E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 567 din  5 iunie 2002

privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 27 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 12 alin. (4) si ale art. 47 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 si 31 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate in tara sau importate, destinate pietei interne.
    (2) In sensul prezentei hotarari, prin echipament electric de joasa tensiune se intelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V pana la 1.000 V in curent alternativ si intre 75 V pana la 1.500 V in curent continuu.
    (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari echipamentele electrice si fenomenele fizice prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), construite in concordanta cu bunele practici ingineresti in materie de securitate, pot fi introduse pe piata sau utilizate numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice, precum si a bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate, utilizate si intretinute conform destinatiei si specificatiilor.
    (2) Prin practici ingineresti se intelege ansamblul de activitati, de la proiectarea produsului pana la receptia produsului finit, incluzand activitati de control si verificare, desfasurate si consemnate in documentele firmei producatoare.
    (3) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Echipamentele electrice care indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piata si punerii in functiune din considerente de securitate.
    Art. 4
    (1) Este interzisa introducerea pe piata sau utilizarea echipamentelor electrice care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, potrivit legii.
    (2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, in ordinea specificata in continuare, daca echipamentele electrice sunt conforme cu:
    a) standardele nationale care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene;
    b) standardele nationale pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
    (3) Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, lista cuprinzand standardele in vigoare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune, care va fi actualizata periodic.
    Art. 5
    Se interzice distribuitorilor de energie electrica, in conditiile legii, sa impuna utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) Cand se constata ca un echipament electric nu satisface cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si de interzicere a introducerii pe piata.
    (2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric se efectueaza numai in conditiile prevazute la art. 2.
    (3) In cazul situatiilor mentionate la alin. (1) organele de control vor informa in scris, dupa caz, Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 7
    (1) Inainte de introducerea pe piata echipamentele electrice prevazute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul national de conformitate CS, prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, atestand conformitatea acestora cu cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (3), in urma aplicarii unei proceduri de evaluare a conformitatii.
    (2) Pentru echipamentele electrice care indeplinesc integral cerintele esentiale de securitate in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 4.
    (3) Pentru echipamentele electrice care nu respecta integral standardele prevazute la art. 4 alin. (2) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 5.
    (4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) si se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice care au marcajul de conformitate CE aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    (5) Pentru echipamentele electrice introduse pe piata cu marcaj de conformitate CE producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In cazul in care nu exista reprezentant autorizat al producatorului, importatorul are obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate.
    (6) Dosarul tehnic de conformitate prevazut la alin. (5) va contine:
    a) adresele spatiilor pentru depozitare in Romania;
    b) informatii detaliate privind proiectarea si fabricarea echipamentelor electrice;
    c) rapoarte de incercari prin care producatorul demonstreaza conformitatea echipamentelor electrice cu standardele europene armonizate;
    d) declaratie de conformitate, in copie, inclusiv traducerea legalizata in limba romana, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (7) Dosarul tehnic de conformitate prevazut la alin. (6) trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric, iar in masura in care acestea considera necesar pentru intelegerea continutului, pot solicita traducerea in limba romana a unor documente.
    (8) In sensul prezentei hotarari, prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    Art. 8
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul de conformitate CS pe echipament, ambalaj, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie.
    (2) In cazul in care echipamentului electric ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
    Art. 9
    Desemnarea laboratoarelor si a organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune se face, dupa caz, de catre Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pe baza unei metodologii de evaluare proprii si avandu-se in vedere cerintele minime prevazute la art. 14 din Legea nr. 608/2001.
    Art. 10
    Metodologia de evaluare prevazuta la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 11
    Lista cuprinzand organismele desemnate va fi periodic actualizata de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea cerintelor esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (3), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si introducerii pe piata a echipamentelor electrice neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) si ale art. 8, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
    c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (5) si (6) si ale anexei nr. 4, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organele de control prevazute la art. 13 impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatii;
    d) nerespectarea prevederilor art. 9 privind indeplinirea permanenta de catre organismele desemnate a cerintelor minime prevazute in Legea nr. 608/2001, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere de catre autoritatea competenta care l-a emis, propusa de personalul prevazut la art. 13.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 13
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru echipamentele destinate consumatorilor, si de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru echipamentele tehnice utilizate in procesul muncii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                  ECHIPAMENTE ELECTRICE SI FENOMENE FIZICE
care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari

    1. Echipament electric pentru utilizare in atmosfera exploziva
    2. Echipament electric pentru utilizare radiologica si medicala
    3. Componente electrice pentru lifturi de marfuri si de persoane
    4. Contoare de energie electrica
    5. Fise si prize de uz casnic
    6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
    7. Interferente radioelectrice
    8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferata, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care Romania este parte.
    9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, insotite de documente corespunzatoare in acest sens.

    ANEXA 2

                      CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE
             pentru echipamentul electric de joasa tensiune

    1. Conditii generale
    a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare care vor asigura functionarea echipamentului electric in siguranta si in scopurile pentru care a fost fabricat trebuie sa fie marcate pe echipament sau, daca aceasta nu este posibil, intr-un document insotitor.
    b) Numele/denumirea producatorului/firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicata in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.
    c) Echipamentul electric si componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel incat sa poata fi asamblate si conectate sigur si corect.
    d) Echipamentul electric trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa se asigure protectia impotriva riscurilor prevazute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si intretinerea adecvata scopului pentru care a fost fabricat.
    2. Protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarii echipamentului electric
    Masurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
    a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzator fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura, care pot fi cauzate de contactul electric direct sau indirect;
    b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
    c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzator impotriva pericolelor de natura neelectrica cauzate de echipamentul electric, asa cum rezulta din experienta;
    d) izolatia este corespunzatoare unor cerinte previzibile.
    3. Protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric
    Masurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
    a) echipamentul electric satisface cerintele de natura mecanica, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
    b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica in conditii previzibile de mediu, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
    c) echipamentul electric nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si proprietatea in conditii previzibile de suprasarcini.

    ANEXA 3
    (Model)

                        DECLARATIE DE CONFORMITATE

    ...........................................................................
                    (numele/denumirea furnizorului si adresa)
declar pe propria raspundere ca produsul
...............................................................................
               (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului,
                   seriei, eventual numarul de exemplare)
...............................................................................
la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alte documente normative:
...............................................................................
       (titlul si/sau numarul si data publicarii standardului/standardelor
           sau al altui/altor document/documente normativ/normative)
...............................................................................
si respecta cerintele ........................................................ .
                       (titlul si numarul reglementarii/reglementarilor
                            aplicabile echipamentului electric)
    Incercarile au fost realizate de laboratorul ...............................
                                                        (denumirea, adresa)
cu raportul de incercari nr. ......... din data de ........... .

   ............................        .....................................
     (locul si data emiterii)           (numele, prenumele si semnatura sau
                                          marcajul echivalent al persoanei
                                                    autorizate)
    ANEXA 4

                       CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca echipamentele electrice satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa fixeze marcajul CS pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prezentat in anexa nr. 3.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa intocmeasca un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organelor de control.
    3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric cu principalele cerinte de securitate si, in masura in care este relevant, trebuie sa fie acoperite proiectarea, producerea si functionarea acestuia.
    4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
    a) descrierea generala a echipamentului electric;
    b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoarte de incercari;
    h) declaratie de conformitate, in copie.
    5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric, iar documentele continute trebuie sa fie redactate in limba romana. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania, obligatia pastrarii documentatiei tehnice revine importatorului sau persoanei care a introdus produsul pe piata romaneasca.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea echipamentului electric fabricat cu documentatia tehnica prezentata la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2.

    ANEXA 5

                          EXAMINAREA CS DE TIP

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat inainteaza o cerere de examinare CS de tip unui organism desemnat ales de el.
    Solicitarea trebuie sa cuprinda:
    a) numele/denumirea si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism desemnat examinarea CS de tip;
    c) dosarul tehnic descris la pct. 2.
    Producatorul pune la dispozitie organismului desemnat un esantion reprezentativ al productiei, numit generic tip. Organismul desemnat poate solicita si alte esantioane daca programul de incercari prevede acest lucru.
    2. Dosarul tehnic trebuie sa permita evaluarea conformitatii echipamentului electric cu cerintele prezentei hotarari. El trebuie sa acopere (atat cat este necesar pentru evaluare) proiectarea, productia si functionarea. El trebuie sa cuprinda:
    a) descrierea generala a echipamentului electric;
    b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prevazute la lit. c);
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoarte de incercari.
    3. Organismul desemnat examineaza dosarul tehnic, verifica daca echipamentul electric a fost fabricat in conformitate cu acest dosar, efectueaza controalele adecvate si incercarile necesare si convine cu producatorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele si incercarile necesare.
    4. In cazul in care echipamentul electric satisface cerintele prezentei hotarari, organismul desemnat elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat un certificat de conformitate CS de tip. Certificatul va cuprinde:
    a) numele/denumirea si adresa producatorului;
    b) concluziile verificarii;
    c) conditiile de validitate a certificatului;
    d) date de identificare a echipamentului electric aprobat.
    5. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul desemnat care detine dosarul tehnic ce a facut obiectul certificatului de conformitate CS de tip asupra tuturor modificarilor facute produsului aprobat. Aceste modificari trebuie sa fie si ele aprobate daca afecteaza conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile de utilizare a produsului. Aceasta noua aprobare este eliberata sub forma unei anexe la certificatul de conformitate CS de tip.
    6. Fiecare organism desemnat furnizeaza celorlalte organisme desemnate informatii privind certificatele de conformitate CS de tip si anexele eliberate sau retrase.
    7. Celelalte organisme desemnate pot obtine o copie de pe certificatele de conformitate CS de tip si/sau de pe anexele la acestea.
    8. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat va pastra dosarul tehnic impreuna cu un exemplar al certificatelor de conformitate CS de tip si al anexelor la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric.
    9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca produsele sunt conforme cu tipul de echipament electric descris in certificatul de conformitate CS de tip si ca satisfac cerintele din reglementarile aplicabile. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia fixeaza marcajul CS pe fiecare produs si intocmeste in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prezentat in anexa nr. 3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze declaratia de conformitate timp de 10 ani de la data realizarii echipamentului electric.
    10. Producatorul trebuie sa ia toate masurile pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea produselor realizate cu echipamentul electric descris in certificatul de conformitate CS de tip si cu cerintele reglementarilor aplicabile.
    11. In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania obligatia de a pune la dispozitie dosarul tehnic o va avea persoana responsabila cu introducerea echipamentului electric pe piata.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu