Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1915 din 22 decembrie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 11 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 25 aprilie 1970, cu modificările şi completările ulterioare, şi alin.  (2) -(7) ale art. 8 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.204/2004 privind aprobarea certificatului pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii publice,

Vlad Anton Iliescu,

secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Plantele, substanţele stupefiante şi substanţele psihotrope incluse în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, denumită în continuare Legea nr. 339/2005, se supun prevederilor stabilite prin aceasta şi prin prezentele norme metodologice.

(2)  Substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 se supun şi legislaţiei referitoare la medicamente, în măsura în care acest regim nu contravine Legii nr. 339/2005.

(3)  In situaţia în care într-un preparat sunt combinate substanţe care sunt înscrise în mai multe tabele, preparatul se supune condiţiilor şi cerinţelor stabilite pentru substanţele înscrise în tabelul care va primi un tratament mai restrictiv.

(4) O nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel în altul, potrivit art. 8 din Legea nr. 339/2005, se face la propunerea celor interesaţi, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 2. - Preparatele cuprinse în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman ca medicamente care se pot elibera fără prescripţie medicală nu sunt supuse raportărilor prevăzute la art. 42 din Legea nr. 339/2005.

CAPITOLUL II

Cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope

Art. 3. - Cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope este permisă pe baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - (1) Autorizarea pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de sămânţă, se realizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.

(2)   Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor comunica Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia farmaceutică, în termen de 15 zile, sub confirmare de primire, o copie certificată a autorizaţiei emise pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope destinate utilizării în scop medical.

(3)   Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligate ca, în termen de 7 zile de la data eliberării autorizaţiei, să transmită o copie certificată a acesteia, cu confirmare de primire, la inspectoratele judeţene de poliţie sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care o vor înainta formaţiunii centrale de reprimare a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(4)   Pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul ştiinţific ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă, cultivatorii trebuie să depună la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Cererea trebuie însoţită de următoarele documente, în original şi în copie, în funcţie de scopul autorizării:

a)  documente de identificare:

-   pentru persoana fizică: buletin/cartea de identitate, paşaport sau alt act de identitate valabil;

-   pentru persoana juridică: codul unic de înregistrare;

b)  titlul de proprietate sau procese-verbale/adeverinţe de punere în posesie;

c)   contractele de valorificare a producţiei, în situaţia utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope;

d)   autorizaţie pentru producerea de seminţe, eliberată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope pentru producerea de sămânţă;

e) documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în domeniul cercetării şi învăţământului, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în domeniul ştiinţific ori tehnic.

(5)   Pentru situaţia în care, datorită naturii activităţii solicitantului, este necesară autorizarea pentru mai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (4), se vor anexa la cerere, după caz, documentele corespunzătoare fiecărei situaţii.

(6)  După înregistrarea şi verificarea cererilor, precum şi a autenticităţii documentelor prezentate pentru autorizare, de către reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se eliberează autorizaţii în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererilor.

Art. 5. - (1) Până la data de 31 mai a fiecărui an, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale comunică Ministerului Sănătăţii Publice şi Agenţiei Naţionale Antidrog o situaţie privind estimarea necesarului de plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope din producţia internă pentru anul calendaristic următor, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Ministerul Sănătăţii Publice înaintează estimarea necesarului anual de plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope din culturi interne şi import organului internaţional de control.

CAPITOLUL III

Controlul respectării regimului juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 6. - (1) Controlul şi supravegherea de către Ministerul Sănătăţii Publice se exercită prin verificarea documentelor şi, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 339/2005, prin inspecţii.

(2)   Inspecţiile se efectuează de către inspectorii farmacişti din Ministerul Sănătăţii Publice în baza unui plan anual de inspecţii şi a procedurilor specifice elaborate de compartimentul de specialitate.

(3)   Inspecţia se finalizează prin întocmirea unui raport de inspecţie, care se comunică celui inspectat şi, după caz, altor persoane interesate.

(4)   Inspectorul farmacist are drept de acces, fără notificare prealabilă, în spaţiile de desfăşurare a operaţiunilor cu plante, substanţe stupefiante şi substanţe psihotrope şi la documentele specifice acestora.

(5)   Inspectorul farmacist poate, după caz, să preleve probe.

Art. 7. - Inspecţia culturilor de plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se efectuează de către specialiştii desemnaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL IV

Autorizarea producerii, fabricării, depozitării, distribuirii şi utilizării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 8. - (1) Producerea şi fabricarea substanţelor stupefiante şi psihotrope se autorizează de către Ministerul Sănătăţii Publice, pe baza următoarelor documente, prezentate în original şi în copie:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

b)  actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

c)   lista de substanţe care urmează a fi produse şi/sau fabricate, menţionându-se pentru fiecare cantitatea şi destinaţia;

d)  curriculum vitae al persoanei responsabile şi actul de studii care conferă competenţă în acest domeniu;

e)  cazierul judiciar al persoanei responsabile;

f)  memoriul tehnic;

g)  declaraţie referitoare la măsurile de protecţie fizică a substanţelor stupefiante şi psihotrope.

(2)   După caz, pot fi solicitate şi alte documente suplimentare.

(3)  In termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la completarea dosarului, se programează inspecţia pentru verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate a fi autorizate.

(4)  In baza raportului favorabil de inspecţie, în termen de 15 zile se emite autorizaţia pentru producerea şi/sau fabricarea substanţelor stupefiante şi/sau psihotrope, în două exemplare, dintre care unul se înmânează solicitantului.

Art. 9. - Pentru evidenţa producătorilor şi a fabricanţilor de substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope şi a cultivatorilor de plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, Ministerul Sănătăţii Publice constituie şi afişează pe site-ul propriu registrul naţional unic al acestora, în baza datelor proprii şi a celor transmise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Fabricarea preparatelor stupefiante şi psihotrope se autorizează de Ministerul Sănătăţii Publice, pe baza următoarelor documente, prezentate în original şi în copie:

a)   cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

b)  actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

c)  autorizaţia de fabricaţie emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului;

d)  curriculum vitae al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanţe stupefiante şi psihotrope şi diploma de licenţă;

e)  cazierul judiciar al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanţe stupefiante şi psihotrope;

f)   lista preparatelor stupefiante şi psihotrope ce urmează a fi fabricate;

g)  declaraţie referitoare la măsurile de protecţie fizică a substanţelor stupefiante şi psihotrope.

Art. 11. - (1) Autorizaţia pentru fabricarea preparatelor stupefiante şi psihotrope se emite în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la completarea dosarului, în două exemplare, dintre care unul se înmânează solicitantului.

(2) Autorizaţia de fabricaţie prevăzută la alin. (1) se eliberează anual în limita cantităţii aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 12. - Depozitarea şi distribuirea plantelor, substanţelor şi, respectiv, a preparatelor stupefiante şi psihotrope se autorizează de Ministerul Sănătăţii Publice, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

b)  actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

c)  autorizaţia de funcţionare a depozitului;

d)   curriculum vitae al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanţe stupefiante şi psihotrope şi diploma de licenţă;

e)   cazierul judiciar al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanţe stupefiante şi psihotrope;

f)  declaraţie referitoare la măsurile de protecţie fizică a substanţelor stupefiante şi psihotrope.

Art. 13. - (1) Autorizaţia de depozitare şi distribuire a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope are valabilitate 5 ani, la expirarea căreia se poate solicita reînnoirea acesteia pe perioade succesive de câte 5 ani.

(2) In situaţia în care autorizaţia de funcţionare a solicitantului a fost eliberată pe o perioadă determinată, valabilitatea autorizaţiei prevăzută la alin. (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de funcţionare.

Art. 14. - (1) Laboratoarele ce efectuează, potrivit legii, constatări ori expertize tehnico-ştiinţifice, fizico-chimice, medico-legale sau dispuse de autorităţile judiciare, potrivit legii, se autorizează de către Ministerul Sănătăţii Publice, pentru achiziţionarea, deţinerea, transportul, utilizarea, analizarea şi importul de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005, în baza actului de înfiinţare, pe durata existenţei laboratorului.

(2) Laboratoarele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să depună cererea de autorizare la Ministerul Sănătăţii Publice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice sau, după caz, de la înfiinţare.

Art. 15. - (1) Orice modificare a situaţiei care a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică înainte cu 15 zile autorităţii emitente.

(2) In acelaşi termen se notifică şi încetarea activităţii, precum şi situaţia şi destinaţia stocului de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi substanţe psihotrope.

Art. 16. - In cazul încetării activităţii, autorizaţia originală se depune, în termen de 15 zile de la notificare, autorităţii emitente.

Art. 17. - Eliberarea unei noi autorizaţii în caz de pierdere sau distrugere este condiţionată de dovada publicării anunţului într-un cotidian de circulaţie naţională şi de prezentarea documentaţiei prevăzute în prezentul capitol.

CAPITOLUL V

Importul, exportul şi tranzitul plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 18. - Autorizaţia pentru operaţiunile de punere în liberă circulaţie sau export de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope se eliberează pe baza următoarelor documente:

a)   cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;

b)  actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

c)  autorizaţia de funcţionare, care poate fi de fabricaţie sau de distribuţie angro şi comercializare;

d)   autorizaţia pentru operaţiuni cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, eliberată conform art. 8, 10 sau 12;

e)  autorizaţia pentru activitate de import şi/sau de export eliberată de Agenţia Naţională a Medicamentului, pentru operaţiuni cu alte ţări decât cele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;

f)   cazierul judiciar al persoanei responsabile cu operaţiunile de import/export;

g)  factura furnizorului extern;

h) autorizaţia de import emisă de autoritatea competentă din ţara importatoare, după caz.

Art. 19. - Modelele exemplarelor autorizaţiilor de punere în liberă circulaţie/export de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope sunt prevăzute în anexele nr. 7a) şi 7b).

Art. 20. - Autorizaţia de punere în liberă circulaţie se emite în trei exemplare, cu următoarea destinaţie: exemplarul nr. 1 însoţeşte transportul, exemplarul nr. 2 rămâne la titularul autorizaţiei, iar exemplarul nr. 3 se păstrează de autoritatea emitentă.

Art. 21. - Autorizaţia de export se emite în patru exemplare, cu următoarea destinaţie: exemplarul nr. 1 însoţeşte transportul, exemplarul nr. 2 rămâne la titularul autorizaţiei, exemplarul nr. 3 se trimite autorităţii competente din ţara importatoare de către autoritatea emitentă, iar exemplarul nr. 4 se păstrează de autoritatea emitentă.

Art. 22. - (1) Introducerea în ţară a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope destinate punerii în liberă circulaţie în România este permisă numai la biroul vamal menţionat în autorizaţia de punere în liberă circulaţie şi dacă se prezintă autorităţii vamale exemplarul nr. 1 al acestei autorizaţii. O copie a exemplarului nr. 1 al autorizaţiei de punere în liberă circulaţie, certificată cu menţiunea „conform cu originalul" de către autoritatea vamală, se păstrează la biroul vamal de intrare în ţară, anexată la documentul de tranzit.

(2)   Scoaterea din ţară a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope vămuite la export este permisă numai la biroul vamal menţionat în autorizaţia de export şi dacă se prezintă autorităţii vamale exemplarul nr. 1 al acestei autorizaţii. O copie a exemplarului nr. 1 al autorizaţiei de export, certificată cu menţiunea „conform cu originalul" de către autoritatea vamală, se păstrează la biroul vamal de ieşire din ţară, anexată la documentul de tranzit sau la copia exemplarului nr. 3 al declaraţiei vamale de export, după caz.

(3)   Plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope nu pot fi plasate sub regimuri vamale economice.

Art. 23. - (1) După acordarea liberului de vamă, agentul vamal desemnat înscrie pe versoul unei copii certificate a exemplarului nr. 1 al autorizaţiei cantitatea efectiv pusă în liberă circulaţie/exportată, numărul şi data declaraţiei vamale în detaliu, sub semnătura şi ştampila personale.

(2)   Pentru fiecare operaţiune vamală, agentul vamal anexează la declaraţia vamală o copie faţă/verso a autorizaţiei de punere în liberă circulaţie/export completată conform alin. (1), cu menţiunea „conform cu originalul".

(3)  Copia certificată a exemplarului nr. 1 al autorizaţiei de punere în liberă circulaţie/export astfel completată se transmite Ministerului Sănătăţii Publice de către biroul vamal, în termen de 15 zile de la data acordării liberului de vamă.

(4) In baza autorizaţiei de punere în liberă circulaţie completată de biroul vamal unde a fost efectuată operaţiunea vamală, Ministerul Sănătăţii Publice certifică punerea în liberă circulaţie şi restituie autorităţii competente din statul exportator unul dintre cele două exemplare ale autorizaţiei de export.

Art. 24. - In caz de escală sau aterizare forţată a unei aeronave pe teritoriul României în condiţiile art. 32 din Legea nr. 339/2005, eliberarea autorizaţiei de export se face pe baza documentelor de transport şi a dovezii existenţei evenimentului aviatic, eliberată de organele competente.

CAPITOLUL VI

Utilizarea medicală a substanţelor şi a preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 25. - (1) Unităţile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 339/2005, care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope în baza autorizaţiei de funcţionare, trebuie să asigure evidenţa şi condiţiile de protecţie fizică a acestor substanţe şi preparate.

(2)  In aceste unităţi activitatea cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope se desfăşoară de către farmacistul sau medicul anume desemnat ori de înlocuitorul acestuia.

(3)  In aceleaşi condiţii desfăşoară activitate cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope şi cabinetele medicale autorizate din cadrul unităţilor penitenciare, unităţilor de învăţământ sau al operatorilor economici.

Art. 26. - Cabinetele medicale de altă specialitate decât medicina de familie se autorizează de Ministerul Sănătăţii Publice pentru activitate cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în baza următoarelor documente:

a)   cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

b)  autorizaţia de funcţionare;

c)  înregistrarea în registrul unic al cabinetelor medicale;

d)  autorizaţia de liberă practică a medicului specialist şi, după caz, a medicului anestezist, împreună cu contractul de muncă sau de colaborare al acestuia.

Art. 27. - (1) Centrele de tratament pentru toxicomani sunt cele prevăzute în legislaţia referitoare la prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ca furnizori de servicii cu regim închis sau deschis, pentru tratamentul de substituţie.

(2) Prescrierea şi supravegherea tratamentului de substituţie se fac de către medicul curant din unităţile spitaliceşti şi ambulatorii, precum şi din centrul de tratament pentru toxicomani.

Art. 28. - (1) Farmaciile, cabinetele şi clinicile medicale veterinare care utilizează substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope se autorizează de Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Farmaciile, cabinetele şi clinicile medicale veterinare care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope în baza autorizaţiei de funcţionare trebuie să asigure evidenţa şi condiţiile de protecţie fizică a acestor substanţe şi preparate.

Art. 29. - (1) Trusele de prim ajutor care conţin preparate stupefiante şi psihotrope pot fi deţinute de cabinetele medicale umane şi veterinare,  alte  unităţi sanitare umane, aeronave, nave şi ambulanţe.

(2)   Preparatele stupefiante şi psihotrope care pot fi conţinute în trusele de prim ajutor sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(3)   Controlul truselor de prim ajutor se efectuează de inspectorii farmacişti din Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 30. - (1) Pot fi dotate cu truse de prim ajutor care conţin preparate stupefiante şi psihotrope ambulanţele de urgenţă însoţite de un medic.

(2) Sunt asimilate ambulanţelor de urgenţă autovehiculele speciale pentru intervenţii în caz de calamităţi naturale şi aeronavele de salvare aeriană şi transport sanitar.

Art. 31. - (1) Medicul uman sau veterinar responsabil de trusă de prim ajutor care conţine preparate stupefiante şi psihotrope are obligaţia asigurării protecţiei fizice a acesteia, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2)  In cazul aeronavelor şi navelor, în lipsa unui medic, responsabil este comandantul sau persoana desemnată de acesta.

(3)   Utilizarea preparatelor stupefiante şi psihotrope conţinute în trusa de prim ajutor de la bordul navelor şi aeronavelor se face de către un medic sau, la indicaţia unui medic, de către o persoană special instruită în acest scop.

(4)   Evidenţa consumului preparatelor stupefiante şi psihotrope conţinute în trusa de prim ajutor se ţine prin centralizarea fişelor de intervenţie ale pacientului şi a fişelor de decont în registrul de evidenţă.

Art. 32. - (1) Prescripţia medicală pentru preparatele stupefiante şi psihotrope poate fi emisă, pentru tratamentul în ambulatoriu, de medici sau, după caz, medici veterinari, în scop medical, oricărui pacient, indiferent de natura bolii lui, dacă medicul consideră necesar preparatul respectiv ca tratament.

(2)   Responsabilitatea pentru aprecierea necesităţii şi legitimităţii utilizării în actul medical a acestor preparate, precum şi pentru prescrierea lor corespunzătoare revine în totalitate medicului care face prescrierea.

(3)  Prescripţia medicală pentru preparatele stupefiante şi psihotrope se emite în patru exemplare, destinate pacientului, farmaciei şi, după caz, casei de asigurări de sănătate; un exemplar rămâne în carnetul de prescripţii al medicului care a completat prescripţia.

(4)   In situaţia în care preparatele se prescriu contra cost, exemplarul destinat casei de asigurări de sănătate se anulează şi rămâne în carnetul de prescripţii al medicului care a completat prescripţia.

Art. 33. - (1) Formularele prescripţiilor medicale pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de culoare galbenă, iar cele pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de culoare verde.

(2)   Când pentru acelaşi pacient se impune prescrierea unor preparate din liste diferite şi/sau a unor preparate ce conţin substanţe nesupuse controlului prezentelor norme metodologice, se utilizează formularul corespunzător substanţei supuse celui mai riguros control.

(3)   Modelele de formulare pentru prescripţiile de preparate stupefiante şi psihotrope sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 34. - (1) Modelul formularului de prescripţie medicală veterinară cu timbru sec, ca imprimat cu regim special pentru eliberarea substanţelor şi produselor stupefiante şi psihotrope de către farmaciile veterinare, se stabileşte conform art. 64.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari din România organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală cu timbru sec pentru eliberarea substanţelor şi produselor stupefiante şi psihotrope de către farmaciile veterinare.

Art. 35. - Carnetele de prescripţii securizate se tipăresc prin Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. şi se procură de către medici de la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, sau, după caz, de la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Art. 36. - (1) Prescripţiile se completează integral si lizibil.

(2)   Orice modificare, dar nu mai mult de două modificări, trebuie confirmată prin semnătură şi ştampilă. Modificările pot fi făcute cu condiţia neafectării lizibilităţii prescripţiei.

(3)   Prescripţia pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 trebuie prezentată la farmacie în cel mult 10 zile de la data prescrierii, iar pentru preparatele care conţin substanţele din tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005, în cel mult 30 de zile. In cazul neprezentării prescripţiilor în aceste termene, preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decât în baza altei prescripţii.

Art. 37. - (1) O prescripţie poate cuprinde cel mult 3 preparate, inclusiv acelaşi medicament în maximum 3 forme farmaceutice diferite, şi numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile.

(2) Cantitatea totală de preparate poate fi eliberată fracţionat, la solicitarea pacientului.

Art. 38. - (1) Preparatele pot fi ridicate fracţionat, în cel mult 3 tranşe, din aceeaşi farmacie, în perioada de valabilitate a prescripţiei, cu condiţia confirmării, pe cele două exemplare ale prescripţiei, a cantităţilor ridicate.

(2) In situaţia în care eliberarea fracţionată este determinată de lipsa preparatului din farmacie, aceasta este obligată să procure preparatul în cel mult două zile lucrătoare.

Art. 39. - (1) Medicul poate emite o nouă prescripţie înainte de 30 de zile, pentru acelaşi pacient, dacă în timpul tratamentului apar în starea de sănătate a pacientului modificări care impun schimbarea dozei sau a medicamentelor, cât şi la epuizarea dozei prescrise.

(2) Medicamentele prevăzute la art. 38 alin. (3) din Legea nr. 339/2005 se returnează la farmacia care Ie-a eliberat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, întocmit în trei exemplare, cu următoarea destinaţie: un exemplar rămâne la farmacie, un exemplar, la persoana care a returnat medicamentele şi un exemplar însoţeşte medicamentele până la distrugerea acestora, conform prevederilor cap. VII.

Art. 40. - (1) Persoanele care deţin formulare pentru prescrierea preparatelor cu substanţe stupefiante şi psihotrope au obligaţia de a asigura protecţia fizică a acestora, precum şi a celor completate.

(2) Orice sustragere, pierdere sau distrugere accidentală de formulare se anunţă imediat de către medic la direcţia de sănătate publică de la care a ridicat formularele, care comunică aceasta Colegiului Farmaciştilor din România, şi, după caz, Colegiului Medicilor Veterinari din România, pentru a informa farmaciile.

Art. 41. - (1) In unităţile sanitare cu farmacie proprie, eliberarea preparatelor cu substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 se face pe baza înscrierii în condicile de prescripţii medicale sau în condicile de aparat, destinate exclusiv acestui scop, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 11.

(2)   Condica de prescripţii medicale pentru prescrierea preparatelor cu substanţe stupefiante şi psihotrope se completează lizibil, în patru exemplare autocopiante, dintre care un exemplar rămâne în condica de prescripţii, un exemplar rămâne în evidenţa farmaciei, un exemplar se ataşează centralizatorului farmaciei şi un exemplar este destinat centralizatorului pentru evidenţele contabile ale unităţii.

(3)  In condica de prescripţii medicale se specifică:

a)   numărul patului şi al foii de observaţie, numele şi vârsta bolnavului;

b)   denumirea completă a medicamentelor;

c)   cantitatea, în cifre şi în litere;

d)   modul de întrebuinţare, cu menţionarea dozei şi a intervalului de administrare.

(4)  Nu se admite prescrierea cu menţiunea „după aviz" sau „după sfat".

(5)   Prescrierea preparatelor cu substanţe stupefiante şi psihotrope pentru bolnavii spitalizaţi se face pentru 24 de ore şi, în cazuri speciale, pentru 72 de ore.

Art. 42. - (1) Personalul mediu sanitar care manipulează sau administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 înregistrează zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe bază de semnătură, mişcarea preparatelor stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor.

(2) Administrarea preparatelor prevăzute la alin. (1) se face în prezenţa medicului sau a unui alt cadru medical desemnat de acesta, care va contrasemna registrul de evidenţă al secţiei.

Art. 43. - (1) Unităţile sanitare, inclusiv centrele de tratament pentru toxicomani care nu au farmacii proprii şi se aprovizionează prin unităţi farmaceutice autorizate, pot procura preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope numai pe bază de condici de aparat, destinate exclusiv acestui scop.

(2) Condicile de aparat se semnează de medicul curant responsabil şi se contrasemnează de către medicul şef de secţie, respectiv şeful centrului de tratament pentru toxicomani.

Art. 44. - In cazul în care este necesară continuarea tratamentului în ambulatoriu, după externare, pacientul ridică preparatele cu substanţe stupefiante şi psihotrope în baza prescripţiei, în regim compensat, gratuit sau contra cost, eliberată de medicul de familie.

Art. 45. - Cantitatea de medicamente deţinută de călătorii internaţionali pentru tratamentul personal nu se consideră export şi nici import.

Art. 46. - (1) Persoanele fizice aflate pe teritoriul României care, pe baza unei prescripţii medicale, au nevoie de medicamente ce conţin substanţe din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 şi doresc să călătorească în alt stat trebuie să solicite Ministerului Sănătăţii Publice emiterea unui certificat pentru deţinerea medicamentelor cu conţinut stupefiant şi psihotrop în scop terapeutic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 şi pe care solicitantul este obligat să îl prezinte autorităţii vamale la ieşirea din ţară. Certificatul are valabilitatea de 30 de zile.

(2)   Pentru fiecare medicament se emite un certificat separat.

(3)   Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 47. - (1) Certificatul se solicită de către medicul care prescrie medicamentul sau de către pacient.

(2) Solicitantul depune o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, însoţită de prescripţia medicală, emisă în conformitate cu prezentele norme metodologice.

Art. 48. - Cantitatea totală a medicamentelor ce pot fi prevăzute este cea necesară pe durata călătoriei, dar nu mai mult de 30 de zile.

Art. 49. - Persoanele fizice care intră pe teritoriul României cu medicamente ce conţin substanţe din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 au obligaţia de a face dovada că le deţin în mod legal, prin prezentarea unei prescripţii medicale, a unui certificat medical sau a unui certificat pentru deţinerea medicamentelor cu conţinut stupefiant şi psihotrop. Cantitatea totală a medicamentelor deţinute nu poate depăşi necesarul de tratament prevăzut în documentul prezentat.

Art. 50. - Universităţile de medicină şi farmacie, Ministerul Sănătăţii Publice, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi societăţile profesionale ori ştiinţifice de specialitate şi alţi furnizori de formare profesională vor lua măsuri pentru organizarea periodică a unor cursuri privind terapia adecvată a durerii şi prescrierea, utilizarea şi regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

CAPITOLUL VII

Distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 51. - Distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope se realizează de către societăţile specializate care au acest obiect de activitate şi prezintă autorizaţia de funcţionare emisă de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, documentele de constituire şi măsurile de protecţie fizică pe durata transportului şi a depozitării.

Art. 52. - Societăţile autorizate pentru distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope pot transporta şi depozita numai cantităţile specificate în aprobarea de distrugere eliberată solicitantului de către Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 53. - (1) Comisia pentru distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope este constituită din câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice sau desemnat de acesta la nivel local, al societăţii comerciale ce efectuează distrugerea şi al formaţiunii teritoriale a poliţiei antidrog.

(2) Pentru obţinerea aprobării de distrugere, solicitanţii vor anexa la cerere următoarele documente:

a) lista cu denumirea şi cantităţile plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ce urmează a fi distruse;

b) copia contractului încheiat cu societatea autorizată pentru operaţiunea de distrugere.

(3)   Distrugerea se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare membru al comisiei şi un exemplar pentru titularul aprobării de distrugere.

(4)  In aceleaşi condiţii, la solicitarea poliţiei se distrug şi plantele, substanţele şi produsele stupefiante şi psihotrope confiscate, cu excepţia cantităţilor solicitate de instituţiile abilitate să dreseze animale pentru depistarea drogurilor sau în scopuri didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Art. 54. - Formularele pentru raportările prevăzute la art. 42 din Legea nr. 339/2005 sunt prevăzute în anexa nr. 12.

CAPITOLUL VIII

Autorizarea în scop de cercetare

Art. 55. - (1) Pentru autorizarea în scopul cercetării medicale ori ştiinţifice, pentru învăţământ sau pentru efectuarea de constatări ori expertize tehnico-ştiinţifice, fizico-chimice, dispuse de autorităţile judiciare, potrivit legii, persoana fizică sau juridică solicitantă depune la Ministerul Sănătăţii Publice:

a)   cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b)   documente de identificare sau, după caz, actul constitutiv şi date despre locaţia unde se vor utiliza plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope;

c)  documente privind plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope utilizate şi cantităţile estimate;

d)  scurt rezumat al proiectului, cu precizarea duratei, scopului, obiectivelor şi justificarea medicală şi ştiinţifică a cercetării; în special trebuie precizat în ce măsură proiectul respectiv reprezintă sau nu reprezintă o duplicare a unor experimente cu rezultate deja cunoscute;

e)  documente privind persoana responsabilă de plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope.

(2)   Persoana fizică sau juridică autorizată potrivit prevederilor alin. (1) este obligată să asigure înregistrarea, evidenţa, protecţia fizică şi raportările prevăzute de Legea nr. 339/2005 şi de prezentele norme metodologice.

(3)   Autorizaţia se eliberează pe perioada desfăşurării proiectului de cercetare, dar nu mai mult de 5 ani, la sfârşitul cărora se poate solicita reînnoirea acesteia pe perioade succesive de câte 5 ani.

CAPITOLUL IX

Evidenţa şi păstrarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 56. - (1) Evidenţa substanţelor şi preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 se realizează prin înscrierea şi centralizarea zilnică în registrul de evidenţă special, conform modelului prezentat în anexa nr. 13.

(2) Registrul de evidenţă special se confirmă zilnic prin semnătură de către persoana responsabilă.

(3)  Obligaţia înscrierii revine tuturor persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activităţi cu plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005.

(4)   Facturile şi, după caz, comenzile pentru substanţele şi preparatele prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 se completează şi se păstrează pe formulare separate de celelalte facturi. Această dispoziţie se aplică şi în cazul culturii plantelor cu conţinut stupefiant şi psihotrop.

Art. 57. - Evidenţa preparatelor prevăzute în tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 poate fi ţinută împreună cu preparate ce nu conţin substanţe din acest tabel, pe orice suport de stocare a informaţiilor, cu condiţia ca aceste date să poată fi prezentate într-o formă care poate fi citită şi sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autorităţilor competente.

Art. 58. - In farmaciile cu circuit deschis, evidenţa preparatelor prevăzute în tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 rezultă din prescripţiile medicale reţinute obligatoriu la eliberarea medicamentului.

Art. 59. - Plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 se păstrează în dulapuri închise cu cheie, neinscripţionate, destinate numai acestei categorii. Accesul la aceste dulapuri îl are numai persoana responsabilă sau înlocuitorul acesteia.

Art. 60. - Ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope se fac potrivit reglementărilor specifice medicamentelor.

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 61. - Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 62. - Formularele de prescripţii medicale aflate în circulaţie vor fi utilizate până la epuizare, dar nu mai târziu de data de 1 aprilie 2007.

Art. 63. - Tarifele pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 64. - Procedurile specifice referitoare la exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea şi comercializarea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medicală veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului sănătăţii publice.

*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală a Judeţului.............

AUTORIZAŢIA Nr...............

pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în*):.................................

In temeiul art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, se autorizează:

A.  Persoana fizica......................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea.............., str..............     nr.....,     judeţul/sectorul     ..........,     posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ....... nr..........., emis/emisă de ..................la data de......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

B. Persoana juridică......................, cu sediul în localitatea................, str................ nr......, judeţul/sectorul .........., codul unic de înregistrare ...................., reprezentată de  ................, în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. /paşaport/alt   act   de   identitate   valabil   seria   .......   nr..............,   emis/emisă de ...................la data de.............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  pentru activitatea de cultivare a..........................(denumirea plantei) şi care este destinată utilizării în*):.....................................................................................................pe suprafaţa de..............................situată în localitatea.................................. .

Titularul autorizaţiei este obligat să anunţe emitentul acesteia despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la autorizare, în termen de 15 zile de la producerea modificării.

Data                                                      Director,

......................                                       ……………………..

*) Se completează, după caz, cu: "în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie", "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" ori "pentru producerea de sămânţă".

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope

1.   A.   Persoana   fizică   .....................,   cu   domiciliul/reşedinţa   în   localitatea .................., str................. nr......, judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. /paşaport/alt act de identitate valabil seria .... nr............, emis/emisă de ................la data de............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

2. B. Persoana juridică..............., cu sediul în localitatea..............., str.................nr. ....judeţul/sectorul............, codul unic de înregistrare................, reprezentată de .................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria......nr............, emis/emisă de .................la data de............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , solicit eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri:................................. ..........................................(denumirea plantei/plantelor),   pe suprafaţa de ............ha, situată în localitatea................., conform datelor înscrise în Registrul agricol la poziţia...............

3. Scopul culturii: valorificarea culturii, conform Contractului nr............, încheiat cu................, pentru*):.....................

Data                                                                         Semnătura

.....................                                                           ...........................

*) Se completează, după caz, cu: "în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie", "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" sau "pentru producerea de sămânţă".

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

ESTIMAREA NECESARULUI DE PLANTE CE CONŢIN SUBSTANŢE STUPEFIANTE Şl PSIHOTROPE DIN PRODUCŢIA INTERNĂ PENTRU ANUL........

Persoana juridică

Ţara de origine

Denumire plantă, substanţă, preparat

Cantitatea estimată

(în kg sau g sau mg)

Conţinut în substanţă activă bază

1

2

3

4

5

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei pentru producerea/fabricarea de substanţe sau preparate stupefiante şi psihotrope

1.   A.   Persoana   fizică   .....................,   cu   domiciliul/reşedinţa   în   localitatea .................., str................. nr......, judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria .... nr............, emis/emisă de ................la data de............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. B. Persoana juridică..............., cu sediul în localitatea..............., str.................nr. ....judeţul/sectorul............, codul unic de înregistrare................, reprezentată de .................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria......nr............, emis/emisă de ................la data de............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| solicit eliberarea autorizaţiei pentru fabricare de preparate stupefiante şi psihotrope: ...................................................la adresa...............

3. Persoana responsabilă:........................,

Data                                                                         Semnătura

…...................                                                         ………………………..

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei pentru deţinere de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope

1.   A.   Persoana   fizică   .....................,   cu   domiciliul/reşedinţa   în   localitatea .................., str................. nr......, judeţul/sectorul .............,  posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria .... nr............, emis/emisă de ................la data de............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

2. B. Persoana juridică..............., cu sediul în localitatea..............., str.................nr. ....judeţul/sectorul............, codul unic de înregistrare................, reprezentată de .................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria......nr............, emis/emisă de ................la data de............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

3.  Scopul deţinerii:

- distribuţie (depozit)

- cabinet medical uman

-  cercetare

-  medicaţie pentru călători internaţionali

-  altul.....................

solicităm eliberarea autorizaţiei pentru deţinere de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope

4.  Persoana responsabilă:........................,

Ne angajăm să respectăm prevederile în vigoare privind plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope.

Data                                                                         Semnătura

………………                                                        ……………………….

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei de punere în liberă circulaţie /export de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope

1.  A.  Persoana fizică  .....................,  cu domiciliul/reşedinţa în localitatea .................., str................. nr......, judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria .... nr............, emis/emisă de ................la data de............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

2. B. Persoana juridică..............., cu sediul în localitatea..............., str.................nr. ....judeţul/sectorul............, codul unic de înregistrare................, reprezentată de .................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria......nr............, emis/emisă de ................la data de............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit eliberarea autorizaţiei de punere în liberă circulaţie /export de (denumirea comercială, denumirea comună internaţională):

forma farmaceutică şi cantitatea:

conţinut în substanţă bază anhidră:

importator/exportator, ţara:

biroul vamal de intrare/ieşire în/din ţară;

biroul vamal unde se efectuează operaţiunea vamală de punere în libera circulaţie / de export.

3. Persoana responsabilă:........................,

Data                                                                         Semnătura

…………………….                                               ………………………

ANEXA Nr. 7a) la normele metodologice

Exemplar nr.*

Autorizaţie de Punere în Liberă Circulaţie

Convention unique sur les stupefiants (1961/72) • Convention sur les substances psychotropes (1971) • Convention contre le trafic illicite de stupefiants et de substances psychotropes (1988)

Autorisation n'est pas valide qu'avec le timbre et les signatures appliquees ci-contre :

Directeur, Inspecteur,

I

M P O R T A T E U R

Autorisation No. Date d'einission Date de validite

E X P O R T A T E U R

Nom des substances ou preparations importees :

Teneur en substance base anhydre - Valeur statistique :

Observations :

Type du permis - Conditions speciales :

Destinataire:

* Autorizaţia se emite în patru exemplare, identificate astfel:

- „Exemplarul nr. 1: însoţeşte transportul";

- „Exemplarul nr. 2: destinat biroului vamal unde mărfurile sunt puse în circulaţie";

- „Exemplarul nr. 3: destinat titularului autorizaţiei";

- „Exemplarul nr. 4: destinat autorităţii emitente".

Organ emitent: Ministerul Sănătăţii publice - Direcţia Generală Farmaceutică şi Aparatură Medicală, Str. Cristian Popisteanu 1-3, Bucureşti 70052

Office emetteur: Ministere de la Sante Publique - Direction Generale Pharmaceutique et Dispositifs Medicaux, 1-3, rue Cristian Popisteanu, Bucarest 70052

Biroul vamal român Bureau de douane roumaine

Biroul vamal de intrare ţară:

Verificat (ştampila/semnătura)

Biroul vamal unde se efectuează operaţiunea vamală de punere în liberă circulaţie:

Verificat (ştampila/semnătura)

Confirmarea de primire a destinatarului Accuse de reception du destinataire

Destinatarul confirmă primirea mărfii având în vedere copia care a însoţit transportul şi trimite această copie organului emitent

Le destinataire accuse reception de la marchandise en visant la copie qui a accompagne l'envoi et adresse cette copie a l'office emetteur.

Marfa a fost pusă în liberă circulaţie după cum este prezentat pe verso.

La marchandise a ete importee comme indique au verso.

Data punerii în liberă circulaţie / Date d'importation:

Data/Semnătura

Date/Signature

Marfa a fost pusă în liberă circulaţie numai în cantitate de:

La marchandise a ete importee seulement en quantite de:

Data punerii în liberă circulaţie / Date d'importation:

Data/Semnătura

Date/Signature

ANEXA Nr. 7b) la normele metodologice

Exemplar nr.*

Autorizaţie de Export

Convention unique sur les stupefiants (1961/72) • Convention sur les substances psychotropes (1971) • Convention contre le trafic illicite de stupefiants et de substances psychotropes (1988)

Autorisation n'est pas valide qu'avec le timbre et les signatures appliquees ci-contre :

Directeur. Inspecteur,

I

M P O R T A T E U R

Autorisation No. Date d'emission Date de validite

E X P OR T A T E U R

Nom des substances ou preparations importees :

Teneur en substance base anhydre - Valeur statistique :

Observations :

Type du permis - Conditions speciales :

Destinataire:

* Autorizaţia se emite în cinci exemplare, identificate astfel:

- „Exemplarul nr. 1: însoţeşte transportul";

- „Exemplarul nr. 2: destinat biroului vamal unde mărfurile sunt vămuite la export";

- „Exemplarul nr. 3: destinat titularului autorizaţiei";

- „Exemplarul nr. 4: destinat autorităţii competente din ţara importatoare":

- „Exemplarul nr. 5: destinat autorităţii emitente".

Organ emitent: Ministerul Sănătăţii publice - Direcţia Generală Farmaceutică - Inspecţia de Farmacie şi Aparatură Medicală, Str. Cristian Popisteanu 1-3, Bucureşti 70052

Office emetteur: Ministere de la Sante Publique- Direction Generale Pharmaceutique et Dispositifs Medicaux, 1-3, rue Cristian Popisteanu, Bucarest 70052

Biroul vamal român Bureau de douane roumaine

Biroul vamal unde se efectuează operaţiunea vamală de export:

Verificat (ştampila/semnătura)

Biroul vamal unde se efectuează operaţiunea vamală de export:

Verificat (ştampila/semnătura)

Confirmarea transportatorului / Confirmation du transporteur

|_|         Marfa a fost exportată după cum este prezentat pe verso. / La marchandise a ete exportee comme autorise au verso.

Data exportului/Date d'exportation:

|_|         Marfa a fost exportată numai in cantitate de :

La marchandise a ete exportee seulement en quantite de:

Data exportului/Date d'exportation:

Endorsement by competent authority of importing country

We certify that the controlled drugs detailed in this authorization have been duly imported

Please return to:

Ministry of Public Health

General Directorate for Pharmaceuticals and Medical Devices

1-3 Cristian Popisteanu

Bucharest 70052, România

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

Preparatele stupefiante şi psihotrope care pot fi conţinute în trusele de prim ajutor

Tabelul II, Stupefiante (forme injectabile)

3 Alfentanil

49 Fentanil

54 Hidromorfona

69 Morfina

98 Remifentanil

99 Sufentanil

Tabelul III, Psihotrope (forme injectabile)

18 Clonazepam

23 Diazepam

30 Fenobarbital

53 Midazolam

60 Pentazocina

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Formular pentru prescripţiile de preparate cuprinse în tabelul II

REGIM SPECIAL                                                                        Serie .............           Număr ...............................                

Medic de familie [ ]  Ambulatoriu Specialitate [ ]    Spital [ ]   Ambulanţă [ ]

1. Cabinet medical / spital

Cod fiscal

Sediu (localitate, str., nr.)                                                                                       L.S.

Judeţul

Casa de Asigurări / Nr. Contract

Gratuită Copii             Boli cronice                  Altele

|_| sugar                    Cod boală ______      Cod program naţional

|_| copil                                                       ________________

|_| elev                                                        |_| gravidă

|_| ucenic                                                     |_| lăhuză

|_| student                                                   |_| protejaţi social

Compensată

          |_|

Legi speciale

|_| handicapaţi

|_| veterani

|_| revoluţionari

|_| alte gratuităţi

Contra cost

         |_|

2. Asigurat:     |_| copil     |_| salariat      |_| pensionar     |_| coasigurat     |_| plata directă       La CAS.................

Nume                                                                           Str.                                                                      Nr.

Prenume                                                                       Bl.                                 Sc.                                Ap.

Vârsta                                 Carnet asigurat                  Loc.                                            Judeţ

CNP     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. foii de observaţie / Nr. din Registrul de Consultaţii

3. Diagnostic:

ac.

subac.     cr.

4.Rp.

DS

Cant.

Eliberare fracţionată

1

2

3

Dată prescriere:                                                                               Semnătura medic şi parafa

Taxare:

Rp.

Medicament

Cant. elib.

Preţ amănunt / ut

P.ref. (min)/ut

Val. amănunt

Compensare CAS

1

2

3

         

Contribuţie asigurat:                                                                     TOTAL:

Data eliberării:                                                                              Bon fiscal nr.

5. Am primit medicamentele mai sus menţionate             |_| asigurat      |_| împuternicit

Am luat cunoştinţă de obligaţia de a restitui cantitatea de preparate stupefiante neconsumate de pacient din diferite motive. Restituirea mă oblig să o fac în termen de 15 zile de la apariţia motivului.

Nume                                                                           Str.                                                                      Nr.

Prenume                                                                       Loc.                                            Judeţ

B.I. (CI.) seria                               Nr.

CNP  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                                                                              Semnătura

Semnătura persoanei care eliberează                                                                                                    L.S. Farmacie

Formular pentru prescripţiile de preparate cuprinse în tabelul III

REGIM SPECIAL                                                     Serie: PSH _________   Număr  _________

Medic de familie [ ]  Ambulatoriu Specialitate [ ]   Spital [ ]   Ambulanţă [ ]

1. Cabinet medical / spital

Cod fiscal

Sediu (localitate, str., nr.)                                                                                       L.S.

Judeţul

Casa de Asigurări / Nr. Contract

2. Pacient:     |_| copil     |_| salariat   |_| pensionar     |_| coasigurat   |_| plata directă       La CAS.....................

Nume                                                                        Str.                                                                      Nr.

Prenume                                                                    Bl.                               Sc.                                   Ap.

Vârsta                    Carnet asigurat                            Loc.                                          Judeţ

CNP   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. foii de observaţie / Nr. din Registrul de Consultaţii

3. Diagnostic:

ac.

subac.

cr.

4. Rp.

                                                              

                                                  

Dată prescriere:                                                                              Semnătura medic şi parafa

Taxare:

Contribuţie asigurat:                                                                     TOTAL:

Data eliberării:                                                                             Bon fiscal nr.............

5. Am primit medicamentele mai sus menţionate             |_| asigurat     |_| împuternicit

Nume                                                                           Str.                                                                      Nr. Prenume                                                                       Loc.                                            Judeţ

B.I. (CI.) seria                               Nr.

CNP      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                                  Semnătura

Semnătura persoanei care eliberează                                                                                      L.S. Farmacie

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Certificat de deţinere a medicamentelor cu conţinut stupefiant în scop terapeutic

........................           .......................          ........................

(Stat)                                (Oraş)                      (Data)                                 (1)

A. Medicul care a prescris:

...............                             ............................              .....................

(Nume)                                         (Prenume)                     (Telefon)            (2)

(Adresă)   ................................................................................................   (3)

                 ................................................................................................  (4)

B. Pacient:

.....................................................(5)                   ........................................................................ (6)

(Nume)                      (Prenume)                              (Numărul paşaportului sau actului de identitate)

………………………………….(7)                       …………………………….....……………(8)

(Locul naşterii)                                                          (Data naşterii)

 ..................................................(9)                       .....................................................................(10)

(Naţionalitate)                                                                       (Sex)

................................................................................................................................................... (11)

(Adresă)

.............................................................(12)             .................................................................. (13)

(Număr de zile de călătorie)                                       (Valabilitatea autorizaţiei - maxim 30 de zile)

 

C. Medicament prescris:

 ......................................................  (14)                                     ...............................................(15)

(Denumire comercială)                                                                    (Formă farmaceutică)

..................................................................(16)                            ...............................................(17)

(Denumirea comună internaţională a substanţei active)                      (Concentraţia substanţei active)

..............................................................(18)                               ................................................(19)

(Instrucţiuni de administrare)                                                       (Cantitatea totală de substanţă activă)

...................................................................(20)

(Numărul de zile de prescriere - maxim 30 zile)                               

................................................................................................................................................(21)

(Observaţii)

D. Autoritatea emitentă:

...........................................................(22)

(Denumire)

..........................         ........................(23)

(Adresa)                              (Tel)

………………………………                                            ……………………………………(24)

(Ştampila)                                                                           (Semnătura)

România

Ministry of Public Health

General Directorate for Pharmaceuticals

And Medical Devices

Roumanie

Ministere de la Sante Publique

Direction Generale Pharmaceutique et

dispositifs medicaux

Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for the purpose of medical treatment -Article 75 of the Schengen Convention

(1) Country, town, date

A. Prescribing doctor

(2) Name, first name, tel

(3) Address

(4) Where issued by a doctor: doctor's stamp and signature

B. Patient

(5) Name, first name

(6) No of passport or other identification document

(7) Place of birth

(8) Date of birth

(9) Nationality

(10) Sex (11)Address

(12) Duration of travel in days

(13) Validity of authorisation from/to - maximum 30 days

C. Prescribed drug

(14) Trade name or special preparation

(15) Dosageform

(16) International name of active substance

(17) Concentration of active substance

(18) Instructions for use

(19) Total quantity of active substance

(20) Duration of prescription in days - maximum 30 days

(21) Remarks

D. Issuing/accrediting authority

(delete where not applicable)

(22) Name

(23) Address, tel

(24) Authority's stamp and signature

Certificat pour le transport de stupefiants et/ou de substances psychotropes a des fins

therapeutiques - Article 75 de la Convention

d'application de l'Accord de Schengen

pays, delivre a, date

Medecin prescripteur

nom, prenom, telephone

adresse en cas de delivrance par un medecin:

cachet, signature du medecin

Patient

nom, prenom

no du passeport ou du document d'identite

lieu de naissance

date de naissance

nationalite

sexe

adresse

duree du voyage en jours

duree de validite de l'autorisation du/au - max. 30 jours

Medicament prescrit

nom commercial ou preparation speciale

forme pharmaceutique

denomination internaţionale de la substance

active concentration de la substance active

mode d'emploi

quantite totale de la substance active

duree de la prescription, en jours - max. 30 jours remarques

Autorite qui delivre/authentifie

(biffer ce qui ne convient pas)

Designation adresse, telephone

sceau, signature de l'autorite

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

Unitatea............                                                                                                                                                             Data:............

Condici de prescripţii medicale

Nr. crt.

Nume, prenume, vârstă pacient

Denumirea comercială

Formă farmaceutică

si concentraţie

Ambalaj

Producător

Cantitatea

Preţ unitar

Valoare

totală

Prescrisă

Eliberată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unitatea............                                                                                                                                                             Data:............

Condica de aparat

Nr. crt.

Denumirea comercială

Formă farmaceutică şi concentraţie

Ambalaj

Producător

Cantitatea

Preţ

unitar

Valoare totală

Observaţii

Solicitată

Eliberată    şi sold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unitatea............

Registru pentru evidenţa stupefiantelor din condica de aparat

Nr. crt.

Data

Nume pacient

Nr.   foaie  de observaţie

Denumirea produs

Forma farmaceutică şi concentraţia

Cantitatea eliberată

Semnătura

medicului

responsabil

1

2

3

4

5

6

7

8

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

Formular pentru raportare trimestrială şi anuală

Autorizaţie

import/export

(nr., data)

Produs aprobat

pentru import/export

(denumire

substanţă, după

caz)

Cantitatea

Declaraţia

vamală de

import/export

(nr., data)

Cantitatea importată (denumire

substanţă, după caz)

Substanţa activă

exprimată în substanţă bază

anhidră,

rezultată în urma

transformării

Ţara de origine

1

2

3

4

5

6

7

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

Registrul de evidenţă zilnică a mişcărilor produselor şi substanţelor stupefiante

Unitatea............                                                                 

Registru stupefiante

Farmacii de circuit închis

Evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante Denumirea produsului sau a substanţei.....................

Nr. crt.

Data

Nr. doc. intrare / ieşire

Cantitatea

Numele şi prenumele persoanei care administrează

  Numele şi prenumele  medicului responsabil

Observaţii

Intrări

Ieşiri

Sold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unitatea............                                                                 

Registru stupefiante

Farmacii de circuit deschis

Evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante

Denumirea produsului sau a substanţei.....................

Nr. crt.

Data

Document intrare

U/M

Cantitatea

Nume, prenume cod medic

Numele prenumele şi

domiciliul/reşedinţa

pacientului

Numele prenumele

si

domiciliul/reşedinţa reprezentantului pacientului

Farmacist

Semnătura

Intrări

Ieşiri

Sold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1915/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1915 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu