Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.155 din 10.03.2016

privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 22 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără afectarea drepturilor salariale ale acestuia. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, Ilie Dumitru Haralambie Mitea Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Gabriel Lungu, secretar de stat ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Domeniilor Statului Numărul maxim de posturi 238, inclusiv demnitarii, din care: 214 posturi de execuţie

24 posturi de conducere ANEXA Nr. 2REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului Articolul 1(1) Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) ADS se organizează şi funcţionează în temeiul prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sediul ADS este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1. Articolul 2(1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ADS, prin structurile de specialitate, exercită următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte, în vederea semnării, protocoalele de predare-preluare cu comisiile locale de fond funciar, pentru terenurile cu destinaţie agricolă asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate, în baza legilor de fond funciar, precum şi în baza altor acte normative; b)întocmeşte, urmăreşte, actualizează şi răspunde în permanenţă de evidenţa terenurilor aflate în patrimoniul său, în funcţie de intrările şi ieşirile acestora, gestionând în acest sens o structură de date, bazată pe înregistrările existente, ce este actualizată continuu; c)ia toate măsurile legale pentru exploatarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea sa, prin încheierea de contracte de concesiune/arendă/locaţiune; d)urmăreşte realizarea atribuţiilor în calitate de acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol din portofoliu; e)formulează puncte de vedere şi propuneri de avize asupra proiectelor de acte normative din aria proprie de competenţă; f)privatizează, în numele statului, societăţile comerciale cu profil agricol ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine; g)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni şi de vânzare-cumpărare circumscripţii sanitar-veterinare; h)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de exploatare eficientă a terenurilor şi bunurilor aflate în patrimoniul său; i)ia toate măsurile legale pentru rezilierea/rezoluţiunea/ încetarea contractelor de exploatare terenuri şi bunuri sau de vânzare-cumpărare, pe baza legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale, cu respectarea normelor şi procedurilor interne; j)monitorizează, prin reprezentanţele teritoriale judeţene, care nu au personalitate juridică, toate informaţiile cu privire la terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în patrimoniul său, în vederea concesionării, arendării sau reconstituirii dreptului de proprietate; k)face parte din comisiile judeţene de aplicare a legilor de fond funciar, prin reprezentanţele teritoriale, cărora li se acordă un mandat special; l)ia toate măsurile legale pentru reînregistrarea ADS ca acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol privatizate, la care au fost rezoluţionate/reziliate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; m)formulează cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală şi orice alte cereri procedurale, în condiţiile legii, în vederea valorificării creanţelor ADS în dosarele privind procedura insolvenţei.(2) În afara competenţelor prevăzute la alin. (1), ADS exercită şi următoarele atribuţii:a)iniţiază, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi întreprinde toate demersurile pentru obţinerea avizelor instituţiilor publice implicate; b)exercită orice alte atribuţii prevăzute expres în alte acte normative. Articolul 3(1) Conducerea ADS este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.(3) Preşedintele ADS are calitatea de ordonator terţiar de credite.(4) Preşedintele asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care revin ADS, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiilor specifice prevăzute de alte acte normative. (5) Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul ADS.(7) Preşedintele reprezintă ADS în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. Articolul 4Preşedintele ADS îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a)organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor ADS; b)asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ADS, potrivit legii; c)coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice aflate în sfera de competenţă a ADS; d)stabileşte numărul de personal pe direcţii/servicii/birouri/ compartimente de specialitate, precum şi în cadrul reprezentanţelor teritoriale, fără personalitate juridică, în funcţie de necesităţile funcţionale şi în limita numărului de posturi aprobate; e)aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele ADS; f)aprobă lista de investiţii în limita fondurilor alocate prin bugetul de cheltuieli; g)deleagă personal specializat din cadrul ADS să îndeplinească funcţiile de conducere ale structurilor de specialitate din cadrul ADS; h)aprobă notele de informare şi decizie privind: achiziţiile publice; concesionarea prin metoda atribuirii directe; mandatarea în Adunarea generală a asociaţilor şi Consiliul de administraţie ale societăţilor comerciale la care ADS este acţionar minoritar; reglementarea situaţiei de fond funciar; acordurile de principiu; încetarea contractelor; scoaterea de sub monitorizare a contractelor de privatizare; procedura de lucru şi raportul comisiei de disciplină; vânzarea-cumpărarea circumscripţiilor sanitar-veterinare; i)aprobă rapoartele de audit public intern; j)aprobă notele de control întocmite de serviciul control; k)avizează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera ADS; l)stabileşte obiectivele de performanţă individuală ale personalului ADS pentru care are calitatea de evaluator, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, în condiţiile legii; m)reprezintă instituţia în Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al ADS; n)negociază şi semnează cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii. Articolul 5Vicepreşedintele ADS îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)coordonează, controlează şi răspunde de activitatea instituţiei în limita dispoziţiilor primite de la preşedintele ADS; b)contrasemnează notele de informare şi decizie propuse spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare şi preşedintelui ADS; c)verifică activitatea structurilor de specialitate pe care le are în subordine directă; d)împreună cu preşedintele ADS asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu instituţiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ADS reglementate de dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 6În cadrul ADS este constituit Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, organism fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 51 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a tuturor structurilor de specialitate aflate în subordine. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi altor compartimente de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 238, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. Articolul 8(1) Finanţarea ADS se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.(2) Veniturile încasate de ADS vărsate integral la bugetul de stat provin din contractele de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi circumscripţii sanitar-veterinare. Articolul 9(1) Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului ADS se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (2) Personalul ADS este constituit din personal contractual.(3) Personalul necesar pentru fiecare structură de specialitate din cadrul ADS se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale.(4) Statul de funcţii al ADS se aprobă prin ordin al preşedintelui ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului.(5) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din structura de personal a ADS se stabilesc prin fişele de post, aprobate de preşedintele ADS. Articolul 10Parcul auto este format din 22 de autoturisme, destinat pentru desfăşurarea activităţii proprii a ADS.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 155/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 155 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 155/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu