E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 457 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 19 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii principale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in concordanta cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice activitatilor sale, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatilor;
    (6) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (7) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) are calitatea de titular al investitiilor cu finantare din bugetul de stat sau al acelora pentru finantarea carora sunt asigurate garantii de catre stat;
    (10) avizeaza licentele de import-export, tehnologii de fabricatie, echipamente, aparatura si asistenta tehnica, legate de domeniile sale de activitate;
    (11) asigura, la nivel national, controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a legilor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului si activitatilor nucleare;
    (12) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    (13) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (14) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (15) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    Pe langa atributiile prevazute la art. 2, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita si urmatoarele atributii specifice, pe domenii de activitate:

    In domeniul gospodaririi apelor:
    (1) actioneaza pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea de noi surse de apa, asigurand corelarea tuturor lucrarilor realizate pe ape sau in legatura cu apele;
    (2) coordoneaza intocmirea planurilor si schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice;
    (3) avizeaza lucrarile ce se executa pe ape, in legatura cu apele;
    (4) organizeaza intocmirea cadastrului general al apelor tarii si a evidentei drepturilor de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    (5) stabileste organizarea activitatii de prognoza, avertizare si informare in domeniul gospodaririi apelor si hidrometeorologiei;
    (6) aproba utilizarea fondului apelor, constituit conform prevederilor legale.

    In domeniul gospodaririi padurilor:
    (7) elaboreaza studii si programe pentru imbunatatirea starii padurilor si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;
    (8) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri, pe structura si destinatii, in conditiile respectarii posibilitatii padurilor;
    (9) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare;
    (10) controleaza modul in care se asigura integritatea fondului forestier si a vegetatiei forestiere din afara acestuia, paza padurilor, precum si legalitatea circulatiei materialului lemnos si a functionarii instalatiilor de prelucrare a acestuia in cherestea;
    (11) stabileste si controleaza modul de gospodarire a tuturor fondurilor de vanatoare si salmonicole, precum si respectarea legalitatii privind gospodarirea acestor fonduri, organizarea si desfasurarea actiunilor de vanatoare si pescuit, inclusiv cu strainii;
    (12) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din productia silvica a unor terenuri forestiere aflate in administratia Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva".

    In domeniul protectiei mediului:
    (13) elaboreaza propuneri de reglementare in domeniul protectiei mediului, in scopul armonizarii dezvoltarii economico-sociale in concordanta cu cerintele protectiei mediului;
    (14) coordoneaza elaborarea de norme privind continutul admisibil de noxe in mediul inconjurator si asigura cunoasterea parametrilor de calitate ai factorilor de mediu si evolutia acestora;
    (15) evalueaza impactul actiunilor economico-sociale, stabileste conditiile ce trebuie respectate in scopul garantarii mentinerii echilibrului ecologic si controleaza respectarea acestor conditii;
    (16) coordoneaza activitatea retelei de arii protejate - rezervatii naturale, parcuri nationale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii -, pentru conservarea diversitatii biologice si mentinerea echilibrului ecologic;
    (17) elaboreaza norme tehnice si instructiuni cu caracter obligatoriu, precum si ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calitatii si functionarea in conditii de siguranta la radiatii a obiectivelor si instalatiilor nucleare, protectia impotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului inconjurator si a bunurilor materiale, protectia fizica, evidenta, pastrarea si transportul materialelor radioactive si al materialelor fisionabile speciale, precum si gestionarea deseurilor radioactive;
    (18) elibereaza autoritatii de asigurare a calitatii si de securitate nucleara unitatilor care desfasoara activitati in domeniul nuclear si acorda personalului lor permisul de exercitare a acestor activitati, in conditiile prevazute de lege si de normele tehnice specifice;
    (19) avizeaza planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa, potrivit legii, la asigurarea interventiei;
    (20) controleaza aplicarea prevederilor programului de asigurare a calitatii la beneficiarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si la unitatile care proiecteaza, produc si monteaza echipamentele, sistemele si constructiile cu functii de securitate nucleara;
    (21) aproba programele anuale de examinari tehnice pentru asigurarea calitatii, elaborate de beneficiarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, cu privire la activitatea proprie si a furnizorilor de produse si servicii si inspecteaza modul de aplicare a acestor programe;
    (22) controleaza aplicarea prevederilor acordurilor internationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia contra radiatiilor, asigurarea calitatii si securitatea nucleara a instalatiilor;
    (23) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este prevazuta in anexa nr. 1 In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii.
    (4) Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (5) Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) este asimilat cu functia de subsecretar de stat.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordinul ministrului.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Art. 8
    (1) Pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala de Aparare Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice;
    b) Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor Cinegetice;
    c) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice;
    d) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului.
    Art. 9
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in dotare un parc auto propriu de transport persoane si interventii pentru aparare impotriva inundatiilor si poluarilor accidentale, incendii de paduri si controlul activitatilor nucleare, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 792/17 decembrie 1992, cu modificarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.
    (2) Incadrarea in numarului de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul apelor, padurilor si
                        protectiei mediului,
                        Aurel Constantin Ilie

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

      Numarul maxim de posturi: 200
      (exclusiv demnitarii)
      MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

  MINISTRU
   - CONSILIERI
     - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
     - CONTENCIOS
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI RESURSE DE APA
                    - DIRECTIA CADASTRU SINTEZE SI APARARE IMPOTRIVA
                      INUNDATIILOR
                    - *) INSPECTIA DE STAT A APELOR
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI SILVICE
                    - DIRECTIA FOND FORESTIER SI RECONSTRUCTIE FORESTIERA
                    - *) INSPECTIA DE STAT A PADURILOR
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI PENTRU PROTECTIA
                      MEDIULUI
                    - DIRECTIA MONITORING
                    - DIRECTIA PROGRAME DE CONSTRUCTIE ECOLOGICA
                    - *) INSPECTIA DE STAT PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
   - C.N.C.A.N. PRESEDINTE
                    - DIRECTIA REGLEMENTARI PROTECTIE NUCLEARA
                    - *) INSPECTIA DE STAT PENTRU PROTECTIE NUCLEARA
   - DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE, RESURSE, RELATII INTERNATIONALE SI PUBLICE

*) Inspectiile de stat sunt organizate la nivel de directii generale.

    ANEXA 2

                        UNITATILE
din subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
  I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat
  1. Agentii de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti -
servicii publice descentralizate.
  2. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
  Se utilizeaza un numar de 2.850 posturi.

  II. Unitati de cercetare stiintifica, proiectare, documentare si informare
  - finantate din venituri extrabugetare -
  1. Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti.
  2. Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta
  3. Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea
  4. Oficiul de Informare si Documentare Bucuresti.

  III. Regii autonome
  1. Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane"
  2. Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva".
                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 457/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 457 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu