Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.6 din 14.04.2014

privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 16 aprilie 2014SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie de către primari, prin dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor,luând în considerare prevederile aceluiaşi alineat, conform cărora modificările intervenite până la data de referinţă se comunică Autorităţii Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziţiei primarului,văzând că după data de 1 martie a fiecărui an modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorităţii Electorale Permanente, precum şi faptul că, prin urmare, avizul de conformitate emis de Autoritatea Electorală Permanentă este o operaţiune procedurală anterioară emiterii dispoziţiei primarului, fără de care aceasta din urmă nu este valabilă,observând dispoziţiile art. 18 alin. (5) din aceeaşi lege, care stabilesc că secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea,ţinând cont de faptul că Registrul secţiilor de votare din ţară reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare, constituită pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de primari,luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind controlul de legalitate al dispoziţiilor primarilor efectuat de prefecţi,văzând că, din prevederile art. 18 alin. (51) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale ultimei teze a art. 18 alin. (2) din aceeaşi lege, metodologia de avizare a delimitării secţiilor de votare şi a stabilirii sediilor acestora priveşte numai modificările efectuate de primari după data de 1 martie a fiecărui an,ţinând cont de faptul că, între datele de 1 ianuarie şi 1 martie a fiecărui an, primarii au obligaţia de a efectua modificarea delimitărilor secţiilor de votare şi a sediilor acestora, în situaţiile care impun actualizarea,observând faptul că, potrivit dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014, până la data de 15 martie 2014, primarii au trebuit să efectueze, prin dispoziţie, prima delimitare a secţiilor de votare din ţară şi să stabilească sediile acestora,în temeiul art. 18 alin. (51) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual, între 1 ianuarie şi 1 martie, de către primari, prin dispoziţie, în condiţiile Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modificările de orice natură ale delimitării secţiilor de votare şi/sau ale sediilor acestora, intervenite în perioada 1 ianuarie-1 martie, se operează de către persoanele autorizate în Sistemul informatic al Registrului electoral, în cel mult 48 de ore de la data emiterii dispoziţiei primarului.(3) Autoritatea Electorală Permanentă emite avize de conformitate numai pentru modificarea delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora care urmează să intervină în perioada 2 martie-31 decembrie a fiecărui an. Articolul 2Modificarea delimitării secţiilor de votare, în perioada 2 martie-31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai în următoarele cazuri: a)apariţia, desfiinţarea sau redenumirea arterelor; b)emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi; c)emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi; d)scăderea sau creşterea numărului de alegători sub sau peste 2.000; e)modificarea limitelor colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor; f)insuficienţa resurselor necesare dotării sau funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora. Articolul 3Schimbarea sediului unei secţii de votare, în perioada 2 martie-31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai dacă situaţia juridică sau de fapt a imobilului nu mai permite organizarea unei secţii de votare în cazul organizării de alegeri, precum şi în cazuri de forţă majoră. Articolul 4 (1) În vederea emiterii avizului de conformitate prevăzut la art. 1 alin. (3), primarul unităţii administrativ-teritoriale transmite Autorităţii Electorale Permanente, prin poştă, fax sau e-mail, proiectul de dispoziţie privind modificarea delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora.(2) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:a)descrierea situaţiei care reclamă modificarea delimitării secţiei de votare şi/sau a sediului acesteia; b)propunerea de modificare a delimitării ori noul sediu al secţiei de votare, după caz; c)numărul alegătorilor arondaţi la secţia de votare, în cazul în care acesta se modifică; d)menţiuni referitoare la încadrarea în criteriile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile; e)numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor în care se încadrează secţia de votare. (3) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de o fişă tehnică, în format electronic editabil, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5(1) Autoritatea Electorală Permanentă emite avize de conformitate favorabile pentru proiectele de dispoziţie prevăzute la art. 4 care îndeplinesc condiţiile legale.(2) Avizul de conformitate prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie şi a fişei tehnice de către Departamentul de organizare a proceselor electorale.(3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale, refuzul de emitere a avizului de conformitate se emite de către Departamentul de organizare a proceselor electorale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie şi a fişei tehnice.(4) În funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul verificărilor necesare şi de urgenţa solicitării, termenele prevăzute la alin. (2)-(3) pot fi prelungite la 10 zile lucrătoare.(5) Prevederile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi modificărilor delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora, intervenite după data de 1 martie. Articolul 6În anul 2014, dispoziţiile art. 2-5 se aplică modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora intervenite după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru Contrasemnează: Vicepreşedinte, Dan Vlaicu Vicepreşedinte, Marian Muhuleţ
ANEXĂModelul fişei tehnice FIŞĂ TEHNICĂ

Judeţul/Municipiul Bucureşti Municipiul/Oraşul/Comuna/ Sectorul municipiului Bucureşti Cod SIRUTA1

1 Se va utiliza Codul SIRUTA din Nomenclatorul SIRUTA publicat pe site-ul Institutului Naţional de Statistică. I. Modificări privind artere nou-înfiinţate şi/sau redenumite, precum şi trecerea unui element teritorial de la o secţie de votare la alta (localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune, arteră, segment de arteră, punct izolat etc.)

Nr. Colegiu Camera Deputaţilor Numărul Secţiei de votare potrivit codului unic al SV din Registrul electoral Numărul Secţiei de votare potrivit codului unic al SV din Registrul electoral Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului) Codul SIRUTA2 Codul arterei (opţional pentru artere nou-înfiinţate) Tipul şi denumirea (arteră sau localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune) Segmentul Observaţii (la artere noi sau redenumite se va completa Nr. şi data HCL)
Nr. SV unde va fi inclusă artera Nr. SV unde a fost inclusă artera3 Tipul Denumirea

2 Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite. 3 Nu se completează pentru artera nou-înfiinţată. Se admit treceri numai la secţii de votare din cadrul aceluiaşi colegiu pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Situaţie specială la pct. I: Pentru cazurile în care trama stradală a arterelor nou-înfiinţate trece prin mai multe localităţi (segmentele arterei se regăsesc în mai multe localităţi componente, sate aparţinătoare al unui municipiu sau oraş, sate din componenţa unei comune) se va completa următorul tabel:

Unitatea administrativ-teritorială Denumirea
SIRUTA
Tipul arterei
Numele arterei
Secţia de votare nr.: Nr. colegiului pe raza căruia se află
Segmentul 1 Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)
Cod SIRUTA Localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune
Numere administrative pe acest segment
Secţia de votare nr.:
Segmentul 2 Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)
Cod SIRUTA Localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune
Numere administrative pe acest segment
Secţia de votare nr.:
Segmentul n Localitate (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)
Cod SIRUTA Localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune
Numere administrative pe acest segment

II. Modificări privind sediile secţiilor de votare:

Numărul secţiei de votare potrivit codului unic al SV din Registrul electoral Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului) Codul SIRUTA4 Adresa (str., nr., tel., fax) Denumirea exactă a instituţiei care funcţionează în clădirea în care este organizată secţia de votare sau, după caz, elementele de identificare exactă a imobilului respectiv Precizări suplimentare, cameră, corp clădire etc. Observaţii
1.
Sediul actual
Sediul propus
Motivul schimbării:
2.
Sediul actual
Sediul propus
Motivul schimbării:
........ ................ ........ ...........
.n.

4 Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune.Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.

Sediul actual
Sediul propus
Motivul schimbării:
a) SECŢIE nou-înfiinţată
Sediul propus
Motivul înfiinţării:
b) SECŢIE desfiinţată5
Sediul actual
Motivul desfiinţării

5 TOATE elementele teritoriale ale secţiei desfiinţate vor fi enumerate într-un tabel de forma celui de la pct. I, pentru a asigura cuprinderea lor în delimitarea celorlalte secţii de votare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 6/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 6 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 6/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu