E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 8 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 13 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 14 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 adauga dupa articolul 17 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 308 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica Hotărârea 308 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 1557 2004 modifica Hotărârea 308 2004
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1557 din 23 septembrie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 906 din  6 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul hotararii va avea urmatorul cuprins:
    "HOTARARE
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia"
    2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
    ...........................................................................
    (3) Autoritatea este reprezentata la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor."
    3. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, literele d), i), m) si n) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) realizeaza evaluarea riscului si stabileste masurile ce se impun atunci cand apare o problema majora ce poate periclita sanatatea oamenilor;
    ...........................................................................
    i) coordoneaza identificarea specialistilor in vederea armonizarii standardelor romanesti cu cele europene si internationale;
    ...........................................................................
    m) realizeaza si valorifica bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanenta, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea avizelor si a autorizatiilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritatile publice cu atributii in acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ in domeniu, datele statistice, datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;
    n) coordoneaza activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat in domeniul sigurantei alimentelor;"
    4. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, dupa litera r) se introduc 6 litere noi, literele s) - y), cu urmatorul cuprins:
    "s) supravegheaza si monitorizeaza, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul industriei alimentare;
    t) participa la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor agroalimentare, impreuna cu celelalte institutii abilitate;
    u) reprezinta punctul de contact si tine permanent legatura cu autoritatile pentru siguranta alimentelor constituite la nivel national si international;
    v) elaboreaza si promoveaza cadrul legal in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor, in colaborare cu celelalte autoritati abilitate;
    x) elaboreaza programe nationale in domeniul sigurantei alimentelor, impreuna cu celelalte institutii abilitate;
    y) indeplineste, in domeniul sigurantei alimentelor, atributiile stabilite prin legislatia specifica."
    5. Alineatul (4) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Autoritatea intreprinde demersurile necesare in vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activitati in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, in special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare."
    6. Dupa alineatul (6) al articolului 3 se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui, coordoneaza masurile ce se impun in situatiile de urgenta din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si, atunci cand este cazul, se consulta cu celelalte institutii abilitate.
    (8) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea colaboreaza cu ministerele, cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si cu organisme interesate."
    7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioada de 5 ani.
    ...........................................................................
    (3) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite."
    8. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de cate un director executiv medic veterinar, ajutat de directori executivi adjuncti, numarul acestora fiind stabilit cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei."
    9. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Consiliul stiintific este format din cel putin 7 personalitati recunoscute in domeniile de competenta ale Autoritatii."
    10. Dupa alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Membrii Consiliului stiintific beneficiaza de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia bruta a presedintelui Autoritatii."
    11. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autoritati ale administratiei publice competente in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si din reprezentanti ai societatii civile."
    12. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    In cadrul Autoritatii, la Directia generala pentru siguranta alimentelor, functioneaza Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale carui componenta si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii."
    13. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii si ale unitatilor din subordinea sa, prevazute in anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile Autoritatii pot include cheltuieli de salarizare, cheltuieli administrative, achizitii, obligatii contractuale, precum si orice alte cheltuieli prevazute de lege, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, pentru ducerea la indeplinire a atributiilor Autoritatii, cu incadrarea in bugetul alocat.
    (3) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Autoritatea poate beneficia de consultanta si asistenta tehnica de specialitate din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, in limita fondurilor disponibile, potrivit legii."
    14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Autoritatea are in dotare un numar de 15 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor in vigoare, si 6 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2)."
    15. Dupa alineatul (2) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, avand consum nenormat."
    16. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Contractele-tip pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice, incheiate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti cu medicii veterinari de libera practica imputerniciti, se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii."
    17. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Patrimoniul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al unitatilor din subordine se preia pe baza de protocol de predare-preluare incheiat cu Cancelaria Primului-Ministru, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, conform bilantului contabil.
    Art. 3
    In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 308/2004, sintagma "Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor", iar termenul "Agentia" se inlocuieste cu termenul "Autoritatea".
    Art. 4
    In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 308/2004, cuvantul "veterinar" se inlocuieste cu sintagma "sanitar-veterinar", cu exceptia sintagmei "medic veterinar".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
                         Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                         Liviu Harbuz,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi (exclusiv demnitarul) = 296

 ______________________       __________________       ________________________
| CONSILIUL STIINTIFIC |<----|                  |---->|  CONSILIUL CONSULTATIV |
|______________________|     |    PRESEDINTE    |     |________________________|
........................     | SECRETAR DE STAT |     ..........................
:        AUDIT         :<----|__________________|---->: Unitatea de analiza si :
:                      :         |    |    |  |       : evaluare a riscului    :
:......................:         |    |    |  |       :........................:
                                 |    |    |  |                     |
                                 |    |    |  |             ........v.........
                                 |    |    |  |             :    Comitetul   :
                                 |    |    |  |             :interministerial:
                                 |    |    |  |             :................:
........................         |    |    |  |       ..........................
: Serviciul comunicare :         |    |    |  |       :                        :
: si sisteme           :<--------     |    |   ------>:    Celula de criza*)   :
: informationale       :              |    |          :                        :
:......................:              |    |          :........................:
                                      |    |
         _____________________________v____|___________________________
        |                   |              |          |                |
        |                   |              |          |                |
        |                   |    __________v_______   |                |
        |     ______________|___| Secretar general |__|___________     |
        |    |              |   |__________________|  |           |    |
        |    |              |       |          |      |           |    |
 _______v____v_________  ___v_______v_  _______v______v____   ____v____v_______
|  Directia generala   || Directia    ||Directia generala  | |Directia generala|
|  sanitara veterinara || generala    ||inspectie, control,| |economico-       |
|         (CVO)        || siguranta   ||inspectie la       | |administrativa,  |
|                      || alimentelor ||frontiera si       | |juridica si      |
|                      ||             ||coordonarea        | |relatii          |
|                      ||             ||institutelor       | |internationale   |
|                      ||             ||veterinare         | |                 |
|______________________||_____________||___________________| |_________________|
     |           |         |       |             |              |       |
 ____v_____  ____v_____    |       |    _________v_________     |       |
|Directia  ||Directia  |   |       |   |      Directia     |    |       |
|sanatatea ||igiena si |   |       |   |inspectie, control |    |       |
|animalelor||sanatate  |   |       |   |si Coordonare PIF  |    |       |
|          ||publica   |   |       |   |                   |    |       |
|          ||veterinara|   |       |   |                   |    |       |
|__________||__________|   |       |   |___________________|    |       |
                           |       |                    ________|       |
                           |       |                   |                |
                    .......v... ...v.........   _______v______   _______v______
                    :Directia : :Directia   :  |Directia      | |Directia de   |
                    :igiena si: :standarde, :  |economico-    | |integrare     |
                    :sanatate : :marci si   :  |administrativa| |europeana si  |
                    :publica  : :calitatea  :  |              | |relatii       |
                    :         : :alimentelor:  |              | |internationale|
                    :.........: :...........:  |______________| |______________|

------------
    *) Este constituita din specialisti din structura Autoritatii, conform art. 3 alin. (7) din hotarare.

    ANEXA 2

                                 UNITATI
care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

    Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii:

    I. Unitati cu personalitate juridica:
    1. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala;
    2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
    3. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara;
    4. directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.

    II. Unitati fara personalitate juridica:
    1. circumscriptiile sanitar-veterinare zonale;
    2. circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

    NOTA:
    Numarul maxim de posturi pentru aceste unitati este de 3.704.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1557/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1557 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu