Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2200 din 30 noiembrie 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din  6 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, denumita in continuare Autoritatea, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul cercetarii.
    (2) Autoritatea este institutie publica, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21 - 25, sectorul 1.
    (3) Incepand cu anul bugetar 2005, Autoritatea trece in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
    Art. 2
    Autoritatea exercita atributiile autoritatii de stat pentru domeniul cercetare-dezvoltare si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Autoritatea are misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, in acord cu strategia si cu Programul de guvernare, in scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, largirea patrimoniului national si international tehnologic si de inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul pe piata interna, europeana si pe piete globale, realizarea societatii informationale bazate pe cunoastere, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
    Art. 4
    Autoritatea, in domeniul sau de competenta, are rolul si responsabilitatea:
    a) de a asigura planificarea strategica si tactica;
    b) de a defini obiective strategice si tactice;
    c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor;
    d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicarii politicilor, de a urmari armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquisul comunitar;
    e) de a asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;
    f) de a asigura comunicarea cu structurile societatii civile si cu cetatenii;
    g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe, in scopul atingerii obiectivelor;
    h) de a stimula dezvoltarea regionala si locala, precum si pe cea a sectorului privat;
    i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.
    Art. 5
    In vederea indeplinirii rolului sau, Autoritatea exercita urmatoarele functii:
    a) de politica - functia de prezentare si armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
    b) de strategie - prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
    c) de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
    e) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile in domeniu;
    f) de autoritate de stat - prin care asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    g) de reprezentare - prin care asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) de comunicare, atat cu celelalte structuri ale administratiei publice, cat si cu societatea civila si cu cetateanul;
    i) de cooperare internationala - prin care asigura aplicarea acordurilor internationale in domeniu si promovarea de noi acorduri.
    Art. 6
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale, Autoritatea are urmatoarele atributii principale:
    a) fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodica a politicilor si strategiilor in domeniu;
    b) diseminarea de informatii in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii; stimularea cresterii constiintei publice cu privire la rolul cercetarii-dezvoltarii si inovarii in procesul dezvoltarii economice durabile; stimularea si, dupa caz, asigurarea editarii, tiparirii si difuzarii de publicatii sau de materiale specifice domeniului sau de competenta;
    c) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;
    d) stimularea transferului tehnologic, a valorificarii rezultatelor, inovarii, a absorbtiei si difuziei acestora in randul agentilor economici si in economie in general; definirea, finantarea si implementarea de proiecte, programe si de activitati, prin care se creeaza si se utilizeaza instrumente financiare si scheme de finantare pentru reducerea riscului pe piata al intreprinderilor, in special al celor mici si mijlocii; sustinerea brevetarii unor rezultate ca prima forma de valorificare; cofinantarea temelor care asigura parteneriate intre unitatile de cercetare si agentii economici;
    e) definirea de politici de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniu;
    f) urmarirea armonizarii politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, sanatatii, educatiei, precum si din alte domenii;
    g) atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul sau specific de competenta;
    h) definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborarii si implementarii de scheme de analiza si de monitorizare si evaluare a sistemului cercetarii tehnologice si inovarii; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea; in aceste scopuri poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica etc.;
    i) stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale in domeniu;
    j) elaborarea si initierea de proiecte de acte normative si de reglementari in domeniu; crearea si dezvoltarea cadrului institutional in domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; monitorizarea aplicarii, dupa aprobare, a actelor normative si a reglementarilor promovate;
    k) stimularea dezvoltarii regionale si locale, precum si a coeziunii sociale, prin programe si proiecte de dezvoltare a cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice si de stimulare a inovarii; stimularea, infiintarea sau initierea infiintarii si dezvoltarii de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare in afaceri, centre de legaturi cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea, inclusiv organizatii fara scop lucrativ sau patrimonial;
    l) conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor, conform reglementarilor in vigoare;
    m) exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizarea si evaluarea de unitati specifice domeniului;
    n) elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Planul national, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmarite prin Planul national, in concordanta cu prioritatile politicilor economice si sociale ale Guvernului;
    o) stimularea dialogului cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; in acest sens, se consulta si se stimuleaza implicarea acestor structuri, in mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiara, in definirea si implementarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
    p) aprobarea regulamentului-cadru si a componentei Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul Consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului Consultativ si, dupa caz, a organelor de lucru ale acestuia;
    q) evaluarea programelor cuprinse in Planul national si detalierea lor anuala; aprobarea prevederilor anuale ale Planului national si informarea Guvernului asupra realizarii acestora;
    r) stabilirea fondurilor destinate finantarii programelor nucleu si repartizarea acestor fonduri pe fiecare program-nucleu;
    s) elaborarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare propriu, precum si avizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autoritati publice;
    t) prognozarea, planificarea si programarea, dupa caz, a bugetului aferent cercetarii cuprins in bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizarea acestor resurse;
    u) implementarea sistemului informativ national pentru cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;
    v) colaborarea cu organisme si cu organizatii nationale si internationale din domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
    w) coordonarea de politici in domeniul proprietatii intelectuale si stimularea dezvoltarii unui mediu favorabil inovarii;
    x) coordonarea activitatii de participare a Romaniei la targuri, expozitii si la alte asemenea manifestari interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.
    (2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (3) Autoritatea, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Ministerului Educatiei si Cercetarii in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acestuia cu tertii.
    Art. 7
    (1) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (2) Incepand cu anul bugetar 2005, Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    (3) Structura organizatorica a Autoritatii, precum si organismele consultative de pe langa aceasta sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (4) In structura organizatorica a Autoritatii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, se pot organiza directii in cadrul directiilor generale, iar prin decizie a presedintelui se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare de lucru.
    (5) Incepand cu anul bugetar 2005, presedintele Autoritatii poate aproba prin ordin organizarea de directii in cadrul directiilor generale, de servicii, de birouri, precum si de colective temporare de lucru.
    Art. 8
    (1) In structura Autoritatii se organizeaza, la nivel de directie generala, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare.
    (2) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, va indeplini atributiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice si/sau de catre autoritatile de plata, prin acordul partilor implicate.
    (3) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice va deveni operational incepand cu anul 2005 si va functiona cu un numar de 33 de posturi in anul 2006, din care 10 posturi in anul 2005 si 23 de posturi in anul 2006.
    (4) Numarul de posturi prevazut la alin. (3) este cuprins in numarul maxim de posturi aprobat pentru functionarea Autoritatii.
    (5) Structura functiilor publice si structura organizatorica a Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice vor fi definitivate o data cu structura functiilor publice si cu structura organizatorica a Autoritatii.
    Art. 9
    (1) Numarul maxim de posturi pentru functionarea Autoritatii este de 92, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (2) Statul de functii se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea presedintelui Autoritatii.
    Art. 10
    (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei si cercetarii.
    (2) Incepand cu anul bugetar 2005, presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru.
    (3) Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritatii, precum si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 11
    (1) Presedintele Autoritatii are urmatoarele atributii:
    a) asigura conducerea operativa a Autoritatii;
    b) reprezinta Autoritatea in relatii cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia;
    c) angajeaza si concediaza personalul unitatii, in conditiile legii;
    d) incheie contracte individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    e) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator secundar de credite.
    (4) Presedintele poate delega dreptul de semnatura vicepresedintelui sau secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegata numai vicepresedintelui.
    Art. 12
    (1) Incepand cu anul 2005, presedintele Autoritatii raspunde de intreaga activitate a institutiei in fata primului-ministru si a Cancelariei Primului-Ministru.
    (2) Presedintele Autoritatii reprezinta institutia in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Presedintele autoritatii indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii, atributiile generale prevazute pentru functia de ministru la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte atributii specifice, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 13
    Atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 14
    (1) Secretarul general este inalt functionar public, numit si salarizat conform prevederilor legale.
    (2) Secretarul general indeplineste atributii de conducere administrativa, care se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii.
    Art. 15
    (1) Pentru desfasurarea activitatii, Autoritatea preia in administrare de la Ministerul Educatiei si Cercetarii unele bunuri aflate in patrimoniul acestuia.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face prin protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Autoritatea are in dotare pentru activitatile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si un autovehicul destinat deplasarilor in teritoriu pentru monitorizare si control.
    Art. 16
    (1) In vederea imbunatatirii comunicarii intre organele administratiei publice centrale si a armonizarii politicilor elaborate de acestea, pe langa Autoritate functioneaza Consiliul Interministerial pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul interministerial pentru cercetare-dezvoltare are rol consultativ, se constituie si functioneaza prin hotarare a Guvernului.
    (3) Colegiul Consultativ se constituie si functioneaza conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 17
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea Autoritatii sunt prevazute in anexa nr. 2, iar cele care functioneaza in coordonarea sa sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitatile subordonate se stabilesc prin decizie a presedintelui, iar incepand cu anul 2005, prin ordin al presedintelui, la propunerea directorului general sau, dupa caz, a directorului unitatii.
    (3) Numirea si eliberarea directorilor generali sau, dupa caz, a directorilor unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 se fac prin decizie a presedintelui, iar incepand cu anul 2005, prin ordin al presedintelui, in conditiile prevederilor legale.
    (4) Numirea si eliberarea din functie a membrilor consiliilor de administratie ale unitatilor prevazute in anexa nr. 3 se fac prin decizie a presedintelui, iar incepand cu anul 2005, prin ordin al presedintelui.
    Art. 18
    (1) La infiintarea Autoritatii, personalul acesteia se constituie din personal preluat sau, dupa caz, transferat de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si din personal nou-angajat, in conditiile legii.
    (2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul Autoritatii preluat de la Ministerul Educatiei si Cercetarii isi mentine, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 19
    Autoritatea poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.
    Art. 20
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat pe anul 2005, corespunzator prevederilor prezentei hotarari, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Cancelaria Primului-Ministru.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica

  ___________________________     ____________     ___________________________
 |Consiliul Interministerial |   |            |   |Colegiul Consultativ pentru|
 |pentru Cercetare-Dezvoltare|___| PRESEDINTE |___|Cercetare-Dezvoltare si    |
 |                           |   |            |   |Inovare                    |
 |___________________________|   |____________|   |___________________________|
             ______________________     |
            |Juridic si Contencios |____|     ______________________
            |______________________|    |____|Directia Buget-Finante|
             ______________________     |    |______________________|
            | Audit Public Intern  |____|
            |______________________|    |
                                ________|_________      ___________________
                               |                  |____|Relatii Publice si |
                               | VICEPRESEDINTE   |    |Mass-Media         |
                               |__________________|    |___________________|
                                        |
  ___________________________   ________|_________
 |Resurse Umane, Formare si  | |                  |
 |Perfectionare Profesionala,|_| SECRETAR GENERAL |
 |Administrativ              | |                  |
 |___________________________| |__________________|
                                        |
       _________________________________|_____________ _________________
      |               |                 |             |                 |
 _____|_____  ________|_______  ________|____   ______|_______   _______|______
|Directia   ||Directia        ||Directia     | |Directia      | |Directia      |
|Generala   ||Generala -      ||Management   | |Inovare,      | |Integrare     |
|Strategii  ||Organism        ||Institutional| |Transfer      | |Europeana,    |
|si         ||Intermediar     ||si Legislatie| |Tehnologic si | |Parteneriat si|
|Programe de||pentru          ||             | |Infrastructuri| |Colaborari    |
|Cercetare- ||Programul       ||             | |de Transfer   | |Internationale|
|Dezvoltare ||Operational     ||             | |Tehnologic    | |              |
|           ||Sectorial de    ||             | |              | |              |
|           ||Crestere a      ||             | |              | |              |
|           ||Competitivitatii||             | |              | |              |
|           ||Economice       ||             | |              | |              |
|___________||________________||_____________| |______________| |______________|

    ANEXA 2

                          INSTITUTIILE SI UNITATILE
de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   Denumirea unitatii               | Sursa de finantare |
|crt.|                                                    |                    |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  1.| Institutul de Fizica Atomica din Bucuresti*)       | Venituri proprii si|
|    |                                                    | subventii acordate |
|    |                                                    | de la bugetul de   |
|    |                                                    | stat               |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  2.| Institutul National de Informare si Documentare    | Venituri proprii si|
|    | din Bucuresti*)                                   | subventii acordate |
|    |                                                    | de la bugetul de   |
|    |                                                    | stat               |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  3.| Agentia Spatiala Romana                            | Venituri proprii   |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  4.| Institutul de Cercetari in Chimie "Raluca Ripan"   | Venituri proprii   |
|    | din Cluj-Napoca                                    |                    |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  5.| Institutul National de Inventica din Iasi          | Venituri proprii   |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  6.| Centrul Regional de Inovare, Implementare si       | Venituri proprii   |
|    | Aplicare a Inventiilor din Targu Mures             |                    |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  7.| Centrul National de Management Programe            | Venituri proprii   |
|____|____________________________________________________|____________________|
    *) Un numar maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanteaza de la bugetul de stat.
    *) Un numar maxim de 20 de posturi pentru biblioteca se finanteaza de la bugetul de stat.

    ANEXA 3

                            INSTITUTE NATIONALE
de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumirea unitatii                |Sursa de finantare|
|crt.|                                                      |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  1.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Optoelectronica - INOE 2000                          |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  2.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare          | Venituri proprii |
|    | Turbomotoare - COMOTI Bucuresti                      |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  3.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in       | Venituri proprii |
|    | domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si        |                  |
|    | Teledetectiei - IGR Bucuresti                        |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  4.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Textile si Pielarie - INCDTP Bucuresti               |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  5.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si       |                  |
|    | Industriei Alimentare - INMA Bucuresti               |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  6.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" -       |                  |
|    | IFIN-HH Bucuresti                                    |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  7.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei - INFLPR       |                  |
|    | Bucuresti                                            |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  8.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Fizica Tehnica - IFT Iasi                            |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
|  9.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti               |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 10.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Fizica Pamantului - INCDFP Bucuresti                 |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 11.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare          | Venituri proprii |
|    | Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucuresti                |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 12.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC         |                  |
|    | Timisoara                                            |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 13.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Geologie si Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 14.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Stiinte Biologice Bucuresti                          |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 15.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Microtehnologie - IMT Bucuresti                      |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 16.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI            |                  |
|    | Ramnicu Valcea                                       |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 17.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM         |                  |
|    | Cluj-Napoca                                          |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|
| 18.| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   | Venituri proprii |
|    | Inginerie Electrica   ICPE CA Bucuresti              |                  |
|____|______________________________________________________|__________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2200/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2200 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu