Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.371 din 03.06.2019

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18 iunie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Obiectivele generale urmărite prin Programul multianual de marketing şi promovare turistică sunt: a)creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, prin promovarea acesteia pe piaţa internă şi internaţională; b)creşterea notorietăţii destinaţiilor, formelor de turism şi produselor turistice din România, prin promovarea acestora pe piaţa internă şi pe pieţele turistice externe; c)consolidarea poziţiei României ca o destinaţie turistică competitivă pe piaţa internaţională a turismului; d)creşterea valorică a indicatorilor care caracterizează turismul intern şi sosirile de turişti străini în România; e)promovarea brandului turistic, creat şi dezvoltat în conformitate cu obiectivul domeniului major de intervenţie 5.3 «Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică» al axei prioritare «Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului» din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică pe plan naţional şi internaţional. 2. La articolul 2, literele a), b), d)-f) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)efectuarea studiilor de marketing şi cercetărilor de piaţă; b)organizarea de activităţi de relaţii publice în ţară şi în străinătate, sub forma contactelor directe realizate, în mod constant, cu diferite categorii de public, cu reprezentanţii mass-mediei, cu persoane din conducerea altor instituţii de turism din ţară sau din străinătate, cu lideri de opinie, în scopul obţinerii sprijinului lor pentru promovarea ofertei turistice a României, ori activităţi de promovare directă către instituţiile abilitate din industria turismului, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, promovarea directă prin mijloace online şi offline către segmentul-ţintă, realizarea şi transmiterea de comunicate de presă; aceste activităţi de relaţii publice se pot manifesta atât prin implicarea în acţiuni organizate de alte entităţi care au legătură cu domeniul turistic, cât şi cu ocazia organizării şi desfăşurării unor congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, reuniuni naţionale şi internaţionale sau altor tipuri de evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)realizarea şi/sau achiziţionarea materialelor de promovare, de tipul: pliante, postere şi foi volante, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, ghiduri, cărţi cu specific de turism, hărţi turistice, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animaţie, documentare de turism, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări cu tehnologie de tipul realităţii virtuale şi realităţii augmentate, materiale de tipul video marketing; filmări cu drone, CD-uri şi DVD-uri turistice, diverse materiale de afişare, expunere şi prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale, inclusiv achiziţionarea drepturilor de autor aferente creaţiei şi expedierea materialelor în ţară şi în străinătate; e)realizarea, dezvoltarea, administrarea şi mentenanţa portalurilor de informare şi/sau promovare turistică, dezvoltarea şi/sau achiziţionarea sistemelor software şi hardware; f)derularea activităţilor de marketing online, prin intermediul motoarelor de căutare, reţelelor de socializare, platformelor, diverselor site-uri web şi blogurilor cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti ori în conştientizarea importanţei turismului românesc, prin site-uri web, aplicaţii mobile, precum şi prin alte activităţi de promovare şi publicitate prin internet şi alte mijloace electronice;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ m)publicitatea prin intermediul printurilor digitale-offset, indoor şi outdoor, formate standard şi inovatoare, de tipul panourilor publicitare, afişelor iluminate, posterelor de mari dimensiuni, coloanelor de publicitate suspendate, anunţurilor pe mijloacele de transport, LCD/LED screen-urilor, instalaţiilor interactive, videomapping, graficii în spaţiul urban, instalaţiilor artistice, literelor volumetrice, inclusiv prin intermediul infochioşcurilor cu ecran touchscreen; 3. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins: o)achiziţionarea de studii tehnice, studii şi cercetări de piaţă, necesare elaborării strategiilor de marketing, inclusiv în domeniul online; p)organizarea concursurilor de creaţie în vederea realizării materialelor, instrumentelor, proiectelor şi acţiunilor de promovare. 4. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Societăţile comerciale cu activitate de turism, asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale şi alte entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului pot participa la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în ţară şi în străinătate Ministerul Turismului.
(3) Modalitatea de finanţare a participării entităţilor menţionate la alin. (2) şi criteriile în baza cărora se va acorda finanţarea se vor stabili cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat prin instituirea unei scheme de minimis aprobate prin ordin al ministrului turismului.
5. La articolul 3 alineatul (4), literele a)-e), i), j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie şi achiziţionarea standului, închirierea, amenajarea şi decorarea spaţiului expoziţional, precum şi asigurarea şi transportul acestuia sau ale unor componente ale acestuia; b)cheltuieli ocazionate de activităţi de marketing, promovare şi comunicare, în perioada premergătoare manifestărilor expoziţionale, precum şi în perioada de desfăşurare a acestora; c)cheltuieli ocazionate de realizarea şi/sau achiziţionarea de materiale publicitare de tipul pliante, postere şi foi volante, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, hărţi turistice, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animaţie, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări cu tehnologie de tipul realităţii virtuale şi realităţii augmentate, filmări cu drone, materiale de tipul video marketing; CD-uri şi DVD-uri turistice, diverse materiale de afişare, expunere şi prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale; d)cheltuieli cu transportul, intern şi/sau internaţional, cazarea şi diurna pentru reprezentanţii mass-mediei; e)cheltuieli cu transportul, intern şi/sau internaţional, cazarea şi diurna/onorariile pentru formaţii artistice, meşteri populari, fotografi, solişti, personal de primire şi deservire a invitaţilor (hostess), membri ai colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice, alţi specialişti, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfăşurarea manifestării expoziţionale respective, din mediul online şi/sau offline;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ i)cheltuieli cu serviciile de curierat; j)cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, recepţie, conferinţă şi alte evenimente destinate presei, prezentări, workshopuri, seminare şi altele similare, cu rol în creşterea notorietăţii destinaţiilor;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ m)cheltuieli cu realizarea de design grafic şi creaţie publicitară; 6. La articolul 3 alineatul (4), după litera m) se introduc cinci noi litere, literele n)-r), cu următorul cuprins: n)cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura şi redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tipărirea/retipărirea; o)cheltuieli cu realizarea de conţinut pentru materiale de promovare, instrumente şi canale de comunicare specifice; p)cheltuieli cu achiziţionarea serviciilor de traduceri şi interpretariat; q)cheltuieli cu achiziţionarea serviciilor profesionale pentru transmisia pe internet în timp real; r)alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a manifestării expoziţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Pentru vizitele educaţionale şi de informare se finanţează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie: a)cazare, masă şi băuturi pentru invitaţi, pentru ghid şi pentru însoţitorul de grup; b)transportul internaţional şi pe teritoriul României pentru invitaţi, pentru ghid şi/sau pentru însoţitorul de grup; c)transportul, cu mijloace de transport de tipul telegondolei, trenuleţului, mocăniţei, saniei, căruţei şi altele asemenea, până la obiectivele turistice de interes, pentru invitaţi, pentru ghid şi/sau pentru însoţitorul de grup; d)onorariul ghidului şi/sau însoţitorului de grup pe teritoriul României; e)bilete de intrare la obiective turistice, rezervaţii şi parcuri naturale; f)taxe de fotografiere şi de filmare; g)bilete la spectacole şi alte manifestări culturale, artistice, sportive, ştiinţifice; h)taxe pentru degustări de produse tradiţionale, vin şi altele asemenea; i)cheltuieli cu închirierea unei săli şi a aparaturii specifice în vederea desfăşurării conferinţei de presă; j)servicii de traducere simultană sau consecutivă; k)servicii de catering; l)alte cheltuieli necesare desfăşurării în condiţii optime a vizitelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 8. La articolul 5 alineatul (1), literele a)-f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cheltuieli cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, atât în ţară, cât şi în străinătate, cazare, masă şi băuturi ale participanţilor; b)cheltuieli cu închirierea şi amenajarea spaţiilor interioare şi exterioare, pentru organizarea de manifestări de tipul: cultural, gastronomic, artistic, fără a se limita la acestea; c)cheltuieli cu onorariul personalului de primire şi deservire a invitaţilor, al formaţiilor artistice, soliştilor vocali, maeştrilor de ceremonii, disc-jokey-ilor, traducătorilor şi fotografilor prezenţi în cadrul evenimentului sau al misiunii, inclusiv pentru închirierea aparaturii specifice necesare susţinerii unui spectacol artistic; d)cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţilor de publicitate, prin mijloace electronice şi/sau clasice, comunicare şi relaţii publice, inclusiv cheltuielile cu onorariile agenţiilor de specialitate care activează în domeniul activităţilor promoţionale şi care facilitează relaţiile cu publicul-ţintă şi asigură transmiterea mesajelor-cheie către acesta; e)cheltuieli cu închirierea aparaturii şi echipamentelor tehnice specifice, de genul celor necesare iluminării, de tipul proiectoarelor, jocurilor de lumini, laserelor, panourilor LCD/LED, asigurării sunetului, traducerii simultane şi consecutive a discursurilor şi prezentărilor, proiecţiilor şi prezentărilor multimedia şi alte cheltuieli de logistică şi asistenţă tehnică necesare bunei organizări a evenimentelor şi misiunilor; f)cheltuieli cu realizarea şi/sau cu achiziţionarea de materiale publicitare de tipul: pliante, postere şi foi volante, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, hărţi turistice, fotografii, albume, videoproiecţii, fotoreportaje, filme de animaţie, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări cu tehnologie de tipul realităţii virtuale şi realităţii augmentate, filmări cu drone, materiale de tipul video marketing; CD-uri şi DVD-uri turistice, diverse materiale de afişare, expunere şi prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ h)cheltuieli cu servicii de curierat; 9. La articolul 5 alineatul (1), după litera j) se introduc cinci noi litere , literele k)-o), cu următorul cuprins: k)cheltuieli cu servicii profesionale pentru expedieri/postări/transmisiuni pe internet în timp real; l)cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura şi redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tipărirea/retipărirea; m)cheltuieli cu realizarea de conţinut pentru materiale de promovare, instrumente şi canale de comunicare specifice; n)cheltuieli de protocol; o)alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a evenimentelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite 10. Articolele 6-8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: a)cheltuieli cu achiziţionarea de produse hardware şi software, necesare promovării în mediul online sau realizării/dezvoltării/administrării/mentenanţei portalului de informaţii în domeniul turismului, incluzând sisteme de management al conţinutului, sisteme de baze de date, sisteme de suport al aplicaţiilor şi sisteme de operare, sisteme integrate informatice, sisteme de securitate informatică, sisteme de testare şi management IT, sisteme de gestionare a proceselor, sisteme de management al relaţiei cu clienţii, sisteme de stocare, back-up, replicare şi recuperare a datelor în caz de dezastru, sisteme de analiză şi raportare; b)cheltuieli cu dezvoltarea, actualizarea şi/sau programarea aplicaţiilor software pentru susţinerea activităţii de marketing pe internet şi a portalului de informaţii în domeniul turismului; c)cheltuieli cu servicii de găzduire pentru server şi achiziţionare de domenii web; d)cheltuieli cu servicii de realizare a campaniilor şi spoturilor virale; e)cheltuieli cu optimizarea site-urilor web pentru motoare de căutare; f)cheltuieli cu realizarea/dezvoltarea de aplicaţii necesare promovării pe reţelele de socializare, campanii de e-mail marketing, anunţuri şi bannere plătite pe internet, alte servicii necesare promovării în mediul digital. Articolul 7Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. i) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: a)costuri de coproducţie a emisiunilor de televiziune şi radio, costuri de realizare/difuzare a clipurilor TV, costuri de realizare a spoturilor video, testimonialelor, precum şi costuri de difuzare a spoturilor audio şi/sau video în cadrul emisiunilor; b)cheltuieli cu planificarea şi achiziţia spaţiilor publicitare; c)cheltuieli cu realizarea de design grafic şi creaţie publicitară; d)cheltuieli cu achiziţionarea drepturilor de autor. Articolul 8Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. h) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: a)cheltuieli cu inserţii publicitare în presă, în pagini web, în ghiduri turistice, cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, alte publicaţii cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti ori în conştientizarea importanţei turismului românesc; b)cheltuieli cu realizarea de design grafic şi creaţie publicitară; c)cheltuieli cu achiziţionarea drepturilor de autor; d)cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura şi redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tipărirea/retipărirea; e)cheltuieli cu publicitatea indoor şi outdoor în ţară şi în străinătate, publicitatea destinaţiilor şi produselor turistice româneşti în mass-media internă şi internaţională, pe pieţele ţintă, activităţi de marketing.
Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolele 3, 4 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se au în vedere următoarele activităţi:a)realizarea de studii privind evaluarea capacităţii optime de primire turistică în ariile naturale protejate, precum şi în destinaţiile turistice din România; b)realizarea de studii, analize, cercetări şi altele asemenea de dezvoltare a turismului, inclusiv studii privind comportamentul turistului în ariile naturale protejate; c)elaborarea strategiei calităţii serviciilor turistice din România, ce urmează a fi aprobată în condiţiile legii; d)activităţi privind desemnarea destinaţiilor ecoturistice, etnografice şi culturale din România; e)dezvoltarea destinaţiilor turistice care sunt incluse/vor fi incluse în rutele europene pentru biciclete, rutele europene pedestre, rutele culturale europene pe teritoriul României, a destinaţiilor de excelenţă EDEN, a destinaţiilor turistice incluse în rutele culturale dezvoltate pe plan naţional, precum şi a staţiunilor turistice de interes naţional şi local, a staţiunilor balneare, balneoclimatice şi climatice şi altele asemenea; f)implicarea în programe europene, transnaţionale şi mondiale în vederea îmbunătăţirii calităţii plajelor şi a porturilor turistice din România; g)implicarea în programe europene şi transnaţionale în vederea îmbunătăţirii infrastructurii montane şi submontane, a calităţii traseelor montane şi de drumeţie din România.
(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se pot achiziţiona următoarele categorii de servicii: servicii de organizare de conferinţe, seminare, simpozioane, evenimente, schimburi de bune practici pe plan naţional şi internaţional, grupuri de lucru tematice şi alte asemenea activităţi cu participare naţională şi internaţională, servicii de agenţii de turism, servicii tipografice, servicii de transport anexe şi conexe, cazare şi masă, servicii privind elaborarea unor studii de piaţă pe plan naţional şi servicii de cercetare şi dezvoltare, precum şi servicii conexe.
Articolul 4
(1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se derulează următoarele proiecte şi acţiuni:a)acţiuni şi proiecte pentru implementarea „Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003; b)acţiuni pentru implementarea prevederilor documentelor bilaterale în domeniul turismului, semnate cu alte state; c)proiecte şi acţiuni pentru implementarea obiectivelor ariei prioritare 3 «Promovarea culturii, a turismului şi a contactelor directe dintre oameni», a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în domeniile de competenţă stabilite prin prevederile legale în vigoare; d)proiecte de dezvoltare a turismului care vor fi stabilite în colaborare cu organizaţii/organisme internaţionale la care România este parte; e)proiecte iniţiate de Comisia Europeană; f)proiecte de colaborare cu alte state în baza prevederilor documentelor bilaterale; g)acţiuni în scopul respectării obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene; h)acţiuni şi proiecte menite să promoveze turismul din România în cadrul organismelor, organizaţiilor, convenţiilor, strategiilor internaţionale la care România este parte.
(2) Ministerul Turismului poate realiza parteneriate în cadrul relaţiilor bilaterale cu diverse state sau pe plan intern cu autorităţile publice locale şi ONG-uri din domeniul turismului în vederea elaborării şi derulării unor proiecte referitoare la dezvoltarea tuturor formelor de turism.
(3) Ministerul Turismului iniţiază şi derulează acţiuni, conferinţe, seminare, simpozioane, evenimente, vizite educaţionale şi de informare, grupuri de lucru tematice, schimburi de experienţă şi alte asemenea activităţi, care să atragă atenţia asupra potenţialului natural şi cultural al destinaţiilor turistice din România, asupra identităţii acestor destinaţii din punctul de vedere al naturii şi culturii la nivel european, al României în general, în vederea implementării proiectelor şi acţiunilor menţionate la alin. (1).
(4) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se pot realiza următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie:a)cheltuieli cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, atât în ţară, cât şi în străinătate, cazare, masă şi băuturi ale participanţilor, cheltuieli cu ghid de turism, cheltuieli cu intrare şi vizite la obiectivele turistice, taxe foto/video, cheltuieli ale agenţiilor de turism; b)cheltuieli cu închirierea şi amenajarea spaţiilor interioare şi exterioare, în vederea organizării evenimentelor prevăzute la alin. (3); c)cheltuieli cu onorariul personalului de primire şi deservire a invitaţilor, speakerilor, al formaţiilor artistice, meşterilor populari, producătorilor de produse tradiţionale, soliştilor vocali, maeştrilor de ceremonii, prezentatorilor, disc-jokey-ilor, traducătorilor şi fotografilor, cameramanilor (inclusiv dreptul de autor), prezenţi în cadrul evenimentului sau al misiunii, inclusiv pentru închirierea aparaturii specifice necesare susţinerii unui spectacol artistic; d)cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţilor de publicitate, prin mijloace electronice şi/sau clasice, comunicare şi relaţii publice, inclusiv cheltuielile cu onorariile agenţiilor de specialitate care activează în domeniul activităţilor promoţionale şi care facilitează relaţiile cu publicul-ţintă şi asigură transmiterea mesajelor-cheie către acesta; e)cheltuieli cu închirierea aparaturii şi echipamentelor tehnice specifice, de genul celor necesare iluminării: proiectoare, jocuri de lumini, lasere, panouri LCD/LED şi altele asemenea, precum şi în scopul asigurării sunetului, traducerii simultane şi consecutive a discursurilor şi prezentărilor, proiecţiilor şi prezentărilor multimedia şi alte cheltuieli de logistică şi asistenţă tehnică; f)cheltuieli cu realizarea, editarea, reeditarea şi/sau cu achiziţionarea de materiale publicitare de tipul: pliante, postere şi foi volante, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, hărţi turistice (print şi digitale), fotografii, albume, e-book-uri, broşuri şi cataloage digitale, videoproiecţii, fotoreportaje, filme de animaţie, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări în format 3D, filmări cu tehnologie de tipul realităţii virtuale şi realităţii augmentate, filmări cu drone, studio TV virtual, materiale de tipul video marketing; CD-uri şi DVD-uri turistice, cheltuieli cu realizarea şi achiziţionarea de software pentru terminale mobile în vederea dezvoltării şi promovării turistice, achiziţionarea de pachete de publicitate digitală, achiziţionarea de software specializat pentru dezvoltarea platformelor digitale, diverse materiale de afişare, expunere şi prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale; g)cheltuieli cu servicii de curierat; h)cheltuieli cu achiziţionarea serviciilor de consultanţă în vederea respectării obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene.
(5) Pentru vizitele educaţionale şi de informare organizate conform alin. (3) se finanţează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie:a)cazare, masă şi băuturi pentru invitaţi, pentru ghid şi pentru însoţitorul de grup; b)transportul internaţional şi pe teritoriul României pentru invitaţi, pentru ghid şi pentru însoţitorul de grup; c)transportul, cu mijloace de transport de tipul telegondolei, trenuleţului, mocăniţei, saniei, căruţei şi altele asemenea, până la obiectivele turistice de interes, pentru invitaţi, pentru ghid şi/sau pentru însoţitorul de grup; d)onorariul ghidului şi/sau însoţitorului de grup pe teritoriul României; e)bilete de intrare la obiective turistice, rezervaţii şi parcuri naturale; f)taxe de fotografiere şi de filmare; g)bilete la spectacole şi alte manifestări culturale, artistice, sportive, ştiinţifice; h)taxe pentru degustări de produse tradiţionale, vin şi altele asemenea; i)cheltuieli cu închirierea unei săli şi a aparaturii specifice în vederea desfăşurării conferinţei de presă; j)servicii de traducere simultană sau consecutivă; k)servicii de catering; l)alte cheltuieli necesare desfăşurării în condiţii optime a vizitelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
Articolul 6
(1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se au în vedere următoarele activităţi:a)elaborarea de studii de consultanţă privind evaluarea, respectiv dezvoltarea infrastructurii turistice pentru diferite destinaţii, forme şi produse turistice; b)realizarea şi implementarea strategiilor sectoriale pentru diferite forme de turism existente în România, cum ar fi turism de litoral, turism balnear şi de sănătate, ecoturism, turism cultural, agroturism, turism în natură, turism activ şi sportiv, turism de aventură şi alte forme de turism; c)organizarea de evenimente şi vizite în vederea conştientizării importanţei dezvoltării durabile a turismului; d)crearea, dezvoltarea, marcarea şi reabilitarea rutelor culturale, montane şi pedestre, precum şi a traseelor cicloturistice; e)realizarea de infotripuri pentru jurnalişti români şi străini, formatori de opinie sau specialişti din domeniul turismului; f)realizarea unei reţele comune de date, prin conectarea tuturor centrelor naţionale de informare şi promovare turistică şi a altor centre locale de promovare turistică, în vederea dezvoltării şi promovării turismului la nivel naţional; g)dezvoltarea şi optimizarea platformelor digitale ale Ministerului Turismului.
(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se pot achiziţiona următoarele categorii de servicii:a)servicii de cercetare-dezvoltare, consultanţă naţională şi internaţională privind turismul montan, turismul balnear, turismul de litoral, turismul cultural şi alte forme de turism, respectiv destinaţii, precum şi elaborarea de strategii sectoriale şi la nivel naţional; b)servicii de studii de piaţă pe plan naţional şi internaţional privind toate formele şi destinaţiile turistice; c)servicii de organizare de seminare, simpozioane, schimburi de bune practici, evenimente, grupuri de lucru tematice şi alte activităţi asemenea, cu participare naţională şi internaţională, privind toate formele şi destinaţiile turistice; d)servicii de transport anexe şi conexe, servicii ale agenţiilor de turism; e)servicii de realizare a materialelor informative/de promovare pentru dezvoltarea destinaţiilor, produselor şi formelor de turism specifice în România, online şi offline, de tipul: pliante, roll-up-uri, bannere, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, hărţi turistice, fotografii, albume, ghiduri, aplicaţii software, CD, DVD şi alte materiale de prezentare a României, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărţi de specialitate editate în România şi pe plan internaţional, în format tipărit sau digital; f)servicii de achiziţionare de materiale informative pentru dezvoltarea formelor, produselor şi destinaţiilor turistice, de tipul, fără a se limita la acestea: pliante, roll-up-uri, bannere, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, hărţi turistice, fotografii, albume, ghiduri şi alte materiale de prezentare a României audio şi video, cu drepturi de autor, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărţi de specialitate editate în România şi pe plan internaţional, în format tipărit sau digital; g)servicii de creare, dezvoltare, marcare şi reabilitare a rutelor culturale, montane şi submontane, pedestre, precum şi a traseelor cicloturistice şi/sau cu achiziţionarea serviciilor conexe; h)servicii de consultanţă în probleme de mediu pentru strategii/planuri/programe din domeniul turismului; i)servicii de realizare a unei reţele comune de date, prin conectarea tuturor centrelor naţionale de informare şi promovare turistică şi a altor centre locale de promovare turistică, în vederea dezvoltării şi promovării turismului la nivel naţional; j)servicii de dezvoltare şi optimizare a platformelor digitale ale Ministerului Turismului; k)achiziţii de software dedicat şi servicii de editare grafică vectorială, prelucrare de imagini, corectură şi redimensionare imagini, verificare pentru tipar, tipărire/retipărire; l)servicii de realizare grafică vectorială, prelucrare de imagini, corectură şi redimensionare imagini, verificare pentru tipar, tipărire/retipărire.
2. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)organizarea de campanii de conştientizare pentru consumatori privind turismul neautorizat, de transmitere a nemulţumirilor turiştilor, prin tipărirea de flyere, autocolante cu «TEL - VERDE - 0800 868 282», a unor broşuri, ghiduri, spoturi media specifice activităţii de control şi autorizare. 3. La articolul 7 alineatul (2), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)servicii de organizare de seminare, simpozioane, evenimente, grupuri de lucru tematice şi alte activităţi asemenea, cu participare naţională şi internaţională, pe teme de informare turistică;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ e)servicii de realizare de CD-uri, DVD-uri, broşuri digitale şi e-book-uri; 4. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)organizarea de evenimente, seminare, simpozioane, grupuri de lucru tematice şi altele asemenea, cu participare naţională şi internaţională, având ca tematică bunele practici în domeniul turismului; 5. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)participarea la acţiuni şi proiecte privind schimbul de experienţă, schimbul de bune practici în domeniul turismului, la nivel intern şi internaţional. 6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)servicii de organizare de evenimente, seminare, simpozioane, grupuri de lucru tematice şi alte activităţi asemenea; 7. La articolul 9 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)organizarea de evenimente, seminare, simpozioane, vizite educaţionale şi schimburi de bune practici la nivel naţional şi internaţional, grupuri de lucru tematice şi alte activităţi asemenea, pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru reprezentanţii sectorului privat şi sectorului public, respectiv ai organizaţiilor neguvernamentale din destinaţiile turistice; b)realizarea materialelor de promovare/informare în vederea diseminării informaţiilor necesare desfăşurării activităţilor din cadrul centrelor de informare turistică, centrelor naţionale de promovare şi informare turistică, asociaţiilor de promovare şi dezvoltare turistică, organizaţiilor de management al destinaţiei; 8. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. g) se pot achiziţiona următoarele categorii de servicii: servicii de agenţii de turism, transport naţional şi internaţional, cazare, masă, băuturi, intrări la obiective turistice, alte servicii conexe, servicii tipografice, cheltuieli cu achiziţionarea de software necesar editării/elaborării de materiale de prezentare în format tipărit/digital, servicii de consultanţă naţională şi internaţională privind formarea şi evaluarea profesională, servicii de organizare de seminare, simpozioane, evenimente, grupuri de lucru tematice şi alte activităţi asemenea, cu participare naţională şi internaţională, servicii de realizare a materialelor informative/de promovare pentru dezvoltarea destinaţiilor, produselor şi formelor de turism specifice în România, online şi offline, cum sunt: pliante, roll-up-uri, bannere, cataloage, broşuri, diverse tipărituri, hărţi turistice, fotografii, albume, ghiduri, CD, DVD şi alte materiale de prezentare a României, în format print şi digital, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărţi de specialitate editate în România şi pe plan internaţional şi altele asemenea, servicii de transport.
Articolul IIIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" şi „ministrul dezvoltării regionale şi turismului" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Turismului" şi „ministrul turismului". Articolul IV Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare .PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul turismului,Bogdan Gheorghe Trifp. Viceprim-ministru, ministrul mediului,Eugen Constantin Uricec, secretar de statMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Alexandru Petrescu Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 371/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 371 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu