E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 366 din 18 aprilie 2007

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 25 aprilie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romaniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Art. 1. - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2)   Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului aplică Strategia şi Programul de guvernare în domeniul educaţiei, învăţămantului, tineretului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3)  Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conduce sistemul naţional de educaţie, învăţămant, tineret şi cercetare, exercitand şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită următoarele funcţii:

a)   de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţămantului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării;

b)   de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c)   de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţămantului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării;

d)   de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e)   de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f)   de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g)  de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.

Art. 4. - (1) In domeniul educaţiei şi învăţămantului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită următoarele atribuţii principale:

a) formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţămantului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate;

b)   evaluează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c)   controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţămant particular;

d)   elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e)  controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

f)   elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de învăţămant; elaborează criterii generale de admitere în învăţămantul superior;

g)  aprobă reţeaua de învăţămant preuniversitar de stat;

h) propune cifra de şcolarizare pentru învăţămantul preuniversitar şi superior de stat;

i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţămant şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;

j) asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de învăţămant în procesul de educaţie continuă a adulţilor;

k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

l) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii;

m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor;

n) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţămant şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces;

o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţămantului cu cele din legislaţia externă;

q) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu;

r) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţămantului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

s) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţămant, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţămant;

ş) asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţămant şi educaţie;

t) asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţămantul preuniversitar;

ţ) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;

u) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinand seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care Romania este parte.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) In domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

(2)  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(4)  Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. - (1) In domeniul tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.

(2) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit prevederilor art. 4 alin.  (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

(3)  Autoritatea Naţională pentru Tineret este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(4)   Autoritatea Naţională pentru Tineret are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, et. 4, sectorul 2.

Art. 7. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii specifice:

a)   fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b)  colaborează cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite;

c)   finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială;

d)   derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor;

e)  colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenţilor şi tinerilor.

Art. 8. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.

Art. 9. - (1) In structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prevăzută în anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pot fi organizate servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3)   In fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(4)   Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(5)    Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului   Bucureşti,   au   în   subordine   unităţi   de învăţămant preuniversitar, unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.

(6) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţămantului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţămantului şi cercetării: consilii şi comisii prevăzute în anexa nr. 2.

(2)  Componenţa acestor organisme de nivel naţional se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(3)  Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, conform reglementărilor legale.

(4)   Organismele de nivel naţional pot avea cate un secretariat propriu, format de regulă din 1 -3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţămantului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5)   Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6)   Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se exercită de către ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2)   Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3)   Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

(4)     Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romaniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

(5)   In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(6) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului poate delega unele dintre atribuţiile sale, în condiţiile legii.

Art. 12. - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.

(2)   Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.

(3)    Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este de 421, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(2)  Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(3)   Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat pentru educaţie sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(4)   In cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 14. - Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţămant sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine.

Art. 15. - (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptand unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2)   Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3)    Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4)  Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia celor de tineret, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(5)  Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru  unităţile şi  instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

(2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărare a Guvernului.

Art. 17. - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul tineretului, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru promovarea tineretului.

(2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărare a Guvernului.

Art. 18. - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va utiliza un parc auto propriu atat pentru aparatul central, cat şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 19. - Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, avand un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.

Art. 20. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţămant din subordine, ca activitate organizată pe langă acestea, finanţată din venituri proprii.

(2)   Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţămant.

(3)   Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4)   Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).

Art. 21. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărari se abrogă Hotărarea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Minai Adomniţei

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA   ORGANIZATORICA

a Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului

Numărul maxim de posturi 421, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

*) Se organizează la nivel de direcţie.

ANEXA Nr. 2

CONSILII   ŞI   COMISII   CONSULTATIVE

ale Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului

Nr. crt.

Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative

Sursa de finanţare

I.

Consiliul Naţional pentru Reformă a Invăţămantului

Bugetul de stat

II.

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

Bugetul de stat

III.

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Invăţămantului Superior

Bugetul de stat

IV.

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Invăţămantului Preuniversitar de Stat

Bugetul de stat

V.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămantul Superior

Bugetul de stat

VI.

Consiliul National al Bibliotecilor

Venituri proprii

VII.

Consiliul National al Rectorilor

Venituri proprii

ANEXA Nr. 3

INSTITUŢIILE   Şl   UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptand unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret

A. Instituţii de învăţămant si alte unităţi subordonate

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

I.

Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare

Bugetul de stat

II.

Instituţii de învăţămant superior de stat:

1.

Universitatea „Politehnica" din Bucureşti

Venituri proprii

2.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Venituri proprii

3.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti

Venituri proprii

4.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Venituri proprii

5.

Universitatea din Bucureşti

Venituri proprii

6.

Universitatea   de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti

Venituri proprii

7.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Venituri proprii

8.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Venituri proprii

9.

Universitatea de Arte din Bucureşti

Venituri proprii

10.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din Bucureşti

Venituri proprii

11.

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Venituri proprii

12.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Venituri proprii

13.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Venituri proprii

14.

Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

Venituri proprii

15.

Universitatea din Bacău

Venituri proprii

16.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Venituri proprii

17.

Universitatea „Transilvania" din Braşov

Venituri proprii

18.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Venituri proprii

19.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Venituri proprii

20.

Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Venituri proprii

21.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Venituri proprii

22.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

Venituri proprii

23.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Venituri proprii

24.

Universitatea „Ovidius" din Constanţa

Venituri proprii

25.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Venituri proprii

26.

Universitatea din Craiova

Venituri proprii

27.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Venituri proprii

28.

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi

Venituri proprii

29.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iasi

Venituri proprii

30.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Venituri proprii

31.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Venituri proprii

32.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi

Venituri proprii

33.

Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi

Venituri proprii

34.

Universitatea din Oradea

Venituri proprii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

35.

Universitatea din Petroşani

Venituri proprii

36.

Universitatea din Piteşti

Venituri proprii

37.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Venituri proprii

38.

Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa

Venituri proprii

39.

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Venituri proprii

40.

Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava

Venituri proprii

41.

Universitatea „Valahia" din Targovişte

Venituri proprii

42.

Universitatea „Constantin Brancuşi" din Targu Jiu

Venituri proprii

43.

Universitatea „Petru Maior" din Targu Mureş

Venituri proprii

44.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mureş

Venituri proprii

45.

Universitatea de Artă Teatrală din Targu Mureş

Venituri proprii

46.

Universitatea „Politehnica" din Timişoara

Venituri proprii

47.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Venituri proprii

48.

Universitatea de Vest din Timişoara

Venituri proprii

49.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara

Venituri proprii

III.

Biblioteci centrale universitare şi pedagogice:

1.

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi

Bugetul de stat

3.

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca

Bugetul de stat

4.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran" din Timişoara

Bugetul de stat

5.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu" din Bucureşti

Bugetul de stat

IV.

Comisia Naţională a Romaniei pentru UNESCO

Bugetul de stat

V.

Consiliul Naţional pentru Curriculum în Invăţămantul Preuniversitar

Bugetul de stat

VI.

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţămantul Preuniversitar

Bugetul de stat

VII.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Bugetul de stat

VIII.

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

IX.

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

X.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţămantului Profesional şi Tehnic

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XI.

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XII.

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Invăţămantul Preuniversitar

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XIII.

Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (Mediaş)

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XIV.

Agenţia Naţională pentru Calificările din Invăţămantul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XV.

Secretariatul Naţional Roman al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XVI.

Agenţia Romană de Asigurare a Calităţii în Invăţămantul Preuniversitar

Venituri proprii

XVII.

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţămantului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XVIII.

Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)

Venituri poprii

XIX.

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date „Roedunet"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XX.

Corul Naţional de Cameră „Madrigal"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

B. Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

XXI. Casele universitarilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Casa Universitarilor din Bucureşti

Venituri proprii

2.

Casa Universitarilor din Cluj-Napoca

Venituri proprii

3.

Casa Universitarilor din Iaşi

Venituri proprii

4.

Casa Universitarilor din Braşov

Venituri proprii

5.

Casa Universitarilor din Craiova

Venituri proprii

C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică"

Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

CLUBURI   SPORTIVE   STUDENŢEŞTI

care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Clubul „Sportul Studenţesc" din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

2.

Clubul Sportiv „Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

5.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Craiova

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

6.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Galaţi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

7.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Braşov

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

8.

Clubul Sportiv „Politehnica" din Iasi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

9.

Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Bacău

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

10.

Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Petroşani

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

11.

Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Constanţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

12.

Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Baia Mare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

13.

Clubul Sportiv Universitar din Sibiu

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

14.

Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

15.

Clubul Sportiv Universitar din Targu Mureş

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

16.

Clubul Sportiv Universitar din Oradea

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

17.

Clubul Sportiv Universitar din Piteşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

18.

Clubul Sportiv Studenţesc „Medicina" din Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

INSTITUŢIILE   Şl   UNITĂŢILE

de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Bugetul de stat

2.

Centrul European UNESCO pentru Invăţămantul Superior (CEPES)

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3.

Institutul Limbii Romane

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4.

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

NOTĂ:

1.   Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate integral de la bugetul de stat este de 10.640.

2.  Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 4.996.

ANEXA Nr. 6

ORGANE   DE   SPECIALITATE

ale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare şi ale administraţiei publice centrale pentru tineret care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Nr.

crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Autoritatea Naţională pentru Cercetare

Bugetul de stat

2.

Ştiinţifică Autoritatea Naţională pentru Tineret

Bugetul de stat

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 89.

Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 1.487.

ANEXA Nr. 7

PARCUL   AUTO

al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activităţi specifice

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului

de transport

Numărul

maxim

- bucăţi -

Consumul maxim

de carburanţi/autovehicul

- litri/lună -

1.

Proiectul privind învăţămantul rural

-  autoturism pentru unitatea centrală

2

450

-  autoturism de teren

3

450

-  laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar

41

450

2.

Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare

-  autoturism pentru unitatea centrală

2

450

-  autoturism pentru unitatea teritorială

7

450

3.

Monitorizare şi inspecţie

-  autoturism

10

450

-  microbuz

3

450

4.

Programul PHARE RO0104.02 „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi"

-  autoturism

1

450

-  microbuz

1

450

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 366/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 366 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 366/2007
Ordonanţa 5 2009
privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de Invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate
Hotărârea 51 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Hotărârea 1606 2008
privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare
OUG 156 2008
pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995
Hotărârea 878 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Hotărârea 263 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Hotărârea 52 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Hotărârea 977 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Hotărârea 712 2007
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si a Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu