Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.155 din 10.03.2016

privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 22 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără afectarea drepturilor salariale ale acestuia. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, Ilie Dumitru Haralambie Mitea Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Gabriel Lungu, secretar de stat ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Domeniilor Statului Numărul maxim de posturi 238, inclusiv demnitarii, din care: 214 posturi de execuţie

24 posturi de conducere ANEXA Nr. 2REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului Articolul 1(1) Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) ADS se organizează şi funcţionează în temeiul prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sediul ADS este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1. Articolul 2(1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ADS, prin structurile de specialitate, exercită următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte, în vederea semnării, protocoalele de predare-preluare cu comisiile locale de fond funciar, pentru terenurile cu destinaţie agricolă asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate, în baza legilor de fond funciar, precum şi în baza altor acte normative; b)întocmeşte, urmăreşte, actualizează şi răspunde în permanenţă de evidenţa terenurilor aflate în patrimoniul său, în funcţie de intrările şi ieşirile acestora, gestionând în acest sens o structură de date, bazată pe înregistrările existente, ce este actualizată continuu; c)ia toate măsurile legale pentru exploatarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea sa, prin încheierea de contracte de concesiune/arendă/locaţiune; d)urmăreşte realizarea atribuţiilor în calitate de acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol din portofoliu; e)formulează puncte de vedere şi propuneri de avize asupra proiectelor de acte normative din aria proprie de competenţă; f)privatizează, în numele statului, societăţile comerciale cu profil agricol ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine; g)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni şi de vânzare-cumpărare circumscripţii sanitar-veterinare; h)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de exploatare eficientă a terenurilor şi bunurilor aflate în patrimoniul său; i)ia toate măsurile legale pentru rezilierea/rezoluţiunea/ încetarea contractelor de exploatare terenuri şi bunuri sau de vânzare-cumpărare, pe baza legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale, cu respectarea normelor şi procedurilor interne; j)monitorizează, prin reprezentanţele teritoriale judeţene, care nu au personalitate juridică, toate informaţiile cu privire la terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în patrimoniul său, în vederea concesionării, arendării sau reconstituirii dreptului de proprietate; k)face parte din comisiile judeţene de aplicare a legilor de fond funciar, prin reprezentanţele teritoriale, cărora li se acordă un mandat special; l)ia toate măsurile legale pentru reînregistrarea ADS ca acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol privatizate, la care au fost rezoluţionate/reziliate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; m)formulează cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală şi orice alte cereri procedurale, în condiţiile legii, în vederea valorificării creanţelor ADS în dosarele privind procedura insolvenţei.(2) În afara competenţelor prevăzute la alin. (1), ADS exercită şi următoarele atribuţii:a)iniţiază, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi întreprinde toate demersurile pentru obţinerea avizelor instituţiilor publice implicate; b)exercită orice alte atribuţii prevăzute expres în alte acte normative. Articolul 3(1) Conducerea ADS este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.(3) Preşedintele ADS are calitatea de ordonator terţiar de credite.(4) Preşedintele asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care revin ADS, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiilor specifice prevăzute de alte acte normative. (5) Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul ADS.(7) Preşedintele reprezintă ADS în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. Articolul 4Preşedintele ADS îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a)organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor ADS; b)asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ADS, potrivit legii; c)coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice aflate în sfera de competenţă a ADS; d)stabileşte numărul de personal pe direcţii/servicii/birouri/ compartimente de specialitate, precum şi în cadrul reprezentanţelor teritoriale, fără personalitate juridică, în funcţie de necesităţile funcţionale şi în limita numărului de posturi aprobate; e)aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele ADS; f)aprobă lista de investiţii în limita fondurilor alocate prin bugetul de cheltuieli; g)deleagă personal specializat din cadrul ADS să îndeplinească funcţiile de conducere ale structurilor de specialitate din cadrul ADS; h)aprobă notele de informare şi decizie privind: achiziţiile publice; concesionarea prin metoda atribuirii directe; mandatarea în Adunarea generală a asociaţilor şi Consiliul de administraţie ale societăţilor comerciale la care ADS este acţionar minoritar; reglementarea situaţiei de fond funciar; acordurile de principiu; încetarea contractelor; scoaterea de sub monitorizare a contractelor de privatizare; procedura de lucru şi raportul comisiei de disciplină; vânzarea-cumpărarea circumscripţiilor sanitar-veterinare; i)aprobă rapoartele de audit public intern; j)aprobă notele de control întocmite de serviciul control; k)avizează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera ADS; l)stabileşte obiectivele de performanţă individuală ale personalului ADS pentru care are calitatea de evaluator, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, în condiţiile legii; m)reprezintă instituţia în Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al ADS; n)negociază şi semnează cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii. Articolul 5Vicepreşedintele ADS îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)coordonează, controlează şi răspunde de activitatea instituţiei în limita dispoziţiilor primite de la preşedintele ADS; b)contrasemnează notele de informare şi decizie propuse spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare şi preşedintelui ADS; c)verifică activitatea structurilor de specialitate pe care le are în subordine directă; d)împreună cu preşedintele ADS asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu instituţiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ADS reglementate de dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 6În cadrul ADS este constituit Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, organism fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 51 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a tuturor structurilor de specialitate aflate în subordine. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi altor compartimente de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 238, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. Articolul 8(1) Finanţarea ADS se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.(2) Veniturile încasate de ADS vărsate integral la bugetul de stat provin din contractele de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi circumscripţii sanitar-veterinare. Articolul 9(1) Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului ADS se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (2) Personalul ADS este constituit din personal contractual.(3) Personalul necesar pentru fiecare structură de specialitate din cadrul ADS se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale.(4) Statul de funcţii al ADS se aprobă prin ordin al preşedintelui ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului.(5) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din structura de personal a ADS se stabilesc prin fişele de post, aprobate de preşedintele ADS. Articolul 10Parcul auto este format din 22 de autoturisme, destinat pentru desfăşurarea activităţii proprii a ADS.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 155/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 155 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 155/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu