E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 52 din 13 ianuarie 2005

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 20 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, denumit in continuare contract-cadru.
    Art. 2
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va elabora, in temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, ca parte integranta a acestuia, denumite in continuare norme, cu participarea, in conditiile legii, a Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, a Colegiului Farmacistilor din Romania si a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate avizeaza normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale, elaborate de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrilor si conducatorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.
    Art. 3
    Serviciile medicale, medicamentele in tratamentul ambulatoriu si dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si medicina dentara, asistenta medicala spitaliceasca, asistenta medicala de recuperare, de ingrijiri medicale la domiciliu, de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, de medicamente in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, precum si unitatile de asistenta medico-sociala, denumiti in continuare furnizori, si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    Art. 4
    In domeniul asigurarilor sociale de sanatate comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, impreuna cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania elaboreaza criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor, care se negociaza cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Aceste criterii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Mircea Cinteza

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                             CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Furnizorii si casele de asigurari de sanatate, aflati in relatie contractuala, au obligatia sa respecte prevederile contractului-cadru si ale normelor.
    (2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractul-cadru si in contractele de furnizare de servicii medicale, respectiv de medicamente in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate.
    Art. 2
    (1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale sunt prevazute in norme.
    (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; in cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractuale, in limita prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) Casele de asigurari de sanatate comunica termenele de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale, prin afisare la sediul institutiei, publicare pe pagina web a acesteia, anunt in mass-media.
    (2) In cazul in care furnizorii de servicii medicale si de medicamente depun cererile insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor la alte termene decat cele stabilite si comunicate de catre casele de asigurari de sanatate, si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenul stabilit de catre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, si notificate de indata casei de asigurari de sanatate.
    Art. 4
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in limita si la termenele stabilite in contracte contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale.
    (2) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele servicii raportate ca realizate conform contractelor se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea explicita a temeiului legal care a stat la baza refuzului.
    (3) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate se solutioneaza de Comisia Centrala de Arbitraj organizata conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 5
    In cazul in care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate a incetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de casele de asigurari de sanatate si, dupa caz, confirmate de Comisia Centrala de Arbitraj, daca au existat contestatii, casele de asigurari de sanatate nu vor mai intra in relatii contractuale cu furnizorii respectivi pana la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de un an de la data incetarii contractului. La reluarea relatiilor contractuale, in cazul in care contractele inceteaza din nou din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurari de sanatate nu vor mai incheia contracte cu furnizorii respectivi.
    Art. 6
    (1) Organizarea controlului furnizarii serviciilor medicale, medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si dispozitivelor medicale acordate asiguratilor in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si/sau Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
    (2) Controlul serviciilor medicale acordate asiguratilor de catre furnizori se efectueaza de catre serviciile specializate din structura Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a directiilor de sanatate publica si a directiilor medicale ori structurilor similare organizate conform Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitara proprie, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, organizate la nivel national si teritorial, precum si alte institutii abilitate, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 7
    (1) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele justificative privind realizarea serviciilor raportate, in baza carora se face decontarea.
    (2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele justificative in baza carora se deconteaza serviciile raportate conduce la rezilierea contractului de furnizare de servicii.
    Art. 8
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va elabora norme in vederea recuperarii, prin grija caselor de asigurari de sanatate, a sumelor aferente serviciilor medicale acordate unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sanatatii acesteia de alte persoane.
    Art. 9
    Furnizorii de servicii medicale intocmesc evidente distincte pentru accidentele produse in timpul programului de lucru si pentru bolile profesionale. Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau a caracterului profesional al bolii, conform prevederilor legale in vigoare, contravaloarea serviciilor medicale si a medicamentelor acordate persoanelor in cauza se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz.
    Art. 10
    Casele de asigurari de sanatate organizeaza proceduri de licitatie sau de negociere, dupa caz, pentru serviciile din pachetul de servicii de baza, potrivit conditiilor prevazute in norme. Licitatia, respectiv negocierea, se organizeaza in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii de baza, intre furnizori si casele de asigurari de sanatate, decontate exclusiv din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, in scopul utilizarii eficiente a acestuia.
    Art. 11
    Atributiile ce revin, potrivit legii, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt exercitate de catre directiile medicale sau de structurile similare organizate conform Legii nr. 100/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitara proprie.
    Art. 12
    Toate documentele care stau la baza incheierii contractelor si decontarii serviciilor medicale, a medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale se certifica prin semnatura reprezentantilor legali ai furnizorilor care vor raspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

    CAP. 2
    Dispozitii generale si conditii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

    SECTIUNEA 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 13
    In vederea intrarii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie organizati in una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale in vigoare;
    b) sa fie autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Documentele necesare incheierii contractelor

    Art. 14
    Contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizorul de servicii medicale si casa de asigurari de sanatate se incheie de catre reprezentantul legal pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, actul de infiintare sau organizare, dupa caz;
    b) autorizatia sanitara de functionare;
    c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
    d) codul numeric personal sau codul fiscal, dupa caz;
    e) dovada de acreditare a furnizorului;
    f) autorizatia de libera practica pentru personalul angajat;
    g) dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile si drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum si obligatiile generale ale caselor de asigurari de sanatate

    Art. 15
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate;
    b) sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligatiile furnizorului de servicii medicale in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, precum si obligatiile asiguratului;
    c) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
    d) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi insotita de desfasuratoarele privind activitatile realizate, care cuprind si codul numeric personal al asiguratilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atat pe suport de hartie, cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desfasuratoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se pun la dispozitie furnizorilor de servicii medicale de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    e) sa raporteze caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    f) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor si efectuarea vaccinarilor, confirmate de directiile de sanatate publica;
    g) sa intocmeasca bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, atunci cand este cazul, si sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, atunci cand acestea au fost necesare pentru a sustine si/sau a confirma diagnosticul mentionat pe biletul de trimitere, si data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice si va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze;
    h) sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate;
    i) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare;
    j) sa respecte programul de lucru pe care sa il afiseze la loc vizibil si sa il comunice caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii contractului si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;
    l) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate; furnizorilor li se recomanda participarea la actiunile de instruire organizate de casele de asigurari de sanatate si de directiile de sanatate publica;
    m) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare, ca urmare a unui act medical propriu si numai pentru afectiuni care intra in competenta conform autorizatiei de libera practica; medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;
    n) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de cate ori se solicita;
    o) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    p) sa acorde servicii medicale si sa efectueze analize medicale si alte investigatii paraclinice in regim de urgenta femeii gravide;
    q) sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;
    r) sa elibereze acte medicale, in conditiile stabilite in norme;
    s) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, in conditiile prevazute in norme.
    Art. 16
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale realizate si raportate, potrivit contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizarii serviciilor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;
    d) sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate, precum si diferenta dintre tariful acceptat la plata de sistemul de asigurari sociale de sanatate si cel practicat pe piata pentru unele servicii medicale;
    e) sa negocieze, in calitate de parte contractanta, pachetul de servicii medicale acordate asiguratilor, precum si clauzele suplimentare la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate, in limita prevederilor legale in vigoare.
    Art. 17
    In relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizati si acreditati si sa faca publica lista acestora pentru informarea asiguratilor;
    b) sa controleze furnizarea serviciilor medicale care fac obiectul contractelor incheiate pe baza documentelor justificative corespunzatoare;
    c) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute in contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate si raportate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, prezentate atat pe suport de hartie, cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    f) sa utilizeze un sistem informatic unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata fiecarui asigurat;
    g) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale acordate de catre furnizorii cu care se afla in relatii contractuale;
    h) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Conditii de reziliere si incetare a contractelor

    Art. 18
    Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii urmatoarelor situatii:
    a) daca furnizorul de servicii medicale nu incepe activitatea in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatata cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate sa efectueze acest control;
    f) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de servicii medicale in termen de 10 zile lucratoare.
    Art. 19
    Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de functionare;
    b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;
    c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Conditii speciale

    Art. 20
    Pentru categoriile de persoane prevazute in legi speciale, care beneficiaza de asistenta medicala gratuita suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile stabilite de reglementarile legale in vigoare, casele de asigurari de sanatate deconteaza integral suma aferenta serviciilor medicale furnizate prevazute in pachetul de baza de servicii medicale, care cuprinde atat contravaloarea serviciilor medicale acordate oricarui asigurat, cat si suma aferenta contributiei personale prevazute la unele servicii medicale ca obligatie de plata pentru asigurat, in conditiile mentionate in norme.

    SECTIUNEA a 6-a
    Asistenta medicala primara - Conditii specifice

    PARAGRAFUL 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 21
    (1) Asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara, autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) La contractare, furnizorul prezinta lista cuprinzand asiguratii inscrisi la medicul de familie titular, in cazul cabinetelor medicale individuale, si listele cuprinzand asiguratii inscrisi la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale, in cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Listele vor fi raportate pe suport de hartie si in format electronic.
    (3) Necesarul de medici de familie si numarul minim de asigurati de pe listele medicilor de familie pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara intre furnizori si casele de asigurari de sanatate se stabileste pe localitati, de catre o comisie paritara formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, respectiv ai directiilor medicale ori structurilor similare organizate conform Legii nr. 100/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitara proprie, cu participarea reprezentantilor consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cu exceptia cabinetelor medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie.
    (4) In localitatile urbane numarul minim de asigurati de pe listele medicilor de familie, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, in cazul medicilor nou-veniti, este de 1.000. Pentru medicii de familie care la data de 31 decembrie 2004 au sub 1.000 de asigurati inscrisi pe listele proprii, furnizorii vor incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate respectand numarul minim de asigurati inscrisi. Incadrarea obligatorie in limita de 1.000 de asigurati inscrisi se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2005. Medicilor de familie al caror numar de asigurati inscrisi pe listele proprii scade, timp de 3 luni consecutive, sub numarul minim pentru care se poate incheia contractul de furnizare de servicii medicale, in situatia cabinetelor medicale individuale, li se reziliaza contractul in conditiile legii, iar pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale medicii de familie respectivi sunt exclusi din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a reanalizarii fiecarei situatii de scadere a numarului minim de asigurati, de catre comisia constituita conform alin. (3). Asiguratii de pe listele acestora pot opta pentru alti medici de familie adusi la cunostinta asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate.
    (5) In localitatile acoperite din punct de vedere numeric cu medici de familie, pentru asigurarea calitatii asistentei medicale, medicii de familie vor inscrie in listele proprii un numar de maximum 2.000 de asigurati, in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 22
    (1) Cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte secundare de lucru in localitatile rurale, in situatia in care asiguratii de pe lista proprie a medicilor respectivi au raspandire mare in teritoriu. Cabinetele medicale din mediul urban pot avea puncte secundare de lucru in localitatile rurale numai daca acestea sunt deficitare in ceea ce priveste existenta medicilor de familie, pentru perioada in care nu este acoperit necesarul de servicii medicale. Lista localitatilor rurale in care cabinetele medicale din mediul urban pot avea puncte secundare de lucru se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la propunerea comisiei formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica si ai consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul caselor de asigurari de sanatate. Autorizatia sanitara este obligatorie atat pentru cabinetele medicale, cat si pentru punctele secundare de lucru ale acestora.
    (2) Medicul de familie, prin reprezentantul sau legal, incheie contract cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul cabinetul medical, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz.
    (3) Casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.
    Art. 23
    Medicii de familie acorda asistenta medicala pentru asiguratii inscrisi in lista proprie, potrivit pachetului de servicii medicale de baza, asigura asistenta medicala pentru situatii de urgenta oricarei persoane care are nevoie de aceste servicii, asigura asistenta medicala persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform pachetului minimal de servicii medicale, precum si categoriilor de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii.
    Art. 24
    Pentru acordarea serviciilor medicale contractate cabinetele medicale vor incadra un asistent medical la 1.000 de asigurati inscrisi in lista proprie a unui medic de familie. Asistentul medical poate fi incadrat si cu fractiune de norma daca pe lista medicului de familie sunt sub 1.000 de asigurati.

    PARAGRAFUL 2
    Programul de lucru

    Art. 25
    Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara acorda servicii medicale in cadrul programului stabilit de catre acestia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Pentru asigurarea de servicii medicale 24 de ore din 24, inclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale, in afara programului de lucru se acorda servicii medicale de catre medicii de familie in centrele de permanenta infiintate si organizate conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de organizare a unui centru de permanenta, continuitatea acordarii asistentei medicale primare se asigura de catre medicii de familie care domiciliaza in localitatile rurale respective, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 26
    (1) Programul de activitate saptamanal al fiecarui medic de familie, organizat in functie de conditiile specifice din zona, trebuie sa asigure in medie pe zi minimum 5 ore la cabinetul medical si doua ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. Acolo unde isi desfasoara activitatea cel putin 2 medici de familie, acordarea asistentei medicale se va asigura atat dimineata, cat si dupa-amiaza. In cazul in care numarul asiguratilor inscrisi pe lista proprie este mai mare decat numarul mediu de asigurati stabilit la nivel national, respectiv de 2.000, programul total de lucru se prelungeste corespunzator, in functie de numarul de asigurati inscrisi pe lista, in conditiile prevazute prin norme.
    (2) Asistenta medicala in afara programului de lucru este asigurata, dupa caz, de:
    a) medicii de familie asociati din mai multe localitati in centre de permanenta care acorda asistenta medicala conform prevederilor legale in vigoare;
    b) medicii de familie din mediul rural, care domiciliaza in localitatea respectiva, in zonele in care nu exista posibilitatea asocierii medicilor in vederea organizarii unui centru de permanenta, precum localitati izolate, greu accesibile, cu un numar mic de locuitori si cu numar redus de medici, conform unui program stabilit de comun acord de medicul respectiv cu directia de sanatate publica judeteana;
    c) serviciile medicale specializate publice de urgenta si transport sanitar sau unitatile specializate pentru transport medical, solicitate direct ori prin intermediul autoritatilor administratiei publice locale in zonele rurale, daca nu este organizat centru de permanenta sau daca nu exista medic de familie care domiciliaza in localitatea respectiva, in conditiile prevazute la lit. b).
    (3) Pentru accesul pacientilor la asistenta medicala in afara programului de lucru, medicul de familie are obligatia sa afiseze la cabinetul medical numarul de telefon si adresa centrului de permanenta la care se poate apela, precum si programul fiecaruia dintre medicii asociati, iar in situatia in care nu este organizat centru de permanenta, pentru urgente medicale se afiseaza numarul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical specializat public de urgenta si transport sanitar sau unitatea specializata pentru transport medical.
    (4) Modalitatea de decontare a serviciilor prevazute la alin. (2) se stabileste prin norme.
    Art. 27
    Pentru perioadele de absenta a medicilor de familie se organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie. Conditiile de inlocuire se stabilesc prin norme.

    PARAGRAFUL 3
    Medicii de familie nou-intrati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

    Art. 28
    Medicul de familie nou-venit intr-o localitate beneficiaza lunar, in baza unei conventii de furnizare de servicii medicale, similara contractului de furnizare de servicii medicale, incheiata intre reprezentantul legal al cabinetului medical si casa de asigurari de sanatate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada considerata necesara pentru intocmirea listelor cu asiguratii inscrisi, de un venit care este format din:
    a) o suma echivalenta cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazute in sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplica ajustarile prevazute in norme;
    b) o suma necesara pentru cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical, stabilita conform normelor.
    Art. 29
    Medicul de familie nou-venit intr-o localitate, intr-un cabinet medical deja existent in care si-a desfasurat activitatea un medic de familie al carui contract de furnizare de servicii medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate a incetat ca urmare a decesului sau a retragerii definitive din activitate a acestuia, poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate in baza listei de asigurati a medicului care a functionat anterior in cabinetul respectiv, in conditiile stabilite in norme.
    Art. 30
    In localitatile deficitare din punct de vedere al existentei medicului de familie, casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte cu medicii de medicina generala pentru o perioada determinata.

    PARAGRAFUL 4
    Obligatiile furnizorilor si ale caselor de asigurari de sanatate

    Art. 31
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire in specialitatea medicina de familie si in concordanta cu competentele obtinute. De asemenea, au obligatia de a interpreta investigatiile necesare in stabilirea diagnosticului;
    b) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor, si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate; sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casele de asigurari de sanatate; sa comunice caselor de asigurari de sanatate datele de identificare a persoanelor carora li s-au acordat serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale;
    c) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie o data cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune exprimata in scris, imediat dupa nasterea copilului;
    d) sa inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie la prima consultatie, in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora ori la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara;
    e) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea parintilor, apartinatorilor legali sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale ori de primarie, precum si la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
    f) sa respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; in situatia in care nu se respecta aceasta obligatie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista;
    g) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
    h) sa participe la activitatea de asigurare a asistentei medicale continue, organizata conform reglementarilor legale in vigoare, in conditiile stabilite prin norme;
    i) sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicul de familie refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, stabilita si initiata de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala.
    Art. 32
    In relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara, casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa comunice medicilor de familie, in vederea actualizarii listelor proprii, persoanele care nu mai indeplinesc conditiile de a fi inscrise pe lista medicilor de familie respectivi;
    b) sa faca publice valorile definitive ale punctelor rezultate in urma regularizarii trimestriale atat prin afisare la sediul caselor de asigurari de sanatate, cat si pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acestora de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    c) sa tina evidenta distincta a asiguratilor de pe listele medicilor de familie cu care au incheiate contracte de furnizare de servicii medicale, in functie de casele de asigurari de sanatate la care acestia se afla in evidenta; pentru asiguratii care se afla in evidenta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si a Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care sunt inscrisi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, confirmarea calitatii de asigurat se face de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza de tabel centralizator transmis lunar atat pe suport de hartie, cat si in format electronic. Pentru asiguratii care se afla in evidenta caselor de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti si care sunt inscrisi pe listele medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, confirmarea calitatii de asigurat se face de catre casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza de tabel centralizator transmis atat pe suport de hartie, cat si in format electronic;
    d) sa informeze asiguratii despre obligativitatea efectuarii controlului medical anual prin toate mijloacele de care dispun.

    PARAGRAFUL 5
    Decontarea serviciilor medicale

    Art. 33
    Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara sunt:
    a) tarif pe persoana asigurata - per capita;
    b) tarif pe serviciu medical.
    Art. 34
    Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara se face prin:
    a) plata prin tarif pe persoana asigurata; suma cuvenita se stabileste in raport cu numarul de puncte calculat in functie de numarul asiguratilor inscrisi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de varsta, ajustat in conditiile prevazute prin norme, numarul de puncte aferent fiecarei grupe de varsta -, ajustat in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea, de gradul profesional si cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Numarul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurarii de catre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenta si activitati de suport. Serviciile medicale care se asigura prin plata per capita si conditiile in care acestea se acorda se stabilesc prin norme.
    Valoarea definitiva a punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru; aceasta valoare nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct prevazuta in norme si asigurata pe durata valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat;
    b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit in functie de numarul de servicii medicale si de valoarea unui punct. Numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct si nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme.
    Valoarea definitiva a unui punct este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru. Aceasta valoare nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct, prevazuta in norme si asigurata pe durata valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat.
    Art. 35
    Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, la valoarea minima garantata pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu, iar regularizarea trimestriala la valoarea definitiva, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar in primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face plata documentele necesare decontarii serviciilor, potrivit normelor.
    Art. 36
    Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor, la regularizare avandu-se in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.

    PARAGRAFUL 6
    Sanctiuni, conditii de reziliere si incetare a contractelor

    Art. 37
    (1) Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul si obligatia de a efectua un control medical anual pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in ceea ce priveste morbiditatea si mortalitatea, control care se va efectua in luna de nastere a fiecarui asigurat inscris pe lista medicului de familie. Pentru cadrele didactice controlul medical anual se efectueaza la inceputul anului scolar. Exceptie fac situatiile in care asiguratul nu se prezinta la control din motive obiective, pe care trebuie sa le justifice in scris medicului de familie, situatie in care asiguratul va fi reprogramat. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa informeze public asiguratii despre obligativitatea efectuarii acestui control. Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, in proportie de peste 20% din totalul programarilor si/sau reprogramarilor pe trimestru, atrage diminuarea cu 10% a veniturilor medicului de familie pentru trimestrul respectiv, in conditiile stabilite prin norme.
    (2) In cazul in care persoanele imputernicite de casele de asigurari de sanatate constata nerespectarea programului de lucru stabilit, se va diminua valoarea minima garantata a punctului per capita in luna respectiva medicilor de familie la care se inregistreaza aceste situatii, dupa cum urmeaza:
    a) la prima constatare cu 10%;
    b) la a doua constatare cu 15%;
    c) la a treia constatare cu 20% .
    (3) In cazul in care persoanele imputernicite de casele de asigurari de sanatate, impreuna cu reprezentanti ai consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributia personala din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea minima garantata a punctului per capita in luna respectiva medicilor de familie la care se inregistreaza aceasta situatie, conform prevederilor alin. (2) lit. a), b) si c) pentru fiecare dintre situatiile de mai sus.
    (4) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuari, in conditiile alin. (1) - (3), la nivelul caselor de asigurari de sanatate, se vor folosi la reintregirea sumei alocate asistentei medicale primare.
    (5) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) si (3), casele de asigurari de sanatate tin evidenta distinct pe fiecare medic de familie.
    Art. 38
    Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii situatiilor prevazute la art. 18, precum si in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care numarul asiguratilor inscrisi la un medic de familie scade sub numarul minim stabilit conform art. 21 alin. (3);
    b) o data cu prima constatare dupa aplicarea de 3 ori in cursul unui an a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului per capita pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice.
    Art. 39
    Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 19, precum si in urmatoarele situatii:
    a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
    b) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

    SECTIUNEA a 7-a
    Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si de asistenta medicala stomatologica - conditii specifice

    PARAGRAFUL 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 40
    Asistenta medicala ambulatorie de specialitate se asigura de medici de specialitate, medici dentisti si dentisti, impreuna cu personal mediu sanitar si alte categorii de personal si cu personalul sanitar din serviciile conexe actului medical si se acorda prin:
    a) cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) unitati sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie;
    c) ambulatorii de specialitate din structura spitalelor autorizate si acreditate, inclusiv ale celor din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    d) laboratoare medicale de radiologie si imagistica medicala, de analize medicale, explorari functionale, pentru servicii medicale paraclinice, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    e) centre de diagnostic si tratament si centre medicale - unitati medicale cu personalitate juridica, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    f) centre de referinta de diagnostic imagistic, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru servicii medicale de inalta performanta.
    Art. 41
    (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru specialitatile clinice in baza specialitatilor confirmate prin ordin al ministrului sanatatii. Cabinetele medicale in care isi desfasoara activitatea medicii care au obtinut competenta de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala si care sunt certificati de Ministerul Sanatatii si lucreaza exclusiv in aceste activitati incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza competentelor de mai sus. Furnizorii de servicii de medicina dentara incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii de medicina dentara, in conditiile stabilite prin norme.
    (2) Numarul necesar de medici de specialitate, pe fiecare specialitate clinica si pentru medicina dentara, pe judete, pentru care se incheie contractul, se stabileste de catre o comisie formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, respectiv ai directiilor medicale ori structurilor similare organizate conform Legii nr. 100/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitara proprie, cu consultarea reprezentantilor consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania si ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, pana la aprobarea normativelor elaborate de Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (3) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate in cabinetele de libera practica organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, se contracteaza de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
    (4) Furnizorii de servicii medicale pentru specialitatile paraclinice incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza specialitatii obtinute si confirmate prin ordin al ministrului sanatatii pentru medicii de specialitate pe care ii reprezinta.
    Art. 42
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevazuti la art. 40 si casa de asigurari de sanatate se incheie in baza documentelor prevazute la art. 14; in cazul furnizorilor de servicii medicale paraclinice, contractul se incheie si pe baza documentelor necesare pentru incadrarea laboratoarelor medicale in criteriile de selectie prevazute in normele de aplicare a contractului-cadru.
    (2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice si de medicina dentara incheie contract cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice incheie un singur contract cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale si/sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.
    (4) Fiecare medic de specialitate care acorda servicii medicale de specialitate intr-o unitate sanitara ambulatorie de specialitate, organizata conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate, cu posibilitatea, pentru specialitatile clinice, de a-si majora programul de activitate in conditiile prevazute la art. 45 alin. (2).
    Art. 43
    Medicii de specialitate din ambulatoriile de specialitate acorda urmatoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, investigatii paraclinice si tratamente profilactice si curative.
    Art. 44
    Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poate angaja medici, medici dentisti, personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile prevazute de aceeasi ordonanta, achitand lunar toate obligatiile prevazute de lege pentru personalul angajat. In situatia in care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru saptamanal de minimum 35 de ore al medicului de specialitate, incadrarea personalului mediu sanitar pe baza de contract individual de munca este obligatorie.

    PARAGRAFUL 2
    Programul de lucru

    Art. 45
    (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice isi stabilesc programul de activitate astfel incat sa asigure accesul asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana, repartizarea acestora pe zile fiind stabilita prin negociere cu casele de asigurari de sanatate.
    (2) In situatia in care necesarul de servicii medicale de o anumita specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicul poate sa acorde servicii medicale in cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe saptamana. In situatia in care programul majorat nu acopera volumul de servicii medicale necesare, medicul va intocmi liste de asteptare pentru asigurati.
    (3) In cabinetele de medicina dentara si in laboratoarele medicale medicii isi vor stabili programul de activitate in functie de volumul serviciilor de medicina dentara si al serviciilor medicale paraclinice contractate.
    (4) Serviciile medicale din specialitatile clinice si de medicina dentara se acorda conform programarilor, exceptie facand situatiile de urgenta medico-chirurgicala.
    (5) Medicul de specialitate care are contract de munca sau integrare clinica intr-o sectie a unui spital aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate in cadrul unui program de activitate stabilit in afara celui din spital si care, pentru specialitatile clinice, sa nu depaseasca maximum 17,5 ore pe saptamana, dupa cum urmeaza:
    a) intr-un cabinet organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) in ambulatoriul de specialitate al spitalului, in conditiile reglementarilor legale in vigoare, in cazul in care casa de asigurari de sanatate nu are incheiat, pentru specialitatea respectiva in localitatea in care functioneaza spitalul, nici un alt contract cu un furnizor de servicii medicale ambulatorii de specialitate, organizat conform legii. Fac exceptie situatiile in care cererea de servicii medicale pentru anumite specialitati nu este acoperita. In acest sens, comisia constituita conform art. 41 alin. (2) poate propune spre aprobare situatiile concrete privind specialitatile neacoperite Ministerului Sanatatii, cu consultarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in vederea respectarii obligatiei de asigurare a valorii minime garantate pentru un punct.
    (6) Acordarea serviciilor medicale in cazurile prevazute la alin. (5) lit. a) si b) se face in baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate, iar nerespectarea acestei prevederi atrage masuri mergand pana la rezilierea contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate.
    (7) Medicul de specialitate care are contract de munca sau integrare clinica pentru activitate desfasurata exclusiv in cabinete medicale de specialitate fara personalitate juridica, care se afla in structura spitalelor, poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate in afara programului de activitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului, in conditiile prevazute la alin. (2) sau la alin. (5).

    PARAGRAFUL 3
    Drepturile si obligatiile furnizorilor, precum si obligatiile caselor de asigurari de sanatate

    Art. 46
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate sunt obligati:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala. Lista cuprinzand afectiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate se stabileste prin norme;
    b) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; sa transmita rezultatul investigatiilor paraclinice medicului de familie la care este inscris asiguratul;
    c) sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile.
    Art. 47
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate au dreptul sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu exceptia afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, a urgentelor si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, prevazute in norme.
    Art. 48
    In relatiile cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa faca publica valoarea definitiva a punctului, rezultata in urma regularizarii trimestriale, atat prin afisare la sediul caselor de asigurari de sanatate, cat si pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acesteia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    PARAGRAFUL 4
    Decontarea serviciilor medicale

    Art. 49
    Modalitatea de plata a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul de specialitate este tariful pe serviciu medical sau plata pe baza de suma fixa negociata.
    Art. 50
    (1) Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se face prin:
    a) plata prin tarif exprimat in puncte pentru specialitatile clinice, stabilita in functie de numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical, ajustat in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea, gradul profesional al medicilor si de valoarea unui punct, stabilita in conditiile prevazute in norme. Numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical si conditiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc in norme.
    Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Valoarea definitiva a punctului este unica pe tara, se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, si nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct, stabilita in norme si valabila pentru anul 2005;
    b) plata prin tarif exprimat in lei pentru serviciile medicale acordate in specialitatile paraclinice si de medicina dentara. Suma cuvenita se stabileste in functie de numarul de servicii medicale si de tarifele aferente acestora. Tarifele serviciilor medicale si conditiile in care acestea se acorda sunt prevazute in norme;
    c) plata pe baza de suma fixa negociata pe pachet de servicii medicale. Suma fixa negociata se stabileste in functie de numarul de servicii medicale estimat ca necesar pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul. Conditiile acordarii si decontarii acestor servicii sunt prevazute in norme.
    (2) Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale ambulatorii de specialitate, in conditiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv studenti, medicii din cabinetele medicale de unitate apartinand ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale, pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in lista unui medic de familie, medicii din institutiile aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, in situatia in care persoanele institutionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie, medicii din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate pentru copiii incredintati ori dati in plasament, daca nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie, medicii din alte institutii de ocrotire sociala, daca persoanele institutionalizate nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie, medicii din unitatile de asistenta medico-sociala, precum si pe baza de scrisoare medicala de la medicii de specialitate din spitale, in situatia in care este necesar un tratament ambulatoriu inainte de internarea in spital sau atunci cand este necesar un astfel de tratament dupa externare, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, situatie in care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele doveditoare care atesta calitatea de asigurat.
    (3) Persoanele care se prezinta la medicul de specialitate fara bilet de trimitere, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate si a serviciilor de medicina dentara, precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, platesc contravaloarea serviciilor medicale la tarifele stabilite de fiecare furnizor, afisate la loc vizibil.
    (4) Trimiterea asiguratului de catre un medic de specialitate aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate catre un alt medic din ambulatoriul de specialitate aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate se face pe baza biletului de trimitere numai pentru situatia in care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.
    Art. 51
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze lunar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de asigurari de sanatate. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunara se face la valoarea minima garantata, iar regularizarea trimestriala, la valoarea definitiva, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori in primele 3 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor.
    (2) Casele de asigurari de sanatate care au incheiat contracte cu centrele de referinta vor vira acestora, in primele 5 zile ale lunii curente, 30% din valoarea lunara a contractului, urmand ca diferenta sa se vireze in primele 10 zile ale lunii urmatoare, pe baza de factura, cu conditia asigurarii continuitatii furnizarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de servicii medicale, precum si a asigurarii calitatii serviciilor furnizate si satisfacerii tuturor solicitarilor de servicii medicale, in conditiile prevazute prin norme. Facturile emise de centrele de referinta de diagnostic imagistic vor fi insotite de listele cuprinzand persoanele asigurate beneficiare ale serviciilor medicale efectiv prestate, de numarul de servicii medicale, in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 52
    Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.

    PARAGRAFUL 5
    Sanctiuni, conditii de reziliere si incetare a contractului

    Art. 53
    (1) In cazul in care persoanele imputernicite de casele de asigurari de sanatate constata nerespectarea programului de lucru stabilit, se va diminua valoarea minima garantata a punctului in luna respectiva pentru medicii din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice la care se inregistreaza aceste situatii sau, dupa caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicina dentara ori paraclinice aferente lunii respective, dupa cum urmeaza:
    a) la prima constatare cu 10%;
    b) la a doua constatare cu 15%;
    c) la a treia constatare cu 20% .
In cazul in care persoanele imputernicite de casele de asigurari de sanatate constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributia personala din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea minima garantata a punctului in luna respectiva pentru medicii la care se inregistreaza aceasta situatie sau, dupa caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicina dentara aferente lunii respective, conform prevederilor lit. a), b) si c), pentru fiecare dintre situatiile de mai sus.
    (2) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuari, in conditiile alin. (1), la nivelul caselor de asigurari de sanatate, se vor folosi la reintregirea sumelor alocate cu destinatie initiala.
    (3) Pentru cazurile prevazute la alin. (1), casele de asigurari de sanatate tin evidenta distinct pe fiecare medic/furnizor, dupa caz.
    Art. 54
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa de casele de asigurari de sanatate in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primei constatari dupa aplicarea de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului sau a contravalorii serviciilor de medicina dentara/paraclinice pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri ori prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice, precum si in situatiile prevazute la art. 18.
    Art. 55
    Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 19, precum si in urmatoarele situatii:
    a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
    b) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania sau, dupa caz, al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

    SECTIUNEA a 8-a
    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    A. SPITALE

    PARAGRAFUL 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 56
    (1) Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in unitati sanitare cu paturi, autorizate/acreditate conform legii.
    (2) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu spitalele numai pentru sectiile care au incadrare cu personal medical de specialitate si dotare tehnica necesara.
    (3) Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:
    a) spitalizare continua;
    b) spitalizare de o zi;
    c) spitalizare de zi.
    (4) Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:
    a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
    c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare;
    d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.
    (5) Pentru monitorizarea respectarii criteriilor de internare, la incheierea contractului spitalul va prezenta o lista de servicii medicale care nu pot fi efectuate in ambulatoriu si impun internarea.
    Art. 57
    Reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Spitalele din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului incheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti numai cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, avandu-se in vedere la contractare si decontare intreaga activitate desfasurata pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.
    Art. 58
    (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratamente medicale si chirurgicale;
    e) ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.
    (2) In unitatile sanitare ambulatorii autorizate de Ministerul Sanatatii se pot acorda in regim ambulatoriu servicii medicale de tip spitalicesc pentru asiguratii care nu necesita internare, suportate din fondurile aferente asistentei medicale spitalicesti, prin tarif pe serviciu medical stabilit prin norme.
    Art. 59
    Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament, si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.
    Art. 60
    (1) Modalitatile de contractare de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
    (2) Valoarea totala contractata de casele de asigurari de sanatate cu spitalele se constituie din urmatoarele sume, dupa caz:
    a) suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti a caror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitati, finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    b) suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti a caror plata se face pe baza indicatorilor specifici stabiliti prin norme pentru spitalele/sectiile pentru care nu se incadreaza in prevederile lit. a), finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    c) suma aferenta programelor nationale de sanatate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, finantata din fondul alocat pentru programele nationale de sanatate, care face obiectul unui contract distinct;
    d) sume pentru serviciile medicale efectuate in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, stabilite in raport cu cheltuielile de personal, cheltuielile de intretinere si functionare, inclusiv medicamente si materiale sanitare pentru trusa de urgenta, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice;
    e) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice;
    f) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in: structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, stabilite in raport cu cheltuielile de personal si cheltuielile de intretinere si functionare, inclusiv medicamente si materiale sanitare pentru trusa de urgenta, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    g) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, conform prevederilor legale in vigoare, pentru situatiile in care in zona respectiva nu sunt organizate laboratoare pentru investigatii paraclinice sau acestea exista, dar nu se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate sau cele existente si aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate nu pot asigura in intregime necesarul de investigatii paraclinice, sume finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti;
    h) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3 - 7, sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii stagiari, precum si sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare care a incheiat contracte individuale de munca cu spitalele, acordate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile ulterioare, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    i) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca, in conditiile prevazute prin norme;
    j) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu completarile ulterioare, incadrat la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat, in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    k) sume pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, dupa caz, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca.
    (3) In vederea contractarii sumelor prevazute la alin. (2) lit. d), f), h) si j) furnizorii vor prezenta statele de functii aferente structurilor mentionate.

    PARAGRAFUL 2
    Obligatiile si drepturile spitalelor, precum si obligatiile caselor de asigurari de sanatate

    Art. 61
    (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile sanitare cu paturi sunt obligate:
    a) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicala transmisa direct, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate si alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului;
    b) sa respecte destinatia sumelor contractate prin acte aditionale;
    c) sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale;
    d) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii, indicatorii specifici stabiliti prin norme;
    e) sa tina evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente rutiere si vatamari corporale prin agresiune, precum si a pacientilor cetateni straini internati, proveniti din tari cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale pentru asistenta medicala;
    f) sa transmita institutiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform Clasificarii internationale a maladiilor - varianta 10, pe baza reglementarilor in vigoare.
    (2) In situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta; spitalul are obligatia de a anunta casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienti, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicala a internarii de urgenta; in aceasta situatie casele de asigurari de sanatate deconteaza spitalului contravaloarea serviciilor medicale in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 62
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile sanitare cu paturi au dreptul sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate si validate de casele de asigurari de sanatate, potrivit contractelor si actelor aditionale incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 63
    In relatiile contractuale cu unitatile sanitare cu paturi casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor in luna precedenta, in baza facturii si a documentelor insotitoare, cu incadrarea in sumele negociate si contractate. Pentru fiecare luna casele de asigurari de sanatate vor efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, in baza indicatorilor specifici realizati si in limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor insotitoare;
    b) sa tina evidenta internarilor pe asigurat, in functie de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.

    PARAGRAFUL 3
    Decontarea serviciilor medicale

    Art. 64
    (1) Modalitatile de plata a serviciilor medicale spitalicesti contractate cu casele de asigurari de sanatate se stabilesc prin norme si pot fi, dupa caz:
    a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitati;
    b) tarif pe zi de spitalizare pe baza de indicatori specifici stabiliti prin norme pentru spitalele/sectiile la care nu se aplica prevederile lit. a);
    c) tarif pe serviciu medical.
    (2) Spitalele beneficiaza, de asemenea, si de:
    a) sume aferente programelor nationale de sanatate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sume pentru serviciile medicale efectuate in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, decontate din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice, in conditiile stabilite prin norme;
    c) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitatile clinice, in conditiile stabilite prin norme;
    d) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate in: structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta, decontate din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, in conditiile stabilite prin norme;
    e) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, conform prevederilor legale in vigoare, pentru situatiile in care in zona respectiva nu sunt organizate laboratoare pentru investigatii paraclinice sau acestea exista, dar nu se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, sau cele existente si aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate nu pot asigura in intregime necesarul de investigatii paraclinice, sume finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, in conditiile stabilite prin norme;
    f) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3 - 7, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii stagiari si pentru personalul din activitatea de cercetare, incadrati cu contract de munca in spital;
    g) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000, cu completarile ulterioare, incadrat la spitalul judetean sau la spitalul public cel mai apropiat, in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate;
    h) sume pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, dupa caz.
    (3) Sumele prevazute la alin. (2) lit. b) - h) se aloca prin incheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti, incheiate de spitale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 65
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, cu incadrarea in sumele alocate, in functie de realizarea indicatorilor negociati, conform normelor, in urmatoarele conditii:
    a) pentru spitalele in care serviciile medicale furnizate se deconteaza pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG) sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitati, decontarea se face in functie de numarul de cazuri externate si, dupa caz, raportate si validate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti;
    b) pentru spitalele/sectiile in care serviciile medicale furnizate se deconteaza prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici care sunt aceiasi cu cei avuti in vedere la contractare si in conditiile stabilite prin norme;
    c) suma aferenta programelor nationale de sanatate pentru medicamente si materiale sanitare specifice se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita sumei prevazute prin programe pentru medicamente si materiale sanitare specifice;
    d) sumele pentru serviciile medicale efectuate in dispensare TBC si laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, efectuate in limita sumelor prevazute in actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti stabilite pe baza statului de functiuni aprobat si a cheltuielilor de intretinere si functionare contractate, in conditiile stabilite prin norme;
    e) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, efectuate in regim ambulatoriu, se deconteaza in conditiile specifice ambulatoriului de specialitate;
    f) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate in structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, efectuate in limita sumelor prevazute in actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti stabilite pe baza statului de functiuni aprobat si a cheltuielilor de intretinere si functionare contractate, in conditiile stabilite prin norme;
    g) suma pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu se deconteaza in conditiile prevederilor specifice ambulatoriului de specialitate pentru specialitati paraclinice;
    h) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3 - 7, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii stagiari si pentru personalul din activitatea de cercetare, care au incheiat contracte individuale de munca cu spitalele, acordate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile ulterioare, se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectuate in limita sumelor prevazute in actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti;
    i) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca, in conditiile prevazute prin norme;
    j) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000, cu completarile ulterioare, incadrat la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat, in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate;
    k) sume pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, dupa caz.
    Art. 66
    Spitalele vor acoperi din sumele obtinute conform art. 65, cu exceptia sumelor pentru medicamente si materiale specifice, acoperite prin programele nationale de sanatate, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:
    a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate in alte unitati spitalicesti sau in unitati ambulatorii de specialitate, in situatiile in care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara, cu exceptia investigatiilor paraclinice efectuate in centrele de referinta;
    b) dispensarele medicale care, datorita lipsei unui medic, nu s-au putut constitui in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care raman in structura unitatilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, in conditiile stabilite prin norme;
    c) transport interspitalicesc pentru asiguratii care necesita conditii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultatiilor si investigatiilor paraclinice;
    d) servicii hoteliere (cazare si masa) pentru insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav, in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 67
    (1) Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza contravaloarea:
    a) serviciilor hoteliere cu grad inalt de confort; definirea gradului standard de confort se stabileste prin norme;
    b) serviciilor medicale efectuate la cerere;
    c) unor servicii medicale de inalta performanta, altele decat cele stabilite in norme;
    d) corectiilor estetice pentru persoane in varsta de peste 18 ani;
    e) fertilizarii in vitro, inclusiv medicatiei pentru aceasta;
    f) transplantului de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in norme.
    (2) Tarifele serviciilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile sanitare care acorda aceste servicii in conditiile legii.
    Art. 68
    Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.

    PARAGRAFUL 4
    Conditii de reziliere, incetare si modificare a contractelor

    Art. 69
    (1) Conditiile de reziliere si incetare a contractelor sunt cele prevazute la art. 18, respectiv la art. 19.
    (2) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, incheiat cu casa de asigurari de sanatate, se modifica in sensul anularii de plin drept a unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
    a) o sectie sau unele sectii nu mai indeplinesc conditiile de contractare;
    b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

    B. UNITATI MEDICO-SOCIALE

    PARAGRAFUL 1
    Obligatiile unitatilor medico-sociale si ale caselor de asigurari de sanatate

    Art. 70
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile medico-sociale sunt obligate:
    a) sa interneze cazurile medico-sociale, la recomandarea medicilor specialisti sau de familie, numai pe baza documentelor care certifica starea medicala care impune internarea, precum si planul de ingrijire si tratament care trebuie aplicat bolnavului;
    b) sa intocmeasca, in primele zile de la internare, ancheta sociala pe baza careia se decide atitudinea dupa rezolvarea medicala a cazului;
    c) sa acorde tratamentul si ingrijirile recomandate de catre medicul care a trimis cazul, sa monitorizeze evolutia acestuia;
    d) sa solicite consult de specialitate medicului care a trimis cazul, atunci cand evolutia nu este favorabila. In urma acestui consult se decide mentinerea pacientului in unitatea medico-sociala si eventualele modificari ale atitudinii terapeutice sau trimiterea intr-o alta unitate medicala;
    e) sa respecte destinatia sumelor contractate;
    f) sa respecte criteriile de acordare a serviciilor in unitatile medico-sociale;
    g) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii, indicatorii specifici stabiliti prin norme.
    Art. 71
    In relatiile contractuale cu unitatile medico-sociale casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata, contravaloarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali si a medicamentelor si materialelor sanitare, in baza facturii si a documentelor justificative, cu incadrarea in sumele negociate si contractate. Pentru fiecare luna casele de asigurari de sanatate vor efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, in baza indicatorilor specifici realizati si in limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor insotitoare;
    b) sa tina evidenta internarilor pe asigurat, in functie de casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt in evidenta.

    PARAGRAFUL 2
    Decontarea pentru unitatile medico-sociale

    Art. 72
    Pentru unitatile de asistenta medico-sociala sumele decontate de casele de asigurari de sanatate se aloca si se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare, in conditiile prevazute prin norme.

    SECTIUNEA a 9-a
    Servicii medicale de urgenta si transport sanitar

    PARAGRAFUL 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 73
    (1) Asistenta medicala de urgenta si transportul sanitar se acorda si se efectueaza de catre:
    a) serviciile medicale specializate publice, autorizate si acreditate, si constau in servicii medicale de urgenta efectuate la locul accidentului sau al imbolnavirii si transportul pana la unitatea sanitara, precum si unele servicii de transport sanitar;
    b) unitatile specializate autorizate si acreditate in efectuarea unor servicii de transport sanitar.
    (2) Modalitatile de contractare de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar se stabilesc prin norme.

    PARAGRAFUL 2
    Obligatiile furnizorilor si ale caselor de asigurari de sanatate

    Art. 74
    In relatiile contractuale cu casa de asigurari de sanatate serviciile medicale specializate publice/unitatile specializate, autorizate si acreditate, care acorda servicii medicale de urgenta si de transport sanitar sunt obligate, dupa caz:
    a) sa acorde ingrijiri medicale de urgenta, in caz de boala sau accident, din momentul solicitarii sau de la locul accidentului si pana la rezolvarea starii de urgenta, in limita competentelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale in vigoare;
    b) sa asigure prezenta personalului medico-sanitar din unitatile specializate in orice situatie care necesita acordarea serviciilor medicale de urgenta majora;
    c) sa informeze unitatea sanitara la care transporta pacientul despre investigatiile si tratamentele efectuate;
    d) sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, dupa caz, conform normelor;
    e) sa asigure servicii medicale de urgenta, utilizand mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzator situatiei respective;
    f) sa introduca monitorizarea apelurilor astfel incat sa fie respectata si urmarita promptitudinea la solicitare, stabilita conform normelor;
    g) sa ajunga la caz in timpul stabilit, conform normelor in vigoare emise de Ministerul Sanatatii.
    Art. 75
    In relatiile contractuale cu serviciile medicale specializate publice/unitatile specializate casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze serviciilor medicale specializate publice/unitatilor specializate, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgenta si a serviciilor de transport sanitar acordate asiguratilor in luna precedenta, in baza facturii si a documentelor insotitoare, cu incadrarea in sumele negociate si contractate. Pentru fiecare luna, casele de asigurari de sanatate vor efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, in baza indicatorilor specifici realizati si in limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor insotitoare.

    PARAGRAFUL 3
    Decontarea serviciilor medicale de urgenta

    Art. 76
    (1) Modalitatile de plata a serviciilor medicale de urgenta sunt:
    a) tarif pe kilometru echivalent parcurs in mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat in mediul rural, mila parcursa sau ora de zbor pentru serviciile de transport medical;
    b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgenta, pe tipuri de solicitare.
    (2) Pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeaza tarif pe kilometru echivalent parcurs in mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat in mediu rural, mila parcursa sau ora de zbor, dupa caz.
    Art. 77
    Sumele aferente serviciilor contractate cu serviciile medicale specializate publice/unitatile specializate au in vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 78
    Modalitatile de decontare de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar se stabilesc prin norme.
    Art. 79
    Raportarea eronata a unor servicii medicale de urgenta si transport sanitar se regularizeaza conform normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.

    SECTIUNEA a 10-a
    Ingrijiri medicale la domiciliu

    PARAGRAFUL 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 80
    (1) Ingrijirile medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate si acreditate in conditiile legii, care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
    (2) Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se stabilesc in norme.

    PARAGRAFUL 2
    Obligatiile furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

    Art. 81
    Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate sunt obligati:
    a) sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitatile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate; medicii de specialitate care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
    b) sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata;
    c) sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
    d) sa tina evidenta serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate;
    e) sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu, si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decat cea stabilita prin norme.

    PARAGRAFUL 3
    Decontarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu

    Art. 82
    Modalitatea de plata a furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu si conditiile acordarii acestora se stabilesc prin norme.
    Art. 83
    Raportarea eronata a unor servicii se regularizeaza conform normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.

    SECTIUNEA a 11-a
    Asistenta medicala de recuperare

    PARAGRAFUL 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 84
    Asistenta medicala de recuperare se asigura in unitati medicale de specialitate autorizate si acreditate conform legii, respectiv in spitale de recuperare, sectii/compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica, unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare, societati de turism balnear si de recuperare constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2003, cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    PARAGRAFUL 2
    Obligatiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare

    Art. 85
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale de recuperare au urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii medicale asiguratilor, numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicala trimisa direct, despre tratamentul efectuat si despre orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia.

    PARAGRAFUL 3
    Decontarea serviciilor medicale de recuperare

    Art. 86
    Modalitatile de plata in asistenta medicala de recuperare sunt:
    a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevazuti in norme pentru serviciile medicale acordate in spitalele de recuperare si in sectiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, in conditiile prevazute in norme;
    b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevazuti in norme pentru serviciile medicale acordate in sanatorii, inclusiv in sanatoriile balneare, si in preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. In cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurari de sanatate vor deconta in primele 10 zile ale lunii urmatoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare luna casele de asigurari de sanatate vor efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, in baza indicatorilor specifici realizati si in limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor insotitoare.
In cazul sanatoriilor balneare sumele negociate si contractate cu casele de asigurari de sanatate sunt diminuate cu partea de contributie suportata de asigurati si care reprezinta 25 - 30% din indicatorul specific, in functie de tipul de asistenta medicala balneara si de durata tratamentului, in conditiile stabilite in norme;
    c) tarif pe serviciu medical in lei, stabilit prin norme, pentru serviciile medicale acordate in unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare sau in unitati ambulatorii in care isi desfasoara activitatea medici angajati intr-o unitate sanitara, cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cabinete medicale de specialitate din structura unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor publice centrale din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca. Contravaloarea acestor servicii se suporta din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. Serviciile medicale de recuperare acordate in unitatile ambulatorii in care isi desfasoara activitatea medici angajati intr-o unitate sanitara si in cabinetele medicale de specialitate din structura unitatilor sanitare apartinand ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, pentru care cheltuielile materiale se suporta de catre unitatile in structura carora functioneaza, se deconteaza de casele de asigurari de sanatate prin tarife diminuate potrivit conditiilor stabilite prin norme. Nivelul coplatii pentru unele servicii medicale de recuperare efectuate in ambulatoriul de specialitate se stabileste de catre comisia formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, si este prevazut in norme.
    Art. 87
    (1) Recomandarile pentru tratament de recuperare in statiunile balneoclimatice se fac de catre medicii de familie, de catre medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.
    (2) Recomandarile pentru tratament de recuperare in statiunile balneoclimatice se intocmesc in doua exemplare, astfel incat un exemplar sa fie prezentat de catre asigurat furnizorului de servicii de recuperare.
    Art. 88
    Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.

    CAP. 3
    Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    SECTIUNEA 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 89
    (1) Medicamentele cu si fara contributie personala se asigura de farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii, acreditate conform reglementarilor legale in vigoare, in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
    (2) Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, denumita in continuare lista, se elaboreaza anual de Ministerul Sanatatii si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Lista, dupa 3 luni de la intrarea in vigoare, se modifica/se completeaza trimestrial prin hotarare a Guvernului, in cazul in care nu mai corespunde nevoilor de asistenta medicala, pe baza analizei Ministerului Sanatatii, a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Colegiului Farmacistilor din Romania, care adopta masurile ce se impun pentru a asigura functionarea in continuare a sistemului, avand in vedere sumele ce pot fi acordate cu aceasta destinatie.
    Art. 90
    (1) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile acestora, autorizate si acreditate, precum si cu cei ai farmaciilor care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, pe baza urmatoarelor documente:
    a) actele de constituire a societatii/actul de infiintare;
    b) codul fiscal;
    c) autorizatia de functionare;
    d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
    e) dovada de acreditare a farmaciei;
    f) dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical.
    (2) In contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala se va specifica valoarea acestuia, defalcata pe trimestre. Valoarea contractului se va negocia intre farmaciile acreditate si casele de asigurari de sanatate, in baza criteriilor stabilite prin norme.
    (3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale, iar valoarea contractului poate fi corectata daca fondul cu aceasta destinatie sufera modificari in cursul anului sau daca se inregistreaza economii la unele farmacii, in conditiile prevazute in norme, cu incadrarea in sumele alocate cu aceasta destinatie.
    (4) Contractele pot fi incheiate de reprezentantul legal al societatii comerciale farmaceutice cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social al societatii respective si/sau Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. In situatia in care in cadrul aceleiasi societati comerciale farmaceutice functioneaza mai multe farmacii acreditate, situate in judete diferite, reprezentantul legal al societatii comerciale incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla amplasate farmaciile respective, si/sau Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (5) Reprezentantii legali ai farmaciilor care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti incheie contracte cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile si obligatiile farmaciilor, precum si obligatiile caselor de asigurari de sanatate

    Art. 91
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, farmaciile acreditate au urmatoarele obligatii:
    a) sa se aprovizioneze continuu cu medicamentele prevazute in lista;
    b) sa asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor;
    c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica;
    d) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul de medicamente si durata terapiei;
    e) sa nu elibereze medicamente fara prescriptie medicala, pentru cele la care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie;
    f) sa transmita caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta;
    g) sa intocmeasca si sa prezinte caselor de asigurari de sanatate documentele necesare in vederea decontarii medicamentelor; factura, borderou centralizator, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza carora au fost eliberate medicamentele, in conditiile stabilite prin norme;
    h) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala, in conditiile stabilite prin norme;
    i) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda drept de libera practica, conform legii;
    j) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
    k) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    l) sa isi stabileasca programul de functionare, pe care sa il afiseze la loc vizibil in farmacie, sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale si sa afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigura continuitatea furnizarii de medicamente. Acest program se comunica directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate;
    m) sa elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, in conditiile in care farmacia are contract cu casa de asigurari de sanatate cu care se afla in contract medicul care a eliberat prescriptia medicala;
    n) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica in prescriptia medicala numai denumirea substantei active;
    o) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;
    p) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
    q) sa pastreze la loc vizibil in farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie si stampilata de casa/casele de asigurari de sanatate cu care aceasta se afla in relatie contractuala.
    Art. 92
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate farmaciile au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca de la casa de asigurari de sanatate, la termenele prevazute in contract, contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate, conform facturilor emise si documentelor insotitoare;
    b) sa fie informate permanent si la timp, de catre casele de asigurari de sanatate, asupra modalitatii de furnizare a medicamentelor cu si fara contributie personala;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare a furnizarii de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;
    d) sa incaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta al medicamentelor, decontat de casele de asigurari de sanatate;
    e) sa nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, precum si daca nu au fost respectate conditiile prevazute in norme privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul de medicamente si la durata terapiei, exceptie facand situatiile de la art. 93 lit. c).
    Art. 93
    In relatiile contractuale cu farmaciile acreditate casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare si sa faca publica lista acestora pentru informarea asiguratilor;
    b) Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt obligate sa incheie contracte cu cel putin o farmacie in localitatile in care acestea au contracte incheiate cu furnizori de servicii medicale;
    c) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurari de sanatate deconteaza prescriptii medicale care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute si daca se poate identifica medicul, asiguratul si se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta. In aceasta situatie casele de asigurari de sanatate vor atentiona medicii care prescriu retete fara toate datele obligatorii necesare in vederea decontarii acestora, iar incepand cu cea de-a treia abatere constatata casele de asigurari de sanatate vor incasa de la medicii care au eliberat prescriptia medicala valoarea decontata pentru fiecare prescriptie medicala la care s-au constatat astfel de deficiente. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi la intregirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    d) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala la termenele prevazute in norme;
    e) sa urmareasca lunar evolutia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu aceasta destinatie, luand masurile ce se impun;
    f) sa controleze farmaciile privind modul de desfasurare a activitatii ce face obiectul contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate;
    g) sa monitorizeze lunar consumul de medicamente cu si fara contributie personala, pe medic si pe asigurat, pe baza raportarilor validate de aceasta;
    h) sa acorde, in cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri de pana la 30% din valoarea anuala a contractului pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca;
    i) sa aduca la cunostinta furnizorilor de servicii medicale si asiguratilor cazurile in care s-a eliberat mai mult de o prescriptie medicala pentru o singura boala cronica pe o luna pentru un asigurat, continand aceleasi medicamente; in aceasta situatie asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru perioada acoperita cu medicamentele eliberate suplimentar.

    SECTIUNEA a 3-a
    Modalitatile de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    Art. 94
    (1) Suma maxima care se suporta de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru fiecare medicament corespunzator denumirii comune internationale (DCI) din lista, este pretul de referinta.
    (2) Pretul de referinta se obtine prin aplicarea cotei procentuale de 90%, 65%, respectiv 50%, la pretul cel mai mic corespunzator unitatii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) si pentru fiecare concentratie. Pentru pensionarii care nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar, nivelul de compensare este de 90% . In intelesul actelor normative care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sanatate, prin pensii cumulate se intelege veniturile nete obtinute din pensie, cumulate cu alte venituri nete permanente realizate in conditiile legii.
    Art. 95
    (1) Modalitatile de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Pentru fiecare boala cronica asiguratul are dreptul la o singura prescriptie medicala pe luna, cu maximum 3 medicamente care sa acopere necesarul intregii luni, cu exceptia situatiilor prevazute in norme. In situatia in care exista asigurati care au beneficiat de mai mult de o prescriptie medicala pe o luna, la comunicarea casei de asigurari de sanatate medicii nu mai acorda o noua prescriptie medicala pentru boala cronica respectiva, pentru perioada comunicata de casa de asigurari de sanatate. In situatia in care unii medici elibereaza prescriptii medicale pentru perioada comunicata de casa de asigurari de sanatate, in care nu trebuia sa se mai acorde prescriptii medicale pentru asigurat, medicii respectivi suporta contravaloarea prescriptiilor medicale respective, care va fi incasata de casele de asigurari de sanatate si care va reintregi Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, casele de asigurari de sanatate suporta integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzatoare fiecarei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse in lista, pentru aceeasi concentratie si forma farmaceutica.
    (3) Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni vor beneficia de medicamente gratuite fara plafonare valorica si cantitativa. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni va fi suportata integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Sanctiuni, conditii de reziliere si incetare a contractelor

    Art. 96
    Contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia acreditata nu incepe activitatea in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului;
    b) daca din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    d) retragerea de catre organele in drept a acreditarii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    e) daca farmacia acreditata inlocuieste medicamentele neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    f) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatata cu ocazia controlului efectuat de organele abilitate.
    Art. 97
    Contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele:
    a) farmacia se muta din teritoriul de functionare;
    b) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
    c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa si motivata, in care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.

    CAP. 4
    Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale

    SECTIUNEA 1
    Conditii de eligibilitate

    Art. 98
    Dispozitivele medicale se acorda, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, de catre furnizorii de dispozitive medicale avizati de Ministerul Sanatatii si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 99
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale se incheie intre furnizorul de dispozitive medicale avizat, acreditat, prin reprezentantul sau legal, si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare sau, dupa caz, actul de infiintare conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv codul fiscal si autorizatia sanitara de functionare;
    b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
    c) dovada de acreditare;
    d) autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale si/sau, dupa caz, certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii;
    e) avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii;
    f) dovada de raspundere civila in domeniul medical.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile si obligatiile furnizorilor, precum si obligatiile caselor de asigurari de sanatate

    Art. 100
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de dispozitive medicale acreditati au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale;
    b) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale in vigoare;
    c) sa livreze dispozitivele medicale si sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de acreditare;
    d) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    e) sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat in nota de comanda, astfel incat datele avute in vedere de catre medicul specialist la emiterea prescriptiei medicale sa nu sufere modificari, in conditiile in care asiguratul respecta programarea pentru proba a dispozitivului medical la comanda;
    f) sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in vederea calcularii preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale, preturile de vanzare cu amanuntul ale dispozitivelor medicale, insotite de autorizatiile de utilizare si/sau, dupa caz, de certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii;
    g) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    h) sa emita, in vederea decontarii, facturile insotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare, audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva, dupa caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate;
    i) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu;
    Art. 101
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de dispozitive medicale au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca de la casa de asigurari de sanatate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise si documentelor insotitoare, inclusiv sumele de inchiriere;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra modalitatii de furnizare a dispozitivelor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare privind furnizarea de dispozitive medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;
    d) sa incaseze contributie personala de la asigurati, reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta ale dispozitivelor medicale furnizate.
    Art. 102
    In relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale acreditati, astfel incat sa se asigure punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari si sa se faca publica lista acestora pentru informarea asiguratului;
    b) sa informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate cu acestia;
    d) sa emita decizii privind aprobarea procurarii dispozitivului medical, in limita fondurilor cu aceasta destinatie;
    e) sa specifice pe versoul deciziei de procurare a dispozitivului medical lista furnizorilor acreditati de dispozitive medicale, care furnizeaza dispozitivul medical aprobat in decizie, cu care casa de asigurari de sanatate se afla in relatii contractuale, pretul de referinta/suma de inchiriere suportata de casa de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a dispozitivului medical furnizat de acestia;
    f) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale acreditat si sa puna la dispozitie asiguratilor, la cerere, lista tuturor preturilor de vanzare cu amanuntul pentru dispozitivul aprobat prin decizie;
    g) sa asigure decontarea pe baza facturilor de decontare emise de furnizor si a documentelor insotitoare;
    h) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de dispozitive medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia;
    i) sa tina evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum si evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
    j) sa verifice daca emitentul prescriptiei medicale se afla in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate. Prin emitent se intelege furnizorul de servicii medicale, si nu cel de dispozitive medicale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Decontarea dispozitivelor medicale

    Art. 103
    Suma maxima care se suporta de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este pretul de referinta sau, dupa caz, suma de inchiriere. Pretul de referinta si suma de inchiriere se stabilesc potrivit dispozitiilor cuprinse in norme.
    Art. 104
    (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului, care elibereaza chitanta fiscala.
    (2) Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor acreditati de dispozitive medicale sunt mai mari decat pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casa de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic. In situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor acreditati de dispozitive medicale sunt mai mici sau mai mari decat pretul de referinta, casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta, respectiv pretul de referinta, daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta.
    (3) Casele de asigurari de sanatate deconteaza suma de inchiriere pentru unele dispozitive medicale, potrivit dispozitiilor cuprinse in norme.
    Art. 105
    Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de decizii privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.
    Art. 106
    (1) Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicilor de specialitate aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescriptiei medicale si a cererii scrise intocmite de asigurat, de catre unul dintre membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de catre acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului. Cererea se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate in ale carei evidente se afla asiguratul.
    (2) Modul de prescriere, procurare, inchiriere si decontare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.
    (3) Termenele de inlocuire, conditiile de reparare a dispozitivelor medicale si modul de decontare a reparatiilor se stabilesc prin norme, in conditii de eficienta a utilizarii fondului alocat cu aceasta destinatie.
    (4) Medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care prescriu dispozitive medicale si isi desfasoara activitatea in cadrul unei unitati sanitare autorizate si acreditate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale acreditat.

    SECTIUNEA a 4-a
    Sanctiuni, conditii de reziliere si incetare a contractelor

    Art. 107
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) ridicarea de catre organele in drept a avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;
    b) retragerea acreditarii sau expirarea termenului de valabilitate a acreditarii;
    c) daca din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
    d) nerespectarea prevederilor legale privind conditiile de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale;
    e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu detine autorizatie de utilizare/certificat de inregistrare a dispozitivului medical, emisa/emis de Ministerul Sanatatii.
    Art. 108
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) schimbarea adresei sediului social;
    b) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;
    c) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) decesul sau schimbarea reprezentantului legal;
    f) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa si motivata in care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 109
    Lista serviciilor medicale si lista dispozitivelor medicale de care beneficiaza asiguratii in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza, pachetul minimal de servicii medicale si in pachetul de servicii medicale de care beneficiaza persoanele care se asigura facultativ pentru sanatate sunt prevazute in norme.
    Art. 110
    Centrele de sanatate cu personalitate juridica infiintate de Ministerul Sanatatii, care au in structura paturi de spital si ambulatoriu de specialitate, incheie contract direct cu casele de asigurari de sanatate pentru activitatea medicala desfasurata in calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sanatate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplica aceleasi prevederi prevazute in prezentul contract-cadru si in norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti.
    Art. 111
    Pentru centrele de sanatate cu paturi, fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii, care se afla in structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia in calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si activitatea medicala desfasurata in centrul de sanatate, considerat sectie a spitalului respectiv.
    Art. 112
    Pentru centrele de sanatate fara paturi si fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii, care se afla in structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia in calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si activitatea medicala desfasurata in centrul de sanatate.
    Art. 113
    Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu centrele de sanatate multifunctionale distinct pentru fiecare tip de asistenta medicala conform prevederilor prezentului contract-cadru si ale normelor, pentru tipurile de asistenta medicala respective.
    Art. 114
    Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale se incheie anual, iar decontarea serviciilor aferente lunii decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator, conform normelor de inchidere a exercitiului bugetar.
    Art. 115
    Contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale pentru anul 2004 se prelungesc prin acte aditionale pana la incheierea noilor contracte. Suma inscrisa in actul aditional va fi consemnata distinct ca suma inclusa in valoarea totala, in contractul pe anul 2005. Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actului aditional sunt cele prevazute in actele normative in vigoare la data incheierii actului aditional.
    Art. 116
    (1) Pentru asigurarea continuitatii tratamentului bolnavilor inclusi in programele de sanatate, pana la organizarea licitatiilor nationale pentru programele, respectiv subprogramele de sanatate, si incheierea contractelor de furnizare de medicamente si materiale sanitare specifice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este abilitata sa utilizeze fondurile alocate cu aceasta destinatie in baza actelor aditionale la contractele derulate in anul 2004.
    (2) Furnizarea cantitatilor de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, corespunzatoare necesarului lunar, se face in conditiile mentinerii ofertei de catre furnizorii de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul contractelor incheiate intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate pentru care nu se organizeaza licitatie la nivel national.
    Art. 117
    Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa transmita, la solicitarea Ministerului Sanatatii, prin directiile de sanatate publica, datele de identificare a persoanelor, inregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 118
    Casele de asigurari de sanatate sunt obligate:
    a) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor incheiate cu acestia, si sa respecte termenele de raportare;
    b) sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, datele solicitate in vederea calcularii valorilor definitive ale punctelor;
    c) sa monitorizeze pe codul numeric personal (CNP) al fiecarui asigurat numarul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se afla in relatie contractuala.
    Art. 119
    Preturile si tarifele practicate in sistemul sanitar, atat cele de competenta consiliului de administratie al unitatilor sanitare, cat si cele din sistemul de asigurari sociale de sanatate, sunt aceleasi atat pentru cetatenii romani, cat si pentru cetatenii straini.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 52/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 52 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 52/2005
Ordin 45 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005
Ordin 45 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005
Ordin 56 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005
Ordin 56 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu