Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1239 din 29 noiembrie 2000

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 844 din 16 decembrie 2008Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică după numirea în funcţie a consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere**) prin ordin al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001, cu excepţia art. 1 alin. (2) din regulament, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ANEXĂ

REGULAMENT

de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Serviciile de probaţiune sunt organisme specializate, fără personalitate juridică, aflate sub autoritatea Ministerului Justiţiei, care au ca principale atribuţii reintegrarea socială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate, supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, precum şi asistenţa şi consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.

(2)  Serviciile de probaţiune se organizează şi funcţionează pe lângă fiecare tribunal. Sediile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(3)  Serviciile de probaţiune colaborează cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea reducerii fenomenului infracţional şi creşterii gradului de siguranţă socială.

(4)   Serviciile de probaţiune utilizează în activitatea lor serviciile interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi prin intermediul tribunalelor pe lângă care funcţionează ori de câte ori această utilizare este necesară.

Art. 2. - Principiile activităţii de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate sunt:

a) respectarea legii şi a hotărârilor judecătoreşti;

b)  respectarea drepturilor omului şi a demnităţii umane şi evitarea discriminării pe orice temei;

c)   sprijinirea şi încurajarea permanentă a persoanelor supravegheate, asistate şi consiliate, în vederea reintegrării lor în societate şi în vederea asumării responsabilităţii propriilor acţiuni, prin formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială.

Art. 3. - (1) Coordonarea activităţii de reintegrare socială a infractorilor  şi  de  supraveghere  a   executării   sancţiunilor neprivative de libertate se realizează de către Direcţia de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Controlul activităţii de reintegrare socială şi supraveghere se realizează de către inspectorii de probaţiune din cadrul direcţiei prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL II

Activitatea serviciilor de probaţiune

SECŢIUNEA 1

Competenţa teritorială a serviciilor de probaţiune

Art. 4. - (1) Serviciul de probaţiune este competent să exercite atribuţiile prevăzute de lege cu privire la persoanele faţă de care s-au dispus măsurile prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 863 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal, precum şi cu privire la inculpaţii pentru care instanţa a solicitat referate de evaluare, care locuiesc în circumscripţia tribunalului pe lângă care funcţionează serviciul de probaţiune.

(2) In cazul persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, care sunt incluse în programe de resocializare, competent este serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea penitenciară la care acestea îşi execută pedeapsa.

Art. 5. - (1) In desfăşurarea activităţii de reintegrare socială şi supraveghere serviciul de probaţiune îşi verifică din oficiu competenţa.

(2) In cazul în care serviciul de probaţiune constată că nu este competent din punct de vedere teritorial să îşi exercite atribuţiile, înştiinţează de îndată instanţa de judecată care l-a sesizat.

*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 decembrie 2000.

**) In prezent, art. 79 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune prevede că denumirea „servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea „servicii de probaţiune", iar denumirea „Direcţia de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia de probaţiune".

Anterior, Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor a prevăzut că denumirea „servicii de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate" sau denumirea „servicii de reintegrare socială şi supraveghere" se înlocuieşte cu denumirea „servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor" în toate actele normative în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Referatele de evaluare

Art. 6. - (1) Referatul de evaluare, întocmit de serviciul de probaţiune conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, este un referat scris, cu caracter consultativ şi de orientare, având rolul de a oferi instanţei de judecată date privind persoana inculpatului sau, după caz, persoanele menţionate la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000, nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul, factorii care influenţează sau care pot influenţa conduita generală, precum şi perspectivele reintegrării în societate.

(2) Referatul de evaluare trebuie să fie obiectiv, concis, concret, clar şi coerent.

Art. 7. - (1) Referatul de evaluare este întocmit de consilierul de probaţiune, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu persoana pentru care instanţa a solicitat referat de evaluare.

(2)  Ori de câte ori apreciază că este necesar, serviciul de probaţiune va solicita autorităţilor competente desemnarea unor specialişti în vederea întocmirii referatului de evaluare. Aceşti specialişti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alţi specialişti a căror opinie este considerată necesară.

(3) Consilierul de probaţiune va contacta, după caz, membrii familiei, şcoala sau unitatea la care persoana îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice alte persoane care ar putea oferi informaţii utile pentru întocmirea referatului de evaluare.

(4) In cazul în care persoana cu privire la care se întocmeşte referatul de evaluare nu colaborează la realizarea acestuia, consilierul de probaţiune va menţiona în referat refuzul de cooperare.

(5) In cazul în care persoana cu privire la care este solicitată întocmirea referatului de evaluare nu este găsită, serviciul de probaţiune înaintează organului judiciar care a solicitat întocmirea referatului, o notă informativă însoţită de dovezi care să ateste situaţia de fapt constatată şi imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare.

(6)  Dovezile prevăzute la alin. (5) fac referire inclusiv la colaborarea cu organele de poliţie în vederea identificării persoanei.

(7)  In situaţia prevăzută la alin. (4), precum şi în situaţia prevăzută la alin. (5), atunci când întocmirea referatului de evaluare a fost solicitată în baza art. 482 din Codul de procedură penală, consilierul de probaţiune întocmeşte referatul de evaluare fără să facă referire în cuprinsul acestuia la datele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) şi e).

Art. 8. - Consilierul de probaţiune desemnat să întocmească referatul de evaluare:

a) stabileşte de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii solicitării instanţei de judecată, locul, data şi ora primei întrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare. Prima întrevedere cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare trebuie să aibă loc în termen de 7 zile de la data primirii solicitării instanţei de judecată. In cazul minorilor consilierul de probaţiune stabileşte locul, data şi ora întrevederii sau întrevederilor cu minorul, precum şi cu părinţii, cu cel care l-a adoptat, cu tutorele sau, după caz, cu persoanele sau cu reprezentanţii instituţiilor cărora le-a fost încredinţată supravegherea minorului;

b) contactează persoanele şi instituţiile care ar putea furniza informaţii utile despre persoana evaluată, nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul acesteia, mediul social şi familial;

c)   consemnează, cu ocazia fiecărei întrevederi, datele necesare şi utile pentru întocmirea referatului de evaluare;

d)  propune şefului serviciului de probaţiune, atunci când consideră necesar, luarea măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (2);

e)  întocmeşte referatul de evaluare pe baza informaţiilor obţinute şi îl supune spre analiză şi semnare şefului serviciului de probaţiune;

f) înaintează referatul de evaluare instanţei de judecată în termen de 14 zile de la primirea solicitării.

Art. 9. - (1) Referatul de evaluare cuprinde următoarele părţi:

a) introducere;

b) sursele de informaţii utilizate la întocmirea lui;

c) date privind persoana pentru care a fost solicitat;

d)  factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat;

e) perspectivele de reintegrare în societate.

(2) Referatul de evaluare va purta pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea „Strict confidenţial după completare".

(3)  Fiecare pagină scrisă a referatului de evaluare va purta în colţul din dreapta jos ştampila şi semnătura şefului serviciului de probaţiune.

(4) Modelul referatului de evaluare, cu elementele pe care le cuprinde, este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(5)   După completarea datelor cuprinse în introducere celelalte părţi ale referatului de evaluare vor fi prezentate pe scurt, într-o formă narativă, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimări care ar face dificilă înţelegerea conţinutului referatului de evaluare.

(6)  In cazul în care în conţinutul referatului de evaluare rămân pagini sau spaţii libere, acestea se vor bara după întocmirea referatului de evaluare.

Art. 10. - (1) Sursele de informaţii care au fost utilizate la întocmirea referatului de evaluare vor fi prezentate sintetic, avându-se în vedere atât persoanele cu care au avut loc întrevederi, cât şi eventualele documente consultate.

(2) Sursele de informaţii vor cuprinde următoarele precizări:

a)  numărul de întrevederi avute şi, după caz, refuzul de cooperare sau eventualele îndoieli privind acurateţea informaţiilor, prezentate motivat;

b) sursele de informaţii la care nu a fost posibil accesul.

Art. 11. - Redactarea părţii din referatul de evaluare, referitoare la datele privind persoana pentru care acesta a fost solicitat, se va face diferenţiat, după cum se referă la inculpaţi sau la persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000.

Art. 12. - (1) In cazul inculpaţilor datele privind persoana acestora se referă la:

a) trecutul infracţional;

b) mediul familial şi social;

c) nivelul instrucţiei şcolare şi al pregătirii profesionale;

d)  comportamentul persoanei înainte şi după comiterea faptei;

e) factorii care au favorizat comportamentul infracţional;

f)  dacă este cazul, modul în care au îndeplinit anterior obligaţiile stabilite de instanţa de judecată.

(2)  In cazul inculpaţilor minori datele privind persoana acestora vor privi şi condiţiile în care au crescut şi au trăit, precum şi modul în care părinţii, cei care i-au adoptat sau tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin.

(3) Atunci când consideră necesar consilierul de probaţiune va include în referatul de evaluare date privind starea fizică şi mintală, precum şi dezvoltarea intelectuală şi morală a inculpatului, furnizate de specialişti desemnaţi în acest scop.

Art. 13. - (1) In cazul persoanelor prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 datele privind persoana acestora se referă la mediul familial şi social, evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional, comportamentul pe perioada supravegherii, precum şi modul în care au executat obligaţiile stabilite de instanţa de judecată.

(2) In cazul minorilor aflaţi sub supraveghere datele privind persoana acestora vor privi şi modul în care părinţii, cei care i-au adoptat sau tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin, precum şi, după caz, modul de colaborare dintre serviciul de probaţiune şi persoana sau instituţia legal însărcinată cu supravegherea minorului sau cu instituţia publică la care minorul execută obligaţia prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal.

(3)    Dispoziţiile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Factorii care influenţează sau care pot influenţa conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare se referă atât la factorii de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional, cât şi la factorii de natură să accentueze dezvoltarea acestuia.

(2) In cazul persoanelor supravegheate acest capitol va cuprinde şi referiri privind riscul de săvârşire din nou a unor infracţiuni şi riscul pentru siguranţa publică, precum şi riscul de sinucidere sau de autovătămare.

Art. 15. - (1) Perspectivele de reintegrare în societate vor fi estimate în funcţie de factorii prevăzuţi la art. 14 alin. (1) care au relevanţă asupra comportamentului viitor al persoanei şi vor fi prezentate pe scurt, obiectiv şi motivat, cu menţionarea resurselor individuale, familiale şi comunitare ce pot fi utilizate în susţinerea reintegrării sociale a persoanei.

(2) In cazul învinuiţilor şi inculpaţilor nu se fac propuneri sau recomandări organului judiciar privind soluţia ce urmează să fie dată în cauză.

(3) In cazul persoanelor prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000, dacă se constată că şansele de reintegrare în societate sunt reduse, se va face doar menţiune în acest sens, fără a se formula propuneri sau recomandări instanţei de judecată privind măsura ce trebuie luată.

SECŢIUNEA a 3-a

Supravegherea în comunitate

§1. Actele necesare în vederea supravegherii

Art. 16. - (1) Indeplinirea obligaţiilor impuse de instanţa de judecată în sarcina persoanelor menţionate la art.   1  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 este supravegheată de serviciile de probaţiune.

(2)   Serviciile de probaţiune vor încheia protocoale cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniu, în vederea colaborării în procesul de reintegrare a infractorilor şi a supravegherii eficiente a acestora.

(3)  Convenţiile civile cu colaboratorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 se încheie cu aprobarea Direcţiei de probaţiune şi cu avizul Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Justiţiei.

Art. 17. - Persoanele supuse supravegherii în comunitate de către serviciile de probaţiune, conform art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000, sunt:

a) persoanele condamnate, cărora instanţa de judecată Ie-a impus respectarea măsurilor prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal;

b) persoanele condamnate, cărora instanţa de judecată Ie-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute la art. 863 alin. 3 din Codul penal;

c) minorii cărora instanţa de judecată Ie-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal.

Art. 18. -In cazul în care, din motive obiective, hotărârea judecătorească prin care s-au dispus măsurile prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 863 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal nu poate fi pusă în executare temporar sau definitiv, consilierul de probaţiune va înştiinţa şeful serviciului, care, la rândul său, va sesiza motivat judecătorul delegat cu executarea, în vederea luării măsurilor care se impun.

Art. 19. - (1) In cazul în care instanţa a dispus supravegherea persoanelor prevăzute la art. 17, se întocmeşte pentru fiecare persoană un dosar de supraveghere a executării obligaţiilor stabilite de instanţă, denumit în continuare dosar de supraveghere.

(2) Dosarul de supraveghere va conţine:

a) hotărârea instanţei de judecată, în copie, sau un extras de pe aceasta;

b) procesul-verbal întocmit cu ocazia primei întrevederi;

c) planul de supraveghere;

d)  referatul de evaluare întocmit înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti, atunci când este cazul;

e)  referatul de evaluare solicitat de instanţă pe perioada supravegherii, atunci când este cazul.

f)   dovezi privind modul de îndeplinire a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţa de judecată persoanei aflate în supraveghere.

(3)  La sfârşitul perioadei de supraveghere, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport final în care se consemnează modul în care persoana condamnată sau minorul a respectat măsurile de supraveghere şi, după caz, obligaţiile impuse de instanţă, precum şi estimarea riscului de a săvârşi alte infracţiuni, a riscului pentru siguranţa publică şi a riscului de sinucidere sau de autovătămare, precum şi orice alte informaţii relevante referitoare la comportamentul persoanei condamnate sau al minorului pe perioada supravegherii.

Art. 20. - (1) La primirea hotărârii judecătoreşti şeful serviciului desemnează un consilier de probaţiune responsabil cu supravegherea modului în care persoana îndeplineşte măsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţă în sarcina sa.

(2) La desemnarea consilierului responsabil de caz se are în vedere dacă a fost sau nu întocmit un referat de evaluare în cauză, iar în cazul în care a fost întocmit un astfel de referat de evaluare, supravegherea este, de regulă, încredinţată consilierului de probaţiune care a întocmit referatul respectiv.

Art. 21. - (1) Cu cel puţin 3 zile înainte de data primei întrevederi, consilierul responsabil de caz contactează persoana condamnată şi, în cazul minorului, reprezentantul legal al acestuia, în scopul de a transmite informaţiile referitoare la locul, data şi ora la care trebuie să aibă loc prima întrevedere, precum şi adresa serviciului de probaţiune, numărul de telefon şi numele consilierului responsabil de caz.

(2) Prima întrevedere cu persoana supravegheată trebuie să aibă loc în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătoreşti.

(3)  La prima întrevedere consilierul de probaţiune aduce la cunoştinţă persoanei supravegheate, în scris şi verbal, explicându-i în ce constau scopul, obiectivele şi modul de desfăşurare a supravegherii, măsurile sau obligaţiile impuse de instanţa de judecată persoanei respective pe perioada supravegherii, precum şi consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii acestora.

(4)  De asemenea, persoanei supravegheate i se pune în vedere că trebuie să respecte regulile de conduită care se referă, în principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător, care ar putea prejudicia personalul de probaţiune, precum şi alte persoane aflate sub supraveghere.

(5)    Consilierul de probaţiune responsabil de caz încunoştinţează persoana supravegheată despre posibilitatea de a formula plângere la şeful serviciului în cazul în care consideră că tratamentul aplicat de serviciul de probaţiune pe perioada supravegherii este necorespunzător.

(6)  Cu ocazia primei întrevederi, consilierul de probaţiune face aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 44 alin. (4).

(7) Aspectele aduse la cunoştinţă se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de consilierul de probaţiune, de persoana supravegheată şi de reprezentantul legal al acesteia, atunci când este cazul.

(8)  O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (7) se înmânează persoanei supravegheate.

Art. 22. - (1) La prima întrevedere, consilierul de probaţiune realizează evaluarea iniţială a situaţiei persoanei supravegheate, în vederea întocmirii planului de supraveghere.

(2)   La realizarea evaluării se vor lua în considerare informaţiile conţinute în referatul de evaluare, dacă este cazul.

(3)  Dacă referatul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de probaţiune, serviciul de probaţiune căruia îi revine supravegherea solicită transmiterea unei copii a acestuia.

(4) Evaluarea persoanei vizează următoarele aspecte:

a) analiza comportamentului infracţional;

b) situaţia familială, socială şi economică şi atitudinea faţă de aceasta;

c)  planurile sale de viitor pe termen scurt şi mediu şi indicarea modalităţilor concrete prin care intenţionează să le pună în practică.

(5) Dacă se constată că persoana supravegheată consumă în exces anumite substanţe, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: tipul sau tipurile de substanţe utilizate, cantitatea, frecvenţa şi metodele de administrare a substanţei, istoricul consumului, contextul în care se manifestă acest consum şi instituţia şi/sau organizaţia de specialitate în evidenţa căreia se află sau s-a aflat persoana evaluată şi, dacă este cazul, consilierul de probaţiune sesizează, potrivit legii, organele competente.

(6) Datele obţinute în procesul de evaluare se consemnează într-o fişă de evaluare.

(7)   Persoanei supravegheate i se va comunica data următoarei întrevederi.

Art. 23. - Ori de câte ori apreciază că este necesar, serviciul de probaţiune va solicita autorităţilor competente desemnarea unor specialişti, în vederea întocmirii şi derulării planului de supraveghere. Aceşti specialişti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alţi specialişti a căror opinie este considerată necesară.

Art. 24. - (1) La a doua întrevedere, consilierul de probaţiune responsabil de caz va prezenta şi va explica persoanei supravegheate planul de supraveghere.

(2) Planul de supraveghere va fi semnat de către consilierul de probaţiune şi de persoana condamnată şi, dacă este cazul, de către reprezentantul legal al acesteia.

(3)  O copie a planului de supraveghere va fi înmânată persoanei condamnate şi reprezentantului legal al acesteia, atunci când este cazul.

(4)   Dacă, prin hotărârea judecătorească, instanţa de judecată fixează frecvenţa întrevederilor la un interval mai mare de o lună, consilierul de probaţiune aduce la îndeplinire dispoziţiile alin. (1) la prima întrevedere.

Art. 25. - (1) Planul de supraveghere conţine următoarele capitole:

a)  introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, adresa de domiciliu, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii instanţei de judecată, sancţiunea aplicată, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune responsabil;

b)  măsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţa de judecată,  precum şi  mijloacele  utilizate de consilierul de probaţiune pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor şi/sau a măsurilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina persoanei supravegheate;

c)   nevoile criminogene şi cele sociale ale persoanei supravegheate, precum şi obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora;

d)  riscul săvârşirii de noi infracţiuni, riscul pentru siguranţa publică, precum şi riscul de sinucidere sau de autovătămare;

e)  metode de intervenţie propuse în vederea soluţionării nevoilor identificate şi a diminuării riscului;

f) data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana supravegheată, fixate pe perioada termenului de încercare.

(2) In cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de a participa la derularea unui program de intervenţie, în cuprinsul planului de supraveghere se descrie pe scurt conţinutul programului, durata şi modalitatea de derulare a acestuia.

(3) In cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, planul de supraveghere va conţine descrierea activităţii, locul de executare a acesteia şi programul de lucru al persoanei condamnate.

(4) In perioada de supraveghere, consilierul de probaţiune stabileşte, cu ocazia fiecărei întrevederi, în ce măsură obiectivele planului de supraveghere sunt aduse la îndeplinire.

(5)  Planul de supraveghere va fi revizuit, prin intermediul unor anexe ale planului de supraveghere, ori de câte ori, în situaţia persoanei supravegheate, intervin schimbări care influenţează nevoile acesteia şi riscurile identificate.

(6) In caz de revizuire a planului de supraveghere, dispoziţiile art. 24 se aplică în mod corespunzător.

Art. 26. - (1) Planul de supraveghere va purta pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune.

(2)  Fiecare pagină scrisă a planului de supraveghere va purta, în colţul din dreapta jos, ştampila serviciului de probaţiune şi semnătura consilierului de probaţiune responsabil de caz.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi anexelor de revizuire a planului de supraveghere.

(4)  Modelul planului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cuprinzând formularul tipizat al introducerii.

(5)  După completarea formularului tipizat al introducerii celelalte capitole ale planului de supraveghere vor fi prezentate pe scurt, într-o formă narativă, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimări care ar face dificilă înţelegerea conţinutului acestuia.

§2. Supravegherea executării măsurilor prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal

Art. 27. - Pentru supravegherea respectării de către persoana condamnată, pe durata termenului de încercare, a măsurilor de supraveghere prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal serviciul de probaţiune va proceda potrivit dispoziţiilor art. 28-31 din prezentul regulament.

Art. 28. - (1) Convocarea persoanei condamnate la serviciul de probaţiune se face printr-o comunicare scrisă sau telefonică, cu cel puţin 3 zile înainte de data primei întrevederi, a locului, zilei şi orei la care trebuie să se prezinte, precum şi a numărului de telefon şi/sau adresei serviciului.

(2) Consilierul de probaţiune trebuie să stabilească în planul de supraveghere numărul, durata, frecvenţa şi locul întrevederilor cu persoana supravegheată.

(3)   In cazul în care, din motive obiective, persoana supravegheată nu se poate prezenta la una dintre întâlnirile stabilite, comunică acest lucru consilierului de probaţiune responsabil de caz înaintea întrevederii sau, în condiţiile în care nu este posibil acest lucru, se prezintă la sediul serviciului de probaţiune după maximum 3 zile de la momentul în care cauzele care au determinat imposibilitatea neprezentării au încetat.

(4)  Imposibilitatea obiectivă de prezentare se justifică de către persoana supravegheată prin dovezi depuse la dosar.

(5)  Consilierul de probaţiune responsabil de caz verifică motivele invocate şi, dacă se constată că neprezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune la termenul fixat nu este justificată de motive obiective, îi transmite acesteia un avertisment scris în care i se reamintesc consecinţele încălcării măsurii şi se menţionează data următoarei întrevederi.

(6)   Dacă se constată că, după înmânarea a două avertismente, persoana supravegheată nu se prezintă la termenele fixate, consilierul responsabil de caz înştiinţează şeful serviciului de probaţiune, care va sesiza judecătorul delegat cu executarea.

Art. 29. - (1) Persoana condamnată este obligată să anunţe în prealabil serviciul de probaţiune în legătură cu orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă, precum şi despre orice deplasare care depăşeşte 8 zile, comunicând noua adresă, numărul de telefon, precum şi, după caz, data întoarcerii.

(2)  Persoana supravegheată anunţă în scris serviciului de probaţiune schimbarea domiciliului, reşedinţei sau a locuinţei, cu excepţia cazurilor urgente, când anunţarea se va face mai întâi telefonic.

(3) In cazul schimbării domiciliului, reşedinţei sau locuinţei, persoana supravegheată prezintă consilierului de probaţiune, în termen de 30 de zile, dovezi din care să rezulte această situaţie.

(4)  In cazul în care persoana supravegheată îşi schimbă domiciliul, reşedinţa sau locuinţa într-o localitate care nu se află în competenţa serviciului de probaţiune dosarul va fi transmis în termen de 3 zile lucrătoare serviciului de probaţiune competent, anunţându-se de îndată instanţa de executare.

(5) In cazul oricărei deplasări care depăşeşte 8 zile persoana supravegheată, cu ocazia comunicării, va pune la dispoziţie consilierului de probaţiune adresa şi/sau numărul de telefon la care poate fi găsită pe perioada deplasării.

Art. 30. - (1) Persoana condamnată este obligată să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă serviciului de probaţiune.

(2)  Cu ocazia primei întrevederi cu persoana condamnată, consilierul de probaţiune pune la dispoziţie acesteia numărul de telefon şi adresa serviciului de probaţiune la care trebuie să comunice de îndată orice schimbare a locului de muncă.

(3)  Comunicarea se face numai în scris, precizându-se motivele schimbării locului de muncă, noul loc de muncă al persoanei condamnate, natura muncii pe care o desfăşoară şi descrierea activităţii, anexându-se, în termen de 30 de zile de la data angajării, documente justificative în acest sens.

(4)   Consilierul de probaţiune este obligat să verifice autenticitatea acestor informaţii prin contactarea unităţii angajatoare.

Art. 31. - (1) Persoana condamnată are obligaţia să comunice serviciului de probaţiune orice informaţii prin care pot fi controlate mijloacele sale de existenţă.

(2)   Consilierul de probaţiune îi va solicita persoanei condamnate, la prima întrevedere, informaţii referitoare la situaţia locativă, la situaţia sa financiară, locul de muncă şi durata pentru care este angajată şi, după caz, la persoanele aflate în îngrijirea sa ori la persoanele în îngrijirea cărora aceasta se află.

(3)  Comunicarea informaţiilor se face în scris, fiind însoţită de dovezi prezentate consilierului de probaţiune în termen de 30 de zile de la data primei întrevederi.

(4) Pe perioada supravegherii, consilierul de probaţiune responsabil de caz monitorizează orice schimbare privind mijloacele de existenţă ale persoanei supravegheate.

§3. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute la art. 863 alin. 3 din Codul penal

Art. 32. - Ori de câte ori instanţa dispune respectarea de către persoana condamnată a obligaţiilor prevăzute la art. 863 alin. 3 din Codul penal, serviciul de probaţiune va proceda potrivit dispoziţiilor art. 33-39 din prezentul regulament.

Art. 33. - (1) In cazul în care condamnatul este obligat să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare, consilierul de probaţiune verifică nivelul instrucţiei şcolare sau al pregătirii profesionale, în vederea înscrierii persoanei supravegheate la un curs corespunzător.

(2) In acest scop consilierul de probaţiune identifică pe plan local unităţile de învăţământ şi instituţiile de calificare profesională care organizează astfel de cursuri.

(3)  Consilierul de probaţiune responsabil de caz verifică periodic dacă persoana supravegheată urmează cursurile de învăţământ sau de calificare.

(4)  Dacă prin hotărârea judecătorească nu este stabilit tipul activităţii la care este obligată persoana condamnată, consilierul de probaţiune stabileşte tipul de activitate şi modalitatea de desfăşurare a acesteia.

(5)  Dacă instanţa de judecată stabileşte, în baza art. 863 alin. 3 lit. a) din Codul penal, obligaţia ca persoana condamnată să desfăşoare o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, art. 43 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34. - (1) In cazul în care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească să nu îşi schimbe domiciliul sau reşedinţa ori să nu depăşească limita teritorială stabilită, decât în condiţiile fixate de instanţă, consilierul de probaţiune responsabil de caz îi va pune în vedere, la prima întrevedere, să depună acte din care să rezulte situaţia acesteia referitoare la domiciliu sau la reşedinţă.

(2) Pentru a verifica dacă persoana supravegheată respectă obligaţia stabilită de instanţă consilierul de probaţiune responsabil de caz va colabora cu organele de poliţie şi cu primăria din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei supravegheate, care vor sesiza orice schimbare intervenită în situaţia acesteia.

(3)   In termen de 5 zile lucrătoare de la data primei întrevederi, serviciul de probaţiune transmite organelor de poliţie, prevăzute la alin. (2), o informare privind persoana aflată în supraveghere în sarcina căreia a fost impusă o astfel de obligaţie, solicitând ca, în condiţiile în care se constată nerespectarea obligaţiei, să fie anunţat în scris serviciul de probaţiune competent.

(4) Consilierul de probaţiune efectuează controale inopinate la domiciliul sau la reşedinţa persoanei supravegheate pentru a constata starea de fapt.

(5)    Dispoziţiile art. 29 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 35. - (1) In cazul în care persoana condamnată este obligată să nu frecventeze anumite locuri stabilite de instanţă consilierul de probaţiune verifică periodic şi ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacă persoana supravegheată respectă interdicţia.

(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz păstrează o legătură permanentă cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind frecventarea de către persoana supravegheată a locului supus interdicţiei.

(3) Atunci când consilierul de probaţiune constată prezenţa persoanei supravegheate în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, îi înmânează un avertisment scris, procedând la explicarea verbală a conţinutului acestuia.

(4)    Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(5)  Obligaţia este considerată neîndeplinită atunci când, după înmânarea a două avertismente, consilierul de probaţiune constată că persoana supravegheată este sau a fost prezentă în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă.

Art. 36. - (1) In cazul în care persoana condamnată are obligaţia de a nu intra în legătură cu anumite persoane stabilite de instanţa de judecată consilierul de probaţiune responsabil de caz trebuie să ia măsurile necesare în vederea identificării şi contactării persoanelor care ar putea furniza informaţii relevante în cazul respectiv, colaborând cu organele de poliţie şi cu alte instituţii însărcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.

(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz efectuează vizite inopinate la domiciliul şi la locul de muncă ale persoanei supravegheate şi colaborează cu familia acesteia în vederea respectării obligaţiei stabilite.

(3)    Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 37. - (1) In cazul în care persoana condamnată este obligată să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule consilierul de probaţiune verifică modul de respectare a acestei obligaţii.

(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz păstrează o legătură permanentă cu reprezentanţi ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către persoana supravegheată a acestei obligaţii.

(3)    Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 38. - (1) In cazul în care persoana condamnată este obligată să se supună unor măsuri de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării, serviciul de probaţiune identifică pe plan local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primei întrevederi, unităţile sanitare, precum şi organizaţiile, instituţiile sau specialiştii care desfăşoară programe de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, în vederea includerii persoanei supravegheate în aceste programe.

(2)  Consilierul de probaţiune, cu ocazia întrevederilor cu persoana supravegheată, precum şi prin legătura permanentă cu persoanele implicate în tratarea acesteia, verifică dacă persoana respectă programul de tratament sau de îngrijire.

(3) In vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), serviciile de probaţiune încheie protocoale cu unităţi sanitare, instituţii, organizaţii şi specialişti prin care să se reglementeze proceduri concrete de colaborare.

(4)  Obligaţia prevăzută la art. 863 alin. (3) lit. f) din Codul penal este considerată neîndeplinită în situaţiile în care persoana supravegheată:

a)  refuză în mod nejustificat includerea în programe de tratament derulate în scopul dezintoxicării,

b) întrerupe în mod nejustificat tratamentul de dezintoxicare,

c)  refuză efectuarea testelor de verificare a consumului de substanţe.

Art. 39. - (1) In cazul în care consilierul de probaţiune constată neîndeplinirea măsurilor şi/sau obligaţiilor impuse persoanei condamnate de către instanţă, prevăzute la art. 863 alin. 1 şi 3 din Codul penal, întocmeşte un raport care cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere şi face menţiuni cu privire la dovezile prin care se constată încălcarea obligaţiei.

(2) Raportul întocmit potrivit alin. (1), împreună cu dovezile în copie, vor fi înaintate spre informare şefului serviciului de probaţiune care, atunci când consideră necesar, va sesiza judecătorul delegat la compartimentul de executări penale, care va proceda potrivit legii.

(3) In cazul în care şeful serviciului de probaţiune apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru sesizarea instanţei în vederea revocării suspendării, respinge în scris şi motivat, în termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probaţiune.

(4) Dacă pe perioada supravegherii persoana supravegheată săvârşeşte o altă infracţiune, instanţa de judecată poate solicita serviciului de probaţiune care a exercitat supravegherea referatele de evaluare prevăzute la art. 13 alin. (1).

§4. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal

Art. 40. - Ori de câte ori instanţa stabileşte în sarcina minorului una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal, serviciul de probaţiune va proceda potrivit dispoziţiilor art. 41-43 din prezentul regulament.

Art. 41. - (1) In cazul în care minorul este obligat să nu frecventeze anumite locuri stabilite, consilierul de probaţiune verifică periodic şi ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacă minorul respectă interdicţia.

(2)  Consilierul de probaţiune responsabil de caz trebuie să păstreze o legătură permanentă cu familia acestuia sau, după caz, cu persoana ori cu instituţia legal însărcinată cu supravegherea minorului, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice sau juridice care ar putea oferi informaţii privind frecventarea de către minor a locului supus interdicţiei.

(3)    Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Atunci când consilierul de probaţiune constată prezenţa minorului în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, îi înmânează un avertisment scris, procedând la explicarea verbală a conţinutului acestuia.

(5)  Atunci când, după înmânarea a două avertismente, consilierul de probaţiune constată că minorul a fost prezent în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, înştiinţează de îndată şeful serviciului de probaţiune. Acesta din urmă înştiinţează de îndată persoana sau persoanele cărora li s-a încredinţat supravegherea minorului, precum şi instanţa de judecată.

Art. 42. - (1) In cazul în care minorul are obligaţia de a nu intra în legătură cu anumite persoane stabilite de instanţa de judecată consilierul de probaţiune responsabil de caz trebuie să ia măsurile necesare în vederea identificării şi contactării persoanelor care ar putea furniza informaţii relevante în cazul respectiv, colaborând cu familia acestuia sau, după caz, cu persoana ori cu instituţia legal însărcinată cu supravegherea minorului, precum şi cu organele de poliţie şi cu alte instituţii însărcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.

(2)    Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3)  Totodată consilierul de probaţiune responsabil de caz efectuează vizite inopinate la domiciliu şi, după caz, la locul de muncă sau la şcoala la care învaţă minorul şi colaborează cu familia acestuia în vederea respectării obligaţiei.

(4) In cazul în care minorul nu îndeplineşte obligaţia impusă consilierul de probaţiune responsabil de caz va înştiinţa de îndată şeful serviciului de probaţiune. Acesta din urmă înştiinţează de îndată persoana sau persoanele cărora li s-a încredinţat supravegherea minorului, precum şi instanţa de judecată.

Art. 43. -In cazul în care minorul este obligat să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public stabilită de instanţă, serviciul de probaţiune supraveghează îndeplinirea acestei obligaţii în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

SECŢIUNEA a 4-a

Asistenţa şi consilierea

Art. 44. - (1) Asistenţa şi consilierea persoanelor condamnate şi a minorilor sancţionaţi cu măsura educativă a libertăţii supravegheate au ca scop reintegrarea acestora în societate, întărirea gradului de siguranţă socială şi prevenirea săvârşirii din nou a unor infracţiuni.

(2) Asistenţa şi consilierea se vor realiza pe baza unui plan de asistenţă şi consiliere adaptat nevoilor individuale ale persoanei supravegheate. Se vor estima perioada de timp şi măsura în care nevoile identificate pot fi acoperite numai prin intervenţia serviciului de probaţiune ori în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi/sau private ori cu persoane fizice sau juridice.

(3)  In derularea acestei activităţi serviciile de probaţiune urmăresc:

a)      corectarea comportamentului infracţional prin conştientizarea de către minori sau de către persoanele condamnate a faptei săvârşite, a consecinţelor acesteia şi asumarea responsabilităţii pentru fapta comisă;

b)  motivarea minorului sau a persoanei condamnate în vederea dezvoltării responsabilităţii şi autodisciplinei;

c)   elaborarea şi derularea unor programe eficiente de asistenţă şi consiliere a persoanelor condamnate sau a minorilor, în funcţie de nevoile identificate ale acestora;

d)  sprijinirea condamnatului sau a minorului în vederea satisfacerii nevoilor sociale referitoare la educaţie, pregătire profesională, loc de muncă, locuinţă sau altele asemenea.

(4)    Ori de câte ori instanţa de judecată dispune supravegherea unei persoane condamnate sau a unui minor de către serviciul de probaţiune, cu ocazia primei întrevederi cu persoana supravegheată i se va face cunoscută posibilitatea de a solicita asistenţă şi consiliere pe perioada supravegherii, explicându-i-se modalităţile practice în care poate fi sprijinită în vederea reintegrării în societate.

(5) Pentru a beneficia de serviciile de asistenţă şi consiliere persoana supravegheată depune o cerere scrisă la serviciul de probaţiune.

(6)  Cererea persoanei supravegheate, prin care solicită asistenţă şi consiliere, se depune la dosarul de reintegrare socială şi supraveghere.

Art. 45 - (1) Pentru fiecare persoană supravegheată care a solicitat asistenţă şi consiliere se întocmeşte un dosar de reintegrare socială şi supraveghere.

(2)  Dosarul de reintegrare socială şi supraveghere conţine documentele aferente dosarului de supraveghere prevăzute la art. 19 alin. (2) şi documentele specifice activităţii de asistenţă şi consiliere, după cum urmează:

a) cererea scrisă privind asistenţa şi consilierea;

b) planul de asistare;

c)     referatele periodice de reintegrare socială şi supraveghere, care conţin pe scurt informaţii cu privire la rezultatele înregistrate de către persoana asistată şi consiliată şi care se întocmesc cel puţin o dată la 6 luni sau ori de câte ori se înregistrează o evoluţie pozitivă ori negativă în procesul de reintegrare a persoanei respective;

d)  concluziile consilierului de probaţiune, care fac obiectul unui referat de reintegrare socială şi supraveghere final, întocmit la expirarea perioadei de asistenţă şi consiliere, precizându-se în ce măsură persoana respectivă are perspective sau s-a reintegrat în societate.

(3) Planul de asistare este întocmit cu implicarea persoanei solicitante în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la momentul solicitării asistării şi consilierii.

(4) Planul de asistare cuprinde următoarele capitole:

a)  introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, infracţiunea săvârşită şi numărul hotărârii instanţei de judecată, sancţiunea aplicată, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune responsabil de caz;

b) nevoile sau problemele identificate;

c) obiectivele activităţii de asistare;

d) planificarea activităţilor în atingerea obiectivelor;

e) resurse implicate în desfăşurarea activităţilor;

f)  programul întâlnirilor dintre consilierul responsabil de caz şi persoana asistată;

g) timpul estimat în vederea realizării.

(5) Planul de asistare va fi revizuit ori de câte ori este cazul, în cadrul unor anexe ale planului de asistare.

(6)   Dosarul de reintegrare socială şi supraveghere se păstrează în arhiva serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune responsabil de caz fiind obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în dosar.

(7) Şeful serviciului de probaţiune are obligaţia de a consulta fiecare dosar periodic sau ori de câte ori consideră necesar, pentru a verifica dacă se respectă programul de resocializare a persoanei asistate şi consiliate în ceea ce priveşte termenele, calitatea şi ritmicitatea acestuia, precum şi orice alte obligaţii care îi revin consilierului de probaţiune pe durata asistenţei şi consilierii.

(8) In cazul în care consilierul de probaţiune responsabil de caz este în imposibilitate permanentă sau temporară de a-şi îndeplini atribuţiile în ceea ce priveşte întocmirea dosarului, şeful serviciului de probaţiune desemnează un alt consilier pe perioada amintită, care să preia responsabilităţile cazului respectiv.

(9) Persoana asistată şi consiliată şi apărătorul acesteia vor putea consulta dosarul de reintegrare socială şi supraveghere numai în prezenţa consilierului de probaţiune responsabil de caz sau a şefului serviciului de probaţiune şi numai în incinta serviciului de probaţiune, după care se va întocmi un proces-verbal semnat de persoana care l-a studiat şi de reprezentantul serviciului.

Art. 46. - (1) In termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate, prin care aceasta solicită asistenţă şi consiliere, serviciul de probaţiune poate lua măsurile necesare în vederea includerii acesteia într-un program de intervenţie specializată, adaptat nevoilor identificate ale persoanei respective, atunci când este posibil.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se poate desfăşura pe baza unui protocol de colaborare cu instituţii sau cu organizaţii care desfăşoară activităţi de reintegrare socială.

(3) Protocolul de colaborare va cuprinde:

a) părţile semnatare;

b) obiectul protocolului, care constă în colaborarea părţilor în iniţierea şi derularea planurilor de reintegrare socială şi supraveghere, avându-se în vedere reintegrarea socială a persoanelor asistate şi consiliate de serviciile de probaţiune;

c)   tipul de servicii specializate de care pot beneficia persoanele asistate şi consiliate;

d) durata protocolului;

e) obligaţiile părţilor;

f) data încheierii protocolului;

g) semnătura părţilor.

Art. 47. - (1) Activitatea de asistenţă şi consiliere se poate desfăşura şi în unităţile penitenciare, includerea în astfel de programe a persoanelor condamnate fiind posibilă numai cu acordul acestora, şi numai cu 6 luni înainte ca situaţia persoanei să fie eligibilă pentru analizare în comisia de liberare condiţionată.

(2) Fiecare serviciu de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie se află una sau mai multe unităţi penitenciare poate încheia un protocol de colaborare cu administraţia sau cu administraţiile penitenciare, în vederea stabilirii de comun acord a categoriilor de persoane condamnate care pot fi incluse în programe de resocializare, precum şi a conţinutului şi duratei acestor programe.

(3) Activitatea de asistenţă şi consiliere acordată persoanelor prevăzute la alin. (1) presupune:

a) identificarea nevoilor cu care persoana anticipează că se va confrunta la momentul liberării;

b) identificarea resurselor interne ale persoanei condamnate cum ar fi motivaţia, aptitudinile şi abilităţile acesteia;

c)  identificarea resurselor existente în comunitatea în care persoana condamnată urmează să se libereze şi informarea cu privire la aceste resurse;

d)  indicarea modalităţilor prin care persoana condamnată poate accesa serviciile oferite de instituţiile aflate în comunitatea în care urmează să se libereze.

Art. 48. -Activitatea de asistenţă şi consiliere încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea persoanei asistate şi consiliate;

b) ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate şi consiliate;

c) la expirarea duratei asistenţei şi consilierii.

ANEXA Nr. 1 la regulament

MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                               

Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul.................

Strict confidenţial după completare

REFERAT DE EVALUARE

I. Introducere

Numele şi prenumele inculpatului/persoanei condamnate/minorului:

Data si locul nasterii:

Adresa:

Fapta/faptele pentru care subiectul referatului de evaluare este inculpate/condamnat/sanctionat cu o masura educative:

Instanta de judecata care a solicitat referatul de evaluare:

Numarul dosarului penal/sentintei penale:

Termenul de judecata:

Numarul si data adresei de sesizare din partea instantei de judecata:

Perioada de supraveghere:

Numele şi prenumele consilierului de probaţiune:

II.  Sursele de informaţii ........................................................................................................................................................................ ................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

III.  Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare ....................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

IV.  Factorii care influenţează sau care pot influenţa conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare.........

........................................................................................................................................................................ .........................................................

V. Perspectivele de reintegrare în societat

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data întocmirii şi semnării referatului

...........................................................

Intocmit. Consilier de probaţiune,

...........................................................

Şef serviciu,

...........................................................

ANEXA Nr. 2 la regulament

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul.........................

PLAN DE SUPRAVEGHERE

 I. Introducere

Numele şi prenumele persoanei condamnate/minorului:

Data şi locul naşterii:

Infracţiunea săvârşită:

Numărul hotărârii instanţei:

Sancţiunea aplicată persoanei condamnate/minorului:

Perioada supravegherii:

Data începerii:

Data încheierii:

Numele şi prenumele consilierului de probaţiune:

II. Măsurile si/sau obligaţiile impuse de instanţa de judecată si mijloacele utilizate pentru asigurarea îndeplinirii lor

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

III. Nevoile criminogene şi sociale ale persoanei condamnate/minorului şi obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

IV.  Riscul săvârşirii din nou a unor infracţiuni/riscul de a pune în pericol siguranţa publică şi riscul de sinucidere sau autovătămare

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

V   Metodele  de  intervenţie  propuse în  vederea  soluţionării  nevoilor  identificate  şi  diminuării  riscului

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

VI. Data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana condamnată/minor pe perioada supravegherii

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

VII. Descrierea programului de intervenţie, stabilit ca obligaţie de către instanţă (dacă este cazul)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

VIII. Descrierea activităţii, a locului de executare şi a programului de lucru, în cazul persoanei condamnate/minorului faţă de care s-a stabilit prestarea unei activităţi neremunerate într-o instituţie de interes public (dacă este cazul)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Persoana condamnată/minorul a luat cunoştinţă de conţinutul planului de supraveghere şi înţelege sa coopereze în executarea obligaţiilor ce îi revin.

Data semnării planului de supraveghere...............................................

Consilier de probaţiune,

...........................................................

Am luat cunoştinţă.

Persoana condamnată/minor,

...........................................................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1239/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1239 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu