Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 431 din 16 aprilie 2008

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 372 din 15 mai 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea prevederilor art. 102 alin. (1)şi (2) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) şi (9), art. 14, art. 161, art. 23, art. 26 alin. (2), (3) si (4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3), art. 372 alin. (1) şi art. 373 alin. (1) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei."

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 89/109/CEE referitoare la materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989, Directiva Consiliului 78/142/CEE referitoare la materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de vinii şi care vin în contact cu alimentele publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE care stabileşte metoda de analiză comunitară pentru controlul oficial al nivelului monomerului de clorura de vinii în materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE privind metodele de analiză a clorurii de vinii eliberate în alimente de materiale şi obiecte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE care stabileşte regulile fundamentale necesare pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, Directiva Consiliului 85/572/CEE privind stabilirea listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, Directiva Consiliului 84/500/CEE privind obiectele din ceramică care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, Directiva Comisiei 93/11/CEE privind eliberarea de N-nitrozamine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, Directiva Comisiei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 220 din 15 august 2002, Directiva Comisiei 2004/1/CE ce modifică Directiva 2002/72/CE în ceea ce priveşte suspendarea utilizării azodicarboamidei ca agent de expandare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 din 13 ianuarie 2004, Directiva Comisiei 2004/19/CE de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 71 din 10 martie 2004; Directiva Comisiei 2005/31/CE de modificare a Directivei Consiliului 84/500/CEE privind obiectele din ceramică care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Comisiei 2005/79/CE de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei Consiliului 85/572/CEE de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, precum şi Directiva Comisiei 2007/42/CE din 29 iunie 2007 privind materialele şi obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172 din 30 iunie 2007."

3. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 10 din normele prevăzute în anexă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Prevederile prezentului capitol se aplică următoarelor obiecte şi materiale din plastic care, în stadiul de produs finit, sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimente, fiind special create în acest scop:

a) materialelor, obiectelor şi părţilor acestora care sunt fabricate exclusiv din plastic;

b) materialelor şi obiectelor din mai multe straturi din plastic;

c) straturilor din plastic şi straturilor de protecţie din plastic care formează garnituri de etanşare care împreună sunt compuse dintr-unul sau mai multe straturi din diferite tipuri de materiale.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(4) Fără a aduce atingere alin. (1) lit. c), prevederile prezentului capitol nu se aplică materialelor şi obiectelor compuse din două sau mai multe straturi, dintre care unul sau mai multe nu sunt constituite exclusiv din plastic, chiar dacă stratul destinat a veni în contact direct cu alimentele este constituit exclusiv din plastic."

4. După articolul 10 din normele prevăzute în anexă se introduc două noi articole, articolele 101 şi 102, cu următorul cuprins:

„Art. 101. -In sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) material şi/sau obiect din mai multe straturi de plastic - un material şi/sau un obiect care sunt alcătuite din două sau mai multe straturi de material, fiecare conţinând exclusiv material plastic, care sunt îmbinate cu adezivi sau prin orice alte procedee;

b) barieră funcţională din plastic - o barieră constituită dintr-unul sau mai multe straturi de plastic, care asigură că materialul şi/sau obiectul finit este n conformitate cu art. 3 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.935/2004/CE din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, şi cu prevederile prezentelor norme;

c) alimente fără conţinut de grăsime - alimentele pentru care simulanţii pentru migrare, alţii decât simulantul D, sunt prevăzuţi în anexa nr. 9 la norme.

Art. 102. - (1) La nivelele stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, materialele şi obiectele din plastic, precum şi substanţele care sunt destinate să fie incluse în producerea materialelor şi obiectelor respective sunt însoţite de o declaraţie în scris, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.935/2004/CE.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este eliberată de operatorul economic şi conţine informaţiile menţionate în anexa nr. 61 la norme.

(3) Operatorul economic pune la dispoziţia autorităţilor competente şi a reprezentanţilor inspecţiei sanitare de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cerere, documentaţia adecvată, care demonstrează că materialele şi obiectele, precum şi substanţele care sunt destinate să fie incluse în producerea lor respectă cerinţele prezentelor norme. Documentaţia respectivă conţine condiţiile şi rezultatele testelor, ale calculelor, alte analize şi probe ale siguranţei sau argumente care să demonstreze respectarea cerinţelor prezentelor norme."

5. Articolul 11 din normele prevăzute în anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Materialele şi obiectele din plastic nu trebuie să transfere în alimente din constituenţii lor în cantităţi mai mari de 60 miligrame de constituenţi puşi în libertate pe kilogram de aliment sau de simulant de aliment (mg/kg) (limita migrării globale). Se admite ca limita respectivă să fie de 10 miligrame pe decimetru pătrat din suprafaţa materialului sau a obiectului (mg/dm2) în următoarele cazuri:

a) pentru obiecte care sunt recipiente sau care sunt comparabile cu recipientele ori care se pot umple, cu o capacitate sub 500 mililitri (ml) sau mai mare de 10 litri (I);

b) foi, folii sau alte obiecte ori materiale care nu pot fi umplute sau pentru care practic nu este posibilă estimarea relaţiei dintre suprafaţa obiectului ori a materialului respectiv şi cantitatea de alimente cu care acesta este în contact.

(2) Pentru materialele şi obiectele din plastic destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele pentru sugari şi copii, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare, limita migrării globale este întotdeauna de 60 mg/kg."

6. Alineatele (11) şi (4) ale articolului 13 din normele prevăzute în anexă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(11) De la data de 1 mai 2008, pentru aditivii prevăzuţi în secţiunea B din anexa nr. 3 la norme se aplică limitele de migrare specifică, când verificarea conformităţii se realizează cu simulant D sau când se utilizează media testelor de substituire aşa cum este prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 9 la norme.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(4) La nivelul stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, materialele şi obiectele din plastic destinate a veni în contact cu alimentele si care conţin aditivii prevăzuţi la alin. (3) trebuie să fie însoţite de o declaraţie în scris ce conţine informaţiile menţionate la art. 102 alin. (1)."

7. După alineatul (6) al articolului 13 din normele prevăzute în anexă se introduc şapte noi alineate, alineatele (7)-(13), cu următorul cuprins:

„(7) In ceea ce priveşte utilizarea aditivilor pentru producerea straturilor din plastic şi straturilor de protecţie din plastic care formează garnituri de etanşare, prevăzuţi la art. 10 alin. (1) lit. c), se aplică următoarele menţiuni:

a) fără a afecta cerinţele alin. (11), aditivilor menţionaţi în anexa nr. 3 la norme le sunt aplicabile restricţiile şi/sau specificaţiile de utilizare menţionate în anexa respectivă;

b) aditivii care nu sunt enumeraţi în anexa nr. 3 la norme, dar care au fost supuşi evaluării securităţii lor de către Autoritatea Europeană de Siguranţă Alimentară sau sunt incluşi pe lista provizorie de aditivi, şi prin derogare de la alin. (1), pot fi folosiţi în continuare, până la o revizuire ulterioară.

(8) In ceea ce priveşte aditivii care acţionează exclusiv drept catalizatori ai polimerizării şi care nu trebuie să rămână în produsul finit, denumiţi în continuare PPA, pentru producerea materialelor şi obiectelor din plastic, se aplică următoarele menţiuni:

a) fără a afecta cerinţele alin. (11), PRA-urilor enumeraţi în anexa nr. 3 la norme le sunt aplicate restricţiile şi/sau specificaţiile de utilizare menţionate în anexa respectivă;

b) aditivii care nu sunt enumeraţi în anexa nr. 3 la norme, dar care au fost supuşi evaluării securităţii lor de către Autoritatea Europeană de Siguranţă Alimentară sau sunt incluşi pe lista provizorie de aditivi, şi prin derogare de la alin. (1), pot fi folosiţi în continuare, până la o revizuire ulterioară.

(9) Se interzice utilizarea azodicarbonamidei cu nr. de referinţă 36640 (nr. CAS 000123-77-3) în producerea materialelor şi a obiectelor din plastic.

(10) De la data de 1 iulie 2008 se interzice producerea sau importul capacelor cu garnituri de etanşare care nu respectă restricţiile si specificaţiile de la nr. de referinţă 30340, 30401, 36640^ 56800, 76815, 76866, 88640 şi 93760 prevăzute în anexa nr. 3.

(11) De la data de 1 iulie 2008 se interzice producerea sau importul materialelor şi obiectelor din plastic care sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimente si care nu respectă restricţiile si specificaţiile pentru ftalaţii cu nr. de referinţă 74560, 74640, 74880, 75100 şi 75105 prevăzute în anexa nr. 3.

(12) De la data de 1 mai 2009, fără a afecta prevederile alin. (10) şi (11), se interzice producerea sau importul materialelor şi obiectelor din plastic care sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimente şi care nu respectă prevederile prezentelor norme.

(13) De la data de 1 mai 2008, comerţul şi utilizarea materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să vină în contact cu alimentele conforme cu prevederile prezentelor norme nu pot fi interzise sau restricţionate."

8. După alineatul (2) al articolului 16 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru materialele şi obiectele din plastic destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele pentru sugari şi copii mici, aşa cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare, limitele de migrare specifică, denumite în continuare LMS, se aplică întotdeauna ca mg/kg."

9. După articolul 16 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) In cazul în care un material sau un obiect din plastic este alcătuit din mai multe straturi, compoziţia fiecărui strat de plastic trebuie să respecte prevederile prezentelor norme.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), dacă materialul sau obiectul finit respectă limitele specifice şi generale de migrare prevăzute în prezentele norme, un strat constituent, care nu este în contact direct cu alimentul şi este separat de aliment printr-o barieră funcţională din plastic, poate:

a) să nu respecte restricţiile şi specificaţiile prezentelor norme; şi/sau

b) să fie fabricat din alte substanţe decât cele incluse în prezentele norme privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu alimentele.

(3) Migrarea substanţelor prevăzute la alin. (2) lit. b) în alimente sau în simulanţi nu poate să depăşească 0,01 mg/kg, măsurată cu siguranţă statistică printr-o metodă de analiză, în conformitate cu art. 11 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165 din 30 aprilie 2004. Limita respectivă se exprimă întotdeauna ca o concentraţie în alimente sau simulanţi. Aceasta se aplică unui grup de compuşi, în cazul în care compuşii sunt înrudiţi structural sau toxicologic, în special izomeri sau compuşi din acelaşi grup funcţional, şi include transferul posibil de compensare.

(4) Substanţele prevăzute la alin. (2) lit. b) nu trebuie să fie incluse în una dintre următoarele categorii:

a) substanţele cancerigene, mutagene sau toxice pentru ciclul reproductiv, suspecte ori dovedite, enumerate în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) substanţele cancerigene, mutagene sau toxice pentru ciclul reproductiv, clasificate în conformitate cu criteriul de autoresponsabilitate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

10. După alineatul (5) al articolului 17 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Fără a afecta cerinţele prevăzute la alin. (1), pentru ftalaţii cu nr. de referinţă 74640, 74880, 74560, 75100, 75105, enumeraţi în secţiunea B din anexa nr. 3, verificarea LMS se efectuează numai în simulanţii de alimente. Verificarea LMS se poate efectua şi în alimente, dacă alimentele respective nu au fost în contact cu materialul sau obiectul în cauză si dacă au fost pretestate pentru ftalaţi, iar nivelul nu este semnificativ din punct de vedere statistic ori este mai mare sau egal cu limita cuantificării."

11. Alineatul (2) al articolului 32 din normele prevăzute în anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru cofrajele sintetice de celuloză regenerată."

12. Alineatul (2) al articolului 33 din normele prevăzute în anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot utiliza şi alte substanţe decât cele prevăzute în anexa nr. 15 la norme, atunci când acestea sunt utilizate ca substanţe colorante (coloranţi sau pigmenţi) ori ca adezivi, cu condiţia să nu existe nicio urmă de migrare a acestora, detectabilă printr-o metodă validată, în sau pe alimente."

13. Alineatul (1) al articolului 35 din normele prevăzute în anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. -Art.(1) La nivelul stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, materialele şi obiectele din film de celuloză regenerată care vin în contact cu alimentele sunt însoţite de o declaraţie în scris, în conformitate cu art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.935/2004/CE."

14. După alineatul (3) al articolului 35 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile alin. (1) se aplică materialelor şi obiectelor fabricate din film de celuloză regenerată care sunt destinate a veni în contact cu alimentele."

15. La capitolul VI, articolele 371-375 din normele prevăzute în anexă se abrogă.

16. Anexele nr. 2, 3, 5, 6, 7 şi 9 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 4, 5, 7 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

17. După anexa nr. 4 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

18. După anexa nr. 6 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 61, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării durabile,

Dacian Cioloş

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la norme)

LISTA

de monomeri şi alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic

Introducere generala

1. Prezenta anexă conţine lista de monomeri sau alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic. Această listă include:

a) substanţele care suferă procese de polimerizare, care includ policond ensarea, poliadiţia sau oricare alt proces similar, pentru producerea macromoleculelor;

b) substanţele macromoleculare naturale sau sintetice folosite la producerea macromoleculelor modificate, dacă monomerii sau alte substanţe de plecare necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse în prezenta listă;

c) substanţele folosite pentru modificarea substanţelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.

2. Lista nu include următoarele substanţe autorizate şi care sunt introduse intenţionat în materialele şi obiectele din material plastic:

a) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fer, magneziu,' potasiu şi sodiu ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Totuşi, denumiri care conţin „...acid (acizi), săruri" apar în listă, dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

b) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de zinc ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Pentru aceste săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc).Aceeaşi restricţie se aplică pentru zinc, în cazul substanţelor:

(i) ale căror denumiri conţin „...acid (acizi), săruri" şi care apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii' liberi corespondenţi;

(ii) la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din notele prevăzute în anexa nr. 6 la norme.

3. Lista nu include nici următoarele substanţe, deşi acestea pot fi prezente:

a) substanţe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităţi în substanţele folosite, intermediari de reacţie sau produse de descompunere;

b) oligomeri şi substanţe macromoleculare naturale sau sintetice, precum şi amestecurile lor, dacă monomerii ori materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse în listă;

c) amestecuri ale substanţelor autorizate.

Materialele şi obiectele care conţin substanţele indicate la lit. a)-c) trebuie să respecte cerinţele prevăzute în art. 3 şi 4 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului(CE) nr. 1.935/2004.

4. Substanţele trebuie să corespundă criteriilor de puritate impuse prin fişa tehnică a acestora.

5. Lista conţine următoarele informaţii privind monomerii sau alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic:

- coloana 1 (MA/REF. Nr): numărul de referinţă al materialului de ambalare al CEE de pe listă;

- coloana 2 (CAS Nr): numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);

- coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică;

- coloana 4 (Restricţii şi /sau specificaţii). Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică (LMS);

b) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final (CM);

c) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final, exprimată ca mg per 6 dm2 din suprafaţa de contact cu alimentele (CMA);

d) orice alte restricţii prevăzute expres în listă;

e) orice tip de specificaţii referitoare la substanţă sau la polimer.

6. Dacă o substanţă apare pe listă ca un compus individual, va fi de asemenea exprimată printr-un termen generic, iar restricţiile care se aplica acestei substanţe vor fi acelea indicate pentru'compusul individual.

7. In cazul în care există vreo neconcordanţă între numărul CAS şi denumirea chimică, denumirea chimică va avea prioritate faţă de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanţă între numărul CAS raportat în Einecs şi registrul CAS, se va aplica numărul CAS din registrul CAS.

8. In coloana 4 a tabelului sunt folosite un număr de abrevieri sau expresii care au următorul înţeles:

LD - limita de detecţie a metodei de analiză;

PF- materialul sau obiectul în stare finită;

NCO - grupări de izocianaţi;

ND - nedetectabilă.

In contextul prezentelor norme, prin nedetectabilă se înţelege că substanţa nu trebuie să fie detectată prin folosirea unei metode de analiză validate. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, pentru limita de detecţie se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanţa adecvate.

CM - cantitate maximă permisă a substanţei reziduale în material sau obiect.

In contextul prezentelor norme, CM trebuie determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, va putea fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvată limitei de detecţie, până când se va stabili o metoda de analiză validată.

CM (T) - cantitatea maximă permisă de substanţă reziduu în material sau obiect, exprimată ca total de grupări sau substanţă (substanţe) indicate.

In contextul prezentelor norme, prin CM (T) se înţelege cantitatea maximă permisă de substanţă reziduu în material sau obiect, determinată prin folosirea unei metode de analiză validate la limita specificată. Dacă o astfel de metodă nu există, se va folosi o metodă de analiză adecvată.

CMA - cantitate maximă permisă a substanţei reziduale în materialul sau obiectul finit, exprimată în mg per 6 dm2 de suprafaţă în contact cu alimentul. In contextul prezentelor norme, cantitatea de substanţă din suprafaţa materialului sau obiectului trebuie determinată printr-o metodă validată de analiză. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, va putea fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până când se va stabili o metodă validată.

CMA(T) - cantitatea maximă permisă de substanţă reziduală din material sau obiect, exprimată ca mg de total de grupări sau substanţă(e) raportate la 6 dm2 suprafaţă în contact cu alimentul.

In contextul prezentelor norme, cantitatea de substanţă din suprafaţa materialului sau obiectului trebuie determinată printr-o metodă validată de analiză. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, va putea fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până când se va stabili o metoda validată.

LMS - limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, numai dacă nu este altfel specificat.

In contextul prezentelor norme, prin LMS se înţelege migrarea specifică a substanţei, determinată prin folosirea unei metode de analiză validate pentru limita specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate.

LMS (T) - limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, exprimată ca total de grupări sau substanţă (substanţe) indicate.

In contextul prezentelor norme, prin LMS(T) se înţelege migrarea specifică a substanţelor, determinată prin folosirea unei metode de analiză validate pentru limita specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate.

SECŢIUNEA A

Lista de monomeri şi alte substanţe chimice autorizate

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acid abietic

10060

000075-07-0

Acetaldehidă

LMS (T) = 6 mg/kg (2)

10090

000064-19-7

Acid acetic

10120

000108-05-4

Acetat de vinii

LMS = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Anhidridă acetică

10210

000074-86-2

Acetilenă

10599/90A

061788-89-4

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), distilaţi

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/91

061788-89-4

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), nedistilaţi

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/92A

068783-41-5

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, distilaţi

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/93

068783-41-5

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, nedistilaţi

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10630

000079-06-1

Acrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

Acid 2-Acrilamido-2-metilpropansulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acid acrilic

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

Acrilat de benzii

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

Acrilat de n-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

Acrilat de sec-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

Acrilat de terţ-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11005

012542-30-2

Acrilat de diciclopentenil

CMA =0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Acrilat de dodecil

LMS = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

Acrilat de etil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11500

000103-11-7

Acrilat de 2-etilhexil

LMS = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

Acrilat de hidroxietil

Vezi Monoacrilat de etilenglicol

11530

000999-61-1

Acrilat de 2-hidroxipropil

CMA= 0,05 mg/6 dm2 pentru însumarea acidului acrilic, a 2-hidroxipropil esterului şi a esterului acidului acrilic cu 2-hidroxiisopropil în conformitate cu specificaţiile anexei nr. 5 la norme.

11590

00106-63-8

Acrilat de izobutil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

Acrilat de izopropil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11710

000096-33-3

Acrilat de metil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

Monoacrilat de etilenglicol

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

Acrilat de n-octil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

Acrilat de propil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

12100

000107-13-1

Acrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

12130

000124-04-9

Acid adipic

12265

004074-90-2

Adipat de divinii

CM = 5 mg/kg în PF. Pentru utilizare numai ca comonomer

12280

002035-75-8

Anhidridă adipică

12310

000124-04-9

Albumi

12340

000124-04-9

Albumină coagulată cu formaldehidă

12375

000124-04-9

Monoalcooli alifatici saturaţi liniari primari (C4-C22)

12670

002855-13-2

1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexan

LMS = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

Acid 1,2-aminododecanoic

LMS = 0,05 mg/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

12763

0001414-43-5

2-Aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii ce vin în contact cu alimentele şi pentru care simulantul este simulant D, ci pentru materiale (stratul următor PET-ului) ce vin în contact indirect cu alimentele.

12765

084434-12-8

N- 2, aminoetil- beta-alanina, sare de sodiu

LMS = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-Aminopropiltrietoxisilan

Conţinutul rezidual extractibil al 3-Aminopropiltrietoxisilan trebuie să fie mai mic de 3 mg/kg din aditiv atunci când se utilizează pentru tratarea suprafeţelor reactive anorganice şi LMS = 0,05 mg/kg atunci când se foloseşte pentru tratarea suprafeţelor materialelor şi obiectelor.

12788

002432-99-7

Acid 1,1-aminoundecanoic

LMS = 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Amoniac

12820

000123-99-9

Acid azelaic

12970

004196-95-6

Anhidridă azelaică

13000

001477-55-0

1,3-Benzendimetanamină

LMS = 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

Triclorura acidului 1,3,5-benzentricarboxilic

CMA= 0,05 mg/6 dm2 (măsurată ca acid 1,3,5-benzentricarboxilic)

13075

000091-76-9

Benzoguamina

Vezi 2,4 - diamino-6-fenil-1,3,5 -triazina

13090

000065-85-0

Acid benzoic

13150

000100-51-6

Alcool benzilic

000111-46-6

Bis(2- hidroxietil) eter

Vezi Dietilenglicol

000077-99-6

2,2-Bis(hidroximetil)-1-butanol

Vezi 1,1,1-Trimetilopropan

13180

000498-66-8

Biciclo[2.2.1]2-heptenă (= norbornenă)

LMS = 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-aminociclohexil)metan

LMS = 0,05 mg/kg

13317

132459-54-2

N,N'- Bis[4-(etoxicarbonil)-fenil]-1,4,5,8- tetranaftalen-carboxidiimida

LMS = 0,05 mg/kg. Puritate >98,1% (v/v). Se utilizează numai ca co-monomer (max. 4%) pentru poliesteri. (PET.PBT)

13323

000102-40-9

1,3 -Bis (2-hidroxietoxi) benzen

LMS = 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

Bis (2 hidroxietil) eter

Vezi Dietilenglicol

13395

004767-03-7

Acid 2,2 Bis (hidroximetil) propionic

CMA=0,05mg/6dm2

13390

000105-08-8

1,4-Bis(hidroximetil)ciclohexan

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hidroxifenil)propan

LMS (T) = 0,6 mg/kg (28)

13510

001675-54-3

Bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis(4-hidroxifenil)propan-eter (= BADGE)

In conformitate cu legislaţia referitoare la utilizarea derivaţilor epoxi în materiale şi obiecte ce vin în contact cu produsele alimentare

13530

038103-06-9

Bis(anhidridă ftalică) de 2,2-bis(4-hidroxifenil)propan

LMS = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Bis (hidroxipropil) eter

Vezi Dipropilenglicol

13560

0005124-30-1

Bis (4- izociantociclohexil) metan

Vezi Diciclohexilmetan-4-4'-diizocianat

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-metil-4-hidroxifenil-2-indolinonă)

LMS = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenol A

Vezi 2,2-Bis(4-hidroxifenil) propan

13610

001675-54-3

Bis(2,3-epoxipropil)-bisfenol A eter

Vezi Bis(2,3-epoxipropil)- 2,2-bis(4-hidroxifenil) propan-eter

13614

038103-06-9

Bis(anhidridă ftalică) de Bisfenol A

Vezi 13530

13380

000077-99-6

2,2-Bis (hidroximetil)- 1 butanol

Vezi 1,1,1-trimetilolpropan

(1)

(2)

(3)

(4)

13617

000080-09-1

Bisfenol S

Vezi 4,4'- dihidroxidifenil sulfona

13620

010043-35-3

Acid boric

LMS (T) = 6mg/kg. In conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

13630

000106-99-0

Butadienă

CM (T)= 1 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD= 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

13690

000107-88-0

1,3-Butandiol

13780

002425-79-8

Bis(2,3-epoxipropil)-1,4-butandiol eter

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

13720

000110-63-4

1,4 Butandiol

LMS (T)= 6 mg/kg (24)

13810

0005505-65-7

1,4 Butandiolformol

CMA = 0,05mg/6dm2

13840

000071-36-3

1-Butanol

13870

000106-98-9

1-Butenă

13900

000107-01-7

2-Butenă

13932

000598-32-3

3 hidroxi, 2butenă

CMA=ND (LD = 0,02 mg/ 6 dm2).

A se utiliza numai ca comonomer pentru producerea aditivilor polimetrici.

14020

000098-54-4

4-Terţ-butilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butiraldehidă

14140

000107-92-6

Acid butiric

14170

000106-31-0

Anhidridă butirică

14200

000105-60-2

Caprolactamă

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

14230

002123-24-2

Caprolactamă, sare de sodiu

LMS (T) = 15 mg/kg (5) (exprimată ca şi caprolactamă)

14260

000502-44-3

Caprolactonă

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca sumă de caprolactonă şi acid 6-hidroxihexanoic)

14320

000124-07-2

Acid caprilic

14350

000630-08-0

Monoxid de carbon

14380

000075-44-5

Oxiclorură de carbon

CM = 1 mg/kg în PF

14411

008001-79-4

Ulei de ricin

14500

009004-34-6

Celuloză

14530

007782-50-5

Clor

14570

000106-89-8

1-Clor-2,3-epoxipropan

Vezi Epiclorhidrină

14650

000079-38-9

Clortrifluoretilenă

CMA = 0,05 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Acid citric

14710

000108-39-4

m-Crezol

14740

000095-48-7

o-Crezol

14770

00106-44-5

p-Crezol

14800

003724-65-0

Acid crotonic

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

14880

000105-08-8

1,4-Ciclohexandimetanol

Vezi 1,4-Bis(hidroximetil)ciclo-hexan

(1)

(2)

(3)

(4)

14841

000599-64-4

4-Cumilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14950

003173-53-3

Izocianat de ciclohexil

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

15030

000931-88-4

Ciclooctenă

LMS = 0,05 mg/kg. Se utilizează numai pentru polimerii ce vin în contact cu alimentele, polimeri pentru care se foloseşte simulantul A.

15095

000334-48-5

Acid decanoic

15070

001647-16-1

1,9-Decadienă

LMS = 0,05 mg/kg

15100

000112-30-1

1-Decanol

15272

000107-15-3

1,2-Diaminoetan

Vezi Etilendiamină

15274

000124-09-4

1,6-Diaminohexan

Vezi Hexametilendiamină

15130

000872-05-9

1-Decenă

LMS = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-Diaminobutan

15267

000080-08-0

Sulfonat de 4,4' - diaminodifenil

LMS = 5 mg/kg

15310

000091-76-9

2,4 - diamino - 6 -fenil -1,3,5 -triazină

CMA= 5mg/6 dm2

15565

000106-46-7

1,4-Diclorbenzen

LMS= 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4' diclorodifenil sulfonă

LMS = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

4,4'-Diizocianat de diciclohexilmetan

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

15760

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg (3)

15790

000111-40-0

Dietilentriamină

LMS = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4'-Difluorbenzofenonă

LMS = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Dihidroxibenzen

LMS = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Dihidroxibenzen

LMS = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Dihidroxibenzofenonă

LMS (T) = 6 mg/kg (15)

16000

000092-88-6

4,4'-Dihidroxidifenil

LMS = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4' Dihidroxidifenil sulfonă

LMS = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimetilaminoetanol

LMS= 18 mg/kg

16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetan

LMS(T)= 0,6 mg/kg (32). Se utilizează numai în poliamide.

16240

000091-97-4

4,4'-Diizocianat de 3,3'-dimetilbifenil

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

16360

000576-26-1

2,6-Dimetilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2' dimetil-1,3-propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolan

LMS = 5 mg/kg

16480

000126-58-9

Dipentaeritritol

16540

000102-09-0

Difenil carbonat

LMS = 0,05 mg/kg

16570

004128-73-8

4,4'-Diizocianat difenil eter

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

16600

005873-54-1

2,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

(1)

(2)

(3)

(4)

16630

000101-68-8

4,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

16650

000127-63-9

Difenil sulfonă 16705

LMS = 3 mg/kg

16660

000110-98-5

Dipropilenglicol

16690

001321-74-0

Divinilbenzen

CMA = 0,01 mg/6 dm2 sau LMS= ND (LD = 0,02 mg/kg, incluzând toleranţa analitică) pentru însumarea divinilbenzenului cu etilvinilbenzen, în conformitate cu specificaţiile anexei nr. 5 la norme.

16694

013811-50-2

N,N'-Divinil-2-imidazolidinonă

CM = 5 mg/kg în PF

16697

000693-23-2

Acid n- decandioic

16704

000112-41-4

1-Dodecenă

LMS = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epiclorhidrină

CM = 1 mg/kg în PF

16780

000064-17-5

Etanol

16950

000074-85-1

Etilena

16955

000096-49-1

Carbonat de etilena

Conţinutul rezidual = 5 mg/kg de hidrogel, utilizat la un raport maxim de 10 g hidrogel/1 kg de aliment Pentru hidrolizatul ce conţine etilenglicol LMS= 30 mg/kg

16960

000107-15-3

Etilendiamină

LMS= 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg (3)

17005

000151-56-4

Etilenimină

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Oxid de etilena

CM = 1 mg/kg în PF

17050

000104-76-7

2-Etil-1-hexanol

LMS = 30 mg/kg

17110

016219-75-3

5-Etilidenbiciclo[2.2.1]2heptenă

CMA = 0,05 mg/6 dm2. Raportul suprafaţă/cantitate de aliment trebuie să fie mai mic de 2 dm2/kg.

17160

000097-53-0

Eugenol

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

17170

061788-47-4

Acizi graşi din ulei de cocos

17200

068308-53-2

Acizi graşi din ulei de soia

17230

061790-12-3

Acizi graşi din ulei de tal

17260

000050-00-0

Formaldehidă

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

17290

000110-17-8

Acid fumărie

17530

000050-99-7

Glucoza

18010

000110-94-1

Acid glutaric

18070

000108-55-4

Anhidridă glutarică

18100

000056-81-5

Glicerina

18220

068564-88-5

Acid N-Heptilaminoundecanoic

LMS = 0,05 mg/kg (1)

18250

000115-28-6

Acid hexaclorendometilentetrahidroftalic

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Anhidridă hexaclorendometilentetrahidroftalică

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Hexadecanol

18430

000116-15-4

Hexafluorpropilenă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Hexametilendiamină

LMS = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Diizocianat de hexametilenă

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca

NCO) (26)

(1)

(2)

(3)

(4)

18670

000100-97-0

Hexametilentetramină

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimat ca formaldehidă)

18700

000629-11-8

1,6-Hexandiol

LMS= 0,05 mg/kg

18867

000123-31-9

Hidrochinonă

Vezi 1,4-Dihidroxibenzen

18820

000592-41-6

1-Hexenă

LMS = 3 mg/kg

18880

000099-96-7

Acid p-hidroxibenzonic

18896

001679-51-2

4 - (hidroximetil)-l- ciclohexan

LMS = 0,05 mg/kg

18897

016712-64-4

Acid 6- hidroxi -2 naftalencarboxilic

LMS = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

n-( 4- hidroxifenil)acetamidă

LMS = 0,05 mg/kg

19000

000115-11-7

Izobutenă

19060

000109-53-5

Izobutil vinii eter

CM = 5 mg/kg în PF

19110

04098-71-9

1-izocianat- 3- izocianatometil-3,5,5-trimetlciclohexan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO) (26)

19150

000121-91-5

Acid izoftalic

LMS = 5 mg/kg

19210

001459-93-4

Izoftalat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Izopren

Vezi 2 metil -1,3-butadienă

19270

000097-65-4

Acid itaconic

19460

000050-21-5

Acid lactic

19470

000143-07-7

Acid lauric

19480

002146-71-6

Laurat de vinii

19490

000947-04-6

Lauralactamă

LMS = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

Lignoceluloză

19540

000110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg (4)

19960

000108-31-6

Anhidridă maleică

LMS (T) = 30 mg/kg (4) (exprimată ca acid maleic)

19975

000108-78-1

Melamină

Vezi 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină

19990

000079-39-0

Metacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

20020

000079-41-4

Acid metacrilic

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20050

000096-05-9

Metacrilat de alil

LMS = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Metacrilat de benzii

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20110

000097-88-1

Metacrilat de butii

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20140

002998-18-7

Metacrilat de sec-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20170

000585-07-9

Metacrilat de terţ-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20260

000101-43-9

Metacrilat de ciclohexil

LMS = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Diester al acidului metacrilic cu 1,4 butandiol

LMS = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Diester al acidului metacrilic cu etilenglicol

LMS = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

Metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

20590

000106-91-2

Metacrilat de 2,3-epoxipropil

CM(T) = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Metacrilat de etil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21010

000097-86-9

Metacrilat de izobutil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21100

004655-34-9

Metacrilat de izopropil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21130

000080-62-6

Metacrilat de metil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21190

000868-77-9

Monometacrilat de etilenglicol

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

(1)

(2)

(3)

(4)

21280

002177-70-0

Metacrilat de fenil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21340

002210-28-8

Metacrilat de propil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21370

010595-80-9

Metacrilat de 2-sulfoetil

CMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2)

21400

054276-35-6

Metacrilat de sulfopropil

CMA =0,05 mg/6 dm2

21460

000760-93-0

Anhidridă metacrilică

LMS (T) = 6 mg/kg (37)

21490

000126-98-7

Metacrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

21520

001561-92-8

Meta-alil-sulfonat de sodiu

CM = 5 mg/kg în PF

21550

000067-56-1

Metanol

21640

000078-79-5

2-Metil-1,3-butadienă

CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg incluzând toleranţa analitică)

21730

000563-45-1

3-Metil-1-butenă

CMA = 0,006 mg/6 dm2. Pentru utilizare numai în polipropilenă

21765

106246-33-7

4,4' bismetilen (3 cloro- 2,6 dietilealanina

CMA =0,05 mg/6 dm2

21821

00505-65-7

1,4- (metilendioxi) butan

Vezi 1,4 buitandiol formol

21940

000924-42-5

N-Metilolacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

21970

000923-02-4

N-Metilolmetacrilamidă

LMS = 0,05 mg/kg

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentenă

LMS = 0,05 mg/kg

22210

000098-83-9

alfa-Metilstiren

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Amestec de 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan(40% m/m) şi 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan(60%m/m)

CMA =5 mg/6 dm2

22332

028679-16-5

Amestec de (40% m/m) 2,2,4- trimetilhexan-1,6-diizocianat şi (60% m/m) 2,4,4 trimetilhexan-1,6 diizocianat

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO) (26)

22350

000544-63-8

Acid miristic

22360

001141-38-4

Acid 2,6-Naftalendicarboxilic

LMS = 5mg/kg

22390

000840-65-3

2,6-Naftalindicarboxilat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

Diizocianat de 1,5-naftalină

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

22437

000126-30-7

Neopentilglicol

Vezi 2,2-dimetil-1,3 propandiol

22450

009004-70-0

Nitroceluloză

22480

000143-08-8

1-Nonanol

22550

000498-66-8

Norbornenă

Vezi Biciclo[2.2.1]2-heptenă

22570

000112-96-9

Izocianat de octadecil

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

22600

000111-87-5

1-Octanol

22660

000111-66-0

1-Octenă

LMS = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

Acid oleic

22775

000144-62-7

Acid oxalic

LMS = 6 mg/kg (29)

22778

00745-68-0

4,4' oxibis(benzensulfonil azidă)

CMA =0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

Acid palmitic

22840

000115-77-5

Pentaeritritol

22870

000071-41-0

1-Pentanol

22900

000109-67-1

1-Pentenă

LMS = 5mg/kg

22932

001187-93-5

Eter de perfluorometil perfluorovinil

LMS = 0,05 mg/kg. Se utilizează numai pentru antiaderenţă.

(1)

(2)

(3)

(4)

22937

001623-05-8

Perfluorpropil perfluorvinil eter

LMS = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenol

23050

000108-45-2

1,3-Fenilendiamină

LMS = ND (LD= 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

23070

000102-39-6

Acid (1,3 - fenilendioxi)diacetic

CMA= 0,05 mg/6 dm2

23155

000075-44-5

Fosgen

Vezi Oxiclorură de carbon

23170

007664-38-2

Acid fosforic

23187

Acid ftalic

Vezi Acid tereftalic

23175

000122-52-1

Fosfit de trietil

CM = ND (LD = 1 mg/kg în PF)

23200

000088-99-3

Acid o-ftalic

23230

000131-17-9

Ftalat de dialil

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Anhidridă ftalică

23470

000080-56-8

alfa-Pinen

23500

000127-91-3

beta-Pinen

23547

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsiloxan (GM > 6800)

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

23590

025322-68-3

Polietilenglicol

23651

025322-69-4

Polipropilenglicol

23740

000057-55-6

1,2-Propandiol

23770

000504-63-2

1,3-Propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-Propanol

23830

000067-63-0

2-Propanol

23860

000123-38-6

Propionaldehidă

23890

000079-09-4

Acid propionic

23920

000105-38-4

Propionat de vinil

LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimat ca acetaldehidă)

23950

000123-62-6

Anhidridă propionică

23980

000115-07-1

Propilenă

24010

000075-56-9

Oxid de propilenă

CM = 1 mg/kg în PF

24051

000120-80-9

Pirocatehol

Vezi 1,2-Dihidroxibenzen

24057

000089-32-7

Anhidridă piromelitică

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca acid piromelitic)

24070

073138-82-6

Acizi rezinici

24072

000108-46-3

Rezorcinol

Vezi 1,3-Dihidroxibenzen

24073

000101-90-6

Rezorcinol-diglicil-eter

CMA= 0,005 mg/6 dm2. Nu se utilizează la polimerii ce vin în contact direct cu produsele alimentare şi al căror simulant este simulantul D. Se utilizează numai pentru contact indirect alături de PET.

24100

008050-09-7

Colofoniu

24130

008050-09-7

Gumă de colofoniu

Vezi Colofoniu

24160

008052-10-6

Răşină de ulei de tal

24190

065997-05-9

Răşină de lemn

Vezi Colofoniu

24250

009006-04-6

Cauciuc natural

(1)

(2)

(3)

(4)

24270

000069-72-7

Acid salicilic

24280

000111-20-6

Acid sebacic

24430

002561-88-8

Anhidridă sebacică

24475

001313-82-2

Sulfura de sodiu

24490

000050-70-4

Sorbitol

24520

008001-22-7

Ulei de soia

24540

009005-25-8

Amidon alimentar

24550

000057-11-4

Acid stearic

24610

000100-42-5

Stiren

24760

026914-43-2

Acid stirensulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

Acid succinic

24850

000108-30-5

Anhidridă succinică

24880

000057-50-1

Zaharoză

24886

046728-75-0

Acid 5- Sulfoizoftalic, sare de monolitiu

LMS = 5 mg/kg şi pentru litiu LMS(T) = 0,6 mg/kg (exprimat ca litiu)

24887

006362-79-4

Acid 5-Sulfoizoftalic, sare de monosodiu

LMS = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-Sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică

LMS = 0,05 mg/kg

24903

068425-17-2

Sirop hidrogenat din hidroliza amidonului

In conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

24910

000100-21-0

Acid tereftalic

LMS = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Diclorură de acid tereftalic

LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimată ca acid tereftalic)

24970

000120-61-6

Tereftalat de dimetil

25080

001120-36-1

1-Tetradecenă

LMS = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

Tetraetilenglicol

25120

000116-14-3

Tetrafluoretilenă

LMS = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetrahidrofuran

LMS = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetracis(2-hidroxipropil)etilendiamină

25210

000584-84-9

2,4-Diizocianat de toluen

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

25240

000091-08-7

2,6-Diizocianat de toluen

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

25270

026747-90-0

2,4-Diizocianat de toluen, dimer

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

25360

026747-90-0

Trialchil(C5-C15)acetat de 2,3-epoxipropil

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

25380

Trialchil(C5-C 15)acetat de vinii (= versatat de vinii)

CMA= 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

Trialilamină

în conformitate cu specificaţiile prevăzute la anexa nr. 6 la norme

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină

LMS = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Triciclodecandimetanol

LMS = 0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Trietilenglicol

25540

000528-44-9

Acid trimelitic

LMS(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

Anhidridă trimelitică

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimat ca acid trimelitic)

(1)

(2)

(3)

(4)

25600

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropan

LMS = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

Trimetacrilat de 1,1,1 -trimetilolpropan

LMS = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioxan

LMS = 5 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglicol

25927

027955-94-8

1,1,1 -Tris(4-hidroxifenil)etan

CM = 0,5 mg /kg în PF. Pentru utilizare numai în policarbonaţi

25960

000057-13-6

Uree

26050

000075-01-4

Clorură de vinii

Vezi art. 22 şi 23 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002

26110

000075-35-4

Clorură de viniliden

CM = 5 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Fluorură de viniliden

LMS = 5 mg/kg

26170

003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetamidă

CM = 2 mg/kg în PF

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazol

CM = 5 mg/kg în PF

26320

002768-02-7

Viniltrimetoxisilan

CM = 5 mg/kg în PF

26360

007732-18-5

Apă

In      conformitate      cu      Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

SECŢIUNEA B

Lista de monomeri şi alte substanţe chimice care pot fi utilizate până la obţinerea deciziei de includere în secţiunea A

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

13050 15730 18370 26230

000528-44-9 000077-73-6 000592-45-0 000088-12-0

Acid 1,2,4 benzentricarboxilic

Diciclopentadienă

1,4-Hexadienă

Vinilpirolidonă

Vezi Acid trimetilic

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la norme)

LISTA

de aditivi care pot fi utilizaţi la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic

Introducere generală

1. Prezenta anexă conţine lista:

a)  substanţelor încorporate în materialele din plastic, în scopul obţinerii unui efect tehnic în produsul finit, incluzând şi aditivii de polimerizare. Ele sunt destinate a fi prezente în produsul finit;

b) substanţelor folosite pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.

In sensul prezentei liste, substanţele la care se face referire la lit. a) şi b) sunt denumite în continuare aditivi.

Aditivi de polimerizare înseamnă orice polimer şi/sau prepolimer şi/sau oligomer care se poate adăuga în plastice în scopul obţinerii unui efect tehnic, dar care nu se poate folosi în absenţa altor polimeri ca principal component structural în produsul sau obiectul finit. Sunt incluse şi substanţele ce se pot adăuga pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării. Lista nu include:

a) substanţele cu acţiune directă în formarea polimerilor;

b) coloranţi;

c) solvenţi.

2. Lista nu include următoarele substanţe autorizate şi care sunt introduse intenţionat în materialele şi obiectele din material plastic:

a) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu şi sodiu ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Totuşi, denumiri care conţin „...acid (acizi), săruri" apar în listă, dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

b) sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de zinc ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Pentru aceste săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeaşi restricţie se aplică pentru zinc:

(i) substanţelor ale căror denumiri conţin „...acid (acizi), săruri" şi care apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;

(ii) substanţelor la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din notele prevăzute în anexa nr. 6 la norme.

3.  Lista nu include nici următoarele substanţe, deşi acestea pot fi prezente:

a)  substanţe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităţi în substanţele folosite, intermediari de reacţie sau produse de descompunere;

b) amestecuri ale substanţelor autorizate.

Materialele şi obiectele care conţin substanţele indicate la lit. a) şi b) vor fi în conformitate cu cerinţele stipulate în art. 3 şi 4 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.935/2004 (CE).

4.  Substanţele vor avea o calitate tehnică bună în ceea ce priveşte criteriile de puritate.

5.  Lista conţine următoarele informaţii:

- coloana 1 (MA/REF. Nr): numărul de referinţă al materialului de ambalare al CEE de pe listă;

- coloana 2 (CAS Nr): numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);

- coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică;

-  coloana 4 (Restricţii şi/sau specificaţii). Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică (LMS);

b) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final (CM);

c) cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final, exprimată ca mg per 6 dm2 din suprafaţa de contact cu alimentele (CMA);

d) orice alte restricţii menţionate expres în listă;

e)  orice tip de specificaţii referitoare la substanţă sau la polimer.

6.  Dacă o substanţă care apare pe listă ca un compus individual va fi de asemenea exprimată printr-un termen generic, atunci restricţiile care se aplică acestei substanţe vor fi acelea indicate pentru compusul individual.

7. In cazul în care există vreo neconcordanţă între numărul CAS şi denumirea chimică, denumirea chimică va avea prioritate faţă de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanţă între numărul CAS raportat în Einecs şi registrul CAS, se va aplica numărul CAS din registrul CAS.

SECŢIUNEA A

Lista incompletă de aditivi integral autorizaţi

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Acid acetic

30045

000123-86-4

Acetat de butii

30080

004180-12-5

Acetat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca cupru)

30140

000141-78-6

Acetat de etil

30280

000108-24-7

Anhidridă acetică

30295

000067-64-1

Acetonă

30340

330198-91-9

Esterul acidului 12-(acetoxi) stearic cu alcoolul 2,3 bis(acetoxi) propilic

30370

-

Acid acetilacetic, săruri

30401

-

Mono- şi digliceride acetilate ale acizilor graşi

30610

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici, provenind din uleiuri şi grăsimi naturale şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerina (inclusiv acizii graşi ramificaţi prezenţi în cantităţi naturale)

30612

-

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici sintetici şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerina

30960

-

Esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C6-C22) cu poliglicerol

31328

-

Acizi graşi obţinuţi din uleiuri şi grăsimi alimentare animale sau vegetale

31530

123968-25-2

Acrilat de 2,4-di-terţ-pentil-6- [1-(3,5-di-terţ-pentil-2-hidroxifenil)- etil]fenil

LMS = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

Acrilat de metil telomer cu ester al 1-dodecanetiol cu C16-C18 alchil

CM= 0,5% (v/v) în PF

31730

000124-04-9

Acid adipic

(1)

(2)

(3)

(4)

33120

-

Monoalcooli alifatici, saturaţi, liniari, primari (C4-C(24))

33350

009005-32-7

Acid alginic

33801

-

Acid n-alchil(C10-C13)benzen-sulfonic

LMS = 30 mg/kg

34281

-

Acizi alchil (C8-C22) sulfurici liniari primari cu un număr par de atomi de carbon

34475

-

Hidroxid fosfit de aluminiu şi calciu, hidratat

34480

-

Fibre, pilitură şi pulbere de aluminiu

34560

021645-51-2

Hidroxid de aluminiu

34690

011097-59-9

Hidroxicarbonat de aluminiu şi magneziu

34720

001344-28-1

Oxid de aluminiu

34850

143925-92-2

Amine, bis oxidate (alchil gras-hidrogenate)

CM = utilizate numai:

- în poliolefine 0,1 % (m/m), dar nu în polietilene de joasă densitate, ce intră în contact direct cu alimentele pentru care factorul de reducere este mai mic de 3 (în conformitate cu prevederile acestor norme);

- în PET 0,25% ce intră în contact direct cu alimentele pentru care simulantul este simulant D.

34895

000088-68-6

2-Aminobenzamidă

LMS(T)= 0,05 mg/kg. Se utilizează numai în PET pentru apă şi băuturi.

35120

013560-49-1

Diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis(2-hidroxietilic)

35320

007664-41-7

Amoniac

35440

001214-97-9

Bromură de amoniu

35160

006642-31-5

6-amino-1,3 -dimtiluracil

LMS = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimeri care vin în contact direct cu alimentele, pentru care simulantul este simulant D. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET.

35284

000111-41-1

N -(2- aminoetil) etanolamină

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimeri care vin în contact direct cu alimentele, pentru care simulantul este simulant D. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET.

35600

001336-21-6

Hidroxid de amoniu

35840

000506-30-9

Acid arahic

35845

007771-44-0

Acid arahidonic

36000

000050-81-7

Acid ascorbic

36080

000137-66-6

Palamitat de ascorbil

36160

010605-09-1

Stearat de ascorbil

36640

000123-77-3

Azodicarbonamidă

Pentru utilizare numai ca agent porofor

(1)

(2)

(3)

(4)

36840

012007-55-5

Tetraborat de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg exprimat ca bariu şi LMS (T) = 6 mg/kg (23) exprimat ca boron. In conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

36880

008012-89-3

Ceară de albine

36960

003061-75-4

Behenamidă

37040

000112-85-6

Acid behenic

37280

001302-78-9

Bentonită

37360

000100-52-7

Benzaldehidă

In conformitate cu nota 9 din anexa nr.6 la norme

37600

000065-85-0

Acid benzoic

37680

000136-60-7

Benzoat de butii

37840

000093-89-0

Benzoat de etil

38080

000093-58-3

Benzoat de metil

38160

002315-68-6

Benzoat de propil

38510

136504-96-6

1,2-Bis(3-aminopropil)etilendiamină, polimer cu N-butil- 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamină şi 2,4,6-triclor-1,3,5-triazină

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis(2-benzoxazolil)stilbenă

LMS = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693-00-1

Difosfit de bis(2,6-di-terţ-butil-4-metilfenil)pentaeritritol

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit si fosfat)

38840

154862-43-8

Bis(2,4 -dicumilfenil) pentaeritritol -difosfit

LMS = 5mg/kg [ca sumă a substanţelor constituente, forma oxidată a bis(2,4 - dicumilfenil) pentaeritritol fosfat şi produsului de hidroliză (2,4 -dicumilfenil)]

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitol

38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)- 1,3,5-triazină

LMS= 0,05 mg/kg. Numai pentru alimente apoase

38950

079072-96-1

Bis(4-etilbenziliden)sorbitol

39200

006200-40-4

Clorură de bis(2-hidroxietil)-2-hidroxipropil-3- (dodeciloxi)metilamoniu

LMS= 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2 - Bis (4 -hidrofenil)propan

LMS(T)= 0,6 mg/kg (28)

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metoximetil)fluorenă

CMA=0,05mg/6dm2

39890

087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0

Bis(metilbenziliden)sorbitol

39925

129228-21-3

3,3 -bis(metoximetil) - 2,5-dimetil hexan

LMS = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Bis(polietilenglicol)hidroximetilfosfonat

LMS = 0,06 mg/kg

40320

010043-35-3

Acid boric

LMS (T) = 6 mg/kg (23) (exprimat ca bor), în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

(1)

(2)

(3)

(4)

40400

010043-11-5

Nitrură de bor

40570

000106-97-8

Butan

40580

000110-63-4

1,4-butandiol

LMS (T) = 5 mg/kg (24)

41040

005743-36-2

Butirat de calciu

41120

010043-52-4

Clorură de calciu

41280

001305-62-0

Hidroxid de calciu

41520

001305-78-8

Oxid de calciu

41600

012004-14-7 037293-22-4

Sulfoaluminat de calciu

41680

000076-22-2

Camfor

In conformitate cu nota 9 din anexa nr. 6 la norme

41760

008006-44-8

Ceară de Candelila

41840

000105-60-2

Caprolactamă

LMS(T)= 15 mg/kg (5)

41960

000124-07-2

Acid caprilic

42080

001333-86-4

Negru de fum

In conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

42160

000124-38-9

Dioxid de carbon

42320

007492-68-4

Carbonat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

42500

-

Sărurile acidului carbonic

42640

009000-11-7

Carboximetilceluloză

42720

008015-86-9

Ceară de Carnauba

42800

009000-71-9

Cazeină

42880

008001-79-4

Ulei de castor

42960

064147-40-6

Ulei de ricin deshidratat

43200

-

Mono- şi digliceride ale uleiului de ricin

43280

009004-34-6

Celuloză

43300

009004-36-8

Acetobutirat de celuloză

43360

068442-85-3

Celuloză regenerată

43440

008001-75-0

Cerezină

43480

064365-11-3

Cărbune activat

In conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

43515

-

Esterii acizilor graşi de ulei de cocos cu clorurile de colină

CMA=0,9 mg/6dm2

44160

000077-92-9

Acid citric

44640

000077-93-0

Citrat de trietil

45195

007787-70-4

Bromură de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

45200

001335-23-5

Iodură de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru) şi LMS = 1 mg/kg (11) (exprimat ca iod)

45280

-

Fibre de bumbac

45450

068610-51-5

Copolimerul de p-crezol- diciclopentadienă-izobutilenă

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalită

45600

003724-65-0

Acid crotonic

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(33).

(1)

(2)

(3)

(4)

45640

005232-99-5

Ester al etilului cu acid 2- ciano-3,3- difenilacrilic

LMS = 0,05 mg/kg

46700

5,7,-di-terţ-butil-3- (3,4,- şi 2,3 - di- metilfenil) - 3H -benzofuran- 2 - ona conţinând: a) 5,7 -di-terţ-butil-3-(3,4- dimetilfenil)-3H- 2 benzofuranona (80-100% m/m) şi b) 5,7 -di-terţ-butil-3-(2, 3 - dimetilfenil)-3H- 2 benzofuranona (80-100% m/m)

LMS = 5 mg/kg

45705

166412-78-8

Acid 1,2-ciclohexanedicarboxilic, ester de diisononil

45760

000108-91-8

Ciclohexilamină

45920

009000-16-2

Dammar

45940

000334-48-5

Acid n-decanoic

46070

010016-20-3

alfa-Dextrină

46080

007585-39-9

beta-Dextrină

46375

061790-53-2

Diatomită

46380

068855-54-9

Diatomită calcinată în flux cu var

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitol

46720

004130-42-1

2,6-Di-terţ-butil-4-etilfenol

CMA=4,8 mg/6 dm2

46790

004221-80-1

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzoat de 2,4-di-terţ-butilfenil

46800

067845-93-6

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzoat de hexadecil

46870

003135-18-0

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil

46880

065140-91-2

3,5-Di-terţ-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu

LMS = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Polimer al acidului dibutiltiostanoic [= ploimer al tiobis(butil-tin sufidă)]

In conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

47440

000461-58-5

Dicianodiamidă

47540

027458-90-8

Di-terţ-dodecil disulfidă

LMS = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluoretan

48620

000123-31-9

1,4 -dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4' -dihidroxibenzofenonă

LMS (T) = 6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol

LMS = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimetil sulfoxid

51200

000126-58-9

Dipentaeritritol

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi)fenol

LMS = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8 000110-98-5

Dipropilenglicol

52640

016389-88-1

Dolomită

52645

010436-08-5

cis -11 -eicosenamidă

52720

000112-84-5

Erucamidă

52730

000112-86-7

Acid erucic

52800

000064-17-5

Etanol

53270

037205-99-5

Etilcarboximetilceluloză

53280

009004-57-3

Etilceluloză

53360

000110-31-6

N,N'-Etilenbisoleamidă

(1)

(2)

(3)

(4)

53440

005518-18-3

N,N'-Etilenbispalmitamidă

53520

000110-30-5

N,N'-Etilenbisstearamidă

53600

000060-00-4

Acid etilendiaminotetraacetic

53610

054453-03-1

Etilendiaminătetraacetat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (?) (exprimat ca cupru)

53650

000107-21-1

Etilenglicol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitamidă-N'-stearamidă

54260

009004-58-4

Etilhidroxietilceluloză

54270

-

Etilhidroximetilceluloză

54280

-

Etilhidroxipropilceluloză

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terţ-butilfenil)fluorfosfonit

LMS = 6 mg/kg

54450

-

Grăsimi şi uleiuri de origine alimentară, animală sau vegetală

54480

-

Grăsimi şi uleiuri, hidrogenate, de origine alimentară, animală sau vegetală

54930

025359-91-5

Copolimerul formaldehidă-1-naftol [= Poli(l-hidroxinaftilmetan)]

LMS = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

Acid formic

55120

000110-17-8

Acid fumărie

55190

029204-02-2

Acid gadoleic

55440

009000-70-8

Gelatină

55520

-

Fibre de sticlă

55600

-

Microsfere de sticlă

55680

000110-94-1

Acid glutaric

55920

000056-81-5

Glicerina

56020

099880-64-5

Dibehenat de glicerol

56360

-

Esteri ai glicerinei cu acidul acetic

56486

Esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C14-C-18) şi cu acizi alifatici nesaturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C16-C18)

56487

-

Esteri ai glicerinei cu acid butiric

56490

-

Esteri ai glicerinei cu acid erucic

56495

-

Esteri ai glicerinei cu acid 12-hidroxistearic

56500

-

Esteri ai glicerinei cu acid lauric

56510

-

Esteri ai glicerinei cu acid linoleic

56520

-

Esteri ai glicerinei cu acid miristic

56535

-

Esteri ai glicerolului cu acidul nonanoic

56540

-

Esteri ai glicerinei cu acid oleic

56550

-

Esteri ai glicerinei cu acid palmitic

56570

-

Esteri ai glicerinei cu acid propionic

56580

-

Esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic

56585

-

Esteri ai glicerinei cu acid stearic

56610

030233-64-8

Monobehenat de glicerina

56720

026402-23-3

Monohexanoat de glicerina

56800

030899-62-8

Monolaurat diacetat de glicerina

(1)

(2)

(3)

(4)

56880

026402-26-6

Monooctanoat de glicerina

57040

-

Monooleat de glicerol, ester cu acid ascorbic

57120

-

Monooleat de glicerol, ester cu acid citric

57200

-

Monopalmitat de glicerol, ester cu acid ascorbic

57280

-

Monopalmitat de glicerol, ester cu acid citric

57600

-

Monostearat de glicerol, ester cu acid ascorbic

57680

-

Monostearat de glicerol, ester cu acid citric

57800

018641-57-1

Tribehenat de glicerol

57920

000620-67-7

Triheptanoat de glicerol

58300

-

Glicină, săruri

58320

007782-42-5

Grafit

58400

009000-30-0

Gumă de guar

58480

009000-01-5

Gumă arabică

58720

000111-14-8

Acid heptanoic

59280

000100-97-0

Hexametilentetraamină

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimată ca formaldehida)

59360

000142-62-1

Acid hexanoic

59760

019569-21-2

Huntit

59990

007647-01-0

Acid clorhidric

60030

012072-90-1

Hidromagnezită

60080

012304-65-3

Hidrotalcit

60160

000120-47-8

4-Hidroxibenzoat de etil

60180

004191-73-5

4-Hidroxibenzoat de izopropil

60200

000099-76-3

4-Hidroxibenzoat de metil

60240

000094-13-3

4-Hidroxibenzoat de propil

60480

003864-99-1

2-(2-Hidroxi-3,5-di-terţ-butil-fenil)-5-clorbenzotriazol

LMS = 30 mg/kg(19)

60560

009004-62-0

Hidroxietilceluloză

60880

009032-42-2

Hidroxietilmetilceluloză

61120

009005-27-0

Hidroxietilamidon

61390

037353-59-6

Hidroximetilceluloză

61680

009004-64-2

Hidroxipropilceluloză

61800

009049-76-7

Hidroxipropilamidon

61840

000106-14-9

Acid 12-hidroxistearic

62020

007620-77-1

Acid 12-Hidroxistearic, sare de litiu

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

62140

006303-21-5

Acid hipofosforos

62240

001332-37-2

Oxid de fier

62245

012751-22-3

Fosfură de fier

Numai pentru polimerii si copolimerii PET

62450

000078-78-4

Izopentan

62640

008001-39-6

Ceară japoneză

62720

001332-58-7

Caolin

62800

-

Caolin calcinat

62960

000050-21-5

Acid lactic

63040

000138-22-7

Lactat de butii

63280

000143-07-7

Acid lauric

63760

008002-43-5

Lecitină

63840

000123-76-2

Acid levulinic

63920

000557-59-5

Acid lignoceric

(1)

(2)

(3)

(4)

64015

000060-33-3

Acid linoleic

64150

028290-79-1

Acid linolenic

64500

-

Săruri de lizină

64640

001309-42-8

Hidroxid de magneziu

64720

001309-48-4

Oxid de magneziu

64800

00110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg (4)

64990

025736-61-2

Copolimerul sării de sodiu a anhidridei stiren-maleice

în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

65020

006915-15-7

Acid malic

65040

000141-82-2

Acid malonic

65520

000087-78-5

Manitol

65920

066822-60-4

Copolimer al clorurii de N- metacriloloxietil- N,N -dimetil -N - carboximetilamoniu cu sarea de sodiu -octadecil metacrilat-etil metacrilat-ciclohexil metacrilat -N - vinii - 2 - pirolidină

66200

037206-01-2

Metilcarboximetilceluloză

66240

009004-67-5

Metilceluloză

66560

004066-02-8

2,2'Metilenbis(4-metil-6-ciclo-hexilfenol)

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'Metilenbis[4-metil-6-(1-metilciclo-hexil)fenol]

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Metiletilceluloză

66695

-

Metilhidroximetilceluloză

66700

009004-65-3

Metilhidroxipropilceluloză

66755

002682-20-4

2-Metil-4-izotiazolin-3-onă

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

66905

000872-50-4

N-metilpirolidină

66930

068554-70-1

Metilsilsquioxan

Monomerul rezidual în metilsilsquioxan: <1 mg metiltrimetoxisilan/kg al metilsil-squioxanului

67120

012001-26-2

Mică

67155

Amestec de 4 - (2 benzoxazolil) - 4' - (5 metil - 2 -benzoxazolil) stilben, 4,4' - bis(2 - benzoxazolil) stilben şi 4,4'-bis (5 - metil - 2 - benzoxazolil) stilben)

Nu mai mult de 0,05% v/v (cantitate de substanţă utilizată/cantitate de formulare). In conformitate cu anexa nr. 5 la norme

67180

Amestec (50% m/m) din esterul n-decil n-octil al acidului ftalic, esterul di-n-decil al acidului ftalic (25% m/m), esterul di-n-octil al acidului ftalic (25% m/m)

LMS = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

Disulfură de molibden

67840

-

Acizi montanici şi/sau esterii lor cu etilenglicol şi/sau cu 1,3-butandiol şi/sau cu glicerina

67850

008002-53-7

Ceară de montan

67891

000544-63-8

Acid miristic

68040

003333-62-8

7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarină

68078

027253-31-2

Acid neodecanoic, sare de cobalt

LMS(T)= 0,05 mg/kg (exprimat ca acid neodecanoic) şi LMS(T)= 0,05 mg/kg (exprimat ca cobalt) (14). Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele şi pentru care se foloseşte simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 22 şi 23 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002.

(1)

(2)

(3)

(4)

68125

037244-96-5

Nefelin sienit

68145

080410-33-9

2,2',2"-Nitrilo[trietiltris(3,3,,5,5'-tetra-tert-butil-1, r-bifenil-2,2'-diil)fosfit]

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit si fosfat)

68960

000301-02-0

Oleamidă

69040

000112-80-1

Acid oleic

69760

000143-28-2

Alcool oleilic

69920

000144-62-7

Acid oxalic

LMS(T)= 6 mg/kg (29)

70000

070331-94-1

2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil)-propionat]

70240

012198-93-5

Ozocherită

70400

000057-10-3

Acid palmitic

71020

000373-49-9

Acid palmitoleic

71440

009000-69-5

Pectină

71600

000115-77-5

Pentaeritritol

71635

025151-96-6

Dioleat de pentaeritritol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele şi pentru care se foloseşte simulantul D, aşa cum este prevăzut în art. 22 şi 23 din Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002.

71670

178671-58-4

Pentaeritritol tetracis (2 - ciano - 3,3 - difenilacrilat)

LMS = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaeritritol tetracis[3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil)-propionat]

71720

000109-66-0

Pentan

71960

003825-26-1

Acid perfluorooctanoic, sare de amoniu

Se utilizează numai în obiecte cu mai multe utilizări, sintetizate la temperaturi înalte.

72640

007664-38-2

Acid fosforic

73160

-

Fosforatde mono-şi di-n-alchil (C 16 şi C18)

LMS = 0,05 mg/kg

73720

000155-96-8

Fosfat de tricloretil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

74010

145650-60-8

Fosfit de bis(2,4-di-terţ-butil-6-metilfenil)etil

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit si fosfat)

74240

031570-04-4

Fosfat de tris(2,4-di-terţ-butilfenil)

74480

000088-99-3

Acid o-ftalic

74560

000085-68-7

Ester benzii butii al acidului ftalic

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia formulelor de început şi de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor nr. 387/251/2002 pentru ' aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentraţii de până ia 0,1 % din produsul finit.

LMS = 30 mg/kg de simulant de aliment.

(1)

(2)

(3)

(4)

74640

000117-81-7

Ester bis(2-etilhexil) al acidului ftalic

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări care intră în contact cu alimente fără grăsime;

b) agent tehnic de suport în concentraţii de până  la 0,1% din produsul finit.

LMS = 1,5 mg/kg de simulant de aliment

74880

000084-74-2

Ester dibutil al acidului ftalic

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări care intră în contact cu alimente fără grăsime;

b)    agent   tehnic   de    suport   în concentraţii de până la 0,05% din produsul finit.

LMS = 0,3 mg/kg de simulant de aliment

75100

068515-48-0

Diesteri cu alcooli primari saturaţi cu catene ramificate

Ase utiliza numai ca:

028553-12-0

C8-C10, cu mai mult de 60% C9 ai acidului ftalic

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia formulelor de început şi de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentraţii de până ia 0,1% din produsul finit.

LMS(T) = 9 mg/kg de simulant de aliment (42).

75105

068515-49-1

Diesteri cu alcooli primari saturaţi cu catene ramificate

Ase utiliza numai ca:

026761-40-0

C9-C11, cu mai mult de 90% C10 ai acidului ftalic

a) plastifiant în materiale şi obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia formulelor de început şi de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor

nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentraţii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS(T) = 9 mg/kg de simulant

76320

000085-44-9

Anhidridă ftalică

76415

019455-79-9

Sarea de calciu a acidului pimelic

76721

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsiloxan (GM > 6800)

In conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

76730

-

Polidimetilsiloxan, gama-hidroxipropilat

LMS = 6 mg/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

76815

Poliesterul acidului adipic cu glicerolul sau pentaeritritolul, cu acizii graşi lineari cu număr par de atomi de carbon (C12-C22)

în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

76845

031831-53-5

Poliesterul 1,4-butandiolului cu caprolactonă

Restricţiile pentru nr. de referinţă 14260 şi 13720 se respectă în conformitate cu specificaţiile menţionate în anexa nr. 5 la norme

76866

Poliesteri ai 1,2 propandiolului şi/sau 1,3-şi/sau 1,4-butandiolului şi/sau polipropilenglicol cu acidul adipic, care poate fi acoperit la sfârşit cu acid acetic sau acizi graşi C12-C18 ori n-octanol şi/sau n-decanol

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicol

77370

070142-34-6

Polietilenglicol- 30 dipolihidroxistearat

77600

061788-85-0

Ester de polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat

77702

-

Ester de polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C6-C22) şi sulfaţii lor de amoniu şi sodiu

77895

068439-49-6

Polietilenglicol (EO = 2-6) monoalchil (C16-C18) eter

LMS = 0,05 mg/kg

79040

009005-64-5

Monolaurat de polietileneglicol sorbitan

79120

009005-65-6

Monooleat de polietilenglicol sorbitan

79200

009005-66-7

Monopalmitat de polietilenglicol sorbitan

79280

009005-67-8

Monostearat de polietilenglicol sorbitan

79360

009005-70-3

Trioleat de polietilenglicol sorbitan

79440

009005-71-4

Tristearat de polietilenglicol sorbitan

79600

009046-01-9

Eterul tridecilului polietilenglicol cu fosfatul

LMS = 0,05 mg/kg. Numai pentru materialele şi obiectele ce vin în contact cu alimentele apoase. în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la norme

79920

009003-11-6 106392-12-5

Poli(etilen propilen)glicol

80000

009002-88-4

Polietilenă, pastă

80240

029894-35-7

Ricinoleatde poliglicerol

80640

-

Polioxialchil (C2-C4) dimetilpolisiloxan

80720

008017-16-1

Acizi polifosforici

80800

025322-69-4

Polipropilenglicol