Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.155 din 10.03.2016

privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 22 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără afectarea drepturilor salariale ale acestuia. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, Ilie Dumitru Haralambie Mitea Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Gabriel Lungu, secretar de stat ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Domeniilor Statului Numărul maxim de posturi 238, inclusiv demnitarii, din care: 214 posturi de execuţie

24 posturi de conducere ANEXA Nr. 2REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului Articolul 1(1) Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) ADS se organizează şi funcţionează în temeiul prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sediul ADS este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1. Articolul 2(1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ADS, prin structurile de specialitate, exercită următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte, în vederea semnării, protocoalele de predare-preluare cu comisiile locale de fond funciar, pentru terenurile cu destinaţie agricolă asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate, în baza legilor de fond funciar, precum şi în baza altor acte normative; b)întocmeşte, urmăreşte, actualizează şi răspunde în permanenţă de evidenţa terenurilor aflate în patrimoniul său, în funcţie de intrările şi ieşirile acestora, gestionând în acest sens o structură de date, bazată pe înregistrările existente, ce este actualizată continuu; c)ia toate măsurile legale pentru exploatarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea sa, prin încheierea de contracte de concesiune/arendă/locaţiune; d)urmăreşte realizarea atribuţiilor în calitate de acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol din portofoliu; e)formulează puncte de vedere şi propuneri de avize asupra proiectelor de acte normative din aria proprie de competenţă; f)privatizează, în numele statului, societăţile comerciale cu profil agricol ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine; g)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni şi de vânzare-cumpărare circumscripţii sanitar-veterinare; h)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de exploatare eficientă a terenurilor şi bunurilor aflate în patrimoniul său; i)ia toate măsurile legale pentru rezilierea/rezoluţiunea/ încetarea contractelor de exploatare terenuri şi bunuri sau de vânzare-cumpărare, pe baza legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale, cu respectarea normelor şi procedurilor interne; j)monitorizează, prin reprezentanţele teritoriale judeţene, care nu au personalitate juridică, toate informaţiile cu privire la terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în patrimoniul său, în vederea concesionării, arendării sau reconstituirii dreptului de proprietate; k)face parte din comisiile judeţene de aplicare a legilor de fond funciar, prin reprezentanţele teritoriale, cărora li se acordă un mandat special; l)ia toate măsurile legale pentru reînregistrarea ADS ca acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol privatizate, la care au fost rezoluţionate/reziliate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; m)formulează cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală şi orice alte cereri procedurale, în condiţiile legii, în vederea valorificării creanţelor ADS în dosarele privind procedura insolvenţei.(2) În afara competenţelor prevăzute la alin. (1), ADS exercită şi următoarele atribuţii:a)iniţiază, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi întreprinde toate demersurile pentru obţinerea avizelor instituţiilor publice implicate; b)exercită orice alte atribuţii prevăzute expres în alte acte normative. Articolul 3(1) Conducerea ADS este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.(3) Preşedintele ADS are calitatea de ordonator terţiar de credite.(4) Preşedintele asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care revin ADS, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiilor specifice prevăzute de alte acte normative. (5) Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul ADS.(7) Preşedintele reprezintă ADS în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. Articolul 4Preşedintele ADS îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a)organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor ADS; b)asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ADS, potrivit legii; c)coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice aflate în sfera de competenţă a ADS; d)stabileşte numărul de personal pe direcţii/servicii/birouri/ compartimente de specialitate, precum şi în cadrul reprezentanţelor teritoriale, fără personalitate juridică, în funcţie de necesităţile funcţionale şi în limita numărului de posturi aprobate; e)aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele ADS; f)aprobă lista de investiţii în limita fondurilor alocate prin bugetul de cheltuieli; g)deleagă personal specializat din cadrul ADS să îndeplinească funcţiile de conducere ale structurilor de specialitate din cadrul ADS; h)aprobă notele de informare şi decizie privind: achiziţiile publice; concesionarea prin metoda atribuirii directe; mandatarea în Adunarea generală a asociaţilor şi Consiliul de administraţie ale societăţilor comerciale la care ADS este acţionar minoritar; reglementarea situaţiei de fond funciar; acordurile de principiu; încetarea contractelor; scoaterea de sub monitorizare a contractelor de privatizare; procedura de lucru şi raportul comisiei de disciplină; vânzarea-cumpărarea circumscripţiilor sanitar-veterinare; i)aprobă rapoartele de audit public intern; j)aprobă notele de control întocmite de serviciul control; k)avizează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera ADS; l)stabileşte obiectivele de performanţă individuală ale personalului ADS pentru care are calitatea de evaluator, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, în condiţiile legii; m)reprezintă instituţia în Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al ADS; n)negociază şi semnează cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii. Articolul 5Vicepreşedintele ADS îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)coordonează, controlează şi răspunde de activitatea instituţiei în limita dispoziţiilor primite de la preşedintele ADS; b)contrasemnează notele de informare şi decizie propuse spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare şi preşedintelui ADS; c)verifică activitatea structurilor de specialitate pe care le are în subordine directă; d)împreună cu preşedintele ADS asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu instituţiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ADS reglementate de dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 6În cadrul ADS este constituit Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, organism fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 51 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a tuturor structurilor de specialitate aflate în subordine. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi altor compartimente de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 238, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. Articolul 8(1) Finanţarea ADS se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.(2) Veniturile încasate de ADS vărsate integral la bugetul de stat provin din contractele de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi circumscripţii sanitar-veterinare. Articolul 9(1) Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului ADS se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (2) Personalul ADS este constituit din personal contractual.(3) Personalul necesar pentru fiecare structură de specialitate din cadrul ADS se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale.(4) Statul de funcţii al ADS se aprobă prin ordin al preşedintelui ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului.(5) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din structura de personal a ADS se stabilesc prin fişele de post, aprobate de preşedintele ADS. Articolul 10Parcul auto este format din 22 de autoturisme, destinat pentru desfăşurarea activităţii proprii a ADS.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 155/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 155 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 155/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu