E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 49 din 17 ianuarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerele si celelalte autoritati publice sunt obligate sa puna la dispozitie, in mod gratuit, date, informatii tehnice, documente de specialitate necesare producatorilor care detin sau administreaza exploatatiile agricole, in vederea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, precum si ale normelor metodologice aprobate prin prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole.
    Art. 2
    (1) Exploatatiile agricole sunt cele reprezentate de agenti economici, respectiv o persoana sau un grup de persoane fizice sau juridice.
    (2) Exploatatiile agricole, dupa forma de proprietate, sunt:
    a) exploatatii agricole din domeniul privat:
    - societati comerciale, unitatile de cult, societatile agricole cu personalitate juridica constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
    b) exploatatii agricole cu capital de stat sau mixt:
    - societati nationale, societati comerciale;
    c) exploatatii agricole care au preluat in concesionare, arendare sau care administreaza bunuri din domeniul privat al statului:
    - societati nationale, institute si statiuni de cercetare si productie agricole, unitati de invatamant agricol sau silvic, consilii judetene si locale.
    (3) Exploatatiile agricole, dupa natura activitatii pe care o desfasoara, sunt:
    a) exploatatii agricole pentru sectorul vegetal;
    b) exploatatii agricole pentru sectorul animalier;
    c) exploatatii agricole pentru sectorul piscicol.
    (4) Exploatatiile agricole diferentiate dupa marimea economica si denumirea acestora sunt:
    a) exploatatii agricole comerciale;
    b) exploatatii agricole familiale.
    (5) Exploatatiile agricole se constituie prin liberul consimtamant al producatorilor agricoli.
    Art. 3
    (1) Exploatatiile agricole comerciale, dimensionate conform art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, vor fi conduse si administrate de specialisti agricoli acreditati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Prin specialisti agricoli se intelege acele persoane fizice care au absolvit o forma de invatamant agricol autorizat, mediu sau superior, si care detin o diploma corespunzatoare profilului exploatatiei agricole pe care o conduc si o administreaza.
    (3) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se va stabili, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Regulamentul de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole.

    CAP. 2
    Exploatatiile agricole comerciale

    Art. 4
    Pentru a putea beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 producatorii agricoli care detin sau administreaza exploatatii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din aceeasi ordonanta de urgenta, vor depune la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana si a municipiului Bucuresti anual, pana la data de 1 februarie, urmatoarele documente:
    a) declaratie pe propria raspundere privind respectarea dimensiunilor minime prevazute la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, conform modelului prezentat in anexa la prezentele norme metodologice, avizata de primaria in a carei raza teritoriala se afla exploatatia agricola;
    b) copii de pe actele din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001;
    c) planul de situatie privind identificarea si delimitarea exploatatiei agricole, fie impreuna cu situatia fondului funciar pe tarlale, parcele si pe categorii de folosinta, vizat de primar, consiliul local si oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti.

    CAP. 3
    Sprijinul acordat exploatatiilor agricole

    Art. 5
    Producatorii care detin sau administreaza exploatatii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 7 - 11 din aceeasi ordonanta de urgenta, in baza documentatiei intocmite de specialisti acreditati conform prevederilor art. 4.
    Art. 6
    (1) Beneficiaza de sprijin direct al statului prin acordarea de subventii pe produs producatorii agricoli care detin sau administreaza exploatatii agricole dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001.
    (2) Anual, pana la data de 1 septembrie pentru culturile insamantate in toamna si pana la data de 31 ianuarie pentru culturile insamantate din primavara si pentru efectivele de animale, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va inainta spre aprobare Guvernului lista cuprinzand produsele agricole pentru care se acorda sprijin direct sub forma de subventii prin plati directe acordate producatorilor agricoli organizati in exploatatii agricole pe perioada unui an de productie.
    Art. 7
    (1) Pentru produsele agricole cuprinse in lista producatorii agricoli care detin exploatatii agricole beneficiaza de sprijin direct pe produs din partea statului numai cu conditia valorificarii unei cantitati din produsele obtinute.
    (2) Cantitatile minime de produse care se valorifica de producatorii agricoli constituiti in exploatatii agricole se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului, care stabileste lista cuprinzand produsele agricole pentru care se acorda sprijin direct.
    Art. 8
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor supune spre aprobare Guvernului anual, pana la data de 31 decembrie, pe baza studiilor si proiectelor insusite de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, fondurile si sursele de finantare, precum si modul de acordare a facilitatilor financiare exploatatiilor agricole pentru investitii, privind cumpararea de tractoare si utilaje agricole, instalatii de irigat, constructii de spatii de productie, de stocare, de protectie a mediului, constructii de adaposturi in zootehnie, sere, plantatii de pomi, vita de vie, pepiniere, hamei, capsunarii si pentru alte culturi sau specii de animale care fac obiectul de activitate al exploatatiilor agricole.
    (2) Studiile si proiectele de investitii prevazute la alin. (1) se intocmesc de persoane specializate, autorizate in acest sens, si se avizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 9
    (1) Producatorii organizati in exploatatii agricole si care beneficiaza de sustinere financiara din partea statului in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 au obligatia sa respecte destinatia sumelor care le-au fost acordate.
    (2) Utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrage, in conditiile legii, raspunderea celor vinovati.

    CAP. 4
    Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole

    Art. 10
    Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole prevazute la art. 15 - 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 se realizeaza conform normelor tehnice aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice.
    Art. 11
    (1) Proiectele de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole se intocmesc de institutiile specializate de la nivel central, judetean sau local, impreuna cu consiliile locale si judetene, cu acordul prealabil al proprietarilor.
    (2) Dupa intocmirea proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole acestea servesc si ca documentatii pentru alocarea de sprijin acordat producatorilor care detin sau administreaza exploatatii agricole.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 12
    In bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se vor prevedea anual cheltuielile necesare in vederea finantarii actiunilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001.
    Art. 13
    Decontarea sumelor care se constituie ca sprijin in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 se face prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 14
    Anexa face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Denumirea .......................     Directia generala pentru agricultura
    Tipul exploatatiei agricole .....     si industrie alimentara
    Sediul ..........................     judetul ...................
    Numarul de inregistrare la            Nr. ......... din ............
    registrul comertului ............

                                                          Avizat
                                                          Primar,
                                                  ........................
                                                   (semnatura si parafa)

                                               nr. ...... data ..............

                               DECLARATIE

    Subsemnatul/Subsemnata ......................, nascut/nascuta in localitatea .............., judetul ..............., cu domiciliul stabil in .............., judetul ..............., conduc si administrez in baza Acreditarii nr. ......... din .................. o exploatatie agricola in localitatea .................., judetul ...................., dimensionata in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Declar pe propria raspundere ca cele prezentate sunt reale si in caz contrar voi suporta rigorile legii.

          Conform cu realitatea.                        Semnatura
       Secretarul Consiliului local                      Stampila
    ..................................              (daca este cazul)
               (semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 49/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 49 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 49/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu