E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 457 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 19 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii principale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in concordanta cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice activitatilor sale, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatilor;
    (6) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (7) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) are calitatea de titular al investitiilor cu finantare din bugetul de stat sau al acelora pentru finantarea carora sunt asigurate garantii de catre stat;
    (10) avizeaza licentele de import-export, tehnologii de fabricatie, echipamente, aparatura si asistenta tehnica, legate de domeniile sale de activitate;
    (11) asigura, la nivel national, controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a legilor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului si activitatilor nucleare;
    (12) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    (13) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (14) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (15) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    Pe langa atributiile prevazute la art. 2, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita si urmatoarele atributii specifice, pe domenii de activitate:

    In domeniul gospodaririi apelor:
    (1) actioneaza pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea de noi surse de apa, asigurand corelarea tuturor lucrarilor realizate pe ape sau in legatura cu apele;
    (2) coordoneaza intocmirea planurilor si schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice;
    (3) avizeaza lucrarile ce se executa pe ape, in legatura cu apele;
    (4) organizeaza intocmirea cadastrului general al apelor tarii si a evidentei drepturilor de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    (5) stabileste organizarea activitatii de prognoza, avertizare si informare in domeniul gospodaririi apelor si hidrometeorologiei;
    (6) aproba utilizarea fondului apelor, constituit conform prevederilor legale.

    In domeniul gospodaririi padurilor:
    (7) elaboreaza studii si programe pentru imbunatatirea starii padurilor si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;
    (8) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri, pe structura si destinatii, in conditiile respectarii posibilitatii padurilor;
    (9) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare;
    (10) controleaza modul in care se asigura integritatea fondului forestier si a vegetatiei forestiere din afara acestuia, paza padurilor, precum si legalitatea circulatiei materialului lemnos si a functionarii instalatiilor de prelucrare a acestuia in cherestea;
    (11) stabileste si controleaza modul de gospodarire a tuturor fondurilor de vanatoare si salmonicole, precum si respectarea legalitatii privind gospodarirea acestor fonduri, organizarea si desfasurarea actiunilor de vanatoare si pescuit, inclusiv cu strainii;
    (12) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din productia silvica a unor terenuri forestiere aflate in administratia Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva".

    In domeniul protectiei mediului:
    (13) elaboreaza propuneri de reglementare in domeniul protectiei mediului, in scopul armonizarii dezvoltarii economico-sociale in concordanta cu cerintele protectiei mediului;
    (14) coordoneaza elaborarea de norme privind continutul admisibil de noxe in mediul inconjurator si asigura cunoasterea parametrilor de calitate ai factorilor de mediu si evolutia acestora;
    (15) evalueaza impactul actiunilor economico-sociale, stabileste conditiile ce trebuie respectate in scopul garantarii mentinerii echilibrului ecologic si controleaza respectarea acestor conditii;
    (16) coordoneaza activitatea retelei de arii protejate - rezervatii naturale, parcuri nationale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii -, pentru conservarea diversitatii biologice si mentinerea echilibrului ecologic;
    (17) elaboreaza norme tehnice si instructiuni cu caracter obligatoriu, precum si ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calitatii si functionarea in conditii de siguranta la radiatii a obiectivelor si instalatiilor nucleare, protectia impotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului inconjurator si a bunurilor materiale, protectia fizica, evidenta, pastrarea si transportul materialelor radioactive si al materialelor fisionabile speciale, precum si gestionarea deseurilor radioactive;
    (18) elibereaza autoritatii de asigurare a calitatii si de securitate nucleara unitatilor care desfasoara activitati in domeniul nuclear si acorda personalului lor permisul de exercitare a acestor activitati, in conditiile prevazute de lege si de normele tehnice specifice;
    (19) avizeaza planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa, potrivit legii, la asigurarea interventiei;
    (20) controleaza aplicarea prevederilor programului de asigurare a calitatii la beneficiarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si la unitatile care proiecteaza, produc si monteaza echipamentele, sistemele si constructiile cu functii de securitate nucleara;
    (21) aproba programele anuale de examinari tehnice pentru asigurarea calitatii, elaborate de beneficiarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, cu privire la activitatea proprie si a furnizorilor de produse si servicii si inspecteaza modul de aplicare a acestor programe;
    (22) controleaza aplicarea prevederilor acordurilor internationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia contra radiatiilor, asigurarea calitatii si securitatea nucleara a instalatiilor;
    (23) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este prevazuta in anexa nr. 1 In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii.
    (4) Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (5) Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) este asimilat cu functia de subsecretar de stat.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordinul ministrului.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Art. 8
    (1) Pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala de Aparare Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice;
    b) Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor Cinegetice;
    c) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice;
    d) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului.
    Art. 9
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in dotare un parc auto propriu de transport persoane si interventii pentru aparare impotriva inundatiilor si poluarilor accidentale, incendii de paduri si controlul activitatilor nucleare, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 792/17 decembrie 1992, cu modificarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.
    (2) Incadrarea in numarului de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul apelor, padurilor si
                        protectiei mediului,
                        Aurel Constantin Ilie

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

      Numarul maxim de posturi: 200
      (exclusiv demnitarii)
      MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

  MINISTRU
   - CONSILIERI
     - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
     - CONTENCIOS
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI RESURSE DE APA
                    - DIRECTIA CADASTRU SINTEZE SI APARARE IMPOTRIVA
                      INUNDATIILOR
                    - *) INSPECTIA DE STAT A APELOR
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI SILVICE
                    - DIRECTIA FOND FORESTIER SI RECONSTRUCTIE FORESTIERA
                    - *) INSPECTIA DE STAT A PADURILOR
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI PENTRU PROTECTIA
                      MEDIULUI
                    - DIRECTIA MONITORING
                    - DIRECTIA PROGRAME DE CONSTRUCTIE ECOLOGICA
                    - *) INSPECTIA DE STAT PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
   - C.N.C.A.N. PRESEDINTE
                    - DIRECTIA REGLEMENTARI PROTECTIE NUCLEARA
                    - *) INSPECTIA DE STAT PENTRU PROTECTIE NUCLEARA
   - DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE, RESURSE, RELATII INTERNATIONALE SI PUBLICE

*) Inspectiile de stat sunt organizate la nivel de directii generale.

    ANEXA 2

                        UNITATILE
din subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
  I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat
  1. Agentii de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti -
servicii publice descentralizate.
  2. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
  Se utilizeaza un numar de 2.850 posturi.

  II. Unitati de cercetare stiintifica, proiectare, documentare si informare
  - finantate din venituri extrabugetare -
  1. Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti.
  2. Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta
  3. Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea
  4. Oficiul de Informare si Documentare Bucuresti.

  III. Regii autonome
  1. Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane"
  2. Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva".
                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 457/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 457 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu