Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 85 din  2 martie 1979

privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 23 din  8 martie 1979


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, organ central al administratiei de stat, infaptuieste politica partidului si statului in domeniul energiei nucleare si al fizicii.
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara raspunde de folosirea pasnica a energiei atomice, in special in scopuri energetice, elaborarea de noi materiale si tehnologii pentru energetica nucleara, activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniul fizicii, reactorilor nucleari energetici, noi surse de energie, fizicii pamantului, astronomiei si spatiului cosmic.
    Art. 2
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara indeplineste, potrivit legii, functia de organ central coordonator pentru activitatile din domeniul sau, fata de toate unitatile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum si a celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 3
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor din subordinea sa si raspunde, in calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru intreaga sa activitate.
    Art. 4
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara controleaza indeplinirea prevederilor programului nuclear national si a prevederilor din planul national unic de dezvoltare economico-sociala privind activitatile din domeniul energiei nucleare si al fizicii, care se desfasoara in Republica Socialista Romania.
    Art. 5
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara controleaza aplicarea de catre ministerele si celelalte organe centrale, unitati cu statut de centrala, intreprinderi si organizatii economice de stat, care au sarcini in constructia de obiective nucleare, a dispozitiilor legale privind asigurarea si controlul calitatii materialelor, echipamentelor, aparatelor si instalatiilor pentru centrale nuclearoelectrice, precum si productia de combustibil nuclear pe intregul sau ciclu.
    Art. 6
    In exercitarea controlului, precum si a celorlalte atributii care ii revin, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe centrale.
    Art. 7
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 8
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara are urmatoarele atributii principale:
    A. Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de realizarea intregului program de energetica nucleara, in care scop:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare programul nuclear national pentru introducerea, dezvoltarea si folosirea energiei nucleare si a tehnicilor nucleare in economie si viata sociala, dezvoltarea cercetarii stiintifice si ingineriei tehnologice in acest domeniu si industrializarea rezultatelor acestora;
    b) propune Comitetului de Stat al Planificarii includerea in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, cincinale si anuale, a sarcinilor ce revin ministerelor care participa la realizarea programului de energetica nucleara;
    c) organizeaza si raspunde de intreaga activitate de cercetare si inginerie tehnologica, in calitate de responsabil unic pentru realizarea de reactori nucleari energetici, si asigura defalcarea sarcinilor de cercetare si inginerie tehnologica pe ministere si celelalte organe centrale participante la programul de centrale nuclearoelectrice;
    d) este proiectant general al intregului sistem al centralelor nuclearoelectrice, proiectant unic al ansamblului nuclear, precum si proiectant al echipamentelor nucleare;
    e) este titular de plan si beneficiar de investitii pentru centrale nuclearoelectrice pe perioada realizarii acestora, precum si pentru alte obiective din profilul sau de activitate;
    f) raspunde de punerea in functiune a centralelor nuclearoelectrice si asigura, impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini si Ministerul Energiei Electrice, atingerea parametrilor proiectati;
    g) raspunde de asigurarea calitatii de la proiectare pana la realizarea centralelor nuclearoelectrice;
    h) asigura productia de combustibil nuclear necesar centralelor nuclearoelectrice pe intreg ciclul de combustibil;
    i) asigura, impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, importul de licente, documentatii, tehnologii de fabricatie si asistenta tehnica necesare programului de energetica nucleara;
    j) urmareste modul in care ministerele si celelalte organe centrale participante la programul de energetica nucleara isi indeplinesc sarcinile ce le revin din aplicarea decretului privind masurile pentru realizarea programului de energetica nucleara si raporteaza periodic asupra indeplinirii acestora.
    B. Coordoneaza, organizeaza si raspunde de activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniile fizicii, aplicarii energiei atomice in scopuri pasnice, noilor surse de energie, fizicii pamantului, astronomiei si spatiului cosmic si al elaborarii de noi tehnologii si materiale, in care scop:
    a) elaboreaza prognoze si stabileste directiile si planurile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate;
    b) organizeaza si raspunde de activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate;
    c) organizeaza prin unitatile din subordine si raspunde de valorificarea rezultatelor cercetarilor incheiate.
    C. Asigura, prin unitatile in subordine, productia de radioizotopi, izotopi stabili si substante marcate, de aparate, instalatii si materiale, pentru aplicarea fizicii si tehnicilor nucleare in economie si in viata sociala.
    D. Autoriza si controleaza, potrivit legii, activitatile din domeniul nuclear, care se desfasoara pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, in care scop:
    a) emite si supune spre aprobare norme republicane privind asigurarea securitatii instalatiilor nucleare, protectiei personalului ocupat profesional, a populatiei, mediului inconjurator si a bunurilor materiale, impotriva radiatiilor nucleare, precum si norme republicane privind evidenta si pastrarea materialelor radioactive, fisionabile, speciale si de interes nuclear;
    b) elaboreaza autorizatii unitatilor care desfasoara activitati in domeniul nuclear si acorda personalului permisul de exercitare a acestor activitati;
    c) controleaza respectarea legii si a normelor republicane cu privire la desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear, de catre unitatile si persoanele autorizate sa exercite aceste activitati;
    d) participa, potrivit legii, la asigurarea interventiei in caz de accident nuclear.
    E. Exercita atributii de control si raspunde de realizarea cerintelor de asigurare a calitatii in activitatea de proiectare, fabricare si montaj a centralelor nuclearoelectrice si a celorlalte obiective legate de energetica nucleara, in care scop:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare, impreuna cu ministerele participante la programul de realizare a centralelor nuclearoelectrice, norme, standarde si instructiuni privind asigurarea si controlul calitatii nucleare;
    b) controleaza indeplinirea programelor de asigurare a calitatii in activitatile de proiectare, fabricare, montaj si exploatare a centralelor nuclearoelectrice si a celorlalte obiective industriale legate de energetica nucleara;
    c) autoriza fabricarea de echipamente cu functii de securitate nucleara;
    d) controleaza organizarea sistemului de asigurare a calitatii si a compartimentelor de control tehnic de calitate de la organizatii executante, dispunand suspendarea autorizatiei sau oprirea activitatii cand se constata abateri de la programul de asigurare a calitatii aprobat;
    e) controleaza intocmirea de catre organizatiile executante a planurilor de control si inspectie a calitatii nucleare a materialelor, echipamentelor, serviciilor si inspecteaza fabricatia in punctele de control obligatorii.
    F. Organizeaza si raspunde de selectionarea, pregatirea si specializarea personalului necesar activitatilor in domeniul nuclear, in care scop:
    a) stabileste criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din domeniul nuclear ai al fizicii;
    b) stabileste, impreuna cu ministerele si celelate organe centrale, necesarul de personal in perspectiva si ia masuri pentru selectionarea, pregatirea si specializarea acestuia;
    c) asigura, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, pregatirea personalului de specialitate incadrat in activitatile de control de calitate nucleara al materialelor, echipamentelor, aparatelor si instalatiilor din centralele nuclearoelectrice.
    G. Coordoneaza, organizeaza si controleaza activitatea de colaborare si cooperare economica, tehnica si stiintifica, pentru domeniul sau de activitate, in care scop:
    a) organizeaza colaborarea si cooperarea cu alte ministere si organe centrale din tara, precum si cu institutii si organizatii din strainatate;
    b) asigura si raspunde de aplicarea conventiilor si acordurilor internationale, asigura si controleaza indeplinirea obligatiilor ce decurg din acestea;
    c) coordoneaza activitatea comitetelor stiintifice nationale, afiliate la organizatiile stiintifice internationale.
    H. Indruma activitatea de inventii si inovatii in domeniul energiei nucleare si al fizicii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari, se constituie in beneficiar unic a brevetelor de inventii in domeniul energiei nucleare si importator unic pe economie de licente in domeniul sau de activitate.
    I. Face propuneri cu privire la problemele de standardizare, aproba norme interne, coordoneaza si controleaza activitatea de metrologie din unitatile subordonate.
    J. Organizeaza activitatea de informare documentara specifica domeniului sau de activitate si asigura informarea unitatilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-stiintific pe plan national si mondial.
    K. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 9
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara este condus de un consiliu de conducere care hotaraste in probleme generale privind activitatea acestuia.
    Conducerea colectiva a activitatii operative a Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere si biroul executiv, organe cu caracter deliberativ, sunt organizate si functioneaza potrivit Decretului nr. 76/1973, devenit Legea nr. 22/1973, cu modificarile ulterioare, privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 10
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara are in conducerea sa un presedinte si doi vicepresedinti.
    Presedintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara este membru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere, la propunerea presedintelui.
    Art. 11
    Presedintele reprezinta Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara in raporturile cu celelate organe de stat si organizatii din tara, precum si in relatii internationale, si angajeaza Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara in raporturile cu persoanele juridice si fizice; in acest scop, poate da si imputerniciri de reprezentare altor membri ai conducerii comitetului.
    Art. 12
    In executarea hotararilor consiliului de conducere si ale biroului executiv, precum si in exercitarea atributiilor proprii, presedintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 13
    Presedintele informeaza consiliul de conducere asupra principalelor probleme rezolvate in perioada intre sedinte.
    Art. 14
    In cadrul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara functioneaza, potrivit Decretului nr. 78/1973 privind organizarea si functionarea consiliilor si comisiilor tehnico-economice, consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe langa organul de conducere colectiva.
    Art. 15
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Inspectia de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare;
    b) Directia tehnica, dezvoltare si investitii;
    c) Directia economica;
    d) Directia de relatii si cooperari internationale, import, export, aprovizionare.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de posturi in aparatul Comitetului de Stat, pentru Energia Nucleara sunt cele prevazute in anexa nr. 1 *) si anexa nr. 2 *), care face parte integranta din prezentul decret.
    Art. 16
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara exercita atributii de control in domeniul activitatilor nucleare prin Inspectia de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare.
    Art. 17
    Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara are in subordinea sa unitati de cercetare si inginerie tehnologica, reunite in Institutul central de fizica, unitati de productie, licee si, in dubla subordonare a Ministerului Educatiei si Invatamantului, facultati, sectii si catedre de fizica.
    Art. 18
    Atributiile si normele de functionare a compartimentelor prevazute la art. 15 se stabilesc de consiliul de conducere, potrivit normelor legale.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Decretul nr. 870/1969 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara, devenit Legea nr. 7/1970, cu modificarile ulterioare, precum si art. 17 din Decretul nr. 275/1973 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, se abroga.
                
    *) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 85/1979

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 85 din 1979
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu