Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1766 din 21 octombrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1048 din 12 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 23 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici si
                         Mijlocii si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, pot desfasura activitati economice in mod independent sau pot constitui asociatii familiale:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru si Slovenia;
    c) cetatenii statelor apartinand Spatiului Economic European, si anume: Norvegia, Liechtenstein si Islanda.
    (2) Nomenclatorul activitatilor din economia nationala pentru care primarii emit autorizatia in conditiile legii este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) dreptul de stabilire - dreptul persoanelor fizice, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care au domiciliul ori resedinta in Romania, de a avea acces si de a desfasura activitati economice in mod independent sau de a constitui asociatii familiale pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani;
    b) prestare de servicii - desfasurarea, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor economice de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care sunt stabiliti in unul dintre aceste state si care nu au domiciliul sau resedinta in Romania;
    c) activitati itinerante - sunt vanzarile directe, vanzarile in afara spatiilor comerciale si comertul ambulant, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot desfasura activitati economice in mod independent sau, dupa caz, in cadrul asociatiilor familiale, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) intrunesc conditiile prevazute de art. 5 din lege;
    b) detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
    c) sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.
    (2) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa fie asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
    (3) In contextul prestarii de servicii, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate in statul de origine nu se supun conditiilor alin. (1) si (2).

    CAP. 2
    Autorizarea. Procedura de autorizare

    Art. 5
    (1) Obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare in registrul comertului se realizeaza, in baza dosarului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) - h) din lege, la primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.
    (2) In vederea completarii dosarului, primariile vor pune la dispozitie solicitantilor urmatoarele formulare:
    a) cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma, prevazuta in anexa nr. 2;
    b) declaratie-tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata, prevazuta in anexa nr. 3;
    c) declaratie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, in cazul meseriilor traditionale si artizanale, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, prevazuta in anexa nr. 4;
    d) declaratie-tip pe propria raspundere autentificata, in cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, neinregistrati fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, prevazuta in anexa nr. 5;
    e) cerere de autorizare, prevazuta in anexa nr. 6;
    f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevazuta in anexa nr. 7.
    (3) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, pentru completarea dosarului in vederea emiterii autorizatiei, acestia pot depune certificatul medical obtinut in tara de origine, in copie tradusa si legalizata.
    (4) In vederea emiterii autorizatiei si a obtinerii certificatului de inregistrare, solicitantul va depune in contul primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravaloarea taxelor prevazute de lege, astfel:
    a) taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma;
    b) taxa de obtinere a cazierului fiscal;
    c) taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale;
    d) taxa pentru inregistrare in registrul comertului a autorizatiei;
    e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului in vederea obtinerii codului unic de inregistrare;
    f) taxa de transmitere prin posta de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale catre primarii.
    (5) Dovada platii taxelor prevazute la alin. (4) se depune o data cu documentele prevazute la art. 6 din lege.
    (6) Sumele achitate conform alin. (4) se vireaza de catre primarii, in termen de 24 de ore de la data incasarii, in conturile comunicate de Ministerul Finantelor Publice si de Oficiul National al Registrului Comertului.
    (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) - (6), cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabiliti in unul dintre aceste state, unde exercita legal activitati economice in mod independent, pot desfasura aceste activitati in Romania, in contextul prestarii de servicii, doar in baza documentului emis in acel stat, valabil la momentul prestarii serviciului, care atesta exercitarea activitatii respective. Documentul trebuie sa fie tradus si legalizat in limba romana si depus la primaria in a carei raza teritoriala prestatorul isi desfasoara activitatea pentru care este autorizat.
    (8) Primariile vor tine evidenta separata a persoanelor fizice si asociatiilor familiale autorizate, prevazute la alin. (7).
    Art. 6
    (1) Primariile au obligatia de a solicita oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei si directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti certificatul de cazier fiscal, prevazute de lege, in baza cererilor completate de solicitant prevazute la art. 5 alin. (2).
    (2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea firmei, sa raspunda primariilor in ceea ce priveste denumirea persoanei fizice/asociatiei familiale supuse autorizarii.
    (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti vor emite certificatul de cazier fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererii pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal, pe care il vor transmite primariilor.
    Art. 7
    In vederea obtinerii certificatului de cazier fiscal si a inregistrarii in registrul comertului, primariile vor incheia protocoale de colaborare cu Ministerul Finantelor Publice - directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu Oficiul National al Registrului Comertului pentru a facilita completarea dosarului solicitantului.
    Art. 8
    (1) Calificarea, pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia se dovedeste de catre persoanele fizice si reprezentantul asociatiei familiale in conditiile art. 7 din lege.
    (2) In cazul meseriilor traditionale sau artizanale desfasurate pe teritoriul localitatii in care solicitantul doreste sa se autorizeze, conditia prevazuta la art. 5 lit. c) din lege se dovedeste in baza declaratiei de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea respectiva.
    (3) Profesiile si ocupatiile care fac obiectul legilor speciale si care se regasesc in nomenclatorul activitatilor din economia nationala cuprinse in anexa nr. 1 vor fi dovedite prin acte emise de autoritatile competente, prevazute in anexa nr. 8.
    (4) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, recunoasterea calificarii profesionale si a experientei profesionale se face in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Primariile vor anunta solicitantul in termen de 24 de ore de la primirea raspunsului de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in legatura cu disponibilitatea firmei si de la primirea certificatului de cazier fiscal de la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza isi are resedinta sau domiciliul contribuabilul, precum si in legatura cu decizia de validare a dosarului solicitantului si de emitere a autorizatiei.
    (2) In termen de 5 zile de la data validarii dosarului primarul va emite autorizatia prevazuta de lege si va transmite la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizatia emisa, precum si dovada achitarii taxelor percepute.
    (3) In caz de nevalidare a dosarului se va proceda astfel:
    a) oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor vira integral primariilor contravaloarea taxelor de inregistrare pentru a fi restituite solicitantilor;
    b) primariile vor restitui taxa de autorizare din care vor deduce cheltuielile efectuate in vederea emiterii autorizatiei.
    (4) In termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va emite si va transmite catre primarie certificatul de inregistrare.
    (5) Data eliberarii certificatului de inregistrare este data la care acesta este comunicat primariei, prin posta. Pe data primirii primarul anunta solicitantul in legatura cu eliberarea certificatului de inregistrare.
    (6) Autorizatia-tip emisa de primar este prevazuta in anexa nr. 9.
    Art. 10
    (1) In cazul desfasurarii unor activitati itinerante in scopul comercializarii productiei proprii, persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale va completa in cererea de emitere a autorizatiei natura acestei activitati si modalitatile ei de realizare.
    (2) Autorizatia va cuprinde activitatile itinerante mentionate in cerere.
    (3) Autorizatia emisa de primarul unitatii administrative din raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta solicitantul este valabila si in localitatile in care detinatorul autorizatiei va desfasura activitatile itinerante.
    (4) Pentru activitatile itinerante detinatorul autorizatiei va solicita, in baza autorizatiei detinute, obtinerea dreptului de utilizare a domeniului public la primaria localitatii in care isi va desfasura aceste activitati si va plati taxele de utilizare a domeniului public in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    (5) Modificarile intervenite cu privire la autorizatia emisa in conditiile legii se completeaza de autoritatea emitenta pe versoul formularului de autorizatie, la pct. 11: Mentiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea (anexa nr. 9).
    (6) Persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute la art. 5 alin. (7) pot desfasura activitati itinerante cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4).

    CAP. 3
    Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei

    Art. 11
    Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei fac obiectul mentiunilor prevazute la pct. 11 din aceasta.
    Art. 12
    (1) Modificarea sau completarea datelor inscrise in autorizatie se efectueaza de catre primar, la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate.
    (2) Primariile vor comunica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in termen de 3 zile lucratoare, dovada achitarii platii taxelor, copii certificate de pe cerere si autorizatie, astfel cum a fost modificata sau completata.
    (3) Pentru modificarea sau completarea autorizatiei persoana fizica/asociatia familiala autorizata va achita la primarie taxa aferenta modificarii inregistrarii in registrul comertului.
    Art. 13
    (1) Suspendarea pe perioada determinata a autorizatiei se realizeaza prin dispozitie a primarului care a emis-o, pentru motive temeinice, in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii, formulata de persoana fizica autorizata sau de reprezentantul asociatiei familiale.
    (2) Suspendarea activitatii persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii este comunicata de primaria emitenta a autorizatiei catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.
    (3) Reluarea activitatii la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate se comunica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
    Art. 14
    (1) Revocarea autorizatiei se realizeaza din dispozitia primarului care a emis-o, in conditiile legii, in una dintre situatiile:
    a) in baza cererii de renuntare, formulata de persoana fizica sau de reprezentantul asociatiei familiale;
    b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;
    c) ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate, caz in care organele de control au obligatia de a comunica masura dispusa primariei emitente a autorizatiei, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a acestei masuri.
    (2) Cererea de renuntare la autorizatie din initiativa detinatorului si transmiterea renuntarii la autorizatie se fac la primaria emitenta, care are obligatia de a transmite catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal cazurile de anulare a autorizatiei si certificatul de inregistrare in original, in vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate.
    (3) In cazul in care persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale autorizate doreste modificarea formei de organizare (persoana fizica sau asociatie familiala) mentionate in autorizatie, autorizatia initiala se revoca la cerere, prin dispozitie a primarului care a emis-o, si este eliberata o alta autorizatie in conditiile legii, prin reluarea procedurii.
    (4) Masura revocarii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 15
    (1) Potrivit dispozitiilor legii, se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare urmatoarele fapte:
    a) exercitarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale de activitati economice fara autorizatie emisa in conditiile legii, fapta ce constituie contraventie si se pedepseste potrivit legii;
    b) nerespectarea legislatiei in vigoare specifice in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si a normelor de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata, pe care persoana fizica autorizata sau asociatia familiala s-a angajat sa le respecte in baza declaratiei pe propria raspundere.
    (2) Persoana fizica autorizata sau asociatia familiala este obligata sa detina registrul unic de control, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale si se consemneaza in registrul unic de control al persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale verificate, de catre fiecare organ de control care a efectuat inspectia.
    Art. 16
    (1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de revocare, ramasa definitiva.
    (2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.
    (3) In cazul in care persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala solicita o noua autorizare fara respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsa ca prematura.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 17
    Autorizatiile obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice raman valabile. Inscrierea de noi activitati in autorizatie se face in conditiile legii, respectandu-se procedura din prezentele norme.
    Art. 18
    Primariile au obligatia de a intreprinde, in conformitate cu prevederile legale in materie, masurile ce se impun pentru ca o data cu trecerea la inregistrarea on-line sa fie capabile sa faciliteze schimburile de informatii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, organele de control abilitate si cu cetatenii.
    Art. 19
    Autorizatia prevazuta in anexa nr. 9 va fi tiparita la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pentru a i se asigura elementele de securizare necesare.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 9*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 9 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

                                NOMENCLATORUL
          activitatilor din economia nationala care fac obiectul legii

 ______________________________________________________________________________
|Codul |                             DENUMIRE                                  |
|clasei|                                                                       |
|CAEN  |                                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0111 | Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0112 | Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de  |
|      | sera                                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0113 | Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii|
|______|_______________________________________________________________________|
| 0121 | Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0122 | Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor,               |
|      | catarilor si asinilor                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0123 | Cresterea porcinelor                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0124 | Cresterea pasarilor                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0125 | Cresterea altor animale                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0130 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu              |
|      | cresterea animalelor)                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0141 | Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic     |
|      | (arhitectura peisagera)                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0142 | Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia       |
|      | activitatilor veterinare                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0150 | Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii anexe |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0201 | Silvicultura si exploatare forestiera                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0202 | Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0501 | Pescuitul                                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 0502 | Piscicultura                                                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1010 | Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS >/= 23865 kJ/kg)     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1020 | Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1030 | Extractia si prepararea turbei                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1110 | Extractia hidrocarburilor                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1120 | Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale,             |
|      | exclusiv prospectiunile                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1310 | Extractia si prepararea minereurilor feroase                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1320 | Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare                |
|      | (exclusiv minereurile radioactive)                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1411 | Extractia pietrei pentru constructii                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1412 | Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1413 | Extractia ardeziei                                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1421 | Extractia pietrisului si nisipului                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1422 | Extractia argilei si caolinului                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1430 | Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a    |
|      | ingrasamintelor naturale                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1440 | Extractia sarii                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1450 | Alte activitati extractive n.c.a.                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1511 | Productia si conservarea carnii                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1512 | Productia si conservarea carnii de pasare                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1513 | Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1520 | Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1531 | Prelucrarea si conservarea cartofilor                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1532 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1533 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1541 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1542 | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1543 | Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1551 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1552 | Fabricarea inghetatei                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1561 | Fabricarea produselor de morarit                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1562 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1571 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1572 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1581 | Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1582 | Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1583 | Fabricarea zaharului                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1584 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei                         |
|      | si a produselor zaharoase                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1585 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse   |
|      | fainoase similare                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1586 | Prelucrarea ceaiului si cafelei                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1587 | Fabricarea condimentelor                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1588 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate                        |
|      | si alimentelor dietetice                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1589 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1591 | Fabricarea bauturilor alcoolice distilate                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1592 | Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1593 | Fabricarea vinurilor                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1594 | Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1595 | Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1596 | Fabricarea berii                                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1597 | Fabricarea maltului                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1598 | Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1711 | Pregatirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1712 | Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana cardata si tip lana    |
|      | cardata                                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1713 | Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1714 | Pregatirea si filarea in fire a fibrelor tip in                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1715 | Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale              |
|      | (inclusiv din scame) si a firelor sintetice                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1716 | Fabricarea atei de cusut                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1717 | Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1721 | Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1722 | Tesaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1723 | Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1724 | Tesaturi din matase si din fire tip matase                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1725 | Tesaturi din alte textile                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1730 | Finisarea materialelor textile                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1740 | Fabricarea de articole confectionate din textile                      |
|      | (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1751 | Fabricarea de covoare si mochete                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1752 | Fabricarea de franghii, sfori si plase                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1753 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea,               |
|      | cu exceptia confectiilor de imbracaminte                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1754 | Fabricarea altor articole textile n.c.a.                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1760 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1771 | Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon,                    |
|      | tricotati sau crosetati                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1772 | Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate          |
|      | sau crosetate                                                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1810 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1821 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1822 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1823 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1824 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1830 | Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1910 | Tabacirea si finisarea pieilor                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1920 | Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a                  |
|      | articolelor de harnasament                                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 1930 | Fabricarea incaltamintei                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2010 | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2020 | Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire,  |
|      | placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase etc.                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2040 | Fabricarea ambalajelor din lemn                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2051 | Fabricarea altor produse din lemn                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2052 | Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2111 | Fabricarea celulozei                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2112 | Fabricarea hartiei si cartonului                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2121 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie  |
|      | sau carton                                                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2122 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar,                   |
|      | din hartie sau carton                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2123 | Fabricarea articolelor de papetarie                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2124 | Fabricarea tapetului                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2125 | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2231 | Reproducerea inregistrarilor audio                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2232 | Reproducerea inregistrarilor video                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2233 | Reproducerea inregistrarilor informatice                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2310 | Fabricarea produselor de cocserie                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2411 | Fabricarea gazelor industriale                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2412 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2413 | Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2414 | Fabricarea altor produse chimice organice de baza                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2415 | Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2416 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2417 | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2420 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2430 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor|
|______|_______________________________________________________________________|
| 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2442 | Fabricarea preparatelor farmaceutice                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2451 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2452 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2461 | Fabricarea explozivilor                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2462 | Fabricarea cleiurilor si gelatinelor                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2463 | Fabricarea uleiurilor esentiale                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2464 | Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2465 | Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2466 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a.                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2470 | Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2511 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2512 | Resaparea anvelopelor                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2513 | Fabricarea altor produse din cauciuc                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2521 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material   |
|      | plastic                                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2522 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2523 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2524 | Fabricarea altor produse din material plastic                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2611 | Fabricarea sticlei plate                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2612 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2613 | Fabricarea articolelor din sticla                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2614 | Fabricarea fibrelor din sticla                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2615 | Fabricarea de sticlarie tehnica                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2621 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2622 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2623 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2624 | Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2625 | Fabricarea altor produse ceramice                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2626 | Fabricarea produselor ceramice refractare                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2630 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2640 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, |
|      | din argila arsa                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2651 | Fabricarea cimentului                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2652 | Fabricarea varului                                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2653 | Fabricarea ipsosului                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2661 | Fabricarea elementelor din beton pentru constructii                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2662 | Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2663 | Fabricarea betonului                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2664 | Fabricarea mortarului                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2665 | Fabricarea produselor din azbociment                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2666 | Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2670 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2681 | Fabricarea de produse abrazive                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2682 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2710 | Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2721 | Productia de tuburi (tevi) din fonta                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2722 | Productia de tuburi (tevi) din otel                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2731 | Tragere la rece                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2732 | Laminare la rece                                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2733 | Productia altor profile obtinute la rece                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2734 | Trefilare                                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2741 | Productia metalelor pretioase                                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2742 | Metalurgia aluminiului                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2743 | Productia plumbului, zincului si cositorului                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2744 | Metalurgia cuprului                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2745 | Productia altor metale neferoase                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2751 | Turnarea fontei                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2752 | Turnarea otelului                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2753 | Turnarea metalelor neferoase usoare                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2754 | Turnarea altor metale neferoase                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2811 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente                |
|      | ale structurilor metalice                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2812 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2821 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2822 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2830 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru       |
|      | incalzire centrala)                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2840 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;      |
|      | metalurgia pulberilor                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2851 | Tratarea si acoperirea metalelor                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2852 | Operatiuni de mecanica generala                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2861 | Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2862 | Fabricarea uneltelor de mana                                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2863 | Fabricarea articolelor de feronerie                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2871 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel|
|______|_______________________________________________________________________|
| 2872 | Fabricarea ambalajelor din metale usoare                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2873 | Fabricarea articolelor din fire metalice                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2874 | Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2875 | Fabricarea altor articole din metal                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2911 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru       |
|      | avioane, autovehicule si motociclete)                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2912 | Fabricarea de pompe si compresoare                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2913 | Fabricarea de articole de robinetarie                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2914 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie|
|______|_______________________________________________________________________|
| 2922 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2923 | Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice    |
|      | (cu exceptia celor pentru uz casnic)                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2924 | Fabricarea altor echipamente de utilizare generala                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2931 | Fabricarea tractoarelor                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2932 | Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2941 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2942 | Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2943 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2951 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2952 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2953 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,       |
|      | bauturilor si tutunului                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2954 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a  |
|      | pielariei                                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2955 | Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2956 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2971 | Fabricarea de masini si aparate electrocasnice                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 2972 | Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3001 | Fabricarea masinilor de birou                                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3002 | Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3110 | Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3120 | Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3130 | Productia de fire si cabluri electrice si optice, izolate             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3140 | Productia de acumulatori, baterii si pile electrice                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3150 | Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3161 | Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3162 | Productia altor componente electrice n.c.a.                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3210 | Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3220 | Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate     |
|      | telefonice si telegrafice                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3230 | Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de           |
|      | inregistrare si reproducere audio sau video                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3310 | Productia de aparatura si instrumente medicale                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3320 | Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control|
|      | (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru      |
|      | procesele industriale)                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3330 | Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru         |
|      | procesele industriale                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3340 | Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3350 | Productia de ceasuri                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3410 | Productia de autovehicule                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3420 | Productia de caroserii, remorci si semiremorci                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3430 | Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare |
|      | de autovehicule                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3511 | Constructii si reparatii de nave                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3512 | Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3520 | Constructia si repararea materialului rulant                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3541 | Productia de motociclete                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3542 | Productia de biciclete                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3543 | Productia de vehicule pentru invalizi                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3550 | Productia altor mijloace de transport n.c.a.                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3611 | Productia de scaune                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3612 | Productia mobilierului pentru birou si magazine                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3613 | Productia mobilierului pentru bucatarii                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3614 | Productia altor tipuri de mobilier                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3615 | Productia de saltele si somiere                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3621 | Baterea monedelor                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3622 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3630 | Fabricarea instrumentelor muzicale                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3640 | Fabricarea articolelor pentru sport                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3650 | Fabricarea jocurilor si jucariilor                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3661 | Fabricarea bijuteriilor de fantezie                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3662 | Confectionarea maturilor si periilor                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3663 | Fabricarea altor produse manufacturiere                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3710 | Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 3720 | Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4021 | Productia gazelor                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4022 | Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4030 | Productia si distributia energiei termice si a apei calde             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4100 | Captarea, tratarea si distributia apei                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4511 | Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4512 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4521 | Constructii de cladiri si lucrari de geniu civil                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4522 | Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4523 | Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4524 | Constructii hidrotehnice                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4525 | Alte lucrari speciale de constructii                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4531 | Lucrari de instalatii electrice                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4532 | Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4533 | Lucrari de instalatii tehnico-sanitare                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4534 | Alte lucrari de instalatii                                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4541 | Lucrari de ipsoserie                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4542 | Lucrari de tamplarie si dulgherie                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4543 | Lucrari de pardosire si placare a peretilor                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4544 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4545 | Alte lucrari de finisare                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 4550 | Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de   |
|      | deservire aferent                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5010 | Comert cu autovehicule                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5020 | Intretinerea si repararea autovehiculelor                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5030 | Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5040 | Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si   |
|      | repararea motocicletelor                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5050 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5111 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii,      |
|      | materii prime textile si cu semifabricate                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5112 | Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice |
|      | pentru industrie                                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5113 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5114 | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si  |
|      | avioane                                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5115 | Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5116 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si       |
|      | articole din piele                                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5117 | Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5118 | Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu        |
|      | caracter specific, n.c.a.                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5119 | Intermedieri in comertul cu produse diverse                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5121 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5122 | Comert cu ridicata al florilor si al plantelor                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5123 | Comert cu ridicata al animalelor vii                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5124 | Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5125 | Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5131 | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5132 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5133 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si       |
|      | grasimilor comestibile                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5134 | Comert cu ridicata al bauturilor                                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5135 | Comert cu ridicata al produselor din tutun                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5136 | Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5137 | Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5138 | Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste,     |
|      | crustacee si moluste                                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5139 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si    |
|      | tutun                                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5141 | Comert cu ridicata al produselor textile                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5142 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5143 | Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al   |
|      | aparatelor de radio si televizoarelor                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5144 | Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si   |
|      | produse de intretinere                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5145 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5146 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5147 | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5151 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al |
|      | produselor derivate                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5152 | Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5153 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5154 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie,     |
|      | pentru instalatii sanitare si de incalzire                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5155 | Comert cu ridicata al produselor chimice                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5156 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5157 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5181 | Comert cu ridicata al masinilor-unelte                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5182 | Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si           |
|      | constructii                                                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5183 | Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al        |
|      | masinilor de cusut si de tricotat                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5184 | Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si   |
|      | software-ului                                                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5185 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5186 | Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5187 | Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie,         |
|      | comert si transporturi                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5188 | Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole,  |
|      | inclusiv al tractoarelor                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5190 | Comert cu ridicata al altor produse                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5211 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare            |
|      | predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5212 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare            |
|      | predominanta de produse nealimentare                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5221 | Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5222 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5223 | Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5224 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor  |
|      | zaharoase                                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5225 | Comert cu amanuntul al bauturilor                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5226 | Comert cu amanuntul al produselor din tutun                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5227 | Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5231 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5232 | Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5233 | Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5241 | Comert cu amanuntul al textilelor                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5242 | Comert cu amanuntul al imbracamintei                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5243 | Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5244 | Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor|
|      | articole de uz casnic                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5245 | Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al   |
|      | aparatelor de radio si televizoarelor                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5246 | Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si|
|      | cu cele pentru vopsit                                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5247 | Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5248 | Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.|
|______|_______________________________________________________________________|
| 5250 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5261 | Comert cu amanuntul prin corespondenta                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5262 | Comert cu amanuntul prin standuri si piete                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5263 | Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5271 | Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5272 | Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5273 | Reparatii de ceasuri si bijuterii                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5274 | Reparatii de alte articole personale n.c.a.                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5510 | Hoteluri                                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5521 | Tabere de tineret si refugii montane                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5522 | Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5523 | Alte mijloace de cazare n.c.a.                                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5530 | Restaurante                                                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5540 | Baruri                                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5551 | Cantine                                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 5552 | Alte unitati de preparare a hranei                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6010 | Transporturi pe calea ferata                                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6021 | Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6022 | Transporturi cu taxiuri                                               |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6023 | Transporturi terestre de calatori, ocazionale                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6030 | Transporturi prin conducte                                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6110 | Transporturi maritime si de coasta                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6120 | Transporturi pe cai navigabile interioare                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6220 | Transporturi aeriene ocazionale                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6311 | Manipulari                                                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6312 | Depozitari                                                            |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6321 | Alte activitati anexe transporturilor terestre                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6322 | Alte activitati anexe transporturilor pe apa                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6323 | Alte activitati anexe transporturilor aeriene                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6330 | Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor;             |
|      | activitati de asistenta turistica n.c.a.                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6340 | Activitati ale altor agentii de transport                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6412 | Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 6420 | Telecomunicatii                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7121 | Inchirierea altor mijloace de transport terestru                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7122 | Inchirierea mijloacelor de transport pe apa                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7123 | Inchirierea mijloacelor de transport aerian                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7131 | Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole                      |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7132 | Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara      |
|      | personal de deservire aferent                                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7133 | Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a          |
|      | calculatoarelor                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7134 | Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.                        |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7140 | Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a.                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7210 | Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7221 | Editare de programe                                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7222 | Consultanta si furnizare de alte produse software                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7230 | Prelucrarea informatica a datelor                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7240 | Activitati legate de bazele de date                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7250 | Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a    |
|      | calculatoarelor                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7260 | Alte activitati legate de informatica                                 |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7460 | Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7470 | Activitati de intretinere si curatare a cladirilor                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7481 | Activitati fotografice                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7482 | Activitati de ambalare                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7485 | Activitati de secretariat si traducere                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7486 | Activitati ale centrelor de intermediere telefonica                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 7487 | Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9001 | Colectarea si tratarea apelor uzate                                   |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri                                |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9003 | Salubritate, depoluare si activitati similare                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9231 | Creatie si interpretare artistica si literara                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9232 | Activitati de gestionare a salilor de spectacol                       |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9233 | Balciuri si parcuri de distractii                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9234 | Alte activitati de spectacole n.c.a.                                  |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9240 | Activitati ale agentiilor de presa                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9251 | Activitati ale bibliotecilor si arhivelor                             |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9252 | Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor       |
|      | istorice                                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9253 | Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si zoologice si ale   |
|      | rezervatiilor                                                         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9272 | Alte activitati recreative n.c.a.                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9253 | Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor  |
|      | naturale                                                              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9301 | Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor              |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9302 | Coafura si alte activitati de infrumusetare                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9305 | Alte activitati de servicii personale n.c.a.                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9500 | Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare         |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9600 | Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor|
|      | destinate consumului propriu                                          |
|______|_______________________________________________________________________|
| 9700 | Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri      |
|      | proprii                                                               |
|______|_______________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| I.                     | II.                       | III.                    |
|                        |                           |                         |
|  MINISTERUL JUSTITIEI  |           CERERE          | Primarie - numar si data|
| ______________________ |  _                        |      inregistrare:      |
|                        | |_| verificare            | ....................... |
|   OFICIUL REGISTRULUI  |     disponibilitate firma |                         |
| COMERTULUI DE PE LANGA |  _                        | Oficiul registrului     |
|       TRIBUNALUL       | |_| rezervare denumire    | comertului de pe langa  |
| ...................... |     firma                 | tribunal - numar si data|
|                        |                           | inregistrare:           |
|                        |                           | ....................... |
|                        |                           |                         |
|________________________|___________________________|_________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Stabilirea firmei se face la optiunea si pe raspunderea solicitantului;      |
| oficiul registrului comertului raspunde numai de exactitatea datelor         |
| furnizate pe baza acestei cereri.                                            |
| Solicitarea de denumire firma in vederea inregistrarii in registrul          |
| comertului nu este constitutiva de drepturi in sensul Legii nr. 84/1998; in  |
| caz de conflict intre denumirea firmei si o marca inregistrata drepturile    |
| conferite de marca vor prevala.                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| IV.                                                                          |
|                                                                              |
| 1. Subsemnatul ............................................................, |
|                                     (nume, prenume)                          |
| in calitate de ................................................., identificat|
|                (persoana fizica/reprezentant asociatie familiala)            |
| cu ......., seria ......., nr. .......... CIF ............................., |
|                                               (cod de identificare fiscala)  |
| 2. domiciliul/resedinta in: localitatea ..................................., |
| judet/sector ..............................................................; |
| 3. prin ................................, CIF ............................., |
|                  (nume, prenume)              (cod de identificare fiscala)  |
| in calitate de ........................, conform ..........................; |
| 4. solicit verificare disponibilitate si/sau rezervare firma*1) pentru:      |
|            _                                   _                             |
|           |_| autorizare si inmatriculare     |_| schimbare denumire         |
|                                                                              |
| 5.                                                                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| |Nr. |     Denumiri propuse in ordinea    |  Denumire rezervata (nume,     | |
| |crt.|            preferintelor           |  prenume, semnatura referent)  | |
| |____|____________________________________|________________________________| |
| |  1.|                                    |                                | |
| |____|____________________________________|________________________________| |
| |  2.|                                    |                                | |
| |____|____________________________________|________________________________| |
| |  3.|                                    |                                | |
| |____|____________________________________|________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile |
| inexacte, precum si savarsirea de acte de concurenta neloiala sunt pedepsite |
| conform legii.                                                               |
|______________________________________________________________________________|

       Data: .....................         Semnatura, ..................

    NOTA:
    *1) Dovada rezervarii firmei este valabila trei luni de la data emiterii acesteia.

    ANEXA 3
    la norme

                                  DECLARATIE-TIP
pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata

    Subsemnatul ..................................... cetatean ................ posesor al B.I.(C.I.), seria ...... nr. ............. eliberat(a) de .................., CNP ....................../pasaport nr. .................., eliberat de ........................., permis de sedere nr. .............. in calitate de:
                     _
    persoana fizica |_|;
                                          _
    reprezentant al asociatiei familiale |_|;

    cu domiciliul/resedinta in: localitatea ..................., str. .................... nr. .............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ................, telefon .........../............., fax ............../.............., e-mail .......................,

    declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:
    a. indeplinesc conditiile de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, la sediul social si/sau sediul/sediile secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare;
    b. indeplinesc conditiile legislative cerute de normele igienico-sanitare si de sanatate publica, pentru domeniul meu de activitate;
    c. cunosc si indeplinesc prevederile legislative privind securitatea si sanatatea in munca;
    d. cunosc si mi-am insusit prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, privind conditiile igienico-sanitar veterinare de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar;
    e. cunosc si respect prevederile legislatiei de protectie a mediului in vigoare;
    f. cunosc si respect reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata;
    g. cunosc si respect normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

    Pe data inceperii activitatii ma oblig sa respect prevederile legale in vigoare.

                     Data                        Semnatura
              ..................           ......................

    ANEXA 4
    la norme

    Primaria .........................
    Judetul ..........................

                                DECLARATIE-TIP
de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea in cazul meseriilor traditionale si artizanale

    Este notoriu ca domnul/doamna ................... cetatean ............... posesor al B.I.(C.I.) seria ......... nr. ........ eliberat de ............. CNP ........................, eliberat de ..................... in calitate de:
                     _
    persoana fizica |_|;
                                          _
    reprezentant al asociatiei familiale |_|;

    cu domiciliul in localitatea ....................., str. ................... nr. ............, bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ................., telefon ................, fax .................., e-mail ..................., practica meseria traditionala/artizanala constand in ......................, cu o vechime de ......................... .

                    Primar                          Data
              .................               .................

    ANEXA 5
    la norme

                                 DECLARATIE-TIP
pe propria raspundere privind situatia financiara a solicitantului, cetatean din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European

    Subsemnatul ....................... cetatean .......... pasaport nr. ................, eliberat de .............. .
    Cu domiciliul in tara .................... localitatea ................... str. ...................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..... judetul/sectorul ..................., telefon .........../................., fax ............./............., e-mail ........................,

    in calitate de:
                     _
    persoana fizica |_|;
                                          _
    reprezentant al asociatiei familiale |_|;

    cu resedinta in: localitatea ......................., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ................., telefon .............., fax ................., e-mail .................,

    declar pe propria raspundere ca nu am datorii fiscale si ca nu am savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal si cunosc ca falsul in declaratii este sanctionat de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala.

                     Data                        Semnatura
              ..................           ......................

    ANEXA 6
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| I.                     | II.                       | III.                    |
|                        |                           |                         |
|                        |           CERERE          | Primarie - numar si data|
|                        |  _                        |      inregistrare:      |
|                        | |_| autorizare si         | ....................... |
|         PRIMARIA       |     inregistrare          |                         |
| ...................... |  _                        | Oficiul registrului     |
|                        | |_| completare/modificare | comertului de pe langa  |
|                        |     autorizatie si        | tribunal - numar si data|
|                        |     inregistrare          | inregistrare:           |
|                        |                           | ....................... |
|                        |                           |                         |
|________________________|___________________________|_________________________|
 ______________________________________________________________________________
| IV.                                                                          |
|                                                                              |
|                               DOMNULE PRIMAR,                                |
|                                                                              |
| 1. Subsemnatul ............................................................, |
|                                       (nume, prenume)                        |
| in calitate de ................................................., identificat|
|                (persoana fizica/reprezentant asociatie familiala)            |
| cu ......, seria ......, nr. ........... CIF .............................., |
|                                               (cod de identificare fiscala)  |
|                         |   |   |       |                                    |
| data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ......................, |
|                          zi luna    an                                       |
| judet/tara ................................................................; |
| 2. Cu domiciliu in: localitatea ............., str. .............. nr. ...., |
| bloc ...., scara ....., etaj ...., ap. ....., judet/sector ................, |
| cod postal ............, tara ................., telefon .................., |
| fax ............., cetatenie ............, stare civila: ..................; |
| 3. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| 4. prin ..............................., CIF .............................., |
|                  (nume, prenume)              (cod de identificare fiscala)  |
| in calitate de ..........................., conform ......................., |
| in temeiul Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a    |
| asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod           |
| independent si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata,|
| cu modificarile ulterioare, va solicit:                                      |
|       _                                                                      |
| 4.1. |_| eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice,|
|          inregistrarea in registrul comertului si la organul fiscal;         |
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| completarea/modificarea autorizatiei si inregistrarea in registrul  |
|          comertului;                                                         |
| dupa cum urmeaza:                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| V.                                                                           |
|                            _                     _                           |
| 1. Forma de organizare:   |_| persoana fizica   |_| asociatie familiala      |
| 2. Denumire firma: ........................................................, |
| avand numar de ordine in registrul comertului*1) .........................., |
| cod unic de inregistrare*1) ...............................................; |
| 3. Sediul firmei: localitatea ..................., str. .................... |
| nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj ......, ap. ......., judet/sector  |
| .................., cod postal ..............., telefon ..................., |
| fax .............., e-mail ............, web site .........................; |
| 4. Obiectul de activitate                                                    |
| 4.1. Activitatea principala: clasa CAEN |_|_|_|_| .......................... |
| ............................................................................ |
|                             _                 _                              |
| 4.2. Activitati secundare: |_| constituire   |_| completare                  |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
| 4.3. Activitati itinerante (clasa CAEN) .................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VI.                                                                          |
|                                                                              |
| Locul de desfasurare a activitatilor (inclusiv activitati itinerante in alte |
| localitati):                                                                 |
|     _                    _                                                   |
| 1. |_| Sediul firmei 2. |_| Domiciliul consumatorului/clientului             |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Alte sedii: ......................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|   (localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament)   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VII.                                                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in anexa nr. 6.2  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VIII.                                                                        |
|                                                                              |
| Modificari ale datelor inscrise in autorizatie: ............................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| IX.                                                                          |
|                                                                              |
| In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de      |
| documente.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| X.                                                                           |
|                                                                              |
|          OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU AUTORIZARE SI INREGISTRARE          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|Nr. |     Denumirea actului     |Nr. |  |Nr. |     Denumirea actului     |Nr. |
|crt.|                           |file|  |crt.|                           |file|
|____|___________________________|____|  |____|___________________________|____|
|  1.| Cerere de verificare      |    |  | 10.| Dovada plata taxe         |    |
|    | disponibilitate si/sau    |    |  |____|___________________________|____|
|    | rezervare firma           |    |  | 11.|                           |    |
|____|___________________________|____|  |____|___________________________|____|
|  2.| Cerere pentru obtinerea   |    |  | 12.|                           |    |
|    | certificatului de cazier  |    |  |____|___________________________|____|
|    | fiscal                    |    |  | 13.|                           |    |
|____|___________________________|____|  |____|___________________________|____|
|  3.| Declaratie-tip pe propria |    |  | 14.|                           |    |
|    | raspundere                |    |  |____|___________________________|____|
|____|___________________________|____|  | 15.|                           |    |
|  4.| Declaratie-tip de         |    |  |____|___________________________|____|
|    | notorietate               |    |  | 16.|                           |    |
|____|___________________________|____|  |____|___________________________|____|
|  5.| Declaratie pe propria     |    |  | 17.|                           |    |
|    | raspundere autentificata  |    |  |____|___________________________|____|
|____|___________________________|____|  | 18.|                           |    |
|  6.| Copii de pe actele de     |    |  |____|___________________________|____|
|    | identitate                |    |  |                                |    |
|____|___________________________|____|  |                                |    |
|  7.| Certificate medicale      |    |  |                                |    |
|____|___________________________|____|  |                                |    |
|  8.| Anexa nr. 6.1 -           |    |  |                                |    |
|    | reprezentant/membrii      |    |  |                                |    |
|    | asociatiei familiale      |    |  |                                |    |
|____|___________________________|____|  |                                |    |
|  9.| Anexa nr. 6.2 - referitor |    |  |                 Total file:    |    |
|    | la inregistrarea fiscala  |    |  |                                |    |
|____|___________________________|____|  |________________________________|____|
 ______________________________________________________________________________
| XI.                                                                          |
|                                                                              |
| Declar ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu   |
| fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata.                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| XII.                                                                         |
|                                                                              |
| Anexele nr. ...................... fac parte integranta din prezenta cerere. |
| Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile |
| inexacte sunt pedepsite conform legii.                                       |
|                                                                              |
| Data: ............................... Semnatura ............................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domnului Primar al ...........................

    NOTA:
    *1) Se completeaza numai in cazul cererilor de completare/modificare autorizatie si inregistrare.

    ANEXA 6.1
    la norme

    Nr. intrare: ........................   data: .....................

                 REPREZENTANT/MEMBRII ASOCIATIEI FAMILIALE
 ______________________________________________________________________________
|                              _                                               |
|                             |_| Reprezentant                                 |
|______________________________________________________________________________|
|                            _                                                 |
| I. INREGISTRARE           |_| modificarii datelor de identificare            |
|    CA URMARE a: _                                                 |
|                           |_| retragerii din functie a                       |
|                               .............................................  |
|                               (numele si prenumele reprezentantului retras)  |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE                                                     |
| 1. Nume: ............................. prenume: ............................ |
| 2. Act identitate ............... seria .............., nr. ................ |
| CIF ...................................................................... . |
|                       (cod de identificare fiscala)                          |
|                            |   |   |       |                                 |
| 3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..................., |
|                             zi  luna   an                                    |
| judet/tara ............................................................... . |
| 4. Domiciliu: localitatea ........................., str. .................. |
| nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector        |
| ................., cod postal .................., tara ...................., |
| telefon ..........................., fax ................................. . |
| 5. Cetatenie: .................... . 6. Stare civila: .................... . |
| 7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| .......................................................................... . |
| 8. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     |
| pedepsite conform legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de       |
| persoana fizica si nu fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata. |
|                                                                              |
|                                                Semnatura ..................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                       _                                                      |
|                      |_| Membrii asociatiei familiale                        |
|______________________________________________________________________________|
|                    _                           _                             |
| I. INREGISTRARE   |_| constituirii asociatiei |_| cooptarii unui asociat nou |
|    CA URMARE a:    _                           _                             |
|                   |_| modificarii datelor     |_| retragerii din asociatie   |
|                       de identificare                                        |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
| 1. Nume ............................. prenume ............................ . |
| 2. Act identitate ............... seria .............., nr. ................ |
| CIF ...................................................................... . |
|                       (cod de identificare fiscala)                          |
|                            |   |   |       |                                 |
| 3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..................., |
|                             zi  luna   an                                    |
| judet/tara ............................................................... . |
| 4. Domiciliu: localitatea ........................., str. .................. |
| nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector        |
| ................., cod postal .................., tara ...................., |
| telefon ..........................., fax ................................. . |
| 5. Cetatenie: ........... . 6. Calitatea de membru al familiei: .......... . |
| 7. Stare civila: ......................................................... . |
| 8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| .......................................................................... . |
| 9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     |
| pedepsite conform legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de       |
| persoana fizica si nu fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata. |
|                                                                              |
|                                                Semnatura ..................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                    _                           _                             |
| I. INREGISTRARE   |_| constituirii asociatiei |_| cooptarii unui asociat nou |
|    CA URMARE a:    _                           _                             |
|                   |_| modificarii datelor     |_| retragerii din asociatie   |
|                       de identificare                                        |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
| 1. Nume: ............................. prenume: .......................... . |
| 2. Act identitate ............... seria .............., nr. ................ |
| CIF ...................................................................... . |
|                       (cod de identificare fiscala)                          |
|                            |   |   |       |                                 |
| 3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..................., |
|                             zi  luna   an                                    |
| judet/tara ............................................................... . |
| 4. Domiciliu: localitatea ........................., str. .................. |
| nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector        |
| ................., cod postal .................., tara ...................., |
| telefon ..........................., fax ................................. . |
| 5. Cetatenie: ........... . 6. Calitatea de membru al familiei: .......... . |
| 7. Stare civila: ......................................................... . |
| 8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| .......................................................................... . |
| 9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     |
| pedepsite conform legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de       |
| persoana fizica si nu fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata. |
|                                                                              |
|                                                Semnatura ..................  |
|______________________________________________________________________________|

    Nr. intrare: ........................   data: .....................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                          Membrii asociatiei familiale                        |
|______________________________________________________________________________|
|                    _                           _                             |
| I. INREGISTRARE   |_| constituirii asociatiei |_| cooptarii unui asociat nou |
|    CA URMARE a:    _                           _                             |
|                   |_| modificarii datelor     |_| retragerii din asociatie   |
|                       de identificare                                        |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
| 1. Nume: ............................. prenume: .......................... . |
| 2. Act identitate ............... seria .............., nr. ................ |
| CIF ...................................................................... . |
|                       (cod de identificare fiscala)                          |
|                            |   |   |       |                                 |
| 3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..................., |
|                             zi  luna   an                                    |
| judet/tara ............................................................... . |
| 4. Domiciliu: localitatea ........................., str. .................. |
| nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector        |
| ................., cod postal .................., tara ...................., |
| telefon ..........................., fax ................................. . |
| 5. Cetatenie: ........... . 6. Calitatea de membru al familiei: .......... . |
| 7. Stare civila: ......................................................... . |
| 8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| .......................................................................... . |
| 9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     |
| pedepsite conform legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de       |
| persoana fizica si nu fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata. |
|                                                                              |
|                                                Semnatura ..................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                    _                           _                             |
| I. INREGISTRARE   |_| constituirii asociatiei |_| cooptarii unui asociat nou |
|    CA URMARE a:    _                           _                             |
|                   |_| modificarii datelor     |_| retragerii din asociatie   |
|                       de identificare                                        |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
| 1. Nume: ............................. prenume: .......................... . |
| 2. Act identitate ............... seria .............., nr. ................ |
| CIF ...................................................................... . |
|                       (cod de identificare fiscala)                          |
|                            |   |   |       |                                 |
| 3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..................., |
|                             zi  luna   an                                    |
| judet/tara ............................................................... . |
| 4. Domiciliu: localitatea ........................., str. .................. |
| nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector        |
| ................., cod postal .................., tara ...................., |
| telefon ..........................., fax ................................. . |
| 5. Cetatenie: ........... . 6. Calitatea de membru al familiei: .......... . |
| 7. Stare civila: ......................................................... . |
| 8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| .......................................................................... . |
| 9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     |
| pedepsite conform legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de       |
| persoana fizica si nu fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata. |
|                                                                              |
|                                                Semnatura ..................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                    _                           _                             |
| I. INREGISTRARE   |_| constituirii asociatiei |_| cooptarii unui asociat nou |
|    CA URMARE a:    _                           _                             |
|                   |_| modificarii datelor     |_| retragerii din asociatie   |
|                       de identificare                                        |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
| 1. Nume: ............................. prenume: .......................... . |
| 2. Act identitate ............... seria .............., nr. ................ |
| CIF ...................................................................... . |
|                       (cod de identificare fiscala)                          |
|                            |   |   |       |                                 |
| 3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..................., |
|                             zi  luna   an                                    |
| judet/tara ............................................................... . |
| 4. Domiciliu: localitatea ........................., str. .................. |
| nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector        |
| ................., cod postal .................., tara ...................., |
| telefon ..........................., fax ................................. . |
| 5. Cetatenie: ........... . 6. Calitatea de membru al familiei: .......... . |
| 7. Stare civila: ......................................................... . |
| 8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| .......................................................................... . |
| 9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     |
| pedepsite conform legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de       |
| persoana fizica si nu fac parte dintr-o alta asociatie familiala autorizata. |
|                                                                              |
|                                                Semnatura ..................  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6.2
    la norme

    Nr. intrare: ....................       data: .....................

           REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):

 ______________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |
| 1. Platitor de T.V.A.                                                        |
| 1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept |
| de deducere pe care estimati ca o veti realiza .............. lei, din care: |
| 1.1.1. din operatiuni taxabile                     ..................... lei |
| 1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere ..................... lei |
|         _                                                                    |
| 1.2.   |_| Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept|
|            de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de afaceri   |
|            anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar doriti sa    |
|            optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?               |
|         _                                                                    |
| 1.3.   |_| Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de        |
|            deducere a T.V.A.?                                                |
|         _                                                                    |
| 1.3.1. |_| Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite din  |
|            arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu     |
|            exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa optati pentru taxarea |
|            acestora?                                                         |
| 1.4. Plata T.V.A.:                                                           |
|         _                                                                    |
| 1.4.1. |_| lunara                                                            |
|         _                                                                    |
| 1.4.2. |_| trimestriala                                                      |
| ____________________________________________________________________________ |
|         _                                                                    |
| 2.     |_| Platitor de accize                                                |
| ____________________________________________________________________________ |
|         _                                                                    |
| 3.     |_| Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe                  |
|            venituri asimilate salariilor                                     |
| ____________________________________________________________________________ |
| 4. Contributii:                                                              |
|         _                                                                    |
| 4.1.   |_| Contributia pentru asigurari sociale de sanatate                  |
|         _                                                                    |
| 4.2.   |_| Contributia pentru asigurari de somaj                             |
|         _                                                                    |
| 4.3.   |_| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli        |
|            profesionale                                                      |
|         _                                                                    |
| 4.4.   |_| Contributia de asigurari sociale                                  |
|______________________________________________________________________________|
    *) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la infiintare. Mentiunile referitoare la modificarea acestor date se declara la organul fiscal competent cu exceptia datelor privind modificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A. Inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior infiintarii, se solicita la oficiul registrului comertului prin completarea Cererii de preschimbare a certificatului de inregistrare.

                                  INSTRUCTIUNI
           de completare a rubricilor privind inregistrarea fiscala

    I. Date privind vectorul fiscal

    1. Platitor de T.V.A.
    1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
    1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni taxabile.
    1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.
    1.2. Se marcheaza cu "X" doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.
    1.3. Se marcheaza cu "X" de catre platitorii care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    1.3.1. Se marcheaza cu "X" de catre platitorii care realizeaza exclusiv operatiuni de arendare, concesionare si inchiriere de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege si opteaza pentru taxarea acestora.
    1.4. Randurile 1.4.1. - 1.4.2. se marcheaza cu "X" de catre platitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.

    Randurile 2. si 3. se marcheaza cu "X", dupa caz, de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize, de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, dupa caz.

    4. Contributii
    Randurile 4.1. - 4.4. se marcheaza cu "X" numai de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, sunt platitori de contributiile respective.

    II. Precizari privind corelarea intre randuri

    Randul 1.1. se completeaza, conform obiectului de activitate al comerciantului, cu cifra de afaceri anuala pe care estimeaza ca o va realiza, prin insumarea randurilor 1.1.1. si 1.1.2. din formular.
    Daca suma inscrisa la randul 1.1. este de pana la 100.000 de euro inclusiv, sau echivalent in lei, atunci comerciantul va bifa casuta 1.4.2. - plata trimestriala a T.V.A.-ului.
    Daca suma inscrisa la randul 1.1. este de peste 100.000 de euro, sau echivalent in lei, atunci comerciantul va bifa casuta 1.4.1. - plata lunara a T.V.A.-ului.
    Daca la randul 1.1. cifra de afaceri anuala este mai mare de 2 mld. lei, atunci comerciantul nu bifeaza nici una din casutele 1.2. sau 1.3.
    Daca la randul 1.1. cifra de afaceri anuala este mai mica de 2 mld. lei, atunci comerciantul poate bifa una din casutele 1.2. sau 1.3.1.
    In situatia in care comerciantul bifeaza casuta 1.3., atunci nu mai poate bifa nici una din casutele existente la punctul 1. "Platitor de T.V.A.".
    Daca comerciantul va bifa 1.3.1., atunci va completa pct. 1.1. cifra de afaceri si in functie de aceasta cifra va marca 1.4.1. sau 1.4.2., dupa caz.
    La bifarea punctului 3. "Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor" se va bifa in mod obligatoriu randurile 4.1. - 4.4., de la punctul 4. "Contributii".
    Marcarea randurilor de la 4.1. - 4.4. din cadrul punctului 4. "Contributii", nu presupune obligativitatea de a marca si punctul 3. "Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor".

    ANEXA 7
    la norme

     _____________
    |             |
    |   ROMANIA   |
    |_____________|
     _                             _
    |_| Persoana fizica           |_| Romana cu domiciliu in Romania
                                   _
                                  |_| Straina - romana fara domiciliu
                                      in Romania
    _________________________________________________________________
     _                             _
    |_| Persoana juridica         |_| Romana
                                   _
                                  |_| Straina
    _________________________________________________________________
     _
    |_| Asociatie fara personalitate juridica
                                   _
                                  |_| Romana
                                   _
                                  |_| Straina
    _________________________________________________________________

             CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL
 ______________________________________________________________________________

    Subsemnatul/subscrisa avand:  Cod de inregistrare fiscala: ................
                                  Nume si prenume/denumire: ...................
    Cu Domiciliul/Resedinta/Sediul in Romania
      Judet: ............... Localitate .................. Sector: ............
      Strada: ............... Numar: ..... Bloc: ...... Scara: ....... Ap. ....
      Telefon: .............................. Fax: ............................
 ______________________________________________________________________________
    prin                                      Se bifeaza cu X casuta
                                              care corespunde situatiei
                                                           _
    Cod numeric personal/Numar de             in calitate |_| titular
    identificare fiscala: ..................  de           _
    Nume si prenume: .......................              |_| imputernicit/
    posesor al actului de identitate .......                  reprezentant legal
    seria ... nr. .......... eliberat de ......................................
    Imputernicire nr. ............... din data ../../....
    Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la
    ...........................................................................
    Nume, prenume .........................   Functia .........................
    Data ../../....                           Semnatura si stampila  ..........

    Directia Generala a Finantelor Publice    Data prezentarii pentru ridicarea
    Judetul/Municipiul ....................   certificatului de cazier fiscal:
    Inregistrat la unitatea fiscala, cu       Data ../../....
    Nr. ................... Data ../../....
    Se detaseaza si se inmaneaza persoanei
    care depune cererea

    Directia Generala a Finantelor Publice    Data prezentarii pentru ridicarea
    Judetul/Municipiul ...................    certificatului de cazier fiscal:
    Inregistrat la unitatea fiscala, cu       Data ../../....
    Nr. ................... Data ../../....

    ANEXA 8
    la norme

                                     LISTA
profesiilor si ocupatiilor reglementate in Romania, care fac obiectul legii, si autoritatile competente corespunzatoare acestor profesii si ocupatii

 ______________________________________________________________________________
|             Profesia                  |        Autoritatea competenta        |
|_______________________________________|______________________________________|
| profesii in domeniul transporturilor  | Ministerul Transporturilor,          |
| aeriene, maritime, fluviale si        | Constructiilor si Turismului si      |
| rutiere: comandant; ofiter punte      | autoritatile din domeniile de        |
| maritim; sef mecanic maritim; ofiter  | referinta (aeriene, maritime,        |
| mecanic maritim; sef electrician      | fluviale, rutiere)                   |
| maritim; ofiter electrician maritim;  |                                      |
| ofiter punte fluvial; ofiter mecanic  |                                      |
| fluvial; meteorolog aeronautic;       |                                      |
| personal aeronautic nenavigant pentru |                                      |
| protectia navigatiei aeriene si       |                                      |
| telecomunicatii (PNA-TC) clasele I,   |                                      |
| II si IV; inginer de receptie si      |                                      |
| control aeronave; inginer de receptie |                                      |
| si control mijloace PNA-TC; profesor  |                                      |
| legislatie rutiera                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| restaurator                           | Oficiul National al Monumentelor     |
|                                       | Istorice                             |
|_______________________________________|______________________________________|
| consilier de proprietate industriala  | Studii superioare/tehnice juridice - |
|                                       | examen sustinut la Oficiul de Stat   |
|                                       | pentru Inventii si Marci             |
|_______________________________________|______________________________________|
| ghid de turism                        | Ministerul Transporturilor,          |
| director de hotel, director agentie   | Constructiilor si Turismului         |
| de turism                             |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| detectivi particulari                 | Inspectoratul General al Politiei    |
|                                       | Romane                               |
|_______________________________________|______________________________________|
| taximetrist                           | Ministerul Transporturilor,          |
|                                       | Constructiilor si Turismului         |
|                                       | primarii                             |
|_______________________________________|______________________________________|
| vanzator de produse alimentare,       | Cursuri de invatamant preuniversitar,|
| vanzatori ambulanti si asimilati de   | Diploma/certificat de absolvire a    |
| produse alimentare, vanzatori de      | unei forme de pregatire profesionala |
| produse alimentare la domiciliul      | Eliberate autoritatile administratie |
| clientului sau la comanda prin        | publice, camerele de comert si       |
| telefon, macelar, sef de unitate de   | industrie si societatile comerciale  |
| alimentatie publica si sef de sala,   | autorizate (inclusiv angajatori care |
| ospatar, barman, bucatar, carmangier, | organizeaza programe de pregatire    |
| cofetar, patiser, cofetar-patiser     | profesionala pentru angajatii        |
|                                       | proprii) conform legislatiei in      |
|                                       | vigoare                              |
|_______________________________________|______________________________________|
| sef depozit, gestionar comert cu      | Cursuri de invatamant preuniversitar,|
| ridicata produse alimentare           | Diploma/certificat de absolvire a    |
|                                       | unei forme de pregatire profesionala |
|                                       | Eliberate autoritatile administratie |
|                                       | publice, camerele de comert si       |
|                                       | industrie si societatile comerciale  |
|                                       | autorizate (inclusiv angajatori care |
|                                       | organizeaza programe de pregatire    |
|                                       | profesionala pentru angajatii        |
|                                       | proprii) conform legislatiei in      |
|                                       | vigoare                              |
|_______________________________________|______________________________________|

    ANEXA 9
    la norme

    PRIMARIA ......................
    PRIMAR ........................

                                AUTORIZATIE
                     nr. .......... din .../..../.......
                                         zi luna   an

    1. Firma: .................................................................
...............................................................................
    2. Sediul firmei: localitatea ............., str. ............... nr. ..... bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ......, judet/sector ................, cod postal ..................... .
    3. Persoana fizica/reprezentant asociatie familiala .......................
act identitate ..... seria ....., nr. ....... CIF ........................... .
                                                  (cod de identificare fiscala)
                        |   |   |       |
data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .........................,
                          zi luna   an
judet/tara ..................... .
    4. Domiciliu: localitatea ................, str. ................ nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ....., judet/sector ..................., ..............................................., cod postal..................., tara ...................., telefon ....................., fax ............... .
    5. Cetatenie: ............................... .
    6. Resedinta in Romania (daca este cazul): .............................. .
    7. Asociati (nume, prenume, cetatenie, CIF):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .
    8. Activitatea principala (clasa CAEN, denumire):
...............................................................................
............................................................................. .
    9. Activitati secundare (clase CAEN):
...............................................................................
............................................................................. .
    10. Locul de desfasurare a activitatilor:
     _                 _
    |_| sediul firmei/|_| domiciliul consumatorului/clientului
     _
    |_| Alte sedii (localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament):
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .
     _
    |_| Activitati itinerante desfasurate in (clasa CAEN, localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament):
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .

 ______________________________________________________________________________
| Eliberata in baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice  |
| si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod        |
| independent                                                                  |
|______________________________________________________________________________|

                PRIMAR,                                  SECRETAR,

    11. Mentiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea autorizatiei*)

 ______________________________________________________________________________
|Nr | Mentiuni privind modificarea,| Motivul   | Data       | Semnaturi        |
|crt| suspendarea, reluarea sau    | de drept  | inscrierii | autorizate pentru|
|   | anularea autorizatiei        | si de fapt| mentiunii  | inscrierea       |
|   |                              |           |            | mentiunilor      |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|
|   |                              |           |            |                  |
|___|______________________________|___________|____________|__________________|

                PRIMAR,                                  SECRETAR,

           
    *) Se vor mentine orice modificari ale datelor inscrise in autorizatie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1766/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1766 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu