Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1387 din 4 noiembrie 2008

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pentru productia anului 2008 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, precum si pentru modificarea partii introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 49/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 763 din 12 noiembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1)şi (3) şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizaţi în exploataţii agricole, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin sau administrează exploataţii agricole şi care valorifică pe piaţă soia din producţia internă a anului 2008, beneficiază de sprijinul direct al statului pe produs, în scopul îmbunătăţirii eficienţei economice a creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) Resursele financiare aferente măsurilor de sprijin care se acordă producătorilor agricoli în temeiul prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anii 2008 şi 2009.

Art. 2. - (1) Nivelul sprijinului pe unitatea de produs, cantitatea de soia care beneficiază de sprijin şi valoarea totală a sprijinului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Soia valorificată sub formă de sămânţă pentru semănat nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

(3) Soia care face obiectul plăţii în natură al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a îngrăşămintelor, pesticidelor şi altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole, nu constituie marfă pentru care se acordă sprijin direct al statului pe produs potrivit prezentei hotărâri.

(4) Soia care se utilizează ca materie primă pentru realizarea de produse alimentare şi/sau industriale în cadrul unităţilor proprii de producţie ale producătorilor agricoli este considerată produs agricol destinat comercializării şi beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de sprijin direct al statului pe produs, producătorii agricoli trebuie să formuleze o cerere-tip adresată direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2)  Termenul de depunere a cererii este data de 15 iunie 2009 inclusiv.

(3) Cererea-tip va fi însoţită de următoarele documente:

a)  copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, după caz;

b)  copie de pe actele doveditoare ale dreptului de folosinţă şi/sau proprietăţii pentru suprafaţa de teren cultivată;

c) schiţele de amplasare a culturii;

d) în situaţia suprafeţelor arendate, tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local şi de primar, care va cuprinde numărul şi data contractului, numele şi prenumele arendatorului şi suprafaţa de teren arendată;

e) adeverinţa eliberata de primăria localităţii pe a cărei raza teritorială este situat terenul, în conformitate cu datele înscrise în Registrul agricol, din care să rezulte suprafaţa şi cultura;

f)  declaraţie pe propria răspundere privind producţia totală obţinută, din care producţia marfă;

g)  copii de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii mărfii livrate.

Art. 4. - (1) In baza cererii-tip adresate direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia se află suprafeţele exploatate, producătorilor agricoli li se întocmesc dosare care cuprind documentele prevăzute la art. 3.

(2)  Obligaţia întocmirii dosarului prevăzut la alin. (1) revine reprezentantului direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, numit prin decizie de directorul executiv.

(3)  Dosarele întocmite de reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti se păstrează în original la sediul acestora şi se introduc într-un program informativ, care se actualizează în funcţie de situaţiile deosebite apărute în teritoriu, ori de câte ori este necesar.

(4)  Răspunderea pentru realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în dosarele producătorilor agricoli revine reprezentanţilor direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după verificarea documentaţiei şi aprobarea cererilor formulate de producătorii agricoli, întocmesc Situaţia centralizatoare privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca sprijin direct al statului pe produs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(6)  In baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (5), direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti întocmesc şi depun Centralizatorul cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(7)  Termenul de depunere a Centralizatorului cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este data de 1 iulie 2009 inclusiv.

(8) Acordarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor.

Art. 5. - In baza centralizatorului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor Situaţia centralizatoare privind sumele necesare ca sprijin direct al statului pe produs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

Art. 6. - După aprobarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alimentează cu sumele necesare conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care virează sumele aprobate în conturile în lei ale beneficiarilor formelor de sprijin financiar.

Art. 7. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare de către reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflaţie.

(2)    Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 8. - Prevederile art. 7 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor verifica permanent modul de acordare şi utilizare a alocaţiilor de la bugetul de stat, reprezentând sprijinul direct al statului pe produs.

Art. 10. - Partea introductivă a articolului 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Pentru a beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, vor depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi/sau a municipiului Bucureşti, anual, următoarele documente:".

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Prevederile art. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

NIVELUL

sprijinului pe unitatea de produs, cantitatea de soia care beneficiază de sprijin şi valoarea totală a sprijinului

Nr. crt.

Produsul

Nivelul sprijinului pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Cantitatea de soia care beneficiază de sprijin

- tone -

Valoarea totală a sprijinului

- mii lei -

1.

Soia

300

100.000

30.000

ANEXA Nr. 2

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................................../Municipiului Bucureşti

Nr........................din...........................

Avizat

Reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare

Rurală a Judeţului.........................../Municipiului Bucureşti

Nume şi prenume..............................................................

Semnătura....................................

1.  Domnul/Doamna............................................domiciliat/domiciliata in localitatea.........................., str..................nr. ..., judeţul......................, BI/CI seria.......nr............., eliberat/eliberată la data de..............de......................, CNP.......................,

2.  S.C./S.A..................................., cu sediul în localitatea.........................., str.........................nr. ..., telefon/fax................, cod fiscal.........................., CUI.........................., reprezentată prin dl/dna....................................., în calitate de........................, în baza actelor doveditoare pe care le anexez, solicit acordarea sprijinului direct al statului pe produs pentru producţia marfă livrată la produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2008.

Nr. crt.

Produsul

Suprafata

- ha -

Producţia marfă livrată

- tone -

Nivelul sprijinului pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Valoarea totală a sprijinului

- lei -

0

1

2

3

4

5=3x4

1

Soia

Solicit decontarea sumelor reprezentând fondurile alocate de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, prin:

Unitatea

Denumire/nr. cont

.................................................................

.............................................................

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale şi legale.

Data.............................................................................                                                       

Semnătura....................................................................

                    (şi ştampila în cazul persoanelor juridice)

ANEXA Nr. 3

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului..................../Municipiului Bucureşti

Cultura...............................................

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE

privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca sprijin direct al statului pe produs

Nr. crt.

Producătorul agricol

Cerere

nr......din....

Producţia marfă livrată

- tone -

Susţinerea pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Suma cuvenită

- lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

Director executiv,

...........................................................

Director economic,

...........................................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului............... /Municipiului Bucureşti

CENTRALIZATORUL

cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs

Nr. crt

Produsul

Producţia marfă livrată

- tone -

Susţinerea pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Suma cuvenită

- lei -

0

1

2

3

4 = 2x3

1

Soia

Director executiv,

...........................................................

Director economic,

...........................................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE

privind sumele necesare ca sprijin direct al statului pe produs

Nr. crt.

Judeţul

Suma necesară

- lei -

0

1

2

Total general:

Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene

Director general,

...........................................................

(semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1387/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1387 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu