Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1387 din 4 noiembrie 2008

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pentru productia anului 2008 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, precum si pentru modificarea partii introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 49/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 763 din 12 noiembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1)şi (3) şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizaţi în exploataţii agricole, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin sau administrează exploataţii agricole şi care valorifică pe piaţă soia din producţia internă a anului 2008, beneficiază de sprijinul direct al statului pe produs, în scopul îmbunătăţirii eficienţei economice a creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) Resursele financiare aferente măsurilor de sprijin care se acordă producătorilor agricoli în temeiul prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anii 2008 şi 2009.

Art. 2. - (1) Nivelul sprijinului pe unitatea de produs, cantitatea de soia care beneficiază de sprijin şi valoarea totală a sprijinului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Soia valorificată sub formă de sămânţă pentru semănat nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

(3) Soia care face obiectul plăţii în natură al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a îngrăşămintelor, pesticidelor şi altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole, nu constituie marfă pentru care se acordă sprijin direct al statului pe produs potrivit prezentei hotărâri.

(4) Soia care se utilizează ca materie primă pentru realizarea de produse alimentare şi/sau industriale în cadrul unităţilor proprii de producţie ale producătorilor agricoli este considerată produs agricol destinat comercializării şi beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de sprijin direct al statului pe produs, producătorii agricoli trebuie să formuleze o cerere-tip adresată direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2)  Termenul de depunere a cererii este data de 15 iunie 2009 inclusiv.

(3) Cererea-tip va fi însoţită de următoarele documente:

a)  copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, după caz;

b)  copie de pe actele doveditoare ale dreptului de folosinţă şi/sau proprietăţii pentru suprafaţa de teren cultivată;

c) schiţele de amplasare a culturii;

d) în situaţia suprafeţelor arendate, tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local şi de primar, care va cuprinde numărul şi data contractului, numele şi prenumele arendatorului şi suprafaţa de teren arendată;

e) adeverinţa eliberata de primăria localităţii pe a cărei raza teritorială este situat terenul, în conformitate cu datele înscrise în Registrul agricol, din care să rezulte suprafaţa şi cultura;

f)  declaraţie pe propria răspundere privind producţia totală obţinută, din care producţia marfă;

g)  copii de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii mărfii livrate.

Art. 4. - (1) In baza cererii-tip adresate direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia se află suprafeţele exploatate, producătorilor agricoli li se întocmesc dosare care cuprind documentele prevăzute la art. 3.

(2)  Obligaţia întocmirii dosarului prevăzut la alin. (1) revine reprezentantului direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, numit prin decizie de directorul executiv.

(3)  Dosarele întocmite de reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti se păstrează în original la sediul acestora şi se introduc într-un program informativ, care se actualizează în funcţie de situaţiile deosebite apărute în teritoriu, ori de câte ori este necesar.

(4)  Răspunderea pentru realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în dosarele producătorilor agricoli revine reprezentanţilor direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după verificarea documentaţiei şi aprobarea cererilor formulate de producătorii agricoli, întocmesc Situaţia centralizatoare privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca sprijin direct al statului pe produs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(6)  In baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (5), direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti întocmesc şi depun Centralizatorul cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(7)  Termenul de depunere a Centralizatorului cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este data de 1 iulie 2009 inclusiv.

(8) Acordarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor.

Art. 5. - In baza centralizatorului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor Situaţia centralizatoare privind sumele necesare ca sprijin direct al statului pe produs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

Art. 6. - După aprobarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alimentează cu sumele necesare conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care virează sumele aprobate în conturile în lei ale beneficiarilor formelor de sprijin financiar.

Art. 7. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare de către reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflaţie.

(2)    Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 8. - Prevederile art. 7 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor verifica permanent modul de acordare şi utilizare a alocaţiilor de la bugetul de stat, reprezentând sprijinul direct al statului pe produs.

Art. 10. - Partea introductivă a articolului 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Pentru a beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, vor depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi/sau a municipiului Bucureşti, anual, următoarele documente:".

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Prevederile art. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

NIVELUL

sprijinului pe unitatea de produs, cantitatea de soia care beneficiază de sprijin şi valoarea totală a sprijinului

Nr. crt.

Produsul

Nivelul sprijinului pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Cantitatea de soia care beneficiază de sprijin

- tone -

Valoarea totală a sprijinului

- mii lei -

1.

Soia

300

100.000

30.000

ANEXA Nr. 2

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................................../Municipiului Bucureşti

Nr........................din...........................

Avizat

Reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare

Rurală a Judeţului.........................../Municipiului Bucureşti

Nume şi prenume..............................................................

Semnătura....................................

1.  Domnul/Doamna............................................domiciliat/domiciliata in localitatea.........................., str..................nr. ..., judeţul......................, BI/CI seria.......nr............., eliberat/eliberată la data de..............de......................, CNP.......................,

2.  S.C./S.A..................................., cu sediul în localitatea.........................., str.........................nr. ..., telefon/fax................, cod fiscal.........................., CUI.........................., reprezentată prin dl/dna....................................., în calitate de........................, în baza actelor doveditoare pe care le anexez, solicit acordarea sprijinului direct al statului pe produs pentru producţia marfă livrată la produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2008.

Nr. crt.

Produsul

Suprafata

- ha -

Producţia marfă livrată

- tone -

Nivelul sprijinului pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Valoarea totală a sprijinului

- lei -

0

1

2

3

4

5=3x4

1

Soia

Solicit decontarea sumelor reprezentând fondurile alocate de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, prin:

Unitatea

Denumire/nr. cont

.................................................................

.............................................................

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale şi legale.

Data.............................................................................                                                       

Semnătura....................................................................

                    (şi ştampila în cazul persoanelor juridice)

ANEXA Nr. 3

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului..................../Municipiului Bucureşti

Cultura...............................................

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE

privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca sprijin direct al statului pe produs

Nr. crt.

Producătorul agricol

Cerere

nr......din....

Producţia marfă livrată

- tone -

Susţinerea pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Suma cuvenită

- lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

Director executiv,

...........................................................

Director economic,

...........................................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului............... /Municipiului Bucureşti

CENTRALIZATORUL

cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs

Nr. crt

Produsul

Producţia marfă livrată

- tone -

Susţinerea pe unitatea de produs

- lei/tonă -

Suma cuvenită

- lei -

0

1

2

3

4 = 2x3

1

Soia

Director executiv,

...........................................................

Director economic,

...........................................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE

privind sumele necesare ca sprijin direct al statului pe produs

Nr. crt.

Judeţul

Suma necesară

- lei -

0

1

2

Total general:

Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene

Director general,

...........................................................

(semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1387/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1387 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu