Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 507 din  5 august 1994

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmarirea impozitului

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 19 septembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 18 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol,
    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Instructiunile privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitului, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

                        INSTRUCTIUNI

privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitului
    1. Impozitul pe venitul agricol, reglementat prin Legea nr. 34/1994, constituie venit al bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, conform art. 20 din lege, si este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugetele comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in conditiile legii.
    2. In sensul art. 1 din Legea nr. 34/1994, prin contribuabili se intelege si fundatiile, obstile, asociatiile agricole, unitatile de cult si altele asemenea, detinatoare de terenuri agricole, in masura in care nu sunt platitoare de impozit pe profit.
    3. Impozitul pe venitul agricol se stabileste de organele fiscale pe numele contribuabililor, in localitatea in care figureaza in evidenta financiara condusa de consiliul local, iar in cazul asociatiilor agricole constituite potrivit legii, in localitatea in care isi au sediul principal sau, dupa caz, isi desfasoara activitatea.
    4. Pentru aplicarea normelor de venit impozabil prevazute in anexa la Legea nr. 34/1994, se va tine seama de incadrarea in zone de fertilitate a comunelor, oraselor si municipiilor, stabilita prin H.C.M. nr. 1108/1969.
    5. Incadrarea comunelor, oraselor si municipiilor pe zone de favorabilitate se face de catre consiliile judetene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, avandu-se in vedere, orientativ, zonele de fertilitate stabilite prin H.C.M. nr. 1108/1969 si, eventual, documentatia intocmita de organul de specialitate agricola al administratiei locale.
    Hotararea consiliilor judetene privind incadrarea comunelor, oraselor si municipiilor in zone de favorabilitate se comunica directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
    6. Determinarea venitului impozabil se face prin inmultirea numarului de hectare cu normele de venit respective, stabilite pe zone de fertilitate sau zone de favorabilitate, dupa caz, din anexa la Legea nr. 34/1994.
    Pentru terenurile cultivate cu cartofi, ceapa, usturoi, pepeni, fasole si alte legume si zarzavaturi, se au in vedere normele de venit prevazute pentru gradini de legume si zarzavat.
    In cazul terenurilor productive necultivate, venitul impozabil se determina pe baza normei de venit stabilite pentru terenuri arabile.
    7. Terenurile arabile care se folosesc pentru doua sau mai multe culturi cu categorii de folosinta distincte in cursul aceluiasi an, venitul impozabil se determina tinandu-se seama de categoria de folosinta cu ponderea cea mai mare in timpul anului.
    In anul 1994, impozitul se datoreaza incepand cu 1 iulie si numai pentru veniturile realizate conform categoriei de folosinta a terenurilor, dupa aceasta data.
    Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, sunt scutite de taxe si impozite catre stat, judet sau comuna, pe timpul cat dureaza ameliorarea lor.
    Terenurile improprii pentru a fi cultivate, care nu pot fi folosite nici pentru pasunat, nici in alt mod, cum sunt ripele, mlastinile etc., adica terenurile improprii si neproducatoare de venit, nu se impun.
    Pana la rezolvarea definitiva a litigiului respectiv, terenurile in litigiu se impun pe numele contribuabilului care le foloseste.
    Terenurile ocupate de cladiri si alte constructii-anexa gospodariei se supun impozitului pe terenuri, conform art. 13 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.
    8. Evidenta suprafetelor de teren pe contribuabili, definiti potrivit legii, incadrarea terenurilor pe categorii de folosinta, precum si stabilirea venitului impozabil se face pe baza situatiei existente la 1 ianuarie a anului de impunere.
    In scopul organizarii impunerii, consiliile locale  comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia intocmirii si tinerii la zi a registrelor agricole si a documentelor de evidenta funciara.
    9. In sensul prevederilor lit. B din anexa la Legea nr. 34/1994, se considera plantatii tinere neajunse pe rod si deci neimpozabile:
    - viile altoite si indigene, in primii 4 ani de la plantare;
    - viile hibrizi in primii 3 ani de la plantare;
    - piersicii in primii 4 ani de la plantare;
    - merii, perii, prunii, caisii, visinii si gutuii in primii 5 ani de la plantare;
    - nucii, in primii 9 ani de la plantare.
    Scutirea de impozit pentru plantatiile tinere neajunse pe rod se acorda atat pentru perioada cand nu sunt ajunse pe rod, cat si pentru primul an dupa intrarea pe rod.
    In calculul perioadei de neimpozitare nu se include anual in care a avut loc plantarea.
    Pentru celelalte plantatii de pomi fructiferi, ca si pentru plantatiile cu zmeuris si capsunarii, perioada in care se considera neajunse pe rod se stabileste de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    10. Veniturile rezultate din culturi intercalate nu se cuprind in venitul impozabil realizat din cultivarea terenurilor, deoarece sunt supuse impozitului veniturile din cultura de baza. Astfel, la vii si livezi se impun veniturile realizate din plantatiile de vita de vie si pomi fructiferi, nu si veniturile din culturi intercalate (fasole, cartofi etc.), indiferent daca plantatiile de vii sau livezi au ajuns sau nu pe rod.
    11. Contribuabili care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole se impun pe baza venitului net obtinut, avandu-se in vedere datele din declaratia de impunere si din evidentele conduse in cazul unor asemenea activitati.
    Contribuabilii care se impun pe baza venitului net obtinut, conform art. 5 din Legea nr. 34/1994, au obligatia sa depuna anual declaratii de impunere, la termenul stabilit prin lege, avand ca baza veniturile realizate in anul anterior depunerii declaratiei de impunere.
    Declaratiile depuse se verifica si se actualizeaza in mod obligatoriu cel putin o data pe trimestru, in cursul anului de impunere, de catre organele fiscale prin intocmire de note de constatare si procese-verbale, de stabilire a impozitului, iar diferentele de impozit rezultate se repartizeaza pe termenele de plata nedevenite scadente.
    La 31 decembrie a fiecarui an, impunerea stabilita se definitiveaza de catre organele fiscale, avandu-se in vedere venitul total obtinut in cursul anului, volumul cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, constatarile din timpul anului facute cu ocazia verificarilor efectuate, precum si sumele platite in timpul anului in contul impozitului.
    Diferentele de impozit stabilite se achita pana la 31 ianuarie a anului urmator.
    Impozitul calculat pe baza venitului net obtinut nu poate fi inferior impozitului calculat pe baza normelor de venit agricol. De exemplu, impozitul calculat pentru o suprafata amenajata cu solarii in care se cultiva zarzavaturi nu poate fi inferior impozitului calculat pentru aceeasi suprafata prin aplicarea normei de venit stabilite pentru "Gradini de legume si zarzavaturi">
    In cazul contribuabililor impusi pe baza venitului net obtinut, nu sunt aplicabile prevederile art. 12 din Legea nr. 34/1994 intrucat pierderea recoltei din cauza calamitatilor naturale se reflecta in mod direct in marimea venitului net obtinut.
    12. Contribuabilii impusi pe baza venitului net obtinut sunt obligati sa conduca o evidenta simpla in care sa se inregistreze productia obtinuta, productia valorificata, suma incasata, precum si cheltuielile legate in mod efectiv de realizarea productiei si valorificarea ei.
    13. La stabilirea sumei brute a incasarilor se vor avea in vedere suprafata cultivata, natura instalatiilor si amenajarilor folosite, felul produselor, cantitatile rezultate, modul de valorificare a produselor (la locul exploatarii, pe piata sau prin societati comerciale de profil etc.) si preturile de vanzare.
    14. In ce priveste cheltuielile, se vor prevedea spre exemplu: costul semintelor, al rasadurilor cumparate, al puietilor si arbustilor achizitionati pentru plantare, cheltuielile pentru tratamentul chimic al terenului sau  al plantelor, costul ingrasamintelor, salariile platite muncitorilor sezonieri sau ocazionali, cheltuielile pentru forta motrice sau pentru irigatii, cheltuielile facute cu desfacerea produselor, cheltuielile de transport la locul desfacerii produselor, amortismentul instalatiilor, costul agentului termic etc.
    Salariile platite muncitorilor sezonieri sau ocazionali se deduc din venitul brut numai in masura in care se face dovada platii impozitului pe salarii, conform legii.
    Muncile agricole facute de membrii gospodariei cu mijloace proprii nu se considera cheltuiala si nu se scad din venitul brut.
    15. Contribuabilii definiti potrivit Legii nr. 34/1994, care pentru unele suprafete de teren se impun pe baza venitului net obtinut, nu se mai impun pentru acele suprafete de teren si pe baza normelor de venit agricol impozabil prevazute in anexa nr. 1 la lege.
    In cazul in care un contribuabil, pentru o anumita suprafata de teren, urmeaza sa se impuna pe baza normelor de venit agricol impozabil, iar pentru o parte din suprafata, pe baza venitului net obtinut, impozitul anual de plata se calculeaza prin cumularea celor doua venituri. De exemplu, daca un contribuabil care are in proprietate 4 ha teren arabil situat in zona I de fertilitate, din care 0,10 ha a fost cultivat cu legume si zarzavat, impozitul se va stabili prin cumularea venitului astfel : 3,90 ha X 141,000 = 549.900 lei venit calculat pe baza de norme, la care se adauga un venit de  circa 400.000 lei, obtinut de pe suprafata cultivata cu  legume si zarzavat, in total 949.900 lei, la care, aplicand cota de 10%, impozitul de plata pentru anul 1995 este de 94.990 lei.
    16. Contribuabilii persoane fizice, autorizati,  potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, sa produca si sa vinda produse de natura celor mentionate la art. 5 din Legea nr. 34/1994 se impun in continuare potrivit Hotararii Guvernului nr. 201/1990, data in aplicare decretului-lege mentionat.
    17. Potrivit art. 6 din Legea nr. 34/1994, cota de impozit ce se aplica atat la contribuabilii impusi pe baza normei de venit agricol impozabil, cat si pe baza venitului net obtinut, este de 10% in anii 1994, 1995 si 1996 si de 15% pentru urmatorii ani.
    18. In anul 1994, impozitul pe venitul agricol se datoreaza proportional cu durata aplicarii Legii nr. 34/1994, atat in cazul contribuabililor impusi pe baza normelor de venit agricol, cat si a celor impusi pe baza venitului net obtinut. De exemplu, un contribuabil din prima zona de fertilitate, care poseda o suprafata de 2 ha teren arabil, va plati in anul 1994 pentru semestrul II un impozit pe venitul agricol in suma de 14.100 lei (141.000 lei X 2 ha = 282.200 lei; 282.000 lei X 10% = 28.200 lei impozit anual; 28.200 lei : 2 = 14.100 lei impozit pe semestrul II 1994), care se repartizeaza pe cele doua termene de plata stabilite potrivit legii.
    19. Contribuabilii care din recolta obtinuta la culturile de sfecla de zahar, floarea-soarelui, soia, in, canepa si bumbac contracteaza si livreaza agentilor economici mandatati de stat la 60% din recolta realizata, impozitul se reduce cu 50% pentru suprafata cultivata cu asemenea culturi.
    De exemplu, pentru un contribuabil cu o suprafata de 2 ha teren arabil situat in prima zona de fertilitate, care a avut cultivat 0,50 ha cu bumbac, din care a predat efectiv 60% din recolta obtinuta, impozitul de plata se va calcula pentru anul 1995 astfel:
  - 1,50 ha teren arabil a 141.000 lei
    norma de venit impozabil                    211.500 lei
  - 0,50 ha teren cultivat cu bumbac a
    141.000 lei norma de venit impozabil         70.500 lei
                                                -----------
TOTAL venit impozabil                           282.000 lei
Impozitul de plata (282.000 X 10%)               28.200 lei
    La prezentarea documentului de predare in mod efectiv a 60% din recolta de bumbac la agentul economic mandatat de stat, impozitul se recalculeaza dupa cum urmeaza:
  - la 0,50 ha teren cultivat cu bumbac a
    141.000 lei norma de venit impozabil         70.500 lei
  - impozit 10% asupra venitului de
    70.500 lei                                    7.050 lei
  - reducerea de impozit de 50% pentru
    predarea efectiva a 60% din recolta
    de bumbac (7.050 X 50%)                       3.525 lei
    In acest caz, impozitul ramas de plata, dupa reducerea cu 50% acordata potrivit art. 6 din Legea nr. 34/1994, este de 24.675 lei (28.200 lei - 3.525 lei).
    20. Reducerea de impozit se acorda, dupa stabilirea impunerilor anuale, pe baza documentului eliberat de  agentul economic mandatat de stat sa preia productiile agricole contractate de contribuabil, din care sa rezulte suprafata terenului pentru care s-a contractat si s-a predat efectiv 60% din recolta obtinuta.
    Pentru acordarea reducerilor de impozit se intocmesc borderouri de scadere care vor cuprinde datele prevazute in formularul anexat.
    21. Prin raspundere solidara in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege (art. 8) se intelege dreptul organelor fiscale de a cere declararea sumelor de venit agricol impozabil si plata impozitului de la oricare dintre membrii majori si gospodariei, care locuiesc si gospodaresc cu subiectul impozabil (contribuabilul) si care beneficiaza de veniturile agricole realizate, acestia putand fi urmariti asupra oricaror venituri personale, indiferent daca au fost sau nu impuse in cadrul gospodariei din care fac parte.
    In mod solidar raspund si mostenitorii aflati in indiviziune pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din lege, intrucat acestia au chiar calitatea de contribuabili.
    22. In cazul cand asociatiile agricole nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de lege, raspunderea revine membrilor asociatiilor agricole, in raport cu suprafata de teren adusa in asociatiei.
    23. Dupa determinarea venitului impozabil si stabilirea impozitului de plata, se intocmesc instiintari de plata, care, dupa operarea lor in evidente fiscale, se inmaneaza contribuabililor, cel tarziu pana la 15 aprilie, inclusiv, al fiecarui an. Pentru anul 1994, instiintarile de plata se inmaneaza pana la 1 septembrie.
    24. Modificarile intervenite in cursul anului de impunere, in ceea ce priveste marimea suprafetelor de teren supuse impozitului pe venitul agricol, se vor opera, in vederea stabilirii noilor obligatii fiscale, incepand cu data la care s-au produs. De exemplu, un contribuabil care are in proprietate o suprafata de 2 ha teren arabil in prima zona de fertilitate, din care doneaza la 1 iulie 1995 suprafata de 1 ha, impozitul stabilit pe anul 1995 se va recalcula dupa cum urmeaza:
  - 2 ha teren arabil a 141.000 lei norma
    de venit agricol impozabil                   282.000 lei
  - impozit pe anul 1995
    (282.000 X 10%)                               28.200 lei
  - impozit de plata pe anul 1995
    (141.000 lei norma de venit agricol
    pentru 1 ha teren arabil + 70.500
    lei ce reprezinta venitul normat
    pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie
    1995 = 211.500 lei venit normat X
    10% cota de impozit)                          21.150 lei
  - impozitul de scazut in cazul
    contribuabilului care a donat pentru
    perioada 1 iulie - 31 decembrie 1995           7.050 lei
  - impozitul de debitat in cazul
    contribuabilului care a primit terenul
    sub forma de donatiei                          7.050 lei
    25. In cazul cand contribuabilul care a donat terenul a platit impozitul de 28.200 lei pe intregul an 1995, impozitul de 7.050 lei aferent suprafetei donate se va restitui sau compensa potrivit prevederilor legale.
    Pentru contribuabilul care a primit terenul sub forma de donatiei, impozitul datorat de 7.050 lei se va repartiza pe cele doua termene de plata, in suma egala, respectiv 50% pana la 1 septembrie si restul de 50% pana la 15 noiembrie, intrucat donatia a avut loc cu mult inaintea primului termen de plata.
    26. In cazul cand contribuabilul care, spre exemplu, a donat terenul nu a facut in cursul semestrului I 1995 nici o plata pana la data donarii, impozitul datorat de 21.500 lei se va imparti in parti egale pe cele doua termene de plata (1 septembrie si 15 noiembrie), iar in  cazul contribuabilului care a primit donatia, impozitul datorat de 7.050 lei se va repartiza, de asemenea, pe cele doua termene de plata.
    27. Pentru neplata la termen a impozitului pe venitul agricol datorat potrivit legii, contribuabilii platesc o majorare de 0,30% pentru fiecare zi de intarziere.
    In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, plata impozitului pe venitul agricol se face, fara majorari de intarziere, in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    28. Contribuabilii care nu au fost impusi la timp cu impozitul pe venitul agricol sau nu au fost impusi pentru toate sursele de venit vor fi impusi si obligati la plata impozitului pe venitul agricol pe 3 ani anteriori celui in care s-a facut constatarea, exceptand perioada de scutire prevazuta in Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Astfel, daca in anul 1997 se constata ca un contribuabil a avut o suprafata de teren pe mai multi ani in urma fara sa fi fost impus, in afara anului 1997 cand se constata neimpunerea, contribuabilul respectiv va fi impus pe anii calendaristici 1996, 1995 si 1994. Daca situatia se constata in anul 1995, contribuabilul va fi impus numai pentru semestrul II al anului 1994, intrucat pe anii anteriori anului 1994, respectiv anii 1993 si 1992, se aplicau prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    O impunere eronata stabilita poate fi revizuita in aceeasi perioada.
    Impozitul stabilit in conditiile art. 11 din Legea nr. 34/1994 si ale pct. 28 din prezentele instructiuni se plateste in termen de 30 de zile, socotite de la data inmanarii instiintarii de plata.
    29. Pentru reducerile de impozit ce se acorda in cazul pierderii de recolte din cauza calamitatilor naturale, contribuabilii au obligatia sa depuna cereri de scadere a impozitului, in termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, organele financiare sesizate vor efectua la fata locului constatarea pagubelor produse in prezenta proprietarului si a reprezentantului de specialitate agricola al administratiei locale, care vor cuantifica nivelul pagubelor produse prin note de constatare, ce vor servi la determinarea cuantumului impozitului pe venitul agricol ce urmeaza a fi scazut.
    30. Documentele de scadere a impozitului pe venitul agricol, in caz de pierdere a recoltei din cauza calamitatilor naturale, se intocmesc o singura data pana la 31 decembrie a anului in care a avut loc calamitatea, incepand cu ultimul termen de plata, respectiv 15 noiembrie a fiecarui an.
    31. Calamitati naturale sunt considerate:
    - distrugerea recoltelor de pe terenurile contribuabililor datorata inghetului, secetei, grindinei, ploilor torentiale, inundatiilor, manei, prabusirilor si deplasarilor de teren, stagnarii de apa, brumei tirzii de primavara si timpurii de toamna, daunatorilor animali si vegetali;
    - distrugerea recoltei stranse in camp, la arie, in gospodaria agricola, datorita inundatiilor sau furtunii, precum si distrugerea recoltelor din cauza incendiilor, daca acestea nu s-au produs din vina unui membru al gospodariei in cauza.
    32. Reducerile de impozit pentru calamitati naturale se acorda numai contribuabililor care in anul de impunere au suferit pierderi de recolte comparativ cu productia medie la hectar efectiv realizata in ultimii 3 ani in localitatea respectiva.
    33. Calculul impozitul de scazut pentru pierderi de recolte din cauza calamitatilor naturale se face astfel:
    - se determina venitul impozabil aferent suprafetei de teren calamitate;
    - asupra venitului impozabil aferent suprafetei calamitate se aplica procentul de distrugere a recoltei respective, obtinindu-se astfel suma de scazut din venitul total impozabil;
    - din venitul total impozabil se scade suma  reprezentand venitul determinat prin aplicarea procentului de distrugere, iar la venitul total impozabil astfel obtinut se calculeaza impozitul de plata;
    - diferenta intre impozitul stabilit initial si impozitul de plata aferent venitului total impozabil, ramas dupa reducerea venitului cu procentul de distrugere a recoltelor, reprezinta impozitul de scazut, conform art. 12 din Legea nr. 34/1994.
    Exemplu: In anul 1995, un contribuabil dintr-o comuna incadrata in prima zona de fertilitate este impus astfel:
  - 2 ha teren arabil a 141.000 lei              282.000 lei
  - impozit de plata 10% aplicat la
    venitul impozabil de 282.000 lei              28.200 lei
    Din cauza grindinei din vara anului 1995 de pe suprafata de 1 ha s-au realizat numai 400 kg grau.
    Productia medie la hectar efectiv realizata in ultimii 3 ani in comuna respectiva a fost de 1.600 kg (1.400 kg in 1992 + 1.600 kg in 1993 + 1.800 kg in 1994 = 4.800 kg : 3 = 1.600 kg).
    Productia la hectar de 400 kg realizata de contribuabilul in cauza reprezinta 25% din productia medie la hectar a localitatii respective (400 X 100 : 1.600 = 25%), astfel ca procentul de distrugere a recoltei de pe suprafata de 1 ha cultivata cu grau este de 75% si, in consecinta, se acorda in aceasta proportie reducerea de impozit.
    Venitul aferent suprafetei de 1 ha, cultivata cu grau, este de 141.000 lei (prima zona de fertilitate).
    In aceasta situatiei, tinand seama ca procentul de distrugere a recoltei de pe suprafata de 1 ha, cultivata cu grau, este de 75%, venitul impozabil este de 176.250 lei (282.000 - 105.750, adica 75% din 141.000 lei).
    La venitul de 176.250 lei corespunde un impozit de 17.625 lei, care scazindu-se din impozitul initial de 28.200 lei, rezulta impozitul de scazut in suma de 10.575 lei (28.200 lei - 17.625 lei).
    34. Pentru determinarea procentului de distrugere a recoltelor, organele directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau al Administratiei financiare a sectorului agricol Ilfov, in colaborare cu organele de specialitate agricole,  intocmesc un proces-verbal in dublu exemplar, pe comune, orase si municipii, din care trebuie sa rezulte: productia medie la hectar (pentru culturile calamitate), efectiv realizata in ultimii 3 ani in comuna, orasul sau municipiul respectiv, natura calamitatilor, numarul total al gospodariilor care au suferit pierderi de recolte din cauza calamitatilor naturale.
    La acest proces-verbal, intocmit pe comune, orase si municipii, se anexeaza cererile de scadere de impozit, depuse de catre contribuabili, in care organele prevazute la art. 12 din Legea nr. 34/1994 trebuie sa certifice suprafata de teren calamitata, felul culturii de pe aceasta suprafata si procentul de distrugere a recoltelor respective si apoi sa intocmeasca borderoul centralizat pe comuna, oras sau municipiu, dupa caz, potrivit modelului anexat.
    35. Dupa trecerea termenului prevazut la ultimul alineat al art. 12 din Legea nr. 34/1994, directorul general al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat aproba borderoul centralizat pe comuna, oras sau municipiu, dupa caz, la care se anexeaza cererile contribuabililor si procesul-verbal de constatare a calamitatii, dupa care se intocmesc borderouri nominale de scadere de impozit pentru toti contribuabilii care au suferit pierderi de recolte din cauza calamitatilor naturale.
    36. Pentru anul 1994, reducerea de impozit ce se acorda potrivit art. 12 din Legea nr. 34/1994 se raporteaza la durata aplicarii legii. In cazul dat ca exemplu la pct. 33, impozitul de scazut pe anul 1994 (daca ar fi avut loc calamitatea respectiva) este de 5.287 lei (10.575:2 = 5.287 lei).
    37. Potrivit dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 34/1994, consiliile judetene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pot acorda inlesnirile mentionate expres in cuprinsul acestui articol, pe baza de cerere.
    38. Cererea se depune de catre contribuabil la organul fiscal de domiciliu sau sediu, care va prezenta consiliului judetean, Consiliului Sectorului Agricol Ilfov sau Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, dupa caz, o nota cuprinzand date referitoare la obligatiile fiscale ale contribuabilului, rezultate din evidente fiscale, insotita de cererea de acordare a inlesnirii.
    Solutia adoptata de consiliul local respectiv va fi comunicata si organului fiscal in termen de 15 zile, care va face operarea in evidentele nominale si centralizate.
    39. Contribuabilii in varsta de 65 de ani, care isi lucreaza singuri pamantul, beneficiaza de o reducere a impozitului pe venitul agricol cu 50% .
    Reducerea impozitului pe venitul agricol cu 50% se acorda si in situatia in care contribuabilii respectivi folosesc mijloace mecanice pentru efectuarea unor lucrari agricole (arat, semanat, prasit, treierat etc.) ale societatilor comerciale de profil.
    Pentru contribuabilii in cauza, impozitul se reduce cu 50% incepand cu 1 ianuarie al anului de impunere. In vederea acordarii acestei reduceri, contribuabilii trebuie sa faca dovada cu act oficial in momentul stabilirii impunerii.
    40. In cazul persoanelor handicapate si asimilabile gradului I si II de invaliditate, reducerea cu 50% a impozitului pe venitul agricol se acorda numai atunci cand capul gospodariei este in aceasta situatiei. Reducerea de impozit se acorda pe baza actelor doveditoare prin care se atesta situatia respectiva, incepand cu 1 ianuarie al anului de impunere.
    41. Scutirea de impozit pe venitul agricol prevazuta la ultimul alineat al art. 13 din Legea nr. 34/1994 se acorda in aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor handicapate si asimilabile gradului I si II de invaliditate.
    42. Depunerea de catre contribuabili a contestatiei sau a plangerii, in conditiile prevazute de art. 16 din Legea nr. 34/1994, nu exclude plata si nu suspenda urmarirea platii impozitului datorat. Astfel, plata  datoriei de catre contribuabil ramane bine efectuata pentru impozitul neachitat, organele fiscale fiind indreptatite sa urmareasca silit veniturile sau bunurile debitorului, in conditiile legii.
    Daca debitorul a contestat impozitul pe venitul agricol, bunurile urmarite vor fi indisponibilizate, dar nu se va proceda la vanzarea lor inainte de rezolvarea contestatiei.
    43. In cazul in care contestatia sau plangerea a fost solutionata favorabil, sumele incasate in plus, precum si bunurile sechestrate pentru neplata in termen a impozitului pe venitul agricol se restituie in conditiile Legii nr. 34/1994.
    44. Bunurile sechestrate, cu exceptia celor perisabile (bunuri ce se pot strica intr-un timp scurt) nu se pot vinde pana la solutionarea contestatiei sau a plangerii de catre organele mentionate la art. 16 din Legea nr. 34/1994. Daca bunurile perisabile sechestrate au fost vandute intre timp, se restituie contribuabilului, in cazul admiterii contestatiei sau a plangerii, sumele realizate din vanzarea bunurilor respective.
    45. Taxa de timbru de 2% prevazuta in art. 17 din Legea nr. 34/1994 se datoreaza si in cazul cand sunt contestate majorari de intarziere.
    46. La stabilirea impozitului pe venitul agricol de la 1 iulie 1994, se va tine seama ca, in cazul contribuabililor care au platit integral impozitul pe terenuri in baza Legii nr. 2/1977 privind impozitul agricol, 50% din suma achitata sa fie considerata ca plata in contul impozitului datorat conform Legii nr. 34/1994 iar in cazul celor care nu au platit impozitul pe terenuri pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1994 sa-l achite o data cu noul impozit, la termenele prevazute de Legea nr. 34/1994.
    47. Formularistica necesara organelor fiscale in vederea stabilirii si incasarii impozitului pe venitul agricol este prevazuta in anexe.
    Actualizarea si completarea formularisticii respective se vor face prin ordin al ministrului finantelor.
    48. Prevederile prezentelor instructiuni sunt aplicabile incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 34/1994.
    49. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Judetul ..................
    Municipiul (orasul)................
    Comuna ...................

                       DECLARATIEI DE IMPUNERE
privind veniturile realizate, conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 ......

    Subsemnatul ............................................................., cu domiciliul (sediul) in localitatea ..................., str. ............. nr. ............., telefon .................., judetul (sectorul) ........... ....., declar ca venitul realizat din *) : .................................. are la baza urmatoarele elemente:
    1. Exercita activitatea in municipiul/orasul/comuna ...................... judetul (sectorul).................., str. ..............nr. ................
    2. Activitatea este continua/sezoniera ..................................
    3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt urmatoarele: ............................................................................. .............................................................................
    4. Modul de desfacere a produselor (prin societati comerciale, direct la piata, de la domiciliu, la export etc.) ..................................... .............................................................................
    5. Evidentele fiscale conduse sunt urmatoarele : ........................
    6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...........19 ...... la ................... 19 ..........
    7. Veniturile realizate in aceasta perioada sunt :
-----------------------------------------------------------------------------
|   Venitul brut pe surse de venit :                 |  Suma (lei)          |
|----------------------------------------------------|----------------------|
|----------------------------------------------------|----------------------|
|----------------------------------------------------|----------------------|
|----------------------------------------------------|----------------------|
|----------------------------------------------------|----------------------|
| (LEI)                                              |                      |
|                                TOTAL VENIT BRUT    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
                                                                (continuare)
    8. Cheltuieli efectuate pentru realizarea venitului sunt urmatoarele :
|---------------------------------------------------------------------------|
|  Natura cheltuielilor | Suma (lei)  |  Natura cheltuielilor |  Suma (lei) |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------| TOTAL CHELTUIELI      |-------------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
    9. Venitul net impozabil (7-8) ......................................lei.
    In afara de cele de mai sus, declar urmatoarele : ....................... .............................................................................
       Data .............. 19 ........         Semnatura contribuabilului,
------------------------
    *) Cultivarea si valorificarea florilor, a legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor, pepiniere viticole si pomicole.
M.F. cod 14.13.2/A                                      Format A4/t
Judetul ...............
Municipiul (orasul) .............
Comuna ................

                       PROCES-VERBAL DE IMPUNERE Nr.......
                       -----------------------------------
                            Instiintare de plata *)
            a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19.....
Data ............                                    Data ..........
      APROBAT                                             VERIFICAT
    Astazi ................ 19 .........., in baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, se stabileste impunerea pe anul 19 ...... dupa cum urmeaza:
    Numele si prenumele contribuabilului ......................................
    Domiciliul (sediul): comuna (orasul/municipiul) .........................,
str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ........, ap. ......
    I. Determinarea venitului anual impozabil :
    a) Venit brut realizat din : *)
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    TOTAL VENIT BRUT ................................ lei
    b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut : *)
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    TOTAL CHELTUIELI ................................. lei
    II. Venitul net obtinut (a-b) ......................................... lei
    III. Cota de impozit ..................................................  %
    IV. Impozit de plata .................................................. lei.
V. Impozitul de plata stabilit, repartizat pe termene de plata :
    - 50% pana la ..................... 19 ..........
    - 50% pana la ..................... 19 ..........
                                                      Organul de impunere
                                                      Numele si prenumele
                                                           Semnatura
--------------------
    *) Un exemplar se inmaneaza contribuabilului.
    *) Se fac precizari in functie de natura culturii si a cheltuielilor efectuate pentru realizarea venitului.
M.F. cod 14.13.2/B                              Format A4/t
     JUDETUL .................
     Municipiul (orasul) .................
     Comuna ..................

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE *)
  privind stabilirea impozitului pe venitul agricol, conform Legii nr. 34/1994,
                              pe anul 199 .....
    1. Impozitul pe venitul agricol pe baza normelor de venit :
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
|                                   |           |    Contribuabili supusi     |
|                                   |           |         impozitului         |
|                                   |           |-----------------------------|
|      Categoria de folosinta       | Nr. rand  | Total (ha) | Venit impozabil|
|                                   |           |            |   (mii lei)    |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
|                 A                 |     B     |     1      |        2       |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Teren arabil                      |     1     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Gradini de legume si zarzavat     |     2     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Vii, incepand cu al doilea an de  |           |            |                |
| rod                               |     3     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Livezi de pomi fructiferi, zmeuris|           |            |                |
| si capsunarii, incepand de la al  |           |            |                |
| doilea an de rod                  |     4     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Pasuni                            |     5     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Fanete                            |     6     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Terenuri forestiere cu paduri in  |           |            |                |
| exploatare                        |     7     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Alte terenuri agricole (ape,      |           |            |                |
| balti, helestee etc.)             |     8     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| TOTAL                             |     9     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Numar contribuabili impusi        |    10     |            |                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|

    2. Contribuabilii impusi pe baza venitului net obtinut :

    - Numar de contribuabili ..................................................
    - Venitul brut stabilit .......................................... mii lei.
    - Cheltuieli ..................................................... mii lei.
    - Venit net obtinut .............................................. mii lei.
    - Impozit de plata ............................................... mii lei.

    3. TOTAL IMPOZIT DE PLATA (1+2) .................................. mii lei.
              Director general,                      Director I.T.,
------------------
    *) Un exemplar se inainteaza Ministerului Finantelor.
Cod MF 14.13.3                                                 Format A4/t
Judetul .................
Municipiul (orasul) ...............
Comuna ..................

                         Instiintare de plata nr. ............
                           din ............... 19 ........
  Catre domnul (doamna) ........................., contribuabil din ..........
......................, str. ......................... nr. ......., bl. .....,
etaj. .........., ap. ........, judetul ......................................
    Va facem cunoscut ca aveti de plata pe anul 19 .........., ca impozit pe venitul agricol stabilit conform Legii nr. 34/1994, suma de .......... lei *) :
    Pentru anul 199 ......., suma de ................. lei se repartizeaza pe termene de plata, astfel :
  - 50%, respectiv .................. lei pana la .................. 199 .....
  - 50%, respectiv .................. lei pana la .................. 199 .....
                                              Organul financiar,
-----------------------
    *) Se comunica contribuabililor impusi pe baza normelor de venit.
M.F. cod 14.13.4                                         Format A5/t^1

    Subsemnatul (contribuabil) ............................., din comuna (orasul, municipiul) ........................, str. ....................... nr. ......., am primit instiintarea de plata nr. ............... pe anul 199 ........., prin care sunt obligat a plati suma de .................... lei, reprezentand impozitul pe venitul agricol.
    Contribuabil (semnatura) ........................

JUDETUL ..........................
MUNICIPIUL (ORASUL) ..............
COMUNA ...........................

                              MATRICOLA
privind stabilirea pe anul 1994 a impozitului pe venitul agricol

    Tabelul MATRICOLA se gaseste in Monitorul Oficial nr. 262 din 19 septembrie 1994, la pagina nr. 9.

JUDETUL ..........................
COMUNA ...........................
..................................
ORASUL ...........................

                 BORDEROU Nr. ........... din ........ 199 .........
     de scadere a impozitului pe venitul agricol pe anul 199 ...... pentru
  contribuabilii care au suferit pierderi de recolte din cauza calamitatilor
naturale
------------------------------------------------------------------------------
 0      1      2     3     4     5      6      7      8    9    10    11     12
------------------------------------------------------------------------------
 0 = Nr. crt.
 1 = Nr. crt. din matricola
 2 = Numele si prenumele contribuabilului
 3 = Venitul total impozabil
 4 = Impozitul anual de plata stabilit initial
 5 = Suprafata terenului calamitat
 6 = Felul culturilor distruse
 7 = Venitul impozabil aferent terenului calamitat
 8 = Procentul de distrugere a culturii
 9 = Venitul de scazut in urma aplicarii procentului de distrugere (col. 7X8)
10 = Venitul impozabil ramas dupa scaderea din venitul initial a venitului
suprafetei calamitate (col. 3-9)
11 = Impozitul de plata aferent venitului din col. 10
12 = Impozitul de scazut (col. 4-11)
------------------------------------------------------------------------------
            Director general,                        Director I.T.,

JUDETUL .............................
COMUNA ..............................
ORASUL ..............................

                    BORDEROU Nr. .......... din ......... 199 ..........
pentru scaderea impozitului pe venitul agricol pe anul 199....., conform art. 6
                           din Legea nr. 34/1994
------------------------------------------------------------------------------
0        1        2       3       4       5       6       7     8    9     10
------------------------------------------------------------------------------
 0 = Nr. crt.
 1 = Numele si prenumele contribuabilului
 2 = Denumirea agentului economic la care s-a livrat productia contractata
 3 = Numarul si data sub care s-a inregistrat cererea de scadere
 4 = Numarul si data dovezii prezentate
 5 = Total impozit stabilit initial
 6 = Venitul aferent suprafetei contractate cu cultura
 7 = Impozitul aferent venitului din col. 6
 8 = Cota de reducere conform art. 6 din Legea nr. 34/1994
 9 = Impozitul scazut conform art. 6 din Legea nr. 34/1994 (col. 7 X 8
                                                               ---------
                                                                  100
10 = Numarul pozitiei de rol unde s-a operat scaderea
------------------------------------------------------------------------------
Director general,                         Director I.T.,
    NOTA:
    La acest borderou se anexeaza cererile si dovezile prezentate de contribuabilii in cauza.
                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 507/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 507 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu