Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1426 din 18 noiembrie 2009

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 856 din 9 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Ministerul Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile tineretului şi sportului.

Art. 2. - Sediul principal al Ministerului Tineretului şi Sportului este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2. Ministerul Tineretului şi Sportului îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii, deţinute potrivit legii, situate în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

CAPITOLUL II

Principalele atribuţii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

Art. 3. - (1) In îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii principale:

a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului;

b) fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;

c) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului;

d) propune structura anuală a subvenţiilor de la bugetul de stat;

e) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale;

f) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile tineretului şi sportului;

g) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului;

h) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului şi sportului.

Art. 4. - (1) In îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul activităţii de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:

a) aplică politica guvernamentală în domeniul tineretului, fundamentează si efectuează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului si elaborează politicile specifice în favoarea acestuia, care servesc la aplicarea strategiei în domeniu şi a iniţiativelor legislative cu incidenţă asupra tineretului în mod direct sau prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează şi sprijină structurile de şi pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

c) elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii;

d) autorizează şi avizează desfăşurarea activităţilor din centrele proprii;

e) stabileşte contacte la nivel internaţional cu instituţii şi organisme similare;

f) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate;

g) organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

h) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa;

i) colaborează direct cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;

j) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul tineretului;

k) elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement;

l) asigură organizarea şi administrarea centrelor de agrement;

m) elaborează regulamentul privind funcţionarea şi administrarea centrelor de agrement;

n) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti şi eliberarea biletelor de tabără, precum şi criteriile de eligibilitate ale participanţilor;

o) elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor;

p) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei" din Bucureşti;

q) elaborează şi derulează proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în interesul tinerilor;

r) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi tinerilor;

s) editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret;

ş) organizează tabere sociale şi tematice pentru tineri;

t) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice şi fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenţi şi tineri;

ţ) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret;

u) realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi instituţiile cu preocupări în domeniu, precum şi informaţiile solicitate de tineri şi de structurile neguvernamentale de şi pentru tineret;

v) iniţiază şi organizează schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări şi alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informaţii între instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;

w) facilitează accesul tinerilor la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativităţii studenţilor;

c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială;

(3) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

Art. 5. - (1) In îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:

a) înfiinţează centre noi pentru tineret cu responsabilităţi directe în atragerea fondurilor comunitare pe domeniul Tineret;

b) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, prin selecţie competitivă de proiecte desfăşurată conform legislaţiei specifice;

c) accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener.

(2) In calitate de autoritate naţională pentru Programul „Tineret în acţiune" - „Youth in action", Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:

a) aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, până la termenul impus de Comisia Europeană;

b) stabileşte politicile şi priorităţile naţionale în domeniul tineretului, pe acţiuni, măsuri de monitorizare şi evaluare a impactului proiectelor, care vor fi utilizate în comun de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu scopul de a estima modul în care programul „Tineret în acţiune" - „Youth in action" îşi atinge obiectivele la nivel naţional, în general, şi, în particular, modul în care contribuie la modernizarea sistemelor şi practicilor în domeniul sprijinirii tineretului;

c) evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în conformitate cu Ghidul pentru autorităţile naţionale stabilit de Comisia Europeană, în vederea emiterii declaraţiei de asigurare anuală;

d) întocmeşte şi aplică metodologia care va sta la baza efectuării controlului secundar, pentru granturile comunitare aferente diferitelor tipuri de proiecte;

e) supervizează mecanismul de control naţional primar şi secundar şi centralizează rezultatele din rapoarte, în scopul emiterii declaraţiei anuale de asigurare;

f) controlează şi coordonează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu privire la managementul corect al fondurilor comunitare pentru realizarea proiectelor din cadrul programului, asigurând gestionarea corespunzătoare a acestora;

g) colaborează şi consultă Comisia Europeană în vederea monitorizării şi supervizării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;

h) stabileşte un mecanism propriu de raportare şi urmărire a neregulilor şi/sau fraudelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale poate fi revocat din proprie iniţiativă sau în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene, în eventualitatea unor nereguli, neglijenţe sau fraude care pot fi atribuite Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. In cazul unor deficienţe serioase repetate sau al unui management neperformant al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Comisia Europeană poate solicita Ministerului Tineretului şi Sportului revocarea actului de desemnare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu o notificare în termen de 3 luni. Ministerul Tineretului şi Sportului poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pentru alte motive întemeiate. In acest caz, Ministerul Tineretului şi Sportului va notifica Comisiei Europene, precizând motivele, cu cel puţin 6 luni înainte de data prevăzută, în vederea încheierii mandatului Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

(3) Ministerul Tineretului şi Sportului emite anual o declaraţie de asigurare ex-post comună, care să certifice:

a) corectitudinea şi transparenţa sistemelor financiare şi ale procedurilor Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale referitoare la managementul acţiunilor descentralizate;

b) probitatea conturilor;

c) asigurarea rezonabilă asupra faptului că resursele financiare alocate proiectelor finanţate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale au fost folosite pentru scopurile declarate în respectivele proiecte şi în conformitate cu principiile unui management financiar corect, conform Regulamentului financiar comunitar;

d) că procedurile de control primar şi secundar puse în practică pot să garanteze în mod corespunzător legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subsecvente. Această declaraţie va fi întocmită în conformitate cu formatul impus de Comisia Europeană şi va ţine cont de rezultatele controalelor desfăşurate pe parcursul anului.

(4) Pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare, în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi a unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management a proiectului sau, după caz, unităţi de implementare a proiectului. Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate de management a proiectului sau unitate de implementare a proiectului şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Art. 6. - (1) In îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul activităţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile sportive naţionale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat;

c) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului;

d) conlucrează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului;

e) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul sportului;

f) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după anul 1989;

g) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale;

h) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate;

i) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora;

j) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţară şi din străinătate;

k) elaborează şi duce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive;

l) recunoaşte sau revocă, potrivit legii, existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

m) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora;

n) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

o) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv;

p) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale;

q) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor;

r) adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive;

s) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

ş) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanţă, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului;

t) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului repartizează bugetul afectat activităţii sportive pentru:

a) activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa;

b) federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora;

c) premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale.

CAPITOLUL III

Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului, formată din direcţii generale şi direcţii, este prevăzută în anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

(2) Personalul Ministerului Tineretului şi Sportului este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici şi personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 242, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(5) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(6) Incadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administraţia publică centrală.

Art. 8. - (1) Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului este exercitată de ministru, ajutat de un secretar de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(2) Ministrul tineretului şi sportului reprezintă Ministerul Tineretului şi Sportului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(3) Ministrul tineretului şi sportului este ordonator principal de credite.

(4) Secretarul de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(5) In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni.

Art. 9. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului tineretului şi sportului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Art. 10. - (1) Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(2) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

(3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul tineretului şi sportului. In lipsa acestuia, atribuţiile preşedintelui se exercită de către secretarul de stat sau de subsecretarul de stat, desemnat de ministrul tineretului şi sportului.

(4) Pentru analiza, prioritizarea şi avizarea activităţilor din domeniul investiţiilor, în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului funcţionează Consiliul tehnico-economic. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului tehnico-economic se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(5) Preşedintele Consiliului tehnico-economic al ministerului este ministrul tineretului şi sportului, iar secretarul de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general sunt vicepreşedinţi.

(6) In lipsa ministrului tineretului şi sportului atribuţiile preşedintelui se exercită de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de ministrul tineretului şi sportului.

Art. 11. - (1) Ministrul tineretului şi sportului poate delega unele dintre atribuţiile sale secretarului de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta.

(2) Pentru atribuţiile din activitatea curentă ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, delegarea unor atribuţii din competenţa ministrului tineretului şi sportului poate fi dispusă prin ordin al acestuia.

Art. 12. - La nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului pot funcţiona consilii consultative pe probleme de tineret şi sport, Infiinţarea, desfiinţarea, competenţele şi componenţa acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Art. 13. - (1) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii şi pot închiria, la rândul lor, spaţii unor operatori economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică ori privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii.

(2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor reţine şi se vor gestiona potrivit legii.

CAPITOLUL IV

Unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului

Art. 14. - (1) Unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi ale unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, la propunerea conducătorilor acestor unităţi.

(3) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere ale unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Art. 15. - (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii sportive.

Art. 16. - (1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret.

Art. 17. - Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei" sunt instituţii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei".

Art. 18. - (1) Cluburile sportive, persoane juridice de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, sunt instituţii publice, care au ca obiect de activitate:

a) realizarea performanţelor sportive, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale.

(2) Cluburile sportive pot desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale şi conţinutul regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat.

Art. 19. - Complexurile sportive naţionale sunt instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive la nivel naţional şi internaţional.

Art. 20. - Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 21. - Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 22. - Muzeul Sportului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, şi are ca obiect de activitate achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi expunerea colecţiilor de bunuri din domeniul educaţiei fizice şi sportului.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 23. - Ministerul Tineretului şi Sportului are în dotare un parc auto şi un consum de carburanţi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 24. - (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Incadrarea pe funcţii, în limita numărului de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

(3) Incetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului se face în termenul prevăzut la alin. (2), cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor la care se referă alin. (5) sau, după caz, alin. (6) din Legea nr. 329/2009.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2009, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Sorina Luminiţa Plăcintă

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 11)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Tineretului şi Sportului

Număr maxim de posturi: 242 exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

I. Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

II. Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei" - Bucureşti

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

III. Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

IV. Cluburi sportive

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

1. Clubul Sportiv „Unirea" Alba Iulia

2. Clubul Sportiv Municipal Arad

3. Clubul Sportiv Municipal Piteşti

4. Clubul Sportiv „Muscel" Câmpulung

5. Sport Club Municipal Bacău

6. Clubul Sportiv Municipal Oneşti

7. Clubul Sportiv „Crişul" Oradea

8. Clubul Sportiv Municipal Bistriţa

9. Clubul Sportiv Botoşani

10. Clubul Sportiv Municipal Braşov

11. Clubul Sportiv Municipal Brăila

12. Clubul Sportiv Municipal Buzău

13. Clubul Sportiv Municipal Reşiţa

14. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi

15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca

16. Clubul Sportiv „Farul" Constanţa

17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

18. Clubul Sportiv Târgovişte

19. Clubul Sportiv Municipal Craiova

20. Clubul Sportiv Municipal „Dunărea" Galaţi

21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu

22. Clubul Sportiv „Pandurii" Târgu Jiu

23. Sport Club Miercurea-Ciuc

24. Clubul Sportiv Municipal laşi

25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

26. Clubul Sportiv „Mureşul" Târgu Mureş

27. Clubul Sportiv „Ceahlăul" Piatra-Neamţ

28. Clubul Atletic Roman

29. Clubul Sportiv „Petrolul" Ploieşti

30. Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia

31. Clubul Sportiv Satu Mare

32. Clubul Sportiv Municipal „Armătura" Zalău

33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu

34. Clubul Sportiv Municipal Suceava

35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava

36. Clubul Sportiv „Teleorman" Alexandria

37. Clubul Sportiv Municipal Timişoara

38. Clubul Sportiv Municipal „Danubiu" Tulcea

39. Clubul Sportiv „Viitorul" Vaslui

40. Clubul Sportiv „Chimia" Râmnicu Vâlcea

41. Clubul Sportiv „Unirea" Focşani

42. Clubul Sportiv „Olimpia" Bucureşti

43. Clubul Sportiv Şcolar „Triumf Bucureşti

44. Clubul Central de Şah Bucureşti

45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti

46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin

47. Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei

48. Sport Club Municipal Deva

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

V. Complexuri sportive naţionale

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

1. Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucureşti

2. Complexul Sportiv National Snagov

3. Complexul Sportiv National „Nicolae Navasart" Snagov

4. Complexul Sportiv National Poiana Braşov

5 Complexul Sportiv National Bascov

6. Complexul Sportiv National Orşova

7. Complexul Sportiv National Piatra Arsă

8. Complexul Sportiv Naţional „Sala Polivalentă" Bucureşti

9. Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului

VI. Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

VII. Muzeul Sportului

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

VIII. Institutul Naţional de Cercetări pentru Sport

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi prevăzut pentru unităţile cuprinse la pct. I-VIII este de 4.601.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1426/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1426 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu