E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 457 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 19 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii principale:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in concordanta cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si organelor locale ale administratiei de stat;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice activitatilor sale, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatilor;
    (6) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (7) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea sa;
    (9) are calitatea de titular al investitiilor cu finantare din bugetul de stat sau al acelora pentru finantarea carora sunt asigurate garantii de catre stat;
    (10) avizeaza licentele de import-export, tehnologii de fabricatie, echipamente, aparatura si asistenta tehnica, legate de domeniile sale de activitate;
    (11) asigura, la nivel national, controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a legilor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului si activitatilor nucleare;
    (12) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    (13) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (14) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (15) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    Pe langa atributiile prevazute la art. 2, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita si urmatoarele atributii specifice, pe domenii de activitate:

    In domeniul gospodaririi apelor:
    (1) actioneaza pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea de noi surse de apa, asigurand corelarea tuturor lucrarilor realizate pe ape sau in legatura cu apele;
    (2) coordoneaza intocmirea planurilor si schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice;
    (3) avizeaza lucrarile ce se executa pe ape, in legatura cu apele;
    (4) organizeaza intocmirea cadastrului general al apelor tarii si a evidentei drepturilor de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    (5) stabileste organizarea activitatii de prognoza, avertizare si informare in domeniul gospodaririi apelor si hidrometeorologiei;
    (6) aproba utilizarea fondului apelor, constituit conform prevederilor legale.

    In domeniul gospodaririi padurilor:
    (7) elaboreaza studii si programe pentru imbunatatirea starii padurilor si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;
    (8) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri, pe structura si destinatii, in conditiile respectarii posibilitatii padurilor;
    (9) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare;
    (10) controleaza modul in care se asigura integritatea fondului forestier si a vegetatiei forestiere din afara acestuia, paza padurilor, precum si legalitatea circulatiei materialului lemnos si a functionarii instalatiilor de prelucrare a acestuia in cherestea;
    (11) stabileste si controleaza modul de gospodarire a tuturor fondurilor de vanatoare si salmonicole, precum si respectarea legalitatii privind gospodarirea acestor fonduri, organizarea si desfasurarea actiunilor de vanatoare si pescuit, inclusiv cu strainii;
    (12) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din productia silvica a unor terenuri forestiere aflate in administratia Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva".

    In domeniul protectiei mediului:
    (13) elaboreaza propuneri de reglementare in domeniul protectiei mediului, in scopul armonizarii dezvoltarii economico-sociale in concordanta cu cerintele protectiei mediului;
    (14) coordoneaza elaborarea de norme privind continutul admisibil de noxe in mediul inconjurator si asigura cunoasterea parametrilor de calitate ai factorilor de mediu si evolutia acestora;
    (15) evalueaza impactul actiunilor economico-sociale, stabileste conditiile ce trebuie respectate in scopul garantarii mentinerii echilibrului ecologic si controleaza respectarea acestor conditii;
    (16) coordoneaza activitatea retelei de arii protejate - rezervatii naturale, parcuri nationale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii -, pentru conservarea diversitatii biologice si mentinerea echilibrului ecologic;
    (17) elaboreaza norme tehnice si instructiuni cu caracter obligatoriu, precum si ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calitatii si functionarea in conditii de siguranta la radiatii a obiectivelor si instalatiilor nucleare, protectia impotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului inconjurator si a bunurilor materiale, protectia fizica, evidenta, pastrarea si transportul materialelor radioactive si al materialelor fisionabile speciale, precum si gestionarea deseurilor radioactive;
    (18) elibereaza autoritatii de asigurare a calitatii si de securitate nucleara unitatilor care desfasoara activitati in domeniul nuclear si acorda personalului lor permisul de exercitare a acestor activitati, in conditiile prevazute de lege si de normele tehnice specifice;
    (19) avizeaza planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa, potrivit legii, la asigurarea interventiei;
    (20) controleaza aplicarea prevederilor programului de asigurare a calitatii la beneficiarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si la unitatile care proiecteaza, produc si monteaza echipamentele, sistemele si constructiile cu functii de securitate nucleara;
    (21) aproba programele anuale de examinari tehnice pentru asigurarea calitatii, elaborate de beneficiarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, cu privire la activitatea proprie si a furnizorilor de produse si servicii si inspecteaza modul de aplicare a acestor programe;
    (22) controleaza aplicarea prevederilor acordurilor internationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia contra radiatiilor, asigurarea calitatii si securitatea nucleara a instalatiilor;
    (23) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este prevazuta in anexa nr. 1 In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii.
    (4) Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (5) Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) este asimilat cu functia de subsecretar de stat.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordinul ministrului.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Art. 8
    (1) Pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala de Aparare Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice;
    b) Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor Cinegetice;
    c) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice;
    d) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului.
    Art. 9
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in dotare un parc auto propriu de transport persoane si interventii pentru aparare impotriva inundatiilor si poluarilor accidentale, incendii de paduri si controlul activitatilor nucleare, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 792/17 decembrie 1992, cu modificarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.
    (2) Incadrarea in numarului de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul apelor, padurilor si
                        protectiei mediului,
                        Aurel Constantin Ilie

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

      Numarul maxim de posturi: 200
      (exclusiv demnitarii)
      MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

  MINISTRU
   - CONSILIERI
     - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
     - CONTENCIOS
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI RESURSE DE APA
                    - DIRECTIA CADASTRU SINTEZE SI APARARE IMPOTRIVA
                      INUNDATIILOR
                    - *) INSPECTIA DE STAT A APELOR
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI SILVICE
                    - DIRECTIA FOND FORESTIER SI RECONSTRUCTIE FORESTIERA
                    - *) INSPECTIA DE STAT A PADURILOR
   - SECRETAR DE STAT
                    - DIRECTIA STRATEGII SI REGLEMENTARI PENTRU PROTECTIA
                      MEDIULUI
                    - DIRECTIA MONITORING
                    - DIRECTIA PROGRAME DE CONSTRUCTIE ECOLOGICA
                    - *) INSPECTIA DE STAT PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
   - C.N.C.A.N. PRESEDINTE
                    - DIRECTIA REGLEMENTARI PROTECTIE NUCLEARA
                    - *) INSPECTIA DE STAT PENTRU PROTECTIE NUCLEARA
   - DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE, RESURSE, RELATII INTERNATIONALE SI PUBLICE

*) Inspectiile de stat sunt organizate la nivel de directii generale.

    ANEXA 2

                        UNITATILE
din subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
  I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat
  1. Agentii de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti -
servicii publice descentralizate.
  2. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
  Se utilizeaza un numar de 2.850 posturi.

  II. Unitati de cercetare stiintifica, proiectare, documentare si informare
  - finantate din venituri extrabugetare -
  1. Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti.
  2. Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta
  3. Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea
  4. Oficiul de Informare si Documentare Bucuresti.

  III. Regii autonome
  1. Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane"
  2. Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva".
                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 457/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 457 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu