E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1538 din 18 decembrie 2003

pentru organizarea si functionarea Garzii Financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3) si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Autoritatii Nationale de Control.
    (2) Garda Financiara are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    (1) Garda Financiara este condusa de un comisar general - functionar public, numit prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, in conditiile legii.
    (2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru toate unitatile din structura Garzii Financiare. In exercitarea atributiilor sale comisarul general emite decizii, aproba norme de lucru si stabileste proceduri pentru intreg personalul Garzii Financiare.
    (3) Comisarul general reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii, numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functii personalul din structura Comisariatului general, comisarii-sefi, comisarii-sefi adjuncti ai comisariatelor regionale si ai Comisariatului Municipiului Bucuresti, precum si comisarii care conduc sectiile judetene, potrivit legii, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control pentru functiile de conducere.
    (4) Comisarul general asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control de intreaga activitate desfasurata de unitatile din structura Garzii Financiare.
    (5) Comisarul general este ajutat in activitate de 3 comisari generali adjuncti care, in absenta comisarului general, angajeaza si reprezinta Garda Financiara pe baza mandatului expres dat prin decizie a comisarului general.
    Art. 3
    (1) Garda Financiara are in structura:
    a) Comisariatul general;
    b) comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti, care au in componenta sectii judetene arondate.
    (2) Structura organizatorica a Garzii Financiare este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Numarul total de posturi pentru Garda Financiara este de 1.005, din care 120 de posturi pentru aparatul Comisariatului general. Posturile sunt alocate functiilor publice specifice si generale si personalului contractual, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (4) Numarul de posturi pentru fiecare comisariat regional si pentru Comisariatul Municipiului Bucuresti se distribuie din numarul total prevazut la alin. (3), prin decizie a comisarului general, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 4
    (1) Comisariatul general este structura centrala a Garzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul general al Garzii Financiare au competenta de control operativ si inopinat pe intreg teritoriul tarii, in conditiile prevazute in prezenta hotarare.
    (2) In structura Comisariatului general se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente functionale prin decizie a comisarului general, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 5
    (1) Comisariatele regionale se organizeaza ca unitati zonale cu competente teritoriale limitate, care conduc si supravegheaza activitatea de control operativ si inopinat pentru sectiile judetene arondate. Comisarii din comisariatele regionale au competenta de control operativ si inopinat in sectiile judetene arondate. Numarul comisariatelor regionale si sectiile judetene arondate fiecarui comisariat regional sunt prevazute in anexa nr. 2. Sediile comisariatelor regionale, al Comisariatului Municipiului Bucuresti si ale sectiilor judetene arondate sunt prevazute in anexa nr. 3, iar bunurile mobile si imobile ce se preiau se stabilesc prin protocol incheiat cu Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Consiliile locale sprijina comisariatele Garzii Financiare pentru asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii pentru Garda Financiara.
    (3) Comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti sunt unitati cu personalitate juridica.
    Art. 6
    (1) Comisariatele regionale sunt conduse fiecare de un comisar-sef, ajutat de un comisar-sef adjunct, care au atributii si raspunderi pentru sectiile judetene arondate, nominalizate expres prin decizie a comisarului general. Comisariatul Municipiului Bucuresti este condus de un comisar-sef si 3 comisari-sefi adjuncti care au atributii si raspunderi inclusiv pentru sectiile judetene arondate.
    (2) Comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si al Comisariatului Municipiului Bucuresti sunt ordonatori tertiari de credite si indeplinesc in aceasta calitate toate atributiile legale care le revin pentru comisariatul respectiv si sectiile judetene arondate.
    Art. 7
    Prin Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, se stabilesc relatiile de coordonare, colaborare si raspundere pentru toate structurile Garzii Financiare.
    Art. 8
    (1) Sectiile judetene se organizeaza ca unitati componente ale comisariatelor regionale si ale Comisariatului Municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, si sunt conduse de un comisar sef de sectie asimilat la salarizare comisarului-sef adjunct al comisariatului regional. Comisarul sef de sectie este subordonat comisarului-sef al comisariatului regional la care este arondata sectia judeteana respectiva sau al Comisariatului Municipiului Bucuresti.
    (2) Obiectivele de control sunt coordonate de comisariatul regional sau de Comisariatul Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru toate sectiile judetene arondate, iar rezultatele inregistrate de acestea sunt centralizate si raportate pe fiecare comisariat regional care raspunde de intreaga activitate a sectiilor judetene arondate.
    Art. 9
    Comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti pot utiliza in operatiunile de control curent sau tematic care le revin comisari din toate sectiile judetene arondate, in functie de specializarea acestora in diferitele obiective sau teme ce fac obiectul controlului operativ si inopinat. Din dispozitie a comisarului general sau cu aprobarea scrisa a acestuia, la cererea comisarilor-sefi, pentru anumite operatiuni de control pot participa comisari din oricare dintre comisariatele regionale, Comisariatul Municipiului Bucuresti si din oricare dintre sectiile judetene.
    Art. 10
    (1) Atributiile Garzii Financiare, stabilite potrivit legii si incredintate in limitele legii de catre ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, se duc la indeplinire de catre comisarii Garzii Financiare, cu respectarea deontologiei functionarilor publici investiti cu exercitiul autoritatii publice.
    (2) In exercitarea atributiilor sale Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:
    a) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege;
    b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
    c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea agentilor economici;
    d) participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si de combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.
    Art. 11
    (1) Garda Financiara coopereaza cu organele cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, in cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor incheiate in acest sens.
    (2) Actiunile intreprinse in realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin intermediul compartimentului desemnat expres in structura organizatorica cu aceste atributii si vor fi coordonate si supravegheate direct de un comisar general adjunct.
    (3) Pentru perfectionarea personalului Garzii Financiare, sustinerea tematica la diferite actiuni organizate de Garda Financiara sau la invitatia organismelor similare din alte state, comisarul general desemneaza persoanele competente, cu acordul expres al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 12
    Actele de control intocmite de comisarii Garzii Financiare sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunica directiilor generale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediul social al agentului economic controlat, pentru luarea masurilor fiscale, sau organelor de urmarire penala, dupa caz.
    Art. 13
    (1) Actele prin care sunt dispuse masurile cu caracter imediat rezultate din controlul efectuat de catre comisarii Garzii Financiare, a caror executare este in sarcina entitatilor verificate, constituie acte opozabile entitatilor respective.
    (2) In actele de control incheiate se face mentiunea ca acest control este operativ si inopinat.
    (3) In exercitarea atributiilor de serviciu comisarii Garzii Financiare constata prin proces-verbal contraventiile savarsite si aplica sanctiunile legale.
    (4) Neexecutarea masurilor dispuse de comisarii Garzii Financiare in indeplinirea atributiilor legal incredintate si prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sanctioneaza potrivit legii.
    (5) Pentru constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor legale si varsarea sumelor la Trezoreria Statului, Garda Financiara utilizeaza formularele aprobate legal, pana la epuizarea stocului, operand modificarile corespunzatoare ca urmare a schimbarii subordonarii. La epuizarea stocului, noile formulare se solicita de Garda Financiara, se aproba si se elibereaza in conditiile legii. Garda Financiara va utiliza in continuare foile de varsamant-chitante folosite in activitatea de trezorerie, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 14
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor incredintate, comisarii Garzii Financiare sunt indreptatiti sa dispuna toate masurile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, precum si orice alte masuri rezultate din actele normative a caror incalcare o constata, potrivit competentelor.
    (2) Pentru exercitarea controlului operativ si inopinat, comisarii Garzii Financiare prezinta ordinul de serviciu, care este de regula general, cu caracter permanent si care indica numele comisarului si competentele acestuia, precum si legitimatia de control si insigna, prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Personalul Garzii Financiare care indeplineste functii publice specifice este dotat cu uniforma, insemne distinctive, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoaparare. Uniforma si celelalte dotari prevazute de prezenta hotarare pot fi purtate in timpul exercitarii atributiilor de control legal incredintate, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare.
    (2) Modelul uniformei, al insemnelor distinctive, al legitimatiei de control si al ordinului de serviciu sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (3) Achizitionarea uniformei si a insemnelor distinctive se face in conditiile legii pentru achizitiile publice, iar normele de dotare si durata de serviciu sunt cele prevazute in anexa nr. 4 a).
    (4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoaparare, de protectie si de comunicare sunt prevazute in anexa nr. 4 b), iar achizitionarea acestora se face in conditiile legii.
    (5) Armamentul se poate asigura atat prin achizitii publice, cat si prin redistribuire cu titlu gratuit de la alte institutii autorizate, pe baza protocoalelor incheiate in conditiile legii, in masura disponibilitatilor, cu conditia predarii acestuia in perfecta stare fizica si de functionare tehnica si fiabilitate.
    (6) Pana la asigurarea conditiilor materiale si financiare pentru dotarile prevazute la alin. (1) - (5), precum si pana la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Garzii Financiare utilizeaza dotarile existente.
    Art. 16
    (1) Personalul Garzii Financiare beneficiaza de stimulente materiale si morale, in conditiile legii.
    (2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente sunt prevazute in normele metodologice cuprinse in anexa nr. 5.
    Art. 17
    (1) Institutiile specializate care pregatesc personal militar si care prin lege au dreptul sa detina si sa foloseasca armament pentru realizarea unor atributii si sarcini speciale de aparare sprijina Garda Financiara in realizarea programului de dotare si de pregatire a personalului propriu pentru detinerea si utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice si echipamentelor proprii.
    (2) Raspunderea pentru asimilarea cunostintelor si utilizarea corespunzatoare a acestora revine comisarilor Garzii Financiare, care vor fi testati din punct de vedere fizic, psihic si al cunostintelor necesare pentru acordarea dreptului de portarma, anterior incredintarii armamentului si echipamentelor respective.
    Art. 18
    (1) Autoturismele din dotare sunt inscriptionate cu insemnul Garzii Financiare in forma descrisa pentru insigna comisarului, in dimensiune corespunzatoare, si sunt prevazute cu insemne si dispozitive de avertizare sonora si luminoasa, in conditiile prevazute de art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
    (2) Numarul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti pentru Garda Financiara sunt prevazute in anexa nr. 6.
    (3) Numarul maxim de autoturisme si mijloace de transport speciale pentru comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 19
    (1) Garda Financiara este finantata de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile ocazionate de functionarea Garzii Financiare pana la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2003 se suporta din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 940/1998 privind modalitatile de subordonare si de numire in functie a comisarului general al Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 29 decembrie 1998, prevederile referitoare la Garda Financiara cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 154/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru delegat pentru coordonarea
                         autoritatilor de control,
                         Marin Popescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    NOTA: Numarul maxim de posturi = 1.005, din care 120 in cadrul Comisariatului general

                STRUCTURA ORGANIZATORICA A GARZII FINANCIARE

                              _________________
                             | COMISAR GENERAL |
                             |_________________|
 _________________________          |
|       DIVIZIA 5         |  _______|____________
| financiar-contabilitate,| | COMISARIAT GENERAL |     ______________________
| executie bugetara,      | |____________________|    | Serviciul juridic    |
| investitii si logistica,|         |               __| si contencios        |
| tehnologia informatiei  |__       |              |  |______________________|
| si gestiunea datelor,   |  |      |              |     ____________________
| administrativ-protocol, |  |______|______________|    | Compartiment audit |
| relatii cu mass-media   |  |      |              |____| public intern si   |
| si publicul             |  |      |                   | inspectie interna  |
|_________________________|  |      |                   |____________________|
 _________________________   |      |
| Serviciul organizare    |  |      |
| si managementul         |  |      |
| resurselor umane        |__|      |
|_________________________|         |
                    ________________|_________________________________
           ________|________        |  _______|_________      ________|________
          | COMISAR GENERAL |       | | COMISAR GENERAL |    | COMISAR GENERAL |
          |     ADJUNCT     |       | |     ADJUNCT     |    |     ADJUNCT     |
          |_________________|       | |_________________|    |_________________|
         _________|______________   |_________    |                  |
 _______|___________    _________|_________   |   |                  |
|   DIVIZIA 1       |  |     DIVIZIA 4     |  |   |                  |
| de control        |  | control           |  |   |                  |
| operativ-inopinat |  | operativ-inopinat |  |   |                  |
| in domeniile:     |  | - analize,        |  |   |                  |
| - productiei,     |  | sinteze,          |  |   |                  |
| distributiei si   |  | metodologii,      |  |   |                  |
| transportului     |  | proceduri, norme  |  |   |                  |
| alcoolului si     |  |                   |  |   |                  |
| petrolului        |  |                   |  |   |                  |
| - jocuri de noroc |  |                   |  |   |                  |
|___________________|  |___________________|  |   |                  |
  ____________________________________________|   |                  |
 |                        ________________________|                  |
 |             __________|________                     ______________|___
 |    ________|________   ________|________   ________|_________   ______|_____
 |   |  DIVIZIA 2      | |  DIVIZIA 3      | |     DIVIZIA 6    | |Compartiment|
 |   |de control       | |de control       | |interventie       | |de integrare|
 |   |operativ-inopinat| |operativ-inopinat| |rapida,           | |europeana   |
 |   |in domeniul      | |in domeniul      | |colaborare si     | |            |
 |   |produselor       | |produselor       | |interoperabilitate| |            |
 |   |accizate: tutun  | |generale de      | |cu alte institutii| |            |
 |   |si cafea;        | |larg consum,     | |de stat           | |            |
 |   |operatiuni de    | |targuri si oboare| |- serviciul de    | |            |
 |   |import-export    | |                 | |lupta antifrauda  | |            |
 |   |_________________| |_________________| |__________________| |____________|
 |______________________________________
                       _________________|________________________
            __________|____________                 _____________|_____________
           | COMISARIATE REGIONALE |               | COMISARIATUL MUNICIPIULUI |
    .......|....                   |        .......|....     BUCURESTI         |
    : Sectii   :___________________|        : Sectii   :_______________________|
    : judetene :                            : judetene :
    :..........:                            :..........:

    NOTA:
    Diviziile se organizeaza la nivel de directie.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                  ORGANIZAREA TERITORIALA A GARZII FINANCIARE

                      ____________________
                     |                    |
                     | COMISARIAT GENERAL |
                     |____________________|
                               |
    ___________________________|
   |
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL BACAU               |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA IASI            |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA BOTOSANI        |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA NEAMT           |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    ___________________________________   |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA SUCEAVA         |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA VASLUI          |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL CONSTANTA           |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA BRAILA          |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA CALARASI        |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA GALATI          |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA IALOMITA        |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA TULCEA          |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL PRAHOVA             |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA BUZAU           |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA VRANCEA         |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL DOLJ                |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA GORJ            |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA MEHEDINTI       |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA OLT             |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA TELEORMAN       |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL TIMIS               |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA ARAD            |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA BIHOR           |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA CARAS-SEVERIN   |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA HUNEDOARA       |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL CLUJ                |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA ALBA            |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA BISTRITA-NASAUD |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA MARAMURES       |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA SALAJ           |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA SATU-MARE       |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL BRASOV              |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA COVASNA         |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA HARGHITA        |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA MURES           |<--|
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA SIBIU           |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL BUCURESTI           |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA ILFOV           |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA GIURGIU         |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|
   |    ___________________________________________
   |-->| COMISARIATUL REGIONAL ARGES               |
   |   |___________________________________________|
   |      |    __________________________________
   |      |-->| SECTIA JUDETEANA DAMBOVITA       |<--
   |      |   |__________________________________|   |
   |      |    __________________________________    |
   |       -->| SECTIA JUDETEANA VALCEA          |<--|
   |          |__________________________________|   |
   |_________________________________________________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                   SEDIILE
comisariatelor regionale, al Comisariatului Municipiului Bucuresti si ale sectiilor judetene arondate

    COMISARIATUL REGIONAL ARGES    PITESTI BD. REPUBLICII NR. 118
          - DIMBOVITA              TARGOVISTE, CALEA DOMNEASCA NR. 166
          - VALCEA                 RM. VALCEA, STR. G-RAL MAGHERU NR. 17

    COMISARIATUL REGIONAL BACAU    BACAU STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 1 - 3
          - IASI                   IASI, STR. ANASTASIU PANU NR. 26, JUD. IASI
          - BOTOSANI               BOTOSANI, STR. O. BANCILA NR. 1
          - NEAMT                  PIATRA NEAMT, B-DUL TRAIAN NR. 183
          - SUCEAVA                SUCEAVA, STR. V. BUMBAC, PALATUL FINANTELOR
          - VASLUI                 VASLUI, STR. G-RAL GH. MAGHERU NR. 17

    COMISARIATUL REGIONAL          CONSTANTA, BD. FERDINAND NR. 68BIS
    CONSTANTA
          - BRAILA                 BRAILA, STR. DELFINULUI NR. 1
          - CALARASI               CALARASI, AL. CENTRALEI NR. 1, BL. CONFORT
          - GALATI                 GALATI, STR. BRAILEI NR. 33
          - IALOMITA               SLOBOZIA, STR. M. BASARAB NR. 14 - 16
          - TULCEA                 TULCEA, STR. PACII NR. 20

    COMISARIATUL REGIONAL PRAHOVA  PLOIESTI, STR. A. VLAICU NR. 21
          - BUZAU                  BUZAU, B-DUL N. BALCESCU NR. 48
          - VRANCEA                FOCSANI, B-DUL INDEPENDENTEI NR. 24

    COMISARIATUL REGIONAL DOLJ     CRAIOVA, STR. MITROPOLIT FIRMILIAN NR. 2
          - GORJ                   TG. JIU, STR. SIRETULUI NR. 6
          - MEHEDINTI              DROBETA TR. SEVERIN, PIATA RADU NEGRU NR.
          - OLT                    SLATINA, STR. ARCULUI NR. 1
          - TELEORMAN              ALEXANDRIA, STR. DUNARII NR. 188

    COMISARIATUL REGIONAL TIMIS    TIMISOARA, STR. REVOLUTIEI NR. 15
          - ARAD                   ARAD, B-DUL REVOLUTIEI NR. 79
          - BIHOR                  ORADEA, STR. GRIVITEI NR. 2
          - CARAS-SEVERIN          RESITA, CARTIER DOMAN NR. 2
          - HUNEDOARA              DEVA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6

    COMISARIATUL REGIONAL CLUJ     CLUJ-NAPOCA, P-TA IANCULUI NR. 19
          - ALBA                   ALBA IULIA, STR. G. COSBUC NR. 14
          - BISTRITA-NASAUD        BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6
          - MARAMURES              BAIA MARE, STR. UNIVERSITATII NR. 23A
          - SALAJ                  ZALAU, STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 1
          - SATU MARE              SATU MARE, STR. PIATA ROMANA NR. 3 - 5

    COMISARIATUL REGIONAL BRASOV   BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 15 - 17
          - COVASNA                SF. GHEORGHE, STR. B. JOSZEF NR. 9
          - HARGHITA               MIERCUREA CIUC, STR. LIBERTATII NR. 5
          - MURES                  TG. MURES, STR. GH. DOJA NR. 1 - 3
          - SIBIU                  SIBIU, CALEA DUMBRAVII NR. 28 - 32

    COMISARIATUL REGIONAL          BUCURESTI, STR. GUTEMBERG NR. 1, SECT. 5
    BUCURESTI
          - ILFOV                  BUCURESTI, STR. L. PATRASCANU NR. 10, S. 3
          - GIURGIU                GIURGIU, B-DUL INDEPENDENTEI, BL. 106

    ANEXA 4

                                  MODELUL
uniformei, al insemnelor distinctive, al legitimatiei de control si al ordinului de serviciu*)

    *) Modelele sunt redate color in facsimil.

    1. Uniforma de vara pentru comisarii Garzii Financiare
    2. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - barbati si femei
    3. Uniforma de iarna pentru comisarii Garzii Financiare - scurta din piele cu mesada si guler detasabile, caciula din nutriet sau astrahan
    4. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - manta din piele naturala
    5. Insigna metalica inseriata, pe suport din piele, atasabila la uniforma
    6. Emblema coifura Garda Financiara
    7. Legitimatia de control
    8. Insigna metalica pentru legitimatia de control
    9. Ordinul de serviciu

    4.1. Uniforma de vara pentru comisarii Garzii Financiare
    Figura 1, reprezentand uniforma de vara pentru comisarii Garzii Financiare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 9.

    4.2. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare
    Figura 2, reprezentand uniforma pentru comisarii Garzii Financiare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 10.

    4.2.1. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - femei
    Varianta cu fusta
    Figura 3, reprezentand uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - femei, varianta cu fusta, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 11.

    4.2.2. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - femei
    Varianta cu pantalon
    Figura 4, reprezentand uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - femei, varianta cu pantalon, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 11.

    4.3. Uniforma de iarna pentru comisarii Garzii Financiare
    Scurta din piele cu mesada si guler detasabile, caciula din nutriet sau astrahan
    Figura 5, reprezentand uniforma de iarna pentru comisarii Garzii Financiare, scurta din piele cu mesada si guler detasabile, caciula din nutriet sau astrahan, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 12.

    4.4. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare
    Manta din piele naturala
    Figura 6, reprezentand uniforma pentru comisarii Garzii Financiare, manta din piele naturala, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 12.

    4.5. Insigna metalica
    Insigna metalica pe suport din piele
    Figura 7, reprezentand insigna metalica si insigna metalica pe suport din piele, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 13.

    4.6. Figura 8, reprezentand emblema coifura Garzii Financiare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 13.

    4.7. Figura 9, reprezentand legitimatia de control a Garzii Financiare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 13.

    4.8. Insigna metalica pentru legitimatia de control
    Figura 10, reprezentand insigna metalica pentru legitimatia de control, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, la pagina 13.

    4.9.
 ___________________________________________________
|          AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL         |
|                   GARDA FINANCIARA                |
|     COMISARIATUL/SECTIA .....................     |
|                                                   |
|                  ORDIN DE SERVICIU                |
|                                                   |
|   Dl. comisar ................................... |
| este autorizat sa execute control operativ si     |
| inopinat in domeniul economic, financiar si vamal |
| in conformitate cu                                |
| Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003.    |
|                                                   |
|                                COMISAR GENERAL    |
|___________________________________________________|

    ANEXA 4 a)

    I. Norma de dotare si durata de serviciu privind drepturile de echipament ale personalului Garzii Financiare sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 80/1992 referitoare la aprobarea normei privind drepturile de echipament ale personalului militarizat al Garzii Financiare si regulile de aplicare a acestuia.

    II. Insemne specifice
________________________________________________________________________________
Nr.    Denumirea insemnelor specifice   U/M  Prevederi      Observatii
crt.                                         Cantitate
________________________________________________________________________________
  0                   1                  2       3              4
________________________________________________________________________________
     Insemne distinctive
________________________________________________________________________________
  1. Emblema coifura                    buc.    2       1 buc. pentru sapca si
                                                        1 buc. pentru caciula
________________________________________________________________________________
  2. Set cuprinzand insemne de
     imputernicire a controlului        set     1       1 pentru fiecare comisar
     - legitimatie cu insigna metalica
       inseriata                        buc.    1       1 pentru fiecare comisar
     - sigiliu metalic inseriat         buc.    1       1 pentru fiecare comisar
     - portlegitimatie                  buc.    1       1 pentru fiecare comisar
________________________________________________________________________________
  3. Insigna metalica inseriata, pe
     suport din piele, atasabila la
     cureaua pantalonilor sau la
     piept, pe bluza sau pe veston      set     1       1 pentru fiecare comisar
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Detaliile cu privire la culorile articolelor de uniforma si ale insemnelor distinctive se regasesc in plansele prevazute in anexa nr. 4.

    ANEXA 4 b)

                               LISTA
mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoaparare, de protectie si comunicare si a altor mijloace speciale de dotare

    a) Arme de foc si mijloace individuale de autoaparare
    Arme de foc:
    1. armament de serviciu: pistol cu un incarcator; se asigura la prima dotare; cate o bucata pentru fiecare comisar;
    2. toc din piele pentru pistol; se asigura la prima dotare pentru fiecare pistol;
    3. munitie de razboi pentru fiecare incarcator de pistol pentru fiecare sedinta de tragere;
    Mijloace individuale de autoaparare:
    4. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centura pentru dotarea fiecarui comisar*);
    5. electrosocuri:
    - 500 bucati de mici dimensiuni;
    - 500 bucati de mari dimensiuni (bastoane);
    pentru dotarea comisarilor*).
------------
    *) In mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea si altor persoane din cadrul Garzii Financiare cu astfel de mijloace, daca acestea participa la actiuni si numai pe timpul desfasurarii actiunii.

    b) Echipament individual de protectie:
    1. veste reflectorizante pentru actiunile stradale: 800 bucati;
    2. bastoane reflectorizante pentru actiunile stradale: 500 bucati;
    3. combinezon din doua piese (pantalon si bluza inscriptionata cu sigla Garzii Financiare), confectionat din material usor, care se imbraca de catre comisari peste uniforma in actiunile de inventariere si manipulare a marfurilor, ambalajelor etc.; cate o bucata pentru fiecare comisar.

    c) Mijloace de comunicare:
    - telefon mobil si serviciile aferente - un aparat/persoana.

    d) Alte mijloace speciale de dotare:
    1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre si banderole;
    2. sigilii metalice de unica folosinta, inseriate;
    3. imprimate (formulare cu regim special);
    4. alte articole necesare, bine justificate, avizate de comisarul general si aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.

    ANEXA 5

                            NORME METODOLOGICE
privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente stabilit in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare

    CAP. 1
    Sursele de constituire a fondului de stimulente

    1. Fondul de stimulente se constituie, potrivit art. 5 alin. (5) si art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, din urmatoarele surse:
    a) o cota de 1% din veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului ca urmare a activitatii Garzii Financiare, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii acestora, si din sumele obtinute in urma valorificarii actelor de control ale Garzii Financiare;
    b) un procent de 15% din sumele incasate pentru bugetul de stat, reprezentand amenzi si sume confiscate, precum si un procent de 7% provenit din valorificarea bunurilor rezultate din confiscari.
    2. Prin bunuri intrate in proprietatea privata a statului, in sensul prevederilor pct. 1, se intelege bunurile care au facut obiectul confiscarii pe baza proceselor-verbale sau a actelor de control ale Garzii Financiare si care au fost valorificate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele abandonate in timpul controlului.
    3. Sumele in valuta provenite din sursele prevazute la pct. 1 lit. a) si b) se evalueaza in lei, la cursul de schimb practicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua in care acestea au devenit proprietatea statului.
    4. Bunurile confiscate reprezentand arme, munitii, echipament militar, produse si materiale explozive, stupefiante, obiecte de patrimoniu, precum si alte bunuri similare se predau de organele Garzii Financiare si se valorifica in conditiile legii; sumele obtinute din valorificarea acestor bunuri nu se constituie in fond de stimulente.

    CAP. 2
    Evidentierea fondului de stimulente

    5. Fondul de stimulente se constituie si se evidentiaza astfel:
    a) la nivelul comisariatelor regionale si al Comisariatului Municipiului Bucuresti, din sumele provenite din activitatea proprie si din cea a sectiilor judetene arondate ale Garzii Financiare, reflectate distinct pe fiecare entitate care le-a creat;
    b) la nivelul Comisariatului General al Garzii Financiare, din sumele provenite din activitatea proprie si, distinct, din virarea unei cote de 10% de catre comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti;
    c) la nivelul Autoritatii Nationale de Control, din sumele provenite din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului si a sumelor obtinute ca urmare a valorificarii actelor de control ale Garzii Financiare, potrivit pct. 1 lit. a), precum si din virarea unei cote stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control din fondul constituit potrivit prevederilor pct. 1 lit. b).
    6. Sumele constituite in conditiile prevazute la pct. 5 lit. a) si b) se evidentiaza distinct, in analitic, pe fiecare entitate care le-a creat, inclusiv pe sectiile judetene ale Garzii Financiare.
    7. Sumele provenite din sursele prevazute la pct. 1 lit. b) vor fi virate de administratiile finantelor publice si, respectiv, de Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti, iar sumele provenite din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului ca urmare a activitatii Garzii Financiare, precum si cele provenite din valorificarea actelor de control ale Garzii Financiare vor fi virate, in cota prevazuta la pct. 1 lit. a), in contul Autoritatii Nationale de Control. In acelasi cont sunt colectate si sumele provenind din cota stabilita prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, in conditiile stabilite la pct. 5 lit. c). Comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si cel al Comisariatului Municipiului Bucuresti, precum si sefii sectiilor teritoriale vor urmari modul de colectare, evidentiere si varsare in contul Autoritatii Nationale de Control a respectivelor sume.

    CAP. 3
    Modul de utilizare a fondului de stimulente

    8. Utilizarea sumelor constituite la nivelul fiecarei entitati se face pe baza urmatoarelor criterii de repartizare:
    a) contributia directa si efectiva, realizata cu respectarea normelor legale si a indatoririlor specifice, la atragerea de venituri suplimentare la bugetul de stat prin descoperirea faptelor de evaziune si/sau frauda fiscala si declansarea masurilor de recuperare a sumelor datorate;
    b) indeplinirea cu competenta si profesionalism a atributiilor de control, avand drept rezultat identificarea faptelor si actelor prin care contribuabilii se sustrag de la plata taxelor, impozitelor si a celorlalte contributii datorate;
    c) depistarea mijloacelor folosite si a manoperelor utilizate pentru incalcarea sau nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza obligatiile fiscale ale contribuabililor;
    d) indeplinirea cu probitate a indatoririlor de serviciu, executarea cu promptitudine, seriozitate si buna-credinta a operatiunilor de control;
    e) aportul personal la realizarea obiectivelor compartimentului in care isi desfasoara activitatea persoana respectiva;
    f) asumarea responsabilitatii si a riscurilor pentru executarea misiunilor de control cu grad accentuat de pericol, menite sa reduca sau sa elimine acte ori fapte ilicite din domeniile de activitate de competenta Garzii Financiare;
    g) organizarea corespunzatoare a programului de lucru, insusirea si aplicarea normelor legale care stabilesc competentele Garzii Financiare;
    h) contributia efectiva a personalului desemnat in comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celui care participa la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate, la indeplinirea atributiilor ce le sunt stabilite;
    i) semnalarea deficientelor de reglementare si a domeniilor de activitate in care se produc acte sau fapte ilicite si formularea de propuneri concrete de imbunatatire a cadrului normativ;
    j) adoptarea unei conduite demne, a unui comportament civilizat, pastrarea integritatii si a simtului civic, implicarea in descoperirea si combaterea oricarei manifestari ilicite in domeniile de activitate de competenta Garzii Financiare.

    CAP. 4
    Repartizarea si acordarea stimulentelor

    9. Cuantumul lunar al stimulentelor poate fi de:
    a) cel mult 3 salarii de baza lunare brute pentru comisarii Garzii Financiare care contribuie direct la constituirea fondului de stimulente sau care indeplinesc atributii de conducere, coordonare, supraveghere si control al activitatii operative a Garzii Financiare;
    b) cel mult doua salarii de baza lunare brute pentru celelalte categorii de personal din cadrul Garzii Financiare, pe baza aprecierilor privind activitatea profesionala, modul de indeplinire a atributiilor de serviciu, aportul direct la imbunatatirea activitatii compartimentelor sau sectoarelor de activitate in care lucreaza.
    10. Pentru contributii de valoare la descoperirea unor acte si/sau fapte de evaziune si/sau frauda fiscala, imbunatatirea activitatii Garzii Financiare, eficientizarea actului de control, perfectionarea cadrului normativ in aceste domenii, ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control poate acorda stimulente peste nivelul prevazut la pct. 9 lit. a) si b).
    11. Sunt competenti sa acorde stimulente, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
    a) ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control pentru personalul din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control, pentru cel prevazut la pct. 10 si pentru urmatoarele categorii de personal:
    - comisarul general al Garzii Financiare si adjunctii acestuia;
    - comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si cel al Comisariatului Municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general;
    b) comisarul general al Garzii Financiare pentru:
    - comisarii-sefi de divizie, sefii de serviciu si sefii de birou din aparatul Comisariatului general al Garzii Financiare, adjunctii comisarilor-sefi ai comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti si sefii sectiilor judetene ale Garzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora;
    - personalul de executie din Comisariatul general al Garzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici ai acestuia;
    c) comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si cel al Comisariatului Municipiului Bucuresti pentru personalul de executie din cadrul comisariatelor regionale si al Comisariatului Municipiului Bucuresti, precum si pentru cel din sectiile judetene ale Garzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici, cu avizul comisarilor-sefi adjuncti ai acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    12. Ministrul pentru coordonarea autoritatilor de control poate dispune, in cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulente intre entitatile care au contribuit la realizarea acestora, in aplicarea prevederilor cap. III.
    13. Plata stimulentelor aprobate se face de regula in cursul lunii curente, pentru luna expirata, sau in lunile urmatoare.
    14. Sumele reprezentand fondul de stimulente, ramase neutilizate la sfarsitul lunii, respectiv al anului, se reporteaza lunar si anual si sunt utilizate cu aceeasi destinatie.
    15. Evidentierea in contabilitate a operatiilor de constituire si utilizare a fondurilor de stimulente se efectueaza potrivit Instructiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice.
    16. Ministerul Finantelor Publice dispune masuri pentru asigurarea constituirii surselor prevazute la art. 5 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 si virarea acestora in contul Autoritatii Nationale de Control.
    17. Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra acestora nu se calculeaza contributia de asigurari sociale de stat si contributia pentru ajutorul de somaj. Stimulentele acordate personalului se impoziteaza in conditiile legii.
    18. Sumele existente in soldurile fondurilor de stimulente constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se includ in noul fond de stimulente si se utilizeaza potrivit prevederilor acestora.
    19. Sumele incluse in fondul de stimulente cu incalcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor fi deduse din fondul existent sau constituit in perioada urmatoare si vor fi virate la bugetul de stat. In cazul in care, ulterior constituirii si utilizarii fondului de stimulente, instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive si irevocabile de anulare a sanctiunilor contraventionale cu amenda sau a masurilor de confiscare a bunurilor, sumele astfel constituite se deduc din fondul de stimulente si vor avea destinatia stabilita de lege.
    20. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Comisariatului general al Garzii Financiare si al comisariatelor regionale, inclusiv al Comisariatului Municipiului Bucuresti, are obligatia sa verifice corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si sa nu permita constituirea si, dupa caz, plata sumelor incasate cu incalcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 6

                               NUMARUL MAXIM
de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti aprobat
________________________________________________________________________________
     Tipul mijlocului de transport           Numarul maxim  Consumul maxim lunar
                                             aprobat        de carburanti
                                             (bucati)       aprobat
________________________________________________________________________________
Autoturisme pentru transportul comisarilor     300          400
in operatiuni specifice de control                          litri/autovehicul
________________________________________________________________________________
TOTAL:                                         300
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Garzii Financiare.
    2. Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace de transport aprobat pentru Garda Financiara.
    3. Numarul de autoturisme achizitionate in perioada 1991   2003 este de 275, din care 211 sunt fabricate in perioada 1989   1998 si indeplinesc conditiile de casare, urmand a fi scoase din uz si inlocuite prin achizitii in perioada imediat urmatoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1538/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1538 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu