Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.240 din 27.03.2012

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 10 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban p. Ministrul afacerilor externe, Anton Niculescu, secretar de stat Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Cristian Petrescu Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Nicolae Ivăşchescu, secretar de stat p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice*)*) Traducere. I. Preambul 1. Având în vedere faptul că Guvernul României şi Banca Mondială (denumite în continuare părţile) recunosc existenţa unei colaborări bune şi îndelungate între părţi în domeniul finanţării investiţiilor, dezvoltării capacităţii administrative şi al altor necesităţi de dezvoltare ale României din perioada de tranziţie, de aderare la Uniunea Europeană şi din perioada crizei economice actuale; 2. Având în vedere faptul că părţile recunosc importanţa relaţiilor dintre România şi Comisia Europeană, în special de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007; 3. Având în vedere că părţile recunosc importanţa majoră a finanţării pe care România ar urma să o primească prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (denumite împreună în continuare fondurile structurale şi de coeziune), în valoare de 19,7 miliarde euro, pentru perioada de programare 2007-2013, şi consideră că aceasta reprezintă o oportunitate fără precedent pentru România de a accelera redresarea în urma crizei şi de a investi în îmbunătăţirile atât de necesare din domeniul transportului şi infrastructurii de mediu, în îmbunătăţirea competenţelor, modernizarea administraţiei publice şi consolidarea bazei de competitivitate viitoare şi a bazei pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă; 4. Având în vedere faptul că Guvernul României este hotărât să crească rata şi calitatea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune printr-un management mai bun, prin valorificare şi implementare, iar pentru a valorifica experienţa internaţională, Guvernul României a solicitat asistenţa Băncii Mondiale în acest efort, în vederea consolidării capacităţii sale de formulare a politicilor şi strategiilor, de planificare sectorială şi a proiectelor, de elaborare şi implementare a lor; 5. Având în vedere faptul că valoarea consultanţei şi asistenţei pe care Banca Mondială o poate furniza Guvernului României este recunoscută ca importantă şi necesară pentru România, atât pentru implementarea cu succes a proiectelor care vor fi finanţate din fondurile structurale şi de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013, cât şi pentru pregătirea temeinică a României pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020; 6. Având în vedere faptul că Banca Mondială este considerată calificată pentru a sprijini Guvernul României în ceea ce priveşte necesităţile sale de dezvoltare şi finanţare, în acest context ajungându-se la o înţelegere cu Comisia Europeană că este adecvat pentru România să valorifice experienţa acumulată din realizarea cu Banca Mondială a analizelor funcţionale şi să folosească fondurile structurale şi de coeziune pentru a finanţa consultanţa şi asistenţa furnizată de Banca Mondială, asigurând respectarea cerinţelor necesare privind achiziţiile publice şi gestiunea financiară; 7. În acest scop, părţile au convenit acest memorandum de înţelegere (denumit în continuare memorandum), după cum urmează: II. Tipuri de servicii ce vor fi furnizate 8. Pentru a sprijini pe deplin realizarea agendei de reformă structurală a Guvernului României şi intenţia acestuia de a utiliza complet şi eficient resursele aferente fondurilor structurale şi de coeziune pentru perioada actuală de programare, 2007-2013, precum şi pentru perioada viitoare de programare, 2014-2020, în vederea acoperirii necesităţilor de dezvoltare a României, se anticipează că sprijinul Băncii Mondiale se va concentra pe o serie de domenii specifice esenţiale care vor include, dar nu se vor limita la: domeniul 1: sprijin orizontal pentru consolidarea capacităţii administrative a instituţiilor publice cu rol de autorităţi de management, organisme intermediare şi beneficiari publici ai fondurilor structurale şi de coeziune şi pentru optimizarea cadrului legislativ naţional şi de reglementare cu impact asupra absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune; şidomeniul 2: nevoi specifice referitoare la implementarea programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune.III. Domeniile serviciilor de consultanţă şi asistenţă ale Băncii Mondiale 9. Următoarele sectoare au fost identificate de către Guvernul României la momentul semnării acestui memorandum ca fiind cele în care este necesară cel mai urgent expertiza tehnică a Băncii Mondiale, precum şi sprijinul acesteia în vederea consolidării absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune: (i) sectorul de mediu; (ii) transporturile; (iii) politica pentru zonele sărace şi defavorizate economic; (iv) adaptarea la schimbările climaterice; (v) dezvoltarea regională; (vi) reforma administraţiei publice, inclusiv a relaţiilor dintre administraţia centrală şi administraţia locală; (vii) coordonarea acţiunilor la nivel central; şi (viii) dezvoltarea resurselor umane. 10. În orice moment înainte de încetarea valabilităţii acestui memorandum, Guvernul României poate solicita Băncii Mondiale servicii în orice alt sector sau domeniu. Sub rezerva existenţei unei expertize corespunzătoare şi a disponibilităţii personalului, precum şi în conformitate cu mandatul său, Banca Mondială va depune toate eforturile pentru a răspunde în mod pozitiv la solicitarea Guvernului. Astfel de servicii suplimentare vor fi stabilite prin acord comun între părţi sub forma unui schimb de scrisori între Ministerul Afacerilor Europene, reprezentând Guvernul României, şi Banca Mondială. 11. Acorduri de servicii de consultanţă menţionând exact domeniul de aplicare a serviciilor ce urmează a fi furnizate de Banca Mondială vor fi semnate cu autorităţile de management relevante şi cu beneficiarii finali (dacă este cazul) ai proiectelor respective. În scopul acestui memorandum, beneficiarii sunt definiţi ca entităţi publice din România, responsabile de iniţierea sau de iniţierea şi implementarea operaţiunilor, realizând un proiect individual şi primind fonduri din fondurile structurale şi de coeziune. Beneficiarul, astfel cum este definit în programele operaţionale respective, va fi cealaltă parte în acordurile de servicii de consultanţă cu Banca Mondială. Aceste acorduri vor intra în vigoare la data semnării lor de către părţi. 12. Acest memorandum acoperă serviciile de consultanţă şi asistenţă ale Băncii Mondiale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune utilizate de România. 13. Detaliile convenite şi modalităţile de conformare cu cerinţele unei bune gestiuni financiare constituie anexă la acest memorandum. IV. Obligaţiile părţilor 14. Guvernul României, reprezentat de ministrul afacerilor europene, va coordona sprijinul furnizat de Banca Mondială. Aceasta din urmă se angajează să coopereze cu Guvernul României, reprezentat de ministrul afacerilor europene, în efortul său de coordonare, furnizând orice informaţie necesară şi asigurând disponibilitatea sa de a participa la reuniuni periodice de coordonare. Implementarea acestui memorandum va fi monitorizată în cadrul întâlnirilor de coordonare, prezidate de ministrul afacerilor europene la fiecare 6 luni, cu excepţia cazurilor în care una dintre părţi solicită o reuniune ad-hoc pe o temă specifică apărută în implementarea acestui Memorandum. De asemenea, în scopul monitorizării şi coordonării, Banca Mondială va transmite Ministerului Afacerilor Europene un raport executiv anual evidenţiind acţiunile întreprinse, progresul înregistrat, precum şi orice altă problemă pentru care se cere intervenţia ministrului afacerilor europene. 15. Părţile la prezentul memorandum intenţionează să depună toate eforturile pentru a evita suprapunerea cu proiecte şi/sau iniţiative finanţate din alte surse de asistenţă tehnică, fie bilaterale, fie multilaterale, inclusiv din facilitatea de asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene (JASPERS). 16. Banca Mondială va fi contractată de beneficiarii fondurilor structurale şi de coeziune pentru scopurile menţionate, în conformitate cu legislaţia română şi europeană, respectând principiile de eficienţă, eficacitate, economie şi în conformitate cu politicile aplicabile ale Băncii Mondiale. Orice achiziţie efectuată de Banca Mondială în scopul furnizării serviciilor va fi realizată în conformitate cu politicile şi procedurile proprii ale Băncii Mondiale. 17. Pentru fiecare acord de servicii de consultanţă, Banca Mondială, în conformitate cu politicile şi procedurile sale, va furniza beneficiarului toate informaţiile şi documentele necesare acestuia pentru a respecta în totalitate cerinţele unei bune gestiuni financiare din cadrul exigenţelor specifice utilizării fondurilor structurale şi de coeziune, astfel cum se menţionează în anexă şi în acordul de servicii de consultanţă respectiv. Dat fiind că, în timpul implementării acestui memorandum şi a acordului de servicii de consultanţă, părţile pot face schimb de informaţii sensibile, acestea sunt de acord să asigure o protecţie efectivă şi eficientă a confidenţialităţii acestor informaţii. V. Durata şi încetarea valabilităţii 18. Serviciile furnizate Guvernului României de către Banca Mondială în cadrul acestui memorandum vor fi finanţate din fondurile structurale şi de coeziune alocate României. Astfel, acest memorandum îşi va înceta valabilitatea la finele perioadei de plată a fondurilor structurale şi de coeziune UE în perioada de programare 2007-2013, prevăzută în prezent a fi 31 decembrie 2015. 19. Dacă, în orice moment anterior datei încetării valabilităţii, oricare dintre părţi consideră că scopurile acestui memorandum nu pot fi îndeplinite efectiv sau în mod corespunzător, acest memorandum îşi poate înceta valabilitatea prin transmiterea celeilalte părţi a unei notificări scrise, cu 3 luni înainte. 20. Orice acorduri bilaterale şi memorandumuri încheiate, la care se face referire în secţiunea III 11 de mai sus, nu vor fi afectate de încetarea valabilităţii acestui memorandum menţionată în secţiunile 19 şi 20. 21. Părţile confirmă următoarele:
(i) acest memorandum nu constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic în baza dreptului internaţional şi nu angajează Banca Mondială să furnizeze sprijin pentru o activitate sau proiect specific;
(ii) nimic din acest memorandum nu va fi interpretat în sensul de a crea o companie mixtă, o relaţie de reprezentare sau un parteneriat legal între părţi; şi
(iii) nimic din acest memorandum nu este menit să fie sau nu trebuie să fie interpretat ca o renunţare la privilegiile şi imunităţile oricărei părţi sau ale funcţionarilor şi angajaţilor săi, privilegii şi imunităţi care sunt aici în mod specific rezervate.

22. Acest memorandum intră în vigoare la data notificării de către Guvernul României, trimisă pe cale diplomatică, prin care se confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat acest memorandum. Semnat la Bucureşti, la 26 ianuarie 2012, în două exemplare originale, în limba engleză. Pentru Guvernul României: Leonard Orban, ministrul afacerilor europene Pentru Banca Mondială: François Rantrua, manager de ţară ANEXA 1 MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI BANCA MONDIALĂ Respectarea cerinţelor specifice unei buni gestiuni financiare I. Context 1. Memorandumul de înţelegere (denumit în continuare memorandum) la care acest document este anexă prevede furnizarea de servicii de către Banca Mondială Guvernului României, ale căror costuri vor fi acoperite din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 2. În acest context, va fi responsabilitatea autorităţilor de management din România, care răspund de programele operaţionale respective în baza fondurilor structurale şi de coeziune, să asigure legalitatea şi regularitatea utilizării fondurilor UE şi conformitatea cu cerinţele prevăzute în regulamentele privind fondurile structurale şi de coeziune cu privire la buna gestionare financiară, precum şi cu toate cerinţele rezonabile ale Curţii de Conturi Europene şi ale autorităţilor de audit din România. II. Costuri eligibile finanţate în cadrul acordurilor de servicii de consultanţă 3. S-a convenit că facturarea costurilor aferente realizării activităţilor de către Banca Mondială în cadrul acordurilor de servicii de consultanţă să se efectueze către beneficiarul respectiv utilizând costurile unitare de personal (costuri zilnice), în conformitate cu categoriile relevante de experţi (experţi internaţionali seniori şi locali etc.), care includ costurile de transport şi cazare, precum şi orice alte costuri directe, toate pe bază de recuperare a costurilor. III. Procesul de efectuare a plăţilor 4. Pentru fiecare acord de servicii de consultanţă şi în conformitate cu prevederile din acordul menţionat, Banca Mondială va furniza beneficiarului facturi, indicând costul total în baza acordurilor de servicii de consultanţă, şi documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate pentru activităţile finanţate în baza acordurilor respective de servicii de consultanţă, toate în conformitate cu politicile Băncii Mondiale şi regulile aplicabile de confidenţialitate şi de personal ale acesteia. 5. Plăţile efectuate de beneficiar către Banca Mondială vor fi realizate la data primirii şi confirmării de către beneficiar a facturilor şi documentelor justificative care dovedesc sumele facturate în baza acordului respectiv de servicii de consultanţă. Detaliile procesului de efectuare a plăţii vor fi prevăzute în acordurile respective de servicii de consultanţă încheiate cu beneficiarii serviciilor respective. Dacă se solicită, pot fi efectuate plăţi în avans către Banca Mondială fără furnizarea unei garanţii de restituire a avansului, în conformitate cu prevederile fiecărui acord de servicii de consultanţă. 6. Înainte de efectuarea plăţii, beneficiarul poate solicita Băncii Mondiale clarificări rezonabile cu privire la setul agreat de facturi, contabilitate şi alte documente justificative, în conformitate cu modalitatea prevăzută în acordul respectiv de servicii de consultanţă. 7. Rapoarte şi rezultate Toate rapoartele şi rezultatele înaintate de Banca Mondială în cadrul acordurilor de servicii de consultanţă vor fi redactate în limbile engleză şi română şi vor conţine emblema Guvernului României, a Uniunii Europene şi a instrumentelor structurale din România, precum şi sintagma „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operaţional respectiv, de exemplu POAT 2007-2013 sau POS 2007-2013“. 8. Limba Limba acordurilor de servicii de consultanţă este limba engleză. IV. Păstrarea evidenţei contabile şi raportarea gestiunii financiare 9. Banca Mondială va ţine o evidenţă a acestor documente pe o perioadă de 7 ani de la finele anului fiscal căruia îi aparţine evidenţa respectivă, în conformitate cu politicile aplicabile Băncii Mondiale cu privire la păstrarea documentelor. În cazul în care aceste politici se modifică sau se completează pe parcursul perioadei de valabilitate a acordului de servicii de consultanţă, Banca Mondială va informa beneficiarul despre aceste modificări şi va discuta cu acesta modalităţile de sprijin în vederea respectării politicilor UE în acest domeniu. În vederea respectării prevederilor privind păstrarea documentelor aferente proiectelor finanţate de UE, Banca Mondială - filiala din România va păstra copii ale documentelor relevante pe o perioadă de 7 ani de la încheierea proiectelor respective. 10. Banca Mondială va furniza, de asemenea, raportul anual de audit, cuprinzând o declaraţie a managementului, precum şi un certificat al auditorilor externi privind caracterul adecvat al controalelor interne şi o declaraţie financiară auditată. 11. În conformitate cu regulamentele financiare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană sau autorităţile de audit din România pot realiza verificări ale progresului, inclusiv verificări la faţa locului la beneficiar în privinţa proiectelor şi activităţilor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune ale UE. În cazul în care Banca Mondială furnizează servicii pentru proiectele respective finanţate din fondurile structurale şi de coeziune ale UE, Banca Mondială este pregătită să furnizeze sprijin adecvat beneficiarului pentru a răspunde la aceste verificări, în conformitate cu politicile Băncii Mondiale. V. Verificarea 12. Banca Mondială va furniza, la solicitarea Guvernului României, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi Europene, copii certificate ale facturilor şi ale tuturor documentelor justificative relevante înaintate Guvernului României în baza acordului de servicii de consultanţă respectiv, pentru a permite autorităţilor naţionale, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi Europene să verifice utilizarea fondurilor Uniunii Europene de către România, inclusiv legalitatea şi regularitatea acestora. 13. Scopul unei astfel de verificări este de a permite reprezentanţilor autorităţilor naţionale, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi Europene să confirme veridicitatea cererilor de plată înaintate de instituţiile respective din România. Se înţelege că orice achiziţie efectuată de către Banca Mondială pentru furnizarea serviciilor va fi realizată utilizând politicile şi procedurile de achiziţie ale Băncii Mondiale, inclusiv cu privire la păstrarea evidenţei. Se înţelege că o astfel de verificare va fi limitată la informaţiile privind utilizarea finanţării asigurate de Comisia Europeană din fondurile structurale şi de coeziune în baza unui acord specific de servicii de consultanţă şi că nu va echivala cu un audit al Băncii Mondiale. 14. Dacă este necesară o analiză mai extinsă, se poate transmite în mod oficial o solicitare de audit către Banca Mondială, în conformitate cu politicile şi procedurile acesteia referitoare la cooperarea cu instituţiile supreme de audit.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 240/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 240 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 240/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu