E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 567 din  5 iunie 2002

privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 27 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 12 alin. (4) si ale art. 47 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 si 31 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate in tara sau importate, destinate pietei interne.
    (2) In sensul prezentei hotarari, prin echipament electric de joasa tensiune se intelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V pana la 1.000 V in curent alternativ si intre 75 V pana la 1.500 V in curent continuu.
    (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari echipamentele electrice si fenomenele fizice prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), construite in concordanta cu bunele practici ingineresti in materie de securitate, pot fi introduse pe piata sau utilizate numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice, precum si a bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate, utilizate si intretinute conform destinatiei si specificatiilor.
    (2) Prin practici ingineresti se intelege ansamblul de activitati, de la proiectarea produsului pana la receptia produsului finit, incluzand activitati de control si verificare, desfasurate si consemnate in documentele firmei producatoare.
    (3) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Echipamentele electrice care indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piata si punerii in functiune din considerente de securitate.
    Art. 4
    (1) Este interzisa introducerea pe piata sau utilizarea echipamentelor electrice care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, potrivit legii.
    (2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, in ordinea specificata in continuare, daca echipamentele electrice sunt conforme cu:
    a) standardele nationale care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene;
    b) standardele nationale pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
    (3) Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, lista cuprinzand standardele in vigoare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune, care va fi actualizata periodic.
    Art. 5
    Se interzice distribuitorilor de energie electrica, in conditiile legii, sa impuna utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) Cand se constata ca un echipament electric nu satisface cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si de interzicere a introducerii pe piata.
    (2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric se efectueaza numai in conditiile prevazute la art. 2.
    (3) In cazul situatiilor mentionate la alin. (1) organele de control vor informa in scris, dupa caz, Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 7
    (1) Inainte de introducerea pe piata echipamentele electrice prevazute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul national de conformitate CS, prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, atestand conformitatea acestora cu cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (3), in urma aplicarii unei proceduri de evaluare a conformitatii.
    (2) Pentru echipamentele electrice care indeplinesc integral cerintele esentiale de securitate in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 4.
    (3) Pentru echipamentele electrice care nu respecta integral standardele prevazute la art. 4 alin. (2) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 5.
    (4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) si se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice care au marcajul de conformitate CE aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    (5) Pentru echipamentele electrice introduse pe piata cu marcaj de conformitate CE producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In cazul in care nu exista reprezentant autorizat al producatorului, importatorul are obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate.
    (6) Dosarul tehnic de conformitate prevazut la alin. (5) va contine:
    a) adresele spatiilor pentru depozitare in Romania;
    b) informatii detaliate privind proiectarea si fabricarea echipamentelor electrice;
    c) rapoarte de incercari prin care producatorul demonstreaza conformitatea echipamentelor electrice cu standardele europene armonizate;
    d) declaratie de conformitate, in copie, inclusiv traducerea legalizata in limba romana, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (7) Dosarul tehnic de conformitate prevazut la alin. (6) trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric, iar in masura in care acestea considera necesar pentru intelegerea continutului, pot solicita traducerea in limba romana a unor documente.
    (8) In sensul prezentei hotarari, prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    Art. 8
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul de conformitate CS pe echipament, ambalaj, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie.
    (2) In cazul in care echipamentului electric ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
    Art. 9
    Desemnarea laboratoarelor si a organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune se face, dupa caz, de catre Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pe baza unei metodologii de evaluare proprii si avandu-se in vedere cerintele minime prevazute la art. 14 din Legea nr. 608/2001.
    Art. 10
    Metodologia de evaluare prevazuta la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 11
    Lista cuprinzand organismele desemnate va fi periodic actualizata de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea cerintelor esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (3), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si introducerii pe piata a echipamentelor electrice neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) si ale art. 8, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
    c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (5) si (6) si ale anexei nr. 4, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organele de control prevazute la art. 13 impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatii;
    d) nerespectarea prevederilor art. 9 privind indeplinirea permanenta de catre organismele desemnate a cerintelor minime prevazute in Legea nr. 608/2001, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere de catre autoritatea competenta care l-a emis, propusa de personalul prevazut la art. 13.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 13
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru echipamentele destinate consumatorilor, si de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru echipamentele tehnice utilizate in procesul muncii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                  ECHIPAMENTE ELECTRICE SI FENOMENE FIZICE
care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari

    1. Echipament electric pentru utilizare in atmosfera exploziva
    2. Echipament electric pentru utilizare radiologica si medicala
    3. Componente electrice pentru lifturi de marfuri si de persoane
    4. Contoare de energie electrica
    5. Fise si prize de uz casnic
    6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
    7. Interferente radioelectrice
    8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferata, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care Romania este parte.
    9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, insotite de documente corespunzatoare in acest sens.

    ANEXA 2

                      CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE
             pentru echipamentul electric de joasa tensiune

    1. Conditii generale
    a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare care vor asigura functionarea echipamentului electric in siguranta si in scopurile pentru care a fost fabricat trebuie sa fie marcate pe echipament sau, daca aceasta nu este posibil, intr-un document insotitor.
    b) Numele/denumirea producatorului/firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicata in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.
    c) Echipamentul electric si componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel incat sa poata fi asamblate si conectate sigur si corect.
    d) Echipamentul electric trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa se asigure protectia impotriva riscurilor prevazute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si intretinerea adecvata scopului pentru care a fost fabricat.
    2. Protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarii echipamentului electric
    Masurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
    a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzator fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura, care pot fi cauzate de contactul electric direct sau indirect;
    b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
    c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzator impotriva pericolelor de natura neelectrica cauzate de echipamentul electric, asa cum rezulta din experienta;
    d) izolatia este corespunzatoare unor cerinte previzibile.
    3. Protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric
    Masurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
    a) echipamentul electric satisface cerintele de natura mecanica, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
    b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica in conditii previzibile de mediu, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
    c) echipamentul electric nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si proprietatea in conditii previzibile de suprasarcini.

    ANEXA 3
    (Model)

                        DECLARATIE DE CONFORMITATE

    ...........................................................................
                    (numele/denumirea furnizorului si adresa)
declar pe propria raspundere ca produsul
...............................................................................
               (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului,
                   seriei, eventual numarul de exemplare)
...............................................................................
la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alte documente normative:
...............................................................................
       (titlul si/sau numarul si data publicarii standardului/standardelor
           sau al altui/altor document/documente normativ/normative)
...............................................................................
si respecta cerintele ........................................................ .
                       (titlul si numarul reglementarii/reglementarilor
                            aplicabile echipamentului electric)
    Incercarile au fost realizate de laboratorul ...............................
                                                        (denumirea, adresa)
cu raportul de incercari nr. ......... din data de ........... .

   ............................        .....................................
     (locul si data emiterii)           (numele, prenumele si semnatura sau
                                          marcajul echivalent al persoanei
                                                    autorizate)
    ANEXA 4

                       CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca echipamentele electrice satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa fixeze marcajul CS pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prezentat in anexa nr. 3.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa intocmeasca un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organelor de control.
    3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric cu principalele cerinte de securitate si, in masura in care este relevant, trebuie sa fie acoperite proiectarea, producerea si functionarea acestuia.
    4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
    a) descrierea generala a echipamentului electric;
    b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoarte de incercari;
    h) declaratie de conformitate, in copie.
    5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric, iar documentele continute trebuie sa fie redactate in limba romana. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania, obligatia pastrarii documentatiei tehnice revine importatorului sau persoanei care a introdus produsul pe piata romaneasca.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea echipamentului electric fabricat cu documentatia tehnica prezentata la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2.

    ANEXA 5

                          EXAMINAREA CS DE TIP

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat inainteaza o cerere de examinare CS de tip unui organism desemnat ales de el.
    Solicitarea trebuie sa cuprinda:
    a) numele/denumirea si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism desemnat examinarea CS de tip;
    c) dosarul tehnic descris la pct. 2.
    Producatorul pune la dispozitie organismului desemnat un esantion reprezentativ al productiei, numit generic tip. Organismul desemnat poate solicita si alte esantioane daca programul de incercari prevede acest lucru.
    2. Dosarul tehnic trebuie sa permita evaluarea conformitatii echipamentului electric cu cerintele prezentei hotarari. El trebuie sa acopere (atat cat este necesar pentru evaluare) proiectarea, productia si functionarea. El trebuie sa cuprinda:
    a) descrierea generala a echipamentului electric;
    b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prevazute la lit. c);
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoarte de incercari.
    3. Organismul desemnat examineaza dosarul tehnic, verifica daca echipamentul electric a fost fabricat in conformitate cu acest dosar, efectueaza controalele adecvate si incercarile necesare si convine cu producatorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele si incercarile necesare.
    4. In cazul in care echipamentul electric satisface cerintele prezentei hotarari, organismul desemnat elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat un certificat de conformitate CS de tip. Certificatul va cuprinde:
    a) numele/denumirea si adresa producatorului;
    b) concluziile verificarii;
    c) conditiile de validitate a certificatului;
    d) date de identificare a echipamentului electric aprobat.
    5. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul desemnat care detine dosarul tehnic ce a facut obiectul certificatului de conformitate CS de tip asupra tuturor modificarilor facute produsului aprobat. Aceste modificari trebuie sa fie si ele aprobate daca afecteaza conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile de utilizare a produsului. Aceasta noua aprobare este eliberata sub forma unei anexe la certificatul de conformitate CS de tip.
    6. Fiecare organism desemnat furnizeaza celorlalte organisme desemnate informatii privind certificatele de conformitate CS de tip si anexele eliberate sau retrase.
    7. Celelalte organisme desemnate pot obtine o copie de pe certificatele de conformitate CS de tip si/sau de pe anexele la acestea.
    8. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat va pastra dosarul tehnic impreuna cu un exemplar al certificatelor de conformitate CS de tip si al anexelor la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric.
    9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca produsele sunt conforme cu tipul de echipament electric descris in certificatul de conformitate CS de tip si ca satisfac cerintele din reglementarile aplicabile. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia fixeaza marcajul CS pe fiecare produs si intocmeste in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prezentat in anexa nr. 3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze declaratia de conformitate timp de 10 ani de la data realizarii echipamentului electric.
    10. Producatorul trebuie sa ia toate masurile pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea produselor realizate cu echipamentul electric descris in certificatul de conformitate CS de tip si cu cerintele reglementarilor aplicabile.
    11. In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania obligatia de a pune la dispozitie dosarul tehnic o va avea persoana responsabila cu introducerea echipamentului electric pe piata.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu