Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 31 din 21 ianuarie 1999

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar (C.E.A.I.P.)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 27 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 87/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Activitatea Comisiei de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, denumita in continuare comisia, se desfasoara conform Legii Invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, Ordonantei Guvernului nr. 87/1998 privind infiintarea Comisiei de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, precum si prezentului regulament.
    Art. 2
    Comisia functioneaza pe langa Ministerul Educatiei Nationale si are drept scop evaluarea si acreditarea invatamantului preuniversitar in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Comisia este alcatuita din 19 membri - cadre didactice, precum si specialisti in domeniul stiintelor educatiei, persoane recunoscute pentru competenta profesionala, probitate morala si obiectivitate.
    (2) Numirea membrilor comisiei se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, dintre:
    a) cadre didactice titulare cu gradul didactic I din invatamantul preuniversitar de stat si particular;
    b) cercetatori, specialisti in domeniul invatamantului preuniversitar;
    c) directori sau directori adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
    d) inspectori scolari.
    Art. 4
    Comisia este condusa de un presedinte ajutat de un vicepresedinte, alesi pe functii, separat, prin vot secret, in prima sedinta a comisiei, din randul membrilor acesteia, cu o majoritate de doua treimi din numarul total al membrilor. In cazul in care majoritatea de doua treimi nu se realizeaza din primul tur, alegerea se face cu o majoritate simpla. Alegerea presedintelui si a vicepresedintelui este confirmata prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 5
    In caz de nerespectare a procedurii de alegere a presedintelui, a vicepresedintelui ori pentru alte motive intemeiate, prezentate in scris Ministerului Educatiei Nationale, in termen de 10 zile de la data alegerii presedintelui si a vicepresedintelui, ministrul educatiei nationale dispune cercetarea cauzei. In cazul in care se constata ca motivele sunt intemeiate, ministrul educatiei nationale dispune anularea alegerii. In cel mult 15 zile de la ordinul de anulare, comisia procedeaza la o noua alegere.
    Art. 6
    (1) Presedintele, vicepresedintele, precum si orice membru al comisiei pot fi eliberati din functie, la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor acesteia, prin ordin al ministrului educatiei nationale, daca se constata ca persoana in cauza a nesocotit sau a incalcat grav ori sistematic prevederile legii sau ale prezentului regulament, favorizand nejustificat interesele unei unitati de invatamant preuniversitar ori lezand, prin comportamentul sau, prestigiul si interesele acesteia.
    (2) Propunerea de inlocuire din functie a unui membru al comisiei se face la cererea a cel putin o treime din numarul total al membrilor comisiei sau a presedintelui ori, dupa caz, a vicepresedintelui acesteia.
    (3) Dupa sesizare, ministrul educatiei nationale dispune o cercetare prin Corpul de control al ministrului. In termen de 30 de zile acesta raporteaza ministrului, in scris, rezultatele cercetarii.
    (4) O data cu ordinul de inlocuire din functie, ministrul educatiei nationale dispune aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. Daca fapta care face obiectul cercetarii intruneste elementele constitutive ale infractiunii, ministrul dispune sesizarea autoritatilor publice competente.
    Art. 7
    (1) Membrii comisiei sunt numiti pe o perioada de maximum 4 ani, urmand ca, la fiecare 2 ani, componenta acesteia sa se innoiasca in proportie de o treime.
    (2) In cazul in care unul dintre membrii comisiei se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor sale, din motive obiective sau din ratiuni personale, el poate cere inlocuirea din functie.
    Art. 8
    (1) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Presedintele comisiei are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea comisiei din punct de vedere metodologic si tehnic;
    b) reprezinta comisia in relatiile cu alte institutii interesate si cu societatea civila;
    c) prezideaza reuniunile in plen ale comisiei si supune aprobarii Colegiului ministerului si ministrului educatiei nationale hotararile comisiei;
    d) coordoneaza activitatea subcomisiilor care efectueaza evaluarea in teren a unitatilor scolare particulare;
    e) emite actele de evaluare, autorizare provizorie si de acreditare a unitatilor de invatamant preuniversitar particular;
    f) propune ministrului educatiei nationale lista membrilor care urmeaza sa fie eliberati din functie, potrivit art. 6 alin. (2), precum si pe cei care urmeaza sa fie numiti in locul acestora;
    g) coordoneaza elaborarea, tiparirea si difuzarea situatiei privind evaluarea si acreditarea periodica si anuala a unitatilor din invatamantul preuniversitar;
    h) avizeaza utilizarea rationala a resurselor financiare ale comisiei.
    (3) Vicepresedintele comisiei are urmatoarele atributii principale:
    a) in lipsa presedintelui, cu mandatul acestuia, preia atributiile acestuia;
    b) coordoneaza activitatea de dotare tehnico-materiala a comisiei;
    c) coordoneaza activitatea secretariatului tehnic si administrativ al comisiei;
    d) asigura legatura cu inspectoratele scolare judetene in ceea ce priveste alcatuirea dosarelor necesare fiecarei etape a procesului de autorizare si acreditare a unitatilor scolare particulare;
    e) executa hotararile comisiei referitoare la utilizarea resurselor financiare.
    Art. 9
    Comisia stabileste subcomisii de specialitate pentru fiecare nivel, profil, specializare si numeste membrii acestora din randul cadrelor didactice si al specialistilor din sistemul national de invatamant preuniversitar. Membrii subcomisiilor vor fi remunerati pe baza de conventie civila, potrivit legii.
    Art. 10
    (1) Comisia se intruneste si lucreaza in plen, de regula, o data pe luna sau de cate ori este nevoie. Ministrul educatiei nationale poate solicita convocarea comisiei in situatii bine motivate.
    (2) Subcomisiile de specialitate se intrunesc pe baza hotararii comisiei care stabileste atributiile si timpul de executie. Subcomisiile vor prezenta plenului comisiei rapoarte. Rapoartele elaborate de catre subcomisii nu intra in discutia comisiei decat dupa avizarea lor de catre presedinte, vicepresedinte si de coordonatorul subcomisiei respective.
    (3) Hotararile comisiei se adopta prin vot secret, cu majoritatea absoluta a membrilor sai.
    Art. 11
    (1) Comisia stabileste standarde nationale, corespunzatoare fiecarui criteriu de evaluare, care se aproba de catre comisie prin hotarare, cu majoritatea absoluta a membrilor sai.
    (2) Hotararea cuprinde standarde nationale, corelate cu criteriile de evaluare pentru invatamantul preuniversitar, precum si alte aspecte ale procedurilor de evaluare.
    (3) Hotararea comisiei se inainteaza de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte ministrului educatiei nationale, in termen de 5 zile de la adoptarea sa.
    Art. 12
    (1) Ministrul educatiei nationale, in termen de 30 de zile de la primirea hotararii din partea comisiei, o supune votului consultativ al Consiliului National pentru Reforma Invatamantului, precum si avizului consultativ al Colegiului ministerului.
    (2) Dupa avizarea hotararii de catre Consiliul National pentru Reforma Invatamantului si de catre Colegiul ministerului, ministrul educatiei nationale supune Guvernului spre aprobare hotararea privind standardele nationale de evaluare pentru unitatile de invatamant preuniversitar.
    (3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari comisia elaboreaza metodologia de desfasurare a procesului de autorizare de incredere si de acreditare, in conditiile legii, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 13
    (1) Procesul de autorizare de incredere si de acreditare a unitatilor de invatamant preuniversitar va incepe cu invatamantul particular preuniversitar, urmand sa continue cu unitatile de invatamant de stat.
    (2) In baza metodologiei pentru autorizarea de incredere si de acreditare, fondatorii unitatilor de invatamant preuniversitar particular elaboreaza un raport de autoevaluare, care se depune astfel:
    a) la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, in raza carora isi desfasoara activitatea gradinitele, scolile primare si gimnaziale;
    b) la Ministerul Educatiei Nationale pentru: licee, seminarii teologice, scoli profesionale si de ucenici, scoli postliceale.
    Art. 14
    In cazul in care anumite niveluri, profiluri sau specializari ale unei unitati de invatamant preuniversitar particular nu primesc un raport favorabil, Ministerul Educatiei Nationale sau inspectoratul scolar avertizeaza institutia cu privire la nivelul, profilul sau specializarea respectiva si dupa un an se dispune incetarea scolarizarii la nivelul, profilul sau la specializarea respectiva pentru anul scolar urmator.
    Art. 15
    Modificarea structurii institutiilor de invatamant preuniversitar particular in perioada functionarii pe baza autorizatiei de incredere se supune procedurii de evaluare prevazute la art. 13.
    Art. 16
    Elevii unitatilor de invatamant preuniversitar neautorizate sau care isi inceteaza activitatea pot sa isi continue pregatirea specifica in cadrul altor unitati de invatamant de stat sau particular, dupa caz, care au autorizare de incredere sau care au fost acreditate, cu acordul unitatii primitoare si cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 17
    Unitatile de invatamant preuniversitar particular, care solicita acreditarea sau autorizarea de incredere, achita la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare, pentru fiecare nivel sau profil, in cuantumul a zece salarii brute de educator, respectiv de invatator sau de profesor cu gradul I din invatamantul preuniversitar de stat, cu vechime maxima.
    Art. 18
    (1) Unitatile de invatamant preuniversitar particular infiintate dupa anul 1989 sunt obligate sa solicite autorizatie de incredere in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Continuarea activitatii de catre unitatile de invatamant preuniversitar particular in alte conditii decat cele prevazute in prezenta hotarare atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
    (3) Unitatile de invatamant care nu solicita autorizatie de incredere nu mai au baza legala de functionare. Avizul de functionare primit de la Ministerul Educatiei Nationale inceteaza la expirarea termenului de 3 luni si nu mai poate fi reinnoit.
    Art. 19
    Dispozitiile cuprinse la art. 13 - 18 se aplica, in mod corespunzator, si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
    Art. 20
    In intelesul prezentului regulament, filialele unitatilor de invatamant preuniversitar sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de evaluare si de acreditare.
    Art. 21
    Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti fac publica lista cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar care au obtinut autorizatia de incredere sau acreditarea, precum si unitatile neautorizate sau neacreditate, cu specificarea cauzelor respingerii cererilor.
    Art. 22
    (1) Unitatile de invatamant preuniversitar care nu primesc autorizatia de incredere au dreptul sa redepuna dosarul de autoevaluare, intr-o perioada de maximum un an de zile de la data primirii avizului nefavorabil, perioada in care au obligatia sa indeplineasca toate cerintele necesare obtinerii autorizatiei de incredere.
    (2) In cazul in care si dupa expirarea acestei perioade unitatea de invatamant particular nu primeste autorizatia de incredere, aceasta isi inceteaza activitatea.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei nationale,
                       Andrei Marga

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu