E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 635 din 29 aprilie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 25 alin. (2) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Fondurile necesare organizarii si functionarii in anul 2004 a Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu suma de 17 miliarde lei.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Sorin Encutescu
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor

    Art. 1
    (1) Oficiul National pentru Cultul Eroilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Oficiul National pentru Cultul Eroilor, denumit in continuare Oficiu, are sediul in municipiul Bucuresti.
    (3) In timp de razboi Oficiul trece in subordinea Ministerului Apararii Nationale. Statul de organizare la razboi al Oficiului se aproba de seful Statului Major General.
    Art. 2
    Oficiul are ca scop elaborarea si asigurarea aplicarii strategiei si politicilor in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi.
    Art. 3
    In indeplinirea scopului sau, Oficiul isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii:
    a) cinstirea eroilor patriei;
    b) respectarea demnitatii umane;
    c) nediscriminarea;
    d) toleranta;
    e) pacea, reconcilierea si intelegerea intre popoare;
    f) respectarea conventiilor internationale si a normelor dreptului international umanitar.
    Art. 4
    Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, Oficiul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele functii:
    a) de reglementare, avand ca scop elaborarea cadrului normativ institutional, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice, in vederea realizarii obiectivelor nationale in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    b) de consiliere, sprijin si control al autoritatilor publice centrale si locale, al persoanelor fizice si juridice in aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul sau de activitate;
    c) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea Guvernului Romaniei pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul activitatii sale specifice;
    d) de educatie civica, avand ca scop cultivarea in randul cetatenilor a memoriei inaintasilor si a valorilor societatii democratice;
    e) de administrare a patrimoniului propriu, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau in mod eficient si cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 5
    (1) Oficiul are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriul Romaniei, si a celor romanesti din strainatate si actioneaza pentru cautarea, descoperirea si identificarea acestora;
    b) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriul Romaniei, si a celor romanesti din strainatate, precum si a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumarilor;
    c) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cultele religioase recunoscute de lege in aplicarea prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si cu cele din strainatate care au obiect de activitate similar;
    d) ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti in strainatate;
    e) propune Secretariatului General al Guvernului initierea proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru infiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei;
    f) initiaza, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    g) valorifica toate datele si informatiile existente si actioneaza pentru cautarea, descoperirea, identificarea si luarea in evidenta a mormintelor de razboi;
    h) hotaraste modalitatile de regrupare a osemintelor mortilor de razboi si insemnele comemorative pentru locurile de inhumare comune atunci cand nu pot fi amenajate morminte individuale;
    i) pune la dispozitie celor interesati, la cerere, datele de care dispune, referitoare la locul de inhumare a persoanelor decedate, in conditiile legii;
    j) colaboreaza cu reprezentantele diplomatice straine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state inhumati pe teritoriul Romaniei;
    k) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, impreuna cu institutiile de aparare si ordine publica, programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor si de alte evenimente;
    l) avizeaza sau aproba, dupa caz, modificarea ori stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti aflate pe teritoriul national;
    m) initiaza, impreuna cu institutiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilitatii publice si exproprierea, in conditiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte si opere comemorative de razboi;
    n) propune Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mormintele si operele comemorative de razboi de pe teritoriul Romaniei, care sa fie cuprinse in Lista monumentelor istorice;
    o) sesizeaza Ministerul Culturii si Cultelor atunci cand detine informatii cu privire la interventii neautorizate asupra operelor comemorative de razboi cuprinse in Lista monumentelor istorice sau cand este incalcata zona de protectie a acestora;
    p) promoveaza programe si participa la valorificarea in plan educativ a memoriei celor cazuti pentru tara;
    q) editeaza publicatii si produse media pentru educarea patriotica a cetatenilor;
    r) organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, tabere pentru tineret, in scopul ingrijirii mormintelor si operelor comemorative de razboi, pe care le poate sustine financiar;
    s) elaboreaza proiectele de acte normative pentru darea in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale a mormintelor si operelor comemorative de razboi de interes national;
    s) reprezinta Guvernul Romaniei la activitatile internationale care au ca obiect mormintele si operele comemorative de razboi;
    t) colaboreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale din strainatate care au obiect de activitate similar;
    t) controleaza respectarea regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi, aplica sanctiuni sau sesizeaza, dupa caz, autoritatile abilitate de lege, atunci cand regimul acestora este incalcat;
    u) intocmeste proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli;
    v) propune trecerea unor morminte si opere comemorative de razboi in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale;
    w) initiaza proiecte de hotarari privind infiintarea, modificarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea institutiilor de aparare si ordine publica;
    x) initiaza, impreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor si cu alte institutii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea si executarea de monumente de natura mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si de biserici aferente cimitirelor in care se afla mormintele de razboi, selecteaza proiectele si urmareste finalizarea acestora;
    y) formuleaza propuneri in vederea editarii de timbre omagiale si comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor.
    (2) Oficiul indeplineste si alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, Oficiul colaboreaza cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice de drept privat, fiind abilitat sa solicite si sa primeasca date si documente specifice domeniului sau de activitate, in conditiile legii.
    Art. 7
    In scopul pastrarii si respectarii memoriei celor cazuti pentru tara, Oficiul elaboreaza planul-cadru anual cu programele si proiectele destinate cultului eroilor, pe care il supune, cu avizul institutiilor implicate, aprobarii ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 8
    Oficiul incurajeaza implicarea organizatiilor neguvernamentale in activitati specifice de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi si stimuleaza participarea cetatenilor la activitatile de intretinere curenta a acestora.
    Art. 9
    (1) Oficiul este organul de specialitate al administratiei publice centrale competent sa avizeze inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor a organizatiilor neguvernamentale care isi desfasoara activitatea in domeniul protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi si sa propuna Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului, recunoasterea statutului de utilitate publica al acestora, potrivit legii.
    (2) Oficiul elaboreaza criteriile specifice de acordare a statutului de utilitate publica corespunzator domeniului sau de activitate, care se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 10
    Oficiul prezinta anual Guvernului o informare cu privire la activitatea desfasurata si la starea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din tara si din strainatate, precum si a celor straine in Romania.
    Art. 11
    (1) Oficiul este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Directorul reprezinta Oficiul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si strainatate, precum si in justitie.
    (3) Atributiile directorului se aproba de catre ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizii si instructiuni.
    (5) Directorul angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit.
    (6) Directorul este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza.
    Art. 12
    (1) Numarul maxim de posturi al Oficiului este de 42.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (4) Atributiile si sarcinile compartimentelor Oficiului se stabilesc prin decizii ale directorului.
    (5) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului incadrat in Oficiu se stabilesc prin fisa postului.
    (6) Personalul care functioneaza in cadrul Oficiului este angajat cu contract individual de munca.
    (7) Personalul Oficiului este salarizat potrivit reglementarilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
    Art. 13
    Oficiul are buget propriu de venituri si cheltuieli, prevazut distinct in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 14
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Oficiul poate folosi pentru desfasurarea activitatii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 15
    Pentru indeplinirea atributiilor specifice de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru asigurarea unor servicii, Oficiul poate incheia contracte de prestari de servicii in conditiile legii.
    Art. 16
    Oficiul are dreptul la un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum maxim de carburant stabilit conform dispozitiilor legale.
    Art. 17
    Oficiul preia in administrare arhiva "Cultul Eroilor" de la Muzeul Militar National, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
    Art. 18
    (1) Infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se fac potrivit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In aplicarea normelor tehnice prevazute la alin. (1), Oficiul emite instructiuni proprii.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1*)
    la regulament

    STRUCTURA ORGANIZATORICA A OFICIULUI NATIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

                                                 Numarul maxim de posturi = 42

                                 ____________
                                |  DIRECTOR  |
                                |____________|
          _____________________________|_____________________________
   ______|______        ______|______  |                       ______|______
  | Serviciul   |      | Serviciul   | |                      | Biroul      |
  | juridic si  |      | financiar-  | |                      | relatii cu  |
  | resurse     |      | contabil    | |                      | publicul si |
  | umane       |      |             | |                      | mass-media  |
  |_____________|      |_____________| |                      |_____________|
          _____________________________|_____________________________
   ______|_______       ______|______     ______|______        ______|______
  |Serviciul     |     |Serviciul    |   |Serviciul    |      |Serviciul    |
  |cercetare,    |     |avizare,     |   |comemorare   |      |administrativ|
  |evidenta,     |     |control si   |   |eroi si      |      |             |
  |documentare si|     |monitorizare |   |programe     |      |             |
  |informatizare |     |lucrari      |   |educative    |      |             |
  |______________|     |_____________|   |_____________|      |_____________|

    NOTA:
    Serviciile pot fi organizate pe birouri si compartimente.

    ANEXA 2
    la regulament

                            NORME TEHNICE
privind infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi

    CAP. 1
    Evidenta si inventarierea mormintelor si operelor comemorative de razboi

    Art. 1
    Evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi rezulta din procedura de alcatuire a fisei fiecarui mormant de razboi, respectiv fiecarei opere comemorative de razboi, in care sunt consemnate informatiile tehnice si stiintifice, toate interventiile umane, precum si modificarile din cauze naturale survenite in decursul timpului.
    Art. 2
    Formularele fiselor de evidenta pentru mormantul de razboi, respectiv pentru opera comemorativa de razboi, sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme tehnice.
    Art. 3
    Fisa de evidenta a unui mormant sau a unei opere comemorative de razboi se completeaza de catre un specialist sau expert atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legii, desemnat de catre directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    In scopul completarii cu exactitate si operativitate a fisei de evidenta a unui mormant de razboi sau a unei opere comemorative de razboi, specialistul desemnat este sprijinit de autoritatile si institutiile publice locale.
    Art. 5
    Etapele pe care specialistul sau, dupa caz, expertul trebuie sa le urmeze in vederea completarii fisei de evidenta a unui mormant sau opere comemorative de razboi sunt cele stabilite pentru procedura de alcatuire a fisei monumentelor istorice.
    Art. 6
    Dupa centralizarea la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, fisele de evidenta a unui mormant de razboi sau a unei opere comemorative de razboi completate sunt transmise, pe suport de hartie si magnetic, Oficiului. Pe baza datelor inscrise in aceste fise, Oficiul constituie evidenta nationala a mormintelor de razboi, respectiv a operelor comemorative de razboi.
    Art. 7
    Oficiul tine evidenta mormintelor de razboi, respectiv a operelor comemorative de razboi, structurata pe judete, iar in cadrul acestora, pe categorii, in functie de natura lor. Inregistrarea in evidente a mormintelor si operelor comemorative de razboi, in cadrul judetului, se face incepand cu municipiul resedinta de judet, dupa care urmeaza, in ordine alfabetica, celelalte municipii, orasele si comunele.
    Art. 8
    Pentru mormintele si operele comemorative de razboi romanesti din strainatate evidenta se tine pe tari, iar in cadrul acestora, pe localitati si regiuni sau zone, in ordine alfabetica.
    Art. 9
    Bazele de date privind listele nominale ale mortilor de razboi cuprind urmatoarele rubrici: numele, prenumele, gradul, unitatea militara, data si locul nasterii, data si locul mortii, locatia mormantului, observatii.
    Art. 10
    La primarii se instituie un dosar cu documentatia, ce contine un exemplar al fiselor de evidenta pentru toate mormintele si operele comemorative de razboi din administrarea lor, precum si un caiet de observatii.
    Art. 11
    In cazul descoperirii unor noi morminte sau oseminte se iau masuri de conservare si se informeaza Oficiul, care procedeaza la identificarea si luarea in evidenta a acestora si stabileste locul unde urmeaza sa fie reinhumate osemintele.
    Art. 12
    In functie de semnificatia si de importanta memorial-simbolica, arhitecturala si artistica a mormintelor si operelor comemorative de razboi inregistrate, Oficiul propune inscrierea acestora in Lista monumentelor istorice.
    Art. 13
    Calitatea de monument istoric este marcata in mod obligatoriu la mormantul sau opera comemorativa de razboi printr-un insemn amplasat si intretinut de primarie, in conditiile legii.
    Art. 14
    La fiecare 5 ani mormintele si operele comemorative de razboi sunt inventariate, prin confruntarea datelor din fisele de evidenta cu situatia reala din teren.

    CAP. 2
    Marcarea mormintelor de razboi

    Art. 15
    Marcarea mormintelor de razboi se face prin delimitarea locului de inhumare si amplasarea unui insemn de capatai specific: cruce, stela sau piatra de mormant.
    Art. 16
    Insemnul de capatai este specific religiei celui inhumat, de forma si dimensiunile prevazute in anexele nr. 3a) - 3c) la prezentele norme tehnice. Insemnele de capatai confectionate in perioada anterioara prezentelor norme tehnice se pastreaza. In cimitirele de onoare unde sunt instalate insemne de capatai model 1976 se ridica un insemn memorial comun de forma unei cruci, stele, troite etc.
    Art. 17
    Pe insemnul de capatai al celor cunoscuti se inscriu urmatoarele date: gradul, numele si prenumele, unitatea militara din care a facut parte, varsta, data mortii. Pe insemnul de capatai al celor necunoscuti se inscrie: "EROU ROMAN NECUNOSCUT". Pe piatra de mormant poate fi gravata insigna celei mai inalte decoratii conferite persoanei inhumate.
    Art. 18
    (1) Pe insemnul memorial pentru mormintele de razboi comune se aplica, in principiu, urmatoarele: text comemorativ; inscrisuri privind numarul - necunoscuti si cunoscuti; identitatea; unitatea si data decesului celor inhumati; insemnul specific, care pentru mormintele din primul, respectiv al doilea razboi mondial, sunt cele prevazute in anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice; elemente decorative.
    (2) Pe insemnele memoriale romanesti din strainatate se aplica si stema Romaniei, iar textul comemorativ se graveaza si in limba tarii respective.
    Art. 19
    La solicitarea si pe cheltuiala familiei, pe insemnul de capatai se pot aplica o fotografie a celui inhumat si o candela de dimensiuni reduse, insa fara a fi afectat aspectul general al ansamblului mormintelor.

    CAP. 3
    Infiintarea, reorganizarea si extinderea parcelelor si cimitirelor de onoare

    Art. 20
    Infiintarea, reorganizarea si extinderea parcelelor sau cimitirelor de onoare se fac potrivit legii, cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului si a normelor sanitare.
    Art. 21
    La infiintarea sau extinderea unui cimitir de onoare se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) fiecare dintre cei inhumati trebuie comemorat individual, dupa nume, fie pe insemnul de capatai, fie pe un insemn memorial comun;
    b) insemnele de capatai si operele comemorative de razboi au caracter permanent;
    c) insemnele de capatai trebuie sa fie uniforme;
    d) nu trebuie facuta discriminare pe criterii de rang militar sau civil, rasa ori religie a celui inhumat.
    Art. 22
    Suprafata destinata cimitirului de onoare se imprejmuieste, se parceleaza si se numeroteaza, dispunandu-se tablite indicatoare pentru o regasire usoara a fiecarui mormant. Locurile de inhumare, cu dimensiunile de 2 - 2,50 m x 1 - 1,20 m, se numeroteaza si se grupeaza pe parcele, intre acestea amenajandu-se caile de acces necesare.
    Art. 23
    Parcelele de onoare ale eroilor din cimitirele militare de garnizoana sau din cele civile se delimiteaza prin borduri, respectandu-se aceleasi norme pentru insemnele de capatai.
    Art. 24
    La infiintarea sau reorganizarea cimitirului de onoare se amenajeaza cai de acces pietonale si/sau carosabile, utilitati, anexe, indicatoare, precum si platou pavat sau asfaltat pentru desfasurarea ceremoniilor si onorurilor militare.
    Art. 25
    La fiecare cimitir de onoare se asigura stative pentru coroanele si jerbele depuse la insemnul memorial comun si se ridica cel putin un catarg metalic pe care sa fie arborat drapelul national, conform legii; inaltimea catargului este intre 8 si 20 m.
    Art. 26
    La intrarea in cimitirul de onoare se amplaseaza, la loc vizibil, panouri cu numele cimitirului si al institutiei care il administreaza, planul cimitirului, precum si informatii istorice utile. La cimitirele de onoare unde accesul publicului nu este permanent se afiseaza programul de vizitare.
    Art. 27
    Personalul necesar administrarii, intretinerii si pazei cimitirului de onoare se asigura de catre autoritatile publice locale ori de proprietarul sau detinatorul acestora.
    Art. 28
    Intretinerea constructiilor, instalatiilor, spatiilor verzi si a cailor de acces existente in cimitirele de onoare, precum si dotarea cu materialele necesare se fac de catre proprietarul sau detinatorul acestora.
    Art. 29
    Amenajarea peisagistica a cimitirelor de onoare se realizeaza de un specialist, de preferinta arhitect peisagist si implica, in principiu, realizarea unei peluze generale, a plantatiilor de flori la baza insemnelor comemorative, precum si a plantatiilor de arbusti sau de arbori de diferite esente.

    CAP. 4
    Conservarea si restaurarea mormintelor si operelor comemorative de razboi

    Art. 30
    Pentru fiecare mormant sau opera comemorativa de razboi se instituie zona sa de protectie, prin care se asigura conservarea integrata a acestuia si a cadrului sau construit sau natural.
    Art. 31
    Pana la instituirea zonei de protectie a fiecarui mormant sau opere comemorative de razboi potrivit art. 30, se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 50 m in localitati urbane, 100 m in localitati rurale si 500 m in afara localitatilor, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul mormantului sau operei comemorative de razboi.
    Art. 32
    In zonele de protectie a mormintelor de razboi este interzisa desfasurarea in aer liber a unor manifestari care, prin poluarea sonora sau vizuala pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morti, precum si asupra sentimentelor rudelor venite sa se reculeaga.
    Art. 33
    Lucrarile de restaurare se executa in scopul eternizarii memoriei celor cazuti pentru patrie si au in vedere respectarea, pe cat posibil, a formei si amenajarilor initiale ale mormantului sau operei comemorative de razboi.
    Art. 34
    Principalele lucrari de restaurare vizeaza: repararea partilor de constructie distruse; reamplasarea insemnelor deteriorate sau disparute; reconstructia imprejmuirilor, a gardurilor, a bordurilor, a placilor cu materiale care sa asigure o cat mai indelungata durata; regazonarea si replantarea suprafetelor de teren ale cimitirelor pentru un aranjament peisagistic cat mai elaborat; regruparea sau stramutarea osemintelor in cazul in care nu li se mai poate asigura integritatea sau conservarea corespunzatoare.
    Art. 35
    Lucrarile de constructii, respectiv reparatii ale cimitirelor de onoare se fac astfel incat sa nu afecteze integritatea, demnitatea si respectul datorate celor inhumati. Lucrarile se vor executa de persoane fizice sau juridice specializate si autorizate in acest scop, sub supravegherea stricta a reprezentantilor proprietarului sau detinatorului acestora, cu orice titlu, si ai Oficiului, dupa caz.
    Art. 36
    In cazul in care se considera necesar, se pot initia lucrari de renovare, partiale sau generale, in scopul ameliorarii, consolidarii constructive ori estetice a unui mormant sau opere comemorative de razboi, fara a-i schimba semnificativ aspectul originar.
    Art. 37
    Finantarea activitatilor de infiintare si protejare se planifica pe urgente, sistematic, urmarindu-se cu prioritate restaurarea mormintelor si operelor comemorative de razboi existente in tara si in strainatate, cu un grad de degradare ridicat.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 38
    Prezentele norme tehnice se aplica si la infiintarea, reorganizarea, extinderea, administrarea, intretinerea, paza, conservarea sau restaurarea mormintelor, a cimitirelor de onoare si a operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in masura in care nu contravin legislatiei statului respectiv, prevederilor conventiilor internationale si ale acordurilor bilaterale in domeniu, precum si particularitatilor locale.
    Art. 39
    Anexele nr. 1, 2, 3a)*), 3b)*), 3c)*) si 4*) fac parte integranta din prezentele norme tehnice.
------------
    *) Anexele nr. 3a), 3b), 3c) si 4 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                             FISA DE EVIDENTA
                          a mormantului de razboi

    1. Identificare
    1.1. Codul
    1.2. Categoria
    1.3. Denumirea actuala
    1.4. Denumirea originara
    1.5. Denumirile anterioare

    2. Localizare administrativa/amplasament
    2.1. Statul
    2.2. Judetul
    2.3. Localitatea
    2.4. Codul postal
    2.5 Adresa
    2.6. Suprafata
    2.7. Referinte cartografice/toponimie
    2.8. Referinte cadastrale
    2.9. Referinte privitoare la zona de protectie
    2.10. Alte informatii

    3. Statut de proprietate asupra terenului
    3.1. Actualul proprietar
    3.2. Proprietarul originar
    3.3. Proprietarii anteriori
    3.4. Utilizatorul

    4. Datare
    4.1. Data primelor inhumari
    4.2. Data inaugurarii
    4.3. Alte informatii

    5. Institutii si evenimente asociate istoriei mormantului de razboi
    5.1. Institutia care l-a amenajat
    5.2. Autorul
    5.3. Istoric

    6. Descriere
    6.1. Tipul mormantului de razboi
    6.1.1. Izolat
    6.1.2. Grupat: in parcela de onoare, cimitir de onoare, osuar, mausoleu etc.
    6.2. Evidenta numerica; total inhumati
    6.2.1. Inhumati individual
    6.2.2. Inhumati in groapa comuna
    6.2.3. Necunoscuti
    6.2.4. Cunoscuti
    6.2.5. Nationalitatea
    6.3. Evidenta nominala; se vor anexa listele nominale, pe nationalitati
    6.4. Numarul insemnelor de capatai
    6.5. Descrierea monumentelor funerare individuale
    6.6. Descrierea monumentului comemorativ comun
    6.7. Alte informatii

    7. Conservare, restaurare, prezervare
    7.1. Starea generala de conservare
    7.2. Lucrarile anterioare de restaurare
    7.3. Propunerile de restaurare, reabilitare, reconversie
    7.4. Organizatia nonguvernamentala care colaboreaza la intretinerea curenta

    8. Documentare/referinte
    8.1. Bibliografia
    8.2. Dosarele si rapoartele, in arhive
    8.3. Hartile, planurile, desenele
    8.4. Fotografiile
    8.5. Alte informatii

    9. Nivelul de interes/clasare
    9.1. Grupa valorica de interes national sau local
    9.2. Categoria dupa natura obiectivului
    9.3. Criteriile de evaluare globala
    9.4. Data si documentul protectiei
    9.5 Codul primit prin respectivul act

    10. Sistematizarea evidentei
    10.1. Data redactarii fisei
    10.2. Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa de evidenta a mormantului de razboi
    10.3. Autorul fisei si calitatea acestuia
    10.4. Trimiterea la documentatia fotografica aferenta
    10.5. Trimiterea la documentatia desenata aferenta
    10.6. Semnatura autografa a specialistului care a intocmit fisa de evidenta a mormantului de razboi
    10.7. Semnatura si stampila conducatorului institutiei in cadrul careia s-a redactat fisa de evidenta a mormantului de razboi
    10.8. Numarul procesului-verbal de validare in comisia regionala a monumentelor istorice

    ANEXA 2
    la normele tehnice

                               FISA DE EVIDENTA
                        a operei comemorative de razboi

    1. Identificare
    1.1. Codul
    1.2. Categoria
    1.3. Denumirea actuala
    1.4. Denumirea originara
    1.5. Denumirile anterioare

    2. Localizare administrativa/amplasament
    2.1. Statul
    2.2. Judetul
    2.3. Localitatea
    2.4. Codul postal
    2.5. Adresa
    2.6. Locatiile anterioare
    2.7. Referintele cartografice/toponimie
    2.8. Referintele cadastrale
    2.9. Referintele privitoare la zona de protectie
    2.10. Alte informatii

    3. Statut de proprietate
    3.1. Actualul proprietar
    3.2. Proprietarul originar
    3.3. Proprietarii anteriori
    3.4. Utilizatorul

    4. Datare
    4.1. Data inaugurarii
    4.2. Alte informatii

    5. Persoane si evenimente asociate istoriei monumentului
    5.1. Ctitorul/finantatorul
    5.2. Autorul
    5.3. Istoric

    6. Descriere
    6.1. Zona si asezarea
    6.2. Descrierea obiectivului individual
    6.3. Elementele de constructie
    6.4. Materialele si tehnicile de constructie
    6.5. Componentele artistice
    6.6. Inscriptiile
    6.7. Alte informatii

    7. Conservare, restaurare, prezervare
    7.1. Starea generala de conservare
    7.2. Lucrarile anterioare de restaurare
    7.3. Propunerile de restaurare, reabilitare, reconversie

    8. Documentare/referinte
    8.1. Bibliografia
    8.2. Dosarele si rapoartele, in arhiva
    8.3. Hartile, planurile, desenele
    8.4. Fotografiile
    8.5. Alte informatii

    9. Nivelul de interes/clasare
    9.1. Grupa valorica interes national sau local
    9.2. Categoria dupa natura obiectivului
    9.3. Criteriile de evaluare globala
    9.4. Data si documentul protectiei
    9.5. Codul primit prin respectivul act

    10. Sistematizarea evidentei
    10.1. Data redactarii fisei de evidenta a operei comemorative de razboi
    10.2. Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa de evidenta a operei comemorative de razboi
    10.3. Autorul fisei de evidenta a operei comemorative de razboi si calitatea acestuia
    10.4. Trimiterea la documentatia fotografica aferenta
    10.5. Trimiterea la documentatia desenata aferenta
    10.6. Semnatura autografa a specialistului care a intocmit fisa de evidenta a operei comemorative de razboi
    10.7. Semnatura si stampila conducatorului institutiei in cadrul careia s-a redactat fisa de evidenta a operei comemorative de razboi
    10.8. Numarul procesului-verbal de validare in comisia regionala a monumentelor istorice

    ANEXA 3a)
    la normele tehnice

                                     |
                                     .
                                  ___|_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                 |   .   |                    ^  ^
                                 |   |   |                    |  |
                                 |   .   |             0,25 m |  |
                                 |   |   |                    |  |
               __________________|   .   |__________________ _v_ |
          _ _ |_ _ _ _ _ ____________|___________           |    |
          ^ A |         |            .           |          | A  |
  0,08 m -| - - - - - - | - - - - - -|- - - - - -|- - - - - | - -|
         _v _ |_ _ _ _ _|____________.___________|          |    |
              |_________|________    |    _______|__________|    |
                        |        |   .   |       |               | 1,10 m
                        |<-------|---|---|------>|               |
                                 | 0,25 m|                       |
                                 |   |   |                       |
                                 |   .   |                       |
                                 |   |   |                       |
                                 |   .   |                       |
                                 |   |   |                       |
                                 |   .   |                       |
                                 |   |   |                       |
                                 |_______|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _v_
                                 |   |   |
                          0,10 m |<--.-->|
                                 |   |   |
                                     .     Sectiunea AA
                                     |
           _ _ ____________________________________________
           ^  |                                            |
    0,10 m |  |                                            |
           v _|____________________________________________|
              |                                            |
              |<------------------------------------------>|
                                   0,50 m

                               CRUCE CRESTINA

    ANEXA 3b)
    la normele tehnice

                        _________________________ _ _ _ _ _
                       |                         |       ^
                       |                         |       |
                    _ _|_ _ _ _____________      |       |
                     ^ |     |      |      |     |       |
              0,08 m | |     |      .      |     |       |
                    _v_|_ _ _|______|______|     |       |
                       |     |      .      |     |       |
                       |     |<-----|----->|     |       |
                       |      0,25 m.            |       |
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                 A     |            |            |    A  |
                _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _|_ _ _ _| 1,10 m
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                       |            |            |       |
                       |______      .      ______|_ _ _  |
                              |     |     |          ^   |
                              |     .     |          |   |
                              |     |     |          |   |
                              |     .     |   0,20 m |   |
                              |     |     |          |   |
                              |     .     |          |   |
                              |_____|_____| _ _ _ _ _v_ _v_
                                    .
                                    |
                       0,10 m |<----.---->|
                                    |       Sectiunea AA
                _ _ _ _ ____________.____________
                 ^     |            |            |
          0,10 m |     |            .            |
                _v_ _ _|____________|____________|
                       |            .            |
                       |<-----------|----------->|
                       |         0,50 m          |

                              STELA MUSULMANA

    ANEXA 3c)
    la normele tehnice

                                    |
                                    .
                        ____________|____________   _ _ _ _
                       |            .            |       ^
                       |            |            |       |
                    _ _|_ _ _ ______.______      |       |
                     ^ |     |      |      |     |       |
              0,08 m | |     |      .      |     |       |
                    _v_|_ _ _|______|______|     |       |
                       |     |      .      |     |       |
                       |     |<-----|----->|     |       |
                       |      0,25 m.            |       |
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                  A    |            |            |    A  |
                  _ _ _|_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _|_ _ _  | 1,10 m
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                       |            |            |       |
                       |            .            |       |
                       |            |            |       |
                       |______      .      ______|_ _ _ _|
                              |     |     |          ^   |
                              |     .     |          |   |
                              |     |     |          |   |
                              |     .     |   0,20 m |   |
                              |     |     |          |   |
                              |     .     |          |   |
                              |_____|_____| _ _ _ _ _v_ _v_
                                    .
                                    |
                       0,10 m |<----.---->|
                                    |       Sectiunea AA
                _ _ _ _ ____________.____________
                 ^     |            |            |
          0,10 m |     |            .            |
                _v_ _ _|____________|____________|
                       |                         |
                       |<----------------------->|
                       |         0,50 m          |

                              STELA ISRAELITA

    ANEXA 4
    la normele tehnice

    Figura 1 - Insemn comemorativ pentru mormintele din Primul Razboi Mondial - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429, din 13 mai 2004, la pagina 13.

    Figura 2   Insemn comemorativ pentru mormintele din Al Doilea Razboi Mondial   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429, din 13 mai 2004, la pagina 13.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 635/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 635 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu