Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1104 din 10.12.2014

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 05 ianuarie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Prezenta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile prevăzute la secţiunea 3.7.2 din Orientări. 2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se aplică potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 7287 final din 15 octombrie 2014. 3. La articolul 2 alineatul (5), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins: (iv) preţul energiei electrice = preţul mediu de vânzare cu amănuntul al energiei electrice aplicabil întreprinderilor cu nivel asemănător de consum, astfel cum rezultă din ultimul raport privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică, aferent anului n, publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE. Preţul energiei electrice include şi costul integral al subvenţiilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile care ar fi transferat întreprinderii în absenţa exceptării. 4. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În cazul întreprinderilor electro-intensive înfiinţate de mai puţin de un an şi care se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientări, se utilizează datele estimate pentru primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifică încadrarea întreprinderii în condiţiile de eligibilitate stabilite de prezenta schemă, urmând să regularizeze sprijinul financiar acordat, după caz. Pentru al doilea an de activitate se utilizează datele aferente primului an de activitate. Pentru al treilea an de activitate se aplică media aritmetică a datelor aferente primilor 2 ani de activitate. Începând cu al patrulea an de activitate se utilizează media aritmetică a celor 3 ani anteriori. 5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Pentru anul 2014, exceptarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se aplică de la data de 1 decembrie 2014 pentru cantitatea de energie electrică consumată de beneficiari după această dată. 6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) Ministerul Economiei verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor impuse de reglementările Uniunii Europene şi cele naţionale în vigoare, precum şi de prevederile prezentei hotărâri şi monitorizează schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că exceptările acordate se încadrează în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4) şi că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă în baza documentaţiei depuse de beneficiar până la data de 31 mai a fiecărui an.(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se depune începând cu anul următor celui în care a fost obţinut acordul de exceptare.(3) Dacă în cursul monitorizării se constată:a)înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat prin exceptare faţă de procentele prevăzute la art. 2 alin. (4), Ministerul Economiei ia măsurile necesare ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului; b)că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei notifică beneficiarul asupra încetării acordului pentru exceptare şi ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), beneficiarul ajutorului de stat informează ANRE, precum şi pe fiecare dintre furnizorii săi de energie electrică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (3) lit. b), asupra încetării acordului pentru exceptare. 7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care beneficiarul unui ajutor acordat în baza prezentei scheme dispune de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene, Ministerul Economiei suspendă plata ajutorului de stat până când respectivul beneficiar rambursează ajutorul ilegal şi incompatibil, precum şi dobânda de recuperare aferentă. 8. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 (1) Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a)sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)activitatea principală sau una dintre activităţile secundare se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 3 la «Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020», elaborate de Comisia Europeană, denumite în continuare Orientări; c)nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d)asigură realizarea în mod independent de către experţi acreditaţi a activităţii de auditare energetică, anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi ulterior realizării acestora. Auditul iniţial reflectă stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică şi/sau planul de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică rezultate din respectivul audit şi asumate de beneficiar. Ulterior, auditul energetic se realizează cu o periodicitate de 4 ani, cu excepţia auditului energetic final care se realizează în ultimul an de valabilitate a schemei; e)pe durata schemei, menţin activitatea în Spaţiul Economic European şi eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în schema de sprijin; f)încheie şi desfăşoară parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domenii de activitate precum: şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc., finanţează dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar, programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori, în vederea reducerii decalajului dintre teorie şi practică şi creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat.(2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului pentru exceptare. 9. În anexă, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) În vederea obţinerii acordului pentru exceptare, solicitantul transmite Ministerului Economiei o cerere de emitere a acordului pentru exceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative:a)certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b)certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; c)certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; d)dovada contractării auditului energetic iniţial prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d); e)documentele aferente formulei de calcul prevăzute la art. 2 alin. (5) din hotărâre care să ateste încadrarea în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4) din hotărâre; f)documentele care atestă numărul angajaţilor, conform criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e); g)documentele care atestă încheierea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ, conform criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. f). 10. În anexă, la articolul 3 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)acordul pentru exceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare; 11. În anexă, la articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor prevăzute la art. 104-106 din Orientări pe site-ul Ministerului Economiei. 1 2 . După anexă se introduc anexele nr. 1 şi 2 la procedură, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru energie, Răzvan-Eugen Nicolescu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură) Data înregistrării: ........ ............. Numărul înregistrării: ........ ........ CERERE de emitere a acordului pentru exceptare Subscrisa, ........ ................ ................ ........ ..............., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........ ................ .............., având calitatea de ........ ................ ................, solicit exceptarea de la plata unui procent de ....... din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii de achiziţie a certificatelor verzi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin
Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare. I. Prezentarea întreprinderii Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Data înregistrării întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Codul de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ..............., cod poştal: ........ ................ ................ ........ ............. Telefon: ........ ................ ................ ................ ................ ................, fax: ........ ................ ................ ................ ................ E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Forma juridică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Tipul întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ IMM1: 1 IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ca societăţi cu numărul mediu scriptic de personal până la 250 (inclusiv) de angajaţi raportat în anul anterior, care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau care deţin active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Societăţi mari2: 2 Societatea mare este acea societate care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor. Obiectul principal de activitate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Cod CAEN: ........ ............ Obiectul secundar de activitate pentru care se solicită exceptarea3: ........ ................ ................ ................ ........ ...............3 Se completează dacă exceptarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate. Cod CAEN: ........ ............ Numărul de angajaţi la data înregistrării cererii de emitere a acordului pentru exceptare: ........ ................ ................ ........ II. Situaţia întreprinderii în absenţa acordării exceptării Suma estimată de plată pentru certificatele verzi: ........ ........ ............ lei Consumul estimat de energie: ........ ........ ............. MW/h Estimare privind ponderea certificatelor verzi în costul total cu energia electrică: ........... % Datele de la pct. II sunt aferente anului în care se depune cererea de emitere a acordului pentru exceptare. III. Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ........ .........., eliberat de ........ ........... la data de ........ ........, cu domiciliul în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ............ nr. ..........., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ........ .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere că: a)întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata sumei prevăzute la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare; b)întreprinderea se angajează să prezinte anual Ministerului Economiei stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică asumate în conformitate cu recomandările auditurilor energetice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele care atestă îndeplinirea în continuare a celorlalte criterii de eligibilitate prevăzute la acelaşi articol; c)întreprinderea se angajează să menţină evidenţa contabilă separată pentru obiectivul secundar de activitate4;4 Se completează dacă exceptarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate. d)toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte.Înţeleg că orice incorectitudine în prezentarea informaţiilor şi a documentelor ataşate în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele: ........ ................ ................ ................ ............ Funcţia: ........ ................ ................ ................ ............. Semnătura autorizată şi stampila solicitantului5: ........ ................ ........ ............5 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Data semnării: ........ ........ ............. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură) MINISTERUL ECONOMIEI Unitatea de implementare ........ ................ ........ ......... ........ ................ ........ ......... Data înregistrării: ........ ............. Numărul înregistrării: ........ ........ ACORD pentru exceptare11 Se completează de către unitatea de implementare. DESTINATAR: Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Codul de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Telefon: ........ ................ ........ ............., fax: ........ ................ ................ ................ ........ ......... E-mail: ........ ................ ............. Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ........ ........... din data de ........ ............... vă comunicăm Acordul pentru exceptare nr. ........ ........ din data de ........ .............., prin care ........ ................ ......... este exceptată de la plata unui procent de ...... % din numărul de certificate verzi aferente cotei obligatorii. Prezentul acord de exceptare este valabil până la expirarea schemei de ajutor de stat, sub rezerva constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în cadrul verificărilor anuale realizate de către unitatea de implementare. Ministrul economiei, ........ ................ ........ ..........


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1104/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1104 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1104/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu