E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 568 din 20 septembrie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 266 din  6 octombrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile gospodaririi apelor, padurilor, protectiei mediului si controlului activitatilor nucleare.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului in concordanta cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei publice;
    b) analizeaza evolutia fenomenelor specifice activitatilor sale, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    c) initiaza sau elaboreaza si, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    d) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    e) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatilor;
    f) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    g) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentala si neguvernamentala;
    h) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de cooperare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale, interesate in activitatea sa, in conditiile legii;
    i) are calitatea de titular al investitiilor cu finantare de la bugetul de stat sau al acelora pentru finantarea carora sunt asigurate garantii de catre stat, din domeniul sau de activitate;
    j) avizeaza licentele de import-export, tehnologii de fabricatie, echipamente, aparatura si asistenta tehnica, legate de domeniile sale de activitate;
    k) asigura, la nivel national, controlul respectarii, de catre persoanele juridice si fizice, a legilor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, padurilor, protectiei mediului si activitatilor nucleare;
    l) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    m) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, fata de regiile autonome care functioneaza sub autoritatea sa;
    n) in exercitarea atributiilor sale, colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    Pe langa atributiile prevazute la art. 2, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita si urmatoarele atributii specifice, pe domenii de activitate:
    1. In domeniul gospodaririi apelor:
    a) stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de studii de fundamentare a politicii si strategiei nationale in domeniul gospodaririi apelor;
    b) asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor, pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, si elaboreaza programe de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;
    c) actioneaza pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea de noi surse de apa, asigurand corelarea tuturor lucrarilor realizate pe ape sau in legatura cu acestea;
    d) coordoneaza activitatea de avizare si de autorizare a lucrarilor care se construiesc pe ape sau in legatura cu apele;
    e) organizeaza intocmirea cadastrului apelor si a evidentei dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    f) stabileste organizarea activitatii de prognoza, avertizare si informare in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si meteorologiei;
    g) stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acesteia;
    h) aproba utilizarea fondului apelor, ce se constituie conform legii;
    i) dispune masuri de instituire a unui regim de supraveghere speciala sau de oprire a activitatii poluatorului ori a instalatiei care provoaca poluarea apelor;
    j) abiliteaza persoanele juridice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, de gospodarire a apelor si de impact asupra resurselor de apa si a zonelor riverane acestora.
    2. In domeniul gospodaririi padurilor:
    a) elaboreaza studii de prognoza privind dezvoltarea durabila a fondului forestier national si strategia de gospodarire si de exploatare rationala a resurselor acestuia si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;
    b) elaboreaza, potrivit legii, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice, privind administrarea si gospodarirea durabila a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;
    c) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si pe destinatii, in conditiile respectarii posibilitatii padurilor;
    d) organizeaza si coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniu, sprijina dezvoltarea acestora si urmareste folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire a padurilor;
    e) coordoneaza si controleaza activitatea de elaborare, in conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, prin unitati specializate pe care le autorizeaza in acest scop;
    f) organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul forestier si urmareste furnizarea datelor necesare realizarii sistemului de cadastru general;
    g) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din productia silvica a unor terenuri forestiere, indiferent de natura proprietatii;
    h) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamenteaza necesitatea asigurarii fondurilor respective;
    i) organizeaza sistemul de supraveghere a starii de sanatate a padurilor si ia masuri pentru reconstructia ecologica forestiera a padurilor in declin;
    j) ia masuri si sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;
    k) controleaza modul in care se asigura integritatea fondului forestier si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
    l) controleaza modul de exploatare, valorificare si comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum si legalitatea circulatiei acestora; controleaza legalitatea functionarii instalatiilor de debitat lemn rotund;
    m) controleaza modul in care se respecta reglementarile privind administrarea fondului forestier proprietate publica si, respectiv, cele referitoare la gospodarirea padurilor, indiferent de natura proprietatii si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;
    n) exercita, in conditiile legii, direct si prin structurile proprii din teritoriu, atributia de administrator al tuturor fondurilor de vanatoare;
    o) stabileste si controleaza modul de gestionare a vanatului, a fondurilor de vanatoare si salmonicole, precum si cel referitor la organizarea, practicarea vanatorii si a pescuitului in apele de munte; ia, potrivit legii, masurile necesare privind activitatea cinegetica;
    p) urmareste evolutia starii fondului forestier national si prezinta Guvernului rapoarte anuale asupra acesteia.
    3. In domeniul protectiei mediului:
    a) coordoneaza activitatea de protectie a mediului din cadrul unitatilor teritoriale subordonate;
    b) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata de fond si de impact in domeniul mediului;
    c) coordoneaza elaborarea normelor tehnice privind supravegherea calitatii mediului;
    d) asigura accesul la informatiile privind calitatea mediului;
    e) initiaza, coordoneaza, elaboreaza si promoveaza strategia nationala a mediului, in corelatie cu principiile dezvoltarii durabile;
    f) elaboreaza norme tehnice si proceduri privind controlul respectarii dispozitiilor legale in domeniul mediului;
    g) controleaza modul de respectare a dispozitiilor legale in vigoare de catre persoanele fizice si juridice;
    h) elaboreaza norme tehnice privind reglementarea activitatilor cu impact asupra mediului, in scopul asigurarii dezvoltarii durabile;
    i) reglementeaza activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului;
    j) initiaza si finalizeaza actiunile necesare pentru reconstructia ecologica;
    k) initiaza si finalizeaza actiunile necesare pentru conservarea diversitatii biologice si managementul ariilor protejate;
    l) initiaza si elaboreaza legislatia specifica protectiei mediului si participa, potrivit dispozitiilor legale, la promovarea acesteia;
    m) identifica si pregateste propuneri pentru proiecte si programe cu finantare internationala; asigura implementarea acestora;
    n) coordoneaza, prin directiile de specialitate, programe internationale in domeniul mediului;
    o) asigura indeplinirea conditiilor necesare respectarii conventiilor internationale in domeniul protectiei mediului;
    p) initiaza si sprijina dezvoltarea activitatii de cercetare, precum si programele de instruire a personalului din domeniu;
    r) elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la taxele pentru emiterea acordurilor sau autorizatiilor de mediu.
    4. In domeniul activitatilor nucleare:
    a) elaboreaza instructiuni cu caracter obligatoriu, precum si reglementari de securitate nucleara privind asigurarea calitatii si functionarea in conditii de siguranta a obiectivelor si instalatiilor nucleare, protectia impotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului inconjurator si a bunurilor materiale, protectia fizica, evidenta, pastrarea si transportul materialelor radioactive si al materialelor fisionabile speciale, precum si gestionarea deseurilor radioactive;
    b) elibereaza autorizatiile prevazute de lege pentru unitatile care desfasoara activitati in domeniul nuclear si acorda personalului lor permise de exercitare a acestor activitati, in conditiile prevazute de lege si de reglementarile in vigoare;
    c) avizeaza, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa la asigurarea interventiei;
    d) controleaza respectarea dispozitiilor legale si a conditiilor din autorizatiile eliberate unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul nuclear;
    e) elaboreaza proceduri pentru urmarirea permanenta a radioactivitatii mediului si asigura supravegherea radioactivitatii mediului pe teritoriul national;
    f) initiaza, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de promovare a intereselor specifice ale Romaniei in cadrul Agentiei pentru Energie Atomica, Agentiei pentru Energie Nucleara si al altor organizatii internationale specializate in domeniul reglementarilor si controlului activitatilor nucleare; coopereaza, in conditiile legii, cu institutii similare din alte state;
    g) controleaza aplicarea prevederilor acordurilor internationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia contra radiatiilor, asigurarea calitatii si securitatea nucleara a instalatiilor;
    h) coopereaza cu alte organisme care au, potrivit legii, atributii in domeniul functionarii in conditii de siguranta a obiectivelor si instalatiilor nucleare, in corelatie cu cerintele de protectie a mediului si a populatiei;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in domeniul reglementarilor si al controlului activitatilor nucleare.
    Art. 4
    (1) Atributiile privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare se realizeaza de catre Comisia Nationala pentru controlul Activitatilor Nucleare, prevazuta in structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Numarul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare se stabileste prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, la propunerea presedintelui acesteia, in cadrul numarului total de posturi aprobate pentru aparatul propriu al ministerului.
    (3) Cheltuielile aferente activitatii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare se suporta din bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si din surse extrabugetare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare.
    (4) Evidenta economica a tuturor cheltuielilor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare se realizeaza de administratia Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in structura organizatorica departamente, directii generale, inspectii de stat, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, se pot organiza servicii, birouri si oficii cinegetice teritoriale, precum si colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 173, inclusiv demnitarii.
    Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (4) Pe langa ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (5) Pe langa departamentele si pe langa Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, prevazute in structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1, functioneaza consilii consultative, a caror componenta si atributii se stabilesc prin decizii ale secretarilor de stat si ale presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    (6) Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare este asimilat cu functia de subsecretar de stat.
    (7) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (8) Secretarul general indeplineste atributiile ce ii sunt delegate de catre ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, actioneaza pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de acesta, sprijina secretarii de stat in coordonarea compartimentelor din subordinea lor si asigura buna desfasurare a relatiilor dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului.
    Secretarul general este numit in functie de catre ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Secretarul general este asimilat, ca salarizare, cu functia de director general.
    Art. 6
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in subordinea sau sub autoritatea sa unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 7
    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Art. 8
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite ordine si instructiuni.
    Art. 9
    (1) Pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala pentru Aparare impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice;
    b) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice;
    c) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International;
    d) Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat;
    e) Consiliul National de Vanatoare.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului.
    (3) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International si Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat functioneaza conform regulamentelor privind componenta, modul de organizare si atributiile prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.
    Art. 10
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in dotare un parc auto propriu de transport de persoane si activitati specifice de control la unitatile din subordine, de aparare impotriva inundatiilor, poluarilor accidentale, incendiilor padurilor, de administrare a fondurilor de vanatoare si de control al activitatilor nucleare, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 19 august 1994.

                 PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Ioan Oltean

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR              Numarul maxim de posturi: 173
    SI PROTECTIEI MEDIULUI                       (exclusiv demnitarii)


                            __________
                           | MINISTRU |
                           |__________|
                                |
            ___________         |         ___________________
           | SECRETAR  |___     |     ___| Directia control  |
           | GENERAL   |   |    |    |   | financiar propriu |
           |___________|   |____|____|   |___________________|
            ___________    |    |    |    _____________________
           | CONSILIERI|___|    |    |___| Serviciul contencios|
           |___________|        |        |_____________________|
         _______________________|___________________________________________
  ______|________   _______|_______   _______|_______   ______|_______   |  |
 | DEPARTAMENTUL | | DEPARTAMENTUL | | DEPARTAMENTUL | | COMISIA      |  |  |
 |    APELOR     | |    APELOR     | |    APELOR     | | NATIONALA    |  |  |
 |---------------| |---------------| |---------------| | PENTRU       |  |  |
 | Secretar de   | | Secretar de   | | Secretar de   | | CONTROLUL    |  |  |
 |    stat       | |    stat       | |    stat       | | ACTIVITATILOR|  |  |
 |_______________| |_______________| |_______________| | NUCLEARE     |  |  |
   _____|_____     ____ ___|______      _____|______   |--------------|  |  |
  |     |     |   |    |    |     |    |   |    |   |  | Presedinte   |  |  |
  1     2    3*)  4    5    6*)  7*)  8   9   10  11*)|______________|  |  |
                                                          ____|____      |  |
                                                         |         |     |  |
                                                        12        13*)  14  15
    Semnificatia cifrelor:
    1 - Directia de gospodarire a apelor
    2 - Directia de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru, informare publica
    3 - Inspectia de stat a apelor*)
    4 - Directia strategii si reglementari silvice
    5 - Directia fond forestier si reconstructie ecologica
    6 - Inspectia de stat a padurilor*)
    7 - Directia de vanatoare si salmonicultura*)
    8 - Directia strategii, legislatie, economia mediului si dezvoltare durabila
    9 - Directia conservarea diversitatii biologice si managementul ariilor protejate
    10 - Directia monitoring
    11 - Corpul de control ecologic*)
    12 - Directia generala centrale nuclearo-electrice si ciclu de combustibil
    13 - Registrul nuclear roman*)
    14 - Directia generala de dezvoltare si resurse
    15 - Directia integrare europeana, programe si relatii internationale
-------------------
    *) Inspectiile de stat, Corpul de control ecologic si Registrul nuclear roman sunt organizate la nivel de directie generala.
    *) In cadrul directiei functioneaza 10 oficii cinegetice teritoriale, fara personalitate juridica. Structura organizatorica a acestora se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.

    ANEXA 2

                              UNITATILE
din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

    I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat, cu personalitate juridica
    1. 42 de agentii de protectie a mediului, judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate.
    2. Agentia Nationala pentru Supravegherea Radioactivitatii Mediului.
    3. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    NOTA:
    Agentiile de protectie a mediului judetene si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" utilizeaza un numar de personal de 2.565 de posturi.
    II. Unitati de cercetare stiintifica, proiectare, documentare si informare
    (Cu personalitate juridica si finantate din venituri extrabugetare)
    1. Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti
    2. Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta
    3. Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea
    4. Oficiul de Informare-Documentare.
    III. Regii autonome
    1. Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane"
    2. Regia Nationala a Padurilor

    ANEXA 3

               REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Comisiei Nationale pentru siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Detinatorii cu orice titlu de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, si ai altor constructii hidrotehnice, denumiti in continuare detinatori de lucrari, au obligatia sa monteze aparatura de masura si control necesara urmaririi comportarii in timp a lucrarilor, sa-si organizeze sistemul si activitatea de urmarire si sa realizeze expertizarea lucrarilor la termenele stabilite.
    Art. 2
    Detinatorii de lucrari ale caror avarieri sau distrugeri pot pune in pericol vieti omenesti si bunuri sau pot aduce prejudicii mediului sunt obligati sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere.
    Art. 3
    Se supun prevederilor prezentului regulament detinatorii de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, si ai altor constructii hidrotehnice, denumite in continuare lucrari hidrotehnice. Aceste lucrari hidrotehnice pot fi definitive si provizorii, indiferent de categoria de importanta si de tipul acestora, si includ si lucrarile de modernizate, modificare, transformare, consolidare, de reparatii si de imbunatatire a terenului de fundare a acestora.

    CAP. 2
    Componenta, modul de organizare si atributiile Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice

    Art. 4
    Pentru coordonarea, indrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a lucrarilor hidrotehnice, in vederea exploatarii in siguranta a acestora, pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza, ca organism cu caracter consultativ, Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, constituita din reprezentanti ai ministerelor, regiilor autonome si institutiilor publice interesate.
    Art. 5
    Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, denumita in continuare comisia nationala, se compune din presedinte, doi vicepresedinti, secretar si are un numar de pana la 30 de membri. Prin membrii comisiei nationale se intelege presedintele, vicepresedintii, secretarul si membrii propusi de factorii interesati.
    Presedintele comisiei nationale este ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, unul dintre vicepresedinti este secretarul de stat din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor, iar cel de-al doilea vicepresedinte este reprezentantul Comitetului National Roman al Marilor Baraje.
    Membrii comisiei nationale sunt reprezentanti cu drept de decizie, numiti de ministerele, regiile autonome si institutiile publice interesate, specialisti din institutele de invatamant superior, de cercetare si proiectare pentru constructii hidrotehnice, precum si specialisti din unitatile de exploatare a constructiilor hidrotehnice, desemnati de conducerile unitatilor respective. Lista unitatilor care sunt reprezentate in comisia nationala se propune de catre Directia de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru, informare publica din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 6
    Componenta nominala a comisiei nationale se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, pe baza propunerilor formulate de autoritatile mentionate la art. 5.
    Art. 7
    Comisia nationala se intruneste intr-o sedinta ordinara anuala de analiza, precum si in sedinte extraordinare, convocate, ori de cate ori este necesar, de catre presedinte sau de catre biroul operativ al comisiei nationale, cand presedintele lipseste. Hotararile comisiei nationale se iau in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sai si se aproba cu majoritatea simpla a celor prezenti.
    Deciziile operative intre sedintele comisiei nationale se adopta de catre biroul operativ al acesteia, care este propus de catre Directia de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru, informare publica din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 8
    La sedintele comisiei nationale pot fi invitati si reprezentanti ai Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, ai Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructii Hidrotehnice, ai comisiilor centrale pentru alte tipuri de dezastre, ai Ministerului Apararii Nationale, ai Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, ai conducerilor unitatilor de exploatare, interesati in analizarea functionarii in siguranta a lucrarilor pe care le au in administrare, precum si alti invitati, cu avizul biroului operativ al comisiei nationale.
    Art. 9
    In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 4, comisia nationala exercita urmatoarele atributii:
    a) stabileste, impreuna cu detinatorii de lucrari, modul de organizare a activitatii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe care acestia le detin sau le au in administrare, precum si perioadele in care se efectueaza expertizele tehnice privind starea de siguranta in exploatare; in acest sens, avizeaza regulamentele de organizare si functionare si componenta nominala a comisiilor proprii, organizate la nivel central de catre principalii detinatori de lucrari;
    b) intocmeste si actualizeaza lista lucrarilor hidrotehnice de mare importanta, care prezinta elemente de risc crescut, tinand seama de efectele negative asupra oamenilor si obiectivelor social-economice, in caz de avarii, stabileste si aproba liste de competenta privind avizarea documentatiilor de expertiza tehnica privind starea de siguranta in exploatare pentru toate tipurile de lucrari hidrotehnice;
    c) analizeaza si avizeaza rapoartele anuale de activitate ale comisiilor detinatorilor de lucrari, constituite conform prevederilor art. 14, alte informari si propuneri prezentate de aceste comisii, precum si de ministerele, regiile autonome sau unitatile interesate;
    d) analizeaza, coreleaza si aproba programele anuale propuse de detinatorii de lucrari, pentru efectuarea expertizelor tehnice la lucrarile proprii, efectueaza analize asupra masurilor si lucrarilor de punere in siguranta, propuse de acestia, si urmareste modul de realizare a lor;
    e) colaboreaza cu Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si cu alte organisme abilitate de lege, pentru controlul calitatii lucrarilor si constructiilor hidrotehnice;
    f) dispune expertizarea lucrarilor hidrotehnice, evidentiate, cu risc crescut de avariere, si stabileste, impreuna cu Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, masurile operative imediate si de perspectiva pentru evitarea accidentelor;
    g) avizeaza documentatiile de expertiza tehnica a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice din lista de competenta a comisiei nationale, precum si cele pentru alte lucrari la care s-a dispus expertiza;
    h) analizeaza si avizeaza metodologia de expertiza tehnica a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice;
    i) analizeaza si aproba normele tehnice si reglementarile interne propuse de ministerele, regiile autonome si institutiile de specialitate, care activeaza in domeniul constructiilor hidrotehnice, cu privire la activitatea de urmarire a comportarii in timp si de functionare in siguranta a lucrarilor si constructiilor hidrotehnice, precum si normele de instalare, urmarire si stabilire a pragurilor critice la aparatura de masura si control, aferente acestor lucrari;
    j) participa la schimburi de experienta si manifestari stiintifice organizate la detinatorii de lucrari hidrotehnice din tara si din strainatate si stabileste legaturi de colaborare cu organisme similare din alte tari.
    Art. 10
    Pentru activitatea curenta, reprezentand participarea la sedintele anuale de analiza si la sedintele extraordinare, membrii comisiei nationale sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati.

    CAP. 3
    Atributiile si dotarea secretariatului tehnic permanent al comisiei nationale

    Art. 11
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale are urmatoarele atributii:
    a) asigura legatura cu membrii comisiei nationale si cu ceilalti factori interesati, pentru definitivarea materialelor propuse a fi analizate pe ordinea de zi, ii mobilizeaza pe membri la sedinte si la alte actiuni;
    b) intocmeste procese-verbale in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare ale comisiei nationale, in care se consemneaza ordinea de zi, discutiile purtate, concluziile si masurile stabilite;
    c) solicita rapoarte detinatorilor de lucrari, analizeaza si sintetizeaza informarile si alte materiale primite pe adresa comisiei nationale, le prezinta biroului operativ al acesteia si ii informeaza pe membrii comisiei nationale asupra actiunilor intreprinse intre sedinte;
    d) organizeaza si participa, impreuna cu alti factori interesati, la actiuni de verificare a activitatii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in conditii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice ale diversilor detinatori de lucrari.
    e) asigura secretariatele sedintelor de avizare a documentatiilor privind expertizele tehnice ale lucrarilor hidrotehnice din competenta de avizare a comisiei nationale, intocmeste avizele, pastreaza documentatiile si asigura gestionarea cheltuielilor pentru emiterea avizelor de expertiza, conform prevederilor legale.
    Art. 12
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale este asigurat de personalul Directiei de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru, informare publica, din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului, iar secretarul comisiei nationale si al biroului operativ al acesteia este seful serviciului de specialitate din cadrul acestei directii.
    Pentru activitatile extraprofesionale desfasurate de secretariatul tehnic permanent, personalul respectiv va fi remunerat, conform prevederilor legale, ca si membrii comisiei nationale.
    Art. 13
    Pentru buna desfasurare a activitatilor comisiei nationale, secretariatului tehnic permanent al acesteia va fi dotat cu: un telefon-fax cu acces international, complet - calculator P.C. (calculator, imprimanta, scaner si retroproiector), un xerox format mic, camera de luat vederi portabila, videorecorder player, aparat de fotografiat color, impreuna cu materialele consumabile si de birou aferente.
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale poate avea si alte dotari, care pot fi constituite din fonduri bugetare sau extrabugetare, inclusiv prin donatii sau sponsorizari, efectuate, conform prevederilor legale, de catre persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate. Secretariatul tehnic permanent raspunde de buna administrare a dotarilor.

    CAP. 4
    Urmarirea comportarii in timp si expertizarea tehnica privind siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice

    Art. 14
    Ministerele, regiile autonome si institutiile publice centrale, care au in subordine sau coordoneaza activitatea unor detinatori de lucrari hidrotehnice, vor organiza, la nivel central, comisii proprii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in conditii de siguranta a lucrarilor pe care le detin sau le administreaza, denumite in continuare comisii de specialitate.
    Art. 15
    Regulamentele de organizare si functionare si componenta nominala a comisiilor de specialitate ale detinatorilor de lucrari se aproba prin ordin sau decizie a conducerii unitatii respective, in baza avizului comisiei nationale.
    Art. 16
    Membrii comisiei nationale pot face parte din comisiile de specialitate ale detinatorilor de lucrari, avand indatoririle si drepturile aferente, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Metodologia de expertiza tehnica a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice este avizata de comisia nationala si aprobata prin ordin comun al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 18
    Expertizarea starii tehnice de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice se realizeaza, in baza metodologiei prevazute la art. 17, de catre comisii de expertiza compuse din specialisti in domeniu, presedintele comisiei fiind expert tehnic atestat tehnico-profesional conform prevederilor legale.
    Art. 19
    Documentatiile privind expertizarea starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice se avizeaza de catre comisiile speciale, abilitate de comisia nationala, conform competentelor de avizare stabilite prin metodologia prevazuta la art. 17. Procedura de abilitare a comisiilor de avizare si competentele de emitere a avizelor se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 20
    Activitatea de avizare a documentatiilor de expertiza tehnica pe care o desfasoara comisiile de expertiza si comisia nationala sunt activitati extraprofesionale si se remunereaza corespunzator prevederilor legale.
    Art. 21
    Cheltuielile pentru efectuarea documentatiilor de expertizare tehnica la baraje si la alte lucrari hidrotehnice si pentru emiterea avizelor aferente se asigura din venituri extrabugetare, care se achita de catre detinatorii lucrarilor respective, precum si din venituri bugetare si extrabugetare, realizate conform prevederilor legale.
    Art. 22
    Tarifele pentru efectuarea expertizelor si avizelor aferente, precum si remunerarea membrilor comisiilor de expertiza se stabilesc, anual, la propunerea comisiei nationale, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, vizat de Ministerul Finantelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    In termen de un an de la data aprobarii prezentului regulament, comisia nationala va elabora reglementarile de aplicare a prevederilor acestuia, care se vor aproba prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Aceste ordine se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 4

               REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International are ca scop principal conjugarea eforturilor specialistilor din Romania, care activeaza in domeniul hidrologiei si resurselor de apa, in vederea participarii la actiunile internationale legate de aplicarea Programului hidrologic international, in scopul unei dezvoltari durabile intr-un mediu evolutiv.

    CAP. 2
    Componenta, modul de organizare, atributiile si dotarea Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International

    Art. 2
    Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International, denumit in continuare comitetul, isi desfasoara activitatea ca organism consultativ pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care ii asigura conditiile de functionare si secretariatul tehnic permanent.
    Comitetul se compune din presedinte, doi vicepresedinti, secretar si membri. Presedintele comitetului este secretarul de stat care raspunde de activitatea Departamentului apelor; vicepresedintii si secretarul sunt propusi de presedinte dintre specialisti si personalitati recunoscute in domeniu, iar membrii sunt desemnati, la cererea presedintelui, de catre institutiile care au specialisti in domeniul hidrologiei, resurselor de apa si protectiei calitatii apelor, precum si cadre didactice din invatamantul superior de profil.
    Secretariatul tehnic permanent al comitetului este asigurat de catre Directia de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru, informare publica, din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului.
    Deciziile operative dintre doua consfatuiri ale comitetului se adopta de presedinte, vicepresedinti si secretar, care constituie biroul operativ al comitetului.
    Art. 3
    Componenta nominala a comitetului se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Componenta aprobata se comunica, anual si la cerere, secretarului general al UNESCO, pentru includerea acesteia in Lista comitetelor nationale pentru Programul hidrologic international si a punctelor focale din tarile membre ale UNESCO, care se publica periodic de acest for.
    Numarul membrilor comitetului este de pana la 35 de persoane.
    Art. 4
    La initiativa presedintelui comitetului sau in cazul cand un numar de cel putin 10 membri solicita aceasta, se organizeaza, anual sau ori de cate ori este necesar, consfatuiri cu membrii comitetului. Consfatuirea poate avea loc in prezenta a doua treimi din numarul membrilor. Hotararile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a celor prezenti la consfatuire. La conferintele comitetului pot fi invitati si alti specialisti si personalitati recunoscute in domeniu, aprobati de biroul operativ al comitetului.
    Hotararile comitetului si deciziile biroului operativ cuprind propuneri care se inainteaza spre aprobare ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 5
    Biroul operativ constituie comisii pentru organizarea concursului pentru candidatii la burse, in vederea participarii la cursuri postuniversitare si stagii de perfectionare in tara si in strainatate pe linia Programului hidrologic international.
    Art. 6
    Corespondenta interna si internationala a comitetului se primeste pe adresa ministerului.
    Art. 7
    Membrii comitetului sunt salarizati de unitatile unde sunt angajati. Cheltuielile de deplasare in tara si in strainatate vor fi suportate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si de sponsori, persoane fizice si persoane juridice, in conditiile legii.
    Art. 8
    Comitetul informeaza anual Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO asupra activitatilor desfasurate si asupra modificarilor survenite in componenta sa.
    Art. 9
    Comitetul asigura corelarea programelor nationale din domeniul hidrologiei si gospodaririi resurselor de apa cu recomandarile Consiliului Interguvernamental de Coordonare a Activitatii in cadrul Programului hidrologic international, coordonat de UNESCO.
    Art. 10
    Comitetul colaboreaza cu Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO pentru asigurarea corelarii programului cu alte activitati cultural-stiintifice, conform prerogativelor acestei comisii.
    Art. 11
    Comitetul participa cu experti la tratarea si elaborarea temelor si proiectelor cu caracter international, care fac obiectul colaborarii regionale si globale; propune experti si raportori pentru grupele de lucru, comisiile si conferintele organizate in cadrul Programului hidrologic international.
    Art. 12
    Comitetul participa cu delegati la actiunile si manifestarile stiintifice internationale legate de Programul hidrologic international.
    Art. 13
    Comitetul coordoneaza si coreleaza pe plan national programul propriu cu programele elaborate de Organizatia Meteorologica Internationala, Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura F.A.O. si de alte organizatii si organisme nationale si internationale de specialitate.
    Art. 14
    Comitetul propune includerea activitatilor pentru realizarea Programului hidrologic international in programul de relatii internationale al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al unitatilor de specialitate si urmareste derularea acestor activitati.
    Art. 15
    Pentru desfasurarea activitatilor, Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International, secretariatul tehnic permanent al acestuia va fi dotat cu: un telefon-fax cu acces international, calculator P.C. cu imprimanta si un xerox format mic, impreuna cu materialele consumabile si de birou aferente.

    ANEXA 5

                           REGULAMENT
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat

    Art. 1
    (1) Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale si ale prezentului regulament, pe langa Departamentul padurilor din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Departamentul padurilor asigura conditiile de functionare si secretariatul tehnic permanent.
    Art. 2
    Componenta Comisiei Nationale pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat se stabileste prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, la propunerea Departamentului padurilor, denumita in continuare comisie.
    Art. 3
    Comisia are urmatoarele atributii:
    a) verifica modul in care s-a efectuat, de catre comisiile judetene, evaluarea trofeelor de vanat recoltate in Romania, de catre vanatorii romani si straini;
    b) reevaluarea si omologarea trofeelor de vanat care vor participa la expozitii nationale si internationale;
    c) solutionarea contestatiilor formulate de vanatorii romani si straini impotriva evaluarii trofeelor de vanat, efectuata de comisia judeteana.
    Art. 4
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 3, comisia adopta hotarari in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Hotararile comisiei sunt valabile, definitive si executorii, daca sunt adoptate prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
    Art. 5
    (1) Cheltuielile generate de activitatea comisiei se suporta integral din veniturile extrabugetare realizate de catre aceasta.
    (2) In scopul realizarii veniturilor mentionate la alin. (1), se vor aproba anual, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, tarife pentru expertiza trofeelor cinegetice si pentru solutionarea contestatiilor.
    (3) Calitatea de membru al comisiei da dreptul numai la decontarea cheltuielilor de transport, diurna si cazare, in limita veniturilor realizate.
    Art. 6
    Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat colaboreaza cu organismele de profil din tara si din strainatate, in limita atributiilor sale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 568/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 568 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 568/1997
Hotărârea 104 1999
privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
Hotărârea 69 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
Hotărârea 980 1998
privind infiintarea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)
Ordin 938 1998
privind aprobarea Metodologiei pentru calculul pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de ocuparea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier
Hotărârea 287 1998
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Hotărârea 167 1998
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu