Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 78 din 27 februarie 1973

privind organizarea si functionarea consiliilor si comisiilor tehnico-economice

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 23 din  5 martie 1973


SmartCity3


    Cresterea eficientei economice a investitiilor si promovarea sistematica a progresului tehnic in toate ramurile economiei nationale sint strins legate de intarirea continua a muncii de analiza si ridicare a calitatii documentatiilor tehnice si economice la toate verigile organizatorice: intreprindere, centrala industriala, minister alte organe centrale ale admnistratiei de stat, departamente si organe locale.
    In aceasta activitate, un rol de mare raspundere revine adunari]or generale si comitetelor oamenilor muncii din intreprinderi, consiliilor oamenilor muncii din centrale, consiliilor de conducere ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat si departamentelor, precum si consiliilor si comisiilor tehnico-economice din institutiile si organizatiile economice in cadrul carora functioneaza, organe chemate sa aduca o contributie competenta la luarea deciziilor privind cheltuirea fondurilor de investitii.
    In scopul de a asigura un cadru unitar in activitatea consiliilor si comisiilor tehnico-economice si pentru a stabili sarcinile si raspunderile ce le revin in acest domeniu,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pentru analizarea multilaterala a documentatiilor de investitii, verificarea elementelor fundamentale tehnico-economice ale solutiilor propuse, incadrarea in normele si normativele legale, precum si pentru analizarea oricaror alte documentatii tehnice si economice, se organizeaza si functioneaza:
    - consilii tehnico-economice la ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente, comitetele executive ale consiliilor populare judetele si al municipiului Bucuresti, precum si la centrale si unitatile asimilate acestora;
    - comisii tehnico-economice la intreprinderi.
    Art. 2
    Consiliile si comisiile tehnico-economice functioneaza, ca organe de lucru, pe linga organele de conducere colectiva ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, departamentelor, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si pe linga organe]e de conducere colectiva ale centralelor, unitatilor asimilate acestora si ale intreprinderilor, care au competenta de a aproba documentatiile tehnico-economice.
    Art. 3
    Consiliile si comisiile tehnico-economice au sarcina de a face o analiza multilaterala si complexa si de a prezenta concluzii asupra temelor de proiectare, studiilor tehnico-economice, studiilor de amplasament, precum si asupra oricaror alte documentatii privind activitatea tehnica si economica, stabilite de organele de conducere colectiva pe linga care functioneaza.
    Art. 4
    La elaborarea documentatiilor pentru investitii, un rol de cea mai mare importanta revine adunarilor generale, comitetelor si consiliilor oamenilor muncii din intreprinderi si centrale, care trebuie sa aprecieze si sa se pronunte, potrivit legii, asupra necesitatii si oportunitatii noilor obiective de investitii, amplasamentului acestora, conceptiilor constructive si tehnologice prevazute, precum si asupra altor elemente ale investitiei.
    In acest scop, temele de proiectare pentru investitiile destinate dezvoltarii si modernizarii capacitatilor de productie din intreprinderi vor fi dezbatute in comitetele oamenilor muncii ale acestora, dupa care se vor supune dezbaterii in adunarile generale ale oamenilor muncii din intreprinderile respective.
    Pentru investitiile aferente noilor obiective, temele de proiectare se vor dezbate in consiliile oamenilor muncii din centrale si unitatile asimilate acestora.
    Temele de proiectare se vor supune aprobarii organelor competente, numai dupa adoptarea lor de catre comitetele si adunarile generale ale oamenilor muncii sau, dupa caz, de catre consiliile oanmenilor muncii.
    Pentru documentatiile de investitii din competenta de aprobare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat si departamentelor, la lucrarile de dezbatere a temelor de proiectare vor participa ministrii sau adjunctii acestora ori sefii de departamente, precum si proiectantii sefi, care vor prezenta in fata adunarilor generale, comitetelor sau consiliilor oamenilor muncii temele de proiectare, impreuna cu schita care cuprinde datele generale ale investitiei.
    Art. 5
    Consiliile si comisiile tehnico-economice vor fi formate, in raport cu complexitatea problemelor, dintr-un numar de membri stabilit in urmatoarele limite:
    a) 15-25 membri in ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    b) 10-15 membri in centrale si unitati asimilate acestora;
    c)  5-10 membri in intreprinderi.
    Art. 6
    Din consiliile si comisiile tehnico-economice fac parte:
    A. La ministere, alte organe centrale ale administratiei de stat, departamente si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti:
    a) specialisti de inalta calificare, tehnicieni si economisti din intreprinderi si alte unitati economice;
    b) delegati - directori, directori stiintifici, cercetatori si alti specialisti - din institutele centrale de cercetare si din institutele de cercetare de ramura, apartinind de ministere si alte organe centrale ale administratiei de stat.
    De asemenea, fac parte din organele de avizare directorii institutelor de proiectare subordonate;
    c) directori ai directiilor de plan, investitii, tehnica-dezvoltare si ai altor directii din organele in care functioneaza consilii tehnico-economice, directori generali ai centralelor si unitatilor asimilate acestora, directori ai intreprinderilor subordonate.
    B. La centrale, unitati asimilate acestora si la intreprinderi: cadre de conducere, inclusiv sefi de compartimente, tehnicieni si economisti de inalta calificare, precum si alti specialisti din centrale, unitati asimilate acestora si din intreprinderile in care functioneaza consilii sau comisii tehnico-economice.
    Din consiliile sau comisiile tehnico-economice prevazute la lit. A si B vor face parte si delegatii organizatiilor de constructii-montaj care vor executa investitiile. In analizarea documentatiilor tehnice si economice, acestia se vor referi, in principal, la solutiile constructive, ciclurile si ordinea de executie, gradul de folosire a proiectelor tip si a prefabricatelor, la eliminarea finisajelor nejustificate si folosirea tehnologiilor eficiente de executie. De asemenea, din aceste consilii sau comisii vor face parte si reprezentanti ai organizatiilor sindicale de ramura sau, dupa caz, reprezentanti ai organizatiilor sindicale locale.
    Din consiliile si comisiile tehnico-economice pot face parte cadre din invatamintul superior, academicieni, oameni de stiinta, cercetatori si alti specialisti.
    Art. 7
    Desemnarea membrilor consiliilor si comisiilor tehnico-economice se va face:
    a) la intreprinderi, centrale si unitati asimilate acestora, de catre comitetele sau consiliile oamenilor muncii, dupa caz;
    b) la ministere, alte organe centrale ale administratiei de stat si departamente de catre consiliile de conducere sau birourile executive ale acestora;
    c) la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, de catre acestea sau birourile lor permanente.
    Pentru angajatii altor organizatii socialiste, desemnarea se va face cu acordul conducerii acestor organizatii.
    Art. 8
    La lucrarile consiliilor sau comisiilor tehnico-economice vor putea participa, ca invitati, si alti specialisti desemnati de conducatorii organelor si organizatiilor respective.
    De asemenea, vor participa autorii documentatiilor supune analizei, precum si delegatii unitatilor interesate.
    Art. 9
    Consiliile tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti functioneaza cu doua sectii:
    - sectia tehnica;
    - sectia economica.
    In cadrul sectiei tehnice se vor constitui: grupa de constructii, grupa de tehnologie, precum si alte grupe, in functie de specificul documentatiilor supuse analizei.
    Consiliile si comisiile tehnico-economice isi desfasoara lucrarile pe grupe, sectii si in plenul lor.
    La sectii se analizeaza problemele specifice, iar concluziile sectiilor si sinteza se dezbat in plen.
    Art. 10
    Lucrarile in plen ale consiliilor tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente, comitete]e executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor fi conduse, in raport cu importanta problemelor, de: ministri, primii adjuncti ori adjunctii acestora sau de secretarii generali, sefii de departamente sau presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. Persoana care conduce lucrarile consiliului tehnico-economic va fi socotita ca facind parte din acest organ.
    Lucrarile pe sectii si cele pe grupe de specialitate vor fi conduse de specialisti cu autoritate profesionala, membri ai consiliilor tehnico-economice, desemnati de ministri, conducatorii celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, sefii de departamente sau presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Lucrarile consiliilor si comisiilor tehnico-economice din centrale, unitatile asimilate acestora si din intreprinderi vor fi conduse, dupa caz, de directorul general al centralei sau de loctiitorul acestuia, de directorul intreprinderii sau de loctiitorul sau.
    Art. 11
    Pentru pregatirea lucrarilor de analiza a documentatiilor tehnice si economice, consiliile tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamentele si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti au un secretariat. Secreterii acestor consilii sint directorii directiei tehnice sau ai directiei tehnice-dezvoltare.
    In centrale si unitati asimilate acestora, precum si in intreprinderi, secretariatul consiliilor sau comisiilor tehnico-economice va fi asigurat de seful compartimentului tehnic.
    Art. 12
    Planurile anuale, trimestriale si lunare de lucru ale consiliilor sau comisiilor tehnico-economice se aproba de catre organele de conducere colectiva ale organelor si organizatiilor in cadrul carora ele isi desfasoara activitatea.
    In planurile anuale de lucru ale consiliilor tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si in planurile trimestriale ale consiliilor si comisiilor tehnico-economice din centrale, unitati asimilate acestora si din intreprinderi, se va stabili, in functie de specificul si importanta lucrarilor, si componenta acestor consilii sau comisii, pentru fiecare obiectiv in parte.
    In planurile anuale de lucru ale consiliilor tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se vor cuprinde obiectivele de investitii ale caror documentatii vor fi avizate sub conducerea ministrilor, conducatorilor celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, sefilor de departamente si presedintilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si cele ale caror documentatii vor fi analizate sub conducerea prim-adjunctilor de ministri, adjunctilor ministrilor, secretarilor generali, prim-vicepresedintilor sau vice-presedintilor, potrivit importantei lucrarilor ce vor fi avizate.
    Art. 13
    Secretariatele consiliilor si comisiilor tehnico-economice vor difuza membrilor si invitatilor, cu cel putin 30 de zile inaintea sedintelor de lucru, in afara documentatiilor supuse avizarii, si alte materiale documentare din tara si din strainatate privitoare la tehnologii moderne, tehnici avansate, precum si alte date asupra performantelor la zi pe plan mondial, obtinute in unitati similare cu cele proiectate.
    Art. 14
    La temele de proiectare se vor analiza:
    a) justificarea tehnica si economica a investitiei;
    b) capacitatea de productie si termenele de punere in functiune;
    c) volumul orientativ al investitiilor si al lucrarilor de constructii- montaj;
    d) asigurarea materiilor prime si a principalelor materiale;
    e) sortimente ce se vor realiza si destinatia productiei;
    f) importuri pentru investitii si productie;
    g) principalii indicatori de eficienta economica.
    Art. 15
    La studiile tehnico-economice pentru investitii se vor analiza, in principal:
    a) justificarea capacitatii si profilului pentru investitia propusa;
    b) valoarea investitiei si a lucrarilor de constructii montaj, precum si esalonarea acestora;
    c) alegerea terenului, natura si categoria acestuia, gradul de ocupare, necesitatea efectuarii unor exproprieri si scoateri din circuitul agricol, demolari, stramutari si altele asemenea;
    d) gradul de folosire a capacitatilor de aceeasi natura, existente in sector;
    e) eficienta economica a investitiei si anume: investitia specifica, productivitatea muncii, costuri si cheltuieli materiale de productie, acumulari, beneficii, durata de recuperare a investitiei, valoarea productiei la 1.000 lei fonduri fixe, durata de executie a lucrarii, durata de realizare a parametrilor proiectati, aportul valutar net, eficienta exportului si altele asemenea, in functie de specificul investitiei;
    f) masuri pentru combaterea poluarii mediului;
    g) eficienta solutiilor constructive adoptate, economisirea materialelor deficitare, ponderea lucrarilor de constructii-montaj si a constructiei in totalul investitiilor, finisajele prevazute si justificarea oportunitatii acestora, gradul de ocupare a suprafetelor construite;
    h) necesarul de utilaje, examinindu-se posibilitatile maxime de asigurare a acestora din tara;
    i) asigurarea si valorificarea superioara a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb, materialelor auxiliare, combustibilului, energiei, apei, precum si altor utilitati si deserviri necesare productiei, modul de rezolvare a evacuarii si epurarii apelor uzate;
    j) respectarea normelor de protectia muncii si de igiena, precum si modul in care sint asigurate grupurile si obiectele sociale;
    k) asigurarea cu muncitori, calificarea lor, precum si a cadrelor cu pregatire medie, necesare exploatarii investitiei;
    l) asigurarea desfacerii productiei la intern si la export;
    m) modul de cooperare cu alte unitati;
    n) organizarea santierului;
    o) coordonarea cu alte sectoare de activitate si modul de realizare a investitiilor conexe.
    La analiza studiilor tehnico-economice de catre comisiile tehnico-economice din intreprinderi vor fi avute in vedere acele elemente cuprinse in alineatul precedent care sint caracteristice obiectivului supus analizei.
    Art. 16
    Pentru investitiile care cuprind tehnologii noi, studiile tehnico-economice supuse analizei vor fi insotite, in mod obligatoriu, de acordul institutelor centrale de cercetare sau al institutelor de cercetare pe ramuri, ori, dupa caz, al institutelor de proiectare si cercetare in tehnologie, asupra necesitatii si oportunitatii acestor tehnologii.
    Se interzice angajarea de importuri de licente si utilaje tehnologice, care nu au acordul institutelor prevazute in alin. 1 si al consiliilor tehnico-economice.
    Art. 17
    Ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamentele si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot constitui, pe linga secretariatele consiliilor tehnico-economice, colective de specialisti, avind sarcina de a expertiza studiile tehnico-economice si, pe aceasta baza, de a atrage atentia asupra unor aspecte de importanta majora, omise sau solutionate necorespunzator in documentatii, referitoare la problemele prevazute la art. 15 si care n-au fost ridicate in sectiile si grupele consiliilor tehnico-economice.
    Acolo unde aceste colective vor fi constituite, studiile tehnico-economice trimise spre analiza vor fi inaintate concomitent atit consiliului tehnico-economic, cit si colectivului de expertizare.
    Referatul de expertizare va fi prezentat in sedinta de lucru a consiliilor tehnico-economice, precum si in birourile executive, respectiv in consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, departamentelor si in comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care examineaza si aproba documentatiile tehnico-economice.
    In perioada de desfasurare a muncii de expertizare salariatii respectivi vor fi scutiti de alte sarcini de serviciu.
    Art. 18
    La incheierea lucrarilor de analiza a documentatiilor, consiliile si comisiile tehnico-economice intocmesc un document cuprinzind concluziile si propunerile lor, rezultate din examinarea acestor documentatii.
    Aceste documente se intocmesc in termen de cel 30 de zile de la primirea documentatiei complete.
    Eventualele completari necesare imbunatatirii documentatiilor supuse analizei vor fi cerute de secretariatele consiliilor si comisiilor tehnico-economice, in cel mult 7 zile de la depunerea acestora, fara ca termenul maxim de 30 de zile, prevazut in alineatul precedent, sa poata fi depasit.
    Art. 19
    Observatiile si propunerile formulate de consiliile si comisiile tehnico-economice, cu care organizatia de proiectare a fost de acord, vor fi transpuse in documentatiile supuse analizei, in termenele stabilite de aceste consilii sau comisii.
    Observatiile si propunerile asupra carora consiliile sau comisiile tehnico-economice si organizatiile de proiectare nu au ajuns la un acord se supun organelor de conducere colectiva prevazute la art. 21, spre a decide.
    Art. 20
    Consiliile si comisiile tehnico-economice pot lucra valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii lor si iau hotariri cu doua treimi din numarul membrilor prezenti la sedinta; ele raspund pentru concluziile lor in fata organelor colective de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, departamentelor, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralelor, unitatilor asimilate acestora si intreprinderilor.
    Membrii consiliilor sau comisiilor tehnico-economice care au pareri divergente sint obligati sa-si motiveze obiectiunile in scris, in termen de 2 zile de la data sedintei, avind dreptul sa-si sustina punctul de vedere, daca nu a fost retinut de catre consiliul sau comisia din care fac parte, la organele ierarhic superioare.
    Art. 21
    Documentatiile, insotite de concluziile consiliilor sau comisiilor tehnico-economice, se supun deciziei organelor colective de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, departamentelor, comitetelor executive ale consilii]or populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralelor si unitatilor asimilate acestora, precum si celor ale intreprinderilor. Odata cu acestea se vor depune si eventualele divergente formulate de membrii acestor consilii sau comisii.
    Art. 22
    Plata proiectelor si a celorlalte documentatii tehnico-economice se face de catre bancile finantatoare, numai pe baza aprobarii acestor documentatii, de catre organele de conducere colectiva din ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, departamente, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centrale si unitati asimilate acestora, precum si cele ale intreprinderilor.
    Art. 23
    Ministerele, precum si celelalte organe centrale ale administratiei de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor elabora, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentului decret, regulamente pentru organizarea si functionarea consiliilor si comisiilor din cadrul acestora si al unitatilor subordonate, cu respectarea dispozitiilor prezentului decret, pe care le vor supune aprobarii organelor colective de conducere.
    In aceste regulamente vor fi prevazute, pe linga documentatiile de investitii, si alte documentatii tehnice si economice, precum si elementele ce vor fi analizate de catre consiliile sau comisiile tehnico-economice.
    Art. 24
    Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum si celorlalte organizatii obstesti sa elaboreze si sa aprobe regulamente de organizare si functionare pentru consiliile si comisiile tehnico-economice, cu respectarea dispozitiilor din prezentul decret.
    Art. 25
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat vor prevedea, in planurile de casa trimestriale, plafoanele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, cazare si diurna ocazionate de participarea la sedintele de lucru a membrilor consiliilor si comisiilor tehnico-economice, domiciliati in alte localitati decit cele in care au loc sedintele acestor consilii sau comisii, precum si fondurile necesare platii expertizarii studiilor tehnico-economice.
    Art. 26
    Prin intreprinderi, in sensul prezentului decret, se inteleg si alte unitati asimilate acestora, avind denumiri specifice activitatii lor.
    Art. 27
    Denumirea consiliu tehnico-stiintific prevazuta in actele normative referitoare la organizarea si functionarea ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, consiliilor populare, centralelor si unitatilor asimilate acestora, precum si in alte acte normative, se inlocuieste cu denumirea consiliu tehnico-economic.
    Art. 28
    Orice dispozitii contrare prezentului decret se abroga.

                        Presedintele
                     Consiliului de Stat,
                      NICOLAE CEAUSESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul 78/1973

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 78 din 1973
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu