Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 370 din 18 martie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din  1 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, nepublicata.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Oficiului Central de Stat
                         pentru Probleme Speciale,
                         Petru Pana

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara pentru organizarea, coordonarea si controlul activitatilor ce se desfasoara in timp de pace la nivelul economiei nationale in acest domeniu.
    (2) Prezentele norme metodologice se adreseaza autoritatilor administratiei publice, institutiilor si agentilor economici care desfasoara activitati de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    Art. 2
    (1) Aplicarea masurilor referitoare la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se asigura de catre Guvern prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit in continuare Oficiu.
    (2) Oficiul elaboreaza, pe baza cererilor fortelor sistemului national de aparare si a estimarilor facute de institutiile publice cu privire la necesarul pentru functionarea economiei si consumul populatiei, precum si la resursele existente, proiecte pentru: planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de mobilizare; planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de pregatire; programul cu obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare, denumit in continuare program de pregatire a teritoriului.
    (3) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, dupa aprobarea planului de mobilizare, proiectul bugetului de stat pentru razboi, pe baza propunerilor ministerelor si ale celorlalte institutii cu atributii in caz de mobilizare sau de razboi, avizate de Oficiu.
    Art. 3
    (1) Pentru coordonarea actiunilor si a masurilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, Oficiul elaboreaza metodologii referitoare la:
    a) elaborarea planului de mobilizare;
    b) elaborarea planului de pregatire;
    c) alte activitati din domeniu, considerate necesare.
    (2) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, agentii economici si alte institutii desfasoara activitati de pregatire pentru aparare si intocmesc documente de mobilizare, specifice domeniului lor de activitate, in conformitate cu metodologiile transmise de Oficiu.
    Art. 4
    (1) Autoritatile administratiei publice, agentii economici si alte institutii care desfasoara activitati de pregatire pentru aparare au obligatia sa transmita la cererea Oficiului sau a Ministerului Finantelor Publice, pentru activitatile specifice, propuneri privind:
    a) planul de mobilizare si bugetul de stat pentru razboi;
    b) planul de pregatire;
    c) programul de pregatire a teritoriului pentru aparare;
    d) fundamentarea finantarii activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    e) alte actiuni considerate necesare pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    (2) La nivel judetean propunerile mentionate la alin. (1) se transmit compartimentelor din structura Oficiului, care functioneaza in teritoriu.

    CAP. 2
    Planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare

    Art. 5
    (1) Planul de mobilizare cuprinde responsabilitati si sarcini obligatorii pentru autoritatile administratiei publice, alte institutii si agenti economici, in scopul satisfacerii cererilor fortelor sistemului national de aparare, functionarii institutiilor publice si agentilor economici, precum si al asigurarii consumului rationalizat al populatiei in caz de mobilizare sau de razboi.
    (2) In planul de mobilizare sunt incluse ca sarcini obligatorii produsele si serviciile stabilite prin nomenclatorul elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte autoritati ale administratiei publice si institutiilor publice.
    Art. 6
    (1) Nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru aparare cuprinde: armament, munitii, blindate, alte categorii de tehnica de lupta, carburanti - lubrifianti specifici acestora, servicii de transport, produse si servicii de comunicatii si asigurare a sanatatii, produse pentru consumul rationalizat al populatiei, produse de importanta vitala pentru economie si populatie, precum si pentru asigurarea cererilor unitatilor militare in perioada executarii mobilizarii.
    (2) Nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru aparare se comunica institutiilor interesate.
    Art. 7
    Oficiul elaboreaza proiectul planului de mobilizare avand in vedere:
    a) cererile fortelor sistemului national de aparare;
    b) nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru aparare;
    c) estimarea resurselor strategice necesare pentru functionarea institutiilor publice si agentilor economici care desfasoara activitati de pregatire pentru aparare;
    d) necesarul pentru consumul rationalizat al populatiei;
    e) propunerile ministerelor, celorlalte autoritati ale administratiei publice si agentilor economici privind asigurarea resurselor pentru cererile fortelor sistemului national de aparare, consumul rationalizat al populatiei si pentru functionarea institutiilor publice si agentilor economici;
    f) programul economic al Guvernului si strategiile sectoriale de dezvoltare;
    g) date statistice si prognoze furnizate de institutiile specializate.
    Art. 8
    (1) Institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale transmit Oficiului, potrivit legii, cererile de produse si servicii necesare in caz de mobilizare sau de razboi. Cererile se intocmesc potrivit metodologiei elaborate de Oficiu.
    (2) Autoritatile administratiei publice transmit estimari ale resurselor necesare pentru functionarea economiei si pentru consumul rationalizat al populatiei, in caz de mobilizare sau de razboi.
    (3) In cererile si estimarile prevazute la alin. (1) si (2) se includ produsele si serviciile care fac parte din nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru aparare.
    Art. 9
    Produsele cuprinse in planul de mobilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sunt omologate in productia de serie in tara; nu se gasesc in mod curent in comert; sunt in fabricatie curenta sau au productia sistata de cel mult 5 ani, cu exceptia munitiilor; cantitatea solicitata depaseste seria minima realizabila.
    Art. 10
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si agentii economici transmit propuneri de asigurare a cererilor fortelor sistemului national de aparare si a necesarului pentru consumul economiei si populatiei in caz de razboi, conform metodologiei elaborate de Oficiu.
    Art. 11
    (1) Planul de mobilizare se supune aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de catre Guvern, prin Oficiu.
    (2) Dupa aprobarea planului de mobilizare, Oficiul difuzeaza extrase din acesta autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru activitatile specifice. Acestea defalcheaza indicatorii si sarcinile si le transmit agentilor economici si celorlalte institutii executante.
    Art. 12
    In cazul agentilor economici sau al institutiilor care, in urma restructurarii, reorganizarii sau transformarii nu mai pot sa isi indeplineasca obligatiile stabilite prin planul de mobilizare, ministerele de resort redistribuie sarcinile altor agenti economici, in masura identificarii acestora, informand in scris Oficiul.
    Art. 13
    Institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale intocmesc, din timp de pace, comenzile de stat si alte documente de pregatire de mobilizare pentru a fi transmise agentilor economici producatori in momentul aplicarii planului de mobilizare.
    Art. 14
    Actualizarea planului de mobilizare se face, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, ca urmare a modificarii cererilor fortelor sistemului national de aparare transmise Oficiului, precum si ca urmare a unor schimbari importante aparute in posibilitatile de asigurare a resurselor materiale si energetice sau din alte cauze obiective.
    Art. 15
    La declararea starii de mobilizare sau de razboi, Oficiul efectueaza modificarile cerute de fortele sistemului national de aparare in functie de situatia concreta pentru punerea in aplicare a planului de mobilizare si coordoneaza aplicarea sarcinilor si masurilor stabilite, de trecere a economiei de la starea de pace la starea de razboi.

    CAP. 3
    Planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare

    Art. 16
    Planul de pregatire stabileste masurile si actiunile destinate asigurarii conditiilor necesare pentru satisfacerea cererilor fortelor sistemului national de aparare si este structurat pe programe referitoare la pastrarea capacitatilor de aparare strict specializate, constituirea si pastrarea rezervelor de mobilizare, pastrarea si actualizarea documentatiilor tehnice, precum si alte activitati considerate necesare.
    Art. 17
    (1) Proiectul planului de pregatire se elaboreaza anual, concomitent cu proiectul legii bugetare anuale, conform metodologiei intocmite de Oficiu, si are la baza sarcinile din planul de mobilizare si propunerile transmise de autoritatile administratiei publice, alte institutii si agenti economici, precum si resursele financiare necesare.
    (2) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, alte institutii si agenti economici care desfasoara activitati de pregatire pentru aparare transmit anual, conform metodologiei, propuneri pentru elaborarea planului de pregatire.
    (3) Propunerile prevazute la alin. (2) cuprind masuri, actiuni si resurse fundamentale conform normelor legale in vigoare.
    (4) Proiectul planului de pregatire se utilizeaza la fundamentarea fondurilor destinate pregatirii economiei pentru aparare.
    Art. 18
    (1) Dupa aprobarea bugetului de stat, planul de pregatire se definitiveaza de catre Oficiu si se supune aprobarii Guvernului prin hotarare.
    (2) La definitivarea planului de pregatire, Oficiul va esalona activitatile in ordinea prioritatilor determinate de importanta acestora in pregatirea economiei pentru aparare, corelate cu fondurile alocate de la bugetul de stat.
    (3) In situatia in care din cauze obiective nu pot fi realizate unele masuri si actiuni din planul de pregatire, Oficiul poate planifica resursele pentru realizarea altor obiective.
    Art. 19
    Planul de pregatire aprobat se transmite in extras ministerelor de resort si agentilor economici.
    Art. 20
    Resursele financiare necesare punerii in aplicare a planului de pregatire se asigura de la bugetul de stat.
    Art. 21
    Capacitatile agentilor economici producatori de tehnica militara, carora le revin sarcini din planul de mobilizare, a caror productie este sistata pe timp de pace, pot fi trecute in conservare in limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.
    Art. 22
    (1) In temeiul prevederilor planului de pregatire, aprobat prin hotarare a Guvernului, Oficiul incheie contracte cu agentii economici si institutiile specializate pentru realizarea masurilor si actiunilor de pregatire a economiei nationale pentru aparare.
    (2) Contractele avand ca obiect pastrarea capacitatilor de aparare, incheiate de Oficiu cu agentii economici, se transmit in copie ministerelor in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea carora se afla agentii economici respectivi.
    (3) Evidenta obiectivelor realizate pe baza contractelor incheiate se tine la Oficiu si la agentii economici.
    (4) Agentii economici sunt obligati sa mentina obiectivele realizate prin planul de pregatire conform conditiilor stabilite in contractele incheiate cu Oficiul.

    CAP. 4
    Capacitati pentru aparare

    Art. 23
    (1) Pentru indeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare, ministerele de resort identifica, in conditiile legii, capacitatile pentru aparare.
    (2) Anual, in primul trimestru, ministerele si celelalte institutii, pe baza datelor primite de la agentii economici, comunica Oficiului lista cuprinzand situatia capacitatilor pentru aparare si starea acestora, in scopul luarii lor in evidenta.
    Art. 24
    Agentii economici care detin capacitati pentru aparare, constituite in conditiile legii, vor tine evidenta mijloacelor fixe din componenta acestora, distinct, impreuna cu documentele de mobilizare.
    Art. 25
    (1) Utilajele, instalatiile, liniile tehnologice si statiile pirotehnice din componenta capacitatilor pentru aparare, strict specializate, destinate productiei de armament si munitii, care nu au comenzi pe timp de pace, pot fi trecute in conservare prin planul de pregatire.
    (2) Cheltuielile necesare trecerii in conservare, prevazute la alin. (1), vor fi suportate din fondurile alocate pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    Art. 26
    (1) Capacitatile pentru aparare, definite in conditiile legii, pot fi utilizate in activitatea agentilor economici fara restrictii, cu exceptia celor trecute in conservare pe baza masurilor cuprinse in planul de pregatire.
    (2) Utilizarea capacitatilor pentru aparare aflate in stare de conservare se aproba prin ordin al sefului Oficiului, in conditiile mentinerii profilului initial si a starii tehnice. Deconservarea si reconservarea se suporta din resursele agentilor economici.
    (3) Scoaterea definitiva a capacitatilor pentru aparare din starea de conservare se face prin ordin al sefului Oficiului.
    Art. 27
    In cazul schimbarii profilului sau al dezafectarii capacitatilor pentru aparare, dizolvarii ori lichidarii agentilor economici, ministerul de resort, pe baza notificarii agentilor economici, redistribuie sarcinile altor intreprinderi si informeaza Oficiul. Daca nu identifica alti agenti economici carora sa le fie redistribuite sarcinile, transmite Oficiului propuneri de actualizare a planului de mobilizare.
    Art. 28
    In situatia divizarii sau fuziunii unor agenti economici care detin capacitati pentru aparare, in documentele incheiate cu aceasta ocazie se cuprind obligatiile privind preluarea sarcinilor stabilite pentru starea de mobilizare si se informeaza Oficiul prin ministerele de resort.

    CAP. 5
    Rezerve de mobilizare

    Art. 29
    (1) Rezervele de mobilizare cuprind resursele materiale deficitare sau cu ciclu lung de fabricatie, destinate realizarii produselor cu specific militar sau serviciilor solicitate de fortele sistemului national de aparare, pentru starea de mobilizare sau de razboi.
    (2) In Nomenclatorul rezervelor de mobilizare se includ:
    a) in industrie: materii prime, materiale si produse deficitare pentru productia de armament, munitii si alte categorii de tehnica de lupta cu importanta deosebita pentru sustinerea efortului de aparare;
    b) in transporturi: materiale, echipamente si produse destinate restabilirii infrastructurii scoase din functiune pe timpul actiunilor militare;
    c) in comunicatii: materiale, echipamente si produse destinate restabilirii liniilor de comunicatii scoase din functiune pe timpul actiunilor militare;
    d) in domeniul sanatatii: medicamente, seruri, vaccinuri, tehnica si produse sanitar-farmaceutice deficitare pentru spitalizarea ranitilor si bolnavilor, ca urmare a actiunilor militare.
    (3) Nomenclatorul si nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se elaboreaza de catre Oficiu pe baza propunerilor agentilor economici, transmise prin ministerele de resort, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (4) In domeniul industriei se constituie Nomenclatorul rezervelor de mobilizare numai pentru produsele care prezinta perspectiva in inzestrare de minimum 8 ani, transmise Oficiului de fortele sistemului national de aparare.
    Art. 30
    (1) Rezervele de mobilizare se constituie si se pastreaza la agentii economici si institutiile care au sarcini la mobilizare, precum si in spatiile de depozitare a rezervelor de stat, pe baza contractelor incheiate cu Oficiul.
    (2) Materiile prime, materialele si alte produse consumabile se pastreaza in custodie in depozite la agentii economici sau institutiile care au sarcini la mobilizare; medicamentele, serurile, vaccinurile si alte produse sanitar-farmaceutice se pastreaza in custodie la agentii economici producatori; aparatura, utilajele, autospecialele sau alte echipamente se pastreaza, de regula, in exploatare pentru realizarea productiei sau prestarea de servicii, conform obiectului de activitate.
    (3) Trecerea in exploatare a echipamentelor respective se face prin ordin al sefului Oficiului.
    (4) Activitatile anuale privind crearea si pastrarea rezervelor de mobilizare se cuprind si se aproba prin planul de pregatire.
    Art. 31
    (1) Limitele nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare pentru agentii economici si institutiile care au sarcini prin planul de mobilizare, propuse spre aprobare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, se calculeaza astfel:
    a) in industrie - pentru asigurarea productiei pe o perioada de 3 luni;
    b) in transporturi - pentru asigurarea materiala a activitatii echipelor de interventie, pe o perioada de doua luni, in vederea restabilirii infrastructurii scoase din functiune;
    c) in comunicatii - pentru asigurarea materiala a activitatii echipelor de interventie, pe o perioada de doua luni, in vederea restabilirii liniilor de comunicatii scoase din functiune;
    d) in domeniul sanatatii - pentru asigurarea asistentei medicale destinate fortelor sistemului national de aparare pe o perioada de 2 luni.
    (2) Nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare, prevazute la alin. (1), includ si produsele similare din stocurile intangibile aflate in rezervele de stat.
    Art. 32
    (1) Rezervele de mobilizare se constituie, se improspateaza si se valorifica pe baza planurilor anuale de pregatire, prin institutii si agenti economici, in baza contractelor incheiate cu Oficiul.
    (2) Produsele specifice industriei de aparare care se introduc in rezervele de mobilizare se receptioneaza in mod similar cu cele destinate productiei de tehnica militara pe timp de pace si vor fi insotite de documente care sa ateste starea lor calitativa, analizele, probele sau incercarile efectuate, termenele de garantie, periodicitatea analizelor fizico-chimice, durata de serviciu si de depozitare.
    (3) Achizitiile se realizeaza, conform legislatiei privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, de catre Oficiu si se deruleaza prin agentii economici specializati.
    Art. 33
    (1) Conditiile privind depozitarea produselor din rezervele de mobilizare, intretinerea, improspatarea, inventarierea, paza si alte masuri referitoare la pastrarea acestora se stabilesc prin contractele incheiate intre Oficiu si agentii economici sau institutiile care le pastreaza.
    (2) Utilizarea aparaturii, utilajelor, autospecialelor sau a altor echipamente pastrate in exploatare la agentii economici se efectueaza in conditiile tehnice si financiare cuprinse in contractele incheiate intre Oficiu si utilizatori.
    Art. 34
    Scoaterea materiilor prime, materialelor si a produselor din rezervele de mobilizare se face in urmatoarele situatii:
    a) pentru improspatare, pe baza prevederilor planurilor anuale de improspatare intocmite in functie de modificarea in timp a calitatilor fizico-chimice sau a parametrilor functionali, precum si a duratei de functionare, stabilita conform reglementarilor in vigoare;
    b) pentru imprumut, in mod exceptional, prin hotarari ale Guvernului, elaborate in conditiile legii, in care sunt stipulate conditiile de restituire a materialelor respective;
    c) pentru inlaturarea urmarilor unor dezastre, precum si la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, in conditiile legii;
    d) scoaterea definitiva ca urmare a modificarii Nomenclatorului rezervelor de mobilizare si a nivelurilor de constituire si la atingerea limitei de valabilitate, a termenului de serviciu sau a duratei normale de functionare.
    Art. 35
    (1) Produsele din rezervele de mobilizare, scoase la improspatare, pot fi vandute si prin reducerea preturilor in conditiile art. 27 alin. (5) din Legea nr. 477/2003.
    (2) Produsele din rezervele de mobilizare, care nu au putut fi improspatate pana la atingerea limitei de valabilitate, termenului de serviciu sau duratei normale de functionare prevazute in actele normative, se scot definitiv de catre Oficiu pentru valorificare sau casare, iar stocurile se reintregesc in conditiile legii.
    Art. 36
    Produsele scoase definitiv din rezervele de mobilizare ca urmare a modificarii Nomenclatorului rezervelor de mobilizare sau/si a nivelurilor de constituire se valorifica sau se caseaza, dupa caz, potrivit prevederilor legale.
    Art. 37
    (1) Oficiul intocmeste anual, pe baza propunerilor agentilor economici care pastreaza produse in rezervele de mobilizare, planuri de improspatare.
    (2) Improspatarea produselor din rezervele de mobilizare se realizeaza prin vanzarea acestora si reintregirea stocurilor cu produse similare noi.
    Art. 38
    (1) Agentii economici care scot, sub forma de imprumut in conditiile legii, produse din rezervele de mobilizare, incheie un contract de imprumut cu Oficiul. Acestia suporta toate cheltuielile ocazionate de scoatere si restituire, precum si eventualele diferente de pret.
    (2) Agentii economici pot scoate produsele din rezervele de mobilizare numai dupa ce fac dovada depunerii garantiei in contul Oficiului deschis la Trezoreria Statului.
    (3) Cuantumul garantiei care asigura reintregirea stocului cuprinde valoarea de inlocuire a produselor respective, cheltuielile ocazionate de scoatere si restituire, transport, organizarea procedurii de achizitie si alte cheltuieli care urmeaza sa fie efectuate in acest scop.
    Art. 39
    Depasirea cu pana la 30 de zile a termenului de restituire a produselor scoase la imprumut din rezervele de mobilizare atrage plata penalitatilor prevazute de lege. Dupa acest termen se retine garantia, care se constituie venit la bugetul de stat. Reintregirea stocurilor se face din fondurile publice cu aceasta destinatie, prevazute in bugetul de stat.
    Art. 40
    Perisabilitatile care se aplica produselor din rezervele de mobilizare pentru perioada de depozitare, transport si manipulare sau probe de laborator sunt cele stabilite prin normele si instructiunile in vigoare.
    Art. 41
    Inventarierea produselor aflate in rezervele de mobilizare se efectueaza distinct de agentii economici sau institutiile care le pastreaza, potrivit reglementarilor in vigoare. Rezultatul inventarierii, concluziile si propunerile desprinse cu ocazia acestei activitati se transmit Oficiului.

    CAP. 6
    Documentatia tehnica, tehnologica si S.D.V.

    Art. 42
    (1) Documentatia tehnica necesara realizarii produselor de tehnica militara cuprinse in planul de mobilizare, care au fabricatia sistata, inclusiv pentru colaborarile aferente acestora, se asigura din timp de pace de catre beneficiari si se pastreaza la agentul economic producator in conditiile stabilite pentru rezerva de mobilizare, cu respectarea, dupa caz, a reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate. Produsele pentru care nu se asigura documentatia tehnica se scot din planul de mobilizare.
    (2) Documentatia tehnica provenita din import va fi pusa la dispozitia agentilor economici producatori tradusa in limba romana.
    Art. 43
    Modificarile care se aduc la documentatia tehnica a produselor de tehnica militara se efectueaza si in documentatia destinata productiei la mobilizare prin grija agentilor economici producatori.
    Art. 44
    (1) Documentatia tehnologica se asigura de catre agentii economici producatori, cu exceptia celei destinate produselor cu fabricatia sistata pe o perioada mai mare de 8 ani, care se asigura pe cheltuiala beneficiarului.
    (2) Pentru produsele de tehnica militara prevazute in planul de mobilizare, a caror fabricatie pe timp de pace este sistata, documentatia tehnologica se inventariaza, se completeaza, se actualizeaza si se pastreaza in conditiile rezervei de mobilizare, in vederea folosirii acesteia in caz de mobilizare sau razboi.
    Art. 45
    La sistarea fabricatiei de tehnica militara cuprinsa in planul de mobilizare, sculele, dispozitivele si verificatoarele cu destinatie speciala, denumite in cuprinsul prezentelor norme metodologice S.D.V., se inventariaza si se pastreaza la agentul economic, in vederea folosirii acestora la reluarea fabricatiei.
    Art. 46
    Beneficiarii care solicita repararea tehnicii militare in economia nationala, in caz de mobilizare sau razboi, sunt obligati sa asigure agentilor economici executanti documentatia de reparatie, din timp de pace.
    Art. 47
    (1) Produsele de tehnica militara pot fi fabricate sau reparate in caz de mobilizare sau razboi si in conditii derogatorii fata de cele de la pace, fara a fi afectate caracteristicile tehnico-tactice ale produselor respective.
    (2) Documentatia destinata realizarii productiei in conditii derogatorii se asigura din timp de pace de catre beneficiari.
    Art. 48
    (1) Documentatia tehnica a produselor de tehnica militara cuprinse in planul de mobilizare, a caror fabricatie a fost sistata pentru o perioada mai mare de 3 ani, poate fi actualizata.
    (2) Actualizarea documentatiilor pentru produsele cu fabricatia sistata, precum si elaborarea documentatiilor destinate fabricarii sau repararii tehnicii militare in conditii derogatorii se realizeaza din timp de pace de catre institutele de cercetare-proiectare de profil, pe baza unor teme-program avizate de catre organele cu sarcini de inzestrare ale beneficiarilor si aprobate de catre Oficiu. In acest scop se va urmari punerea de acord a documentatiilor cu modificarile intervenite in ceea ce priveste: standardele; normele si conditiile tehnice; marcile si sortotipodimensiunile de materiale, substante, elemente de asamblare sau elemente electronice; tehnologiile disponibile privind tolerantele, tratamentele termice, termochimice si acoperirile de suprafata. Dupa elaborare documentatia respectiva se aproba conform reglementarilor existente pentru realizarea documentatiei in timp de pace.
    (3) In situatia in care actualizarea documentatiei tehnice impune si actualizarea documentatiei tehnologice, aceasta actiune se poate face de catre agentul economic producator si se finanteaza de la bugetul de stat, prin planul de pregatire.
    Art. 49
    (1) Documentatiile tehnice si tehnologice destinate realizarii produselor de tehnica militara scoase definitiv din planul de mobilizare se predau institutiilor care le-au asigurat sau se distrug pe baza aprobarii institutiilor respective.
    (2) In cazul redistribuirii sarcinilor de mobilizare, documentatia tehnica se transfera noului producator pe baza dispozitiei ministerului de resort, care se comunica Oficiului si institutiilor care le-au asigurat.
    Art. 50
    La reluarea, in timp de pace, a productiei pentru tehnica militara cu fabricatia sistata, documentatia tehnologica si S.D.V. destinate acesteia se folosesc in procesul de fabricatie.

    CAP. 7
    Pregatirea teritoriului pentru aparare

    Art. 51
    Pregatirea teritoriului pentru aparare se efectueaza din timp de pace si are ca scop: satisfacerea nevoilor strategice si operative ale fortelor sistemului national de aparare, prin realizarea unor obiective care vor fi folosite exclusiv pentru aparare si prin identificarea si luarea in evidenta a infrastructurii teritoriale de interes pentru aparare; protectia populatiei si a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce apartin patrimoniului national, prin realizarea unor obiective specifice, potrivit legii.
    Art. 52
    (1) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative, folosite exclusiv in scopul apararii, se stabilesc in conditiile legii si se cuprind in programul de pregatire a teritoriului.
    (2) Oficiul elaboreaza programul de pregatire a teritoriului pe baza propunerilor transmise de institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, avizate de Statul Major General.
    Art. 53
    (1) Obiectivele aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se transmit de Oficiu autoritatilor administratiei publice centrale si locale sau, dupa caz, institutiilor cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, pentru a fi incluse in programele de investitii proprii.
    (2) Programele de investitii privind realizarea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, se duc la indeplinire cu resurse bugetare alocate autoritatilor administratiei publice executante, solicitate de acestea.
    (3) Stadiul realizarii lucrarilor la aceste obiective si propunerile de actualizare a programului de pregatire a teritoriului se comunica Oficiului anual, in primul trimestru, de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice.
    Art. 54
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice tin evidenta obiectivelor de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare si comunica Oficiului si Statului Major General, anual, situatia acestora.
    Art. 55
    Autoritatile administratiei publice care administreaza si exploateaza obiectivele de pregatire a teritoriului si elementele de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare sunt obligate sa le mentina permanent intr-o stare corespunzatoare scopului pentru care au fost create.
    Art. 56
    Autoritatile administratiei publice transmit Oficiului, la solicitarea acestuia, propuneri pentru obiectivele de importanta deosebita pentru aparare care urmeaza sa fie luate in paza, la mobilizare sau razboi, cu efective de jandarmi. Acestea se vor incadra in urmatoarele categorii:
    a) sedii pentru autoritatile publice care au atributii de conducere a activitatilor pe timp de mobilizare sau razboi;
    b) incinte ale agentilor economici producatori de tehnica militara, resurse materiale strategice si resurse energetice;
    c) depozite pentru produse militare, combustibili sau substante periculoase;
    d) lucrari de arta, puncte obligatorii de trecere, noduri de comunicatii, triaje de mare capacitate, aeroporturi, porturi, baraje hidroenergetice, conducte de transport de mare capacitate;
    e) statii electrice de transformare de mare capacitate, centre de comunicatii, radiorelee si radiofaruri, statii de radio si televiziune.
    Art. 57
    (1) Oficiul supune aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii lista obiectivelor care urmeaza sa fie luate in paza cu efective de jandarmi, la razboi, si o actualizeaza ori de cate ori este nevoie.
    (2) Pe baza listei aprobate ministerul de resort organizeaza activitatile si intocmeste planurile de paza a obiectivelor cu efective de jandarmi, potrivit legii.

    CAP. 8
    Coordonarea si controlul activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

    Art. 58
    (1) Coordonarea activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se face de catre:
    a) Oficiu, prin metodologii, ordine si instructiuni, pentru toate activitatile de pregatire a economiei nationale pentru aparare ce se desfasoara in economie, si alte precizari sau dispozitii, pentru desfasurarea activitatilor curente;
    b) Ministerul Finantelor Publice, prin metodologii, norme si instructiuni specifice in vederea elaborarii proiectului bugetului de stat pentru razboi si pentru finantarea de la bugetul de stat a cheltuielilor necesare realizarii activitatilor cuprinse in planul de pregatire, programul de pregatire a teritoriului pentru aparare si pentru alte activitati specifice;
    c) ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice, prin metodologii, ordine si dispozitii specifice, pentru pregatirea domeniului in care isi desfasoara activitatea, pentru aparare;
    d) prefecti, prin compartimentele din structura Oficiului care functioneaza in teritoriu, pentru toate activitatile de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare din judete, respectiv din municipiul Bucuresti.
    (2) Coordonarea de catre institutiile mentionate se face si prin instructaje si analize specifice pe diverse activitati cu factorii responsabili.
    Art. 59
    (1) Controlul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare are ca scop verificarea stadiului de realizare a masurilor si actiunilor care se desfasoara in vederea crearii conditiilor necesare pentru punerea in aplicare a planului de mobilizare, precum si a modului in care sunt indeplinite obligatiile ce revin, potrivit legii, ministerelor, celorlalte autoritati ale administratiei publice si agentilor economici pe linia pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si se face de catre:
    a) Oficiu, la ministere, celelalte autoritati ale administratiei publice, agentii economici si alte institutii, pentru toate activitatile de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    b) Ministerul Finantelor Publice, cu privire la modul de administrare si utilizare a fondurilor bugetare alocate institutiilor publice si agentilor economici pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    c) ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice, la agentii economici din resortul lor de activitate, cu privire la indeplinirea obligatiilor ce le revin pentru pregatirea domeniilor proprii pentru aparare, potrivit legii;
    d) prefecti, prin compartimentele din structura Oficiului care functioneaza in teritoriu, pentru toate activitatile de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare din judete, respectiv din municipiul Bucuresti.
    (2) Stadiul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se verifica prin exercitii si antrenamente de mobilizare, conduse de Oficiu, cu participarea reprezentantilor Ministerului Apararii Nationale si a autoritatilor administratiei publice implicate, pe baza planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in acest scop.
    Art. 60
    La autoritatile administratiei publice locale, serviciile publice deconcentrate si la agentii economici se infiinteaza si functioneaza ca organe de specialitate, conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, comisii de aparare formate din salariati cuprinsi in organigramele proprii.
    Art. 61
    (1) Comisia pentru probleme de aparare, denumita in continuare comisie, are in compunere pana la 5 membri, in functie de complexitatea obligatiilor ce revin institutiei la mobilizare. Din comisie fac parte sefii compartimentelor carora le revin sarcini pentru pregatirea de mobilizare a institutiei respective, precum si personal tehnico-economic de specialitate.
    (2) Comisia are in compunere, de regula, un presedinte, persoana cu functie de conducere, 4 membri si un secretar, numiti prin decizie a conducatorului unitatii.
    (3) Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfasurarea activitatilor cu informatii clasificate, conform legii.
    Art. 62
    Comisia intocmeste anual planul de activitate si are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, coordoneaza si indruma activitatile referitoare la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare ce se desfasoara in cadrul institutiei, potrivit legii;
    b) stabileste masurile tehnico-organizatorice pentru institutie in caz de mobilizare si responsabilitatile ce revin compartimentelor functionale ale acesteia;
    c) elaboreaza si actualizeaza documentele de mobilizare;
    d) controleaza intreaga pregatire de mobilizare: intocmirea documentelor; activitatile privind capacitatile de aparare si rezervele de mobilizare; modul de desfasurare a lucrarilor, masurilor si actiunilor cuprinse in documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregatirea pentru aparare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest scop;
    e) elaboreaza propunerile pentru proiectele planului de mobilizare si planului de pregatire;
    f) analizeaza anual, in primul trimestru, stadiul pregatirii de mobilizare si stabileste masurile si actiunile necesare pentru imbunatatirea acestuia;
    g) intocmeste propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizarii masurilor si actiunilor de pregatire pentru aparare;
    h) alte atributii considerate necesare in acest domeniu.
    Art. 63
    (1) La nivelul agentilor economici si al unitatilor similare acestora, comisia, pe langa atributiile mentionate mai sus, executa anual urmatoarele:
    a) verifica existentul si starea tehnica a utilajelor, instalatiilor si constructiilor din cadrul capacitatilor de aparare;
    b) verifica existentul si starea calitativa a rezervelor de mobilizare aflate in pastrare;
    c) verifica existentul si starea tehnica a S.D.V. si a documentatiei tehnice pastrate cu regim de rezerva de mobilizare.
    (2) Rezultatul verificarilor se consemneaza intr-un act de constatare. Deficientele constatate se analizeaza de catre conducerea institutiei, care va lua masuri de remediere.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 64
    Intocmirea si derularea contractelor incheiate intre Oficiu si agentii economici privind realizarea masurilor si actiunilor de pregatire a economiei nationale pentru aparare se efectueaza potrivit prevederilor legislatiei in domeniu.
    Art. 65
    (1) Agentii economici si celelalte institutii implicate prezinta dari de seama privind realizarea masurilor si actiunilor cuprinse in planul de pregatire, potrivit metodologiei stabilite de Oficiu.
    (2) Toate datele si informatiile referitoare la pregatirea economiei nationale pentru aparare se transmit si in format electronic folosind codurile stabilite de Oficiu.
    Art. 66
    (1) Datele si informatiile prevazute la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 477/2003 se pun la dispozitie fara plata.
    (2) Datele comunicate sunt protejate conform legislatiei privind informatiile clasificate sau pe baza unui acord de confidentialitate incheiat intre parti, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 370/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 370 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu