Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 686 din 24 iunie 2008

privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 30 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 311 şi 312 din titlul VII - „Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

ANEXA

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

CAPITOLUL I

Sfera de aplicare a taxei pe poluare pentru autovehicule

Art. 1. - (1) Taxa pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţă, se aplică autovehiculelor din categoriile M1-M3 şi N1-N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 „Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2G, N3 sau N3G.

(2) Taxa nu se aplică pentru:

a)  autovehiculele pentru care în rubrica 1 „Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e sau L7e (autovehicule cu 2 sau 3 roţi ori asimilate) sau T1, T2, T3, T4 ori T5 (tractoare agricole sau forestiere);

b)  autovehiculele pentru care în rubrica 1 „Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este înscris textul „Maşini autopropulsate pentru lucrări".

CAPITOLUL II

Exceptarea de la plata taxei

Art. 2. - (1) Excepţiile de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţă, se acordă pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

(2)  Pentru excepţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) din ordonanţă, la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este menţionat tipul dispozitivului cu care este echipat autoturismul. Regia Autonomă „Registrul Auto Român" înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după verificarea modului de fixare şi funcţionare a acestuia.

(3)  Pentru excepţiile prevăzute la art. 3 alin. 2) lit. d) din ordonanţă, menţiunile speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:

a)  la rubrica 1 „Categoria" este înscris textul „Autovehicul special", iar la rubrica 2 „Caroseria" este înscris textul „SC ambulanţă";

b)  la rubrica 1 „Categoria" este înscris textul „Autovehicul special", la rubrica 2 „Caroseria" este înscris textul „SG alte activităţi", iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul „Echipament servicii de medicină";

c)  la rubrica 1 „Categoria" este înscris textul „Autovehicul special", la rubrica 2 „Caroseria" este înscris textul „SG alte activităţi", iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul „Echipament ajutor de urgenţă";

d)  la rubrica 1 „Categoria" este înscris textul „Autovehicul special", la rubrica 2 „Caroseria" este înscris textul „SG alte activităţi", iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul „Echipament descarcerare".

(4) In cazul autovehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) din ordonanţă, exceptarea de la plata taxei se acordă dacă în cartea de identitate a vehiculului în care la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul „Caroserie (şasiu) din anul ... înlocuit (ă) cu o (un) caroserie (şasiu) din anul...".

(5)  Menţiunile prevăzute la alin. (3) se înscriu în cartea de identitate a vehiculului de Regia Autonomă „Registrul Auto Român".

CAPITOLUL III

Autoritatea competentă pentru calculul taxei

Art. 3. - (1) Taxa se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

(2) In vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează înmatricularea, denumite în continuare contribuabili, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului; şi

b) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (4), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20).

(3)  Procedura de stabilire a taxei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).

(5) Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

(6) In ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 50.17 „Disponibil al fondului pentru mediu", deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Sectorului 6, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (4).

(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

(8)  Concomitent cu efectuarea operaţiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu un fişier conţinând toate operaţiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule".

CAPITOLUL IV

Calculul taxei

Art. 4. - (1) Norma de poluare Euro utilizată la calculul taxei este cea codificată în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Numărul de omologare", prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

Norma de poluare Euro

Codificare

Non Euro

E0 sau R0

Euro 1

E1

Euro 2

E2

Euro 3

E3

Euro 4

E4

Euro 5

E5

Euro 6

E6

Euro I

R1

Euro II

R2

Euro III

R3

Euro IV

R4

EuroV

R5 sau RE

(2) Valoarea combinată a emisiei de CO2, exprimată în g/km, utilizată la calculul taxei este cea înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului", pentru categoria „Autoturism M1" sau „Autoturism M1G" încadrat în norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanţă.

(3) In cazul autovehiculelor electrice, codificarea prevăzută la alin. (1) este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 10 „Sursa de energie" textul „hibrid".

(4)  Elementele pe baza cărora au fost stabilite cotele de reducere a taxei aferente unui autovehicul considerat „standard", prevăzute în anexa nr. 4 la ordonanţă, sunt:

a)  vechimea, calculată ca diferenţă între data la care se efectuează calculul şi data primei înmatriculări;

b) rulajul mediu anual:

- M1 - 15.000 km;

- N1- 30.000 km;

- M2 si N2 - 60.000 km;

- M3 şi N3-100.000 km;

c) starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse la omologare şi la inspecţia tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune şi deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiţeria este curată şi fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună;

d) dotare: aer condiţionat, ABS şi airbag.

(5)  In cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul taxei este cea înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin.

(6)   Reducerea taxei cu 25% în cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzut cu filtru de particule se aplică pentru autovehiculele în a căror carte de identitate a vehiculului la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul „Filtru de particule". Regia Autonomă „Registrul Auto Român" înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este prevăzut în documentaţia de omologare a autovehiculului şi, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în urma verificării existenţei şi stării tehnice a acestuia.

CAPITOLUL V

Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat

Art. 5. - (1) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţă, poate fi ajustată atunci când persoana care solicită înmatricularea unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. b).

(2) In cazul prevăzut la alin. (1), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanţă, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 95% se aplică cota de reducere de 95%.

(3)  Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afişat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculată în funcţie de data primei înmatriculări.

(4)  Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi se depune la organul fiscal competent.

(5)  Declararea nereală a rulajului autovehiculului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor art. 292 din Codul penal.

(6) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţă, poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanţă.

(7) In cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat „standard" se calculează după formula:

D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),

unde:

D - deprecierea totală;

d1 - deprecierea stabilită în funcţie de vechime;

d2 - deprecierea stabilită în funcţie de starea generală;

d3 - deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare.

(8)  Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. In această situaţie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.

(9) Deprecierea stabilită în funcţie de vechime (d1)se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 4 alin. (5), şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Anul fabricaţiei", după cum urmează:

Diferenţă vechime (ani)

Coeficient d1

> 1 -2

1,03

>2 -3

1,05

>3 -4

1,06

>4

1,10

(10) In cazul în care persoana care solicită înmatricularea nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (5) din ordonanţă, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.

(11) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul omologării şi inspecţiei tehnice periodice, şi anume aspectul exterior şi interior al vehiculului, ţinându-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiţeriei şi a componentelor de bord.

(12) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Aspect/Stare generală

Coeficient d2

Standard

Inferioară

Aspect exterior

1,0

1,10

Aspect interior

1,0

1,10

(13) Deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opţionale în raport cu cerinţele standard impuse prin legislaţia privind omologarea şi inspecţia tehnică a autovehiculelor, se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotare

Coeficient d3

Fără aer condiţionat

1,10

Fără ABS

1,15

Fără airbag

1,10

(14)  Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulţeşte cu cota de reducere a taxei din anexa nr. 4 la ordonanţă, stabilită iniţial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul taxei. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 95% se aplică cota de reducere de 95%.

(15)  Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăşi costul operaţiunilor de expertiză, se stabileşte prin decizie a Consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Registrul Auto Român" şi se publică pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.

(16)  Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele avute în vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare şi cota de reducere care decurge din acestea.

(17)   Contribuabilul care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atât pentru cazul prevăzut la alin. (1), cât şi pentru cazul prevăzut la alin.(6). In această situaţie, la calculul taxei se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulţirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanţă şi reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 95% se aplică cota de reducere de 95%.

(18) Atunci când contribuabilul a plătit taxa, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţă, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).

(19) In baza cererii şi a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român", autoritatea fiscală competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării.

(20)   In situaţia în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. In acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului Experţilor Tehnici, care în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului va înscrie şi cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.

(21)  Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea taxei.

CAPITOLUL VI

Restituirea sumelor reprezentând diferenţe de taxe plătite

SECŢIUNEA 1

Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pe poluare pentru autovehicule

Art. 6. - (1) Atunci când taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât taxa pe poluare rezultată din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării autovehiculului în România, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

(2)  Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.

(4)  La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

(5) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

(6) Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)   După primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifică datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil, precum şi operaţiunea de plată a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul de stat, solicitând în scris unităţii Trezoreriei Statului confirmarea plăţii.

(8)  In situaţia în care, urmare verificărilor, se confirmă virarea sumei în cauză la bugetul de stat, iar organul fiscal competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale contribuabilului, suma solicitată se restituie numai după efectuarea compensării acestor obligaţii fiscale restante, în conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. In acest scop se întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale - M.F.P - A.N.A.F., cod 14.13.41.99, în conformitate cu prevederile legale.

(9) In cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa celei mai mici sume, iar pentru diferenţă întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. -A.N.A.F., cod 14.13.41.99/a.

(10)  Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. -A.N.A.F, cod 14.13.41.99/a, se întocmeşte şi în cazul restituirii integrale a diferenţei dintre cele două taxe, atunci când nu se constată în sarcina contribuabilului obligaţii fiscale restante.

(11)   Cele 3 exemplare ale notei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare/restituire.

(12)  Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent, de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

(13) Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat, prin  cererea de  restituire,  contul  bancar în  care doresc restituirea, aceasta poate fi efectuată, în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

(14)  După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile, în vederea înregistrării în evidenţa analitică pe plătitori a contribuabililor.

(15)  După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile.

(16)  Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de la bugetul de stat.

(17)  Pentru cererile de restituire depuse la organele fiscale înainte de data intrării în vigoare a prevederilor ordonanţei, termenul legal de soluţionare începe să curgă de la data de 1 iulie 2008, cu condiţia ca cererea să fie însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (4).

SECŢIUNEA a 2-a

Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite

Art. 7. - (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este scos ulterior din parcul auto naţional se restituie, la cererea contribuabililor, valoarea reziduală a taxei.

(2)   Prevederile alin. (1) se aplică pentru taxele plătite începând cu data de 1 iulie 2008.

(3) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

(4)  Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.

(5)  La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, următoarele documente:

a)  documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional, respectiv copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului;

b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului, eliberată de organele de poliţie competente;

c)  documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz;

d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz.

(6)  Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(7)   Suma reprezentând valoarea reziduală a taxei se compensează/se restituie de unităţile Trezoreriei Statului, din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule".

(8)  In cazul în care suma prevăzută la alin. (7) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe   poluare   pentru   autovehicule",   codificat   cu   codul   de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 „Disponibil al fondului pentru mediu", în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

(9) Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei este cea prevăzută la art. 6 alin. (6)-(14), care se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 3-a

Restituirea sumelor reprezentând diferenţele de taxă pe poluare rezultate în urma contestării taxei

Art. 8. - (1) In cazul contestării taxei plătite, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării autovehiculului în România.

(2)   Prevederile alin. (1) se aplică pentru taxele plătite începând cu data de 1 iulie 2008.

(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.

(4)  La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, următoarele documente:

a) dovada plăţii taxei pe poluare;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

(5)  Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul prevăzut de lege, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(6)     Suma reprezentând diferenţa de taxă se compensează/se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule".

(7)  In cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 „Disponibil al fondului pentru mediu", în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

(8) Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţă de taxă este cea prevăzută la art. 6 alin. (6)-(14), care se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 9. - (1) In măsura în care aplicarea prevederilor privind taxa va impune precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile sau al ministrului economiei şi finanţelor ori al ministrului transporturilor sau prin ordin comun al acestora, după caz.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

GRILĂ

privind cotele de reducere suplimentară în funcţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

Categoria de autovehicul

Diferenţa dintre rulajul mediu anual real

si rulajul mediu anual standard

(km)

Cota de reducere suplimentară (%)

M1

<5000

0

5001 - 10.000

1,0

10.001 - 15.000

1,5

15.001 -20.000

2,0

20.001 -25.000

2,5

25.001 -30.000

3,0

> 30.001

3,5

N1

< 10.000

0

10.001 -20.000

1,0

20.001 -30.000

1,5

30.001 -40.000

2,0

40.001 -50.000

2,5

> 50.001

3,0

M2 şi N2

< 15.000

0

15.001 -30.000

1,0

30.001 -45.000

1,5

45.001 -60.000

2,0

60.001 -75.000

2,5

> 75.001

3,0

M3 şi N3

< 25.000

0

25.001 -50.000

1,0

50.001 - 100.000

1,5

100.001 - 150.000

2,0

150.001 -200.000

2,5

> 200.001

3,0

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

Subsemnatul(a)...............................................................................................................................reprezentant al Societăţii Comerciale   ..............................................................................,   cu  domiciliul/sediul  în judeţul   ........................................, municipiul/oraşul/comuna   ........................................................,   satul   ........................,   sectorul   ................,   codul   poştal ............................, str...............................................nr............., bl..............., sc..............., et..........., ap............., telefon/fax ............, e-mail ..............., posesor al (BI/CI)........seria............ nr..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca........................, tipul/varianta...................., Numărul de  identificare  ........................,  culoarea  ................,  are  un  rulaj  mediu  anual  la data înmatriculării în  România de ................................. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Dau prezenta declaraţie în vederea calculului taxei pe poluare pentru autovehicule.

Data

.....................................................

Semnătura

.....................................................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CERERE   DE   RESTITUIRE

Către(organul fiscal competent)..............................................................................................................................

                                              (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)

Subsemnatul/Subscrisa......................................................................................................................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ............................, str................. nr......, bl........, sc........, ap......, judeţul/sectorul ............................, având C.N.P./C.U.I....................................., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând1):

( ) diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare pentru autovehicule;

( ) valoarea reziduală a taxei pe poluare, autovehiculul pentru care s-a plătit taxa fiind scos între timp din parcul auto naţional;

( ) diferenţe calculate în urma contestării taxei pe poluare achitate anterior.

Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/ taxă pe poluare, prin Chitanţa/O.P.T. nr............./............, în cuantum de................lei, a fost achitată pentru înmatricularea autoturismului/autovehiculului marca................, tipul/varianta..................., fabricat în anul......., având Numărul de înmatriculare....................., Numărul de identificare............................., Seria cărţii de identitate........................2)

Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu menţiunea că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate, de către organul fiscal competent, eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze3):

( )în Contul bancar nr..................................., deschis la......................................................................................................;

( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

....................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

....................................

L.S.

....................................

Data

....................................

1) Se bifează situaţia în cauză.

2)  Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a taxei.

3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 686/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 686 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu