Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.566 din 01.06.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 405 din 09 iunie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.092. ........ ............... ................ ................ ................ ........ ............(5) Repartizarea numărului de posturi pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. 2. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă. 3. La articolul 3, alineatele (2) , (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Comisarul general numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul de execuţie din Garda Financiară, precum şi personalul de conducere din Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti, cu excepţia comisarilor generali adjuncţi, a comisarilor şefi de secţie şi comisarilor şefi de secţie adjuncţi ai secţiilor judeţene şi ai Secţiei Municipiului Bucureşti, precum şi comisarilor şefi de divizie din cadrul Comisariatului General, care se numesc în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(6) Comisarul general este ajutat în activitatea de conducere a Gărzii Financiare de 2 comisari generali adjuncţi, aceştia având calitatea de funcţionari publici de conducere. În cazul în care, din motive întemeiate, comisarul general nu îşi poate exercita atribuţiile, delegarea competenţelor ca înlocuitor al acestuia se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unităţi teritoriale ale Gărzii Financiare, fără personalitate juridică, în subordinea Comisariatului General. Sediile secţiilor judeţene şi sediul Secţiei Municipiului Bucureşti din cadrul Gărzii Financiare sunt prevăzute în anexa nr. 2. 5. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de câte un comisar şef de secţie.(2) În activitatea de conducere, comisarii şefi de secţie sunt ajutaţi de un comisar şef de secţie adjunct şi de comisari şefi de divizie. În lipsa comisarului şef de secţie, activitatea secţiei este condusă de comisarul şef de secţie adjunct sau de un comisar şef de divizie, după caz, în baza deciziei comisarului general. 6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea comisarilor şefi de secţie, la anumite acţiuni de control, efectuate pe teritoriul altor judeţe, pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene şi/sau din Secţia Municipiului Bucureşti. 7. La articolul 9, alineatul (1) se abrogă. 8. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Ocuparea funcţiei publice specifice vacante de comisar al Gărzii Financiare se face cu îndeplinirea condiţiilor privind recrutarea funcţionarilor publici prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform dispoziţiilor prezentei hotărâri.(4) Condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de comisar se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, în unităţi specializate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, costurile examinărilor fiind suportate de către persoanele examinate. 9. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinaţie specială, alte mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Garda Financiară sunt prevăzute în anexa nr. 8.(3) Numărul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinaţie specială, alte mijloace de transport pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă prin decizie a comisarului general, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 8. 10. Anexele nr. 1 şi 4 - 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul II(1) Încadrarea personalului în limita numărului de posturi şi în noua structură organizatorică se face în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Până la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), activitatea Gărzii Financiare este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acesteia, în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul III(1) Patrimoniul, arhiva, execuţia bugetară şi orice alte bunuri ale secţiilor judeţene şi ale Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare sunt preluate de Comisariatul General, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Toate procedurile secţiilor judeţene şi ale Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare aflate în derulare vor fi continuate de Comisariatul General al Gărzii Financiare, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile acestora, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată, Comisariatul General al Gărzii Financiare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale secţiilor judeţene şi ale Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare şi dobândeşte calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare răspund de activităţile desfăşurate până la data preluării activităţii lor de către Comisariatul General al Gărzii Financiare.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, Emil Boc ANEXA Nr. 1*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) Numărul maxim de posturi = 1.092 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A GĂRZII FINANCIARE *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) MODELELE*) uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de control şi ordinului de serviciu permanent Purtarea uniformei şi a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepseşte conform legii. Uniforma 4.1. Uniforma de vară pentru comisarii Gărzii Financiare 4.2. Uniforma pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei 4.3. Geaca pentru comisarii Gărzii Financiare- bărbaţi şi femei 4.4. Coifura pentru comisarii Gărzii Financiare - femei 4.5. Coifura pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi 4.6. Şapca pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Culoarea pentru articolele de uniformă, veston, pantalon, fustă, geacă şi coifură este gri petrol închis. Însemne distinctive, specifice Gărzii Financiare: 4.7. Sigla Gărzii Financiare 4.8. Insigna metalică cu sigla Gărzii Financiare, ataşabilă la uniformă 4.9. Emblema coifură Garda Financiară 4.10. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă 4.11. Legitimaţia de control 4.12. Insignă metalică pentru legitimaţia de control 4.13. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament 4.14. Ordinul de serviciu permanent Figura 4.1. - Modelul uniformei de vară pentru comisarii Gărzii Financiare NOTĂ: La uniforma de vară, comisarii - femei pot purta fustă sau pantalon. *) Modelele uniformei, însemnelor distinctive şi legitimaţiei de control sunt reproduse în facsimil. Figura 4.2. - Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Pe fiecare mânecă a sacoului, deasupra nasturilor manşetei, se aplică o bancă textilă de 5 mm lăţime pentru comisari şi bandă textilă de 20 mm lăţime pentru comisarii generali adjuncţi şi comisarul general. Pe mâneca stângă a sacoului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 4.13. Pe buzunarul stâng superior al vestonului, al gecii şi al bluzei se aplică însemnele de grad care indică funcţia, potrivit fig. 4.10, şi insigna cu sigla Gărzii Financiare, potrivit fig. 4.8. 4.2.1. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - femei: varianta cu fustă Figura 4.3. - Modelul de geacă pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Geaca are mânecile şi căptuşeala detaşabile. Geaca se realizează din material de bază uşor, fiind adecvată şi ţinutei de vară. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptuşeală matlasată, ataşabilă. Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, se aplică înscrisul GARDA FINANCIARĂ. Pe pieptul stâng, pe clapeta buzunarului, se aplică însemnele de grad care indică funcţia, potrivit fig. 4.10, şi insigna cu sigla Gărzii Financiare, potrivit fig. 4.8. Pe mâneca stângă a sacoului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 4.13. Figura 4.4. - Modelul de coifură pentru comisarii Gărzii Financiare - femei Figura 4.5. - Modelul de coifură pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi Figura 4.6. - Modelul de şapcă pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Figura 4.7. - Sigla Gărzii Financiare Figura 4.8. - Insigna metalică cu sigla Gărzii Financiare ataşabilă la uniformă Insigna se fixează lângă însemnele de grad. Insigna metalică este prevăzută cu un suport de protecţie a materialelor pe care se fixează, precum şi a ţesăturii articolului de uniformă la care este ataşată. Figura 4.9. - Emblema coifură Garda Financiară Figura 4.10. - Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), pe suport textil gri petrol închis, ataşabil la uniformă. Suportul textil de grad este prevăzut la interior cu o întăritură din material sintetic. 4.10.1. Însemne de grad (trese care indică funcţia), ataşabile la uniformă Însemne de grad cu o tresă alb-argintie de 7 mm lăţime pentru comisar debutant Însemne de grad cu o tresă alb-argintie de 7 mm lăţime şi o tresă longitudinală pe mijloc pentru comisar asistent Însemne de grad cu două trese alb-argintii de 7 mm lăţime şi o tresă longitudinală pe mijloc pentru comisar principal Însemne de grad cu 3 trese alb-argintii de 7 mm lăţime şi o tresă longitudinală pe mijloc pentru comisar superior 4.10.2. Însemne de grad cu stele, care indică funcţia, ataşabile la uniformă Însemne de grad cu o stea mică alb-argintie pentru comisar şef divizie la Garda Financiară, secţiile teritoriale şi Secţia Municipiului Bucureşti Însemne de grad cu o stea mare alb-argintie pentru comisar şef adjunct secţie la Garda Financiară, secţiile teritoriale şi Secţia Municipiului Bucureşti Însemne de grad cu două stele mari alb-argintii pentru comisar şef secţie la Garda Financiară, secţiile teritoriale, Secţia Municipiului Bucureşti şi pentru comisar şef divizie Garda Financiară - Comisariatul General Însemne de grad cu 3 stele mari alb-argintii pentru comisar general adjunct Însemne de grad cu 4 stele mari alb-argintii pentru comisar general Figura 4.11. - Modelul legitimaţiei de control Seria Nr. A 0000 este dată spre exemplificare Figura 4.12. - Insigna metalică pentru legitimaţia de control Seria A 0025 este dată pentru exemplificare. Figura 4.13. - Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament Figura 4.14. - Modelul ordinului de serviciu permanent ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) NORMA DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIU privind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii Financiare I. Norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii Financiare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 80/1992 referitoare la aprobarea normei privind drepturile de echipament ale personalului militarizat al Gărzii Financiare şi regulile de aplicare a acesteia, care se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 566/2011. II. Însemne specifice

Nr. crt. Denumirea însemnelor specifice U/M Prevederi cantitate Observaţii
Însemne distinctive
1. Emblemă coifură buc. 2 1 buc. pentru şapcă şi 1 buc. pentru coifură
2. Set cuprinzând însemne de împuternicire a controlului set 1 1 pentru fiecare comisar
- legitimaţie cu insignă metalică înseriată buc. 1 1 pentru fiecare comisar
- portlegitimaţie buc. 1 1 pentru fiecare comisar
- ordinul de serviciu permanent buc. 1 1 pentru fiecare comisar
3. Insignă metalică, ataşabilă la uniformă; 3 buc./set, câte 1 buc. pentru veston, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare comisar
4. Însemne grad (trese şi stele care indică funcţia) 3 buc./set de însemne grad câte 1 buc. pentru fiecare articol - veston, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare comisar

NOTĂ: Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă şi al însemnelor distinctive se regăsesc în planşele prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) LISTA mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecţie şi comunicare şi a altor mijloace speciale de dotare a)Arme de foc şi mijloace individuale de autoapărare:arme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; se asigură la prima dotare; câte o bucată pentru fiecare comisar; 2. toc din piele pentru pistol; se asigură la prima dotare pentru fiecare pistol; 3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere, precum şi în cazul unor acţiuni speciale; pentru Garda Financiară - Comisariatul General, muniţia se distribuie la ordinul comisarului general, iar pentru secţiile judeţene ale Gărzii Financiare muniţia se distribuie la ordinul comisarilor şefi de secţii; mijloace individuale de autoapărare:1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui comisar*); 2. electroşocuri: 800 de bucăţi de mici dimensiuni; 800 de bucăţi de mari dimensiuni (bastoane), pentru dotarea comisarilor*). b)Echipament individual de protecţie:1. vesta de protecţie fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roşie (reprodusă în facsimil - fig. 4.b.1): 800 de bucăţi; 2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale: 800 de bucăţi; 3. combinezon din două piese (pantalon şi bluză inscripţionată cu sigla Gărzii Financiare), confecţionat din material uşor, care se îmbracă de către comisari peste uniformă în acţiunile de inventariere şi manipulare a mărfurilor, ambalajelor etc.; câte o bucată pentru fiecare comisar. c)Mijloace de comunicare:telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/persoană. d)Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre şi banderole; 2. sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate; 3. imprimate (formulare cu regim special); 4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de comisarul general şi aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. *) În mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Gărzii Financiare cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii. Figura 4.b.1. - Model pentru vesta de protecţie, fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roşie ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) Însemnele distinctive şi modul de echipare ale autovehiculelor Gărzii Financiare cu mijloace de semnalizare luminoasă şi sonoră (autovehicule cu destinaţie specială) Modele*) privind inscripţionarea autovehiculelor cu destinaţie specială şi modul de prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă şi sonoră *) Modelele sunt reproduse în facsimil. ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) Numărul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinaţie specială, alte mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi aprobat

Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim lunar de carburanţi aprobat
Autoturisme pentru transportul comisarilor în operaţiuni specifice de control 360 400 litri/autovehicul
Autovehicule cu destinaţie specială pentru acţiuni specifice de control 240 400 litri/autovehicul
Microbuze persoane 3 400 litri/autovehicul
Ambarcaţiuni fluviale: - cu o capacitate de 4 locuri plus echipaj - cu o capacitate de 8-10 locuri plus echipaj 1 1 800 litri/ambarcaţiune 1.000 litri/ambarcaţiune
TOTAL: 605

NOTE: 1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Financiare. 2. Consumul de carburanţi de 400 litri/autovehicul reprezintă consumul mediu calculat pe întregul parc auto care revine pe lună unui autovehicul. Nu se consideră depăşiri la consumul normat de carburant la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului aprobat prin prezenta hotărâre, raportat la parcul auto existent. 3. Numărul de autovehicule cu destinaţie specială va fi majorat cu numărul de autoturisme care au îndeplinit condiţiile de casare şi urmează să fie scoase din uz, astfel încât totalul mijloacelor de transport să nu depăşească 605 bucăţi. 4. Personalul navigant şi de întreţinere a ambarcaţiunilor fluviale va fi prevăzut în statul de funcţii aprobat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 566/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 566 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 566/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu