Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 938 din 10 noiembrie 1998

privind aprobarea Metodologiei pentru calculul pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de ocuparea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 498 din 23 decembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in scopul indeplinirii indatoririlor ce revin Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prevazute la art. 3 pct. 2 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    in temeiul art. 59 si in aplicarea prevederilor art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,
    in temeiul art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 568/1997,
    emite prezentul ordin:

    1. Se aproba Metodologia pentru calculul pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de ocuparea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier, care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Directia fond forestier si reconstructie ecologica din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Nationala a Padurilor sunt insarcinate cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Inspectia de stat a padurilor, cu controlul aplicarii acestuia.
    3. Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 decembrie 1998 si se aplica pana la data de 30 noiembrie 1999.
    4. Orice prevedere contrara prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea.
    5. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul apelor, padurilor
                           si protectiei mediului,
                               Romica Tomescu

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIA
pentru calculul pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de ocuparea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier

    CAP. 1
    Pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier

    A. Taxa legala pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte scopuri decat productia forestiera
    1. Taxa legala se determina, potrivit legii, prin aplicarea taxei procentuale prevazute in anexa nr. 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, asupra valorii masei lemnoase la exploatabilitate.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    T  = S x V    x P   x Tp,
     x        EXP    ML

    in care:
    S =    suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier (exprimata
           in hectare, cu zecimale);
    V    = volumul masei lemnoase la exploatabilitate, la hectar, prevazut in
     EXP   anexa nr. 1 la prezenta metodologie si stabilit in functie de specia
           principala corespunzatoare conditiilor stationale si clasei de
           productie a acesteia;
    P    = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa, stabilit periodic
     ML    prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a Padurilor,
           pe baza datelor din ultima raportare statistica, defalcat pe specii
           sau pe grupe de specii, pe baza coeficientilor prevazuti in anexa
           nr. 2 la prezenta metodologie;
    Tp   = taxa procentuala stabilita in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991,
           republicata.

    2. In cazul ocuparii definitive a unor terenuri din fondul forestier, fara vegetatie forestiera (care au alta folosinta silvica decat padurea, parcurse cu taieri rase sau definitive si neregenerate sau alte situatii asemanatoare), se va considera specie principala specia de baza corespunzatoare conditiilor stationale similare din zona terenului in cauza, la clasa de productie medie.
    3. In cazul ocuparii definitive a unor terenuri din fondul forestier, care sunt inregistrate in amenajamentele silvice ca neproductive, se va considera specie principala specia de baza corespunzatoare conditiilor stationale din zona terenului in cauza, la clasa V de productie.

    B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier
    1. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    V  = S x Cr x n x P   x (1 + N),
     T                 ML

    in care:
    V   = valoarea terenului, exprimata in lei;
     T
    S   = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier,
          exprimata in hectare, cu zecimale;
    Cr  = cresterea medie la exploatabilitate corespunzatoare speciei
          majoritare si clasei de productie, conform anexei nr. 4 la prezenta
          metodologie.
    In cazul terenurilor din fondul forestier fara vegetatie forestiera sau inregistrate ca neproductive, specia principala si clasa de productie vor fi stabilite conform precizarilor cuprinse in cap. I lit. A pct. 2 si 3;

    P   = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa, stabilit periodic
     ML   prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a Padurilor,
          pe baza datelor din ultima raportare statistica, defalcat pe
          specii sau pe grupe de specii, pe baza coeficientilor prevazuti in
          anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    n   = numarul de ani necesari de la infiintarea unui arboret si pana la
          recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest
          indicator are urmatoarele valori:
          - 10 ani pentru speciile repede crescatoare: salcam, salcii si plopi;
          - 30 de ani pentru speciile de cvercinee;
          - 20 de ani pentru celelalte specii;
    N   = coeficientul rezultat ca suma a notelor prevazute in anexa nr. 3 la
          prezenta metodologie, atribuite terenului in cauza.
    2. In cazul in care ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier se face prin schimb, terenurile care se preiau in fondul forestier trebuie sa fie echivalente ca suprafata si bonitate, respectiv ca valoare (VT), cu cele care se ocupa definitiv. In acest scop, evaluarea terenurilor care se preiau se face cu aceeasi formula prevazuta la pct. 1. Specia principala si clasa de productie pentru care se stabileste "cresterea medie la exploatabilitate", in cazul in care terenul ce va fi preluat este fara vegetatie forestiera, se determina pe baza conditiilor stationale, prin asimilare cu terenuri forestiere invecinate sau prin studii pedostationale.
    Terenurile neproductive pentru speciile forestiere principale nu pot face obiectul preluarii in schimbul celor ocupate definitiv din fondul forestier.

    C. Contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii

    Contravaloarea se calculeaza cu ajutorul formulei:

    D   = S x P  x (V   - V  ) x N1,
     VLM       ML    EXP   LA

    in care:
    D     = contravaloarea pierderii de crestere, respectiv diferenta dintre
     VLM    valoarea masei lemnoase la exploatabilitate si valoarea masei
            lemnoase la data aprobarii ocuparii terenului din fondul forestier;
    S     = suprafata terenului exprimata in hectare, cu zecimale;
    P     = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa, stabilit periodic
     ML     prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a
            Padurilor, pe baza datelor din ultima raportare statistica,
            defalcat pe specii si pe grupe de specii, pe baza coeficientilor
            prevazuti in anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    V     = volumul masei lemnoase la exploatabilitate, la hectar, conform
     EXP    anexei nr. 1 la prezenta metodologie, pentru specia principala si
            clasa de productie corespunzatoare acesteia;
    V     = volumul actual al masei lemnoase la hectar, preluat din
     LA     amenajamentul silvic, la care se adauga cresterea corespunzatoare
            numarului de ani scursi de la data amenajarii si se scade volumul
            extras in aceeasi perioada (mc/ha);
    N1    = coeficientul egal cu nota acordata pentru criteriul prevazut la
            nr. crt. 1 din anexa nr. 3 la prezenta metodologie (tipul
            functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din
            fondul forestier).

    D. Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv
    1. Determinarea acestor cheltuieli se face pentru terenurile primite in compensarea fondului forestier, in cazul in care ocuparea unor terenuri din fondul forestier se face prin schimb, in conditiile prevazute la cap. I lit. B pct. 2.
    2. Stabilirea acestor cheltuieli se face prin deviz, pe baza normelor de lucru si a tarifelor in vigoare la data predarii terenului din fondul forestier. La intocmirea devizului se vor avea in vedere urmatoarele categorii de lucrari necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit in schimb, pana la reusita definitiva a plantatiilor, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pentru numarul de ani pana la realizarea reusitei definitive.

    E. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier
    Aceasta valoare se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 2
    Pentru ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier

    A. Chiria pentru ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier
    1. Aceasta chirie se determina anual, folosind formula:

    CH  = S x Cr x P   x N,
      A             ML

    in care:
    CH   = chiria anuala, exprimata in lei/hectar;
      A
    S    = suprafata ocupata temporar, exprimata in hectare, cu zecimale;
    Cr   = cresterea medie la exploatabilitate a arboretului total, determinata
           pentru specia principala si clasa de productie a acesteia, conform
           anexei nr. 4 la prezenta metodologie.
    In cazul terenurilor fara vegetatie forestiera sau inregistrate ca neproductive, specia principala si clasa de productie vor fi stabilite conform precizarilor cap. I lit. A pct. 2 si 3;

    P    = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa, stabilit periodic
     ML    prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a Padurilor,
           pe baza datelor din ultima raportare statistica, defalcat pe specii
           si pe grupe de specii, pe baza coeficientilor prevazuti in anexa
           nr. 2 la prezenta metodologie;
    N    = coeficientul rezultat ca suma a notelor prevazute in anexa nr. 3 la
           prezenta metodologie, atribuite terenului in cauza.

    2. Chiria se incaseaza anticipat perioadei pentru care se calculeaza. In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier pe o perioada de mai multi ani, chiria se calculeaza si se incaseaza anticipat pentru fiecare an.

    B. Contravaloarea pierderii de crestere pentru exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Contravaloarea se determina, potrivit prevederilor cap. I lit. C, pentru terenul ocupat definitiv din fondul forestier.

    C. Valoarea cheltuielilor necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere si intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv
    Valoarea se determina pe baza de deviz, potrivit prevederilor cap. I. lit. D.

    D. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier
    Valoarea se determina potrivit prevederilor cuprinse la cap. I lit. E.

    E. Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier
    Aceasta garantie este egala cu taxa legala pentru ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier si se determina conform prevederilor cap. I lit. A.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    A. Pentru scoaterea definitiva din fondul forestier, beneficiarii sunt obligati sa achite, inainte de ocuparea terenurilor, sumele datorate, astfel:
    1. La Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - in Fondul de ameliorare a fondului funciar:
    - taxa legala pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte scopuri decat productia forestiera, determinata potrivit prevederilor cap. I lit. A.
    2. La Regia Nationala a Padurilor:
    a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier administrat de Regia Nationala a Padurilor, in cazurile in care beneficiarul nu a predat in compensare teren, determinata potrivit prevederilor cap. I lit. B;
    b) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, stabilita potrivit prevederilor cap. I lit. C;
    c) cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, determinate in cazurile in care ocuparea definitiva se face prin compensare cu terenuri echivalente, conform prevederilor cap. I lit. D;
    d) valoarea obiectivelor dezafectate, determinata in conditiile prevazute la cap. I lit. E.

    B. Pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier, beneficiarii sunt obligati sa achite, inainte de ocuparea terenurilor, sumele datorate, astfel:
    1. La Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - in contul special al Fondului de ameliorare a fondului funciar:
    - garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. E.
    Dupa indeplinirea de catre beneficiarul care a ocupat temporar terenuri din fondul forestier a obligatiilor care ii revin potrivit legii, de achitare integrala a obligatiilor financiare, si dupa repredarea terenurilor in fondul forestier la termenul prevazut in aprobarea legala si in conditiile corespunzatoare pentru a fi impadurite, garantia se restituie titularului care a beneficiat de ocuparea temporara a terenului.
    2. La Regia Nationala a Padurilor:
    a) chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. A;
    b) contravaloarea pierderii de crestere pentru exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. B;
    c) valoarea cheltuielilor necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere si intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. C;
    d) valoarea obiectivelor dezafectate, determinata conform prevederilor cap. II lit. D.

    C. In cazul terenurilor din fondul forestier, aflate in administrarea Regiei Nationale a Padurilor, determinarea valorilor prevazute in prezenta metodologie se face de catre ocolul silvic, se verifica si se aproba de conducerea directiei silvice, respectiv a Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice pentru ocoalele silvice din subordinea acestuia.

    D. In cazul terenurilor din fondul forestier proprietate privata, calculul taxei legale pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier si calculul garantiei pentru folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier, care constituie valori banesti ce trebuie achitate de beneficiarii terenurilor Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, se fac si se aproba potrivit prevederilor lit. C.
    Celelalte obligatii banesti prevazute in prezenta metodologie se incaseaza de proprietarii terenurilor si pot fi calculate, la cererea acestora, de catre ocoalele silvice din zona, contra cost. Valorile astfel calculate pot fi utilizate ca elemente de referinta in relatia proprietarilor cu beneficiarii terenurilor.

    E. Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii referitoare la intocmirea documentatiilor tehnice, promovarea, analiza si aprobarea acestora, precum si pentru punerea in aplicare a aprobarilor emise se vor aplica urmatoarele masuri:
    a) incepand cu data primirii la directiile silvice a prezentei metodologii se interzice promovarea de catre acestea a oricarei documentatii care cuprinde calcule neconforme cu aceasta;
    b) in cazul in care in intervalul dintre data la care este intocmita documentatia si data la care se face predarea terenurilor catre beneficiari intervin modificari ale pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior (PML), directiile silvice au obligatia sa recalculeze toate obligatiile banesti care revin beneficiarilor respectivi, cu instiintarea prealabila a acestora;
    c) incheierea proceselor-verbale privind predarea-preluarea terenurilor care fac obiectul aprobarilor de folosire definitiva in alte scopuri decat cele silvice se va face numai dupa prezentarea de catre beneficiarii aprobarilor a dovezii achitarii taxei prevazute in Legea nr. 18/1991, republicata, in Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Nerespectarea acestei prevederi atrage raspunderea disciplinara, materiala sau penala, dupa caz, a personalului silvic gasit vinovat. Aceste dispozitii sunt valabile si in cazul achitarii garantiei pentru terenurile aprobate a fi folosite temporar in alte scopuri decat cele silvice, precum si pentru celelalte obligatii banesti care revin titularilor aprobarilor;
    d) contractele intre directiile silvice si beneficiari pentru punerea in aplicare a aprobarilor legale de folosire temporara a unor terenuri forestiere in alte scopuri decat cele silvice se vor incheia numai dupa plata anticipata si integrala a garantiei, a chiriei, precum si a celorlalte obligatii banesti aferente perioadei de folosire a terenurilor;
    e) pentru evitarea oricaror erori privind aplicarea prezentei metodologii se va generaliza calculul computerizat;
    f) pentru aplicarea intocmai a prezentei metodologii se vor avea in vedere toate celelalte dispozitii emise de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Regia Nationala a Padurilor in legatura cu problematica folosirii terenurilor forestiere in alte scopuri decat cele silvice, conform prevederilor legale;
    g) nu se va proceda la recalcularea obligatiilor banesti conform prezentei metodologii in cazul terenurilor forestiere folosite in prezent, temporar, in alte scopuri decat cele silvice, care, la data intrarii in vigoare a acesteia, indeplinesc in mod cumulativ si integral urmatoarele conditii:
    - dispun de aprobarea legala in vigoare, pentru folosirea in alte scopuri decat cele silvice;
    - sunt incheiate si sunt in vigoare contracte intre directiile silvice si beneficiari;
    - sunt achitate integral toate obligatiile banesti aferente folosirii in alte scopuri decat cele silvice a terenului respectiv (taxe, garantii, despagubiri).
    Recalcularea obligatiilor banesti se va efectua incepand cu data prevazuta in mod expres in acest sens in contracte sau pentru sumele datorate de beneficiari si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii;
    h) documentatiile aflate in curs de verificare la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si la Regia Nationala a Padurilor, precum si cele care au fost promovate de directiile silvice pana la aceasta data vor fi analizate si aprobate in forma in care au fost prezentate, cu calculul obligatiilor banesti conform metodologiei vechi, daca sunt indeplinite conditiile legale si de fond necesare, urmand ca, cu ocazia punerii in aplicare a acestor aprobari, directia silvica sa recalculeze, in mod obligatoriu, valorile respective (taxe, garantii, chirii etc.).

    F. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                         VOLUMUL
masei lemnoase la exploatabilitate pe clase de productie pentru principalele specii forestiere*)
                                                              - mc -
------------------------------------------------------------------------------
                                                 Clasele de productie
 Nr.        Specia                       -------------------------------------
 crt.                                      I        II     III     IV       V
------------------------------------------------------------------------------
  1.  Molid                              1.039     859     668     507     350
  2.  Brad                                 986     838     672     508     386
  3.  Pin silvestru                        695     531     360     209      96
  4.  Pin negru                            553     427     283     190      93
  5.  Larice                               953     796     602     395     252
  6.  Fag din samanta                      813     652     492     355     259
  7.  Fag din lastari                      744     574     436     319     218
  8.  Mesteacan                            352     294     195     141      94
  9.  Gorun din samanta                    768     600     453     335     232
 10.  Gorun din lastari                    521     428     327     238     164
 11.  Stejar din samanta                   875     733     584     447     346
 12.  Stejar din lastari                   553     462     375     283     201
 13.  Cer din samanta                      516     405     321     255     183
 14.  Cer din lastari                      493     377     300     236     166
 15.  Garnita din samanta                  498     418     332     250     193
 16.  Garnita din lastari                  490     410     320     235     166
 17.  Stejar brumariu                      334     292     208     113      81
 18.  Stejar pufos                         261     188     141      99      65
 19.  Carpen din samanta                   334     291     217     161     108
 20.  Carpen din lastari                   334     276     217     161     108
 21.  Tei din samanta                      518     449     356     256     163
 22.  Tei din lastari                      494     413     325     241     163
 23.  Salcam din plantatii                 432     331     192     116      48
 24.  Salcam din lastari                   333     224     128      63      34
 25.  Plop alb si negru                    529     405     272     155      92
 26.  Salcie din renis (si plantatie)      569     432     295     172     107
 27.  Salcie din lastari                   360     289     209     153      73
 28.  Salcie din sulinari                  360     289     209     144      73
 29.  Anin                                 483     415     325     233     163
 30.  Plop selectionat                     629     407     310     207     114
------------------------------------------------------------------------------
    *) Volumele sunt stabilite conform "Biometriei arborilor si arboretelor din Romania", editia 1972, la varstele exploatabilitatii, prevazute in Normele tehnice pentru amenajarea padurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite in cazul modificarii varstei exploatabilitatii si a tabelelor de productie pentru arboreturi.

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                           DEFALCAREA
pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, aprobat prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a Padurilor

  ------------------------------------------------------------------------
  Nr.                                    Coeficientul care se aplica
  crt.   Specia sau grupa de specii   pretului mediu al unui metru cub de
                                           masa lemnoasa pe picior
  ------------------------------------------------------------------------
   0                 1                                 2
  ------------------------------------------------------------------------
   1.  Rasinoase                                     0,95
   2.  Fag                                           1,00
   3.  Cvercinee, frasin                             1,65
   4.  Diverse specii tari                           0,75
   5.  Diverse specii moi                            0,70
  ------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa din speciile sau din grupele de specii inscrise in coloana 1 se determina prin inmultirea coeficientului din coloana 2 cu pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, aprobat prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a Padurilor.

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

                              CRITERII
pe baza carora se determina coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii (DVML)

------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.                        Criterii                             Nota acordata
------------------------------------------------------------------------------
 0                              1                                      2
------------------------------------------------------------------------------
  1.  Categorii de arboreturi pe tipuri functionale

      Arboreturile la care sunt interzise orice fel de
      interventii pentru extragerea de masa lemnoasa sau de alte
      produse nelemnoase (tipul functional T  - parcuri
                                            I
      nationale, rezervatii naturale si stiintifice, monumente
      ale naturii)                                                     3,0
      Arboreturile la care nu este permisa sau nu este posibila
      decat executarea taierilor de igiena sau a lucrarilor
      speciale de conservare (tipul functional T  )                    2,5
                                                II
      Arboreturile la care sunt permise tratamente intensive, ca
      cele de codru gradinarit sau cvasigradinarit (tipul
      functional T   )                                                 2,0
                  III
      Arboreturile la care sunt permise tratamente cu perioada
      de regenerare normala sau mai mare, dar cu restrictii in
      executarea taierilor (tipul functional (T  )                     1,5
                                               IV
      Arboreturile cu functii de productie si de protectie la
      care nu sunt restrictii privind tratamentele aplicate
      (tipul functional T  si T  )                                     1,0
                         V     VI

  2.  Amplasarea terenului fata de localitati

      A. Teren in intravilan si pana la 2 km de la limita
      perimetrului construibil:
      - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice
        sau turistice                                                  3,0
      - municipii-resedinta de judet                                   2,0
      - municipii                                                      1,6
      - orase                                                          1,4
      - sate resedinta de comuna                                       1,2
      - sate                                                           1,1
      B. Teren in extravilan
      Intre 2 si 5 km de la limita perimetrului construibil:
      - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice
        sau turistice                                                  1,0
      - celelalte categorii de localitati                              0,8
      Intre 5 si 10 km de la limita perimetrului construibil:
      - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice
        sau turistice                                                  0,5
      - celelalte categorii de localitati                              0,2
      Peste 10 km de la limita perimetrului construibil
      (toate localitatile)                                             0,0

  3.  Amplasarea terenului fata de retelele de transport

      Transport rutier (terenul este amplasat la o distanta de
      cel mult 1 km fata de calea de transport):
      - autostrazi si drumuri nationale transeuropene                  1,0
      - alte drumuri nationale                                         0,8
      - drumuri judetene                                               0,6
      - drumuri comunale                                               0,4
      - drumuri forestiere, industriale si altele asemenea             0,2

      NOTA:
      Se ia in considerare numai accesul la drumul de cea mai mare
      categorie.

      Transport feroviar (in cazul in care terenul se afla la o
      distanta de cel mult 20 km fata de statie)                       0,5
      Transport fluvial (in cazul in care terenul se afla la o
      distanta de cel mult 20 km fata de port)                         0,5
      Transport maritim (in cazul in care terenul se afla la o
      distanta de cel mult 20 km fata de port)                         0,5
      Transport aerian (in cazul in care terenul se afla la o
      distanta de cel mult 20 km fata de aeroport)                     0,5

  4.  Posibilitati de racordare la retelele tehnico-edilitare
      ale zonei

      Retele de apa-canal                                              0,5
      Retele de energie electrica                                      0,5
      Retele de energie termica                                        0,5
      Retele de gaze naturale                                          0,5
      Retele de telefonie                                              0,5
      Retele de transport urban                                        0,5

  5.  Ponderea suprafetei fondului forestier national din
      judetul in raza caruia se afla terenul, in suprafata
      totala a judetului:

      Pana la 10%                                                      2,0
      10 - 20%                                                         1,5
      20 - 30%                                                         1,0
      30 - 40%                                                         0,5
      Peste 40%                                                        0,0
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    - Coeficientul N se determina ca suma a notelor acordate pentru indeplinirea tuturor criteriilor mentionate in coloana 1.
    - Coeficientul N1 reprezinta nota acordata numai pentru indeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 (categorii de arboreturi pe tipuri functionale).

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

                           CRESTEREA
medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)
------------
    *) Conform "Biometriei arborilor si arboretelor din Romania", editia 1972.

                                                               - mc/an/ha -
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.         Specia                                Clasa de productie
 crt.      principala                    -------------------------------------
                                           I        II     III     IV       V
------------------------------------------------------------------------------
  0            1                           2         3      4       5       6
------------------------------------------------------------------------------
  1.  Molid                               13,8    12,2    10,5     8,1     5,7
  2.  Brad                                12,7    10,8     9,4     7,8     5,9
  3.  Pin silvestru                       12,1     9,4     7,4     5,2     3,0
  4.  Pin negru                           10,9     8,8     6,6     4,6     2,8
  5.  Fag                                 11,0     9,1     7,6     6,0     4,4
  6.  Mesteacan                            9,4     7,9     6,4     4,8     3,2
  7.  Gorun din samanta                    8,7     7,4     6,1     4,7     3,3
  8.  Gorun din lastari                    8,7     7,2     5,7     4,4     3,1
  9.  Stejar din samanta                  10,6     8,8     7,6     6,2     4,7
 10.  Stejar din lastari                   9,2     7,5     5,9     4,9     3,9
 11.  Tei                                 12,7    10,8     9,1     7,2     5,2
 12.  Cer                                  8,8     7,8     6,3     4,9     3,9
 13.  Garnita                              6,8     5,9     5,2     4,4     3,5
 14.  Carpen                              10,2     8,8     7,5     5,9     4,6
 15.  Salcam (plantatii)                  18,4    14,7    10,3     6,4     3,3
 16.  Salcam (lastari)                    16,5    13,2     9,3     5,7     3,1
 17.  Plop alb si negru                   19,5    15,0    11,6     7,8     4,8
 18.  Salcie din samanta                  26,4    23,8    19,2    14,2     9,7
 19.  Salcie din sulinari                 20,8    18,6    16,5    12,4     8,2
 20.  Plop euroamerican                   30,1    23,7    18,0    13,0     8,2
 21.  Larice*)                            10,5     8,9     7,5     5,7     3,6
                                                                             
    *) Arboret principal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 938/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 938 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu