E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1341 din 27 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 915 din 16 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997, Hotararea Guvernului nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 26 august 1998, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local

    CAP. 1
    Reguli comune privind vanzarea spatiilor comerciale sau a celor de prestari de servicii

    Art. 1
    Primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv presedintii consiliilor judetene, au obligatia sa asigure spatiul corespunzator si logistica necesare desfasurarii activitatii comisiilor pentru vanzarea spatiilor comerciale sau a celor de prestari de servicii, denumite in continuare comisii, pe toata durata de functionare a acestora.
    Art. 2
    (1) Consiliile de administratie ale regiilor autonome de interes local, primarii si presedintii consiliilor judetene vor intocmi lista spatiilor comerciale sau a celor de prestari de servicii proprietate privata a statului, care se afla in administrarea consiliului local sau a consiliului judetean, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmeaza sa fie vandute potrivit legii, pe care o vor supune aprobarii consiliului.
    (2) Consiliile locale, consiliile judetene sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba lista prin hotarare adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
    (3) Daca lista nu este intocmita si supusa aprobarii consiliului in termenul legal, aceasta va fi intocmita si supusa aprobarii prin grija viceprimarului sau, dupa caz, a unuia dintre viceprimari, respectiv a unuia dintre vicepresedintii consiliului judetean, nominalizat de consiliu.
    (4) In cazul municipiului Bucuresti, lista spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii care se pun in vanzare se intocmeste pe sectoare, prin grija primarului general al municipiului Bucuresti, si se supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2) si cu avizul consiliilor locale ale sectoarelor, care pot propune completarea listei. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Hotararile consiliilor locale, consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind aprobarea listei spatiilor comerciale sau a celor de prestari de servicii se afiseaza la sediul primariei, al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in termen de cel mult 3 zile de la adoptare si se comunica de indata prefectului.
    Art. 3
    (1) Pentru fiecare spatiu comercial sau de prestari de servicii comisia aproba pretul minim de vanzare, care nu poate fi mai mic decat cel propus prin raportul de evaluare.
    (2) Raportul de evaluare este elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, selectate prin licitatie publica organizata de comisie, in termen de 10 zile de la constituire. Anuntul de organizare a licitatiei publice pentru selectarea evaluatorului se afiseaza la sediul primariei, respectiv al consiliului judetean, si se publica in unul sau mai multe cotidiene locale. Comisia stabileste prin vot daca licitatia va avea ca obiect selectarea unui evaluator pentru toate spatiile aflate pe lista sau a mai multor evaluatori, pe grupe sau categorii de spatii, dupa caz, in functie de destinatia sau de amplasamentul acestora.
    Art. 4
    (1) Terenul aferent spatiului comercial sau de prestari de servicii se vinde o data cu acesta, daca situatia lui juridica este clarificata si daca sunt indeplinite celelalte conditii legale. Stabilirea suprafetei de teren care se vinde se face pe baza de acte oficiale, inclusiv pe baza documentatiilor de urbanism legal aprobate. In contractele de vanzare-cumparare se vor prevedea clauze privitoare la drepturile reale si la sarcinile care greveaza terenul in cauza si care vor fi conservate.
    (2) Spatiile comerciale sau cele de prestari de servicii, amplasate pe terenuri care nu se afla in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale ori a regiilor autonome, se pot vinde conditionat de existenta acordului scris al proprietarului terenului.
    (3) Terenul aferent, a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii spatiului comercial sau a celui de prestari de servicii, va fi vandut cumparatorului spatiului respectiv, la cererea acestuia, prin negociere directa, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 550/2002, denumita in continuare lege, cu exceptia terenurilor care sunt proprietate publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.
    Art. 5
    (1) Terenul aferent spatiului comercial sau de prestari de servicii, aflat in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, se atribuie direct cumparatorului spatiului printr-un contract de concesiune. Concesiunea se face fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fara nici o forma de publicitate, prin negociere directa intre concedent si concesionar.
    (2) Cumparatorul spatiului este obligat sa prezinte concedentului documentatia privind justificarea folosirii terenului, datele de identificare a acestuia si alte date necesare pentru incheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.

    CAP. 2
    Reguli privind vanzarea spatiilor comerciale sau a celor de prestari de servicii prin negociere directa

    Art. 6
    (1) Vanzarea spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii se face prin negociere directa catre comercianti, respectiv prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care le folosesc efectiv la data intrarii in vigoare a legii, in baza unui contract de:
    a) inchiriere;
    b) concesiune;
    c) locatie de gestiune;
    d) asociere in participatiune;
    e) leasing.
    (2) Daca la data intrarii in vigoare a legii titularul contractelor prevazute la alin. (1) nu mai foloseste in mod direct spatiul care formeaza obiectul contractului, comisia poate hotari ca acesta sa fie vandut, la cerere, persoanei fizice sau juridice care il foloseste efectiv, daca aceasta detine acordul titularului dreptului de administrare sau, in cazul regiilor autonome, al proprietarului, ori sa fie scos la licitatie publica.
    (3) Nu se vand prin metoda negocierii directe spatiile detinute de persoanele fizice sau juridice care:
    a) au inregistrat restante la plata chiriei, pe o perioada de cel putin 6 luni consecutive pe durata derularii contractului;
    b) nu au respectat clauzele contractuale, in sensul ca au subinchiriat spatiul sau acesta a fost divizat si s-au realizat asocieri cu alte persoane;
    c) au obligatii neachitate fata de stat, la data vanzarii.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul persoanelor care folosesc efectiv spatiul, pe baza unei intelegeri cu titularul contractelor prevazute la alin. (1), fara acordul scris al titularului dreptului de administrare sau de proprietate.
    Art. 7
    (1) Pentru a beneficia de prevederile cap. III din lege, solicitantii trebuie sa depuna o cerere scrisa de cumparare la sediul vanzatorului: consiliul local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, consiliul judetean, regia autonoma, dupa caz, pe care o inainteaza comisiei in ordinea stricta a depunerii.
    (2) Cererea se depune chiar daca lista prevazuta la art. 5 din lege nu a fost inca aprobata. Cererea va fi inregistrata de indata, intr-un registru special, iar depunatorului i se va comunica numarul atribuit.
    (3) Cererea va cuprinde datele necesare identificarii spatiului si solicitantului, suprafata si destinatia spatiului, la aceasta anexandu-se copii de pe actele in baza carora este detinut spatiul.
    Art. 8
    (1) Cererile sunt analizate de comisie, care va hotari si va comunica raspunsul in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii. Cererile vor fi verificate de comisie, in mod obligatoriu, si la fata locului.
    (2) Dupa aprobarea cererii de cumparare se va proceda la stabilirea pretului prin negociere directa, pornindu-se de la pretul minim de vanzare, determinat potrivit art. 8 din lege.
    (3) La stabilirea pretului va fi avuta in vedere si dedusa, pe baza de acte justificative, valoarea investitiilor efectuate de cumparator, indiferent de natura acestora, daca sunt indeplinite cerintele art. 19 alin. (3) din lege.

    CAP. 3
    Reguli speciale privind vanzarea spatiilor comerciale sau a celor de prestari de servicii prin licitatie publica cu strigare

    Art. 9
    (1) Ofertantii participanti la licitatie, potrivit dispozitiilor art. 22 din lege, sunt trecuti pe o lista de ordine a depunerii ofertei.
    (2) Ofertantilor participanti la licitatie li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista prevazuta la alin. (1).
    (3) Presedintele comisiei descrie spatiul comercial sau pe cel de prestari de servicii care se vinde, anunta pretul minim de vanzare stabilit potrivit raportului de evaluare, pasul de licitare de 5% din pretul de pornire, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, potrivit art. 22 din lege, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare.
    Art. 10
    (1) In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei.
    (2) Daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare.
    Art. 11
    (1) Daca nici unul dintre ofertanti nu ofera pretul de pornire al licitatiei, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vanzare, in termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai mult de 7 zile inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.
    (2) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin doi ofertanti.
    (3) In cazul in care, dupa repetarea procedurii prevazute la art. 8, nici unul dintre ofertanti nu ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei va scadea pretul cu cate un pas de licitare pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire. Oferta se accepta daca nimeni nu ofera un pret mai mare.
    (4) In cazul in care la a doua licitatie nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul minim de vanzare, comisia poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.

    CAP. 4
    Alte dispozitii

    Art. 12
    (1) Pretul de vanzare se poate achita integral sau in rate, in conditiile prevazute de art. 11 si 12 din lege.
    (2) Daca un cumparator urmeaza sa cumpere doua sau mai multe spatii comerciale situate in aceeasi sau in mai multe unitati administrativ-teritoriale, acesta va putea beneficia de vanzare cu plata in rate doar pentru un singur spatiu. In acest scop va semna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu a mai beneficiat de vanzarea cu plata in rate a unui alt spatiu.
    (3) Potrivit prevederilor alin. (6) al art. 11 din lege, interdictia de a beneficia de cumpararea mai multor spatii cu plata in rate nu se aplica in cazul cumpararii de spatii de productie si de prestari de servicii.
    Art. 13
    Operatiunile de negociere si stabilire a pretului se consemneaza de catre comisie intr-un proces-verbal care se semneaza de toti membrii acesteia si se depune la sediul vanzatorului, prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
    Art. 14
    Pe baza procesului-verbal intocmit de comisie se redacteaza de catre vanzator contractul de vanzare-cumparare, care se semneaza, din partea acestuia, de presedintele desemnat in acest scop, de primarul comunei, orasului, municipiului ori al sectorului municipiului Bucuresti, sau de catre presedintele consiliului de administratie al regiei autonome, dupa caz, iar din partea cumparatorului, de catre persoanele autorizate potrivit legii.
    Art. 15
    Cota de 15% din sumele obtinute din vanzarea spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii, conform prevederilor art. 15 din lege, se vireaza la bugetul de stat, iar termenul de plata se stabileste in functie de data incasarii acestora, astfel:
    a) daca data incasarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 inclusiv a lunii urmatoare;
    b) daca data incasarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 inclusiv a lunii urmatoare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 16
    (1) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii vor dispune masurile necesare pentru asigurarea respectarii dispozitiilor legii, ale prezentelor norme metodologice si a celorlalte reglementari legale in vigoare.
    (2) Prefectii vor veghea ca lista aprobata de consiliu potrivit art. 4 alin. (2) sa cuprinda toate spatiile supuse vanzarii si vor verifica respectarea procedurilor si a termenelor prevazute de prezentele norme metodologice.
    (3) Pe baza comunicarilor lunare ale presedintilor consiliilor judetene si ale primarilor prefectii vor transmite Ministerului Administratiei Publice informari privind stadiul derularii procesului de vanzare a spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1341/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1341 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1341/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu