Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1267 din  4 noiembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscala, din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 11 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscala, din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor sectiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscala, din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala

    Art. 1
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 productia de produse accizabile poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal de productie. Incepand cu aceasta data este interzisa orice productie de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.
    (2) Depozitarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal poate avea loc in conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, denumita in continuare ordonanta, si de prezentele norme metodologice.
    (3) Intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala urmatoarele grupe de produse accizabile:
    a) bere; vinuri; bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri; produse intermediare; alcool etilic;
    b) produse din tutun;
    c) uleiuri minerale.
    (4) Definirea produselor din grupele de produse de la alin. (3) este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Potrivit prezentelor norme metodologice, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma. In activitatea de productie este inclusa si operatiunea de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile in vederea eliberarii spre consum a acestora;
    b) antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de plata accizelor de catre antrepozitarul autorizat in exercitiul activitatii, in conditiile prevazute de ordonanta si prezentele norme metodologice;
    c) antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea fiscala competenta ca in exercitarea activitatii acesteia sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile intr-un antrepozit fiscal, cu indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta si prezentele norme metodologice;
    d) regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor;
    e) eliberare pentru consum reprezinta:
    - orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv;
    - orice productie de produse accizabile in afara regimului suspensiv;
    - orice detinere de produse accizabile in afara regimului suspensiv sau in afara antrepozitului fiscal, pentru care acciza nu a fost platita;
    - orice import de produse accizabile, daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim suspensiv;
    - utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal, altfel decat ca materie prima;
    f) import reprezinta orice intrare de produse accizabile in Romania, cu exceptia:
    - plasarii produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensiv in Romania;
    - distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
    - plasarii produselor accizabile in zone libere, in conditiile prevazute de legislatia vamala in vigoare.
    Se considera de asemenea import:
    - scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv in cazul in care produsul ramane in Romania;
    - utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile plasate in regim vamal suspensiv;
    - aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii drepturilor vamale de import.
    Art. 3
    Acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi ori lipsuri de produse accizabile.
    Art. 4
    (1) Un antrepozit fiscal poate functiona doar in baza unei autorizatii emise de comisia instituita in acest scop in cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit fiscal, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala teritoriala, respectiv la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.
    (3) Cererea trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele specificate in modelul prevazut in anexa nr. 2.
    (4) In cazul productiei de uleiuri minerale, antrepozitarul autorizat propus va depune documentatia conform prevederilor prezentelor norme metodologice, dupa ce a fost avizata din punct de vedere tehnic de Ministerul Economiei si Comertului.
    (5) Autoritatea fiscala va verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de antrepozitarul autorizat propus. Se va avea in vedere in special indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12, precum si a celor de la art. 14 lit. b), c) si d) din ordonanta. Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe toata durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.
    (6) Antrepozitarii autorizati propusi trebuie sa detina un sistem computerizat de evidenta a produselor aflate in antrepozite, a celor intrate sau iesite intr-o perioada, a celor pierdute prin deteriorare, spargere, furt, precum si a accizelor aferente acestor categorii de produse. In cazul antrepozitelor fiscale de productie a produselor din grupa alcool etilic, programul va trebui sa asigure si evidenta materiilor prime introduse in fabricatie, precum si a semifabricatelor aflate pe linia de fabricatie.
    (7) In actiunea de verificare, autoritatea fiscala va solicita sprijinul Autoritatii Nationale de Control si, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant.
    (8) In termen de 15 zile de la depunerea cererilor, documentatiile vor fi inaintate Ministerului Finantelor Publice insotite de un referat care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat.
    (9) Ministerul Finantelor Publice poate sa solicite antrepozitarului autorizat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare, cu privire la:
    a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal propus;
    b) tipurile si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal propus;
    c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;
    d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garantia financiara necesara si de a satisface cerintele pentru un antrepozit fiscal.
    Art. 5
    (1) Comisia pentru autorizare emite autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc doar daca locul respectiv urmeaza a fi folosit numai pentru a produce si/sau a depozita produsele accizabile prevazute la art. 1.
    (2) Se poate emite autorizatie pentru un loc daca:
    a) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor;
    b) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile;
    c) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta nu a fost condamnata definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita in Romania ori in oricare din statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani;
    d) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestei persoane juridice nu au fost condamnati definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita in Romania ori in oricare din statele straine in care acestia au avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani;
    e) antrepozitarul autorizat propus are capacitatea de a asigura garantia financiara necesara si indeplineste celelalte cerinte prevazute pentru un antrepozit fiscal.
    (3) In cazul unui antrepozitar autorizat numai pentru depozitare, se poate emite autorizatie pentru un loc care urmeaza a fi folosit exclusiv pentru a depozita produsele accizabile prevazute la art. 1 doar daca cantitatea de produse accizabile ce poate fi depozitata este mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale depaseste 50.000 euro.
    (4) Produsele accizabile supuse marcarii nu pot fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare.
    (5) Nu se emite autorizatie pentru un loc care urmeaza a fi folosit in exclusivitate pentru depozitarea uleiurilor minerale.
    (6) Se emite autorizatie pentru un loc ce urmeaza a fi folosit pentru a produce uleiuri minerale doar daca sunt satisfacute urmatoarele conditii:
    a) capacitatea de depozitare a locului este de peste 500 mc;
    b) locul are un sistem individual de masura si evidenta;
    c) in locul respectiv se tin evidente cu privire la cantitatea si valoarea produselor;
    d) locul a fost avizat de organul competent, conform prevederilor legale.
    Art. 6
    (1) In cazul antrepozitelor fiscale de productie a produselor din grupa alcool etilic, antrepozitarii autorizati propusi vor face dovada detinerii in proprietate a cladirilor si dovada proprietatii sau a folosintei terenului. Documentele care atesta detinerea in proprietate a cladirilor, precum si detinerea in proprietate sau in folosinta a terenurilor sunt:
    a) pentru cladiri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau, dupa caz, a procesului-verbal de punere in functiune, atunci cand acestea au fost construite in regie proprie;
    b) pentru terenuri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau a actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala.
    (2) De asemenea, in cazul antrepozitelor fiscale de productie a produselor din grupa alcool etilic, antrepozitarii autorizati propusi vor face dovada detinerii in proprietate a capacitatilor de productie, instalatiilor si echipamentelor necesare desfasurarii activitatii, dovada dotarii cu mijloace de masurare - contoare - avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii de alcool, precum si cu mijloace de masurare legala pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare produs, dupa caz.
    (3) Cazanele individuale ale producatorilor de tuica si rachiuri naturale vor fi litrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.
    Art. 7
    (1) Orice antrepozitar autorizat propus trebuie sa asigure o garantie financiara care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile produse si/sau depozitate in fiecare antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat.
    (2) Orice antrepozitar autorizat propus, la cerere, poate sa asigure o singura garantie financiara care sa acopere toate antrepozitele fiscale ale acelui antrepozitar autorizat.
    (3) Garantia financiara poate fi sub forma de: depozit in numerar, ipoteci, garantii bancare sau garantii personale.
    (4) In cazul unui depozit in numerar se aplica urmatoarele reguli:
    a) se constituie intr-un depozit special deschis la Trezoreria Statului o suma egala cu nivelul garantiei financiare;
    b) orice dobanda platita de trezorerie in legatura cu depozitul se plateste antrepozitarului autorizat propus.
    (5) In cazul ipotecii se aplica urmatoarele reguli:
    a) cel ce constituie ipoteca trebuie sa aiba calitatea de proprietar al bunului imobil in cauza;
    b) sa existe polita de asigurare a bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului bugetar valabila pe toata durata ipotecii;
    c) proprietatea nu trebuie sa faca obiectul unei alte ipoteci;
    d) valoarea bunului imobil ipotecat trebuie sa fie mai mare decat creanta garantata cu minimum 20% .
    (6) In cazul garantiei bancare se aplica urmatoarele reguli:
    a) garantul trebuie sa fie o societate bancara;
    b) sa existe scrisoare de garantie bancara emisa de o societate bancara.
    (7) In cazul garantiei personale care poate imbraca urmatoarele forme: depozit in numerar, ipoteci si garantii bancare, se aplica regulile stabilite la alineatele precedente, in functie de tipul garantiei.
    Art. 8
    (1) Nivelul garantiei financiare pentru un antrepozit fiscal se determina dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
     Valoarea accizelor                Nivelul garantiei financiare
   potentiale intr-o luna
________________________________________________________________________________
Sub 100.000 euro               25% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna
________________________________________________________________________________
Intre 100.000 si 200.000 euro  20% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna
________________________________________________________________________________
Intre 200.000 si 500.000 euro  15% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna
________________________________________________________________________________
Intre 500.000 si               10% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna
1 milion euro
________________________________________________________________________________
Intre 1 milion si              5% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna
5 milioane euro
________________________________________________________________________________
Peste 5 milioane euro          2% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna
________________________________________________________________________________

    (2) Valoarea accizelor potentiale intr-o luna se determina pe baza cantitatii medii lunare de produse accizabile care au fost produse si/sau depozitate in locul respectiv in ultima perioada de 12 luni sau, dupa caz, media lunara a ultimelor luni lucrate consecutiv din ultimele 12 luni. In cazul antrepozitarilor care nu au desfasurat activitate in ultimele 12 luni, valoarea accizelor potentiale intr-o luna se determina pe baza cantitatii medii lunare de produse accizabile estimate a se produce si/sau depozita in locul respectiv in urmatoarea perioada de 12 luni.
    (3) Nivelul garantiei financiare se reduce dupa cum urmeaza:
    a) cu 50%, in cazul in care comisia instituita in cadrul Ministerului Finantelor Publice stabileste ca in ultimul an antrepozitarul autorizat propus s-a conformat substantial prevederilor legale in vigoare privind accizele; sau
    b) cu 100%, in cazul in care comisia instituita in cadrul Ministerului Finantelor Publice stabileste ca in ultimii 2 ani antrepozitarul autorizat propus s-a conformat substantial prevederilor legale in vigoare privind accizele.
    (4) Un antrepozitar autorizat se considera ca s-a conformat substantial prevederilor legale in vigoare privind accizele in urmatoarele situatii:
    a) a platit la bugetul de stat obligatiile din accize. In aceasta situatie se includ si agentii economici care au beneficiat sau beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante fata de bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea conditiilor cuprinse in conventiile incheiate cu autoritatea fiscala;
    b) a depus la timp declaratiile de accize;
    c) tine evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile finite;
    d) s-a conformat total si imediat oricarei sanctiuni contraventionale stabilite in conditiile prevederilor legale in vigoare privind accizele.
    (5) Nivelul garantiei financiare nu se reduce in cazul in care agentul economic:
    a) are pe rol dosare pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, aflate in diferite stadii de solutionare la instantele judecatoresti, fara a se fi pronuntat o hotarare definitiva cu privire la persoanele implicate;
    b) nu a fost autorizat in ultimii ani datorita neachitarii obligatiilor privind plata accizelor sau a pierdut dreptul la esalonari din motive imputabile;
    c) este nou-infiintat.
    Art. 9
    (1) Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice emite decizii de aprobare sau de respingere a cererii antrepozitarului autorizat propus, dupa analizarea documentatiilor complete depuse de solicitant.
    (2) La lucrarile comisiei va fi invitat, dupa caz, cate un reprezentant din partea Autoritatii Nationale de Control, a Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, precum si cate un reprezentant al patronatelor producatorilor de produse accizabile, legal infiintate.
    (3) In baza deciziei comisiei de aprobare a cererii, se emite autorizatia pentru fiecare antrepozit fiscal, care va contine urmatoarele date:
    a) numele, adresa si codul de inregistrare ale antrepozitarului autorizat;
    b) adresa antrepozitului fiscal;
    c) tipul produselor accizabile si natura activitatii ce urmeaza sa se desfasoare in antrepozitul fiscal;
    d) capacitatea maxima de depozitare in cazul unui antrepozit fiscal utilizat numai pentru depozitarea produselor accizabile;
    e) nivelul garantiei financiare;
    f) data emiterii autorizatiei;
    g) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
    (4) Autorizatia pentru un antrepozit fiscal va avea ca data de emitere data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata de catre comisie cererea de autorizare.
    (5) In cazul in care comisia decide respingerea cererii, aceasta se va comunica in scris, cu motivele care au fost avute in vedere la solutionare. In situatia in care autoritatea fiscala competenta respinge cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta decizia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 10
    (1) In cazul produselor accizabile supuse marcarii, autorizatia de antrepozit fiscal de productie atesta si dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim.
    (2) Pentru produsele accizabile supuse marcarii, provenite din operatiuni de import, atestarea dreptului de marcare este data de autorizatia de importator, acordata de comisia prevazuta la art. 4 alin. (1) din prezentele norme metodologice, in baza documentatiei intocmite potrivit prevederilor pct. 6.B din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.772/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 25 septembrie 1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) Toate autorizatiile in vigoare, emise in cursul anului 2003 in baza Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2003.
    (2) In cazul agentilor economici autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 521/2002, ale caror autorizatii expira dupa data de 1 septembrie 2003, valabilitatea acestor autorizatii se prelungeste de drept pana la data de 31 decembrie 2003, cu conditia platii taxei de autorizare legale, calculata proportional cu perioada de valabilitate ramasa. Termenul limita pana la care trebuie achitate taxele de autorizare, proportionale cu perioada de prelungire acordata, este ultima zi a lunii in care expira autorizatia acordata initial.
    (3) Pentru agentii economici care solicita acordarea dreptului de comercializare a produselor supuse autorizarii, ulterior datei de intrare in vigoare a ordonantei, metodologia si conditiile de autorizare sunt cele prevazute in Legea nr. 521/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele de autorizare fiind cele prevazute in anexa nr. 11 la aceeasi lege, raportate la numarul de luni ramase de la emitere si pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 12
    Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor aproba solutii privind aplicarea unitara a unor prevederi din prezentele norme metodologice, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

        Definirea produselor si grupelor de produse supuse accizelor

    1. Berea reprezinta orice produs incadrat la codul NC*) 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice incadrat la codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz si in altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum.
------------
    *) Codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al Romaniei valabil in anul 2003.

    2. Vinurile sunt:
    a) vinuri linistite care cuprind toate produsele incadrate la codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos asa cum este definit la lit. b), si care:
    a1) au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare; sau
    a2) au o concentratie alcoolica mai mare de 15% in volum, dar care nu depaseste 18% in volum, care au fost obtinute fara nici o imbogatire, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
    b) vinuri spumoase care cuprind toate produsele incadrate la codurile: NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205 si care:
    b1) sunt prezentate in sticle inchise cu un dop tip "ciuperca", fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari, si
    b2) au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

    3. Bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, reprezinta:
    a) "alte bauturi fermentate linistite" care se incadreaza la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt mentionate la pct. 2, ca si toate produsele incadrate la codurile NC 2206 00 cu exceptia altor bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b) si a oricarui produs prevazut la pct. 1, avand:
    a1) o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum dar nu depaseste 10% in volum; sau
    a2) o concentratie alcoolica ce depaseste 10% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
    b) "alte bauturi fermentate spumoase" care se incadreaza la codurile: NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, care nu sunt acoperite de pct. 2 si care sunt prezentate in sticle inchise cu un dop "ciuperca" fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari, si care:
    b1) au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum dar nu depaseste 13% in volum; sau
    b2) au o concentratie alcoolica care depaseste 13% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

    4. Produsele intermediare reprezinta toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 22% in volum, si care se incadreaza la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00, dar care nu sunt acoperite de pct. 1, 2 si 3.
    Se considera produse intermediare si orice bautura fermentata linistita mentionata la pct. 3 lit. a) care are o concentratie alcoolica ce depaseste 5,5% in volum si care nu rezulta in intregime din fermentare, si orice bautura fermentata spumoasa mentionata la pct. 3 lit. b) care are o concentratie alcoolica ce depaseste 8,5% in volum si care nu rezulta in intregime din fermentare.

    5. Alcoolul etilic reprezinta:
    a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum si care sunt incadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci cand aceste produse fac parte dintr-un produs incadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
    b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% si care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;
    c) tuica si rachiuri de fructe;
    d) orice alt produs, in solutie sau nu, care contine bauturi spirtoase potabile.

    6. Produsele din tutun sunt:
    a) tigarete;
    b) tigari si tigari de foi;
    c) tutun de fumat:
    c1) tutun de fumat fin taiat destinat rularii in tigarete;
    c2) alte tutunuri de fumat.

    7. (1) Uleiurile minerale sunt:
    a) produsele cu codul NC 2706 00 00;
    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11, 2707 99 19;
    c) produsele cu codul NC 2709 00;
    d) produsele cu codul NC 2710;
    e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul si propanul pure din punct de vedere chimic, dar fara gazul natural;
    f) produsele cu codurile NC 2712 10, 2712 20, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39, 2712 90 (fara produsele de la 2712 90 11 si 2712 90 19);
    g) produsele cu codul NC 2715 00 00;
    h) produsele cu codul NC 2901;
    i) produsele cu codurile NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 si 2902 44 00;
    j) produsele cu codurile NC 3403 11 00 si 3403 19;
    k) produsele cu codul NC 3811;
    l) produsele cu codul NC 3817 00.
    (2) Uleiurile minerale pentru care se datoreaza accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;
    b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;
    c) motorina cu codurile NC 2710 19 41, 2710 19 45 si 2710 19 49;
    d) pacura cu codurile NC 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 si 2710 19 69;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC 2711 12 11 pana la 2711 19 00;
    f) gazul metan cu codul NC 2711 29 00;
    g) petrol lampant cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
    h) benzen, toluen, xileni si alte amestecuri de hidrocarburi aromatice cu codurile 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                    | Nr. inregistrare ............ | Data .................  |
|____________________|_______________________________|_________________________|

                                 CERERE
            privind acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal

(atasati numarul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informatiile complete)

 ______________________________________________________________________________
| I. INFORMATII PRIVIND ANTREPOZITARUL AUTORIZAT PROPUS                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Numele                                                       |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 2. Adresa                                                       |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 3. Telefon                                                      |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 4. Fax                                                          |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 5. Adresa e-mail                                                |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 6. Numarul de inregistrare la registrul comertului              |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 7. Codul unic de inregistrare                                   |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 8. Numele si numarul de telefon al reprezentantului legal sau   |            |
|    al altei persoane de contact                                 |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 9. Descrierea activitatilor economice desfasurate in Romania    |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|10. Numele, adresa si codul fiscal al persoanelor afiliate       |            |
|    cu solicitantul                                              |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|11. Daca solicitantul este persoana juridica, numele, adresa     |            |
|    si codul numeric personal al fiecarui administrator;         |            |
|    se vor anexa si cazierele judiciare ale administratorilor    |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|12. Aratati daca solicitantul (sau in cazul in care solicitantul este |       |
|    persoana juridica, oricare dintre administratorii sai) a fost     |       |
|    condamnat definitiv in ultimii 5 ani pentru infractiunile         |       |
|    prevazute in legislatia fiscala                                   |       |
|______________________________________________________________________|_______|
|13. Anexati certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol   |
|    privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal |
|    al solicitantului                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|14. Anexati copia situatiilor financiare anuale (bilant si cont de profit si  |
|    pierderi) din ultimii doi ani.                                            |
|______________________________________________________________________________|
|15. Anexati confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor  |
|    de accize                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|16. Anexati un certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului        |
|    Comertului, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de |
|    activitate, administratorii, precum si copia certificatului de            |
|    inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare          |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| II. INFORMATII PRIVIND ANTREPOZITUL FISCAL PROPUS                            |
| (pentru fiecare antrepozit fiscal propus se depune separat cate              |
| o parte a II-a precum si orice alte informatii necesare)                     |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Adresa antrepozitului fiscal propus                          |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 2. Descrierea activitatilor ce urmeaza a se desfasura in        |            |
|    antrepozitul fiscal propus (inclusiv natura activitatilor si |            |
|    tipurile de produse accizabile)                              |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 3. Aratati daca anterior a fost respinsa, revocata sau anulata  |            |
|    vreo autorizatie de antrepozit fiscal pentru locul respectiv |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 4. Enumerati tipurile si cantitatile de produse accizabile      |            |
|    produse si/sau depozitate in locul respectiv in fiecare din  |            |
|    ultimele 12 luni (daca este cazul) precum si tipurile si     |            |
|    cantitatile estimate pentru fiecare din urmatoarele 12 luni. |            |
|                                                                 |            |
|    Tipurile de produse accizabile urmeaza a fi detaliate in     |            |
|    functie de acciza unitara pe produs.                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 5. In cazul unui loc care urmeaza a fi folosit exclusiv pentru  |            |
|    depozitarea produselor accizabile, specificati capacitatea   |            |
|    maxima de depozitare (cantitatea de produse accizabile care  |            |
|    poate fi depozitata la un moment dat in locul respectiv)     |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 6. Anexati un plan de amplasare a antrepozitului fiscal propus.              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Anexati copiile licentelor, autorizatiilor sau avizelor privind           |
|    desfasurarea activitatilor din antrepozitul fiscal propus.                |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Daca locul se afla in proprietatea antrepozitarului autorizat propus,     |
|    anexati copia actelor de proprietate.                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Daca locul se afla in proprietatea altei persoane, anexati urmatoarele:   |
|                                                                              |
| a. Copia contractului de leasing sau dovada detinerii sub orice forma legala.|
|                                                                              |
| b. O declaratie semnata de proprietar care confirma permisiunea de acces     |
|    pentru personalul cu atributii de control.                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| III. INFORMATII PRIVIND GARANTIA FINANCIARA                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Tipul de garantie financiara propusa                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 2. Suma propusa pentru garantia financiara pentru fiecare       |            |
|    antrepozit fiscal (si descrierea metodei de calcul)          |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 3. In cazul unui depozit in numerar, anexati scrisoare de bonitate bancara   |
|______________________________________________________________________________|
| 4. In cazul ipotecii, anexati urmatoarele:                    |
|                                                                              |
| a) Descrierea detaliata a bunului imobil ipotecat.                           |
|                                                                              |
| b) Dovada detinerii proprietatii bunului, contractul de ipoteca si polita de |
|    asigurare.                                                                |
|                                                                              |
| c) Declaratie privind inexistenta altei ipoteci in legatura cu bunul imobil  |
|    ipotecat.                                                                 |
|                                                                              |
| d) Dovada valorii bunului imobil ipotecat (evaluare recenta efectuata de un  |
|    expert autorizat si independent sau document de achizitie recent).        |
|______________________________________________________________________________|
| 5. In cazul unei garantii bancare, anexati urmatoarele:                      |
|                                                                              |
| a) Numele, adresa si telefonul garantului propus.                            |
|                                                                              |
| b) Declaratia garantului propus cu privire la intentia de a asigura garantia |
|    bancara pentru o suma si perioada de timp specificata. (Scrisoare de      |
|    garantie bancara).                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    Cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal, privind falsul in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    ______________________________________________________   ________________
    Semnatura solicitantului sau a reprezentantului fiscal   DataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1267/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1267 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu