Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.473 din 24.06.2015

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 02 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) , (2) , (4) , (5) şi (7) - (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz. (2) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, membrii în parteneriat solicită liderului de parteneriat transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, a Cererii privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (4) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre într-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară solicită acesteia transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, după caz, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz.(5) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit solicitanţilor Notificarea privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 sau anexa nr. 4, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor prevăzute la alin. (1)-(4). ........ ................ ................ ................ ................ ...............(7) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite direct de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, notificarea şi adresa prevăzută la alin. (6), după caz, precum şi declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarilor, reprezentând sume necesare implementării proiectelor ce urmează a fi rambursate de către autorităţile de management, şi valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5. (8) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, reprezentând valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, a prefinanţărilor din sursele beneficiarilor, reprezentând sume necesare implementării proiectelor ce urmează a fi rambursate de către autorităţile de management, şi valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, respectiv valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în vederea contractării împrumutului.(9) Ordonatorul principal de credite întocmeşte declaraţia pe propria răspundere privind valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarilor, reprezentând sume necesare implementării proiectelor ce urmează a fi rambursate de către autorităţile de management, şi valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5. 2. La articolul 4 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)notificările privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, însoţite de adresele prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7), după caz; h)declaraţiile pe propria răspundere ale ordonatorilor de credite, privind valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarilor şi a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 3. La articolul 4 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) , cu următorul cuprins: f)valorile înscrise în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), i) şi k) să coincidă cu sumele din documentele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), j) şi l), după caz. 4. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8) , cu următorul cuprins:(7) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de management, suma reprezentând valoarea prefinanţării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora. (8) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 restituie, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au contractat împrumuturile, sumele rămase neutilizate la finalul anului din sumele alocate din împrumuturile din privatizare contractate de acestea, în vederea rambursării acestor împrumuturi.5. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „fonduri externe nerambursabile“ se înlocuieşte cu sintagma „fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană“. 6. Anexele nr. 1 , 3 , 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice) Judeţul ........ ................ ................ ................ ........ ...........1) Beneficiar ........ ................ ................ ................ ...............2) Adresa ........ ................ ................ ................ ........ ............ Telefon/fax/adresa de e-mail ........ ................ ........ ............ Nr. ........ ........./Data........ ................ ................ ........ ......... Către ........ ................ ................ ................ ........ ..............3) CERERE privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013 Subsemnatul(a), ........ ................4), în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ........ ........2), judeţul ........ ........ ..............1), identificat(ă) prin codul de înregistrare fiscală ...............5), beneficiar(ă) al/a proiectului/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, prin prezenta cerere vă rog a confirma că suma de ....... lei reprezintă valoarea cofinanţării din sursele beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ........ ................ ........./proiectului ........ ................ ........ ...............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........6)

L.S. ........ ................ ................ ........ .........4)
........ ................ ................ ........ .........7)

1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţiile finanţate integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz). 3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal. 5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului. 6) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare. 7) Se înscrie funcţia reprezentatului legal. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la normele metodologice) Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene ........ .............1) Nr. ........ ................ .........../Data ........ ........ ........ Către ........ ................ ................ ................ ........2) NOTIFICARE privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013 La cererea dumneavoastră nr. ........ ................ ......../........ ........ ..............., vă confirmăm că suma de ........ .............. lei reprezintă valoarea cofinanţării din sursele beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ........ ................ ............/codul proiectului ........ ................ ........ ............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........3)

L.S. ........ ................ ................ ........ .........4)
........ ................ ................ ........ .........5)

1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţiile finanţate integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea. 3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. 5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 5 la normele metodologice) DECLARAŢIE Subsemnatul/a, ........ ................ ................ .............., reprezentant legal al ........ ................ ........ ........., *) în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ........ ................ ................ ........*) are în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană la care valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestora, rămase de plată la data întocmirii prezentei, este detaliată astfel:

Nr. crt. Denumirea proiectului Contract de finanţare nr./data Valoarea contractului Valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarului Valoarea cheltuielilor neeligibile Valoarea pentru care se solicită împrumut, din care:
prefinanţare din sursele beneficiarului cheltuieli neeligibile
Total X X X

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ........ ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.Data: ........ ................ Ordonator de credite, (prenumele şi numele) L.S. *) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la normele metodologice) Judeţul ........ ................ ................ ................ ........ ...........1) Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ...............2) Adresa ........ ................ ................ ................ ........ ............ Telefon/fax/adresa de e-mail ........ ................ ........ ............. SITUAŢIA privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor - lei3) -

Nr. crt. Contract de finanţare nr./data Valoarea cofinanţării notificată de autoritatea cu competenţe în gestiunea fondurilor europene Valoarea prefinanţării din sursele beneficiarului Valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut
0 1 2 3 4 5 ≤ 2 + 3 + 4
A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:
a1) unitatea administrativ-teritorială
1
2
..........
SUBTOTAL
a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
..........
SUBTOTAL
a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
TOTAL A (a1+a2+a3)
B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .........
instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .........
TOTAL B
C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
...............
spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .........
TOTAL C
0 1 2 3 4 5≤2+3+4
D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară
1
2
..............
asociaţia de dezvoltare intercomunitară
1
2
........ ..........
TOTAL D
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
Ordonator principal de credite,
L.S. ........ ................ ................ ........ ............
........ ................ ................ ........ ..........2)
........ ................ ................ ........ ..........4)

1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 473/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 473 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 473/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu