Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.566 din 01.06.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 405 din 09 iunie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.092. ........ ............... ................ ................ ................ ........ ............(5) Repartizarea numărului de posturi pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. 2. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă. 3. La articolul 3, alineatele (2) , (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Comisarul general numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul de execuţie din Garda Financiară, precum şi personalul de conducere din Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti, cu excepţia comisarilor generali adjuncţi, a comisarilor şefi de secţie şi comisarilor şefi de secţie adjuncţi ai secţiilor judeţene şi ai Secţiei Municipiului Bucureşti, precum şi comisarilor şefi de divizie din cadrul Comisariatului General, care se numesc în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(6) Comisarul general este ajutat în activitatea de conducere a Gărzii Financiare de 2 comisari generali adjuncţi, aceştia având calitatea de funcţionari publici de conducere. În cazul în care, din motive întemeiate, comisarul general nu îşi poate exercita atribuţiile, delegarea competenţelor ca înlocuitor al acestuia se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unităţi teritoriale ale Gărzii Financiare, fără personalitate juridică, în subordinea Comisariatului General. Sediile secţiilor judeţene şi sediul Secţiei Municipiului Bucureşti din cadrul Gărzii Financiare sunt prevăzute în anexa nr. 2. 5. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de câte un comisar şef de secţie.(2) În activitatea de conducere, comisarii şefi de secţie sunt ajutaţi de un comisar şef de secţie adjunct şi de comisari şefi de divizie. În lipsa comisarului şef de secţie, activitatea secţiei este condusă de comisarul şef de secţie adjunct sau de un comisar şef de divizie, după caz, în baza deciziei comisarului general. 6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea comisarilor şefi de secţie, la anumite acţiuni de control, efectuate pe teritoriul altor judeţe, pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene şi/sau din Secţia Municipiului Bucureşti. 7. La articolul 9, alineatul (1) se abrogă. 8. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Ocuparea funcţiei publice specifice vacante de comisar al Gărzii Financiare se face cu îndeplinirea condiţiilor privind recrutarea funcţionarilor publici prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform dispoziţiilor prezentei hotărâri.(4) Condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de comisar se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, în unităţi specializate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, costurile examinărilor fiind suportate de către persoanele examinate. 9. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinaţie specială, alte mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Garda Financiară sunt prevăzute în anexa nr. 8.(3) Numărul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinaţie specială, alte mijloace de transport pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă prin decizie a comisarului general, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 8. 10. Anexele nr. 1 şi 4 - 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul II(1) Încadrarea personalului în limita numărului de posturi şi în noua structură organizatorică se face în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Până la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), activitatea Gărzii Financiare este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acesteia, în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul III(1) Patrimoniul, arhiva, execuţia bugetară şi orice alte bunuri ale secţiilor judeţene şi ale Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare sunt preluate de Comisariatul General, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Toate procedurile secţiilor judeţene şi ale Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare aflate în derulare vor fi continuate de Comisariatul General al Gărzii Financiare, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile acestora, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată, Comisariatul General al Gărzii Financiare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale secţiilor judeţene şi ale Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare şi dobândeşte calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare răspund de activităţile desfăşurate până la data preluării activităţii lor de către Comisariatul General al Gărzii Financiare.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, Emil Boc ANEXA Nr. 1*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) Numărul maxim de posturi = 1.092 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A GĂRZII FINANCIARE *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) MODELELE*) uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de control şi ordinului de serviciu permanent Purtarea uniformei şi a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepseşte conform legii. Uniforma 4.1. Uniforma de vară pentru comisarii Gărzii Financiare 4.2. Uniforma pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei 4.3. Geaca pentru comisarii Gărzii Financiare- bărbaţi şi femei 4.4. Coifura pentru comisarii Gărzii Financiare - femei 4.5. Coifura pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi 4.6. Şapca pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Culoarea pentru articolele de uniformă, veston, pantalon, fustă, geacă şi coifură este gri petrol închis. Însemne distinctive, specifice Gărzii Financiare: 4.7. Sigla Gărzii Financiare 4.8. Insigna metalică cu sigla Gărzii Financiare, ataşabilă la uniformă 4.9. Emblema coifură Garda Financiară 4.10. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă 4.11. Legitimaţia de control 4.12. Insignă metalică pentru legitimaţia de control 4.13. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament 4.14. Ordinul de serviciu permanent Figura 4.1. - Modelul uniformei de vară pentru comisarii Gărzii Financiare NOTĂ: La uniforma de vară, comisarii - femei pot purta fustă sau pantalon. *) Modelele uniformei, însemnelor distinctive şi legitimaţiei de control sunt reproduse în facsimil. Figura 4.2. - Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Pe fiecare mânecă a sacoului, deasupra nasturilor manşetei, se aplică o bancă textilă de 5 mm lăţime pentru comisari şi bandă textilă de 20 mm lăţime pentru comisarii generali adjuncţi şi comisarul general. Pe mâneca stângă a sacoului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 4.13. Pe buzunarul stâng superior al vestonului, al gecii şi al bluzei se aplică însemnele de grad care indică funcţia, potrivit fig. 4.10, şi insigna cu sigla Gărzii Financiare, potrivit fig. 4.8. 4.2.1. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - femei: varianta cu fustă Figura 4.3. - Modelul de geacă pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Geaca are mânecile şi căptuşeala detaşabile. Geaca se realizează din material de bază uşor, fiind adecvată şi ţinutei de vară. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptuşeală matlasată, ataşabilă. Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, se aplică înscrisul GARDA FINANCIARĂ. Pe pieptul stâng, pe clapeta buzunarului, se aplică însemnele de grad care indică funcţia, potrivit fig. 4.10, şi insigna cu sigla Gărzii Financiare, potrivit fig. 4.8. Pe mâneca stângă a sacoului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 4.13. Figura 4.4. - Modelul de coifură pentru comisarii Gărzii Financiare - femei Figura 4.5. - Modelul de coifură pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi Figura 4.6. - Modelul de şapcă pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei Figura 4.7. - Sigla Gărzii Financiare Figura 4.8. - Insigna metalică cu sigla Gărzii Financiare ataşabilă la uniformă Insigna se fixează lângă însemnele de grad. Insigna metalică este prevăzută cu un suport de protecţie a materialelor pe care se fixează, precum şi a ţesăturii articolului de uniformă la care este ataşată. Figura 4.9. - Emblema coifură Garda Financiară Figura 4.10. - Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), pe suport textil gri petrol închis, ataşabil la uniformă. Suportul textil de grad este prevăzut la interior cu o întăritură din material sintetic. 4.10.1. Însemne de grad (trese care indică funcţia), ataşabile la uniformă Însemne de grad cu o tresă alb-argintie de 7 mm lăţime pentru comisar debutant Însemne de grad cu o tresă alb-argintie de 7 mm lăţime şi o tresă longitudinală pe mijloc pentru comisar asistent Însemne de grad cu două trese alb-argintii de 7 mm lăţime şi o tresă longitudinală pe mijloc pentru comisar principal Însemne de grad cu 3 trese alb-argintii de 7 mm lăţime şi o tresă longitudinală pe mijloc pentru comisar superior 4.10.2. Însemne de grad cu stele, care indică funcţia, ataşabile la uniformă Însemne de grad cu o stea mică alb-argintie pentru comisar şef divizie la Garda Financiară, secţiile teritoriale şi Secţia Municipiului Bucureşti Însemne de grad cu o stea mare alb-argintie pentru comisar şef adjunct secţie la Garda Financiară, secţiile teritoriale şi Secţia Municipiului Bucureşti Însemne de grad cu două stele mari alb-argintii pentru comisar şef secţie la Garda Financiară, secţiile teritoriale, Secţia Municipiului Bucureşti şi pentru comisar şef divizie Garda Financiară - Comisariatul General Însemne de grad cu 3 stele mari alb-argintii pentru comisar general adjunct Însemne de grad cu 4 stele mari alb-argintii pentru comisar general Figura 4.11. - Modelul legitimaţiei de control Seria Nr. A 0000 este dată spre exemplificare Figura 4.12. - Insigna metalică pentru legitimaţia de control Seria A 0025 este dată pentru exemplificare. Figura 4.13. - Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament Figura 4.14. - Modelul ordinului de serviciu permanent ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) NORMA DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIU privind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii Financiare I. Norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii Financiare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 80/1992 referitoare la aprobarea normei privind drepturile de echipament ale personalului militarizat al Gărzii Financiare şi regulile de aplicare a acesteia, care se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 566/2011. II. Însemne specifice

Nr. crt. Denumirea însemnelor specifice U/M Prevederi cantitate Observaţii
Însemne distinctive
1. Emblemă coifură buc. 2 1 buc. pentru şapcă şi 1 buc. pentru coifură
2. Set cuprinzând însemne de împuternicire a controlului set 1 1 pentru fiecare comisar
- legitimaţie cu insignă metalică înseriată buc. 1 1 pentru fiecare comisar
- portlegitimaţie buc. 1 1 pentru fiecare comisar
- ordinul de serviciu permanent buc. 1 1 pentru fiecare comisar
3. Insignă metalică, ataşabilă la uniformă; 3 buc./set, câte 1 buc. pentru veston, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare comisar
4. Însemne grad (trese şi stele care indică funcţia) 3 buc./set de însemne grad câte 1 buc. pentru fiecare articol - veston, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare comisar

NOTĂ: Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă şi al însemnelor distinctive se regăsesc în planşele prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) LISTA mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecţie şi comunicare şi a altor mijloace speciale de dotare a)Arme de foc şi mijloace individuale de autoapărare:arme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; se asigură la prima dotare; câte o bucată pentru fiecare comisar; 2. toc din piele pentru pistol; se asigură la prima dotare pentru fiecare pistol; 3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere, precum şi în cazul unor acţiuni speciale; pentru Garda Financiară - Comisariatul General, muniţia se distribuie la ordinul comisarului general, iar pentru secţiile judeţene ale Gărzii Financiare muniţia se distribuie la ordinul comisarilor şefi de secţii; mijloace individuale de autoapărare:1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui comisar*); 2. electroşocuri: 800 de bucăţi de mici dimensiuni; 800 de bucăţi de mari dimensiuni (bastoane), pentru dotarea comisarilor*). b)Echipament individual de protecţie:1. vesta de protecţie fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roşie (reprodusă în facsimil - fig. 4.b.1): 800 de bucăţi; 2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale: 800 de bucăţi; 3. combinezon din două piese (pantalon şi bluză inscripţionată cu sigla Gărzii Financiare), confecţionat din material uşor, care se îmbracă de către comisari peste uniformă în acţiunile de inventariere şi manipulare a mărfurilor, ambalajelor etc.; câte o bucată pentru fiecare comisar. c)Mijloace de comunicare:telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/persoană. d)Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre şi banderole; 2. sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate; 3. imprimate (formulare cu regim special); 4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de comisarul general şi aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. *) În mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Gărzii Financiare cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii. Figura 4.b.1. - Model pentru vesta de protecţie, fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roşie ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) Însemnele distinctive şi modul de echipare ale autovehiculelor Gărzii Financiare cu mijloace de semnalizare luminoasă şi sonoră (autovehicule cu destinaţie specială) Modele*) privind inscripţionarea autovehiculelor cu destinaţie specială şi modul de prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă şi sonoră *) Modelele sunt reproduse în facsimil. ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009) Numărul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinaţie specială, alte mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi aprobat

Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim lunar de carburanţi aprobat
Autoturisme pentru transportul comisarilor în operaţiuni specifice de control 360 400 litri/autovehicul
Autovehicule cu destinaţie specială pentru acţiuni specifice de control 240 400 litri/autovehicul
Microbuze persoane 3 400 litri/autovehicul
Ambarcaţiuni fluviale: - cu o capacitate de 4 locuri plus echipaj - cu o capacitate de 8-10 locuri plus echipaj 1 1 800 litri/ambarcaţiune 1.000 litri/ambarcaţiune
TOTAL: 605

NOTE: 1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Financiare. 2. Consumul de carburanţi de 400 litri/autovehicul reprezintă consumul mediu calculat pe întregul parc auto care revine pe lună unui autovehicul. Nu se consideră depăşiri la consumul normat de carburant la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului aprobat prin prezenta hotărâre, raportat la parcul auto existent. 3. Numărul de autovehicule cu destinaţie specială va fi majorat cu numărul de autoturisme care au îndeplinit condiţiile de casare şi urmează să fie scoase din uz, astfel încât totalul mijloacelor de transport să nu depăşească 605 bucăţi. 4. Personalul navigant şi de întreţinere a ambarcaţiunilor fluviale va fi prevăzut în statul de funcţii aprobat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 566/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 566 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 566/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu