Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 333 din 29 aprilie 1999

privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 30 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 53 alin. 6 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 66 alin. (7) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor si Departamentul pentru Administratie Publica Locala vor coordona si vor sprijini actiunile necesare pentru predarea-preluarea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice locale a atributiilor ce le revin, potrivit legii, privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control si de impunere, precum si executarea creantelor bugetelor locale, astfel incat lucrarile sa se finalizeze, la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale, pana la data de 31 decembrie 1999, in conformitate cu prevederile legale si cu Protocolul-cadru prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Predarea-preluarea se va face, fara plata, intre unitatile fiscale teritoriale din subordinea Ministerului Finantelor, care, in prezent, indeplinesc atributiile mentionate la art. 1, respectiv Directia de impozite si taxe din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, administratiile financiare, circumscriptiile fiscale, perceptiile rurale si autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliile locale si judetene, precum si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care urmeaza sa isi organizeze compartimentele proprii de specialitate, necesare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in acest domeniu, potrivit legii.
    (2) Actiunea de predare-preluare poate fi stabilita la acelasi termen pentru toate impozitele, taxele sau pentru alte venituri ale bugetelor locale ori etapizat, in functie de conditiile locale, la termene ce vor fi convenite de ambele parti.
    (3) Lista cuprinzand impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale care fac obiectul actiunii de predare-preluare este prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Pentru buna desfasurare a actiunii de predare-preluare, conducerile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat de la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor aproba, pana la data de 30 aprilie 1999, un program de desfasurare a operatiunilor pregatitoare in vederea predarii-preluarii si al etapizarii actiunilor de predare-preluare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) In vederea realizarii actiunii de predare-preluare, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), primarii si presedintii consiliilor judetene, precum si primarul general al municipiului Bucuresti, pe baza analizei conditiilor locale specifice si a Protocolului-cadru, vor completa si vor semna, pana la data de 10 mai 1999, protocolul de predare-preluare a exercitarii atributiilor referitoare la veniturile bugetelor locale.
    Art. 4
    (1) Pana la semnarea protocolului de predare-preluare autoritatile administratiei publice locale se vor documenta, cu sprijinul conducerilor unitatilor fiscale teritoriale din subordinea Ministerului Finantelor, asupra volumului activitatilor ce urmeaza a fi preluate si vor lua masuri pentru asigurarea spatiului si logisticii, structurii si numarului de personal, necesare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in acest domeniu, potrivit legii.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, care preiau activitatile prevazute la art. 1, vor aduce la cunostinta contribuabililor, persoane fizice si juridice, cu 30 de zile inainte, data de la care acestia se vor adresa compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale si judetene, precum si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru solutionarea problemelor privind impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale.
    Art. 5
    Autoritatile administratiei publice locale vor transmite, periodic si la solicitare, catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale informatii privind impozitele si taxele locale, informatii necesare pentru fundamentarea deciziilor in domeniul fiscal, precum si pentru aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri.
    Art. 6
    Prefectii si conducerile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor sprijini si vor urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                              PROTOCOL-CADRU
de predare-preluare a exercitarii atributiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control si de impunere, precum si executarea creantelor bugetelor locale

    Incheiat intre:
 .............................................................................,
                            (denumirea unitatii fiscale care preda)
reprezentat prin:
..............................................................................,
                               (numele si prenumele, functia)
si
..............................................................................,
            (denumirea autoritatii administratiei publice locale care preia)
reprezentat prin:
..............................................................................,
                              (numele si prenumele, functia)

    Obiectul prezentului protocol-cadru il constituie actiunea de predare-preluare a exercitarii atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale.
    I. Unitatea fiscala pune la dispozitie, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, in functie de conditiile specifice locale, urmatoarele:
    1. situatia pe fiecare contribuabil si fel de venit bugetar, precum si situatiile centralizate cuprinzand impozitele si taxele locale existente in evidente la data predarii-preluarii prevazuta in programul de desfasurare a actiunii;
    2. evidenta conform registrului rol pentru persoanele fizice;
    3. evidenta matricola;
    4. dosarele privind documentele in legatura cu operatiunile de restituire, virare, compensare, plata;
    5. borderourile de debite si scaderi;
    6. titlurile executorii privind amenzi, cheltuieli penale si imputatii;
    7. informatiile despre situatia actiunilor de executare silita initiate;
    8. dosarele privind inlesnirile la plata acordate contribuabililor, in curs de desfasurare;
    9. dosarele de cazuri de insolvabilitate conform art. 93 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    10. registrul de inregistrare a asociatiilor de proprietari, conform art. 5 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998.
    II. In cazul in care evidenta este condusa pe calculator se vor preda:
    1. datele (informatiile) privind situatia impozitelor si taxelor locale la data predarii-preluarii prevazuta in programul de desfasurare a actiunii, transpuse pe suport magnetic, pus la dispozitie de primitor;
    2. programele de gestiune aferente (software de aplicatie).
    III. Partile vor asigura desfasurarea activitatii de predare-preluare la termenele convenite si in conditii de protectie a informatiilor si documentelor predate-preluate.
    IV. Partile vor stabili si alte actiuni menite sa faciliteze transferul atributiilor, in functie de conditiile specifice.
    V. Inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe locale, precum si atribuirea codului fiscal se vor face, conform reglementarilor legale, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si de catre administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    VI. Actiunile de executare silita, precum si de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor aflate in curs de desfasurare la data predarii-preluarii vor fi continuate de catre organele care le-au initiat.
    VII. Schimbul de informatii privind veniturile bugetelor locale va fi asigurat si dupa finalizarea actiunii de predare-preluare, pe baza solicitarii partilor.
    VIII. Pentru situatii speciale aparute dupa semnarea protocolului se pot incheia, cu acordul partilor, acte aditionale, fara a se depasi data de 31 decembrie 1999 pentru finalizarea actiunii de predare-preluare.

    Data semnarii:

    Semnaturile si stampilele partilor:

    ANEXA 2

                                  LISTA
cuprinzand impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale care fac obiectul actiunii de predare-preluare

    1. Impozite si taxe          Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind
de la populatie                  impozitele si taxele locale, republicata, cu
                                 modificarile si completarile ulterioare;
                                 Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                                 acordarea de facilitati persoanelor care
                                 domiciliaza sau lucreaza in unele localitati
                                 din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei
                                 "Delta Dunarii", republicata; Legea fondului
                                 funciar nr. 18/1991, republicata, modificata
                                 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                                 1/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                                 218/1998, prin Legea nr. 54/1998 si prin
                                 Ordonanta Guvernului nr. 90/1998, aprobata
                                 si modificata prin Legea nr. 209/1998
    2. Taxa pentru folosirea     Reglementata prin: Legea nr. 69/1993 privind
terenurilor proprietate de stat  instituirea taxei pentru folosirea terenurilor
                                 proprietate de stat in alte scopuri decat
                                 pentru agricultura sau silvicultura; Legea nr.
                                 78/1995 privind protectia personalului si a
                                 patrimoniului din sectorul productiei de
                                 aparare, cu modificarile ulterioare; Ordonanta
                                 de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
                                 unele masuri de protectie sociala a
                                 personalului din sectorul productiei de
                                 aparare, aprobata prin Legea nr. 1/1999
    3. Impozitul pe cladiri si   Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind
impozitul pe terenuri de la      impozitele si taxele locale, republicata, cu
persoane juridice                modificarile si completarile ulterioare; Legea
                                 nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                                 a patrimoniului din sectorul productiei de
                                 aparare, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                                 109/1996 privind organizarea si functionarea
                                 cooperatiei de consum si a cooperatiei de
                                 credit, cu modificarile ulterioare; Ordonanta
                                 de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
                                 unele masuri de protectie sociala a
                                 personalului din sectorul productiei de
                                 aparare, aprobata prin Legea nr. 1/1999
    4. Taxa asupra mijloacelor   Reglementata prin: Legea nr. 27/1994 privind
de transport detinute de         impozitele si taxele locale, republicata, cu
persoane juridice                modificarile si completarile ulterioare
    5. Alte impozite directe     Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind
                                 impozitele si taxele locale, republicata, cu
                                 modificarile si completarile ulterioare;
                                 Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
                                 regimul de concesionare a construirii si
                                 exploatarii unor tronsoane de cai de
                                 comunicatii terestre - autostrazi si cai
                                 ferate, aprobata si modificata prin Legea nr.
                                 136/1996
    6. Impozitul pe spectacole   Reglementat prin: Legea nr. 189/1998 privind
                                 finantele publice locale, modificata si
                                 completata prin Ordonanta de urgenta a
                                 Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 147/1998
                                 privind impozitul pe spectacole
    7. Diverse venituri:         Reglementate prin:
    a) venituri din recuperarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
cheltuielilor de judecata,       locale, modificata si completata prin
imputatii si despagubiri         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
(pentru institutii publice)      61/1998; Codul penal al Romaniei,
                                 republicat in 1997; Codul civil; Codul muncii
    b) venituri din amenzi si    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
alte sanctiuni aplicate,         sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
potrivit dispozitiilor legale    ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru
                                 combaterea evaziunii fiscale; Ordonanta
                                 Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                                 abrogarea unor dispozitii ale Legii nr.
                                 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
                                 contraventiilor, aprobata si modificata prin
                                 Legea nr. 65/1994; Ordonanta Guvernului nr.
                                 55/1994 privind majorarea limitelor minime si
                                 maxime ale amenzilor contraventionale
                                 stabilite prin acte normative aflate in
                                 vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin Legea
                                 nr. 129/1994; Ordonanta de urgenta a
                                 Guvernului nr. 26/1997 privind protectia
                                 copilului aflat in dificultate, republicata;
                                 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
                                 privind reorganizarea regiilor autonome,
                                 aprobata si modificata prin Legea nr.
                                 207/1997, modificata prin Ordonanta de
                                 urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata
                                 prin Legea nr. 44/1998, modificata prin Legea
                                 nr. 103/1998 si prin Ordonanta Guvernului nr.
                                 70/1998; legile specifice desfasurarii
                                 activitatii prin care se stabilesc amenzi

    ANEXA 3

    UNITATILE SEMNATARE

                               PROGRAMUL
de desfasurare a operatiunilor pregatitoare in vederea predarii-preluarii si al etapizarii actiunilor de predare-preluare
 _____________________________________________________________________________
|Nr.     Activitatile    Cine le executa    Termen de realizare    Observatii |
|crt.                                                                         |
|_____________________________________________________________________________|
|0            1                2                   3                  4       |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|I. Operatiuni pregatitoare                                                   |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|II. Actiuni etapizate                                                        |
|    de predare-preluare                                                      |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|


     Data:

     Semnaturile si stampilele:SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 333/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 333 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu