Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 552 din 6 mai 2009

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 359 din 28 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) si (9), art. 14, 16"", 23, art. 26 alin. (2), (3) şi (4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei."

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul sănătăţii publice, la nivel naţional sau judeţean."

3.   La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Lista comunitară de aditivi care se pot utiliza la fabricarea materialelor şi obiectelor din plastic, împreună cu restricţiile şi/sau specificaţiile aferente utilizării acestora, este prevăzută în anexa nr. 3 la norme."

4.  La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) Incepând cu data de 1 ianuarie 2010 se interzice utilizarea, pentru fabricarea materialelor şi obiectelor din plastic, a aditivilor ce nu sunt incluşi în lista comunitară de aditivi - lista pozitivă."

5.   La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(12) Incepând cu data de 7 martie 2010, fără a afecta prevederile alin. (10) şi (11), sunt interzise producerea şi importul materialelor şi obiectelor din plastic destinate a veni în contact cu alimentele care nu respectă prevederile prezentelor norme.

(13) Comercializarea şi utilizarea materialelor şi a obiectelor din plastic destinate a veni în contact cu alimentele, conforme cu prezentele prevederi, nu pot fi interzise sau restricţionate."

6.  La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (14)-(16), cu următorul cuprins:

„(14) Lista de aditivi este acea listă provizorie publicată de Comisia Europeană şi actualizată periodic de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară.

(15) După data de 1 ianuarie 2010, prin excepţie de la art. 13 alin. (13), se pot utiliza în continuare aditivii care nu sunt incluşi în lista comunitară prevăzută la articolul respectiv, numai dacă sunt incluşi în lista provizorie.

(16)  Un aditiv este eliminat din lista provizorie dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) este inclus în lista comunitară de aditivi;

b) Comisia Europeană hotărăşte să nu îl includă în lista comunitară de aditivi;

c) sunt depăşite termenele specificate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară pentru transmiterea informaţiilor suplimentare solicitate în timpul examinării datelor."

7. Anexele nr. 1,18 şi 19 la norme se abrogă.

8. Anexele nr. 2, 3, 41, 5 şi 6 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE de apropriere a legislaţiilor statelor membre privind materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de vinii şi care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de monomer clorură de vinii în materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinii eliberate de materiale şi obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, şi de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2005/31/CE de modificare a Directivei 84/500/CEE în ceea ce priveşte declaraţia de conformitate şi criteriile de performanţă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/19/CE a Comisiei din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei 85/572/CEE de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva 93/11/CEE a Comisiei privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, Directiva 2002/72/CE a Comisiei privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 220 din 15 august 2002, astfel cum a fost modificată de Directiva 2004/1/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte suspendarea utilizării azodicarbonamidei ca agent de expandare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 din 13 ianuarie 2004, de Directiva 2004/19/CE a Comisiei din  1   martie 2004 de modificare a Directivei 2002/72/CE cu privire la materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 71 din 10 martie 2004, de Directiva 2005/79/CE a Comisiei din 18 noiembrie 2005 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele plastice şi obiectele din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, şi de Directiva 2008/39/CE a Comisiei din 6 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 7 martie 2008, precum şi a Directivei 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele şi obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172 din 30 iunie 2007, şi creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, şi a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Cătălin Florin Teodorescu

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puşcaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la norme)

LISTA

de monomeri şi alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic

Introducere generală

1. Prezenta anexă conţine lista de monomeri şi alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic. Această listă include:

a)  substanţele care suferă procese de polimerizare, care includ policondensarea, poliadiţia sau oricare alt proces similar pentru producerea macromoleculelor;

b)   substanţele macromoleculare naturale sau sintetice folosite la producerea macromoleculelor modificate, dacă monomerii sau alte materii prime necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse în lista prevăzută în prezenta anexă;

c) substanţele folosite pentru modificarea substanţelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.

2. Lista nu include următoarele substanţe autorizate, chiar şi în condiţiile în care sunt introduse intenţionat în materialele şi obiectele din material plastic:

a) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu şi sodiu ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizaţi. Totuşi, denumiri care conţin „...acid (acizi), săruri" apar în listă, dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

b) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de zinc ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizaţi. Pentru aceste săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeaşi restricţie se aplică pentru zinc, în cazul substanţelor:

(i)  ale căror denumiri conţin „...acid (acizi), săruri" şi care apar în listă, dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

(ii)  la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din notele prevăzute în anexa nr. 6 la norme.

3.  Lista nu include nici următoarele substanţe, deşi acestea pot fi prezente:

a)  substanţe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităţi în substanţele folosite, intermediari de reacţie sau produse de descompunere;

b)  oligomeri şi substanţe macromoleculare naturale sau sintetice, precum şi amestecurile lor, dacă monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse în listă;

c) amestecuri ale substanţelor autorizate.

Materialele şi obiectele care conţin substanţele indicate la lit. a)-c) trebuie să respecte cerinţele prevăzute în art. 3 şi 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE.'

4.  Substanţele trebuie să corespundă criteriilor de puritate impuse prin fişa tehnică a acestora.

5. Lista conţine următoarele informaţii privind monomerii sau alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic:

-  coloana 1 (REF. Nr.): numărul de referinţă CEE al substanţelor din materialul de ambalare;

- coloana 2 (CAS Nr.): numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);

- coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică;

-  coloana 4 (Restricţii şi/sau specificaţii). Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică (LMS);

b) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul finit (CM);

c) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul finit exprimată ca mg/6 dm2 din suprafaţa de contact cu alimentele (CMA);

d) orice alte restricţii prevăzute expres în listă;

e)  orice tip de specificaţii referitoare la substanţă sau la polimer.

6.  Dacă o substanţă apare în listă ca un compus individual, va fi, de asemenea, exprimată printr-un termen generic, iar restricţiile care se aplică acestei substanţe vor fi acelea indicate pentru acest compus individual.

7. In cazul în care există vreo neconcordanţă între numărul CAS şi denumirea chimică, denumirea chimică are prioritate faţă de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanţă între numărul CAS raportat în EINECS şi registrul CAS, are prioritate numărul CAS din registrul CAS.

8. In coloana 4 a tabelului este folosit un număr de abrevieri sau expresii, care au următorul înţeles:

LD - limita de detecţie a metodei de analiză;

PF- materialul sau obiectul în stare finită;

NCO - grupări de izocianaţi;

ND - nedetectabilă.

In contextul normelor, prin nedetectabilă se înţelege că substanţa nu trebuie să fie detectată prin folosirea unei metode de analiză validate prin care substanţa să nu fie detectată la limita de detecţie specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, pentru limita de detecţie trebuie folosită o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate.

CM- cantitatea maximă permisă a substanţei reziduale în material sau obiect.

In contextul normelor, CM este determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până când se va stabili o metodă de analiză validată.

CM(T) - cantitatea maximă permisă de substanţă reziduală în material sau obiect, exprimată ca total de grupări sau substanţă (substanţe) indicate(ă).

In contextul normelor, CM(T) este determinată printr-o metodă de analiză validată la limita de detecţie specificată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică, având caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

CMA - cantitatea maximă permisă a substanţei reziduale în materialul sau obiectul finit, exprimată în mg/6 dm2 de suprafaţă în contact cu alimentul.

In contextul normelor, CMA este determinată printr-o metodă de analiză validată la limita de detecţie specificată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

CMA(T) - cantitatea maximă permisă de substanţă reziduală din material sau obiect, exprimată ca mg de total de grupări sau substanţă(e) raportate(ă) la 6 dm2 suprafaţă în contact cu alimentul.

In contextul normelor, CMA(T) este determinată printr-o metodă validată de analiză la limita de detecţie specificată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

LMS - limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, numai dacă nu este altfel specificat.

In contextul normelor, LMS este determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

LMS(T) - limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, exprimată ca total de grupări sau substanţă (substanţe) indicate(ă).

In contextul normelor, LMS(T) este determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

SECŢIUNEA A

Lista de monomeri şi alte materii prime autorizate

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acid abietic

10060

000075-07-0

Acetaldehidă

LMS(T) = 6 mg/kg 2

10090

000064-19-7

Acid acetic

10120

000108-05-4

Acetat de vinii

LMS = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Anhidridă acetică

10210

000074-86-2

Acetilenă

10599/90A

061788-89-4

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), distilaţi

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/91

061788-89-4

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), nedistilaţi

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/92A

068783-41-5

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, distilaţi

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/93

068783-41-5

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, nedistilaţi

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10630

000079-06-1

Acrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

Acid 2-Acrilamido-2-metilpropansulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acid acrilic

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10750

002495-35-4

Acrilat de benzii

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10780

000141-32-2

Acrilat de n-butil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10810

002998-08-5

Acrilat de sec-butil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10840

001663-39-4

Acrilat de terţ-butil

LMS (T)= 6 mg/kg(36))

11005

012542-30-2

Acrilat de diciclopentenil

CMA= 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Acrilat de dodecil

LMS = 0,05 mg/kg 1

11470

000140-88-5

Acrilat de etil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11500

000103-11-7

Acrilat de 2-etilhexil

LMS = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

Acrilat de hidroxietil

Vezi „Monoacrilat de etilenglicol"

11530

000999-61-1

Acrilat de 2-hidroxipropil

CMA= 0,05 mg/6 dm2 pentru însumarea acidului acrilic, a 2-hidroxipropil esterului şi a esterului acidului acrilic cu 2-hidroxiisopropil, în conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

11590

00106-63-8

Acrilat de izobutil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11680

000689-12-3

Acrilat de izopropil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11710

000096-33-3

Acrilat de metil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11830

000818-61-1

Monoacrilat de etilenglicol

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11890

002499-59-4

Acrilat de n-octil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11980

000925-60-0

Acrilat de propil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

12100

000107-13-1

Acrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

12130

000124-04-9

Acid adipic

12265

004074-90-2

Adipat de divinii

CM = 5 mg/kg în PF sau pentru utilizare numai ca comonomer

12280

002035-75-8

Anhidridă adipică

12310

Albumină

12340

Albumină coagulată cu formaldehidă

12375

Monoalcooli alifatici saturaţi liniari primari (C4-C22)

12670

002855-13-2

1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexan

LMS = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

Acid 12-aminododecanoic

LMS = 0,05 mg/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

12763

0001414-43-5

2-Aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii ce vin în contact cu alimentele şi pentru care simulant este simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ci numai pentru materiale (stratul următor PET-ului) ce vin în contact indirect cu alimentele.

12765

084434-12-8

N-2, aminoetil-beta-alanină, sare de sodiu

LMS = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-Aminopropiltrietoxisilan

Conţinutul rezidual extractibil al 3-Aminopropiltrietoxisilan trebuie să fie mai mic de 3 mg/kg din aditiv atunci când se utilizează pentru tratarea suprafeţelor reactive anorganice şi LMS = 0,05 mg/kg atunci când se foloseşte pentru tratarea suprafeţelor materialelor şi obiectelor.

12788

002432-99-7

Acid 11-aminoundecanoic

LMS = 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Amoniac

12820

000123-99-9

Acid azelaic

12970

004196-95-6

Anhidridă azelaică

13000

001477-55-0

1,3-Benzendimetanamină

LMS = 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

Triclorura acidului 1,3,5-benzentricarboxilic

CMA = 0,05 mg/6 dm2 (măsurată ca acid 1,3,5-benzentricarboxilic)

13075

000091-76-9

Benzoguanamină

Vezi „2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina"

13090

000065-85-0

Acid benzoic

13150

000100-51-6

Alcool benzilic

13180

000498-66-8

Biciclo[2.2.1]2-heptenă(= norbornenă)

LMS = 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-aminociclohexil)metan

LMS = 0,05 mg/kg

13317

132459-54-2

N,N-Bis[4-(etoxicarbonil)-fenil]-1,4,5,8-tetranaftalen-carboxidiimida

LMS = 0,05 mg/kg. Puritate >98,1% (v/v). Se utilizează numai ca co-monomer (maximum 4%) pentru poliesteri (PET, PBT)

13323

000102-40-9

1,3-Bis(2-hidroxietoxi) benzen

LMS = 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

Bis (2hidroxietil) eter

Vezi „Dietilenglicol"

13380

000077-99-6

2,2-Bis (hidroximetil)-l butanol

Vezi „1,1,1-trimetilolpropan"

13390

000105-08-8

1,4-Bis (hidroximetil)ciclohexan

13395

004767-03-7

Acid 2,2 Bis (hidroximetil) propionic

CMA =0,05 mg/6 dm2

13480

000080-05-7

2,2-Bis (4-hidroxifenil) propan

LMS (T) = 0,6 mg/kg(28)

13510

001675-54-3

Bis (2,3-epoxipropil)-2,2-bis (4-hidroxifenil) propan-eter {- BADGE)

In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare

13530

038103-06-9

Bis (anhidridă ftalică) de 2,2-bis (4-hidroxifenil) propan

LMS = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Bis (hidroxipropil) eter

Vezi „Dipropilenglicol"

13560

0005124-30-1

Bis (4-izociantociclohexil) metan

Vezi „Diciclohexilmetan-4,4-diizocianat"

13600

047465-97-4

3,3-Bis (3-metil-4-hidroxifenil-2-indolinonă)

LMS = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenol A

Vezi „2,2-Bis (4-hidroxifenil) propan"

13610

001675-54-3

Bis (2,3-epoxipropil)-bisfenol A eter

Vezi „Bis (2,3-epoxipropil)-2,2-bis (4-hidroxifenil) propan-eter

13614

038103-06-9

Bis (anhidridă ftalică) de Bisfenol A

Vezi 13530

13617

000080-09-1

Bisfenol S

Vezi „4,4'-dihidroxidifenil sulfona"

13620

010043-35-3

Acid boric

LMS (T) = 6 mg/kg(23) (exprimat ca bor)

în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea

apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

(1)

(2)

(3)

(4)

13630

000106-99-0

Butadienă

CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD= 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

13690

000107-88-0

1,3-Butandiol

13720

000110-63-4

1,4 Butandiol

LMS (T) = 5 mg/kg(24)

13780

002425-79-8

Bis (2,3-epoxipropil)-1,4-butandiol eter

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

13810

0005505-65-7

1,4 Butandiolformol

CMA= 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-Butanol

13870

000106-98-9

1-Butenă

13900

000107-01-7

2-Butenă

13932

000598-32-3

2 hidroxi, 3 butena

CMA=ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

A se utiliza numai ca comonomer pentru producerea

aditivilor polimetrici.

14020

000098-54-4

4-Terţ-butilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butiraldehidă

14140

000107-92-6

Acid butiric

14170

000106-31-0

Anhidridă butirică

14200

000105-60-2

Caprolactamă

LMS(T) = 15mg/kg(5)

14230

002123-24-2

Caprolactamă, sare de sodiu

LMS (T) = 15 mg/kg(5) (exprimată ca caprolactamă)

14260

000502-44-3

Caprolactonă

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca sumă de caprolactonă şi acid 6-hidroxihexanoic)

14320

000124-07-2

Acid caprilic

14350

000630-08-0

Monoxid de carbon

14380

000075-44-5

Oxiclorură de carbon

CM = 1 mg/kg în PF

14411

008001-79-4

Ulei de ricin

14500

009004-34-6

Celuloză

14530

007782-50-5

Clor

14570

000106-89-8

1 -Clor-2,3-epoxipropan

Vezi „Epiclorhidrină"

14650

000079-38-9

Clortrifluoretilenă

CMA= 0,05 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Acid citric

14710

000108-39-4

m-Crezol

14740

000095-48-7

o-Crezol

14770

000106-44-5

p-Crezol

14800

003724-65-0

Acid crotonic

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(33)

14841

000599-64-4

4-Cumilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14880

000105-08-8

1,4-Ciclohexandimetanol

Vezi „1,4-Bis (hidroximetil) ciclo-hexan"

14950

003173-53-3

Izocianat de ciclohexil

CM (T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)(26)

15030

000931-88-4

Ciclooctenă

LMS = 0,05 mg/kg

Se utilizează numai pentru polimerii ce vin în contact cu alimentele, polimeri pentru care se foloseşte simulantul A, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

15070

001647-16-1

1,9-Decadienă

LMS = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

Acid decanoic

15100

000112-30-1

1-Decanol

15130

000872-05-9

1-Decenă

LMS = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-Diaminobutan

15267

000080-08-0

Sulfonat de 4,4'-diaminodifenil

LMS = 5 mg/kg

15272

000107-15-3

1,2-Diaminoetan

Vezi „Etilendiamină"

(1)

(2)

(3)

(4)

15274

000124-09-4

1,6-Diaminohexan

Vezi „Hexametilendiamină"

15310

000091-76-9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina

CMA= 5 mg/6 dm2

15404

000652-67-5

1,4:3,6-dianhidrosorbitol

LMS = 5 mg/kg

A se utiliza numai în calitate de comonomer în poli

(etilen-co-izosorbid tereftalat)

15565

000106-46-7

1,4-Diclorbenzen

LMS = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4' diclorodifenil sulfona

LMS = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

4,4'-Diizocianat de diciclohexilmetan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO) (26)

15760

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg3

15790

000111-40-0

Dietilentriamină

LMS = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4'-Difluorbenzofenonă

LMS = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Dihidroxibenzen

LMS = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Dihidroxibenzen

LMS = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Dihidroxibenzofenonă

LMS(T) = 6mg/kg(15)

16000

000092-88-6

4,4'-Dihidroxidifenil

LMS = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4' Dihidroxidifenil sulfonă

LMS = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimetilaminoetanol

LMS = 18 mg/kg

16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetan

LMS= 0,05 mg/kg(32)

Se utilizează numai în poliamide.

16240

000091-97-4

4,4'-Diizocianat de 3,3'-dimetilbifenil

CM (T) = 1 mg/kg în (exprimat ca NCO)(26)

16360

000576-26-1

2,6-Dimetilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2' dimetil-1,3-propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolan

LMS = 5 mg/kg

16480

000126-58-9

Dipentaeritritol

16540

000102-09-0

Difenil carbonat

LMS = 0,05 mg/kg

16570

004128-73-8

4,4'-Diizocianat difenil eter

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

16600

005873-54-1

2,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

16630

000101-68-8

4,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

16650

000127-63-9

Difenil sulfonă

LMS (T) = 3 mg/kg(25)

16660

000110-98-5

Dipropilenglicol

16690

001321-74-0

Divinilbenzen

CMA= 0,01 mg/6 dm2 sau LMS= ND (LD = 0,02 mg/kg, incluzând toleranţa analitică) pentru însumarea divinilbenzenului cu etilvinilbenzen şi în conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme.

16694

013811-50-2

N, N'-Divinil-2-imidazolidinonă

CM = 5 mg/kg în PF

16697

000693-23-2

Acid n-dodecandioic

16704

000112-41-4

1-Dodecenă

LMS = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epiclorhidrină

CM = 1 mg/kg în PF

16780

000064-17-5

Etanol

16950

000074-85-1

Etilena

16955

000096-49-1

Carbonat de etilena

Conţinutul rezidual = 5 mg/kg de hidrogel, utilizat la un raport maxim de 10 g hidrogel/1 kg de aliment. Pentru hidrolizatul ce conţine etilenglicol LMS= 30 mg/kg.

16960

000107-15-3

Etilendiamină

LMS = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

17005

000151-56-4

Etilenimină

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Oxid de etilena

CM = 1 mg/kg în PF

17050

000104-76-7

2-Etil-1-hexanol

LMS = 30 mg/kg

17110

016219-75-3

5-Etilidenbiciclo[2,2,1 ]2heptenă

CMA = 0,05 mg/6 dm2. Raportul suprafaţă/cantitate de aliment trebuie să fie mai mic de 2 dm2/kg.

(1)

(2)

(3)

(4)

17160

000097-53-0

Eugenol

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

17170

061788-47-4

Acizi graşi din ulei de cocos

17200

068308-53-2

Acizi graşi din ulei de soia

17230

061790-12-3

Acizi graşi din ulei de tal

17260

000050-00-0

Formaldehidă

LMS(T) = 15mg/kg(22)

17290

000110-17-8

Acid fumărie

17530

000050-99-7

Glucoza

18010

000110-94-1

Acid glutaric

18070

000108-55-4

Anhidridă glutarică

18100

000056-81-5

Glicerina

18220

068564-88-5

Acid N-Heptilaminoundecanoic

LMS = 0,05 mg/kg(1)

18250

000115-28-6

Acid hexaclorendometilentetrahidroftalic

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Anhidridă hexaclorendometilentetrahidroftalică

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Hexadecanol

18430

000116-15-4

Hexafluorpropilenă

LMS = ND

(LD = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Hexametilendiamină

LMS = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Diizocianat de hexametilenă

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

18670

000100-97-0

Hexametilentetramină

LMS (T) = 15 mg/kg22 (exprimat ca formaldehidă)

18700

000629-11-8

1,6-Hexandiol

LMS= 0,05 mg/kg

18867

000123-31-9

Hidrochinonă

Vezi „1,4-Dihidroxibenzen"

18820

000592-41-6

1-Hexenă

LMS = 3 mg/kg

18880

000099-96-7

Acid p-hidroxibenzonic

18896

001679-51-2

4-(hidroximetil)-1-ciclohexan

LMS = 0,05 mg/kg

18897

016712-64-4

Acid 6-hidroxi-2 naftalencarboxilic

LMS = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

N-(4-hidroxifenil) acetamidă

LMS = 0,05 mg/kg

19000

000115-11-7

Izobutenă

19060

000109-53-5

Izobutil vinii eter

CM = 5 mg/kg în PF

19110

004098-71-9

1-izocianat-3-izocianatometil -3,5,5 -trimetilciclohexan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

19150

000121-91-5

Acid izoftalic

LMS (T) = 5 mg/kg(43)

19180

000099-63-8

Diclorură de acid izoftalic

LMS (T) = 5 mg/kg(43) (exprimat ca acid izoftalic)

19210

001459-93-4

Izoftalat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Izopren

Vezi „2metil-1,3-butadienă"

19270

000097-65-4

Acid itaconic

19460

000050-21-5

Acid lactic

19470

000143-07-7

Acid lauric

19480

002146-71-6

Laurat de vinii

19490

000947-04-6

Lauralactamă

LMS = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

Lignoceluloză

19540

000110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg(4)

19960

000108-31-6

Anhidridă maleică

LMS (T) = 30 mg/kg(4) (exprimată ca acid maleic)

19975

000108-78-1

Melamină

Vezi „2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină"

19990

000079-39-0

Metacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

20020

000079-41-4

Acid metacrilic

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

20050

000096-05-9

Metacrilat de alil

LMS = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Metacrilat de benzii

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

20110

000097-88-1

Metacrilat de butii

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

20140

002998-18-7

Metacrilat de sec-butil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

(1)

(2)

(3)

(4)

20170

000585-07-9

Metacrilat de terţ-butil

LMS (T)= 6 mg/kg(37)

20260

000101-43-9

Metacrilat de ciclohexil

LMS = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Diesteral acidului metacrilic cu 1,4 -butandiol

LMS = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Diesteral acidului metacrilic cu etilenglicol

LMS = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

Metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

20590

000106-91-2

Metacrilat de 2,3-epoxipropil

CMA =0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Metacrilat de etil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21010

000097-86-9

Metacrilat de izobutil

LMS (T)= 6 mg/kg(37)

21100

004655-34-9

Metacrilat de izopropil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21130

000080-62-6

Metacrilat de metil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21190

000868-77-9

Monometacrilat de etilenglicol

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21280

002177-70-0

Metacrilat de fenil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21340

002210-28-8

Metacrilat de propil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21370

010595-80-9

Metacrilat de 2-sulfoetil

CMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

21400

054276-35-6

Metacrilat de sulfopropil

CMA =0,05 mg/6 dm2

21460

000760-93-0

Anhidridă metacrilică

LMS (T)= 6 mg/kg(37)

21490

000126-98-7

Metacrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

21520

001561-92-8

Meta-alil-sulfonat de sodiu

LMS = 5 mg/kg

21550

000067-56-1

Metanol

21640

000078-79-5

2-Metil-1,3-butadienă

CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg incluzând toleranţa analitică)

21730

000563-45-1

3-Metil-1-butenă

CMA = 0,006 mg/6 dm2. Pentru utilizare numai în polipropilenă.

21765

106246-33-7

4,4' bismetilen (3 cloro-2,6 dietilealanină

CMA =0,05 mg/6 dm2

21821

000505-65-7

1,4-(metilendioxi) butan

Vezi „1,4 butandiol formol"

21940

000924-42-5

N-Metilolacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

21970

000923-02-4

N-Metilolmetacrilamidă

LMS = 0,05 mg/kg

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentenă

LMS = 0,05 mg/kg

22210

000098-83-9

alfa-Metilstiren

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Amestec de 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan (35^5% m/m) şi 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan (55-65% m/m)

CMA = 5 mg/6 dm2

22332

028679-16-5

Amestec de 2,2,4-trimetilhexan -1,6 -diizocianat (40% m/m) şi 2,4,4 trimetilhexan-1,6 diizocianat (60% m/m)

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

22350

000544-63-8

Acid miristic

22360

001141-38-4

Acid 2,6 -Naftalendicarboxilic

LMS = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

2,6 -Naftalendicarboxilat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

Diizocianat de 1,5-naftalină

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

22437

000126-30-7

Neopentilglicol

Vezi „2,2-dimetil-1,3 propandiol"

22450

009004-70-0

Nitroceluloză

22480

000143-08-8

1-Nonanol

22550

000498-66-8

Norbornenă

Vezi „Biciclo[2.2.1]2-heptenă"

22570

000112-96-9

Izocianat de octadecil

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

22600

000111-87-5

1-Octanol

22660

000111-66-0

1-Octenă

LMS = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

Acid oleic

22775

000144-62-7

Acid oxalic

LMS (T) = 6 mg/kg(29)

(1)

(2)

(3)

(4)

22778

007456-68-0

4,4'-oxibis (benzensulfonil azidă)

CMA =0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

Acid palmitic

22840

000115-77-5

Pentaeritritol

22870

000071-41-0

1-Pentanol

22900

000109-67-1

1-Pentenă

LMS = 5mg/kg

22932

001187-93-5

Eter de perfluorometil perfluorovinil

LMS = 0,05 mg/kg. Se utilizează numai pentru antiaderenţă.

22937

001623-05-8

Perfluorpropil perfluorvinil eter

LMS = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenol

23050

000108-45-2

1,3-Fenilendiamină

LMS= ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

23070

000102-39-6

Acid (1,3-fenilendioxi) diacetic

CMA= 0,05 mg/6 dm2

23155

000075-44-5

Fosgen

Vezi „Oxiclorură de carbon"

23170

007664-38-2

Acid fosforic

23175

000122-52-1

Fosfit de trietil

CM = ND (LD = 1 mg/kg în PF)

23187

Acid ftalic

Vezi „Acid tereftalic"

23200

000088-99-3

Acid o-ftalic

23230

000131-17-9

Ftalat de dialil

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Anhidridă ftalică

23470

000080-56-8

alfa-Pinen

23500

000127-91-3

beta-Pinen

23547

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsiloxan (Greutate Moleculară > 6800)

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

23590

025322-68-3

Polietilenglicol

23651

025322-69-4

Polipropilenglicol

23740

000057-55-6

1,2-Propandiol

23770

000504-63-2

1,3-Propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-Propanol

23830

000067-63-0

2-Propanol

23860

000123-38-6

Propionaldehidă

23890

000079-09-4

Acid propionic

23920

000105-38-4

Propionat de vinii

LMS (T) = 6 mg/kg(2) (exprimat ca acetaldehidă)

23950

000123-62-6

Anhidridă propionică

23980

000115-07-1

Propilenă

24010

000075-56-9

Oxid de propilenă

CM = 1 mg/kg în PF

24051

000120-80-9

Pirocatehol

Vezi „1,2-Dihidroxibenzen"

24057

000089-32-7

Anhidridă piromelitică

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca acid piromelitic)

24070

073138-82-6

Acizi rezinici

24072

000108-46-3

Rezorcinol

Vezi „1,3-Dihidroxibenzen"

24073

000101-90-6

Rezorcinol-diglicil-eter

CMA = 0,005 mg/6 dm2.    Nu se utilizează la polimerii ce vin în contact direct cu produsele alimentare şi al căror simulant este simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se utilizează numai pentru contact indirect cu alimentele (stratul următor PET-ului).

24100

008050-09-7

Colofoniu

24130

008050-09-7

Gumă de colofoniu

Vezi „Colofoniu"

24160

008052-10-6

Răşină de ulei de tal

24190

008050-09-7

Răşină de lemn

Vezi „Colofoniu"

(1)

(2)

(3)

(4)

24250

009006-04-6

Cauciuc, natural

24270

000069-72-7

Acid salicilic

24280

000111-20-6

Acid sebacic

24430

002561-88-8

Anhidridă sebacică

24475

001313-82-2

Sulfura de sodiu

24490

000050-70-4

Sorbitol

24520

008001-22-7

Ulei de soia

24540

009005-25-8

Amidon alimentar

24550

000057-11-4

Acid stearic

24610

000100-42-5

Stiren

24760

026914-43-2

Acid stirensulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

Acid succinic

24850

000108-30-5

Anhidridă succinică

24880

000057-50-1

Zaharoză

24886

046728-75-0

Acid 5 -Sulfoizoftalic, sare de monolitiu

LMS = 5 mg/kg şi pentru litiu LMS (T) = 0,6 mg/kg (exprimat ca litiu)

24887

006362-79-4

Acid 5-Sulfoizoftalic, sare de monosodiu

LMS = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-Sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică

LMS = 0,05 mg/kg

24903

068425-17-2

Sirop hidrogenat din hidroliza amidonului

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

24910

000100-21-0

Acid tereftalic

LMS = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Diclorură de acid tereftalic

LMS (T) = 7,5 mg/kg (exprimată ca acid tereftalic)

24970

000120-61-6

Tereftalat de dimetil

25080

001120-36-1

1 -Tetradecenă

LMS = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

Tetraetilenglicol

25120

000116-14-3

Tetrafluoretilenă

LMS = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetrahidrofuran

LMS = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N, N, N', N'-Tetracis (2-hidroxipropil) etilendiamină

25210

000584-84-9

2,4-Diizocianat de toluen

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

25240

000091-08-7

2,6-Diizocianat de toluen

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

25270

026747-90-0

2,4-Diizocianat de toluen, dimer

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

25360

Trialchil (C5-C15) acetat de 2,3-epoxipropil

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

25380

Trialchil (C7-C 17) acetat de vinii (= versatat de vinii)

CMA= 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

Trialilamină

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 6 la norme

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină

LMS = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Triciclodecandimetanol

LMS=0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Trietilenglicol

25540

000528-44-9

Acid trimelitic

LMS (T) = 5 mg/kg(35)

25550

000552-30-7

Anhidridă trimelitică

LMS (T) = 5 mg/kg(35) (exprimat ca acid trimelitic)

25600

000077-99-6

1,1,1 -Trimetilolpropan

LMS = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

Trimetacrilat de 1,1,1-trimetilolpropan

LMS = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioxan

LMS = 5 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglicol

25927

027955-94-8

1,1,1 -Tris (4-hidroxifenil) etan

CM = 0,5 mg/kg în PF.

Pentru utilizare numai în policarbonaţi

(1)

(2)

(3)

(4)

25960

000057-13-6

Uree

26050

000075-01-4

Clorură de vinii

Vezi art. 22 şi 23 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

26110

000075-35-4

Clorură de viniliden

CM = 5 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Fluorură de viniliden

LMS = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazol

CM = 5 mg/kg în PF

26170

003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetamidă

CM = 2 mg/kg în PF

26305

000078-08-0

Viniltrietoxisilan

LMS = 0,05 mg/kg. Ase utiliza numai în calitate de agent de tratare a suprafeţelor.

26320

002768-02-7

Viniltrimetoxisilan

CM = 5 mg/kg în PF

26360

007732-18-5

Apă

In conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA B

Lista de monomeri şi alte materii prime care pot fi utilizate până la obţinerea deciziei de includere în secţiunea A

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

13050

000528-44-9

Acid 1,2,4 benzentricarboxilic

Vezi „acid trimetilic"

15730

000077-73-6

Diciclopentadienă

18370

000592-45-0

1,4-Hexadienă

26230

000088-12-0

Vinilpirolidonă

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la norme)

LISTA

incompletă de aditivi care pot fi utilizaţi la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic Introducere generală

1.  Prezenta anexă conţine lista:

a)  substanţelor încorporate în materialele din plastic, în scopul obţinerii unui efect tehnic în produsul finit, incluzând şi „aditivii de polimerizare". Ele sunt destinate a fi prezente în produsul finit;

b) substanţelor folosite pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.

In sensul prezentei anexe, substanţele la care se face referire la lit. a) şi b) se numesc în continuare aditivi.

In sensul prezentei anexe, aditiv de polimerizare înseamnă orice polimer şi/sau prepolimer şi/sau oligomer care poate fi adăugat în plastice în scopul obţinerii unui efect tehnic, dar care nu se pot folosi în absenţa altor polimeri ca principal component structural în produsul sau obiectul finit. Sunt incluse şi substanţele ce se pot adăuga pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.

Lista nu include:

a) substanţele cu acţiune directă în formarea polimerilor;

b) coloranţii;

c) solvenţii.

2.  Lista nu include următoarele substanţe autorizate chiar şi în condiţiile în care sunt introduse intenţionat în materialele şi obiectele din material plastic:

a) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu şi sodiu ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizaţi. Totuşi, denumiri care conţin „...acid (acizi), săruri" apar în listă, dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

b) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de zinc ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizaţi. Pentru grupul acestor săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeaşi restricţie pentru zinc se aplică şi:

(i)   substanţelor ale căror denumiri conţin „...acid (acizi), săruri" şi care apar în listă, dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

(ii)    substanţelor la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din notele prevăzute în anexa nr. 6 la norme. 3. Lista nu include nici următoarele substanţe, deşi acestea pot fi prezente:

a)  substanţe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităţi în substanţele folosite, intermediari de reacţie sau produse de descompunere;

b) amestecuri ale substanţelor autorizate.

Materialele şi obiectele care conţin substanţele indicate la lit. a) şi b) vor fi în conformitate cu cerinţele stipulate în art. 3 şi 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE.

4.  Substanţele vor avea o calitate tehnică bună în ceea ce priveşte criteriile de puritate.

5.  Lista conţine următoarele informaţii:

-  coloana 1  (REF. Nr.): numărul de referinţă CEE al substanţelor din materialul de ambalare;

- coloana 2 (CAS Nr.): Numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);

- coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică;

-  coloana 4 (Restricţii şi/sau specificaţii). Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică (LMS);

b) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul finit (CM);

c) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul finit exprimată ca mg/6 dm2 din suprafaţa de contact cu alimentele (CMA);

d) orice alte restricţii menţionate expres;

e)  orice tip de specificaţie referitoare la substanţă sau la polimer.

6.  Dacă o substanţă care apare în listă ca un compus individual va fi exprimată printr-un termen generic, atunci restricţiile care se aplică acestei substanţe sunt acelea indicate pentru compusul individual.

7. In cazul în care există vreo neconcordanţă între numărul CAS şi denumirea chimică, denumirea chimică are prioritate faţă de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanţă între numărul CAS raportat în EINECS si registrul CAS, are prioritate numărul CAS din registrul CAS.

SECŢIUNEA A

Lista incompletă de aditivi integral autorizaţi

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Acid acetic

30045

000123-86-4

Acetat de butii

30080

004180-12-5

Acetat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7)    (exprimat ca cupru)

30140

000141-78-6

Acetat de etil

30280

000108-24-7

Anhidridă acetică

30295

000067-64-1

Acetonă

30370

-

Acid acetilacetic, săruri

30401

-

Mono- şi digliceride acetilate ale acizilor graşi

30610

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici, provenind din uleiuri şi grăsimi naturale şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerina (inclusiv acizii graşi ramificaţi prezenţi în cantităţi naturale)

30612

-

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici sintetici şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerina

30960

-

Esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C6-C22) cu poliglicerină

31328

-

Acizi graşi obţinuţi din uleiuri şi grăsimi alimentare animale sau vegetale

31530

123968-25-2

Acrilat de 2,4-di-terţ-pentil-6-[1-(3,5-di-terţ-pentil-2-hidroxifenil)- etil]fenil

LMS = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

Acrilat de metil telomer cu ester al 1-dodecanetiol cu C16-C18 alchil

CM= 0,5% (v/v) în PF

31730

000124-04-9

Acid adipic

33120

-

Monoalcooli alifatici, saturaţi, liniari, primari (C4-C24)

33350

009005-32-7

Acid alginic

33801

-

Acid n-alchil (C10-C13) benzen-sulfonic

LMS = 30 mg/kg

34281

-

Acizi alchil (C8-C22) sulfurici liniari primari cu un număr par de atomi de carbon

34475

-

Fosfit bazic de aluminiu şi calciu, hidratat

34480

-

Fibre, pilitură şi pulbere de aluminiu

34560

021645-51-2

Hidroxid de aluminiu

34690

011097-59-9

Hidroxicarbonat de aluminiu şi magneziu

34720

001344-28-1

Oxid de aluminiu

(1)

(2)

(3)

(4)

34850

143925-92-2

Amine, bis oxidate (alchil gras-

CM = utilizate numai:

hidrogenate)

- în poliolefine 0,1% (m/m), dar nu în polietilene de joasă densitate, atunci când intră în contact direct cu alimentele pentru care factorul de reducere este mai mic de 3 (în conformitate cu prevederile normelor);

- în PET 0,25% (m/m) ce intră în contact direct cu alimentele, altele decât cele pentru care simulant este simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

34895

000088-68-6

2-Aminobenzamida

LMS = 0,05 mg/kg

Se utilizează numai în PET pentru apă şi băuturi.

35120

013560-49-1

Diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis (2-hidroxietilic)

35160

006642-31-5

6-amino-1,3 -dimtiluracil

LMS = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg

Nu se utilizează în polimeri care vin în contact direct cu alimentele, pentru care simulant este simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin In contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET.

35284

000111-41-1

N -(2- aminoetil) etanolamina

LMS = 0,05 mg/kg

Nu se utilizează în polimeri care vin în contact direct cu alimentele, pentru care simulant este simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin In contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET.

35320

007664-41-7

Amoniac

35440

001214-97-9

Bromură de amoniu

35600

001336-21-6

Hidroxid de amoniu

35840

000506-30-9

Acid arahidic

35845

007771-44-0

Acid arahidonic

36000

000050-81-7

Acid ascorbic

36080

000137-66-6

Palmitat de ascorbil

36160

010605-09-1

Stearat de ascorbil

36840

012007-55-5

Tetraborat de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg exprimat ca bariu şi LMS (T) = 6 mg/kg(23) exprimat ca bor. în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

36880

008012-89-3

Ceară de albine

36960

003061-75-4

Behenamidă

37040

000112-85-6

Acid behenic

37280

001302-78-9

Bentonită

37360

000100-52-7

Benzaldehidă

In conformitate cu nota 9 din anexa nr. 6 la norme

37600

000065-85-0

Acid benzoic

37680

000136-60-7

Benzoat de butii

(1)

(2)

(3)

(4)

37840

000093-89-0

Benzoat de etil

38080

000093-58-3

Benzoat de metil

38160

002315-68-6

Benzoat de propil

38510

136504-96-6

1,2-Bis (3-aminopropil) etilendiamină, polimer cu N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamină şi 2,4,6-triclor-1,3,5-triazină

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis (2-benzoxazolil) stilbenă

LMS = 0,05 mg/kg(i)

38810

080693-00-1

Difosfitde bis (2,6-di-terţ-butil-4-metilfenil) pentaeritritol

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit şi fosfat)

38840

154862-43-8

Bis (2,4 -dicumilfenil) pentaeritritol -difosfit

LMS = 5mg/kg (ca sumă a substanţelor constituente, a formei oxidate a bis (2,4 -dicumilfenil) pentaeritritol fosfat şi a produsului de hidroliză (2,4 -dicumilfenil)

38875

002162-74-5

Bis (2,6-diizopropilfenil) carbodiimidă

LMS= 0,05 mg/kg

A se utiliza în stratul următor PET-ului.

38879

135861-56-2

Bis (3,4-dimetilbenziliden) sorbitol

38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-triazină

LMS= 0,05 mg/kg

Numai pentru alimente apoase

38950

079072-96-1

Bis (4-etilbenziliden) sorbitol

39200

006200-40-4

Clorură de bis (2 - hidroxietil) - 2 -hidroxipropil - 3 -(dodeciloxi) metilamoniu

LMS = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2 - Bis (4 - hidrofenil) propan

LMS (T)= 0,6 mg/kg(28).

39815

182121-12-6

9,9-Bis (metoximetil) fluorenă

LMS = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0

Bis (metilbenziliden) sorbitol

39925

129228-21-3

3,3 - bis (metoximetil) - 2,5 - dimetil hexan

LMS = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Bis (polietilenglicol) hidroximetilfosfonat

LMS = 0,06 mg/kg

40320

010043-35-3

Acid boric

LMS (T)=6 mg/kg(23) (exprimat ca bor) în conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare

40400

010043-11-5

Nitrură de bor

40570

000106-97-8

Butan

40580

000110-63-4

1,4-butandiol

LMS (T) = 5 mg/kg(24)

41040

005743-36-2

Butirat de calciu

41120

010043-52-4

Clorură de calciu

41280

001305-62-0

Hidroxid de calciu

41520

001305-78-8

Oxid de calciu

41600

012004-14-7 037293-22-4

Sulfoaluminat de calciu

41680

000076-22-2

Camfor

In conformitate cu nota 9 din anexa nr. 6 la norme

41760

008006-44-8

Ceară de Candelila

41840

000105-60-2

Caprolactamă

LMS(T)= 15mg/kg(5)

41960

000124-07-2

Acid caprilic

42080

001333-86-4

Negru de fum

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

42160

000124-38-9

Dioxid de carbon

42320

007492-68-4

Carbonat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

42500

-

Sărurile acidului carbonic

42640

009000-11-7

Carboximetilceluloză

(1)

(2)

(3)

(4)

42720

008015-86-9

Ceară de Carnauba

42800

009000-71-9

Cazeină

42880

008001-79-4

Ulei de ricin

42960

064147-40-6

Ulei de ricin deshidratat

43200

-

Mono- şi digliceride ale uleiului de ricin

43280

009004-34-6

Celuloză

43300

009004-36-8

Acetobutirat de celuloză

43360

068442-85-3

Celuloză regenerată

43440

008001-75-0

Cerezină

43480

064365-11-3

Cărbune activ

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

43515

-

Esterii acizilor graşi de ulei de cocos cu clorurile de colină

CMA=0,9 mg/6dm2

44160

000077-92-9

Acid citric

44640

000077-93-0

Citrat de trietil

45195

007787-70-4

Bromură de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

45200

001335-23-5

Iodură de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru) şi LMS = 1 mg/kg11) (exprimat ca iod)

45280

-

Fibre de bumbac

45450

068610-51-5

Copolimerul de p-crezol-diciclopentadienă-izobutilenă

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalită

45600

003724-65-0

Acid crotonic

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33).

45640

005232-99-5

Ester al etilului cu acid 2 - ciano-3,3 -difenilacrilic

LMS = 0,05 mg/kg

45703

491589-22-1

Cis-1,2-acid ciclohexanedicarboxilic, sare de calciu

LMS = 5 mg/kg

45705

166412-78-8

Acid 1,2-ciclohexanedicarboxilic, ester de diisononil

45760

000108-91-8

Ciclohexilamină

45920

009000-16-2

Dammar

45940

000334-48-5

Acid n-decanoic

46070

010016-20-3

alfa-Dextrină

46080

007585-39-9

beta-Dextrină

46375

061790-53-2

Diatomită

46380

068855-54-9

Diatomită calcinată în flux cu var

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitol

46700

5,7, - di - terţ-butil - 3 - (3,4, - şi 2,3 - di -metilfenil) - 3H - benzofuran - 2 - ona conţinând:    a) 5,7 - di - terţ - butii - 3 -(3,4 - dimetilfenil) - 3H - 2 benzofuranona (80-100% m/m) si    b) 5,7-di-terţ-butii - 3 - (2, 3 -dimetilfenil) - 3H - 2 benzofuranona (80-100% m/m)

LMS = 5 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-Di-terţ-butil-4-etilfenol

CMA =4,8 mg/6 dm2

46790

004221-80-1

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzoat de 2,4-di-terţ-butilfenil

46800

067845-93-6

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzoat de hexadecil

46870

003135-18-0

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil

(1)

(2)

(3)

(4)

46880

065140-91-2

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu

LMS = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Polimer al acidului dibutiltiostanoic [= ploimer al tiobis (butil-tin sufidă)]

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

47440

000461-58-5

Dicianodiamidă

47540

027458-90-8

Di-terţ-dodecil disulfidă

LMS = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluoretan

48620

000123-31-9

1,4 -dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4' -dihidroxibenzofenonă

LMS (T) = 6 mg/kg(15)

48960

-

9,10 - dihidroxi acid stearic şi oligomerii acestuia

LMS = 5 mg/kg

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol

LMS = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimetil sulfoxid

51200

000126-58-9

Dipentaeritritol

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi) fenol

LMS = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8 000110-98-5

Dipropilenglicol

52640

016389-88-1

Dolomită

52645

010436-08-5

cis -11 -eicosenamida

52720

000112-84-5

Erucamidă

52730

000112-86-7

Acid erucic

52800

000064-17-5

Etanol

53270

037205-99-5

Etilcarboximetilceluloză

53280

009004-57-3

Etilceluloză

53360

000110-31-6

N, N'-Etilenbisoleamidă

53440

005518-18-3

N, N'-Etilenbispalmitamidă

53520

000110-30-5

N, N'-Etilenbisstearamidă

53600

000060-00-4

Acid etilendiaminotetraacetic

53610

054453-03-1

Etilendiaminătetraacetat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

53650

000107-21-1

Etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitamidă-N'-stearamidă

54260

009004-58-4

Etilhidroxietilceluloză

54270

-

Etilhidroximetilceluloză

54280

-

Etilhidroxipropilceluloză

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terţ-butilfenil) fluorfosfonit

LMS = 6 mg/kg

54450

-

Grăsimi şi uleiuri alimentare de origine animală sau vegetală

54480

-

Grăsimi şi uleiuri alimentare, hidrogenate de origine animală sau vegetală

54930

025359-91-5

Copolimerul formaldehidă-1-naftol    [= Poli (1-hidroxinaftilmetan)]

LMS = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

Acid formic

55120

000110-17-8

Acid fumărie

55190

029204-02-2

Acid gadoleic

55440

009000-70-8

Gelatină

55520

-

Fibre de sticlă

55600

-

Microsfere de sticlă

(1)

(2)

(3)

(4)

55680

000110-94-1

Acid glutaric

55910

736150-63-3

Gliceride, ulei de ricin mono-, hidrogenat, acetaţi

55920

000056-81-5

Glicerina

56020

099880-64-5

Dibehenat de glicerina

56360

-

Esteri ai glicerinei cu acidul acetic

56486

Esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C14-C-18) Şi cu acizi alifatici nesaturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon

(C16-C18)

56487

-

Esteri ai glicerinei cu acid butiric

56490

-

Esteri ai glicerinei cu acid erucic

56495

-

Esteri ai glicerinei cu acid 12-hidroxistearic

56500

-

Esteri ai glicerinei cu acid lauric

56510

-

Esteri ai glicerinei cu acid linoleic

56520

-

Esteri ai glicerinei cu acid miristic

56535

-

Esteri ai glicerinei cu acid nonanoic

56540

-

Esteri ai glicerinei cu acid oleic

56550

-

Esteri ai glicerinei cu acid palmitic

56570

-

Esteri ai glicerinei cu acid propionic

56580

-

Esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic

56585

-

Esteri ai glicerinei cu acid stearic

56610

030233-64-8

Monobehenat de glicerina

56720

026402-23-3

Monohexanoat de glicerina

56800

030899-62-8

Monolaurat diacetat de glicerina

56880

026402-26-6

Monooctanoat de glicerina

57040

-

Monooleat de glicerina, ester cu acid ascorbic

57120

-

Monooleat de glicerina, ester cu acid citric

57200

-

Monopalmitat de glicerina, ester cu acid ascorbic

57280

-

Monopalmitat de glicerina, ester acid citric

57600

-

Monostearat de glicerina, ester cu acid ascorbic

57680

-

Monostearat de glicerina, ester cu acid citric

57800

018641-57-1

Tribehenat de glicerina

57920

000620-67-7

Triheptanoat de glicerina

58300

-

Glicină, săruri

58320

007782-42-5

Grafit

58400

009000-30-0

Gumă de guar

58480

009000-01-5

Gumă arabică

58720

000111-14-8

Acid heptanoic

59280

000100-97-0

Hexametilentetraamină

LMS(T) = 15 mg/kg (22) exprimată ca formaldehidă

59360

000142-62-1

Acid hexanoic

59760

019569-21-2

Huntit

(1)

(2)

(3)

(4)

59990

007647-01-0

Acid clorhidric

60025

Homopolimeri hidrogenaţi şi/sau copolimeri hidrogenaţi compuşi din 1-decen şi/sau 1-dodecen şi/sau 1-octen

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme. A nu se utiliza în obiectele care vin în contact cu produsele alimentare grase.

60030

012072-90-1

Hidromagnezită

60080

012304-65-3

Hidrotalcit

60160

000120-47-8

4-Hidroxibenzoat de etil

60180

004191-73-5

4-Hidroxibenzoat de izopropil

60200

000099-76-3

4-Hidroxibenzoat de metil

60240

000094-13-3

4-Hidroxibenzoat de propil

60480

003864-99-1

2-(2-Hidroxi-3,5-di-terţ-butil-fenil)-5-clorbenzotriazol

LMS(T) = 30 mg/kg(19)

60560

009004-62-0

Hidroxietilceluloză

60880

009032-42-2

Hidroxietilmetilceluloză

61120

009005-27-0

Hidroxietilamidon

61390

037353-59-6

Hidroximetilceluloză

61680

009004-64-2

Hidroxipropilceluloză

61800

009049-76-7

Hidroxipropilamidon

61840

000106-14-9

Acid 12-hidroxistearic

62020

007620-77-1

Acid 12-Hidroxistearic, sare de litiu

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

62140

006303-21-5

Acid hipofosforos

62240

001332-37-2

Oxid de fier

62245

012751-22-3

Fosfură de fier

Numai pentru polimerii şi copolimerii PET

62280

009044-17-1

Copolimerde izobutilenă-butenă

62450

000078-78-4

Izopentan

62640

008001-39-6

Ceară japoneză

62720

001332-58-7

Caolin

62800

-

Caolin calcinat

62960

000050-21-5

Acid lactic

63040

000138-22-7

Lactat de butii

63280

000143-07-7

Acid lauric

63760

008002-43-5

Lecitină

63840

000123-76-2

Acid levulinic

63920

000557-59-5

Acid lignoceric

64015

000060-33-3

Acid linoleic

64150

028290-79-1

Acid linolenic

64500

-

Săruri de lizină

64640

001309-42-8

Hidroxid de magneziu

64720

001309-48-4

Oxid de magneziu

64800

00110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg (4)

64990

025736-61-2

Copolimerul sării de sodiu a anhidridei stiren-maleice

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

65020

006915-15-7

Acid malic

65040

000141-82-2

Acid malonic

65520

000087-78-5

Manitol

(1)

(2)

(3)

(4)

65920

066822-60-4

Copolimer al clorurii de N-metacriloiloxietil- N,N - dimetil - N -carboximetilamoniu cu sarea de sodiu -octadecil metacrilat-etil metacrilat-ciclohexil metacrilat -N - vinii - 2 -pirolidina

66200

037206-01-2

Metilcarboximetilceluloză

66240

009004-67-5

Metilceluloză

66560

004066-02-8

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-ciclo-hexilfenol)

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilciclo-hexil)fenol]

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Metiletilceluloză

66695

-

Metilhidroximetilceluloză

66700

009004-65-3

Metilhidroxipropilceluloză

66755

002682-20-4

2-Metil-4-izotiazolin-3-onă

LMS = 0,5 mg/kg

A se utiliza numai în dispersii şi emulsii apoase de polimeri şi în concentraţii care nu provoacă un efect antimicrobian la suprafaţa polimerului sau pe alimentele propriu-zise.

66905

000872-50-4

N-metilpirolidina

66930

068554-70-1

Metilsilsquioxan

Monomerul rezidual în metilsilsquioxan: <1 mg metiltrimetoxisilan/kg al metilsilsquioxanului

67120

012001-26-2

Mică

67155

Amestec de 4-(2 benzoxazolil)-4'-(5 metil-2-benzoxazolil)stilben, 4,4'-bis(2-benzoxazolil)stilben şi 4,4,-bis(5-metil-2-benzoxazolil) stilben)

Nu mai mult de 0,05% m/m (cantitate de substanţă utilizată/cantitate de formulare). în conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

67180

Amestec (50% m/m) din esterul n-decil n-octil al acidului ftalic, esterul di-n-decil al acidului ftalic (25% m/m), esterul di-n-octil al acidului ftalic(25% m/m)

LMS = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

Disulfură de molibden

67840

Acizi montanici şi/sau esterii lor cu etilenglicol şi/sau cu 1,3-butandiol şi/sau cu glicerina

67850

008002-53-7

Ceară montană

67891

000544-63-8

Acid miristic

68040

003333-62-8

7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarină

68078

027253-31-2

Acid neodecanoic, sare de cobalt

LMS(T)= 0,05 mg/kg (exprimat ca acid neodecanoic) si LMS(T)= 0,05 mg/kg (14) (exprimat ca şi cobalt). Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele şi pentru care se foloseşte simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002. cu modificările şi completările ulterioare

68125

037244-96-5

Nefelin sienit

68145

080410-33-9

2,2',2"-Nitrilo[trietiltris(3,3,,5,5'-tetra-tert-butil-1,r-bifenil-2,2'-diil)fosfit]

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit şi fosfat)

68960

000301-02-0

Oleamidă

(1)

(2)

(3)

(4)

69040

000112-80-1

Acid oleic

69760

000143-28-2

Alcool oleilic

69920

000144-62-7

Acid oxalic

LMS(T)= 6 mg/kg (29)

70000

070331-94-1

2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil)-propionat]

70240

012198-93-5

Ozocherită

70400

000057-10-3

Acid palmitic

70480

000111-06-8

Acid palmitic, ester butilic

71020

000373-49-9

Acid palmitoleic

71440

009000-69-5

Pectină

71600

000115-77-5

Pentaeritritol

71635

025151-96-6

Dioleat de pentaeritritol

LMS = 0,05 mg/kg.

Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele şi pentru care se foloseşte simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

71670

178671-58-4

Pentaeritritol tetracis (2-ciano-3,3-difenilacrilat)

LMS = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaeritritol tetracis[3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil)-propionat]

71720

000109-66-0

Pentan

71960

003825-26-1

Acid perfluorooctanoic, sare de amoniu

Se utilizează numai în obiecte cu mai multe utilizări, sintetizate la temperaturi înalte.

72640

007664-38-2

Acid fosforic

73160

-

Fosforat de mono- si di-n-alchil (C16 si C18)

LMS = 0,05 mg/kg

73720

000155-96-8

Fosfat de tricloretil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

74010

145650-60-8

Fosfit de bis(2,4-di-terţ-butil-6-metilfenil)etil

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit şi fosfat)

74240

031570-04-4

Fosfat de tris(2,4-di-terţ-butilfenil)

74480

000088-99-3

Acid o-ftalic

74560

000085-68-7

Ester benzii butii al acidului ftalic

A se utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia formulelor de început şi de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor

nr. 387/251/2002 pentru'aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentraţii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS = 30 mg/kg de simulant de aliment

74640

000117-81-7

Ester bis(2-etilhexil) al acidului ftalic

A se utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări care intră în contact cu alimente fără grăsime;

b) agent tehnic de suport în concentraţii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS = 1,5 mg/kg de simulant de aliment

(1)

(2)

(3)

(4)

74880

000084-74-2

Esterdibutil al acidului ftalic

A se utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări, care intră în contact cu alimente fără grăsime;

b) agent tehnic de suport în poliolefine, în concentraţii de până la 0,05% din produsul finit. LMS = 0,3 mg/kg de simulant de aliment.

75100

068515-48-0 028553-12-0

Diesteri cu alcooli primari saturaţi cu catene ramificate C8-C10, cu mai mult de 60% Cg ai acidului ftalic.

A se utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia formulelor de început şi de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor

nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentraţii de până la 0,1 % din produsul finit.

LMS(T) = 9 mg/kg de simulant de aliment (42).

75105

068515-49-1 026761-40-0

Diesteri cu alcooli primari saturaţi cu catene ramificate C9-C11, cu mai mult de 90% C10  ai acidului ftalic.

A se utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia formulelor de început şi de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor

nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentraţii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS(T) = 9 mg/kg de simulant (42).

76320

000085-44-9

Anhidridă ftalică

76415

019455-79-9

Sarea de calciu a acidului pimelic

76463

-

Acid poliacrilic, săruri

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (pentru acid acrilic)

76721

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsiloxan (Greutate Moleculară > 6800)

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76723

167883-16-1

Polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu diciclohexilmetan4,4-diizocianat

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76725

661476-41-1

Polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu 1 -izocianato-3-izocianatometil-3,5,5 -trimetilciclohexan

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76730

-

Polidimetilsiloxan, gama-hidroxipropilat

LMS = 6 mg/kg

76815

Poliesterul acidului adipic cu glicerinăul sau pentaeritritolul, cu acizii graşi lineari cu număr par de atomi de carbon (C12 -C22)

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76845

031831-53-5

Poliesterul 1,4-butandiolului cu caprolactonă

Restricţiile pentru nr. de referinţă 14.260 şi 13.720 se aplică în conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme.

(1)

(2)

(3)

(4)

76866

Poliesteri ai 1,2 propandiolului şi/sau 1,3-şi/sau 1,4-butandiolului şi/sau polipropilenglicol cu acidul adipic, care poate fi acoperit la sfârşit cu acid acetic sau acizi graşi C12-C18 sau n-octanol şi/sau n-decanol.

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicol

77370

070142-34-6

Polietilenglicol- 30 dipolihidroxistearat

77600

061788-85-0

Esterde polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat

77702

Esterde polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C6-C22) Şi sulfaţii lor de amoniu şi sodiu

77732

Polietilen glicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butii 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) acrilat

LMS = 0,05 mg/kg

A se utiliza numai în PET

77733

Polietilen glicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butii 2-ciano 3-(4-hidroxifenil) acrilat

LMS = 0,05 mg/kg. A se utiliza numai în PET.

77895

068439-49-6

Polietilenglicol (EO = 2-6) monoalchil (C16-C18)eter

LMS = 0,05 mg/kg şi în conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme.

77897

Polietilenglicol (EO = 1-50) monoalchil eter (liniar şi ramificat C8-C20) sulfat, săruri

LMS = 5 mg/kg

79040

009005-64-5

Monolauratde polietileneglicol sorbitan

79120

009005-65-6

Monooleat de polietilenglicol sorbitan

79200

009005-66-7

Monopalmitat de polietilenglicol sorbitan

79280

009005-67-8

Monostearat de polietilenglicol sorbitan

79360

009005-70-3

Trioleatde polietilenglicol sorbitan

79440

009005-71-4

Tristearatde polietilenglicol sorbitan

79600

009046-01-9

Eterul tridecilului polietilenglicol cu fosfatul

LMS = 0,05 mg/kg.     Numai pentru materialele şi obiectele ce vin în contact cu alimentele apoase, In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

79920

009003-11-6 106392-12-5

Poli (etilen propilen) glicol

80000

009002-88-4

Polietilenă pastă

80240

029894-35-7

Ricinoleatde poliglicerină

80640