Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 273 din 31 martie 2010

pentru modificarea Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism, prevazute în anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 15 aprilie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism aferente se avizează şi se aprobă în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„ Recepţia planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se realizează de către autoritatea contractantă, iar controlul şi avizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se realizează de către direcţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la această lege."

3. La articolul 5, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean vor deschide la trezoreriile statului, potrivit art. 59 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, contul de venituri «Planuri şi regulamente de urbanism», în cadrul capitolului «Subvenţii de la bugetul de stat», în baza sumelor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, la titlul «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul «Transferuri de capital», alineatul «Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism»."

4.  La articolul 5 alineatul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) transferurile primite de autorităţile locale vor fi cuprinse în veniturile bugetului local la capitolul 42.02 «Subvenţii de la bugetul de stat», subcapitolul 42.02.05 «Planuri şi regulamente de urbanism»;".

5. La articolul 5, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

„Din sumele încasate în contul 21.42.02.05, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite fiecărui buget local, în contul acestuia nr. 21.42.02.05, deschis la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se procedează astfel:

a) compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, respectiv aparatul de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti centralizează solicitările primite de la consiliile locale şi transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, lista cuprinzând planurile urbanistice generale, regulamentele locale de urbanism care urmează să fie elaborate sau actualizate şi valoarea totală a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului examinează şi centralizează propunerile consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza cărora prezintă Ministerului Finanţelor Publice estimările proprii, în scopul includerii în proiectul bugetului de stat pentru anul următor, potrivit modelului de decont justificativ prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea planurilor de urbanism generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente se vor aloca pe baza următoarelor criterii:

a)  localităţi în care sunt începute lucrările de elaborare a planurilor de urbanism generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, în vederea finalizării acestora;

b)  localităţi care au fost afectate de calamităţi naturale: alunecări de teren, inundaţii, cutremure sau unde există iminenţa de riscuri tehnologice;

c)  localităţi nou-înfiinţate sau rezultate în urma desprinderii ori comasării unor unităţi administrativ-teritoriale, care nu au întocmite, conform prevederilor legale în vigoare, planuri de urbanism generale şi regulamente locale de urbanism aferente, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)   localităţi care au planuri de urbanism generale cu termenele de valabilitate depăşite şi a căror dinamică de dezvoltare locală creează probleme ce nu îşi găsesc rezolvarea;

e) localităţi turistice şi/sau cu potenţial turistic;

f)  localităţi care suferă modificări aduse de prevederi din strategiile şi programele guvernamentale;

g)  localităţi care suferă modificări aduse de prevederi din planurile de amenajare a teritoriului;

h) localităţi care suferă modificări majore de intravilan ca urmare a cererilor de autorizare."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -In limita alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, în baza criteriilor enunţate la art. 6 alin. 2, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.

Decontarea lucrărilor pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente se face lunar, în limita plafoanelor bugetare trimestriale comunicate."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. -In limita plafoanelor aprobate, consiliile locale vor încheia contracte de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism cu operatori economici care au personal de specialitate atestat de Registrul Urbaniştilor din România."

9.  La articolul 9, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, respectiv aparatul de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti verifică documentaţia primită, acordă viza de control financiar preventiv propriu şi întocmesc decontul justificativ, pe care îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în două exemplare, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Pentru lucrările executate şi recepţionate până la data de 10 decembrie, deconturile justificative se transmit până la data de 15 decembrie a anului bugetar.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite, în limita alocaţiilor bugetare aprobate, şi virează sumele consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu ordin de plată, la trezorerii, în contul 21.37.02.11, la capitolul «Subvenţii de la bugetul de stat», subcapitolul «Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism», la care se va anexa câte un exemplar din deconturile justificative, verificate şi avizate de minister."

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale răspund, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului."

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

Art. II. -Trimestrial, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor analiza şi vor transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului situaţia consiliilor locale care nu au încheiat contracte de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, precum şi situaţia respectării prevederilor din contractele de execuţie.

In baza prevederilor alin. 1, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate propune completarea programului anual cu alte priorităţi, după caz."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - In limita plafoanelor aprobate şi a priorităţilor stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale răspund, conform prevederilor legale, de elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism."

13.  La articolul 13, alineatul 5 se abrogă.

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Datele şi informaţiile cuprinse în planurile de urbanism generale şi în regulamentele locale de urbanism aferente sunt publice şi sunt în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Acestea, la cerere, vor fi puse gratuit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale interesate şi a autorităţilor administraţiei publice judeţene responsabile cu urbanismul, pentru organizarea unor baze de date specifice la nivel naţional şi judeţean, precum şi pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale."

15. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

16. In tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

Consiliul.....................*)

Se aprobă

Secretar de stat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Vizat

Director general

Direcţia generală dezvoltare teritorială

DECONT   JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pe luna .../20..... pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism

                                                                                                                                                                                                      - lei -

Nr. crt.

Beneficiarul Denumirea lucrării

Numărul şi data

depunerii documentelor la Consiliul.........*)

Numărul şi data contractului

Numărul contului

şi banca

beneficiarului

Stadiul şi valoarea lucrărilor executate

Disponibilul

latinele

lunii precedente

1.

a)

b)

Consiliul Local .... Planul urbanistic general Regulamentul local de urbanism

Total Consiliul Local ....

2.

a) b)

Consiliul Local

.............................

..............................

Total Consiliul Local........

……………………….

Total Consiliul.........*)

*) Se completează, după caz: „Judeţean" sau „General al Municipiului Bucureşti".

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor.

Preşedinte,

.................................................................

Control financiar preventiv propriu

Director,

.................................................................

Arhitect-şef

.................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 273/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 273 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu