Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.155 din 10.03.2016

privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 22 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără afectarea drepturilor salariale ale acestuia. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, Ilie Dumitru Haralambie Mitea Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Gabriel Lungu, secretar de stat ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Domeniilor Statului Numărul maxim de posturi 238, inclusiv demnitarii, din care: 214 posturi de execuţie

24 posturi de conducere ANEXA Nr. 2REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului Articolul 1(1) Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) ADS se organizează şi funcţionează în temeiul prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sediul ADS este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1. Articolul 2(1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ADS, prin structurile de specialitate, exercită următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte, în vederea semnării, protocoalele de predare-preluare cu comisiile locale de fond funciar, pentru terenurile cu destinaţie agricolă asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate, în baza legilor de fond funciar, precum şi în baza altor acte normative; b)întocmeşte, urmăreşte, actualizează şi răspunde în permanenţă de evidenţa terenurilor aflate în patrimoniul său, în funcţie de intrările şi ieşirile acestora, gestionând în acest sens o structură de date, bazată pe înregistrările existente, ce este actualizată continuu; c)ia toate măsurile legale pentru exploatarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea sa, prin încheierea de contracte de concesiune/arendă/locaţiune; d)urmăreşte realizarea atribuţiilor în calitate de acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol din portofoliu; e)formulează puncte de vedere şi propuneri de avize asupra proiectelor de acte normative din aria proprie de competenţă; f)privatizează, în numele statului, societăţile comerciale cu profil agricol ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine; g)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni şi de vânzare-cumpărare circumscripţii sanitar-veterinare; h)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de exploatare eficientă a terenurilor şi bunurilor aflate în patrimoniul său; i)ia toate măsurile legale pentru rezilierea/rezoluţiunea/ încetarea contractelor de exploatare terenuri şi bunuri sau de vânzare-cumpărare, pe baza legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale, cu respectarea normelor şi procedurilor interne; j)monitorizează, prin reprezentanţele teritoriale judeţene, care nu au personalitate juridică, toate informaţiile cu privire la terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în patrimoniul său, în vederea concesionării, arendării sau reconstituirii dreptului de proprietate; k)face parte din comisiile judeţene de aplicare a legilor de fond funciar, prin reprezentanţele teritoriale, cărora li se acordă un mandat special; l)ia toate măsurile legale pentru reînregistrarea ADS ca acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol privatizate, la care au fost rezoluţionate/reziliate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; m)formulează cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală şi orice alte cereri procedurale, în condiţiile legii, în vederea valorificării creanţelor ADS în dosarele privind procedura insolvenţei.(2) În afara competenţelor prevăzute la alin. (1), ADS exercită şi următoarele atribuţii:a)iniţiază, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi întreprinde toate demersurile pentru obţinerea avizelor instituţiilor publice implicate; b)exercită orice alte atribuţii prevăzute expres în alte acte normative. Articolul 3(1) Conducerea ADS este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.(3) Preşedintele ADS are calitatea de ordonator terţiar de credite.(4) Preşedintele asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care revin ADS, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiilor specifice prevăzute de alte acte normative. (5) Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul ADS.(7) Preşedintele reprezintă ADS în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. Articolul 4Preşedintele ADS îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a)organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor ADS; b)asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ADS, potrivit legii; c)coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice aflate în sfera de competenţă a ADS; d)stabileşte numărul de personal pe direcţii/servicii/birouri/ compartimente de specialitate, precum şi în cadrul reprezentanţelor teritoriale, fără personalitate juridică, în funcţie de necesităţile funcţionale şi în limita numărului de posturi aprobate; e)aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele ADS; f)aprobă lista de investiţii în limita fondurilor alocate prin bugetul de cheltuieli; g)deleagă personal specializat din cadrul ADS să îndeplinească funcţiile de conducere ale structurilor de specialitate din cadrul ADS; h)aprobă notele de informare şi decizie privind: achiziţiile publice; concesionarea prin metoda atribuirii directe; mandatarea în Adunarea generală a asociaţilor şi Consiliul de administraţie ale societăţilor comerciale la care ADS este acţionar minoritar; reglementarea situaţiei de fond funciar; acordurile de principiu; încetarea contractelor; scoaterea de sub monitorizare a contractelor de privatizare; procedura de lucru şi raportul comisiei de disciplină; vânzarea-cumpărarea circumscripţiilor sanitar-veterinare; i)aprobă rapoartele de audit public intern; j)aprobă notele de control întocmite de serviciul control; k)avizează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera ADS; l)stabileşte obiectivele de performanţă individuală ale personalului ADS pentru care are calitatea de evaluator, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, în condiţiile legii; m)reprezintă instituţia în Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al ADS; n)negociază şi semnează cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii. Articolul 5Vicepreşedintele ADS îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)coordonează, controlează şi răspunde de activitatea instituţiei în limita dispoziţiilor primite de la preşedintele ADS; b)contrasemnează notele de informare şi decizie propuse spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare şi preşedintelui ADS; c)verifică activitatea structurilor de specialitate pe care le are în subordine directă; d)împreună cu preşedintele ADS asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu instituţiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ADS reglementate de dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 6În cadrul ADS este constituit Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, organism fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 51 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a tuturor structurilor de specialitate aflate în subordine. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi altor compartimente de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 238, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. Articolul 8(1) Finanţarea ADS se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.(2) Veniturile încasate de ADS vărsate integral la bugetul de stat provin din contractele de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi circumscripţii sanitar-veterinare. Articolul 9(1) Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului ADS se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (2) Personalul ADS este constituit din personal contractual.(3) Personalul necesar pentru fiecare structură de specialitate din cadrul ADS se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale.(4) Statul de funcţii al ADS se aprobă prin ordin al preşedintelui ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului.(5) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din structura de personal a ADS se stabilesc prin fişele de post, aprobate de preşedintele ADS. Articolul 10Parcul auto este format din 22 de autoturisme, destinat pentru desfăşurarea activităţii proprii a ADS.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 155/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 155 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 155/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu