Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.396 din 27.05.2015

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 05 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) Autorizarea pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de sămânţă, se realizează anual de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică până la data de 15 mai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2015, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică până la data de 30 iunie direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs. (4) Până la 15 mai, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (5) Pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul ştiinţific ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă, cultivatorii trebuie să depună la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Cererea trebuie însoţită de următoarele documente, în original şi în copie, în funcţie de scopul autorizării:a)documente de identificare:

pentru persoana fizică: buletin/cartea de identitate, paşaport sau alt act de identitate valabil;

pentru persoana juridică: codul unic de înregistrare; b)titlul de proprietate, procese-verbale/adeverinţe de punere în posesie sau alte acte doveditoare ale utilizării legale a suprafeţei de teren agricol; c)contractele de valorificare a producţiei, în situaţia utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope; d)autorizaţie pentru producerea de seminţe, eliberată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope pentru producerea de sămânţă; e)documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în domeniul cercetării şi învăţământului, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în domeniul ştiinţific ori tehnic. (6) Autorizaţia pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se emite cultivatorului pentru suprafaţa determinată în documentele prevăzute la alin. (5) lit. b).(7) Pentru situaţia în care, datorită naturii activităţii solicitantului, este necesară autorizarea pentru mai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (5), se vor anexa la cerere, după caz, documentele corespunzătoare fiecărei situaţii.(8) După înregistrarea şi verificarea cererilor, precum şi a autenticităţii documentelor prezentate pentru autorizare, de către reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope.(9) Autorizaţiile pentru cultivare se eliberează până la data de 10 mai a anului în curs.(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), pentru anul 2015, autorizaţiile pentru cultivare se eliberează până la data de 10 iunie a anului în curs. 2. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Inspecţia culturilor de plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se efectuează de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi structurilor teritoriale ale acestuia. 3. Articolul 35 va avea următorul cuprins: Articolul 35Carnetele de prescripţii securizate se tipăresc prin Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. şi se procură de către medici de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Articolul II În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare, sintagmele „direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti“ şi „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale“ se înlocuiesc cu sintagmele „direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti“ şi, respectiv, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale“.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului, Maricel Popa, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice) ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............. AUTORIZAŢIA Nr. ............. pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în*): ........ ........ .............. În temeiul art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare, se autorizează:A. Persoana fizică ........ ................ ............., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ................ nr. ...., judeţul/sectorul.........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ....... nr. .........., emis/emisă de ........ .............. la data de ........ .............., CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|. B. Persoana juridică ........ ................ ............, cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ......., judeţul/sectorul ........ ........ ............, codul unic de înregistrare ........ ................ .........., reprezentată de ........ ........ .........., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ....... nr. ............., emis/emisă de ........ ........ ............... la data de ........ ........ .............., CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|, pentru activitatea de cultivare a ........ ................ ............ şi care este destinată utilizării în*) :........ ................ ................ ................ ................ ............... (denumirea plantei) pe suprafaţa de ........ ........ ............ situată în localitatea ........ ........ ............... . Titularul autorizaţiei este obligat să anunţe emitentul acesteia despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la autorizare, în termen de 15 zile de la producerea modificării. Data ........ ........ ............. Director executiv, ........ ................ ........ *) Se completează, după caz, cu: „în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie“, „în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic“ ori „pentru producerea de sămânţă“. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice) ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE CERERE pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope 1. Persoana fizică ........ ................ ............, cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ........ .............., str. ........ ............... nr. ...., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ....... nr. ..............., emis/emisă de ........ ............... la data de ........ ................ ........., CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|. 2. Persoana juridică ........ ................ ........., cu sediul în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ........... nr. ......., judeţul/sectorul ........ ........, codul unic de înregistrare ........ ..........., reprezentată de ........ ................, în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ....... nr. ............., emis/emisă de ........ ............... la data de ........ ................, CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|, solicit eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope ........ ................ ........ ........, (denumirea plantei/plantelor) pe suprafaţa de ............ ha, situată în localitatea ........ ..............., conform datelor înscrise în Registrul agricol la poziţia ............. . 3. Scopul culturii: valorificarea culturii, conform Contractului nr. ........ ........ .........., încheiat cu ........ ................ ..............., pentru*): ........ ................ ........ ............. Data ........ ........ ............. Semnătura, ........ ................ ........ 4. Anexez contractul menţionat la pct. 3. *) Se completează, după caz, cu: „în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie“, „în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic“ sau „pentru producerea de sămânţă“.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 396/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 396 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu