alte aparate de măsură şi control şi orice alte lucrări aferente funcţionalităţii frontului de captare;

- împrejmuirile terenului de protecţie sanitară, porţi şi alei de acces. Perimetrul frontului de captare se limitează la conducta de colectare a frontului.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                                                                                                 Tabel III.2.1.1 (valori informative)

Puţuri forate de mică adâncime

(până la 20 m)

Puţuri forate de medie adâncime

(20 + 50 m)

Puţuri forate de mare adâncime

(peste 50 m)

lei/m.l. foraj

euro*)/m.l. foraj

lei/m.l. foraj

euro*)/m.l. foraj

lei/m.l. foraj

euro*)/m.l. foraj

8.249

÷

4.952

1.964

÷

1.179

4.952

÷

2.860

1.179

÷

681

2.860

÷

2.722

681

÷

648

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III. 2.1.2. Captările de suprafaţă pot fi captări de izvoare, drenuri laterale din cursuri de apă, captări de apă direct din malul râurilor, captări prin chesoane.

Unitatea de măsură pentru captările de suprafaţă este debitul de 1 l/s.

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul toate cheltuielile pentru execuţia captării de suprafaţă, raportate la unitatea de măsură.

Costul unitar al unei captări de suprafaţă este influenţat considerabil de condiţiile specifice ale terenului pe care se amplasează captarea de suprafaţă, precum şi de caracteristicile cursului de apă (variaţii de debit minim şi maxim în timpul anului, perioadele de etiaj, evoluţia gradului de turbiditate a apei în timpul anului şi a modificării încărcării chimice în perioada anuală şi multianuală).

Cost unitar (exclusiv TVA)                                                                                                                 Tabel III.2.1.2 (valori informative)

Captări din izvoare

Drenuri laterale

Captări din mal de râuri

Captări prin cheson

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

41.000

÷

52.000

9.762

÷

12.381

5.099

÷

6.598

1.214

÷

1.571

29.497

÷

39.102

7.023

÷

9.310

27.300

÷

33.100

6.500

÷

7.881

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.2. Conducte de aductiune

Funcţia tehnologică a conductelor de aductiune în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei captate de la frontul de captare la gospodăria de apă.

Unitatea de măsură pentru conductele de aductiune este metrul liniar de conductă.

O soluţie adecvată alimentării cu apă la sate o reprezintă folosirea conductelor de PEID (polietilenă de înaltă densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, luându-se în calcul următoarele cheltuieli pentru punerea în operă a conductei de aductiune, raportate la unitatea de măsură:

- cheltuielile de transport şi depozitare la amplasamentul lucrărilor;

- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protecţia la îngheţ;

- aşezarea unui strat de balast de 10 cm;

- montarea şi sudarea conductelor la poziţie;

- astuparea tranşeei şi aducerea terenului la starea iniţială;

- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii şi cămine de vane de secţionare;

- fitinguri, robineţi, ventile de aerisire şi alte accesorii;

- aparate de măsură şi control;

- probe tehnologice în perioada montării şi punerii în funcţiune.

Conductele de aductiune se dimensionează la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor în vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                      Tabel III.2.2 (valori de referinţă)

Diametrul nominal

al conductei PEID

[mm]

Presiuni de serviciu

PN 6 atm

PN 10 atm

PN 16 atm

lei/m.l.

euro*)/m.l.

lei/m.l.

euro*)/m.l.

lei/ m.l.

euro*)/m.l.

DN 63

67

16

71

17

76

18

DN 75

80

19

84

20

92

22

DN 80

84

20

88

21

97

23

DN 90

101

24

105

25

109

26

DN 110

126

30

130

31

143

34

DN 125

139

33

143

34

162

39

DN 140

172

41

185

44

206

49

DN 160

197

47

214

51

239

57

DN 180

235

56

256

61

286

68

DN 200

252

60

281

67

323

77

DN 225

269

64

311

74

391

93

DN 315

403

96

487

116

508

121

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.3. Staţii de clorinare a apei

Funcţia tehnologică a staţiei de clorinare în sistemul de alimentare cu apă este asigurarea dozei de clor necesară îndeplinirii condiţiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, până la extremitatea reţelei de distribuţie.

Având în vedere structura asemănătoare, unitatea de măsură pentru staţia de clorinare independentă este bucata. Costul unitar este diferenţiat pentru debite mai mici şi, respectiv, mai mari de 10 l/s.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                     Tabel III.2.3 (valori informative)

Capacitatea staţiei de clorinare

lei/bucată

euro*)/bucată

< 10 l/s

142.800

34.000

> 10 l/s

171.301

40.786

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Staţia de clorinare se dimensionează la debitul maxim zilnic.

III.2.4. Staţii de tratare a apei

Funcţia tehnologică a staţiei de tratare este corectarea calităţii apei pentru a asigura transformarea încărcării chimice a apei brute în apă cu condiţii de potabilitate impuse de prevederile legale şi normele europene.

Unitatea de măsură pentru staţia de tratare este 1 l/s apă tratată.

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia staţiei de tratare a apei, raportate la unitatea de măsură:

- fundaţia containerului şi legăturile electrice şi hidraulice cu celelalte componente ale sistemului;

- containerul (containerele) pentru bateriile staţiei de tratare;

- bateriile de filtrare ale staţiei de tratare, componentele tehnologice aferente;

- conductele şi instalaţiile interioare de legătură;

- instalaţiile de pompare interioare;

- aparatele de măsură şi control;

- elementele de automatizare pentru supravegherea şi controlul procesului.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                      Tabel III.2.4 (valori informative)

Tipul staţiei de tratare

Debitul staţiei de tratare

< 10 l/s

> 10 l/s

lei/1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

lei/1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

Deferizare şi demanganizare

172.998

÷

243.000

41.190

÷

57.857

93.702

÷

130.998

22.310

÷

31.190

Tipul staţiei de tratare

Debitul staţiei de tratare

< 10 l/s

> 10 l/s

lei/1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

lei/ 1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

Denitrificare

85.000

÷

118.000

20.238

÷

 28.095

68.700

÷

 96.000

16.357

÷

22.857

Reducere a amoniacului

145.000

÷

190.000

34.524

÷

45.238

96.999

÷

135.001

23.095

÷

32.143

Instalaţie complexă de tratare (deferizare, demanganizare şi denitrificare) a apei subterane

148.701

÷

205.002

35.405

÷

48.810

101.800

÷

142.401

24.238

÷

33.905

Instalaţie complexă de tratare (deferizare, demanganizare şi denitrificare) a apei de suprafaţă

131.200

÷

182.700

31.238

÷

43.500

85.700

÷

119.599

20.405

÷

28.476

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Staţia de tratare se dimensionează la debitul maxim zilnic.

In componenţa unei staţii de tratare poate intra şi staţia de clorinare, în funcţie de soluţia tehnică propusă.

III.2.5. Rezervoare de înmagazinare a apei

Funcţia tehnologică a rezervoarelor de înmagazinare a apei este compensarea diferenţelor orare care pot apărea între debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare şi debitul maxim orar consumat în anumite ore de vârf, asigurarea protecţiei în caz de incendiu, precum şi a funcţionalităţii sistemului în cazul unor defecţiuni în fronturile de captare sau la sursele de energie.

Prezentul standard de cost se referă la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante şi a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membrană butilică, care reduc procesele umede numai la fundaţii şi asigură o durată scurtă de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport mai ieftin şi mai rapid.

Unitatea de măsură pentru această componentă a sistemului de alimentare cu apă o reprezintă 1 m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate în considerare următoarele:

- fundaţiile radiale în cazul rezervoarelor confecţionate din panouri termoizolante prefabricate sau, după caz, fundaţiile circulare în cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membrană butilică;

- panourile termoizolante sau, după caz, tolele metalice şi membrana butilică, inclusiv aprovizionarea şi transportul acestora la locul de punere în operă;

- montajul elementelor prefabricate şi al instalaţiilor aferente care asigură funcţionalitatea (sistem de încălzire, vane hidraulice şi alte instalaţii interioare);

- construcţiile şi instalaţiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv cămine, vane de alimentare şi evacuare, aparate de măsură şi control);

- probele de etanşeitate legate nemijlocit de realizarea lucrărilor de construcţii şi montaj.

Rezervoarele de înmagazinare a apei se calculează la „volumul necesar de compensare orară", la care se adaugă „rezerva de incendiu", „rezerva de avarie" şi „rezerva de apă intangibilă". Volumele de compensare şi rezervele de înmagazinare se calculează potrivit normativelor în vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                      Tabel III.2.5 (valori informative)

Capacitatea rezervorului [m3]

Rezervor din panouri termoizolante

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membrană butilică

lei/1 m3  capacitate

euro*)/1 m3  capacitate

lei/1 m3   capacitate

euro*)/1 m3   capacitate

15

8.072

1.922

X

X

50

4.519

1.076

X

X

100

3.587

854

2.302

548

150

3.100

738

2.201

524

Capacitatea rezervorului

[m3]

Rezervor din panouri termoizolante

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membrană butilică

lei/1 m3  capacitate

euro*)/1 m3  capacitate

lei/1 m3   capacitate

euro*)/1 m3   capacitate

200

2.617

623

2.100

500

300

2.062

491

1.600

381

350

1.940

462

1.369

326

400

1.819

433

1.151

274

500

1.562

372

1.100

262

600

1.579

376

1.050

250

700

1.558

371

949

226

800

1.428

340

X

X

900

1.525

363

X

X

1.000

1.520

362

X

X

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.6. Staţii de pompare şi repompare

Funcţia tehnologică a staţiilor de pompare şi repompare este transportul apei între componentele sistemului şi de la aceste componente în reţeaua de distribuţie, asigurându-se presiunile de serviciu necesare.

Unitatea de măsură pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu apă este 1 l/s x m col. apă, întrucât depinde de 2 parametri: debitul pompat şi înălţimea de pompare Hp (exprimată în metri coloană apă).

La calculul costului unitar au fost luate în considerare următoarele: preţul pompelor, montajul şi instalarea acestora, preţul containerului staţiei de pompare, inclusiv fundaţiile şi aşezarea pe fundaţii.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                       Tabel III.2.6 (valori informative)

Debitul staţiei

de pompare

[l/s]

Inălţimea de pompare [m col. apă]

Tipul pompei

Turaţie fixă

Turaţie variabilă

lei/l/s x m col. apă

euro*)/l/s x m col. apă

lei/l/s x m col. apă

euro*)/l/s x m col. apă

< 2 l/s

<25

3.570 - 4.402

850+1.048

X

X

25-50

2.948+3.671

702 + 874

X

X

2 + 5 l/s

<25

2.369 + 3.100

564 +738

X

X

25-60

1.760 + 2.398

419 + 571

X

X

5+ 10 l/s

<25

1.457 + 1.949

347 + 464

X

X

25-50

1.100 + 1.512

262 + 360

X

X

> 10 l/s

<25

781 +1.151

186 + 274

928+ 1.151

221 + 274

25 + 100

630 + 811

150 + 193

760 + 1.172

181 +279

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Staţiile de pompare se dimensionează, după caz, la debitul maxim zilnic sau la debitul maxim orar.

III.2.7. Reţele de distribuţie

Funcţia tehnologică a reţelei de distribuţie în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei de la gospodăria de apă până la consumatori, cu presiunea de serviciu necesară.

Reţeaua de distribuţie cuprinde conducte principale, conducte secundare şi conducte de distribuţie cu branşamente la consumator.

Unitatea de măsură pentru reţeaua de distribuţie este metrul liniar de conductă.

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia reţelelor de distribuţie, raportate la unitatea de măsură:

- cheltuielile de transport şi de depozitare la amplasamentul lucrărilor;

- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protecţia la îngheţ;

- aşezarea unui strat de balast de 10 cm;

- montarea şi sudarea conductelor la poziţie;

- astuparea tranşeei şi aducerea terenului la starea iniţială;

- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii, cămine de vane de secţionare şi cămine de trecere;

- fitinguri, robineţi, ventile de aerisire şi alte accesorii, exclusiv costul branşamentelor;

- aparate de măsură şi control;

- hidranţii de incendiu;

- probe tehnologice în perioada montării şi punerii în funcţiune.

Conductele de distribuţie se dimensionează la debitul maxim orar, calculat potrivit normelor în vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                        Tabel III.2.7 (valori de referinţă)

Diametrul nominal

al conductei PEID

[mm]

Presiuni de serviciu

PN 6 atm

PN 10 atm

PN 16 atm

lei/m.l. conductă

euro*)/m.l. conductă

lei/m.l. conductă

euro*/m.l. conductă

lei/m.l. conductă

euro*)/m.l. conductă

DN 63

55

13

55

13

63

15

DN 75

67

16

71

17

76

18

DN 90

88

21

92

22

97

23

DN 110

118

28

126

30

139

33

DN 125

130

31

139

33

155

37

DN 140

164

39

176

42

193

46

DN 160

185

44

202

48

231

55

DN 200

239

57

273

65

311

74

DN 225

256

61

298

71

353

84

DN 315

391

93

466

111

554

132

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.8. Anexe administrative şi împrejmuiri

Anexele administrative şi împrejmuirile nu au funcţie tehnologică, dar reprezintă componente obligatorii ale sistemelor de alimentare cu apă, pentru asigurarea perimetrelor de amplasament sau, după caz, a perimetrelor de protecţie sanitară, precum şi a spaţiilor necesare pentru depozitarea unor materiale de consum, a unui birou administrativ şi a instalaţiilor sanitare de apă-canal pentru folosinţa personalului.

Prezentul standard de cost se referă la o împrejmuire şi porţi din gard de sârmă ghimpată, susţinut de stâlpi din beton prefabricaţi şi un container administrativ.

Unitatea de măsură pentru împrejmuire şi porţi este metrul liniar de împrejmuire. Pentru containerul administrativ, unitatea de măsură este bucata, cu acelaşi cost unitar pentru toate sistemele.

Cost unitar (exclusiv TVA)                                    Tabel III.2.8 (valori informative)

Imprejmuire

Container administrativ

lei/m.l. împrejmuire

euro*)/m.l. împrejmuire

lei/buc.

euro*)/buc.

2.360

562

34.100

8.119

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV Cost total

IV.1. Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apă

Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apă se face însumând costurile unitare prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, înmulţite cu cantităţile efective rezultate din proiectare pentru toate categoriile de lucrări, construcţii şi instalaţii componente ale sistemului de alimentare cu apă.

Precizare

La stabilirea costurilor s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

-  pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

- transport materiale: 25 km;

- transport pământ: 10 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:

3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:

1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:

1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:

2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute:

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

IV.2. Exemple de calcul

In prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de alimentare cu apă, rezultând faptul că evaluarea costurilor propuse este uşor aplicabilă pentru orice structură de sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural.

IV.2.1. Sistem de alimentare cu apă nr. 1

Tabel IV.2.1 (valori informative)

Nr. crt.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Cost unitar - lei/U.M.-

Cost total - lei -

1.

Captare subterană din 4 puţuri forate de mică adâncime, cu adâncimea de 12 m fiecare

4x12

m.l. foraj

7.900

379.200

2.

Conducta de aducţiune din PEID, DN 110, PN6

3.850

m.l. conductă

126

485.100

3.

Staţie de tratare cu instalaţie complexă de deferizare, demanganizare si denitrificare pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)

7

1 l/s

179.000

1.253.000

4.

Rezervor de înmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrană butilică, cu capacitatea de 400 m3

400

m3 capacitate

1.151

460.400

5.

Staţie de clorinare independentă pentru un debit < 10 l/s (Q=11 l/s)

1

buc.

171.301

171.301

6.

Staţie de pompare cu 2 pompe pentru un debit de 11 l/s şi înălţimea de pompare de 30 m, cu turaţie variabilă

11x30

l/s x m col apă

790

260.700

7.

Reţea de distribuţie în lungime totală de 20.780 m, din conducte PEID, din care:

- 1.100 mDN110, PN6 - 2.300 mDN90, PN6

- 17.380 mDN63, PN6

1.100 2.300 17.380

m.l. conductă

118 88 55

129.800 202.400 955.900

8.

Imprejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 400 m

400

m.l. împrejmuire

2.360

944.000

9.

Container administrativ

1

buc.

34.100

34.100

Cost total - investiţie de bază şi probe -în lei

5.275.901 lei

Cost total - investiţie de bază şi probe -în euro*)

1.256.167 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SECŢIUNE  FORAJ

REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANIZATE

CONTAINER STAŢIE DE POMPARE Şl STAŢIE DE CLORINARE

STAŢIE DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE

FUNDAŢIE CONTAINER DE POMPARE Şl STAŢIE DE CLORINARE

IV.2.2. Sistem de alimentare cu apă nr. 2

SCHEMA TEHNOLOGICA

Tabel IV.2.2 (valori informative)

Nr. crt.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Cost unitar - lei/U.M.-

Cost total - lei -

1.

Captare   subterană   din   2   puţuri   forate   de   mare adâncime, cu adâncimea de 100 m fiecare

2x100

m.l. foraj

2.700

540.000

2.

Conductă de aducţiune din PEID, DN 110, PN6

450

m.l. conductă

126

56.700

3.

Staţie de tratare cu instalaţie de reducere a amoniacului cu   instalaţie   de   clorinare  încorporată,   pentru   un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)

7

1 l/s

160.700

1.124.900

4.

Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 350 m3

350

m 3 capacitate

1.940

679.000

5.

Staţie de pompare 2 + 1 pompe pentru un debit de 11 l/s şi înălţimea de pompare de 30 m, cu turaţie variabilă

30x11

l/s x m col apă

790

260.700

6.

Staţie de repompare cu 2 pompe cu Q = 4 l/s Hp = 60 m col apă

4x60

l/s x m col apă

2.250

540.000

7.

Rezervor   de   înmagazinare   tampon   din   panouri termoizolante, cu capacitatea de 15 m3

15

m3 capacitate

8.072

121.080

8.

Reţea de distribuţie în lungime totală de 19.800 m, din conducte PEID, din care:

- 1.500 m DN 160, PN10

- 2.710 m DN 90, PN6

- 15.590 m DN 63, PN6

1.500 2.710 15.590

m.l. conductă

202 88 55

303.000 238.480 857.450

9.

Imprejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 500 m

500

m.l. împrejmuire

2.360

1.180.000

10.

Container administrativ

1

buc.

34.100

34.100

Cost total - investiţie de bază şi probe -în lei

5.935.410 lei

Cost total - investiţie de bază şi probe -în euro*)

1.413.193 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

STAŢIE DE TRATARE PENTRU REDUCEREA AMONIULUI

REZERVOR DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

STAŢIE DE REPOMPARE

POZARE CONDUCTA PRINCIPALA DE DISTRIBUŢIE

IV.2.3. Sistem de alimentare cu apă nr. 3

SCHEMA  TEHNOLOGICĂ

Tabel IV.2.3 (valori informative)

Nr. crt.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Cost unitar - lei/U.M.-

Cost total - lei -

1.

Captare subterană formată dintr-un puţ forat de medie adâncime, cu adâncimea de 31 m.

31

m.l. foraj

4.100

127.100

2.

Conducta de aducţiune din PEID, DN 80, PN6

50

m.l. conductă

84

4.200

3.

Staţie de tratare deferizare, pentru un debit < 10 l/s (Q = 4 l/s)

4

1 l/s

190.000

760.000

4.

Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 150 m3

150

m3 capacitate

3.100

465.000

5.

Staţie de repompare (2+1) pompe, Q = 3 l/s, înălţimea de pompare Hp = 25 m

3x25

l/s x m col apă

2.350

176.250

6.

Reţea de distribuţie în lungime totală de 4.535 m, din conducte PEID, din care:

- 900 m DN 90, PN6

- 1.100 m DN 75, PN6

- 2.535 m DN63, PN6

900 1.100 2.535

m.l. conductă

88 67 55

79.200 73.700 139.425

7.

Imprejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 400 m

400

m.l. împrejmuire

2.360

944.000

8.

Container administrativ

1

buc.

34.100

34.100

Cost total - investiţie de bază şi probe -în lei

2.802.975 lei

Cost total - investiţie de bază şi probe -în euro*)

667.375 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SCHEMA TEHNOLOGICA STAŢIE DE TRATARE - DEFERIZARE

IV.2.4. Sistem de alimentare cu apă nr. 4

SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ

Tabel IV.2.4 (valori informative)

Nr. crt.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Cost unitar - lei/U.M.-

Cost total - lei -

1.

Captare subterană din 3 puţuri forate de mică adâncime, cu adâncimea de 12 m fiecare.

3x12

m.l. foraj

7.900

284.400

2.

Conducta de aducţiune din PEID, DN 160, PN10

2.134

m.l. conductă

214

456.676

3.

Staţie de denitrificare cu schimb de ioni cu instalaţie de clorinare încorporată, pentru un debit mai mare de 10l/s(Q= 11 l/s)

11

1 l/s

87.000

957.000

4.

Staţie de pompare (1+1) pompe cu turaţie variabilă pentru un debit de10.2 l/s şi înălţimea de pompare de 100 m

10,2x100

l/s x m col apă

1.150

1.173.000

5.

Rezervor de aspiraţie din panouri termoizolante, cu capacitatea de 7 m3

7

m3 capacitate

7.500

52.500

6.

Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 400 m3

400

m 3 capacitate

1.819

727.600

7.

Reţea de distribuţie în lungime totală de 8.097 m, din conducte PEID, din care:

- 1.500 m DN 160.PN6

- 2.300 m DN 110, PN6

- 4.297 m DN 75, PN6

1.500 2.300 4.297

m.l. conductă

185

118

67

277.500 271.400 287.899

8.

Imprejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 600 m

600

m.l. împrejmuire

2.360

1.416.000

9.

Container administrativ

1

buc.

34.100

34.100

Cost total - investiţie de bază şi probe -în lei

5.938.075 lei

Cost total - investiţie de bază şi probe -în euro*)

1.413.827 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

POZARE CONDUCTE DE ADUCTIUNE ŞI DISTRIBUŢIE

CONTAINER CLORARE ŞI TRATARE CU SCHIMB DE IONI

SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ STAŢIE DE TRATARE CU SCHIMBĂTOR DE IONI

STAŢIE   DE   TRATARE

cu schimb de ioni - Diagrama de proces


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 717/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 717 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu