E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 216 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Agentia Romana de Dezvoltare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, aplica strategia dezvoltarii si politica economica a acestuia in domeniul atragerii investitiilor straine si dezvoltarii intreprinderilor private mici si mijlocii.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Agentia Romana de Dezvoltare are urmatoarele atributii:
    1. asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiilor autonomiei agentilor economici si autonomiei locale;
    2. elaboreaza si prezinta spre aprobare Guvernului programe generale si sectoriale anuale de atragere a investitiilor straine, in colaborare cu institutiile de resort, si participa, in concordanta cu prevederile legii, la indeplinirea obiectivelor acestora;
    3. elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica norme metodologice unitare, potrivit legislatiei in vigoare, privind atragerea si efectuarea de investitii straine in Romania; normele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei;
    4. intocmeste, in colaborare cu institutiile, societatile comerciale si regiile autonome interesate, oferte de investitii;
    5. examineaza propunerile partenerilor straini pentru efectuarea de investitii in Romania si stabileste actiunile pentru valorificarea acestora, consultind, dupa caz, institutiile si societatile comerciale implicate;
    6. selecteaza partenerii externi, respectiv propunerile de investitii straine, cu consultarea institutiilor implicate, efectuind verificari si documentari in concordanta cu practicile internationale, din initiativa proprie sau la solicitarea partenerilor interesati cu privire la: obiectul si volumul investitiilor, bonitatea investitorului, sursa de capital, cuantumul si formele de participare la investitie;
    7. organizeaza in mod unitar activitatea de promovare a oportunitatilor de investitii straine in Romania in raporturile cu partenerii externi;
    8. acorda asistenta de specialitate ceruta de partenerii straini sau romani pentru realizarea proiectelor de investitii cu participare straina de capital, inclusiv in procedura de definitivare a formalitatilor pentru investitiile straine confirmate;
    9. analizeaza actele incheiate in aplicarea prevederilor legale in materie privind efectuarea investitiilor straine in Romania;
    10. inregistreaza, analizeaza si confirma, dupa caz, cererile de investitii straine in Romania, in conditiile prevazute de lege;
    11. elibereaza certificatul de investitor, in conditiile prevazute de lege, ca singurul document opozabil autoritatilor romane care atesta calitatea de investitor strain;
    12. elaboreaza si prezinta Guvernului analize si situatii comparate in legatura cu politica si legislatia internationala in domeniul investitiilor straine;
    13. initiaza, elaboreaza si prezinta Guvernului proiecte de acte normative care privesc atragerea investitiilor straine in Romania;
    14. avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii si care au legatura cu activitatea de atragere a investitiilor straine in Romania;
    15. organizeaza sistemul unitar de evidenta si informare privind investitiile straine, actionand in acest scop in conformitate cu atributiile stabilite prin lege in acest domeniu;
    16. prezinta periodic informari Consiliului de Coordonare, Strategie si Reforma Economica in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind pentru realizarea proiectelor de investitii straine, propuneri privind solutionarea cererilor de investitii straine care pot afecta interesele majore ale economiei nationale, precum si a problemelor care depasesc competentele Agentiei Romane de Dezvoltare;
    17. se preocupa si raspunde de aducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 83/1994 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii;
    18. elaboreaza si aduce la indeplinire programele pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
    19. prezinta Guvernului, o data la 3 ani, propuneri privind strategia dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    20. colaboreaza cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice  centrale si autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    21. elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza proiectele de acte normative al caror obiect de reglementare se refera la sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    22. coordoneaza si acorda - in cazurile si conditiile prevazute prin hotarare a Guvernului -, facilitati si avantaje prevazute de prezenta ordonanta;
    23. organizeaza selectii ale intreprinderilor mici si mijlocii susceptibile de a beneficia de programe speciale, pe baza unor criterii de performanta;
    24. organizeaza si tine evidenta facilitatilor, avantajelor acordate, precum si a efectelor acestora;
    25. prezinta anual Guvernului un raport privind stadiul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii; raportul se da publicitatii;
    26. sprijina, impreuna cu organele administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale specializate, infiintarea in judete a centrelor de dezvoltare a intreprinderilor private mici si mijlocii;
    27. coordoneaza si raspunde de realizarea programelor privind dezvoltarea intreprinderilor private mici si mijlocii, care se realizeaza cu asistenta financiara externa si cofinantarea partii romane;
    28. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor sale si cu respectarea prevederilor legale, Agentia Romana de Dezvoltare este autorizata:
    1. sa desfasoare actiuni promotionale in legatura cu atragerea investitiilor straine;
    2. sa utilizeze consultanti externi;
    3. sa editeze materiale promotionale in colaborare si cu sprijinul altor institutii interesate;
    4. sa intreprinda, prin reprezentanti, in tara si in strainatate, actiuni necesare pentru atragerea de investitii straine in Romania;
    5. sa furnizeze contra cost, la cererea celor interesati, servicii de consultanta, materiale informative si publicatii in domeniul investitiilor straine si al sprijinirii intreprinderilor private mici si mijlocii, precum si alte servicii in conformitate cu obiectul sau de activitate;
    6. sa stabileasca tarifele si preturile pentru serviciile si bunurile pe care le furnizeaza;
    7. sa primeasca, conform prevederilor legale, de la persoane juridice si fizice, mijloace materiale si banesti cu titlu gratuit si sa le utilizeze in scopul imbunatatirii conditiilor pentru desfasurarea activitatii si in conformitate cu reglementarile legale;
    8. sa incheie conventii de colaborare cu institutii specializate din tara si strainatate, avand ca obiect schimbul de informatii, experienta si asistenta reciproca in domeniul promovarii investitiilor straine si sprijinirii sectorului intreprinderilor private mici si mijlocii;
    9. sa beneficieze de programe de asistenta externa si dotare tehnica in domeniul sau de activitate si sa asigure forme de pregatire profesionala a personalului;
    10. sa obtina de la misiunile diplomatice si economice externe ale Romaniei si de la institutii specializate din tara sau din strainatate, cu sau fara plata, informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin;
    11. sa ceara partenerilor prezentarea de expertize pentru evaluarea aportului, inclusiv a valorilor intangibile ale partenerului roman si/sau strain.
    Art. 4
    (1) In structura Agentiei Romane de Dezvoltare pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 128, exclusiv demnitarul si personalul Oficiului de Prestari Servicii si Editare.
    (3) Structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare este prevazuta in anexa la prezenta hotarare. Salarizarea personalului Agentiei Romane de Dezvoltare se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata. In cadrul acesteia prin ordin al presedintelui se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (4) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Agentia Romana de Dezvoltare va include in statul de functii personal de specialitate pentru coordonarea in profil teritorial, care isi desfasoara activitatea cu sprijinul prefecturilor.
    Art. 5
    (1) Pentru activitatea de prestari de servicii si editare, Agentia Romana de Dezvoltare are in subordine Oficiul de Prestari Servicii si Editare, ale carui cheltuieli de functionare si investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate.
    (2) Numarul de posturi si structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare. Nivelurile de salarizare pentru personalul Oficiului de Prestari Servicii si Editare sunt cele prevazute in anexa nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
    Art. 6
    (1) Conducerea Agentiei Romane de Dezvoltare este asigurata de presedinte, asimilat ca salariu cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa presedinte functioneaza un colegiu al agentiei, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare, cu avizul membrului din Guvern care coordoneaza aceasta activitate.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu organisme, organizatii, institutii, agenti economici, alte persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Secretariatul permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii se organizeaza la nivel de serviciu.
    Art. 8
    (1) In exercitarea atributiilor sale, Agentia Romana de Dezvoltare colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, autoritatile publice locale, cu agenti economici - indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare a acestora -, cu alte persoane juridice de drept public si privat din Romania si din strainatate.
    (2) Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Agentiei Romane de Dezvoltare si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si de comunicatie.
    Art. 9
    Agentia Romana de Dezvoltare are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 10
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat pe anul 1995, in bugetele Agentiei Romane de Dezvoltare si Secretariatului General al Guvernului, rezultate din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 11
    Anexa cuprinzand structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 35/1993 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 februarie 1993, Hotararea Guvernului nr. 260/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 2 iulie 1993 si Hotararea Guvernului nr. 715/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 27 noiembrie 1992.

             PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministru de stat,
                   presedintele Consiliului
                   pentru Coordonare,
                   Strategie si Reforma Economica,
                   Mircea Cosea

                   Ministru de stat,
                   ministrul muncii si
                   protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de posturi = 128
    (exclusiv demnitarul si personalul Oficiului de Prestari Servicii si Editare)

                   AGENTIA ROMANA DE DEZVOLTARE
                            PRESEDINTE
                               |
                               |
         CONSILIER ------------|----------------- BIROUL JURIDIC
                               |
                               |----------------- CONTROL FINANCIAR
                                                  PROPRIU
                               |
                               |
       -----------------------------------------------------------------
      |                  |       |      |               |       :     |
      |                  |       |      |               |       :     |
   DIRECTIA          DIRECTIA    |  DIRECTIA        DIRECTIA    :     |
   GENERALA          GENERALA    |  GENERALA        GENERALA    :     |
  INVESTITII       INTREPRINDERI |  STRATEGIE,     INFORMATICA  :     |
   STRAINE           MICI SI     |  PROMOVARE                   :  DIRECTIA
                    MIJLOCII SI  |  RELATII                     :  ECONOMICA
                   REPREZENTARE  |  EXTERNE                     :
                   IN TERITORIU  |                        OFICIUL DE
                                 |                         PRESTARI
                           SECRETARIATUL                  SERVICII SI
                       PERMANENT AL CENTRULUI              EDITARE
                       BALCANIC DE COOPERARE             ------------
                       INTRE INTREPRINDERILE             (Extrabugetar)
                         MICI SI MIJLOCII

                                           
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 216/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 216 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu