E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 216 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Agentia Romana de Dezvoltare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, aplica strategia dezvoltarii si politica economica a acestuia in domeniul atragerii investitiilor straine si dezvoltarii intreprinderilor private mici si mijlocii.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Agentia Romana de Dezvoltare are urmatoarele atributii:
    1. asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiilor autonomiei agentilor economici si autonomiei locale;
    2. elaboreaza si prezinta spre aprobare Guvernului programe generale si sectoriale anuale de atragere a investitiilor straine, in colaborare cu institutiile de resort, si participa, in concordanta cu prevederile legii, la indeplinirea obiectivelor acestora;
    3. elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica norme metodologice unitare, potrivit legislatiei in vigoare, privind atragerea si efectuarea de investitii straine in Romania; normele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei;
    4. intocmeste, in colaborare cu institutiile, societatile comerciale si regiile autonome interesate, oferte de investitii;
    5. examineaza propunerile partenerilor straini pentru efectuarea de investitii in Romania si stabileste actiunile pentru valorificarea acestora, consultind, dupa caz, institutiile si societatile comerciale implicate;
    6. selecteaza partenerii externi, respectiv propunerile de investitii straine, cu consultarea institutiilor implicate, efectuind verificari si documentari in concordanta cu practicile internationale, din initiativa proprie sau la solicitarea partenerilor interesati cu privire la: obiectul si volumul investitiilor, bonitatea investitorului, sursa de capital, cuantumul si formele de participare la investitie;
    7. organizeaza in mod unitar activitatea de promovare a oportunitatilor de investitii straine in Romania in raporturile cu partenerii externi;
    8. acorda asistenta de specialitate ceruta de partenerii straini sau romani pentru realizarea proiectelor de investitii cu participare straina de capital, inclusiv in procedura de definitivare a formalitatilor pentru investitiile straine confirmate;
    9. analizeaza actele incheiate in aplicarea prevederilor legale in materie privind efectuarea investitiilor straine in Romania;
    10. inregistreaza, analizeaza si confirma, dupa caz, cererile de investitii straine in Romania, in conditiile prevazute de lege;
    11. elibereaza certificatul de investitor, in conditiile prevazute de lege, ca singurul document opozabil autoritatilor romane care atesta calitatea de investitor strain;
    12. elaboreaza si prezinta Guvernului analize si situatii comparate in legatura cu politica si legislatia internationala in domeniul investitiilor straine;
    13. initiaza, elaboreaza si prezinta Guvernului proiecte de acte normative care privesc atragerea investitiilor straine in Romania;
    14. avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii si care au legatura cu activitatea de atragere a investitiilor straine in Romania;
    15. organizeaza sistemul unitar de evidenta si informare privind investitiile straine, actionand in acest scop in conformitate cu atributiile stabilite prin lege in acest domeniu;
    16. prezinta periodic informari Consiliului de Coordonare, Strategie si Reforma Economica in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind pentru realizarea proiectelor de investitii straine, propuneri privind solutionarea cererilor de investitii straine care pot afecta interesele majore ale economiei nationale, precum si a problemelor care depasesc competentele Agentiei Romane de Dezvoltare;
    17. se preocupa si raspunde de aducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 83/1994 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii;
    18. elaboreaza si aduce la indeplinire programele pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
    19. prezinta Guvernului, o data la 3 ani, propuneri privind strategia dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    20. colaboreaza cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice  centrale si autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    21. elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza proiectele de acte normative al caror obiect de reglementare se refera la sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    22. coordoneaza si acorda - in cazurile si conditiile prevazute prin hotarare a Guvernului -, facilitati si avantaje prevazute de prezenta ordonanta;
    23. organizeaza selectii ale intreprinderilor mici si mijlocii susceptibile de a beneficia de programe speciale, pe baza unor criterii de performanta;
    24. organizeaza si tine evidenta facilitatilor, avantajelor acordate, precum si a efectelor acestora;
    25. prezinta anual Guvernului un raport privind stadiul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii; raportul se da publicitatii;
    26. sprijina, impreuna cu organele administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale specializate, infiintarea in judete a centrelor de dezvoltare a intreprinderilor private mici si mijlocii;
    27. coordoneaza si raspunde de realizarea programelor privind dezvoltarea intreprinderilor private mici si mijlocii, care se realizeaza cu asistenta financiara externa si cofinantarea partii romane;
    28. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor sale si cu respectarea prevederilor legale, Agentia Romana de Dezvoltare este autorizata:
    1. sa desfasoare actiuni promotionale in legatura cu atragerea investitiilor straine;
    2. sa utilizeze consultanti externi;
    3. sa editeze materiale promotionale in colaborare si cu sprijinul altor institutii interesate;
    4. sa intreprinda, prin reprezentanti, in tara si in strainatate, actiuni necesare pentru atragerea de investitii straine in Romania;
    5. sa furnizeze contra cost, la cererea celor interesati, servicii de consultanta, materiale informative si publicatii in domeniul investitiilor straine si al sprijinirii intreprinderilor private mici si mijlocii, precum si alte servicii in conformitate cu obiectul sau de activitate;
    6. sa stabileasca tarifele si preturile pentru serviciile si bunurile pe care le furnizeaza;
    7. sa primeasca, conform prevederilor legale, de la persoane juridice si fizice, mijloace materiale si banesti cu titlu gratuit si sa le utilizeze in scopul imbunatatirii conditiilor pentru desfasurarea activitatii si in conformitate cu reglementarile legale;
    8. sa incheie conventii de colaborare cu institutii specializate din tara si strainatate, avand ca obiect schimbul de informatii, experienta si asistenta reciproca in domeniul promovarii investitiilor straine si sprijinirii sectorului intreprinderilor private mici si mijlocii;
    9. sa beneficieze de programe de asistenta externa si dotare tehnica in domeniul sau de activitate si sa asigure forme de pregatire profesionala a personalului;
    10. sa obtina de la misiunile diplomatice si economice externe ale Romaniei si de la institutii specializate din tara sau din strainatate, cu sau fara plata, informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin;
    11. sa ceara partenerilor prezentarea de expertize pentru evaluarea aportului, inclusiv a valorilor intangibile ale partenerului roman si/sau strain.
    Art. 4
    (1) In structura Agentiei Romane de Dezvoltare pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 128, exclusiv demnitarul si personalul Oficiului de Prestari Servicii si Editare.
    (3) Structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare este prevazuta in anexa la prezenta hotarare. Salarizarea personalului Agentiei Romane de Dezvoltare se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata. In cadrul acesteia prin ordin al presedintelui se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (4) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Agentia Romana de Dezvoltare va include in statul de functii personal de specialitate pentru coordonarea in profil teritorial, care isi desfasoara activitatea cu sprijinul prefecturilor.
    Art. 5
    (1) Pentru activitatea de prestari de servicii si editare, Agentia Romana de Dezvoltare are in subordine Oficiul de Prestari Servicii si Editare, ale carui cheltuieli de functionare si investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate.
    (2) Numarul de posturi si structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare. Nivelurile de salarizare pentru personalul Oficiului de Prestari Servicii si Editare sunt cele prevazute in anexa nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
    Art. 6
    (1) Conducerea Agentiei Romane de Dezvoltare este asigurata de presedinte, asimilat ca salariu cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa presedinte functioneaza un colegiu al agentiei, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare, cu avizul membrului din Guvern care coordoneaza aceasta activitate.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu organisme, organizatii, institutii, agenti economici, alte persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Secretariatul permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii se organizeaza la nivel de serviciu.
    Art. 8
    (1) In exercitarea atributiilor sale, Agentia Romana de Dezvoltare colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, autoritatile publice locale, cu agenti economici - indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare a acestora -, cu alte persoane juridice de drept public si privat din Romania si din strainatate.
    (2) Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Agentiei Romane de Dezvoltare si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si de comunicatie.
    Art. 9
    Agentia Romana de Dezvoltare are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 10
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat pe anul 1995, in bugetele Agentiei Romane de Dezvoltare si Secretariatului General al Guvernului, rezultate din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 11
    Anexa cuprinzand structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 35/1993 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 februarie 1993, Hotararea Guvernului nr. 260/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 2 iulie 1993 si Hotararea Guvernului nr. 715/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 27 noiembrie 1992.

             PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministru de stat,
                   presedintele Consiliului
                   pentru Coordonare,
                   Strategie si Reforma Economica,
                   Mircea Cosea

                   Ministru de stat,
                   ministrul muncii si
                   protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de posturi = 128
    (exclusiv demnitarul si personalul Oficiului de Prestari Servicii si Editare)

                   AGENTIA ROMANA DE DEZVOLTARE
                            PRESEDINTE
                               |
                               |
         CONSILIER ------------|----------------- BIROUL JURIDIC
                               |
                               |----------------- CONTROL FINANCIAR
                                                  PROPRIU
                               |
                               |
       -----------------------------------------------------------------
      |                  |       |      |               |       :     |
      |                  |       |      |               |       :     |
   DIRECTIA          DIRECTIA    |  DIRECTIA        DIRECTIA    :     |
   GENERALA          GENERALA    |  GENERALA        GENERALA    :     |
  INVESTITII       INTREPRINDERI |  STRATEGIE,     INFORMATICA  :     |
   STRAINE           MICI SI     |  PROMOVARE                   :  DIRECTIA
                    MIJLOCII SI  |  RELATII                     :  ECONOMICA
                   REPREZENTARE  |  EXTERNE                     :
                   IN TERITORIU  |                        OFICIUL DE
                                 |                         PRESTARI
                           SECRETARIATUL                  SERVICII SI
                       PERMANENT AL CENTRULUI              EDITARE
                       BALCANIC DE COOPERARE             ------------
                       INTRE INTREPRINDERILE             (Extrabugetar)
                         MICI SI MIJLOCII

                                           
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 216/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 216 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu