Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 333 din 29 aprilie 1999

privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 30 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 53 alin. 6 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 66 alin. (7) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor si Departamentul pentru Administratie Publica Locala vor coordona si vor sprijini actiunile necesare pentru predarea-preluarea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice locale a atributiilor ce le revin, potrivit legii, privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control si de impunere, precum si executarea creantelor bugetelor locale, astfel incat lucrarile sa se finalizeze, la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale, pana la data de 31 decembrie 1999, in conformitate cu prevederile legale si cu Protocolul-cadru prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Predarea-preluarea se va face, fara plata, intre unitatile fiscale teritoriale din subordinea Ministerului Finantelor, care, in prezent, indeplinesc atributiile mentionate la art. 1, respectiv Directia de impozite si taxe din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, administratiile financiare, circumscriptiile fiscale, perceptiile rurale si autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliile locale si judetene, precum si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care urmeaza sa isi organizeze compartimentele proprii de specialitate, necesare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in acest domeniu, potrivit legii.
    (2) Actiunea de predare-preluare poate fi stabilita la acelasi termen pentru toate impozitele, taxele sau pentru alte venituri ale bugetelor locale ori etapizat, in functie de conditiile locale, la termene ce vor fi convenite de ambele parti.
    (3) Lista cuprinzand impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale care fac obiectul actiunii de predare-preluare este prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Pentru buna desfasurare a actiunii de predare-preluare, conducerile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat de la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor aproba, pana la data de 30 aprilie 1999, un program de desfasurare a operatiunilor pregatitoare in vederea predarii-preluarii si al etapizarii actiunilor de predare-preluare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) In vederea realizarii actiunii de predare-preluare, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), primarii si presedintii consiliilor judetene, precum si primarul general al municipiului Bucuresti, pe baza analizei conditiilor locale specifice si a Protocolului-cadru, vor completa si vor semna, pana la data de 10 mai 1999, protocolul de predare-preluare a exercitarii atributiilor referitoare la veniturile bugetelor locale.
    Art. 4
    (1) Pana la semnarea protocolului de predare-preluare autoritatile administratiei publice locale se vor documenta, cu sprijinul conducerilor unitatilor fiscale teritoriale din subordinea Ministerului Finantelor, asupra volumului activitatilor ce urmeaza a fi preluate si vor lua masuri pentru asigurarea spatiului si logisticii, structurii si numarului de personal, necesare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in acest domeniu, potrivit legii.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, care preiau activitatile prevazute la art. 1, vor aduce la cunostinta contribuabililor, persoane fizice si juridice, cu 30 de zile inainte, data de la care acestia se vor adresa compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale si judetene, precum si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru solutionarea problemelor privind impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale.
    Art. 5
    Autoritatile administratiei publice locale vor transmite, periodic si la solicitare, catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale informatii privind impozitele si taxele locale, informatii necesare pentru fundamentarea deciziilor in domeniul fiscal, precum si pentru aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri.
    Art. 6
    Prefectii si conducerile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor sprijini si vor urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                              PROTOCOL-CADRU
de predare-preluare a exercitarii atributiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control si de impunere, precum si executarea creantelor bugetelor locale

    Incheiat intre:
 .............................................................................,
                            (denumirea unitatii fiscale care preda)
reprezentat prin:
..............................................................................,
                               (numele si prenumele, functia)
si
..............................................................................,
            (denumirea autoritatii administratiei publice locale care preia)
reprezentat prin:
..............................................................................,
                              (numele si prenumele, functia)

    Obiectul prezentului protocol-cadru il constituie actiunea de predare-preluare a exercitarii atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale.
    I. Unitatea fiscala pune la dispozitie, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, in functie de conditiile specifice locale, urmatoarele:
    1. situatia pe fiecare contribuabil si fel de venit bugetar, precum si situatiile centralizate cuprinzand impozitele si taxele locale existente in evidente la data predarii-preluarii prevazuta in programul de desfasurare a actiunii;
    2. evidenta conform registrului rol pentru persoanele fizice;
    3. evidenta matricola;
    4. dosarele privind documentele in legatura cu operatiunile de restituire, virare, compensare, plata;
    5. borderourile de debite si scaderi;
    6. titlurile executorii privind amenzi, cheltuieli penale si imputatii;
    7. informatiile despre situatia actiunilor de executare silita initiate;
    8. dosarele privind inlesnirile la plata acordate contribuabililor, in curs de desfasurare;
    9. dosarele de cazuri de insolvabilitate conform art. 93 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    10. registrul de inregistrare a asociatiilor de proprietari, conform art. 5 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998.
    II. In cazul in care evidenta este condusa pe calculator se vor preda:
    1. datele (informatiile) privind situatia impozitelor si taxelor locale la data predarii-preluarii prevazuta in programul de desfasurare a actiunii, transpuse pe suport magnetic, pus la dispozitie de primitor;
    2. programele de gestiune aferente (software de aplicatie).
    III. Partile vor asigura desfasurarea activitatii de predare-preluare la termenele convenite si in conditii de protectie a informatiilor si documentelor predate-preluate.
    IV. Partile vor stabili si alte actiuni menite sa faciliteze transferul atributiilor, in functie de conditiile specifice.
    V. Inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe locale, precum si atribuirea codului fiscal se vor face, conform reglementarilor legale, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si de catre administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    VI. Actiunile de executare silita, precum si de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor aflate in curs de desfasurare la data predarii-preluarii vor fi continuate de catre organele care le-au initiat.
    VII. Schimbul de informatii privind veniturile bugetelor locale va fi asigurat si dupa finalizarea actiunii de predare-preluare, pe baza solicitarii partilor.
    VIII. Pentru situatii speciale aparute dupa semnarea protocolului se pot incheia, cu acordul partilor, acte aditionale, fara a se depasi data de 31 decembrie 1999 pentru finalizarea actiunii de predare-preluare.

    Data semnarii:

    Semnaturile si stampilele partilor:

    ANEXA 2

                                  LISTA
cuprinzand impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale care fac obiectul actiunii de predare-preluare

    1. Impozite si taxe          Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind
de la populatie                  impozitele si taxele locale, republicata, cu
                                 modificarile si completarile ulterioare;
                                 Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                                 acordarea de facilitati persoanelor care
                                 domiciliaza sau lucreaza in unele localitati
                                 din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei
                                 "Delta Dunarii", republicata; Legea fondului
                                 funciar nr. 18/1991, republicata, modificata
                                 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                                 1/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                                 218/1998, prin Legea nr. 54/1998 si prin
                                 Ordonanta Guvernului nr. 90/1998, aprobata
                                 si modificata prin Legea nr. 209/1998
    2. Taxa pentru folosirea     Reglementata prin: Legea nr. 69/1993 privind
terenurilor proprietate de stat  instituirea taxei pentru folosirea terenurilor
                                 proprietate de stat in alte scopuri decat
                                 pentru agricultura sau silvicultura; Legea nr.
                                 78/1995 privind protectia personalului si a
                                 patrimoniului din sectorul productiei de
                                 aparare, cu modificarile ulterioare; Ordonanta
                                 de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
                                 unele masuri de protectie sociala a
                                 personalului din sectorul productiei de
                                 aparare, aprobata prin Legea nr. 1/1999
    3. Impozitul pe cladiri si   Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind
impozitul pe terenuri de la      impozitele si taxele locale, republicata, cu
persoane juridice                modificarile si completarile ulterioare; Legea
                                 nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                                 a patrimoniului din sectorul productiei de
                                 aparare, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                                 109/1996 privind organizarea si functionarea
                                 cooperatiei de consum si a cooperatiei de
                                 credit, cu modificarile ulterioare; Ordonanta
                                 de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
                                 unele masuri de protectie sociala a
                                 personalului din sectorul productiei de
                                 aparare, aprobata prin Legea nr. 1/1999
    4. Taxa asupra mijloacelor   Reglementata prin: Legea nr. 27/1994 privind
de transport detinute de         impozitele si taxele locale, republicata, cu
persoane juridice                modificarile si completarile ulterioare
    5. Alte impozite directe     Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind
                                 impozitele si taxele locale, republicata, cu
                                 modificarile si completarile ulterioare;
                                 Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
                                 regimul de concesionare a construirii si
                                 exploatarii unor tronsoane de cai de
                                 comunicatii terestre - autostrazi si cai
                                 ferate, aprobata si modificata prin Legea nr.
                                 136/1996
    6. Impozitul pe spectacole   Reglementat prin: Legea nr. 189/1998 privind
                                 finantele publice locale, modificata si
                                 completata prin Ordonanta de urgenta a
                                 Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 147/1998
                                 privind impozitul pe spectacole
    7. Diverse venituri:         Reglementate prin:
    a) venituri din recuperarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
cheltuielilor de judecata,       locale, modificata si completata prin
imputatii si despagubiri         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
(pentru institutii publice)      61/1998; Codul penal al Romaniei,
                                 republicat in 1997; Codul civil; Codul muncii
    b) venituri din amenzi si    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
alte sanctiuni aplicate,         sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
potrivit dispozitiilor legale    ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru
                                 combaterea evaziunii fiscale; Ordonanta
                                 Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                                 abrogarea unor dispozitii ale Legii nr.
                                 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
                                 contraventiilor, aprobata si modificata prin
                                 Legea nr. 65/1994; Ordonanta Guvernului nr.
                                 55/1994 privind majorarea limitelor minime si
                                 maxime ale amenzilor contraventionale
                                 stabilite prin acte normative aflate in
                                 vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin Legea
                                 nr. 129/1994; Ordonanta de urgenta a
                                 Guvernului nr. 26/1997 privind protectia
                                 copilului aflat in dificultate, republicata;
                                 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
                                 privind reorganizarea regiilor autonome,
                                 aprobata si modificata prin Legea nr.
                                 207/1997, modificata prin Ordonanta de
                                 urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata
                                 prin Legea nr. 44/1998, modificata prin Legea
                                 nr. 103/1998 si prin Ordonanta Guvernului nr.
                                 70/1998; legile specifice desfasurarii
                                 activitatii prin care se stabilesc amenzi

    ANEXA 3

    UNITATILE SEMNATARE

                               PROGRAMUL
de desfasurare a operatiunilor pregatitoare in vederea predarii-preluarii si al etapizarii actiunilor de predare-preluare
 _____________________________________________________________________________
|Nr.     Activitatile    Cine le executa    Termen de realizare    Observatii |
|crt.                                                                         |
|_____________________________________________________________________________|
|0            1                2                   3                  4       |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|I. Operatiuni pregatitoare                                                   |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|II. Actiuni etapizate                                                        |
|    de predare-preluare                                                      |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|


     Data:

     Semnaturile si stampilele:SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 333/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 333 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu