Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1315 din 25 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 338 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara, persoana juridica romana care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, prin reorganizarea Institutului de Electrochimie Timisoara, str. Diaconul Coresi nr. 144, Institutului de Cercetare a Materiei Condensate Timisoara, str. Tarnava nr. 1, Sectiei de electrochimie din Timisoara - ICECHIM Bucuresti, str. Bocsei nr. 6, Laboratorului de electrochimie - ICECHIM Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, si Centrului de Cercetari in Electrochimie impreuna cu Colectivul de electrosinteze organice - Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, str. Arany Ianos nr. 11, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara are sediul in municipiul Timisoara, str. Diaconul Coresi nr. 144, judetul Timis.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltarea tehnologica, consultanta, expertizare, elaborare de studii si reglementari tehnice, obtinerea unor noi materiale, perfectionarea specialistilor, activitati productive si de comercializare, in electrochimie, chimie si fizica materiei condensate, precum si in domeniile interdisciplinare si adiacente.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, este de 1.653.256 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.305.516 mii lei si active circulante 347.740 mii lei, care se preia pe baza de protocol de predare-preluare.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara se preia prin transfer in interesul serviciului de la: Institutul de Electrochimie Timisoara, Institutul de Cercetare a Materiei Condensate Timisoara, ICECHIM Bucuresti si Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii si dotari cu aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul cercetarii
                       si tehnologiei,
                       Doru Dumitru Palade

                       Ministrul industriilor,
                       Alexandru Stanescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC TIMISOARA

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CENTRUL DE CERCETARI IN ELECTROCHIMIE CLUJ-NAPOCA
    B - CENTRUL DE CERCETARI IN ELECTROCHIMIE BUCURESTI

                        ____________________________
                        | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                        |____________________________|
                                       |
   _______________________     ________|_________      ______________________
  | COMITETUL DE DIRECTIE |___| DIRECTOR GENERAL |____| CONSILIUL STIINTIFIC |
  |_______________________|   |__________________|    |______________________|
   ____________________________           |
  | DEPARTAMENTUL DE PROGNOZA, |          |            _____________________
  | STRATEGIE SI DEZVOLTARE    |----------|-----------| DIRECTOR STIINTIFIC |
  |____________________________|          |           |_____________________|
                 _________________________|________               |
  ______________|__________   ______|_______       |         _____|____
 | INSTITUTUL DE CERCETARE | | CONTABIL-SEF |      |    ____|____   ___|_____
 | A MATERIEI CONDENSATE   | |______________|      |   | _______ | | _______ |
 |        TIMISOARA        |        |              |   ||   SEF || || SEF   ||
 |            |            |  ______|______        |   ||FILIALA|| ||FILIALA||
 |   _________|_________   | | DEPARTAMENT |       |   ||_______|| ||_______||
 |  | DIRECTOR INSTITUT |  | | ECONOMIC    |       |   |____A____| |____B____|
 |  |___________________|  | |ADMINISTRATIV|       |________
 |      ______|_______     | |_____________|            ____|_____
 |  ___|_____   ______|__  |  ______|_______           | DIRECTOR |
 | | SECTIA  | |LABORATOR| | | SEF SERVICIU |          |__________|
 | | FIZICA  | |CERCETARE| | |______________|        _______|______
 | |APLICATA | |FUNDAMEN-| |  ______|_______  ______|______   _____|____
 | |_________| |TALA     | | | SERVICIUL    ||   SECTIA    | |  SECTIA  |
 |             |_________| | | ECONOMIC     ||ELECTROCHIMIE| |TEHNOLOGII|
 |                         | |ADMINISTRATIV ||             | | CHIMICE  |
 |_________________________| |______________||_____________| |__________|

    ANEXA 2

               REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana, aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.315 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul are, in cadrul structurii sale organizatorice, subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Acestea sunt:
    - Institutul de Cercetare a Materiei Condensate Timisoara, str. Tarnava nr. 1, judetul Timis;
    - Centrul de Cercetari in Electrochimie Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202;
    - Centrul de Cercetari in Electrochimie Cluj-Napoca, str. Arany Ianos nr. 11, judetul Cluj;
    - Colectivul de cercetari in electrosinteze organice Cluj-Napoca, str. Arany Ianos nr. 11, judetul Cluj.
    (3) Institutul poate infiinta, in cadrul structurii sale, si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul electrochimiei si al materiei condensate, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:

    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative de interes national in domeniul electrochimiei si al materiei condensate, ce vizeaza urmatoarele obiective:
    - electrosinteza produselor chimice anorganice si organice;
    - conversia si stocarea electrochimica a energiei;
    - hidroelectrometalurgie;
    - cinetica si cataliza reactiilor chimice si electrochimice;
    - coroziunea electrochimica a metalelor si aliajelor;
    - galvanotehnica;
    - recuperarea si reciclarea unor materiale;
    - electroprelucrarea materialelor;
    - electrochimia analitica;
    - ecotehnologii;
    - bioelectrochimie, biochimie, biofizica;
    - tehnologii conventionale si neconventionale chimice, electrochimice, fizice etc.;
    - fizica starii condensate;
    - fizica si tehnologia materialelor;
    - optoelectronica;
    - tehnologii de explorare a spatiului cosmic;
    - metode fizico-chimice de separare si concentrare a produselor chimice;
    - noi materiale si substante organice, anorganice si macromoleculare obtinute prin sinteze chimice, electrochimice, fizice etc.;
    - reabilitare zonala.
    b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul de activitate:
    - dezvoltarea tehnicilor experimentale si a masuratorilor in laborator si "in situ";
    - elaborarea si solutionarea unor norme si reglementari tehnice care stau la baza activitatii de proiectare, executie, exploatare si de postutilizare a instalatiilor aferente domeniului de activitate al institutului;
    - rezolvarea unor probleme specifice altor domenii de activitate, dar care implica rezultate ale cercetarilor fundamentale si aplicative proprii institutului.

    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare pe care le desfasoara institutul:
    - asistenta tehnica pentru proiectarea si executia obiectivelor si instalatiilor, precum si consultanta de specialitate in domeniul de activitate;
    - expertize de specialitate;
    - solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare si executie de aparatura si instalatii de laborator, scule, aparate si dispozitive;
    - certificari de calitate pentru produsele elaborate si/sau utilizate in domeniul de activitate;
    - certificari de conformitate a calitatii pentru fabrici si producatori;
    - certificate si rapoarte de calitate asupra testelor, masuratorilor si analizelor efectuate.

    C. Activitatea de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    In acest domeniu, institutul desfasoara urmatoarele activitati, potrivit legii:
    - conduceri de doctorate si lucrari de licenta in colaborare cu facultatile de profil;
    - pregatirea si scolarizarea doctoranzilor, in colaborare si la solicitarea facultatilor de profil;
    - pregatire profesionala universitara si postuniversitara, la solicitarea facultatilor sau a altor institutii de profil;
    - specializarea studentilor, la solicitarea facultatilor de profil;
    - pregatire profesionala si specializare de nivel mediu, la solicitarea inspectoratelor scolare.

    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - revista stiintifica in domeniul propriu;
    - studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul de activitate.

    E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii in domeniul electrochimiei, chimiei si al materiei condensate:

    F. Valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul recuperarii si reciclarii materialelor prin elaborarea de tehnologii specifice, reabilitarii instalatiilor si reactoarelor tehnologice de profil prin executia experimentala de instalatii, reactoare, materiale de constructie pentru reactoare si electrozi, precum si lucrari de reparatii, intretinere-urmarire in timp.

    G. Activitate de executie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu prin unicate si serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetarilor aplicative elaborate), precum si prin expozitii de profil.
    Activitatile mentionate la lit. A - G pot fi derulate si in cadrul unor contracte internationale.
    Institutul poate efectua si activitati comerciale interne si externe pentru realizarea obiectivelor enumerate mai sus.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 1.653.256 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.305.516 mii lei si active circulante 347.740 mii lei, constituit dupa cum urmeaza:
    - Institutul de Electrochimie Timisoara:
    - patrimoniu - 1.054.397 mii lei, din care:
    - imobilizari corporale si necorporale: 959.656 mii lei;
    - active circulante: 94.741 mii lei.
    - Institutul de Cercetare a Materiei Condensate Timisoara:
    - patrimoniu - 475.870 mii lei, din care:
    - imobilizari corporale si necorporale: 244.977 mii lei;
    - active circulante: 230.893 mii lei.
    - Sectia de electrochimie din Timisoara - ICECHIM Bucuresti:
      - patrimoniu - 11.290 mii lei, din care:
      - imobilizari corporale si necorporale: 11.281 mii lei;
      - active circulante: 9 mii lei.
    - Laboratorul de electrochimie - ICECHIM Bucuresti:
      - patrimoniu - 88.891 mii lei, din care:
      - imobilizari corporale si necorporale: 88.311 mii lei;
      - active circulante: 580 mii lei.
    - Centrul de Cercetari in Electrochimie si Colectivul de electrosinteze organice - Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca:
      - patrimoniu - 22.313 mii lei, din care:
      - imobilizari corporale si necorporale: 1.291 mii lei;
      - active circulante: 21.022 mii lei (constituite din 3.428 mii lei ale Centrului de Cercetari in Electrochimie si 17.594 mii lei ale Colectivului de electrosinteze organice).
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite, in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniului institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare, birouri si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Subunitatile din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre consiliul de administratie, comitetul de directie si directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific, avand ca organ consultativ comitetul de coordonare-prognoza-strategie-dezvoltare, iar ca organ executiv, directorul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie, nici participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la organul coordonator in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice ale atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, dintre cercetatori stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu al institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functiile de cercetator principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale; aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte dintre atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 21 de membri reprezentand toate departamentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret, de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific ai institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II, III si cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget, pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe care amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1315/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1315 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu