E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 712 din 14 iunie 2009

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 604 din 1 septembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Se aprobă Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii."

2. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrogă.

Art. III. - Se aprobă tarifele de evaluare în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. IV. - (1) Se aprobă lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Taxele şi tarifele încasate pentru alte categorii de lucrări decât cele efectuate în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, sunt stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.TV.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, şi prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2002 privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală.

Art. V -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 70/2007 privind aprobarea Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 1 februarie 2007;

b) Hotărârea Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007;

c) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 79/2004 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Cristian Făinişi,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul

Activităţilor Nucleare,

Borbâla Vajda

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Art. 1. - (1) Taxele şi tarifele aplicabile în activităţile nucleare, activităţi prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, sunt stabilite în funcţie de complexitatea instalaţiilor, tehnicilor şi a riscurilor asociate activităţilor nucleare cărora li se aplică regimul de control şi autorizare prevăzut de lege.

(2) Tarifele cuprind costurile de evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, cheltuielile materiale şi de personal necesare elaborării reglementărilor specifice, redactării răspunsurilor şi a autorizaţiilor, permiselor sau a documentelor de aprobare ori respingere şi de dezvoltare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Art. 2. - (1) Taxele şi tarifele aplicabile în activităţile nucleare se suportă, conform legii, de către titularii de autorizaţii sau de către solicitanţii de autorizaţii şi avize în domeniul nuclear, persoane legal constituite.

(2) Solicitanţii de autorizaţii şi avize plătesc taxele şi tarifele cuprinse în prezentul regulament înainte de expertizarea tehnică, examinarea în vederea autorizării sau avizării.

Art. 3. - (1) Tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii în domeniul nuclear se achită de către solicitanţii persoane legal constituite sau persoane fizice române, prin virament bancar (cu ordin de plată sau mandat postai) în contul RO51TREZ7005025XXX000283 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), beneficiar Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), cod fiscal 10792013.

(2) Taxele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii în domeniul nuclear se achită de către solicitanţi, prin virament bancar (cu ordin de plată sau mandat poştal) sau în numerar, cu foaie de vărsământ-chitanţă, în contul bugetului de stat 20.16.01.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază solicitanţii sunt înregistraţi fiscal sau îşi au domiciliul, după caz. Codurile IBAN ale contului 20.16.01.03 deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se regăsesc pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/PortalANAF/Asistentacontribuabililor

(3) Taxele şi tarifele datorate de către solicitanţii persoane legal constituite străine se achită în euro în contul RO33RNCB0082044174770003, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Unirea pe seama CNCAN, la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ultima zi a lunii precedente datei de efectuare a plăţii.

(4) In termen de 7 zile de la încasare, CNCAN virează integral la bugetul de stat în contul 20.36.01.50 „Alte venituri" valoarea în lei aferentă taxelor. Valoarea în lei aferentă tarifelor se virează integral în contul RO51TREZ7005025XXX000283 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", deschis pe seama CNCAN la ATCPMB.

(5) La documentaţia înaintată CNCAN se vor anexa copii ale documentelor care certifică virarea sumelor reprezentând taxele şi tarifele datorate, vizate de unitatea bancară prin care s-au efectuat plăţile respective.

Art. 4. - (1) Taxele reprezintă 10% din valoarea tarifului.

(2) Odată cu eliberarea autorizaţiei, a avizului, precum şi în cazul respingerii cererii solicitantului, CNCAN va emite factură pentru suma stabilită conform prezentului regulament.

(3) Pentru taxe nu se emite factură.

Art. 5. - (1) In cazul respingerii cererii solicitantului, taxele şi tarifele achitate nu se restituie.

(2) In cazul renunţării în scris a solicitantului, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenţa dintre tariful achitat şi orele efective realizate de CNCAN până în momentul înregistrării cererii de renunţare a solicitantului, tarifate conform tarifului orar prevăzut în prezentul regulament.

(3) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând tarife se va efectua pe baza cererii în care se vor menţiona în mod obligatoriu numărul şi data documentului cu care s-a efectuat plata. Pe cererea de restituire, direcţia de specialitate a CNCAN va confirma că plătitorul nu avea obligaţia achitării sumei respective.

(4) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând taxe se va efectua pe baza cererii adresate organului fiscal în raza căruia s-a plătit, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pe cererea de restituire adresată organului fiscal, CNCAN va confirma că plătitorul nu avea obligaţia achitării sumei respective.

(5) Termenul scadent de achitare a taxelor şi tarifelor de autorizare prevăzute în prezentul regulament este de 30 de zile de la data transmiterii de către CNCAN a Formularului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prin care se comunică solicitanţilor de autorizaţii sumele ce trebuie achitate şi conturile în care trebuie plătite.

(6) In cazul neachitării la termenul scadent a obligaţiilor bugetare, respectiv taxele de autorizare a activităţilor nucleare, solicitanţii sunt obligaţi să calculeze şi să vireze la bugetul de stat majorări de întârziere, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Tariful pentru orele efectiv lucrate (dar nu mai puţin de 8 ore) este de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.

Art. 7. - (1) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul de autorizaţie va suporta, în limita baremelor legale, cheltuielile de deplasare a echipei CNCAN (transport, cazare, diurnă) în vederea auditării, examinării şi expertizării tehnice.

(2) In regim de urgenţă, taxele şi tarifele se majorează cu 50%. Majorarea se va aplica numai la cererea solicitantului de a se elibera autorizaţia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi documentaţiei de autorizare complete la registratura CNCAN.

Art. 8. - Taxele şi tarifele, aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calităţii, radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe amplasament, protecţia fizică, garanţii nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 1 şi 2, precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti-Colibaşi sunt prevăzute în secţiunea nr. 1 din anexa la prezentul regulament.

Art. 9. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calităţii, radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe amplasament, protecţia fizică, garanţii nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 3 şi 4 sunt prevăzute în secţiunea nr. 2 din anexa la prezentul regulament.

Art. 10. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară, securitatea radiologică, managementul combustibilului uzat, deţinerea de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru reactoarele de cercetare sunt prevăzute în secţiunea nr. 3 din anexa la prezentul regulament.

Art. 11. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere, iradiatoarelorde mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) şi ansamblurilor subcritice sunt prevăzute în secţiunea nr. 4 din anexa la prezentul regulament.

Art. 12. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear ars sunt prevăzute în secţiunea nr. 5 din anexa la prezentul regulament.

Art. 13. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind sistemele de management al calităţii sunt prevăzute în secţiunea nr. 6 din anexa la prezentul regulament.

Art. 14. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii, altele decât cele prevăzute în secţiunile nr. 1-5 şi 8-17, sunt prevăzute în secţiunea nr. 7 din anexa la prezentul regulament.

Art. 15. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extracţiei minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi prelucrării materiilor prime nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 8 din anexa la prezentul regulament.

Art. 16. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare radioactive sunt prevăzute în secţiunea nr. 9 din anexa la prezentul regulament.

Art. 17. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată, sunt prevăzute în secţiunea nr. 10 din anexa la prezentul regulament.

Art. 18. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor de garanţii nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 11 din anexa la prezentul regulament.

Art. 19. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate sunt prevăzute în secţiunea nr. 12 din anexa la prezentul regulament.

Art. 20. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru protecţia fizică a instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 13 din anexa la prezentul regulament.

Art. 21. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controalelor surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populaţie, sunt prevăzute în secţiunea nr. 14 din anexa la prezentul regulament.

Art. 22. - Taxele şi tarifele aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de radiaţii, executate de către CNCAN, sunt prevăzute în secţiunea nr. 15 din anexa la prezentul regulament.

Art. 23. - Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controlului pentru activităţile de realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 16 din anexa la prezentul regulament.

Art. 24. - Taxele şi tarifele aplicabile la autorizarea executării construcţiilor în domeniul nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 17 din anexa la prezentul regulament.

Art. 25. - Tarifele aplicabile în activităţile nucleare includ distribuirea gratuită a normelor emise de CNCAN.

Art. 26. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA la regulament

SECŢIUNEA Nr. 1

TAXE ŞITARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 1 şi 2, precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti-Colibaşi

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei/an)

TARIFE (lei/an)

0

1

2

3

1.

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, acoperind cheltuielile pentru:

900.000

9.000.000

a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, CNE, conform secţiunii nr. 12 pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 şi 4

0

1

2

3

c) activităţile de autorizare a personalului, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul sistemului de management al calităţii, conform secţiunii nr. 6 pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.8, 1.9, 3, 4 şi 5

e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE Cernavodă, conform secţiunii nr. 5 pct. 1 şi 3, inclusiv evaluarea planului conceptual şi a planului detaliat de dezafectare

f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul protecţiei fizice, garanţiilor nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente în cadrul CNE Cernavodă, conform secţiunii nr. 10 pct. 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 şi 4, secţiunii nr. 13 pct. 2.1,2.5, 2.6, 4,7, 8 şi 11, secţiunii nr. 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9, inclusiv transferul de combustibil de la fabrica de combustibil nuclear (FCN) la CNE Cernavodă

g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul transportului materialelor radioactive, conform secţiunii nr. 9 pct. 1, 4, 9 şi 10

h) autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, conform secţiunii nr. 17

2.

Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare medicală sau psihologică a personalului

3.

Atestarea altor activităţi privind pregătirea personalului operator în instalaţia nucleară, desfăşurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată

4.

Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus

SECŢIUNEA Nr. 2

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 3 şi 4

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei/an/unitate)

TARIFE

(lei/an/unitate)

0

1

2

3

1.

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, acoperind cheltuielile pentru:

Conform notei 2

Conform notei 2

a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, CNE, conform secţiunii nr. 12 pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 şi 4

c) activităţile de autorizare a personalului, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul sistemului de management al calităţii, conform secţiunii nr. 6, pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.8, 1.9, 3, 4 şi 5

e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE Cernavodă, conform secţiunii nr. 5 pct. 1 şi 3, inclusiv evaluarea planului conceptual şi a planului detaliat de dezafectare

0

1

2

3

f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul protecţiei fizice, garanţiilor nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente în cadrul CNE Cernavodă, conform secţiunii nr. 10 pct. 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 şi 4, secţiunii nr. 13 pct. 2.1, 2.5, 2.6, 4, 7, 8 şi 11, secţiunii 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9, inclusiv transferul de combustibil de la fabrica de combustibil nuclear (FCN) la CNE Cernavodă

g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul transportului materialelor radioactive, conform secţiunii nr. 9 pct. 1, 4, 9 şi 10

h) autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, conform secţiunii nr. 17

2.

Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare medicală sau psihologică a personalului

3.

Atestarea altor activităţi privind pregătirea personalului operator în instalaţia nucleară, desfăşurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată

4.

Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus

NOTE:

(1) Valorile taxelor şi tarifelor reprezintă sume ce vor fi achitate anual, în prima lună a anului calendaristic. Taxele şi tarifele se aplică pentru Unitatea 3 şi Unitatea 4 separat.

(2) Valorile taxelor şi tarifelor cresc progresiv, după cum urmează:

Taxe

(lei/an/unitate)

Tarife

(lei/an/unitate)

Autorizaţii parţiale până la eliberarea autorizaţiei de construcţie:

100.000

1.000.000

Până la eliberarea autorizaţiei de punere în funcţiune:

200.000

2.000.000

Până la eliberarea autorizaţiei de creştere a puterii:

300.000

3.000.000

Până la eliberarea autorizaţiei de operare:

400.000

4.000.000

Operarea la putere nominală:

450.000

4.500.000

SECŢIUNEA Nr. 3

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară a reactoarelor de cercetare

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei/an)

TARIFE (lei/an)

0

1

2

3

1.

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente reactoarelor de cercetare, acoperind cheltuielile pentru:

95.700

957.000

a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare şi radiologice, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, RN

c) activităţile de autorizare a personalului, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

0

1

2

3

d) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat, conform secţiunii nr. 5 pct. 4, cu excepţia evaluării planului conceptual şi a planului detaliat de dezafectare

e) activităţile de autorizare a deţinerii de materiale nucleare, materiale şi echipamente în cadrul reactoarelor de cercetare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

2.

Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare medicală sau psihologică a personalului dintr-o instalaţie nucleară

1.300

13.000

3.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

4.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

5.

Atestarea altor activităţi privind pregătirea personalului operator în instalaţia nucleară desfăşurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

6.

Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

NOTE:

1. Valorile taxelor şi tarifelor prevăzute la pct. 1 reprezintă sume ce vor fi achitate anual, în prima lună a anului calendaristic, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei. Taxele şi tarifele se aplică pentru fiecare reactor de cercetare.

2. Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN vor fi finanţate de solicitantul/titularul autorizaţiei în afara cuantumului taxelor şi tarifelor stabilite în prezentul regulament.

3. Se tarifeaza pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009.

SECŢIUNEA Nr. 4

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere, iradiatoarelor de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) şi ansamblurilor subcritice

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Prima autorizare şi reautorizarea* pentru:

1.1.

Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii

2.877

28.770

1.2.

Amplasare

1.199

11.990

1.3.

Construcţii-montaj

5.754

57.540

1.4.

Punere în funcţiune

5.754

57.540

1.5.

Funcţionare de probă

2.877

28.770

1.6.

Funcţionare şi întreţinere

2.877

28.770

1.7.

Reparaţii sau modificări

1.438

14.380

1.8.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

3.451

34.510

1.9.

Modificarea şi revizia planului conceptual de dezafectare**

1.10.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare***

9.316

93.160

0

1

2

3

1.11.

Modificarea şi revizia planului detaliat de dezafectare**

1.12.

Conservare

1.438

14.380

1.13.

Dezafectare ***

7.193

71.930

2.

Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale

720

7.200

3.

Autorizarea personalului(2)

3.1.

Evaluarea şi atestarea activităţilor de pregătire de specialitate în instalaţia nucleară (pe persoană)

103

1.030

3.2.

Autorizarea personalului de conducere din instalaţia nucleară (pe persoană)

155

1.550

3.3.

Autorizarea personalului de specialitate de execuţie din instalaţia nucleară (pe persoană)

74

740

4.

Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotecţie (pe persoană)****

57

570

5.

Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai

* Pentru ansamblurile subcritice taxele şi tarifele se reduc la 50% din valorile prevăzute în tabel.

** Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

*** Pentru instalaţiile de încercări în care nu este prezentă contaminarea sau pericolul de contaminare este scăzut, taxa şi tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevăzute în tabel.

**** Taxa şi tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa şi tariful se majorează cu 100% pentru permisul de nivel 3.

***** Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control la titularul/solicitantul de autorizaţie.

NOTE:

1. Taxele şi tarifele se aplică pentru o singură unitate.

2. Autorizarea personalului instalaţiei nucleare reprezintă eliberarea de permise de exercitare în conformitate cu prevederile art. 2 lit. g), art. 8 şi art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi cu reglementările specifice.

3. Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.

SECŢIUNEA Nr. 5

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind deşeurile radioactive şi combustibilului nuclear ars

Nr. crt.

ACTIVITATEA*

TAXE

(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Depozite intermediare de stocare a deşeurilor radioactive, staţii pentru tratarea deşeurilor radioactive(1)

1.1.

Prima autorizare şi reautorizarea pentru:

1.1.1.

Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii

4.340

43.400

1.1.2.

Deţinere

1.162

11.620

1.1.3.

Transfer

1.162

11.620

1.1.4.

Amplasare

2.072

20.720

1.1.5.

Construcţii-montaj

6.596

65.960

0

1

2

3

1.1.6.

Punere în funcţiune

2.800

28.000

1.1.7.

Funcţionare de probă

2.800

28.000

1.1.8.

Funcţionare şi întreţinere

2.800

28.000

1.1.9.

Reparaţii sau modificări

1.400

14.000

1.1.10.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

742

7.240

1.1.11.

Modificarea şi revizia planului conceptual de dezafectare(2)

1.1.12.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare(3)

2.100

21.000

1.1.13.

Modificarea şi revizia planului detaliat de dezafectare(2)

1.1.14.

Conservare

1.400

14.000

1.1.15.

Dezafectare(3)

7.364

73.640

1.2.

Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale

707

7.070

2.

Depozite definitive de deşeuri radioactive de suprafaţă sau lângă suprafaţă (deşeuri care se pretează la astfel de depozitări)*1)

2.1.

Prima autorizare şi reautorizarea pentru:

2.1.1.

Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii

4.732

47.320

2.1.2.

Deţinere

4.235

42.350

2.1.3.

Transfer

4.235

42.350

2.1.4.

Amplasare

4.732

47.320

2.1.5.

Construcţii-montaj

7.980

79.800

2.1.6.

Punere în funcţiune

6.476

64.760

2.1.7.

Funcţionare şi întreţinere

3.052

30.520

2.1.8.

Funcţionare de probă

3.052

30.520

2.1.9.

Reparaţii sau modificări

1.624

16.240

2.1.10.

Inchidere

7.700

77.000

2.1.11.

Control instituţional

1.624

16.240

2.2.

Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale

1.764

17.640

3.

Depozite intermediare uscate de combustibil uzat provenind din centrale nuclearo-electrice

3.1.

Prima autorizare şi reautorizarea pentru:

3.1.1.

Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii

26.373

263.730

3.1.2.

Deţinere

16.101

161.010

3.1.3.

Transfer

16.101

161.010

3.1.4.

Amplasare

29.730

297.300

3.1.5.

Construcţii-montaj

40.759

407.590

3.1.6.

Punere în funcţiune

21.579

215.790

3.1.7.

Funcţionare de probă

16.783

167.830

0

1

2

3

3.1.8.

Funcţionare şi întreţinere

16.783

167.830

3.1.9.

Reparaţii sau modificări

7.193

71.930

3.1.10.

Conservare

7.193

71.930

3.1.11.

Dezafectare

14.385

143.850

3.1.12.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

18.401

184.010

3.1.13.

Modificarea şi revizia planului conceptual de dezafectare(2)

3.1.14.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare

34.503

345.030

3.1.15.

Modificarea şi revizia planului detaliat de dezafectare(2)

3.2.

Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale

4.796

47.960

4.

Depozite intermediare de combustibil uzat provenind din reactoare de cercetare, independente de reactorul de cercetare

4.1.

Prima autorizare şi reautorizarea pentru:

4.1.1.

Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii

21.579

215.790

4.1.2.

Deţinere

6.210

62.100

4.1.3.

Transfer

6.210

62.100

4.1.4.

Amplasare

21.098

210.980

4.1.5.

Construcţii-montaj

33.566

335.660

4.1.6.

Punere în funcţiune

14.385

143.850

4.1.7.

Funcţionare de probă

9.590

95.900

4.1.8.

Funcţionare şi întreţinere

9.590

95.900

4.1.9.

Reparaţii sau modificări

3.836

38.360

4.1.10.

Conservare

3.836

38.360

4.1.11.

Dezafectare

9.590

95.900

4.1.12.

Aprobarea planului conceptual de dezafectare

4.141

41.410

4.1.13.

Modificarea şi revizia planului conceptual de dezafectare(2)

4.1.14.

Aprobarea planului detaliat de dezafectare

8.280

82.800

4.1.15.

Modificarea şi revizia planului detaliat de dezafectare(2)

4.2.

Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberare de autorizaţii parţiale

1.918

19.180

5.

Examinarea operatorilor (pe operator)*4)

96

960

6.

Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie (pe persoană)*5)

57

570

7.

Aprobarea eliberării de sub cerinţele de autorizare a materialelor rezultate din practici nucleare*2)

8.

Evaluarea documentaţiei tehnice în vederea eliberării certificatului de încheiere a activităţilor din domeniul nuclear*2)

9.

Expertizări tehnice, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus(2),(6)

* Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.

NOTE:

(1) Taxa şi tariful din tabel sunt pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasă. Pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate medie şi pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasă şi medie se aplică o taxă şi un tarif de 300% din valorile din tabel. Instalaţiile de recuperare a tritiului vor fi considerate ca staţii de tratare a deşeurilor de activitate medie.

(2) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(3) Taxa şi tariful se referă la dezafectarea totală a staţiei de tratare. Pentru dezafectarea parţială (dezafectarea unor instalaţii din staţie) se aplică 50% din taxă şi tarif.

(4) Taxa şi tariful pentru examinarea operatorilor se referă numai la operatorii care lucrează în depozitele de combustibil ars independente de reactoare.

(5) Taxa şi tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa şi tariful se majorează cu 100% pentru permisul de nivel 3.

(6) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control al sistemului de management al calităţii la titularul/solicitantul de autorizaţie.

SECŢIUNEA Nr. 6

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind sistemele de management al calităţii

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Prima autorizare şi reautorizarea sistemelor de management al calităţii pentru*):

1.1.

Activitatea de conducere a lucrărilor de realizare, funcţionare şi dezafectare a instalaţiilor nucleare**):

1.1.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

2.398

23.980

1.1.2.

Reactoare de cercetare

959

9.590

1.1.3.

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.1.4.

Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3

479

4.790

1.2.

Activităţile de amplasare pentru instalaţii nucleare:

1.2.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

1.438

14.380

1.2.2.

Reactoare de cercetare

720

7.200

1.2.3

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.2.4.

Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.2.1, 1.2.2 şi 1.2.3

479

4.790

1.2.5.

Structuri, sisteme, echipamente şi produse

479

4.790

1.3.

Activităţile de construcţii-montaj ale instalaţiilor nucleare:

1.3.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

3.836

38.360

1.3.2.

Reactoare de cercetare

1.679

16.790

1.3.3

Ansambluri subcritice

350

3.500

1.3.4.

Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.3.1, 1.3.2 şi 1.3.3

1.679

16.790

1.3.5.

Sisteme, structuri, echipamente şi produse

1.679

16.790

1.4.

Activităţile de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare:

1.4.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

3.836

38.360

1.4.2.

Reactoare de cercetare

1.679

16.790

0

1

2

3

1.4.3.

Ansambluri subcritice

250

2.500

1.4.4.

Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.4.1, 1.4.2 şi 1.4.3

1.199

11.990

1.4.5.

Structuri, sisteme, echipamente şi produse

1.199

11.990

1.5.

Activităţile de funcţionare de probă, funcţionare (exploatare), întreţinere, reparare şi conservare a instalaţiilor nucleare:

1.5.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

3.836

38.360

1.5.2.

Reactoare de cercetare

1.918

19.180

1.5.3.

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.5.4.

Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.5.1, 1.5.2 şi 1.5.3

1.199

11.990

1.5.5.

Ansambluri subcritice

473

4.730

1.5.6.

Structuri, sisteme, echipamente şi produse

1.199

11.990

1.6.

Activităţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare:

1.6.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

2.877

28.770

1.6.2.

Reactoare de cercetare

1.438

14.380

1.6.3

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.6.4.

Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars şi depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.6.1, 1.6.2 şi 1.6.3

1.199

11.990

1.6.5.

Structuri, sisteme, echipamente şi produse

1.199

11.990

1.7.

Activităţile de aprovizionare (inclusiv exportul şi importul) pentru produse, sisteme şi servicii destinate instalaţiilor nucleare

959

9.590

1.8.

Activităţi de cercetare-dezvoltare şi proiectare destinate instalaţiilor nucleare:

1.8.1.

Activităţile de cercetare-dezvoltare şi proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii destinate instalaţiilor nucleare****)

1.199

11.990

1.8.2.

Activităţile de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor software*****)

1.199

11.990

1.9.

Activităţile de fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor şi componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor nucleare:

1.9.1.

Clasele I şi a II-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al calităţii

1.918

19.180

1.9.2.

Clasa a III-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al calităţii

1.438

14.380

1.9.3.

Clasa a IV-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al calităţii

959

9.590

1.9.4.

Cerinţe suplimentare prevăzute în codul ASME şi alte cerinţe speciale

259

2.590

2.

Autorizarea unei entităţi organizatorice responsabile cu evaluarea independentă a sistemului de management al calităţii (în cazul în care aceasta este independentă din punct de vedere juridic faţă de organizaţia pe care o evaluează)

1.437

14.370

3.

Modificarea, completarea şi revizuirea autorizaţiei (care nu implică aprobarea documentelor sistemului de management al calităţii)***)

74

740

0

1

2

3

4.

Activităţi privind aprobarea documentelor sistemului de management al calităţii***):

4.1.

Reactualizarea manualului calităţii

144

1.440

4.2.

Aprobarea iniţială a unei proceduri pentru procese manageriale şi funcţionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a unei proceduri de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a unei proceduri de elaborare a planului calităţii -în afara procesului de autorizare

48

480

4.3.

Reactualizarea unei proceduri pentru procese manageriale şi funcţionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a unei proceduri de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a unei proceduri de elaborare a planului calităţii

25

250

4.4.

Aprobarea iniţială a planului calităţii

50

500

4.5.

Reactualizarea planului calităţii

25

250

4.6.

Procedura de proces special sau altă procedură solicitată de CNCAN - aprobarea iniţială

38

380

4.7.

Reactualizarea unei proceduri de proces special sau altei proceduri solicitate de CNCAN

23

230

5.

Examinarea personalului responsabil pentru sistemul de management al calităţii***)

5.1.

Examinarea personalului responsabil pentru proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii (pe examen şi pe persoană)

259

2.590

5.2.

Examinarea personalului entităţii organizatorice responsabil pentru evaluarea independentă a sistemului de management al calităţii (pe examen şi pe persoană)

144

1.440

5.3.

Examinarea coordonatorilor activităţilor conform reglementărilor specifice sistemelor de management al calităţii (pe examen şi pe persoană)

259

2.590

6.

Autorizarea şi evaluarea activităţilor de pregătire a personalului în domeniul managementului calităţii

6.1.

Atestarea organismului de pregătire în domeniul managementului calităţii în domeniul nuclear

2.709

27.090

6.2.

Evaluarea programelor de pregătire specifică în domeniul sistemelor de management al calităţii

1.303

13.030

7.

Examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus******)

8.

Expertizări tehnice şi consultaţii*******)

*) Taxele şi tarifele includ şi aprobarea manualului calităţii, a procedurilor pentru procese manageriale şi funcţionale, a procedurilor pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a procedurilor de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a procedurii de elaborare a planului calităţii, numai dacă aceste activităţi se efectuează în cadrul procesului de autorizare/reautorizare.

**) Se plătesc numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicată corespunzătoare instalaţiilor nucleare la care se referă autorizarea.

***) Taxele şi tarifele deţinătorului centralei nuclearoelectrice şi ale sucursalelor acesteia sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în secţiunile nr. 1 şi 2, pct. 1.

****) Pentru autorizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii din fabricaţia proprie şi care la rândul lor se supun autorizării, taxa şi tariful se reduc cu 40%.

*****) Pentru autorizarea activităţilor de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor software care se realizează în aceleaşi organizaţii în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii care la rândul lor se supun autorizării, taxa şi tariful se reduc cu 50%.

******) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009, pentru expertizări tehnice, evaluări, audituri şi controale ale activităţilor de amplasare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, funcţionare de probă, funcţionare, întreţinere, reparare şi conservare, dezafectare, aprovizionare, cercetare-dezvoltare şi proiectare şi fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor şi componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor nucleare. Aceste controale sunt precizate la pct. a)-e) de mai jos. Taxa reprezintă 10% din tarif.

a) Audituri, inspecţii, verificări ale CNCAN în vederea confirmării cerinţelor sistemelor de management al calităţii

b) Participarea reprezentanţilor CNCAN la omologări şi calificări de produse destinate instalaţiilor nucleare

c) Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri externe ale beneficiarilor

d) Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri interne

e) Participarea reprezentanţilor CNCAN la punctele de asistare şi/sau staţionare stabilite în planul calităţii

*******) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

NOTE:

1. Taxele şi tarifele prevăzute la pct. 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 şi 1.6.4 se achită pentru fiecare instalaţie nucleară aflată pe acelaşi amplasament şi aparţinând unui singur operator.

2. Tarifele prevăzute la pct. 1-5 se reduc cu 50% în cazul în care certificarea sistemelor de management al calităţii se efectuează de către organismul desemnat pentru certificare.

3. Aprobarea prevăzută la pct. 4.4 şi 4.5 se referă la produsele din clasa IV de aplicare a cerinţelor managementului calităţii. Ele se majorează cu 50% pentru clasa III, cu 100% pentru clasa II şi cu 200% pentru clasa I.

4. Taxele şi tarifele prevăzute la pct. 1.7-1.9 nu se aplică în cazul în care aceste activităţi sunt efectuate de deţinătorul centralei nuclearoelectnce sau sucursalele acesteia, fiind incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectnce prevăzute în secţiunile nr. 1 şi 2, pct. 1. Nu vor fi exceptate de la plata taxelor şi tarifelor organizaţiile care furnizează produse şi servicii pentru centrala nuclearoelectrică.

SECŢIUNEA Nr. 7

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii, altele decât cele prevăzute în secţiunile nr. 1-5 şi 8-17

Nr. crt.

ACTIVITATEA (1), (15)

TAXE
(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Prima autorizare de securitate radiologică pentru desfăşurarea de activităţi şi prelungirea/reautorizarea desfăşurării activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii care necesită autorizarea în fază unică sau pe faze de realizare (2), (14) pentru:

1.1.

Amplasare

72

720

1.2.

Construcţie

287

2.870

1.3.

Utilizare, producere, prelucrare, modificare, manipulare, punere în funcţiune

359

3.590

1.4.

Dezafectare, conservare, depozitare

168

1.680

2.

Prima autorizare de securitate radiologică pentru desfăşurarea de activităţi şi prelungirea/reautorizarea desfăşurării activităţilor nucleare care nu necesită amenajări speciale pentru: deţinerea(3), (4), depozitarea(3), furnizarea(3), închirierea(3), (4), comodatul(3), (4), transferul(4), utilizarea(6), producerea(6), prelucrarea(6), modificarea(6), conservarea(6) şi manipularea(6) instalaţiilor radiologice şi a surselor de radiaţii

96

960

3.

Inregistrarea utilizării surselor de radiaţii şi a instalaţiilor radiologice care nu sunt exceptate de la regimul de autorizare(5)

240

2.400

4.

Autorizarea importului (7), tranzitului (7) şi exportului(8) de instalaţii radiologice şi surse de radiaţii

48

480

5.

Autorizaţia de securitate radiologică!9) pentru instalaţii radiologice, surse de radiaţii nucleare, aparatura dozimetrică şi sisteme de detecţie a radiaţiilor, echipamentul de protecţie la radiaţii, în vederea producerii (fabricării), exportului sau importului

6.

Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare şi extinderea valabilităţii permisului de exercitare (10)

29

290

7.

Eliberarea duplicatelor permiselor de exercitare

24

240

8.

Eliberarea avizului pentru încadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

24

240

9.

Controlul şi auditul în vederea evaluării sistemului de management al calităţii în producerea, recondiţionarea şi manipularea instalaţiilor radiologice, a surselor de radiaţii, a aparaturii dozimetrice şi sistemelor de detecţie a radiaţiilor, a echipamentelor de protecţie la radiaţii (11)

287

2.870

10.

Alte înregistrări, expertizări tehnice, examinări şi controale (11), (12)

11.

Autorizarea întreprinderilor externe

115

1.150

12.

Eliberarea de carnete individuale de supraveghere dozimetrică(13)

6

60

0

1

2

3

13.

Expertizarea tehnică în vederea confirmării declaraţiei prevăzute de Regulamentul Consiliului (EURATOM) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind transportul substanţelor radioactive între statele membre(16)

45

450

NOTE:

(1) a) Taxele şi tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate. Pentru activităţile desfăşurate de societăţi de binefacere, umanitare sau cu rol de protecţie socială, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 50%.

b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei înainte de expirarea acesteia, taxele şi tarifele se majorează cu 50%.

(2) Taxele şi tarifele se aplică în funcţie de instalaţia radiologica sau sursa de radiaţii, după cum urmează:

a) 50% din taxă şi tarif pentru generatoarele de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV;

b) 100% din taxă şi tarif pentru generatoarele de radiaţii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110 kV;

c) 300% din taxă şi tarif pentru acceleratoarele de particule;

d) 50% din taxă şi tarif pentru instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea < 37 GBq;

e) 100% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq;

f) 250% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq;

g) 500% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq; h) 1000% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq;

i) 100% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a III-a de lucrări; j) 300% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a II-a de lucrări şi pentru unităţile de terapie cu surse deschise;

k) 700% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria I de lucrări;

l) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-i) sunt pentru o singură instalaţie. Ele se majorează cu 10% pentru fiecare instalaţie suplimentară;

m) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-l) se majorează cu 50% în cazul permiterii utilizării instalaţiilor în afara incintelor amenajate;

n) 200% din taxă şi tarif pentru faza de punere în funcţiune, fără a se aplica lit. a)-m).

(3) a) Se taxează şi se tarifează separat fiecare tip de instalaţii radiologice şi surse, tip de echipament de radioprotecţie, detectori de radiaţii sau aparatură dozimetrică, după cum urmează: 100% pentru generatori de radiaţii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii, 200% pentru surse închise de radiaţii, surse deschise de radiaţii, instalaţii cu surse închise sau deschise de radiaţii, 100% pentru furnizarea de detectori de radiaţii, aparatură dozimetrică sau echipament de radioprotecţie.

b) Pentru comodat, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 50%.

c) Pentru deţinerea în vederea închirierii, taxele şi tarifele aplicabile se majorează cu 100%.

(4) a) Se aplică 100% din taxă şi tarif dacă activităţile se referă la o singură instalaţie radiologica sau sursă de radiaţii.

b) Pentru fiecare instalaţie radiologica sau sursă de radiaţii suplimentare se adaugă 10% din taxă şi tarif.

c) Nu se aplică pentru detectoarele de radiaţii, aparatura dozimetrică şi echipamentul de radioprotecţie.

d) Se aplică 50% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea < 37 GBq.

e) Se aplică 100% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq.

f) Se aplică 250% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq.

g) Se aplică 500% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq.

h) Se aplică 1000 % din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq.

(5) Se taxează şi se tarifează fiecare tip de instalaţie radiologica sau de sursă de radiaţii:

a) cu 100% din taxă şi tarif, dacă activitatea sursei este de cel mult 37 MBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 40 kV;

b) cu 200% din taxă si tarif, dacă sunt depăşite limitele de tensiune de accelerare prevăzute la lit. a), iar activitatea este mai mare de 37 MBq până la 37 GBq;

c) cu 500%, dacă activitatea depăşeşte 37 GBq până la 37 TBq;

d) la instalaţii cu surse cu activitatea peste 37 TBq tariful se majorează de 10 ori;

e) pentru instalaţiile de radiologie dentară intraorală, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 30%;

f) taxele şi tarifele calculate conform lit. a)-e) sunt pentru o singură instalaţie radiologica şi o singură sursă de radiaţii. Taxa şi tariful se majorează cu 10% pentru fiecare instalaţie radiologica şi pentru fiecare sursă de radiaţii suplimentară.

(6) Se taxează şi se tarifează fiecare clasă de instalaţii radiologice şi fiecare clasă de surse de radiaţii după cum urmează:

a) 100% din taxă şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV;

b) 200% din taxă şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare cuprinsă între 50 kV şi 130 kV, instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii şi surse de radiaţii;

c) 300% din taxă şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 130 kV, precum şi pentru utilizarea instalaţiilor radiologice de radioscopie medicală;

d) pentru fiecare tip de instalaţie radiologica sau sursă de radiaţii se adaugă câte 10% din tarif.

(7) Se taxează şi se tarifează separat dispozitivele generatoare de radiaţii ionizante şi sursele de radiaţii, astfel:

a) 50% din taxă şi tarif pentru componente (tub, cupolă, etc.) sau o activitate totală a surselor de radiaţii per autorizaţie mai mică de 37MBq;

b) 100% din taxă şi tarif pentru un dispozitiv generator de radiaţii X (instalaţie completă) sau o activitate totală a surselor de radiaţie per autorizaţie cuprinsă între 37MBq şi 37GBq;

c) în cazul importului mai multor generatoare de radiaţii X sau al mai multor componente ale acestora, taxa şi tariful calculate conform lit. b), respectiv lit. a) se măresc cu 10% pentru fiecare componentă sau dispozitiv suplimentar;

d) dacă numărul surselor de radiaţie prevăzute la lit. a) per autorizaţie depăşeşte 100 de bucăţi, fiecare 100 de bucăţi suplimentare se taxează cu încă 10% din taxă şi, respectiv, tarif;

e) 200% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37GBq şi 37TBq;

f) 300% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37TBq şi 370TBq;

g) 500% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie depăşeşte 370 TBq.

(8) Pentru activitatea de export se aplică 50% din taxa şi tariful pentru activitatea de import.

(9) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 25 de ore, la tariful în lei de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(10) a) Se taxează şi se tarifează separat fiecare persoană, domeniu şi specialitate.

b) Valorile se reduc cu 50% pentru permisele de nivel I.

c) Valorile se majorează cu 100% pentru permisele de nivel III.

d) Taxa şi tariful se suportă de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea salariatul respectiv.

(11) La aceste taxe şi tarife se va adăuga şi costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de examinare tehnică de asigurare a calităţii (două persoane) la sediul producătorului (în ţară sau în străinătate), în cazul în care această examinare se efectuează de CNCAN.

(12) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(13) Taxa şi tariful se referă la un singur carnet individual de supraveghere dozimetrică.

(14) In cazul practicilor care se autorizează sau reautorizează în faza unică, valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăşurării fiecărei activităţi componente a practicii, reducându-se suma totală cu 20%.

(15) Expertizările, evaluările şi controalele privitoare la activităţile nucleare desfăşurate cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţie de securitate radiologica pentru produs în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, se taxează şi se tarifează suplimentar conform pct. 10 din prezenta secţiune, în funcţie de complexitatea, riscul asociat şi numărul produselor.

(16) a) 100% din taxă şi tarif pentru o activitate totală a surselor de radiaţii per declaraţie mai mică de 37 GBq;

b) 200% din taxă şi tarif pentru o activitate totală a surselor de radiaţii per declaraţie cuprinsă între 37 GBq şi 370 TBq;

c) 300% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per declaraţie depăşeşte 370 TBq;

d) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-c) sunt pentru un singur transport per declaraţie. Acestea se majorează cu 50% dacă declaraţia priveşte mai multe transporturi.

SECŢIUNEA Nr. 8

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extracţiei minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi prelucrării materiilor prime nucleare

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Cercetarea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu

1.1.

Prospecţiunea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuată prin măsurători radiometrice la suprafaţă

395

3.947

1.2.

Prospecţiunea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuată prin lucrări miniere subterane

1.2.1.

Amplasare

699

6.992

1.2.2.

Construcţie

583

5.829

1.2.3.

Deţinere

395

3.947

1.2.4.

Funcţionare

778

7.780

1.2.5.

Conservare

375

3.753

1.2.6.

Dezafectare

817

8.167

1.3.

Explorarea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuată prin lucrări miniere subterane

1.3.1.

Amplasare

1.453

14.533

1.3.2.

Construcţie

1.211

12.114

1.3.3.

Deţinere

395

3.947

1.3.4.

Funcţionare

1.615

16.152

1.3.5.

Conservare

375

3.753

1.3.6.

Dezafectare

1.695

16.951

2.

Extracţia prin lucrări miniere subterane şi/sau de suprafaţă a minereurilor de uraniu şi/sau toriu

2.1.

Amplasare

2.691

26.909

2.2.

Construcţie

2.243

22.426

2.3.

Deţinere

778

7.780

2.4.

Funcţionare

2.991

29.909

2.5.

Conservare

738

7.380

2.6.

Dezafectare

3.140

31.403

3.

Prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu (include fabricarea pulberii sinterizabile de oxid de uraniu)

3.1.

Amplasare

4.306

43.061

3.2.

Construcţie

3.589

35.886

0

1

2

3

3.3.

Deţinere

1.197

11.966

3.4.

Funcţionare

4.785

47.852

3.5.

Conservare

1.136

11.361

3.6.

Dezafectare

5.024

50.236

4.

Fabricarea elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

4.1.

Amplasare

4.306

43.061

4.2.

Construcţie

3.589

35.886

4.3.

Deţinere

1.197

11.966

4.4.

Funcţionare

4.785

47.852

4.5.

Conservare

1.136

11.361

4.6.

Dezafectare

5.024

50.236

5.

Pregătirea şi/sau analizarea prin metode fizico-chimice a probelor geologice de minereuri de uraniu şi/sau toriu în laborator

5.1.

Amplasare

376

3.764

5.2.

Construcţie

314

3.137

5.3.

Deţinere

162

1.620

5.4.

Funcţionare

419

4.186

5.5.

Conservare

154

1.540

5.6.

Dezafectare

439

4.390

6.

Efectuarea de cercetări privind prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu ori a altor minereuri sau produse în compoziţia cărora se găseşte uraniul natural şi/sau toriul natural în staţii-pilot

6.1.

Amplasare

699

6.992

6.2.

Construcţie

583

5.829

6.3.

Deţinere

395

3.947

6.4.

Funcţionare

778

7.780

6.5.

Conservare

375

3.753

6.6.

Dezafectare

817

8.167

7.

Proiectarea:

7.1.

Minelor de cercetare geologică a minereurilor de uraniu şi/sau toriu

538

5.384

7.2.

Minelor şi/sau carierelor pentru exploatarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu

1.077

10.768

7.3.

Instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu

1.077

10.768

7.4.

Instalaţiilor de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

1.077

10.768

7.5.

Dezafectării minelor şi carierelor de cercetare geologică şi de exploatare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu

538

5.384

7.6.

Dezafectării instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu şi/sau de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

1.077

10.768

0

1

2

3

8.

Autorizarea pentru elaborarea de evaluări şi analize de securitate radiologică şi de studii privind riscul radiologie asociat activităţilor de cercetare geologică, extracţie şi preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu, fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

162

1.620

9.

Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8

149

1.494

10.

Inregistrarea persoanelor legal constituite conform art. 27 din Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi prelucrarea minereurilor de uraniu şi toriu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 127/2002, cu modificările ulterioare

54

536

11.

Eliberarea certificatului de încheiere a activităţilor nucleare şi de eliberare de sub regimul de autorizare

107

1.072

12.

Evaluarea analizelor de securitate radiologică şi a studiilor privind riscul radiologie asociat activităţilor de cercetare geologică, extracţie şi preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu, fabricare a combustibilului nuclear pe bază de uraniu natural

107

1.072

13.

Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 2 sau 3 pentru domeniul „Materie primă nucleară"(1)

30

297

14.

Expertizări tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus(2)

NOTE:

(1) a) Se taxează şi se tarifeaza separat fiecare persoană şi specialitate, b) Taxa şi tariful se majorează cu 100% pentru permisele de nivel 3.

(2) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

SECŢIUNEA Nr. 9

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare radioactive

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Aprobarea modelelor de colete(1)

72

720

2.

Aprobarea modelului de material radioactiv sub formă specială

71

710

3.

Aprobarea modelului de material radioactiv cu dispersabilitate redusă

71

710

4.

Validarea aprobării de model de colet(2)

368

3.680

5.

Validarea aprobării de model de material radioactiv cu dispersabilitate redusă

65

650

6.

Aprobarea programului de radioprotecţie pentru nave cu utilizare specială

29

290

7.

Autorizarea sau validarea autorizaţiei navei sau tipului de vagon special destinat transportului materialelor fisile

720

7.200

8.

Autorizarea mijlocului de transport special destinat transportului de materiale radioactive nefisile(3)

48

480

9.

Autorizarea expediţiei materialelor radioactive(4),(5),(6)

197

1.970

10.

Autorizarea transportului de materiale radioactive

96

960

0

1

2

3

11.

Autorizarea manipulării (încărcare şi descărcare) de combustibil nuclear ars în afara amplasamentelor controlate de titularii de autorizaţii pentru instalaţiile nucleare

718

7.180

12.

Examinarea personalului pentru eliberarea permisului de exercitare nivel 2

29

290

13.

Autorizarea cursului de conducător auto, autorizarea cursului de consilier de siguranţă pentru transportul materialelor radioactive

57

570

14.

Modificarea şi completarea autorizaţiei, expertizări tehnice, examinări şi controale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-13(7)

NOTE:

(1) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip A sau cl. Valorile taxei şi tarifului se majorează în funcţie de tipul coletului după cum urmează:

a) de 5 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U);

b) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M);

c) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip AF sau CIF;

d) de 20 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C;

e) de 50 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F;

f) de 100 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M)F;

g) de 200 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip CF.

(2) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip B(U). Valorile taxei şi tarifului din tabel se majorează în funcţie de tipul coletului după cum urmează:

a) de 2 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip A(F) sau CI(F);

b) de 2 ori taxa şi tariful pentru coletul B(M);

c) de 4 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C;

d) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F;

e) de 20 de ori taxa şi tariful pentru coletul B(M)F;

f) de 40 de ori taxa şi tariful pentru coletul CF.

(3) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru mijlocul de transport auto. Pentru celelalte tipuri de mijloace de transport valorile taxei şi tarifului se majorează după cum urmează:

a) de 2 ori taxa şi tariful pentru mijlocul de transport feroviar;

b) de 5 ori taxa şi tariful pentru nava de transport fluvial şi maritim;

c) de 5 ori taxa şi tariful pentru mijlocul de transport aerian.

(4) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(U). In funcţie de tipul de expediţie conform Normelor privind transportul materialelor radioactive, taxa şi tariful se modifică, după caz, prin multiplicare cu următorii coeficienţi:'

a) 5, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(M);

b) 10, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip C;

c) 5, pentru expediţii în colete tip AF sau CIF;

d) 10, pentru expediţii în colete tip B(U)F;

e) 50, pentru expediţii în colete tip B(M)F;

f) 100, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip CF.

(5) Valorile taxei şi tarifului stabilite conform tipului de expediţie menţionat la pct. 9 sunt valabile pentru o expediţie formată dintr-un număr de maximum 5 colete, toate de acelaşi model. Pentru expediţii care cuprind un număr mai mare de 5 colete, taxa şi tariful se modifică prin multiplicare cu următorii coeficienţi:

a) 2, pentru expediţiile formate din 6 până la 50 de colete;

b) 5, pentru expediţiile cuprinzând peste 50 de colete.

Pentru expediţiile conţinând colete de modele diferite, valorile taxei şi tarifului se calculează separat pentru fiecare model de colet.

(6) Taxele şi tarifele aplicate pentru expediţiile de materiale radioactive conform prezentei secţiuni, modificate conform precizărilor de la notele (4) şi (5), sunt valabile pentru expedieri normale. Pentru expedieri de materiale radioactive realizate prin aranjament special taxele şi tarifele se majorează cu 100%.

(7) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

SECŢIUNEA Nr. 10

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Autorizarea activităţilor privind materialele, dispozitivele şi echipamentele*)

1.1.

Autorizare pentru producere

2.691

26.910

1.2.

Autorizare pentru furnizare

538

5.380

1.3.

Autorizaţie pentru închiriere

269

2.690

1.4.

Autorizaţie pentru transfer1).3).4)

269

2.690

1.5.

Autorizaţie pentru deţinere1),3)

269

2.690

1.6.

Autorizaţie de import1).2).3)

269

2.690

1.7.

Autorizaţie de export1).2).3)

162

1.620

2.

Autorizare pentru informaţii nepublicate aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1*)

2.1.

Autorizaţie pentru deţinere

498

4.980

0

1

2

3

2.2.

Autorizaţie pentru transfer

748

7.480

2.3.

Autorizaţie de import2)

250

2.500

2.4.

Autorizaţie de export2)

250

2.500

3.

Evaluarea documentaţiilor privind încadrarea materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 916/2002 privind aprobarea listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive şi emiterea, după caz, a negaţiei privind necesitatea autorizării importului şi/sau exportului*)

54

540

4.

Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1 şi 21),3), *),

16

160

NOTE:

*) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevăzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).

1) In cazul materialelor, în funcţie de cantitate, pentru taxă şi tarif se aplică următorii coeficienţi:

a) 0,10 - pentru cantităţi de până la 0,5 kg inclusiv;

b) 0,25 - pentru cantităţi de ia 0,5 kg la 1 kg;

c) 0,50 - pentru cantităţi de la 1 kg la 10 kg;

d) 1 - pentru cantităţi de la 10 kg la 100 kg;

e) 2 - pentru cantităţi de la 100 kg la 1.000 kg:

f) 3 - pentru cantităţi de la 1.000 kg la 5.000 kg:

g) 5 - pentru cantităţi de la 5.000 kg la 10.000 kg;

h) 10 - pentru cantităţi de la 10.000 kg la 50.000 kg:

i) 20 - pentru cantităţi mai mari de 50.000 kg.

2) Taxele şi tarifele sunt valabile pentru o singură operaţiune de import sau export.

3) Taxele şi tarifele se majorează cu 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.

4) Pentru transferul de materiale nucleare aflate sub control de garanţii în domeniul nuclear se aplică taxa şi tariful prevăzute în secţiunea nr. 11.

SECŢIUNEA Nr. 11

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor de garanţii nucleare

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Expertizarea, evaluarea, controlul, avizarea şi aprobarea sau respingerea documentaţiei pentru „Design Information Questionnaire" (DIQ) pentru:

1.1.

Centrala nuclearoelectrică*)

2.335

23.350

1.2.

Reactoare de cercetare

778

7.780

1.3.

Ansambluri subcritice, reactoare de putere „zero"

778

7.780

1.4.

Fabrica de combustibil nuclear

1.557

15.570

1.5.

Fabrica de conversie

1.557

15.570

1.6.

Depozit de combustibil nuclear proaspăt

778

7.780

1.7.

Depozit de combustibil nuclear ars

1.557

15.570

1.8.

Instalaţii speciale de testare a materialelor nucleare

1.557

15.570

1.9.

Laboratoare de cercetări

1.557

15.570

1.10.

Alte instalaţii ce conţin material nuclear

778

7.780

1.11.

Uzina de apă grea

778

7.780

2.

Amendarea sau modificarea documentului DIQ (expertiză, aviz, aprobare)*)

240

2.400

0

1

2

3

3.

Expertizarea, avizarea şi aprobarea proiectului instalaţiilor nucleare prevăzute la pct. 1 din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor de garanţii internaţionale*)

240

2.400

4.

Expertizarea, avizarea şi aprobarea documentului „Facility Attachment" pentru instalaţiile prevăzute la pct. 1*)

240

2.400

5.

Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de garanţii nucleare*)

24

240

6.

Alte activităţi supuse controlului de garanţii*)

48

480

7.

Scutire de garanţii nucleare*)

48

480

8.

Evaluarea şi aprobarea unui „end-use statement" şi a comunicării acestuia către partenerul extern*)

48

480

9.

Evaluarea şi autorizarea unor transferuri interne speciale între zonele de bilanţ material1). *)

269

2.690

10.

Autorizaţie de import al materialelor nucleare1)

269

2.690

11.

Autorizaţie de export al materialelor nucleare1)

269

2.690

12.

Evaluarea şi autorizarea unor operaţiuni speciale efectuate în interiorul unei zone de bilanţ material (dezasamblare fascicule etc.)*)

538

5.380

13.

Avizarea responsabilului de garanţii nucleare*)

250

2.500

14.

Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 9, 10 şi 111)

27

270

15.

Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 12*)

27

270

NOTE:

*) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevăzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).

1) In funcţie de cantitate, pentru materiale nucleare, la taxă şi tarif se aplică următorii coeficienţi:

a) 0,10 - pentru cantităţi de până la 0,5 kg inclusiv;

b) 0,25 - pentru cantităţi de ia 0,5 kg la 1 kg;

c) 0,50 - pentru cantităţi de la 1 kg la 10 kg;

d) 1 - pentru cantităţi de la 10 kg la 100 kg;

e) 2 - pentru cantităţi de la 100 kg la 1.000 kg:

f) 3 - pentru cantităţi de la 1.000 kg la 5.000 kg:

g) 5 - pentru cantităţi de la 5.000 kg la 10.000 kg;

h) 10 - pentru cantităţi de la 10.000 kg la 50.000 kg:

i) 20 - pentru cantităţi mai mari de 50.000 kg.

SECŢIUNEA Nr. 12

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE

(lei)

0

1

2

3

1.

Desemnarea ca organism notificat a:

1.1.

Laboratorului de încercări

2.398

23.978

1.2.

Laboratorului de etalonare

1.918

19.175

1.3.

Organismului de certificare a produselor

2.398

23.978

1.4.

Organismului de certificare a sistemului calităţii

2.398

23.978

1.5.

Organismului de certificare a personalului

1.438

14.384

1.6.

Organismului dozimetric acreditat

1.199

11.989

2.

Evaluarea modificărilor survenite în structura, organizarea sau în documentele manualului calităţii

96

958

3.

Prelungirea desemnării ca organism notificat a:

3.1.

Laboratorului de încercări

1.918

19.175

3.2.

Laboratorului de etalonare

959

9.593

3.3.

Organismului de certificare a produselor

1.918

19.175

3.4.

Organismului de certificare a sistemului calităţii

1.918

19.175

0

1

2

3

3.5.

Organismului de certificare a personalului

959

9.593

3.6.

Organismului dozimetric acreditat

959

9.593

4.

Extinderea domeniului

319

3.194

NOTĂ:

1) Valorile taxei şi tarifului se dublează dacă organismul desemnat desfăşoară activităţile pentru care este notificat şi în afara ţării.

SECŢIUNEA Nr. 13

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor pentru protecţia fizică a instalaţiilor nucleare

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Autorizarea pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizică la 1):

1.1.

Centrale nucleare*)

9.978

99.780

1.2.

Reactoare de cercetare

4.989

49.890

1.3.

Fabrici de combustibil nuclear*)

2.495

24.950

1.4.

Fabrici de conversie

2.495

24.950

1.5.

Depozite de combustibil proaspăt

2.495

24.950

1.6.

Depozite intermediare de combustibil ars

4.989

49.890

1.7.

Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate

2.495

24.950

1.8.

Staţii de tratare a deşeurilor radioactive

998

9.980

1.9.

Laboratoare de examinare postiradiere

998

9.980

1.10.

Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi)

998

9.980

1.11.

Fabrica de apă grea

1.497

14.970

1.12.

Alte instalaţii nucleare

1.077

10.770

2.

Reevaluarea sistemelor de protecţie fizică pentru2):

2.1.

Centrale nucleare*)

998

9.980

2.2.

Reactoare de cercetare

498

4.980

2.3.

Fabrici de combustibil nuclear*)

250

2.500

2.4.

Fabrici de conversie

250

2.500

2.5.

Depozite de combustibil proaspăt

250

2.500

2.6.

Depozite intermediare de combustibil ars

498

4.980

2.7.

Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate

250

2.500

2.8.

Ansambluri subcritice, reactoare de putere „zero"

99

990

2.9.

Staţii de tratare a deşeurilor radioactive

99

990

2.10.

Laboratoare de examinare postiradiere

99

990

2.11.

Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi)

99

990

2.12.

Fabrica de apă grea

149

1.490

2.13.

Alte instalaţii nucleare

269

2.690

3.

Autorizarea serviciilor de pază şi protecţie a instalaţiilor nucleare

2.495

24.950

4.

Avizarea responsabilului cu protecţia fizică*)

250

2.500

5.

Evaluarea şi aprobarea planurilor de protecţie fizică*) pentru transportul materialelor protejate*)

269

2.690

6.

Evaluarea şi aprobarea modificării planului de protecţie fizică pentru transportul de materiale nucleare si radioactive*)

162

1.620

7.

Autorizarea altor servicii destinate protecţiei fizice a instalaţiilor nucleare

1.077

10.770

8.

Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de protecţie fizică*)

27

270

0

1

2

3

9.

Evaluarea pregătirii tehnice a personalului care asigură paza şi protecţia fizică la instalaţiile nucleare

1.077

10.770

10.

Aprobarea opririlor pentru transporturi de materiale nucleare şi radioactive**) cu durata mai mare de 12 ore

269

2.690

11.

Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1, 3 şi 7

162

1.620

NOTE:

*) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).

**) Pentru materialele protejate clasificate conform anexei nr. 2 la Normele de protecţie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 382/2001.

1) Se plătesc numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicată pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizică.

2) Evaluarea iniţială a sistemului de protecţie fizică este inclusă în taxa şi tariful de autorizare a obiectivelor sau a instalaţiilor nucleare respective.

SECŢIUNEA Nr. 14

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populaţie

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Evaluarea studiilor privind riscul radiologie asociat activităţilor profesionale care implică prezenţa surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear şi care pot conduce la creşterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau persoanelor din populaţie(1)

2.

Autorizarea activităţilor profesionale care implică prezenţa surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear şi care pot conduce la creşterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau persoanelor din populaţie, după cum urmează:

2.1.

Activităţi profesionale în care lucrătorii şi/sau populaţia sunt expuşi la radon, thoron şi descendenţii acestora, la radiaţii gama sau alte radiaţii nucleare datorate mediului natural, în locuri de muncă cum ar fi băi termale, pivniţe, mine, locuri de muncă în subteran sau locuri de muncă deasupra solului în anumite zone identificate(2)

2.1.1.

Inregistrare

48

475

2.1.2.

Autorizare

95

950

2.2.

Activităţi profesionale în care sunt incluse extragerea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea de materiale care în mod obişnuit nu sunt considerate radioactive, dar care conţin radionuclizi naturali ce pot duce la creşterea semnificativă a expunerii populaţiei sau a lucrătorilort(2)

2.2.1.

Inregistrare

88

880

2.2.2.

Autorizare

221

2.205

2.3.

Activităţi profesionale care conduc la producerea de reziduuri care în mod obişnuit nu sunt considerate radioactive, dar care conţin radionuclizi naturali care provoacă creşterea semnificativă a expunerii populaţiei sau a lucrătorilor(2)

2.3.1.

Inregistrare

88

880

2.3.2.

Eliberarea de sub regimul de control al reziduurilor care conţin radionuclizi naturali

2.3.2.1.

Evaluarea documentaţiei de eliberare de sub regimul de control (1)

2.3.2.2.

Aprobarea eliberării de sub regimul de control

88

880

2.3.3.

Evacuarea în mediu a reziduurilor care conţin radionuclizi naturali

2.3.3.1.

Evaluarea limitelor derivate de emisie şi a programelor de monitorizare a emisiilor (1)

2.3.3.2.

Aprobarea limitelor de emisie şi a programelor de monitorizare a emisiilor

88

880

0

1

2

3

2.4.

Importul(3) de materiale, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conţin radionuclizi naturali care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a altor persoane din populaţie

95

950

2.5.

Exploatarea avioanelor

439

4.388

2.6.

Modificarea înregistrărilor şi autorizaţiilor prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5

44

440

3.

Expertizări tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus(1). (4). (5)

NOTE:

(1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, la tariful de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(2) In cazul activităţilor care includ activităţi profesionale menţionate atât la pct. 2.1, cât şi la pct. 2.2 sau 2.3, valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăşurării fiecărei activităţi componente a practicii.

(3) Valorile taxei şi tarifului se majorează în funcţie de cantitate cu următorii coeficienţi:

a) 50% din taxă şi tarif pentru o cantitate mai mică de 1 tonă;

b) 100% din taxă şi tarif pentru o cantitate cuprinsă între 1 tonă şi 10 tone;

c) 200% din taxă şi tarif pentru o cantitate mai mare de 10 tone.

(4) La taxe şi tarife se va adăuga şi costul deplasării echipei care va efectua expertizarea (transport, cazare, diurnă în limitele baremului legal).

(5) In cazul în care solicitarea este făcută de către o autoritate publică sau în urma autosesizării CNCAN, nu se percep taxe şi tarife.

SECŢIUNEA Nr. 15

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de radiaţii, executate de către CNCAN

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE

(lei)

TARIFE

(lei)

0

1

2

3

1.

Determinarea globală a contaminării suprafeţelor cu radionuclizi alfa şi beta emiţători în laborator sau in situ folosind contaminometre (pe suprafeţe plane şi pentru căutări de obiecte radioactive)(*),(1)

5

46

2.

Determinarea concentraţiei globale a radionuclizilor beta emiţători în aer, apă, sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, vegetaţie spontană şi cultivată, orice materie organică(*), (2)

5

46

3.

Determinarea gama spectrometrică cu detector HPGe în laborator, pe probe de aer, apă, sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, vegetaţie spontană şi cultivată, sedimente acvatice, orice materie organică(*), (2)

71

707

4.

Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector HPGe(*), (2)

71

707

5.

Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector Nal(*), (2)

47

468

6.

Determinări dozimetrice in situ(*), (2)

2

23

7.

Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de aerosoli, vegetaţie spontană şi cultivată(*), (2)

47

468

8.

Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de apă(*), (2)

39

388

9.

Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a C-14 din probe de aer(*), (2)

47

468

10.

Determinarea concentraţiei de radon în aer(*), (2)

39

388

11.

Alte măsurări care nu sunt menţionate mai sus(*), (3)

NOTE:

(*) La taxe şi tarife se va adăuga şi costul deplasării echipei care efectuează măsurările (transport, cazare, diurnă în limitele baremului legal).

(1) Taxe şi tarife pentru 1 m2 de suprafaţă scanată. Pentru suprafeţe mai mici de 1 m2, taxele şi tarifele rămân aceleaşi, iar pentru suprafeţe mai mari, taxele şi tarifele cresc proporţional cu suprafaţa scanată.

(2) Taxe şi tarife pentru o determinare.

(3) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

SECŢIUNEA Nr. 16

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controlului pentru activităţile de realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

Autorizarea realizării produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare(1)

NOTĂ:

(1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

SECŢIUNEA Nr. 17

TAXE ŞI TARIFE

aplicabile la autorizarea executării construcţiilor în domeniul nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

1.

Evaluarea în vederea autorizării lucrărilor de construcţii (construire sau desfiinţare) cu specific nuclear(1)

2.

Evaluarea procedurilor specifice modificărilor care nu necesită autorizaţia de construire/desfiinţare(1)

3.

Aprobarea modificărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare(1)

4.

Evaluarea în vederea eliberării avizului pentru construcţii în interiorul zonei de excludere sau adiacente acesteia(1)

5.

Evaluarea calităţii în construcţiile din cadrul instalaţiilor nucleare(1)

5.1.

Calitatea produselor folosite

5.2.

Verificarea proiectelor în construcţii

5.3.

Verificarea execuţiei lucrărilor în construcţii

5.4.

Expertizarea proiectelor şi a construcţiilor

5.5.

Evaluarea recepţiei construcţiilor

6.

Atestarea specialiştilor în domeniul construcţiilor cu specific nuclear

6.1.

Atestarea specialiştilor verificatori de proiecte în construcţii(2)

513

5.130

6.2.

Atestarea experţilor tehnici în verificarea construcţiilor (2)

513

5.130

NOTE:

(1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(2) Se tarifează pentru fiecare persoană examinată în vederea atestării.

ANEXA Nr. 2

TARIFE DE EVALUARE

în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar

1. Tariful de autorizare este în cuantum de două salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.

2. Tariful de acreditare este în cuantum de 3 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.

3. Tariful de evaluare externă periodică, inclusiv pentru organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, este în cuantum de 1,5 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.

ANEXA Nr. 3

LISTA DE TARIFE

pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009

1. Lista de tarife LT-2009 stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, tarife pentru lucrările efectuate de personalul Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor.

2. Tarifele sunt cuprinse în tabelele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta anexă, şi se referă la următoarele activităţi specifice:

a) lucrări efectuate de BRML în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare prin aprobări de model, verificări metrologice, verificări iniţiale CEE şi avize metrologice (tabelul nr. 1);

b) activităţi desfăşurate de BRML pentru autorizarea/ avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru exercitarea activităţilor de verificare metrologică, reparare, montare şi modificare a mijloacelor de măsurare (tabelul nr. 2);

c) activităţi conexe celor din tabelele nr. 1 şi 2 (tabelul nr. 3).

3. Lucrările privind activităţile menţionate în tabelele nr. 1-3 se efectuează numai pe bază de solicitare scrisă şi cu planificare.

4. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt scutite de TVA, conform art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie tarifele care se referă la verificări metrologice şi asistenţă tehnică.

5. La tarifele pentru aprobări de model sau completări, precizate în coloanele 3 şi 4 din tabelul nr. 1, se adaugă o parte variabilă încasată pe bază de deviz, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de laboratoarele de încercări sau a lucrărilor de evaluare pentru recunoaşterea încercărilor.

6. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea individuală a mijloacelor de măsurare. In cazul în care verificarea metrologică sau verificarea iniţială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalaţii/standuri de verificare, tariful de verificare se poate diminua faţă de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părţi în cadrul unui contract încheiat în acest sens.

7. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 nu includ cheltuielile ocazionate de transportul etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi personalului verificator, în cazul în care verificările metrologice sau verificările iniţiale CEE se efectuează la sediul solicitantului. Contravaloarea acestora se adaugă la tarifele respective. Pentru autolaboratoare şi mijloace de transport speciale, contravaloarea cheltuielilor de transport se determină astfel:

- pentru autolaboratoare: 30% din preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs;

- pentru mijloace de transport speciale (automacara destinată verificării podurilor - basculă, şalupă fluvială): preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs.

8. Tarifele stabilite prin prezenta listă nu includ contravaloarea materialelor de referinţă (MRC)ş\ a materialelor consumabile (de exemplu: apa pentru instalaţiile de debit, amestecurile de gaze pentru analizoarele de gaze, energia consumată în instalaţiile de verificare de mare putere, consumul tehnologic de carburant etc). Costurile acestora se adaugă la tarifele stabilite pentru operaţiunile de verificare respective.

9. In cazul în care beneficiarul solicită executarea verificării metrologice sau a verificării iniţiale CEE în regim de urgenţă (o perioadă mai mică de 5 zile, care necesită modificarea celorlalte programări sau efectuarea de ore suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50% faţă de tariful de verificare stabilit prin prezenta listă.

10. Laboratoarele de metrologie din structura sau din subordinea BRML sunt obligate să efectueze operaţiunile de verificare metrologică sau verificare iniţială CEE, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziţie a mijloacelor de măsurare, dacă beneficiarii respectă termenele stabilite prin programarea la verificare metrologică.

11. Beneficiarii trebuie să ridice de la sediul laboratorului de metrologie mijloacele de măsurare verificate, în termen de 15 zile de la data stabilită pentru ridicarea acestora. După expirarea acestei perioade, beneficiarii vor plăti, pentru fiecare zi de depăşire, o penalizare de 0,1% din valoarea tarifului de verificare a mijlocului de măsurare neridicat.

12. Tarifele pentru reevaluarea activităţilor desfăşurate de deţinătorii de autorizaţii/avize se obţin prin însumarea a 50% din tariful perceput la autorizare/avizare şi 50% din tariful perceput pentru fiecare extindere acordată.

13. Tarifele pentru autorizare/avizare şi pentru extinderea autorizării/avizării cuprinse în tabelul nr. 2 nu includ cheltuielile de transport şi cazare ale echipei de evaluare, contravaloarea acestora adăugându-se la tarifele stabilite pentru activităţile de autorizare/avizare respective.

14. In cazul în care operatorii economici solicită laboratoarelor de metrologie din structura sau din subordinea BRML verificarea unor mijloace de măsurare în scopul scoaterii lor din funcţiune (pentru aplicarea prevederilor art. 21 şi 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările ulterioare), tariful perceput pentru operaţiunea executată va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare a mijloacelor de măsurare respective.

15. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt exprimate în euro, cu excepţia celor calculate pe bază de deviz, care sunt exprimate în lei. Incasarea contravalorii tarifelor se face în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro/leu comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna precedentă celei în care se face facturarea.

Tabelul nr.

Tarife în euro pentru lucrări efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare1)

MIJLOC DE MĂSURARE

Tarife în euro pentru:

aprobare de model2)

verificare metrologică

aviz metrologic

COD

DENUMIRE

Poziţia din LO

AM/AM-

CEE/AMI

Completare AM/AM-

CEE/AMI

0

1

2

3

4

5

6

1

SPAŢIU ŞI TIMP

1.01

UNGHI PLAN (rad)

1.01.13

Teodolit

L1-1

533

507

1.01.13.1

- cu valoarea diviziunii mai mică sau egală cu 1"

95.33

1 01 132

cu valoarea divizurvi mai mare de 1"

67.31

1 01.14

Aparat geodezic cu funcţii multiple

L1-2

145,90

1.01.15

Aparat de nivelment geometric

L1-4

533

507

101.15.01

- cu laser

62,71

1.01.15.02

- cu luneta

1.01.15.02.1

- cu cerc gradai

74,39

1.01.15 02.2

- fara cerc gradat

5S 27

1.01.24

Aparat pentru reglarea şi verificarea geometriei Sistemului de direcţie auto/unghi

L6-1

533

507

18.99

1.03

LUNGIME (m)

1.03.06

Riglă gradată

1.03,06.1

- pentru măsurarea lungimii ţesăturilor

L7-1

507

2,02

1.03.06.2

- pentru măsurarea nivelului în rezervoare

L7-2

507

- la lungimea totală

13 08

- pentru fiecare reper suplimentar

l,65

1.03.11

Ruleta şi panglică de măsurare

L7-3

507

1.03.11.1

- cu lungimea până la 2 m inclusiv

1,65

1.03.11.2

- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, fără lest

3,33

- pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m

0,93

1.03.11.3

- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, cu test

4,26

- pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m

0,93

1 03.14

Aparat pentru măsurat elementele căii ferate sau de metrou

L10-1

533

507

1.03.14.1

- şablon

19,55

1.03.14.2

- aparat pentru măsurat ecartamentul şi suprainăltarea

29,15

1.03.24

Esctensometru (electric, electronic)

L12-1

533

507

1.03.24.1

- cu un traductor şi un interval de măsurare, cl. A1 B1

5S.81

- pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar

22,68

1.03.24.2

- cu un traductor şi un interval de măsurare, cl B2, C

38,72

- pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar

18.09

1 03 24 3

cu un traductor şi un inierval de măsurare, cl D E

30.42

- pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar

1 S 59

1 03 36

Telemetru (cu intervalul de măsurare mai mic sau egal cu 10 m)

L1-3

77,28

- pentru fiecare interval suplimentar

7,74

1 03 38

Aparat pentru măsurarea lungimii firelor, ţesăturilor, cablurilor şi altora asemenea

L14-1

507

31,73

*) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.

1 03.42

Aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor

1 03.42.1

- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor in rezervoare de stocare fixe. cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 m

L15-1

533

507

41.88

33.37

- pentru fiecare metru suplimentar

13 03

1.03.42 2

- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor în canale deschisa, cu interval de măsurare mai mic Sau egal cu 1 m

L16-2

533

507

41,86

33,37

- pentru fiecare metru suplimentar

13.03

1.03.43

Traductur de nivel, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 m

L37-9

633

507

41,86

- pentru fiecare metru suplimentar

13,08

1.03.45

Aparat pentru măsurat multidimensional

L14-3

507

Deviz

1.05

ARIE (m2)

1.05.02

Planimetru

L16-1

23,62

- pentru fiecare scară suplimentară

3.14

- pentru determinarea constantei

8.11

1.05.03

Aparat pentru măsurarea ariei In pielărie

L14-2

507

54.97

1.06

VOLUM (m3,I,L)

1.06.15

Butirometru

L19-1

533

507

2,58

1 06 17

Măsuri de volum pentru lichide

1.08.17.1

Măsură de volum din sticlă utilizată în vânzări directe de lichide

L21-1

507

1,12

1.06.172

Măsură de volum din metal utilizată în vânzări directe de lichide, cu volumul nominal de:

L21-2

507

- până la 1 dm3, inclusiv

0,75

- peste 1 dm3 până la 10 dm3, inclusiv

1.31

- peste 10 dm3 până la 50 dm3, inclusiv

2.02

- peste 50 dm până la 500 dm3, inclusiv

2.77

- peste 500 dms

3.33

1.06 18

Măsură de volum pentru cereale

L22-1

301

507

3.83

1 06.19

Măsură de volum pentru lapte

L23 1

301

507

1.83

1 OG 21

Butoi (altul decât cei pentru bere) şi budană

L24-1

1.06.21.1

- cu volumul nominal până la 5 m3, inclusiv

9.42

1.06.21.2

- cu volumul nominal peste 5 m3, pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 5 m3 suplimentari

4,41

1.06.22

Cisternă auto

L25-1

533

507

1.06.22.1

- pentru fiecare compartiment, cu volumul nominal până la 10 m3

20.48

1 06.22.2

- pentru fiecare compartiment cu volumul nominal peste 10 m3. pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 10 m3 suplimentari

6.84

1.06.23

Cistemă de cale ferată

L26-2

633

507

1 0623.1

- cu volumul nominal până la 40 m3, inclusiv

27.84

1.06.23 2

- cu volumul nominal peste 40 m3, pentru fiecare multiplu sau tracţiune de 10 m3 suplimentari

8,86

1 06 24

Rezervor de stocare pentru lichide

L28-1

33,37

1 06.24.1

- cu volumul nominal până la 15 nr. inclusiv

47.95

1 06.21.2

- cu volumul nominal Intre 15 m3.. .40 m3 pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 5 m3 suplimentari

7.02

1.06.24 3

- cu volum nominal peste 40 m3