E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1288 din 18.12.2012

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 28 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Vasile-Marcel Grigore Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Capitolul IOrganizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale instituţiilor subordonate Secţiunea 1Organizarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate Articolul 1(1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia, este instituţie a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie şi cartografie.(2) Agenţia se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. Articolul 2În subordinea Agenţiei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional, ca instituţii publice cu personalitate juridică. Articolul 3(1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenţie şi unităţile subordonate este de 3.004.(2) Organigrama Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei.(4) Repartizarea numărului de posturi între Agenţie şi instituţiile subordonate, structura compartimentelor funcţionale din organigrama Agenţiei, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general. Articolul 4(1) Activitatea Agenţiei este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Toate încasările Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate se fac venit la bugetul de stat.(3) Agenţia şi instituţiile subordonate încasează sume din:a)servicii prestate; b)tarife stabilite conform actelor normative; c)închirieri de spaţii şi aparatură; d)alte venituri, în condiţiile legii. (4) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al directorului general al Agenţiei.(5) Agenţia şi instituţiile subordonate au personal angajat cu contract individual de muncă, salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Secţiunea a 2-aAtribuţiile Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate Articolul 5Agenţia exercită următoarele funcţii: a)de planificare strategică; b)de reglementare şi avizare; c)de control; d)de reprezentare; e)de administrare; f)de coordonare. Articolul 6(1) În realizarea funcţiei de planificare strategică, Agenţia are următoarele atribuţii:a)elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate; b)elaborează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniile sale de activitate. (2) În realizarea funcţiei de reglementare şi avizare, Agenţia are următoarele atribuţii:a)elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional pentru domeniile sale de activitate; b)iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate şi conexe, cu respectarea reglementărilor legale. (3) În realizarea funcţiei de control, Agenţia are următoarele atribuţii:a)controlează activitatea instituţiilor subordonate; b)controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările în domeniile sale de activitate; c)controlează executarea lucrărilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; d)aplică sancţiunile prevăzute de lege potrivit competenţei. (4) În realizarea funcţiei de reprezentare, Agenţia are următoarele atribuţii:a)asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate; b)reprezintă interesele statului în organizaţii profesionale interne şi internaţionale cu activitate similară sau incidentă domeniilor de activitate ale Agenţiei, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop. (5) În realizarea funcţiei de administrare, Agenţia are următoarele atribuţii:a)administrează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate; b)poate închiria sau primi în administrare bunuri imobile şi aparatură, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii. (6) În realizarea funcţiei de coordonare, Agenţia are următoarele atribuţii:a)coordonează activitatea instituţiilor subordonate pentru aplicarea unitară a legislaţiei în domeniile specifice de activitate; b)îndrumă activitatea organelor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi altor persoane fizice şi juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară; c)îndrumă metodologic şi procedural activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate. Articolul 7În domeniile specifice de activitate, Agenţia exercită următoarele atribuţii: a)coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul cadastral de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b)asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; c)organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie; d)organizează, administrează şi întreţine baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară; e)realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale; f)realizează şi întreţine registrul electronic al limitelor unităţilor administrativ-teritoriale; g)recepţionează lucrările de cadastru; h)avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; i)avizează, în limita competenţelor din domeniile proprii de activitate, după caz, lucrările şi specificaţiile tehnice referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de către alte instituţii ale administraţiei publice; j)autorizează persoanele fizice şi juridice să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României; k)asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi abilitate; l)asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; m)reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE; n)realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; o)monitorizează implementarea şi utilizarea INIS şi face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene şi publicului, conform art. 17 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p)furnizează, la cerere, situaţii statistice din domeniile de activitate instituţiilor publice care justifică un interes. Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii de interes local, alte instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, societăţi comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale. Articolul 9(1) Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agenţiei la nivelul judeţelor.(2) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti funcţionează cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică. Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei. Secţiunea a 3-aConducerea şi administrarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate Articolul 10(1) Conducerea Agenţiei se asigură de consiliul de administraţie şi de către directorul general.(2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanţi ai entităţilor cu care Agenţia are raporturi de colaborare în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 7.(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Agenţiei.(4) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţă profesională.(5) Membrii consiliului de administraţie, precum şi secretarul acestuia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenţiei, cu excepţia celor considerate de interes public. Articolul 11(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare sau extraordinare, ori de câte ori este convocat de către preşedinte.(2) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate cu cel puţin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare, la convocator anexându-se ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii.(3) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte.(4) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi şi se numerotează în ordine cronologică, pe an.(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.(6) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei, în funcţie de votul exprimat.(7) Consiliul de administraţie prezintă prim-ministrului, la începutul fiecărui an, raportul activităţii Agenţiei din anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs. Articolul 12Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a)hotărăşte colaborarea Agenţiei cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniilor sale de activitate; b)răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu; c)analizează propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii, în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general; d)aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de Agenţie sau de instituţiile subordonate; e)aprobă strategiile şi proiectele Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate. Articolul 13Revocarea unui membru al consiliului de administraţie se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administraţie, a preşedintelui acestuia sau a entităţii pe care o reprezintă respectivul membru. Articolul 14(1) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia.(2) Secretarul consiliului de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:a)redactează şi transmite convocarea, ordinea de zi şi documentele de şedinţă membrilor consiliului de administraţie pentru şedinţe; b)invită reprezentanţii organizaţiilor sindicale desemnaţi să participe la şedinţele consiliului de administraţie în situaţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare; c)redactează procesele-verbale de şedinţă şi hotărârile consiliului de administraţie; d)arhivează documentele de şedinţă, hotărârile şi completează registrul cu procesele-verbale de şedinţă; e)orice activitate dispusă de preşedinte privitoare la buna desfăşurare a lucrărilor consiliului de administraţie. Articolul 15(1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei şi a instituţiilor subordonate şi aplică hotărârile consiliului de administraţie.(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei şi directorii instituţiilor subordonate, în condiţiile legii. Articolul 16(1) Directorul general este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:a)aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura organizatorică a instituţiilor subordonate, atribuţiile compartimentelor funcţionale şi statele de funcţii ale Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate; b)aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor Agenţiei stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii; c)aprobă bugetele instituţiilor subordonate; d)aprobă tarifele serviciilor din domeniile de activitate; e)asigură organizarea evidenţei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate; f)iniţiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei, cu respectarea reglementărilor legale; g)organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenţiei şi de instituţiile subordonate acesteia; h)organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate. (2) Directorul general reprezintă instituţia în raporturile cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.(3) Directorul general este preşedintele Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale, conform art. 1 alin. (4) Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17(1) Directorul general poate delega din atribuţii directorului general adjunct al Agenţiei.(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.(3) Directorul general stabileşte prin ordin şi alte domenii de activitate coordonate de directorul general adjunct, atribuţiile acestuia fiind prevăzute în fişa postului. Articolul 18(1) Instituţiile subordonate sunt conduse de directori, numiţi prin ordin al directorului general în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.(2) Directorii instituţiilor subordonate sunt ordonatori terţiari de credite şi emit decizii în exercitarea atribuţiilor.(3) Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru ocuparea funcţiei de inginer cadastru/geodezie sau ocupă funcţia de registrator de carte funciară.(4) Registratorii de carte funciară sunt subordonaţi administrativ faţă de directorul oficiului teritorial, aceştia desfăşurând o activitate profesională independentă cu privire la soluţionarea prin încheiere a cererilor de înscriere în cartea funciară, în condiţiile legii. Capitolul IIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19(1) Numărul maxim de autoturisme şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Repartizarea mijloacelor de transport şi a combustibilului între Agenţie şi instituţiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agenţiei, cu încadrarea în plafonul maxim stabilit prin prezenta hotărâre. Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 11 )la regulament 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ORGANIGRAMA Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ANEXA Nr. 2la regulament NORMATIVELE DE CHELTUIELI privind dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, în vederea desfăşurării activităţilor specifice Dotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Agenţia) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele: a)Agenţia şi instituţiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă. b)Consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate:

Nr. crt. Unitatea Plafonul maxim lunar * (litri/autovehicul/ echipament/lună)
1. Agenţia 200
2. Instituţii subordonate 200
3. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea - nave operative 300

* Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1288/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1288 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu